БАҒдарламалар жинағының жобасы карьерлі электромеханикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және оныжүктеу 4.85 Kb.
Pdf просмотр
бет7/15
Дата29.03.2017
өлшемі4.85 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15

Оқуматериалдар
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар
- зертханалық 
жұмыстар
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Чернобровов Н. В., 
Семенов В. А. Релейная 
защита энергетических 
систем: Учеб. пособие 
для техникумов. — М.: 
Энергоатомиздат, 1998. 
−800б.: ил.  
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
3. 
Электр беру 
желілерінің 
қорғанысы 
және 
автоматикасы 
Электр беру 
желілерінің 
қорғанысын және 
автоматикасын 
білу. 
-токтың өлшеу 
түрлендіргіштерін және 
қосымша өлшеу 
құралдарының ток 
тізбектерін жалғау 
сұлбалары;  
- ток қорғанысының 
сатылары;  
- 6 және 10 кВ желілерінің 
максималды ток 
қорғанысының 
сезімталдылығын арттыру 
тәсілдері . 
- ток қорғанысының және 
автоматты қайта қосу 
және ток қорын 
автоматты қосу 
құрылғыларының 
бірлескен әрекеті . 
4. 
Айнымалы 
жедел токтағы 
релелік 
Айнымалы жедел 
токтағы релелік 
қорғанысты ретке 
- тікелей әсердің 
орнатылған релелі 
қорғанысы;  
- тікелей әсердің 
орнатылған релелі 
қорғанысы;  

қорғанысты 
ретке келтіру 
 
келтіруді орындау  - айнымалы оперативті 
токта жұмыс жасайтын 
жанама әсер релелі 
қорғанысы;  
- реленің және түзетілген 
токта ажырату 
электромагниттерінің 
жұмысын қамтамасыз 
ететін арнайы түзеткіш 
құрылғылар қолданылған 
қорғаныс; 
- токтың максималды 
релесін ретке келтіру. 
- айнымалы оперативті 
токта жұмыс жасайтын 
жанама әсер релелі 
қорғанысы;  
- арнайы түзеткіш 
құрылғылар қолданылған 
қорғаныс. 
- М.А. Мельников. 
Релелік қорғаныс және 
автоматика систем 
электроснабжения 
промышленных 
предприятий. Томск. 
2008. – 218 б. 
- Плащанский Л.А. 
Основы 
электроснабжения 
горных предприятий. 
2006. – 499 б. 
 
E4Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығына және механимздеріне 
орташа күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізе кезіндегі дербестік және 
жауапкершілік 
Орташа күрделі сызбаларды 
және сұлбаларды оқу. 
Геологиялық барлау 
жабдығының механимздерінің 
және түйіндерінің жұмыс істеуін 
тексеру. 
Геологиялық барлау жабдығының 
орташа күрделі түйіндерінің сұлбалары 
және оларды бөлшектеу және құрастыру 
технологиясы. ЕҚ және ҚТ талаптары 
 
E.4Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Релелік қорғаныстың күрделі түрлері 
1.1 Релелік қорғаныстың күрделі түрлерінің құрылысын, пайдалану мақсатын 
және әрекет ету қағидасын білу; 

1.2 Қорғаныстың күрделі түрлерін ретке келтіру әдістерін атап шығу.  
2.Қорғаныстың күрделі түрімен, кернеуі 
10 кВ-қа дейінгі электр жабдықтау 
нысандарын ретке келтіру 
2.1 Тау-кен кәсіпорындарында релелік қорғаныстың күрлелі түрлерімен, 
кернеуі 10 кВ-қа дейінгі электр жабдықтау нысандарын ретке келтіруді 
орындау; 
2.2 Автоматика элементтері бар, кернеуі 10 кВ-қа дейінгі айнымалы токтың 
электр жетектерін, басқарудың және реттеудің релелі-түйістіргіш сұлбасы бар 
айнымал токтың электр жетектерін ретке келтіруді орындау; 
2.3 Желіден қоректенетін және уақыт немесе ток функцияларымен реттелетін 
тұрақты токтың электр жетектерін ретке келтіруді орындау.  
3. Атқарушыларды еңбек заттарымен 
және құралдарымен қамтамасыз ету 
және тапсырмаларды орындау 
нәтижелерін бақылау. 
3.1 Қалыпты және қалыпсыз жағдайларда шешімдер қабылдау және оларға 
жауапты болу. 
 
E.5 Модулінің технологиялық картасы«Қуаты 1000 кВА-қа дейінгі және кернеуі 10 кВ-қа дейінгі жиынтықты 
трансформаторлық аралық станцияларды (ЖТАС) релелік қорғау және басқару сұлбаларын тексеру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 48 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Жиынтықты 
трансформатор
лық аралық 
станциялар 
(ЖТАС) 
Жиынтықты 
трансформаторлық 
аралық станциялар 
туралы түсініктің 
болуы 
- ЖТАС пайдалану 
мақсаты; 
- ЖТАС пайдалану; 
- ЖТАС атқарымдарының 
жіктелуі; 
- жиынтылықтық; 
- ЖТАС қорғанысы және 
- орнату және монтаждау 
КТП. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 

блокадалау; 
-орнату және монтаждау. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы. 
- жабдықты пайдалану 
ережелері мен 
нұсқаулықтары (зауыт). 
Оқу құралдары: 
- Курбатова О.А., 
Павлюченко В.М. 
Монтаж и ремонт 
горных машин и 
электрооборудования: 
Учеб. пособие. – 
Владивосток: Изд-во 
ДВГТУ. - 2004. – 286 
бет.  
- Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному делу. М.: 
Недра, 1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
2. 
Релелік 
қорғаныс 
құрылғыларын 
баптау және 
тексеру 
Релелік  қорғаныс 
құрылғыларын 
ретке 
келтіруді 
орындау 
- электромагниттік және 
индукциялық релелерді 
тексеру және баптау; 
- дифференциалдық 
релелерді және қуат 
бағыттау релелерін 
тексеру және баптау; 
- уақыт релесін, аралық 
және сигнал релелерін 
тексеру және баптау; 
- кернеуі 6-10 кВ 
электромагниттік және 
индукциялық релелерді 
тексеру және баптау 
134  Дифференциалдық релелерді және қуат бағыттау релелерін тексеру және баптау  155  Уақыт релесін, аралық және сигнал релелерін тексеру және баптау 
173  Проверка и настройка защиты действия линии; 
- МТҚ ретке келтіру (ең аз 
кернеу блокадасымен). 
185   Айнымалы жедел токтағы релелік қорғанысты ретке келтіру 
187 
- электромагниттік және 
индукциялық релелерді 
баптау; 
- дифференциалдық 
релелерді және қуат 
бағыттау релелерін 
баптау; 
- уақыт релесін, аралық 
және сигнал релелерін 
баптау; 
- кернеуі 6-10 кВ 
электромагниттік және 
индукциялық релелерді 
баптау. 
 
3. 
Аралық 
станцияларға 
және бөлгіш 
желілерге 
оперативті 
қызмет 
көрсету 
Аралық 
станцияларға және 
бөлгіш желілерге 
оперативті қызмет 
көрсете білу 
- аралық станциялардың 
және бөлгіш бекеттердің 
оперативті тогының және 
электромагниттік 
блокадасының сұлбалары; 
- релелік қорғаныстың 
пайдалану мақсатыжәне 
әсер ету аймағы; 
- аралық станциялардағы 
байланыс түрлері; 
- апаттық жағдайларды 
жою кезіндегі оперативті 
ауыстыруды орындау 
реті; 
- жұмыстан шығарылған 
жабдықтың жұмысқа 
қабілеттілігін анықтау 
тәсілдері, жөндеуге 
жарамдығын анықтау. 

- аралық станциялардың 
және желілердің жабдығын 
құру. 
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- М.А. Мельников. 
Релелік қорғаныс және 
автоматика систем 
электроснабжения 
промышленных 
предприятий. Томск. 
2008. – 218 б. 
- Плащанский Л.А. 
Основы 
электроснабжения 
горных предприятий. 
2006. – 499 б. 
4. 
Аралық 
станциялардың 
жабдығына 
қызмет 
көрсету 
Аралық 
станциялардың 
жабдығына 
қызмет 
көрсету 
туралы  түсініктің 
болуы 
-алғашқы жалғау 
сұлбалары; 
- өз қажеттілігі 
желілерінің, оперативті 
токтың және 
электромагниттік 
блокаданың сұлбалары; 
- аралық станциялардың 
түрлері, сұлбалары; 
- аралық станциялардың 
құрауыштарының түрлері; 
- аралық станцияның 
жұмыс істеу тәртіптері; 
- аралық станциянын 
алғашқы тізбектерінің 
сұлбалары. 
- оперативті ауыстыруды 
орындау реті; 
- шкафтардағы және 
тұстама құрылғылардағы 
жарықтандыру 
арматурасын жөндеу 
технологиясы. 
 
E.5Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Күрделі карьер жабдығына және 
механимздерге техникалық қызмет көрсетуді 
және жөндеуді ұйымдастыру кезіндегі 
атқарушы-басқарушылық қызмет 
Карьер жабдығымен және 
механизмдермен жұмыс 
Монтаждаудың және жөндеудің 
техникалық шарттары, реттеу және ретке 
келтіру тәсілдері. Карьер жабдығын және 
механизмдерді сынау ережелері 

 
E.5Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері. (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Релелік қорғаныс құрылғыларын 
баптау және тексеру. 
 
 
1.1 Жоғары қуатты сынау қондырғыларының және кабельдердегі зақымдалған 
жерлерді іздеу аппаратурасының құрылысын білу; 
1.2 Өлшеу және сынау сұлбаларымен құрастыруды орындау; 
1.3 Қуаты 1000 кВА-қа дейінгі және кернеуі 10 кВ-қа дейінгі жиынтықты 
трансформаторлық аралық станцияларды (ЖТАС) релелік қорғау және басқару 
сұлбаларын тексеруді орындау; 
1.4 Басқарудың релелі-түйіспелі сұлбалары және автоматика элементтері бар 
тұрақты токтың электр жетектерін ретке келтіру әдістерін атап шығу.  
2.Аралық станцияларға және бөлгіш 
желілерге оперативті қызмет 
көрсету. 
2.1 Карьер жабдығының электрмен жабдықталуын қалпына келтіру шараларын 
білу; 
2.2 Желі жабдығының және аралық станциялардың зақымдану түрлерін анықтау; 
2.3 Желі жұмысындағы олқылықтардың алдын алу және жою тәсілдерін таңдау; 
2.4 Жөндеу жұмыстарының реттілігін және құрамын анықтау. 
3. Аралық станциялардың 
жабдығына қызмет көрсету 
3.1 Аралық станцияның негізгі және қосымша жабдығының техникалық жай-күйін 
бағалау; 
3.2 Аралық станциялардың бөлгіш құрылғыларындағы тәртіптік оперативті 
ауыстыруларды орындау ретін анықтау. 
 
E.6 Модулінің технологиялық картасы«Реттелмейтін тұрақты ток көздерін: қорек көздерін (ТТВ, КҚК), аккумулятор 
батареяларын ретке келтіру. Күш беретін трансформаторларын және қозғалтқыштарының күрделі дифференциалды және 
бағытталған қорғаныстарын ретке келтіру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 36 с. 
Р/с
№ 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 

 
мазмұны 
1.  АҚ-ты 
реттелмейтін 
электр 
жетектерін 
ретке келтіру 
 
АҚ реттелмейтін 
электр жетектерін 
ретке келтіруді 
орындау 
 
- аз және орташа қуатты 
қысқа жалғау роторы бар 
АҚ-ты іске қосу; 
- тежелусіз реверситік емес 
электр жетектерін ретке 
келтіру; 
- тежеуі бар реверситік 
электр жетектерін ретке 
келтіру; 
- электр жетегін ретке 
келтіру. 
- тежелусіз реверситік 
емес электр жетектерін 
ретке келтіру; 
- тежеуі бар реверситік 
электр жетектерін ретке 
келтіру; 
- электр жетегін ретке 
келтіру. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- - карьер жабдығы және 
механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы. 
- жабдықты пайдалану 
ережелері мен 
нұсқаулықтары (зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
2.  Күш беретін 
трансформатор
лардың 
қорғанысы 
Күш беретін 
трансформаторлар
дың қорғанысы 
туралы түсініктің 
болуы 
- релелік қорғаныс; 
- орамдардағы және қуаты 
6300 кВА 
трансформаторлар 
шығысындағы көп фазалы 
тұйықталудан қорғаныс; 
- трансформаторлардың 
дифференциалдық 
қорғанысы; 
- күш беретін 
трансформаторлардың ішкі 
зақымдардан қорғанысы; 
- газ қорғанысы; 
- трансформаторлардың 
жерге бір фазалы 
тұйықталудан қорғанысы; 
- трансформаторлардың 
дифференциалдық 
қорғанысы;  
- трансформаторлардың 
газ қорғанысы; 
- трансформаторлар 
қорғанысының 
максималды тогы. 

- трансформаторлардың 
сыртқы қысқа 
тұйықталулармен 
шартталған орамдардағы 
жоғары токтардан 
қорғанысы. 
400б. 
- М.А. Мельников. 
Релелік қорғаныс және 
автоматика систем 
электроснабжения 
промышленных 
предприятий. Томск. 
2008. – 218 б. 
- Плащанский Л.А. 
Основы 
электроснабжения 
горных предприятий. 
2006. – 499 б. 
 
E.6Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Күрделі карьер жабдығына және 
механимздерге техникалық қызмет көрсетуді 
және жөндеуді ұйымдастыру кезіндегі 
атқарушы-басқарушылық қызмет 
Карьер жабдығымен және 
механизмдермен жұмыс 
Монтаждаудың және жөндеудің 
техникалық шарттары, реттеу және ретке 
келтіру тәсілдері. карьер жабдығын және 
механизмдерді сынау ережелері 
 
E.6Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері. (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Қарапайым және 
күрделі бөлшектерді 
өңдеу 
1.1 Күш беретін трансформаторлардың және қозғалтқыштардың бағытталған қорғанысы, 
дифференциалдық қорғанысы бар, кернеуі 10 кВ-қа дейінгі фидерлерді ретке келтіруді 
орындау; 

1.2 Асинхронды электр қозғалтқыштары (қысқа тұйықталу немесе фазалы роторы) және 
автоматика элементтері бар электр жетегін ретке келтіруді орындау; 
1.3 Реттелмейтін тұрақты ток көздерін: қорек көздерін (ТТВ, КҚК), аккумулятор батареяларын 
ретке келтіруді орындау; 
1.4 Күш беретін трансформаторларын және қозғалтқыштарының күрделі дифференциалды 
және бағытталған қорғаныстарын ретке келтіруді орындау; 
1.5 Оперативті тұрақты ток жүйелерін (зарядтау агрегаттарын, аккумулятор батареяларын) 
ретке келтіруді орындау.  
1.6 Крандардың айнымалы тогының электр жетектерін, жүк көтергіштерін, сорғыларды, 
компрессорларды, үлкен жылдамдықты электр жетектерін ретке келтіруді орындау.  
1.7 Проверить подключения амперметров, вольтметров, счетчиков, приборов контроля 
изоляции Амперметрлердің, вольтметрлердің, санауыштардың, оқшаулауды бақылау 
аспаптарының қосылуын тексеру. 
 
F.1Модулінің технологиялық картасы«Ауысымды қабылдау және тапсыру, жұмыс орнын, аспаптарды, саймандарды 
тазалау, сонымен қоса, оларды тиісті күйде ұстау, жабдықты тазалау жұмыстары» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 27 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Жұмыс 
сайманын 
тазалау 
Жұмыс орнын 
тазалау 
- жұмыс сайманын 
тазалау; 
- жұмыс орнын тазалау; 
- келесі ауысымға 
тапсырма алу. 
- жұмыс сайманын 
тазалау. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 
2. 
Өнімдерді 
есепке алу 
Дайын  өнімдерді 
бақылауды  және 
- бөлшектердің сапасына 
қойылатын мемлекеттік 
- өнімдерді есепке 
алуды жүргізу. 

есепке 
алуды 
жүзеге асыру 
стандарттардың 
талаптары.  
- бөлшектерді есепке алу 
реті 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; 
- жабдықты пайдалану 
ережелері мен 
нұсқаулықтары (зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Стандарттау и управление 
качеством продукции: 
Учебник для вузов/ В.А. 
Швандер, В.П. Купряков и 
др.; Под ред. Проф. В.А. 
Швандера. - М.: ЮНИТИ - 
ДАНА, 2000. - 487 с. 
- Феллер М.Д., Полторак 
Ю.Л. Составление текстовых 
производственных 
документов. - М.: Изд-во 
стандартов, 1990. - 324 с. 
 
F.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
Білім 

икемділіктер 
Карьер жабдығын және механизмдерді 
пайдалануға беруге дербестік және 
жауапкершілік 
Карьер жабдығымен және 
механимздермен жұмыс 
Жабдықты реттеу және баптау тәсілдері; 
агрегаттарды және машиналарды 
пайдалануға қосу кезінде сынау ережелері 
 
F.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1Жұмыс орнын тазалау.  
1.1 Электромонтаждаушы-реттеушінің қарауындағы жабдықтың қозғалтқыш 
механимздерін ажырату; 
1.2 Сайманды жинау, оны сүрту, сақтау орнына салу немесе сайман қоймасына тапсыру; 
1.3 Жабдықты шаңнан тазалау, олардың бөлшектерін шүберекпен немесе ұштарымен 
сүрту; 
1.4 Шеберден келесі жұмыс күнінен өндірістік тапсырманы алу. 
 
F.2Модулінің технологиялық картасы«Электр жабдықтау нысандарын сынау және пайдалануға өткізу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 72 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Машиналарды 
жөндеуге 
тапсыру және 
жөндеуден 
қабылдау 
Машиналарды 
жөндеуге тапсыру 
және жөндеуден 
қабылдау ретін 
білу 
- машиналарды жөндеуге 
тапсыру реті; 
- машиналарды және 
бөлшектерді жуу;  
- машиналарды бөлшектеу, 
құрастыру; 
- жөндеуден қабылдау реті. 
- машиналарды жөндеуге 
тапсыру реті; 
- жөндеуден қабылдау 
реті. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 

2. 
Орындалған 
жұмыстардың 
сапасын 
бақылау 
Орындалған 
жұмыстардың 
сапасына бақылау 
жүргізеді 
- құрама түйіндерге және 
механизмдерге қойылатын 
техникалық шарттар; 
- бақылау-өлшеу 
саймандарының және ең 
көп тараған арнайы және 
әмбебап аспаптардың 
пайдалану мақсаты және 
қолдану ережелері; 
- құрама түйіндердің және 
механизмдердің рұқсат 
етулер және отырғызулар 
жүйесі; 
- өңделетін 
материалдардың атау, 
маркасы және негізгі 
қасиеттері; 
- бар ақауларды жою 
тәсілдері және әдістері. 
- орындалатын 
механикалық 
құрастыратын 
жұмыстардың сапасын 
көзбен және сайманмен 
бақылау; 
- орындалатын 
жұмыстардың 
технологиялық 
үдерістерін сақтау; 
- құрама түйіндердің 
және механизмдердің 
бұрын анықталған және 
жасырын ақауларды 
анықтау және жою. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; 
- жабдықты пайдалану 
ережелері мен 
нұсқаулықтары (зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Курбатова О.А., 
Павлюченко В.М. 
Монтаж и ремонт 
горных машин и 
электрооборудования: 
Учеб. пособие. – 
Владивосток: Изд-во 
ДВГТУ. - 2004. – 286 
бет.  
- Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
3.  
Пайдалануға 
қосу 
Жабдықты 
пайдалануға  қосу 
ретін білу 
- пайдалану шарттарында 
тау-кен машиналарын 
және жабдығын қабылдау; 
- эксплуатациялық және 
жөндеу құжаттамасы; 
- пайдаланудың кепілді 
мерзімі; 
- кепілді пайдаланым. 
- пайдалану шарттарында 
тау-кен машиналарын 
және жабдығын 
қабылдау; 
- эксплуатациялық және 
жөндеу құжаттамасы. 

4. 
ТКМжәнеЖ 
монтаждаудан 
және 
жөндеуден 
кейін жүргііп 
бейімдеу және 
сынау 
ТКМжәнеЖ 
монтаждаудан 
және 
жөндеуден 
кейін  сынау  ретін 
білу 
- машиналарды жүргізіп 
бейімдеу; 
- зауыттық, қабылдау және 
эксплуатациялық 
машиналарды сынау; 
- куәландыру нәтижелері. 
- зауыттық, қабылдау 
және эксплуатациялық 
машиналарды сынау. 
горнорудному делу. М.: 
Недра, 1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- М.А. Мельников. 
Релелік қорғаныс және 
автоматика систем 
электроснабжения 
промышленных 
предприятий. Томск. 
2008. – 218 б. 
- Плащанский Л.А. 
Основы 
электроснабжения 
горных предприятий. 
2006. – 499 б. 
5. 
ТКМжәнеЖ 
эксплуатациял
ық қасиеттері 
ТКМжәнеЖ 
эксплуатациялық 
қасиеттерін білу 
- тау-кен машиналарының 
эксплауатациялық 
қасиеттері және оларды 
бағалау;  
- тау-геологиялық, 
технологиялық және 
техникалық қасиеттерінің 
ТКМжәнеЖ өнімділігіне 
әсер етуі; 
- эргономикалық 
қасиеттер. 
- тау-кен машиналарының 
эксплауатациялық 
қасиеттері және оларды 
бағалау. 
6. 
Пайдалану 
кезіндегі 
ТКМжәнеЖ 
техникалық 
жай-күйі 
ТКМжәнеЖ 
техникалық  жай-
күйінің 
парамтерлерінің 
және 
жұмысқа 
қабілеттілігінің 
пайдалану 
шарттарынан  және 
құрылымдық, 
өндірістік-
- ТКМжәнеЖ техникалық 
жай-күйінің 
парамтерлерінің және 
жұмысқа қабілеттілігінің 
пайдалану шарттарынан 
және құрылымдық, 
өндірістік-технологиялық 
және эксплуатациялық 
факторлардан тәуелділігі; 
- ТКМжәнеЖ 
- ТКМжәнеЖ 
бөлшектерінің тозуы 
және бұзылуы; 
- бөлшектердің жұмыс 
беттерінің тозуын 
анықтау әдістері 

технологиялық 
және 
эксплуатациялық 
факторлардан 
тәуелділігін білу 
бөлшектерінің тозуы және 
бұзылуы; 
- тозу жылдамдығының 
алдын алу шаралары; 
- бөлшектердің жұмыс 
беттерінің тозуын анықтау 
әдістері; 
- тау-кен машиналарын 
және жабдығын майлау. 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.85 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет