БАҒдарламалар жинағының жобасы карьерлі электромеханикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және оны


D.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесіжүктеу 4.85 Kb.
Pdf просмотр
бет6/15
Дата29.03.2017
өлшемі4.85 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

D.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығын және механизмдерді қызмет 
Электрослесарлық 
Карьер жабдығының және механизмдерінің 

көрсетуге және жөндеуге дайындауға дербестік 
және жауапкершілік 
сайманмен жұмыс.  
пайдалану мақсаты, техникалық 
сипаттамалары, ЕҚ және ҚТ талаптары 
 
D.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Даярлау жұмыстары 
1.1 Даярлау жұмыстарының мақсатын және олардың мазмұнын білу; 
1.2 Жұмыстардың көлемін анықтау; 
1.3 Электромонтаждаушы-реттеушінің жұмыс орнын дайындауды 
орындау. 
2. Технологиялық операцияларды 
технологиялық буын деңгейінде басқару 
2.1 Атқарушыларды еңбек заттарымен және құралдарымен қамтамасыз 
ету және тапсырмаларды орындау нәтижелерін бақылау. 
 
E.1 Модулінің технологиялық картасы«Тау-кен кәсіпорнының кернеуі 1 кВ-қа дейінгі электр жабдықтау нысандарын 
ретке келтіру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 68 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Электр 
қондырғылары 
туралы жалпы 
мәліметтер 
Электр 
қондырғылары 
туралы жалпы 
мәліметтерді білу 
- электр энергиясы; 
- бөлгіш құрылғылар; 
- электр қондырғылар, 
электр қабылдағыштар 
және электр энергиясын 
тұтынушылар; 
- электр жетегі және 
электроавтоматика; 
- іске қосу мен жөндеу 
- электр берудің әуе 
желілері:  
құрылысы, пайдалану 
мақсаты, құрамы, орнату 
тәсілбері, технологиялық 
және ұйымдық даярлау; 
- кабельді желілер: 
құрылысы, пайдалану 
мақсаты, жалғау 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 

жұмыстары. 
тәсілдері, оларға 
қойылатын негізгі 
талаптар. 
электрослесарлық 
жиынтығы. 
- жабдықты пайдалану 
ережелері мен 
нұсқаулықтары (зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Курбатова О.А., 
Павлюченко В.М. 
Монтаж и ремонт 
горных машин и 
электрооборудования: 
Учеб. пособие. – 
Владивосток: Изд-во 
ДВГТУ. - 2004. – 286 
бет.  
- Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному делу. М.: 
Недра, 1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
2. 
Электр 
жабдығын 
және электр 
қондырғысын 
монтаждау 
технологиясы 
туралы жалпы 
мәліметтер 
Электр  жабдығын 
және 
электр 
қондырғысын 
монтаждау 
технологиясын 
білу. 
-электромонтаждау 
жұмыстарын орындау 
кезінде қолданылатын 
саймандар, аспаптар және 
механизмдер;  
- басқарушы бағдарлама 
түсінігі;  
- электр сымдарын 
монтаждау; 
- бөлгіш құрылғылардың 
жабдығын, күш беретін 
жабдықты және жерге қосу 
элементтерін, жайғастыру 
түйіндерін монтаждау;  
- қосымша  коммутация 
тізбектерін, құрылғыларды 
және аппараттарды, 
релелік қорғаныс 
құрылғыларын монтаждау;  
- электр желілерін және 
кабельді 
жалғастырғыштарды 
монтаждау. 
- қосымша коммутация 
тізбектерін монтаждау 
жұмыстарын орындаудың 
технологиялық реттілігі; 
- электр сымдарын 
монтаждау жұмыстарын 
орындаудың 
технологиялық реттілігі. 
3. 
Электр 
сымдарының 
Өлшеу аспаптарын 
таңдай білу 
- өлшеу аспаптарын 
таңдау;  
- өлшеу аспаптарын 
таңдау;  

жабдығын 
реттеу 
кезіндегі 
өлшеу және 
сынау 
- оларды қосу сұлбалары;  
- тізбекті және электр 
жабдығын сынау және 
параметрлерін өлшеу 
әдістері; 
- орындалған 
жұмыстардың сапасын 
тексеру. 
- оларды қосу сұлбалары;  
- тізбекті және электр 
жабдығын сынау және 
параметрлерін өлшеу 
әдістері; 
 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- М.А. Мельников. 
Релелік қорғаныс және 
автоматика систем 
электроснабжения 
промышленных 
предприятий. Томск. 
2008. – 218 б. 
- Плащанский Л.А. 
Основы 
электроснабжения 
горных предприятий. 
2006. – 499 б. 
4. 
Айнымалы 
токтың кернеуі 
кВ-қа дейінгі 
электр 
желілері   
Айнымалы токтың 
кернеуі 1 кВ-қа 
дейінгі электр 
желілерінің 
пайдалану 
мақсатын және 
оларға қойылатын 
талаптарды білу 
- айнымалы токтың 
кернеуі 1 кВ-қа дейінгі 
электр желілерінің 
пайдалану мақсаты және 
оларға қойылатын 
талаптары; 
-  кернеуі 1   кВ-қа дейінгі 
электр желілеріне 
қойылатын негізгі 
талаптар; 
- 1 кВ-қа дейінгі қорек 
желілері; 
- 1 кВ-қа дейінгі бөлгіш 
желілері; 
- магистаральды күш 
беретін қорек желілері; 
- радиал цехішілік күш 
беретін қорек желілері 
- тау-кен кәсіпорынының 
кернеу 1 кВ-қа дейінгі 
электр жабдықтау 
нысандарын реттеу 
5. 
Электр 
машиналарын 
Электр 
машиналарын 
- электр машиналарын 
ретке келтіру көлемдері 
- орамдардың тұрақ ток 
кедергісін өлшеу; 

ретке келтіру  ретке келтіруді 
жүргізе білу. 
және нормалары;  
- оқшаулауды сынау 
әдістері;  
- орамдардың тұрақ ток 
кедергісін өлшеу; 
- орамдардың 
кереғарлығын тексеру; 
- тұрақты ток машинасын 
ретке келтіру; 
- орындалған 
жұмыстардың сапасын 
тексеру. 
- орамдардың 
кереғарлығын тексеру; 
- тұрақты ток машинасын 
ретке келтіру. 
 
E.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығына және механимздеріне 
орташа күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізе кезіндегі дербестік және 
жауапкершілік 
Орташа күрделі сызбаларды 
және сұлбаларды оқу. 
Геологиялық барлау 
жабдығының механимздерінің 
және түйіндерінің жұмыс істеуін 
тексеру. 
Геологиялық барлау жабдығының 
орташа күрделі түйіндерінің сұлбалары 
және оларды бөлшектеу және құрастыру 
технологиясы. ЕҚ және ҚТ талаптары 
 
E.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Тау-кен кәсіпорынының кернеу 1 кВ-қа дейінгі 
электр жабдықтау нысандарын реттеу. 
1.1 Кернеуі 1 кВ-қа дейінгі электр желілерінің пайдалану мақсатын 
білу; 
1.2 Кернеуі 1 кВ-қа дейінгі электр желілерінің негізгі талаптарын атап 

шығу; 
1.3 Тау-кен кәсіпорынының кернеуі 1 кВ-қа дейінгі электр жабдықтау 
нысандарын ретке келтіруді орындау; 
1.4 Басқарудың қарапайым сұлбаларымен, кернеуі 1 кВ-қа дейінгі 
айнымал токтың электр жетектерін ретке келтіру 
2. Атқарушыларды еңбек заттарымен және 
құралдарымен қамтамасыз ету және 
тапсырмаларды орындау нәтижелерін бақылау. 
2.1 Қалыпты және қалыпсыз жағдайларда шешімдер қабылдау және 
оларға жауапты болу. 
 
E.2 Модулінің технологиялық картасы«Амперметрлердің, вольтметрлердің, санауыштардың, оқшаулауды бақылау 
аспаптарының қосылуын тексеру. Автоматтық ажыратқыштардың және магнит қосқыштардың максималды және жылулық 
қорғанысын тексеру. Қысқа жалғау роторымен айнымалы токтың электр жетектерін басқару сұлбаларын тексеру. Токтың 
және кернеудің электромагниттік релелерін баптау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 52 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Өлшеу 
сұлбаларын 
құрастыру 
Өлшеу 
сұлбаларын 
құрастыруды 
орындау 
- өлшеу сұлбалары: түрлері, 
пайдалану мақсаты; 
- өлшеу аспаптарын жалғау 
тәсілдері; 
- тұрақты және айнымалы 
ток тізбектеріндегі токты; 
кернеуді; қуатты; 
оқшаулаудың электр 
кедергісін өлшеу; жерге 
қосылуды өлшеу 
- қосымша қоммутация 
тізбектерін оқшаулауды 
сынау сұлбаларын 
құрастыру реттілігі; 
- өлшеу сұлбаларын 
құрастыру сапасын 
тексеру. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 

сұлбаларын құрастыру 
реттілігі;   
- ток және кернеу 
электромагниттік релесін 
тексеру және жарамсыздану 
параметрлерін реттеу 
сұлбаларын құрастыру 
реттілігі;  
- магнит қосқыштардың 
жылу релесін, 
түйістіргіштерді, 
автоматтық 
ажыратқыштардың 
максималды-ток 
қорғанысын реттеу . 
жиынтығы. 
- жабдықты пайдалану 
ережелері мен 
нұсқаулықтары (зауыт). 
Оқу құралдары: 
- Курбатова О.А., 
Павлюченко В.М. 
Монтаж и ремонт 
горных машин и 
электрооборудования: 
Учеб. пособие. – 
Владивосток: Изд-во 
ДВГТУ. - 2004. – 286 
бет.  
- Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному делу. М.: 
Недра, 1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
2. 
Сынау 
сұлбаларын 
құрастыру 
 
 
Сынау 
сұлбаларын 
құрастыруды 
орындау 
- принципті сұлбаларды 
талдау; 
- кернеуі 1 кВ-қа дейінгі 
электр тұстамаларының 
сұлбаларын талдау; 
- электр жетектерін басқару 
сұлбаларын талдау;  
- ток және кернеу 
релесініңң, магит 
қосқыштардың, автоматтық 
ажыратқыштардың жылу 
және мақсималды-ток 
қорғанысының 
- кернеуі 1 кВ-қа дейінгі 
электр тұстамаларының 
сұлбаларын талдау;  
- аппараттардың активті 
кедергісін сұлбаларын 
құрастыру реттілігі; 

жарамсыздануын тексеру 
сұлбаларын құрастыру 
реттілігі;  
- сұлбаларды құрастыру 
сапасын тексеру; 
- аппараттардың активті 
кедергісін; жерге қосу 
контурының кедергісін 
өлшеу; оқшаулаудың 
электрлік беріктілігін сынау 
сұлбаларын құрастыру 
реттілігі. 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- М.А. Мельников. 
Релелік қорғаныс және 
автоматика систем 
электроснабжения 
промышленных 
предприятий. Томск. 
2008. – 218 б. 
- Плащанский Л.А. 
Основы 
электроснабжения 
горных предприятий. 
2006. – 499 б. 
3. 
Сұлбаларды 
қалайылау 
және 
дәнекерлеу 
негіздері 
Электр өлшеуіш 
аспаптардың 
сұлбаларын 
дәнекерлеуді 
орындау 
- негізгі кезеңдер, олардың 
мазмұны, орындау реттілігі, 
негізгі және қосымша 
операциялар, бақылау. 
- кабельдердің және 
сымдардың ұштарын 
өңдеу; 
- сымдардың және 
кабельдердің тарамдарын 
жалғау және тармақтау; 
- жұмсақ және қатты 
дәнекермен қалайылау 
және дәнекерлеу. 
 
E.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығына және механимздеріне 
орташа күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізе кезіндегі дербестік және 
Орташа күрделі сызбаларды 
және сұлбаларды оқу. 
Геологиялық барлау 
Геологиялық барлау жабдығының орташа 
күрделі түйіндерінің сұлбалары және 
оларды бөлшектеу және құрастыру 

жауапкершілік 
жабдығының механимздерінің 
және түйіндерінің жұмыс істеуін 
тексеру. 
технологиясы. ЕҚ және ҚТ талаптары 
 
E.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері. (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Сұлбаларды және түйіндерді құрастыру. 
 
 
1.1 Геологиялық барлау жабдығының орташа күрделі түйіндерінің 
сұлбалары және оларды бөлшектеу және құрастыру технологиясын 
білу; 
1.2 Амперметрлердің, вольтметрлердің, санауыштардың, оқшаулауды 
бақылау аспаптарының қосылуын тексеру; 
1.3 Автоматтық ажыратқыштардың және магнит қосқыштардың 
максималды және жылу қорғаныстарын тексеруді орындау; 
1.4 Қысқа жалғау роторымен айнымалы токтың электр жетектерін 
басқару сұлбаларын тексеруді орындау; 
1.5 Токтың және кернеудің электромагниттік релелерін баптауды 
орындау. 
2.Сұлбаларды қалайылау және дәнекерлеу 
негіздері 
2.1 Кабельдердің және сымдардың ұштарын өңдеуді орындау; 
2.2 Сымдардың және кабельдердің тарамдарын жалғау және 
тармақтауды орындау; 
2.3 Жұмсақ және қатты дәнекермен қалайылауды және дәнекерлеуді 
орындау. 
 
E.3 Модулінің технологиялық картасы«Өндірістік және азаматтық құрылыстағы қорғаныстың қарапайым түрлерімен 
кернеуі 10 кВ-қа дейінгі электр жабдықтау нысандарын ретке келтіру. Кернеуі 10 кВ-қа дейінгі тура қосылудың айнымалы 
тогының электр жетектерін ретке келтіру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 48 с. 

Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Кернеуі 
6-10 кВ электр 
желілері 
Кернеуі 6-10 кВ 
электр желілерінің 
атауын және 
оларға қойылатын 
талаптарды білу 
- орталық бөлгіш аралық 
станция (ОБАС); 
- бөлгіш аралық станция 
(БАС); 
- бөлу-трансформаторлық 
аралық станция (БТАС); 
- 6-10 кВ бөлгіш 
құрылғыларБТАСжәне 
ТЕАС;  
- РУ 6-10 кВ екі 
трансформаторлықБТАС, 
ТЕАС;  
- құрама шиналардың 
секцияланған жүйелері; 
- РП 6-10 кВ қосымша 
бөлгіш аралық станциялар;  
- электр энергиясын 
бөлетін магистралды 
сұлбалар;  
- электр энергиясын 
бөлетін радиал сұлбалар;  
- пайдалану кезіндегі 
монтаждау және қызмет 
көрсету реті. 
- электр энергиясын 6-10 
кВ кернеулерге бөлі 
сатыларының саны; 
- радиал, магистралды 
және аралас сұлбалар 
бойынша РП 6-10 
кВ-қа дейінгі БТАС-дан, 
ОБАС-дан электр 
энергиясын бөлу. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- - карьер жабдығы және 
механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы. 
- жабдықты пайдалану 
ережелері мен 
нұсқаулықтары (зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Курбатова О.А., 
Павлюченко В.М. 
Монтаж и ремонт 

2. 
Қосымша 
коммутация 
тізбектерін 
тексеру, 
аспаптарды, 
аппараттарды 
және 
құрылғыларды 
ретке келтіру 
Қосымша 
коммутация 
тізбектерін 
тексеруді, 
аспаптарды, 
аппараттарды 
және 
құрылғыларды 
ретке келтіруді 
орындау 
- оқшаулауды сынау және 
қосымша тізбек кедергісін 
өлшеу әдістері; 
- монтаждау және маркілеу 
дұрыстығын тексеру; 
- ток кернеуінің релесін 
сынау және баптау 
әдістері;  
- сұлбалардағы 
құрылғылардың жұмысын 
байқау;  
- орындалған 
жұмыстардың сапасын 
тексеру. 
- оқшаулауды сынау және 
қосымша тізбек 
кедергісін өлшеу әдістері; 
- монтаждау және 
маркілеу дұрыстығын 
тексеру; 
- ток кернеуінің релесін 
сынау және баптау 
әдістері;. 
горных машин и 
электрооборудования: 
Учеб. пособие. – 
Владивосток: Изд-во 
ДВГТУ. - 2004. – 286 
бет.  
- Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному делу. М.: 
Недра, 1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- М.А. Мельников. 
Релелік қорғаныс және 
3. 
Бөлгіш 
құрылғыларды
ң электр 
жабдығын 
ретке келтіру 
Бөлгіш 
құрылғылардың 
электр жабдығын 
ретке келтіруді 
орындау 
- электр жабдығының жай-
күйін тексеру;  
- оқшаулағыштарды, 
конденсаторлардың 
кірістерін, электр тогын 
ажыратушыларды сынау 
және параметрлерін және 
сипаттамаларын өлшеу;  
- бөлу құрылғыларын 
шиналау;  
- ажыратқыш 
электромагниттік 
түйістіргішетрдің; қосатын 
коммутациялық 
- электр жабдығының 
жай-күйін тексеру;  
- оқшаулағыштарды, 
конденсаторлардың 
кірістерін, электр тогын 
ажыратушыларды сынау 
және параметрлерін және 
сипаттамаларын өлшеу. 

аппараттардың 
жарамсыздану кернеуін 
өлшеу және оларды ретке 
келтіру; 
- орындалған 
жұмыстардың сапасын 
тексеру. 
автоматика систем 
электроснабжения 
промышленных 
предприятий. Томск. 
2008. – 218 б. 
- Плащанский Л.А. 
Основы 
электроснабжения 
горных предприятий. 
2006. – 499 б. 
 
E.3Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығына және механимздеріне 
орташа күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізе кезіндегі дербестік және 
жауапкершілік 
Орташа күрделі сызбаларды 
және сұлбаларды оқу. 
Геологиялық барлау 
жабдығының механимздерінің 
және түйіндерінің жұмыс істеуін 
тексеру. 
Геологиялық барлау жабдығының орташа 
күрделі түйіндерінің сұлбалары және 
оларды бөлшектеу және құрастыру 
технологиясы. ЕҚ және ҚТ талаптары 
 
E.3Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері. (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Қорғаныстың қарапайым түрімен, 
кернеуі 10 кВ-қа дейінгі электр 
жабдықтау нысандарын ретке келтіру 
1.1 Орташа күрделі релелік қорғанысты және айнымалы токтың электр 
жетектерін қоса, электр жабдықтау нысандарының электтр жабдығын ретке 
келтіру әдістерін білу; 
1.2Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыстағы қорғаныстың қарапайым түрімен, 
кернеуі 10 кВ-қа дейінгі электр жабдықтау нысандарын ретке келтіруді орындау; 

1.3 Кернеуі 10 кВ-қа дейінгі тікелей қосылуының айнымалы тогының электр 
жетектерін ретке келтіруді орындау; 
1.4 Релелік қорғаныстың қарапайым аппараттарын тексеруді және баптауды 
орындау. 
 
E.4 Модулінің технологиялық картасы«Тау-кен кәсіпорындарындағы релелік қорғаныстың күрделі түрлерімен кернеуі 10 
кВ-қа дейінгі электр жабдықтау нысандарын ретке келтіру. Автоматика элементтері бар, кернеуі 10 кВ-қа дейінгі айнымалы 
токтың электр жетектерін, басқарудың және реттеудің релелі-түйістіргіш сұлбасы бар айнымал токтың электр жетектерін 
ретке келтіру » 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 68 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Релелік 
қорғаныстың 
негізгі түрлері 
Релелік 
қорғаныстың 
негізгі түрлерін 
білу 
- ток қорғанысы; 
- максималдыток 
қорғанысы (МТҚ); 
- ток кесімдері (ТК); 
- дифференциалды 
қорғаныс; 
- бойлықдифференциалды 
қорғаныс; 
- көлденең 
дифференциалды 
қорғаныс; 
- дистанциялық қорғаныс; 
- жоғары жиілікті 
қорғаныс. 
 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы. 
- жабдықты пайдалану 
ережелері мен 
нұсқаулықтары (зауыт). 

2. 
Релелік 
қорғаныстың 
пайдалану 
мақсаты, 
қызметтері 
және оған 
қойылатын 
талаптар 
Релелік 
қорғаныстың 
пайдалану 
мақсатын, 
қызметтерін және 
оған қойылатын 
талаптарын білу 
- релелік қорғаныстың 
пайдалану мақсаты; 
- релелік қорғаныс 
қызметтері және оларға 
қойылатын негізгі 
талаптар; 
- синусоидалы кернеудің 
және токтың сызықты 
өлшеу түрлендіргіштері; 
- релелік қорғаныс 
құрылғыларының 
элементтік базасы. 
- токтың өлшеу 
трансформаторлары; 
- токтың алғашқы өлшеу 
түрлендіргіштері. 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.85 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет