БАҒдарламалар жинағының жобасы карьерлі электромеханикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және оныжүктеу 4.85 Kb.
Pdf просмотр
бет5/15
Дата29.03.2017
өлшемі4.85 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Оқу құралдары
Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному делу. М.: 
Недра, 1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- Дидык Р.П. Забара 
4. 
Сапа 
менеджменті 
жүйесі 
Жасалған жұмыс 
есебін орындау. 
 
-стандарттау; 
- сертификаттау; 
- метрология; 
- нормативтік-
технологиялық 
құжаттама; 
- технологиялық 
құжаттаманы толтыру 
ережелері. 
- сапа менеджменті 
жүйесі; 
- ИСО 9000 халықаралық 
стандарттарының 
құрылымы;  
- TQM қағидалары және 
олардың  ИСО 9000 
бойынша сапа 
менедменті жүйесімен 
әрекеттесуі. 
- технологиялық 
құжаттаманы толтыру; 
- өнім сапасының 
деңгейін бағалау; 
- жасалған жұмыстың 
есебін орындау. 
5. 
Деректерді 
өңдеудің 
Деректерді 
жинау, 
- ақпараттық технология 
түсінігі; 
- бағдарламалық 
құралдарды және 

компьютерлік 
технологиялар
ы 
орналастыру, 
сақтау, қорлау, 
түрлендіру және 
кәсіби хабардар 
ақпарат 
жүйелеріне 
тарату 
технологияларын 
қолдану.  
 
- ғаламтор; 
- CALS-
технологиясының 
ақпараттық үдерістерін 
ұйымдастыру; 
- ақпараттық-
компьютерлік 
технологиялар (жүйенің 
CAD және САМ); 
 - дерекқорларды 
басқару жүйелері; 
- сапаны басқарудың 
ақпараттық 
технологиялары. 
есептеуіш техниканы 
қолданып ақпаратты 
өңдеу және талдау. 
В.Н. Шилов П.М. 
Технология 
производства и ремонт 
горных машин.  
Днепропетровск: 
Пороги,1996. -440 б 
 
С.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі. (4деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығын және механимздерді пайдалануға 
қосуға дербестіктің беліглі дәрежесі және 
шектелген жауапкершілік 
Карьер жабдығымен және 
механимздермен жұмыс 
Жабдықты реттеу және баптау тәсілдері; 
агрегаттарды және машиналарды 
пайдалануға қосу кезінде сынау 
ережелері 
 
С.2Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(4деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Күші бар нормативтік-техникалық 
құжаттамаға сәйкес технологиялық және 
1.1Құрылымдық және технологиялық құжаттамаларды орындау және оқу 
ережелерін білу; 

құрылымдық құжаттаманы рәсімдеу. 
1.2 Өндірістік қызметтегі метрологияның, стандарттаудың және 
сертификаттаудың негізгі ережелерін қолдану негізінде күші бар 
нормативтік базаға сәйкес технологиялық және техникалық құжаттаманы 
рәсімдеу. 
1.Бөлшектер сапасының техникалық 
құжатамма талаптарына сәйкестігіне 
бақылау жүргізу. 
1.1 СМЖ құжаттамасын білу; 
1.2 Жолдама құжаттаманың формасын толтыру; 
1.3 Өнімдердің өлшемдерінің, формаларының, орналасуларының 
жарамдылығын анықтау. 
3. Құрылымдық бөлімше қызметін 
жоспарлау.  
3.1 Жұмыс уақытын, тоқтап қалуларды ескеріп алғашқы құжатты 
рәсімдеу. 
 
2 кәсіп. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Электромонтажшы-реттеуші 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4.    
 
D.1 Модулінің технологиялық картасы«Электр жабдықтау нысанын электр көзінен ажырату» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 112 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Техникалық 
механика 
негіздері. 
Техникалық 
механика 
негіздерін білу. 
- механимздер және машиналар 
туралы мәліметтер: негізгі 
түсініктер және терминдер;  
- механизмді және машинаны 
анықтау; 
- механизмдер кинематикасы: 
механимздердің буындары;  
- айналмалы және 
ілгерілемелі қозғалысты 
табыстау бөлшектері және 
құрама бірліктер; 
- бөлшектерді жалғау. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық 
стендтері; 
- карьер жабдығы 

- механизмдердің 
кинематикалық булары және 
кинематикалық сұлбалары;  
- машиналардың бөлшектері 
туралы мәліметтер: түсінігі, 
жіктелуі, пайдалану мақсаты, 
қолданылуы; 
- білдектерде қолданылатын 
типтік бөлшектер және құрама 
бірліктер; 
- бөлшектерді жалғау; 
- айналмалы қозғалысты 
табыстау механизмдері; 
- қозғалысты түрлендіру 
механизмдері. 
және механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; - 
жабдықты 
пайдалану 
ережелері мен 
нұсқаулықтары 
(зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес 
тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік 
жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Курбатова О.А., 
Павлюченко В.М. 
Монтаж и ремонт 
горных машин и 
электрооборудова
ния: Учеб. 
пособие. – 
Владивосток: Изд-
во ДВГТУ. - 2004. 
2. 
Металдарды 
кесу негіздері. 
Металдарды кесу 
негіздерін білу. 
- металдарды кесу түсінігі; 
- жоңқаның түзілу үдерісі;  
- кесу үдерісінің физикалық 
негіздері: қақ, жылу түзілу, 
жылу бөлу, жылу шығару, 
салқындау, МСС; 
- кесетін құралдар; 
- жылу өңдеу, кесетін құралды 
қайрау, жетілдіру және орнату : 
ережелері, орындау реті. 
- кесетін құралдарды 
әзірлеу материалдары; 
- кесетін құралдарды 
жетілдіру және орнату. 
3. 
Электротехник
а негіздері 
Электротехника 
негіздерін білу 
- тұрақты және айнымалы 
электр тогы туралы негізгі 
түсініктері; 
- электр жабдығының 
жұмыс параметрлерін 
бақылау; 

- өткізгіштерді және ток 
көздерін тізбекті және 
параллель жалғау; 
- ток күшінің, электр тогының 
кернеуінің, қуатынің, 
өткізгіштің, электр және магнит 
өрістерінің  кедергісінің өлшем 
бірліктері; 
- электр шамаларының мәні 
және өлшеу әдістері, өлшеу 
аспаптарының құрылымдық 
және техникалық 
сипаттамалары; 
- графикалық бейне түрлері 
және ережелері және электр 
сұлбаларын жасау; 
- электр желілерінің негізгі 
элементтері; 
- электр өлшейтін аспаптардың, 
электр машиналардың, басқару 
және қорғаныс 
аппаратурасының әрекет ету 
қағиадалары, құрылысы, негізгі 
сипаттамалары, электр 
жабдықтау сұлбалары. 
- принципті, электр және 
монтаждау сұлбаларын 
оқу; 
- сымдарды тұтастыруды, 
дәнекерлеуді және 
оқшаулауды жүргізу және 
орындалатын жұмыстадың 
сапасын бақылау. 
– 286 бет.  
- Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному 
делу. М.: Недра, 
1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., 
Лютко Г.И. 
Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные 
работы  
Минск: БНТУ, 
2011. 46 б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и 
ремонт горного 
оборудования.- М: 
Академия, 2003 - 
400б. 
- М.А. Мельников. 
Релелік қорғаныс 
және автоматика 
4.  
Слесарлық 
істің негіздері 
Өндірістің әртүрлі 
салаларында 
жалпы слесарлық 
- слесарлық жұмыстың негізгі 
түрлері; 
- слесарлық жұмыстар кезіндегі 
- жазық беттерді белгілеу;  
- металл шабу; 
- металл өңдеу; 

жұмыстарын 
қолдану 
қауіпсіздік техникасы 
ережелері; 
- саймандарды таңдау және 
қолдану ережелері; 
- слесарлық операциялардың 
реттілігі; 
- жалпы слесарлық 
жұмыстарды орындау 
амалдары; 
- бөлшектерді өңдеу сапасына 
қойылатын талаптар; 
- бөлшектердің және 
түйіндердің тозу түрлері; 
- майлау материалдарының 
түрлері. 
- металлдың иілуі; 
- металл кесу; 
- металлды арамен кесу; 
- саңылауларды бұрғылау, 
үңгілеу және жазу; 
- сыртқы және ішкі 
бұранданы кесу; 
- шегелеу; 
- дәнекерлеу және 
қалайылау; 
- желімдеу; 
- қыру. 
систем 
электроснабжения 
промышленных 
предприятий. 
Томск. 2008. – 218 
б. 
- Плащанский Л.А. 
Основы 
электроснабжения 
горных 
предприятий. 
2006. – 499 б. 
5. 
Электромонта
ждау 
жұмыстары 
Электромонтажда
у жұмыстарын 
орындау 
- кабельдердің және сымдардың 
ұштарын өңдеу; 
- сымдардың және кабельдердің 
тарамдарын жалғау және 
тармақтау; 
- тарамдарды және сымдарды 
ұштау; 
- электр өткізгіштер; 
- электр өткізгіштердің 
трассаларын дайындау; 
- электр өткізгіштерді төсеу; 
- шина өткізгіштер; 
- кабельді және ауа желілері. 
- сымдардың және 
кабельдердің ұштарын 
өңдеуді орындау;  
- сымдардың және 
кабельдердің тарамдарын 
жалғауды, тармақтауды 
және ұштауды орындау; 
- шиналарды монтаждау. 

6. 
Тау-кен 
жұмыстарыны
ң 
технологиясы 
Тау-кен 
жұмыстарының 
технологиясын 
білу 
- көмір шахталарының даярлау 
және тазалау забойларындағы 
жұмыстар технологиясы 
туралы мәліметтер: 
технологиялық операциялар, 
машиналар мен механизмдер, 
тау-кенді комбайнмен тәсілмен 
және қазба жүргізгіш 
кешендерді қолданумен 
қазудың типтік технологиялық 
сұлбалар;  
- механикаландырылған 
кешендерді және 
механизмдерді қолдану 
мүмкіндігін және 
мақсаттылығын анықтайтын 
негізгі факторлар; 
- көмір шахталардың даярлау 
және тазалау забойларындағы 
жұмыстар технологиясы 
- гидрошахтадан көмірді қазып 
алу технологиясы; 
- көлденең, көлбеу және тік тау-
кен қазбасы; 
- көмір шығарудың қопарғыш 
тәсілі; 
- тау-кен қазбасын кең 
забоймен өткізу; 
- көмір шығару бойынша 
технологиялық 
операцияларын орындау 
реті; 
- көмір шығару бойынша 
технологиялық 
операцияларын орындау 
реті; 
- уатылған көмірді беттегі 
забойдан 
гидротасымалдау. 
 

- тау-кен қазбасын бекіту; 
- шахта оқпандарын ұңғылау 
және тереңдету; 
- ашық тау-кен жұмыстарының 
технологиясы. 
 
D.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығын және механизмдерді қызмет 
көрсетуге және жөндеуге дайындауға 
дербестік және жауапкершілік 
Электрослесарлық 
сайманмен жұмыс.  
Карьер жабдығының және механизмдерінің 
пайдалану мақсаты, техникалық 
сипаттамалары, ЕҚ және ҚТ талаптары 
 
D.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Техникалық механика негіздерін білу 
 
1.1 Бір жақты және екі жақты, көп суппортты, көп шыбықты және 
басқа күрделі агрегатты және арнайы білдектердің кинематикалық 
сұлбасын және ережелерін білу. 
2.Электротехника негіздері 
2.1 Электр жабдығының жұмыс параметрлерін бақылауды орындау; 
2.2 Принципті, электр және монтаждау сұлбаларын оқу; 
2.3 Сымдарды тұтастыруды, дәнекерлеуді және оқшаулауды орындау.  
3.Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, өрт 
қауіпсіздігі талаптарын және ішкі тәртіп 
ережелерін орындау, экологиялық нормаларды 
және өндірістік санитарияны сақтау. 
3.1 Негізгі заңнамалық актілерін және нормативтерін, стандарттарын, 
МЕСТтерін, ҚНжәнеЕ, СанЕжәнеН атау; 
3.2 Технологиялық үдеріс барысында және жөндеу жұмыстары 
кезінде технологиялық нұсқаулық талаптарының және еңбекті қорғау 
мен қауіпсіздік техникасы ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету; 
 

D.2 Модулінің технологиялық картасы «Электр жабдықтау нысанын ретке келтіруге дайындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 48 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1.  
Ретке келтіру 
туралы жалпы 
мәліметтер 
Электр жабдықтау 
нысандарын ретке 
келтіруге 
дайындау 
- реттеу: пайдалану 
мақсаты, технологиялық 
реттілік; 
- технологиялық үдерісті 
ретке келтіру; 
- электр жабдықтау 
нысандарының 
жұмысындағы олқылықтар; 
- электр жабдықтау 
нысандарын ретке келтіру 
және олқылықтарды жою. 
- электр жабдықтау 
нысандарын ретке 
келтіруді орындау. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; - жабдықты 
пайдалану ережелері 
мен нұсқаулықтары 
(зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Курбатова О.А., 
2.  
Ретке келтіру 
есептерін 
орындау 
Ретке келтіру 
есептерін орындау 
- есептеу әдістемесі; 
- жабдықтың техникалық 
құжаттамасы; 
- жабдықты ретке 
келтірумен, басқарумен 
және іске қосумен 
байланысты есептер;  
- ретке келтірулерді 
жобалау. 
- ретке келтірумен 
байланысты қажетті 
есептерді орындау. 
3. 
Электромонтаж
дау 
Өндірістік 
манипуляторлард
- бөлшектерді және 
түйіндерді құрастыру 
- жылжымайтын 
ажырамайтын 

жұмыстарының 
технологиясы 
ың негізгі құрама 
бірліктерінің 
құрылымын білу 
технологиясы; 
- бөлшектерді дайындау 
талаптары; 
- құрастыруға техникалық 
құжаттама; 
- электромонтаждау 
операциялары.  
жалғауларды 
құрастыруды орындау ; 
- жылжымайтын 
ажырайтын 
жалғауларды 
құрастыруды орындау. 
Павлюченко В.М. 
Монтаж и ремонт 
горных машин и 
электрооборудования: 
Учеб. пособие. – 
Владивосток: Изд-во 
ДВГТУ. - 2004. – 286 
бет.  
- Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному делу. М.: 
Недра, 1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.-
М: Академия, 2003 - 
400б. 
4. 
Электр өлшеуіш 
аспаптарын 
құрастыру, 
реттеу және 
сынау 
технологиясы 
Электр өлшеуіш 
аспаптарын 
құрастыру, реттеу 
және сынау 
технологиясын 
білу 
- электр өлшеуіш 
аспаптарын құрастыру 
технологиясы; 
- тағайындалған дәлдікті 
қамтамасыз ету тәсілдері; 
- электр өлшеуіш 
аспаптарын құрастыру 
кезінде қолданылатын 
саймандар және аспаптар; 
- өлшеу механимздерін 
құрастыру; 
- құрастырудың негізгі 
кезеңдері; 
- аспаптарды реттеу; 
- механикалық және 
электрлік реттеуге арналған 
арнайы қондырғылар. 
- өлшеу механимздерін 
құрастыру; 
- тағайындалған 
дәлдікті қамтамасыз 
ету тәсілдері; 
- құрастырудың негізгі 
кезеңдері; 
- аспаптарды реттеу. 
 

- М.А. Мельников. 
Релелік қорғаныс және 
автоматика систем 
электроснабжения 
промышленных 
предприятий. Томск. 
2008. – 218 б. 
- Плащанский Л.А. 
Основы 
электроснабжения 
горных предприятий. 
2006. – 499 б. 
 
D.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығын және механизмдерді қызмет 
көрсетуге және жөндеуге дайындауға дербестік 
және жауапкершілік 
Электрослесарлық 
сайманмен жұмыс.  
Карьер жабдығының және механизмдерінің 
пайдалану мақсаты, техникалық 
сипаттамалары, ЕҚ және ҚТ талаптары 
 
D.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Электромонтаждау жұмыстарының 
технологиясы 
1.1 Негізгі электромонтаждау жұмыстарын орындау; 
1.2 Жалғауларды құрастырудың дұрыс реттілігін анықтау; 
1.3 Жылжымайтын ажырамайтын жалғауларды құрастыруды орындау; 
1.4 Жылжымайтын ажырайтын жалғауларды құрастыруды орындау. 
2.Электр өлшеуіш аспаптарын құрастыру
2.1 Жұмыс орнын ретке келтіруге дайындау; 

реттеу және сынау технологиясы 
2.2 Электр өлшеуіш аспаптарын құрастыруға қатысу; 
2.3 Электр өлшеуіш аспаптарын сынауды жүргізу.  
3. Технологиялық операцияларды 
технологиялық буын деңгейінде басқару 
3.1 Атқарушылардың еңбек заттарымен және құралдарымен қамту және 
тапсырманың орындалу нәтижелерін бақылау. 
 
D.3 Модулінің технологиялық картасы «Электр жабдықтау нысандарын ретке келтіретін электромонтаждаушы-
реттеушінің жұмыс орнын дайындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 48 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1.  
Электрлік 
өлшеулер 
Электрлік 
өлшеулерді 
орындау 
- метрологиялық 
түсініктер; 
- электр өлшейтін 
аспаптар: жіктелуі, 
пайдалану мақсаты, 
құрылымы, түйіндердің 
және элементтердің 
қызметтері, қолданылуы, 
аспаптар межеліктеріндегі 
белгіленулер, 
сұлбалардағы шартты 
белгіленулер, дәлдік 
жіктелімдері.  
- электр өлшейтін 
аспаптардың өлшеуіш 
механизмдері:  
- электр өлшейтін 
аспаптар; 
- электр өлшейтін 
аспаптардың өлшеуіш 
механизмдері. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; - жабдықты 
пайдалану ережелері 
мен нұсқаулықтары 
(зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 

түрлері, пайдалану 
мақсаты, жұмыс қағидасы, 
сұлбалары. 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Курбатова О.А., 
Павлюченко В.М. 
Монтаж и ремонт 
горных машин и 
электрооборудования: 
Учеб. пособие. – 
Владивосток: Изд-во 
ДВГТУ. - 2004. – 286 
бет.  
- Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному делу. М.: 
Недра, 1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
2. 
Электромонтаж
даушы-
реттеушінің 
жұмыс орнын 
дайындау 
Электромонтажд
аушы-
реттеушінің 
жұмыс орнын 
дайындауды 
орындау. 
- даярлау жұмыстарының 
мақсаты, мазмұны; 
- жұмыстардың көлемдерін 
анықтау. 
- электромонтаждаушы-
реттеушінің жұмыс 
орнын дайындауды 
орындау. 
 
3.  
Тау-кен 
машиналараның 
және 
стационарлық 
қондырғыларды
ң электр 
жабдығы 
Тау-кен 
машиналараның 
және 
стационарлық 
қондырғылардың 
электр жабдығын 
білу 
- электр қозғалтқыштар 
және генераторлар: 
жіктелуі, пайдалану 
мақсаты, сипаттамалары, 
құрылысы, әрекет ету 
қағидасы, қолдану 
шарттары, мүмкін 
олқылықтар және оларды 
жою тәсілдері;  
- электр жетектері: 
пайдалану мақсаты, 
құрылысы, оларды 
дистанциялық және 
автоматтық басқару 
жүйелері; 
- тасымалдау көліктерінің 
(кеніш конвейерлерінің, 
жерасты жүкарбаларының, 
көтеру механизмдерінің, 
- электр қозғалтқыштары 
және генераторлар; 
- электр жетектері; 
- тасымалдау көліктерінің 
электр жабдығы; 
- забой машиналарының 
электр жабдығы. 

сутөкпе, компрессорлық 
және желдеткіш 
қондырғылардың) электр 
жабдығы: элементтер, 
пайдалану мақсаты, 
құрылысы, әрекет ету 
қағидасы, техникалық 
пайдалану;  
- забой машиналарының 
және механизмдерінің 
электр жабдығы: электр 
сұлбалары, оның 
элементтері, басқару 
электр жүйелері, 
техникалық пайдалану. 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- М.А. Мельников. 
Релелік қорғаныс және 
автоматика систем 
электроснабжения 
промышленных 
предприятий. Томск. 
2008. – 218 б. 
- Плащанский Л.А. 
Основы 
электроснабжения 
горных предприятий. 
2006. – 499 б. 
4. 
Тау-кен 
кәсіпорнының 
электр 
жабдықталуы 
Тау-кен 
кәсіпорнының 
электр 
жабдықталуын 
білу 
- тау-кен кәсіпорнын 
электрлендіру: 
шахталардың және 
кеніштердің үстеріне, 
аралық станцияларға 
(жабық, түрлендіргіш, 
жылжымалы), қорғаныс 
және жұмыс 
трансформаторларына, 
жерге қосуға, сигнал беру 
жүйесіне, шахталардың 
сыртындағы электр 
энергиясын 
- тау-кен кәсіпорнын 
электрлендіру; 
- жерасты тау-кен 
қазбаларын электрмен 
жабдықтау жүйесі. 

тұтынушыларға, әуе және 
кабельді электр желілеріне 
электр энергияларын бөлу;  
- жерасты тау-кен 
қазбаларын электрмен 
жабдықтау жүйесі: 
бөлімшелерді оқпандар, 
ұңғымалар және шурфтар 
арқылы электр 
энергиясымен  
қоректендіру, электр 
энергиясын кеніштерге, 
жерасты 
трансформаторлық аралық 
станцияларға 
(сипаттамасы, құрылысы, 
әрекет ету қағидасы) 
электр энергиясын 
жерасты бөлу сұлбалары,  
электр жүктемелерін 
есептеу және аралық 
станциялардың, шахталық 
кабельді желілердің 
қуатын анықтау. 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.85 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет