БАҒдарламалар жинағының жобасы карьерлі электромеханикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және оныжүктеу 4.85 Kb.
Pdf просмотр
бет4/15
Дата29.03.2017
өлшемі4.85 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Релелік 
қорғаныс және 
автоматика 
Әмбебап және 
арнайы бақылау-
өлшеу 
саймандарын және 
құралдарын 
қолданумен 
бөлшектердің 
өлшемдерін 
бақылайды. 
- релелік қорғаныс және 
автоматика:  пайдалану 
мақсаты, қолданылуы, 
құрылысы, әрекет ету 
қағидасы, талаптар, 
сұлбаларды құру тәсілдері; 
- техникалық қызмет 
көрсету: профилактикалық 
шаралар; 
- релелік қорғаныс және 
автоматика құрылысын 
тексеру аппаратурасы: 
түрлері, әрекет ету 
қағидасы; 
- реле: топтың әр түрлілігі, 
жіктелуі, құрылысы, 
параметрлерін реттеу 
тәсілдері, графикалық 
бейне тәсілдері, 
позициялық белгіленулер, 
эксплуатациялық 
сипаттамалар; 
- энергия жүйесі желісін 
қорғау: сұлбалар, негізгі 
тәсілдері, жабдық.  
- релелік қорғаныс және 
автоматика құрылысын 
тексеру аппаратурасы: 
түрлері, әрекет ету 
қағидасы. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; - жабдықты 
пайдалану ережелері 
мен нұсқаулықтары 
(зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 

2. 
Өлшеу 
құралдарын 
жөндеу 
технологиясы 
Өлшеу 
құралдарын 
жөндеу 
технологиясын 
біледі 
- өлшеу құралдарын 
жөндеу технологиясы ( 
бақылау-өлшеу, 
көрсететін, тіркейтін, 
оптика- 
механикалықаспаптар, 
технологиялық 
үдерістердің реттегіштері,  
дистанциялық басқару 
аппаратуралары): негізгі 
операциялар, олардың 
түрлері, мазмұны, 
реттілігі, орындау 
тәсілдері, негізгі амалдары, 
жөндеуге жарамдығын 
анықтау тәсілдері, қосалқы 
материалдар, саймандар 
және құралдар; 
- өлшеу құралдарын 
құрастыру және бөлшектеу 
ережелері; 
- ең көп таралған 
олқылықтар:  
түрлері, пайда болу 
себептері, дефетировка, 
профилатикалық шаралар. 
- автоматтандыру 
құралдарын (атқарушы 
механизмдерді, 
электронды 
реттегіштерді) жөндеу 
технологиясы: негізгі 
кезеңдер, реттілік, 
операция мазмұны; 
 - негізгі олқылықтар: 
түрлері, пайдалану 
кезінде жою тәсілдері; 
- өлшеу кешендерін 
жөндеудің негіздері: 
даярлау жұмыстары, 
жөндеу ережелері, 
қолданылатын 
механизмдер және 
саймандар, жөндеуден 
кейін қабылдау. 
горнорудному делу. М.: 
Недра, 1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.-
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- Дидык Р.П. Забара В.Н. 
Шилов П.М. Технология 
производства и ремонт 
горных машин.  
Днепропетровск: 
Пороги,1996. -440 б 
3. 
Автоматика 
элементтерінің 
Автоматика 
элементтерінің 
- қозғалтқыштарды, 
күшейткіштерді, 
- қозғалтқыштарды, 
күшейткіштерді, 

жеке түрлерін 
жөндеу 
жеке түрлерін 
жөндеуді орындау 
түрлендіргіштерді, релені, 
бөлгіштерді, атқарушы 
органдарын, қорек 
көздерін жөндеу:  
тәсілдер, орындалатын 
жұмыстар, жөндеу 
технология. 
түрлендіргіштерді, 
релені, бөлгіштерді, 
атқарушы органдарын, 
қорек көздерін жөндеу. 
4. 
Тау-кен 
жабдығына 
техникалық 
қызмет 
көрсету және 
жөндеу 
Тау-кен 
жабдығына 
техникалық 
қызмет көрсетуді 
және жөндеуді 
орындау 
- ЖӨЖ жүйесі; 
- техникалық қызмет 
көрсету мен жөндеулерді 
ұйымдастыру; 
- сайманның тозуын 
өлшеу; 
- тау-кен машиналарын 
және электр жабдықтарын 
запас бөлшектермен және 
түйіндермен қамтамасыз 
ету 
-сайманның тозуын 
өлшеу. 
 
В.5Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығына және механизмдерге 
орташа күрделі жөндеу жұмыстарын 
жүргізу кезіндегі дербес жоспарлау және 
жауапкершілік 
Орташа күрделі сызбаларды 
және сұлбаларды оқу. Карьер 
жабдығының механизмдерінің 
және түйіндерінің жұмыс 
істеуін тексеру. 
Карьер жабдығының орташа күрделі 
түйіндерінің сұлбалары., құрастыру, 
бөлшектеу технолгиясы. ЕҚ және ҚТ 
талаптары 
 

В.5Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері. (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Аса күрделі машиналарға, түйіндерге және 
механизмдерге, аппараттарға, бақылау-өлшеу 
аспаптарына техникалық қызмет көрсету 
1.1 Өлшеу кешендерін жөндеудің негіздерін: даярлау жұмыстарын, 
жөндеу ережелерін, қолданылатын механизмдерді және саймандарды, 
жөндеуден кейін қабылдауды білу; 
1.2Карьер жабдығының механизмдерінің және түйіндерінің жұмыс 
істеуін тексеру; 
1.3 Бөлгіш құрылғылардың, электр қозғалтқыштарының, 
трансформаторлардың, генераторлардың, тежеуіш 
электромагниттерінің жұмысына қадағалау жүргізу және бақылауды 
жүзеге асыру; 
1.4 Кернеуі 1000 В-қа дейін болған кездегі электр қорғанысының 
құралдарын сынау; 
1.5 Жөнделген электр машиналарын, аппараттарды және аспаптарды 
сынауды жүргізу. 
2. Атқарушыларды еңбек заттарымен және 
құралдарымен қамтамасыз ету және 
тапсырмаларды орындау нәтижелерін бақылау. 
2.1 Қалыпты және қалыпсыз жағдайларда шешімдер қабылдау және 
оларға жауапты болу; 
2.2 Қызметкер әрекеттерін басқару 
 
В.6 Модулінің технологиялық картасы«Аса күрделі аппараттарға, машиналарға, механизмдерге, электронды басқару 
жүйелері және сұлбалары бар электр жетектеріне техникалық қызмет көрсету. Тиристорлық қоздырудың электрондық 
блоктарын, микропроцессорлық бағдарламаланатын контроллерлер негізіндегі реттелетін электр жетектерінің (асинхронды 
және сихнронды) автоматтық жүйелерін ретке келтіру және сынау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 36 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 

1. 
Аса күрделі 
аппараттарды, 
машиналарды, 
механизмдерді 
жөндеу және 
техникалық 
қызмет 
көрсету 
Аса күрделі 
аппараттарды, 
машиналарды, 
механизмдерді 
жөндеуді және 
техникалық 
қызмет көрсетуді 
орындау 
- электр жабдығын 
жөндеуді ұйымдастыру;  
- электр қозғалтқыштарын 
жөндеу;  
- қопарылудан қорғайтын 
электр жабдығын жөндеу; 
- ажыратқыштарды 
жөндеу; 
- электр аппараттарын 
жөндеу; 
- оқшаулағыштарды және 
шиналарды жөндеу; 
- реакторларды жөндеу; 
- өлшейтін 
трансформаторларды 
жөндеу; 
- күш беретін 
трансформаторларды 
жөндеу; 
- жиынтықты бөлгіш 
құрылғыны жөндеу; 
- электр бөлу желілерін 
тексеріп шығу және 
байқау, техникалық 
қызмет көрсету және 
жөндеу. 
- электр 
қозғалтқыштарын 
жөндеу; 
-қопарылудан қорғайтын 
электр жабдығын жөндеу; 
- ажыратқыштарды 
жөндеу; 
- электр аппараттарын 
жөндеу; 
- өлшейтін 
трансформаторларды 
жөндеу; 
- күш беретін 
трансформаторларды 
жөндеу; 
- жиынтықты бөлгіш 
құрылғыны жөндеу. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; - жабдықты 
пайдалану ережелері 
мен нұсқаулықтары 
(зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному делу. М.: 

2. 
Басқарудың 
автоматтық 
жүйелеріндегі 
микропроцессо
рлық және 
бағдарламалық
-техникалық 
кешендер 
Басқарудың 
автоматтық 
жүйелеріндегі 
микропроцессорл
ық және 
бағдарламалық-
техникалық 
кешендерді біледі 
- микропроцессорлар, 
негізгі түсініктер, 
анықтамасы және жіктелуі; 
- микропроцессорлық 
жүйелердің құрамы және 
құрылымы: ЖЕҚ 
процессоры, буферлік 
регистрлер, 
қалыптастырғыш шиналар, 
таймер, ТЕСҚ, БТЕСҚ; 
- бағдарламалантын 
параллель тізбектер, 
интерфейстер. 
- типтік базалық 
микропроцессорлық 
контроллерлердің құрамы 
және құрылымы. 
- микропроцессорлық 
контроллерлердің 
бағдарламалық 
жасақтамасы: нақты 
уақыттың операциялық 
жүйесі, резидентті арнайы 
бағдарламалық 
жасақтаманың құрылымы. 
- бағдарламалау тілдері: 
цифрлық басқарудың 
типтік контурын 
- цифрлық реттеу, 
позициялық және 
шапшаң алгоритмлерлің 
типтік заңдарын жүзеге 
асыру алгоритмдері; 
- дискретті винерлік 
сүзгілер,  стандартты 
реттегіштердің 
дискреттілік 
мерзімділігін және тиімді 
параметрлерін анықтау; 
- цифрового управления 
тікелей цифрлық басқару 
жүйелерінің 
реттегіштерін жинақтау; 
- автоматтық басқарудың 
робастылық цифрлық 
жүйелер. 
Недра, 1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- Дидык Р.П. Забара В.Н. 
Шилов П.М. Технология 
производства и ремонт 
горных машин.  
Днепропетровск: 
Пороги,1996. -440 б 

математикалық сипаттау. 
3. 
Электротехнол
огиядағы 
компьютерлік 
және 
микропроцессо
рлық техника 
Электротехнологи
ядағы 
компьютерлік 
және 
микропроцессорл
ық техника туралы 
түсінігі бар 
- электротехнологиядағы 
компьютерлік техниканың 
қолданылу аясы; 
- ЭЕМ құрылымы; 
- микроЭЕМ, 
микропроцессор, 
бағдарламанатын 
контроллер; 
- есептеу желілер; 
- каналдардың және 
интерфейстердің 
сипаттамалары; 
- нысанмен байланыс 
құрылғысы; 
- ЭЕМ басқару жүйесінің 
жүйесі 
- жүйелер иерархиясы; 
- электротехнологиялық 
қондырғыларын 
- ЭЕМ құрылымы; 
- микроЭВМ; 
- каналдардың және 
интерфейстердің 
сипаттамалары. 

жобалаудың, зерделеудің 
және басқарудың 
компьютерлік жүйелері. 
 
В.6 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі.(4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығына және механизмдерге 
орташа күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізу 
кезіндегі дербес жоспарлау және 
жауапкершілік 
Орташа күрделі сызбаларды 
және сұлбаларды оқу. Карьер 
жабдығының механизмдерінің 
және түйіндерінің жұмыс істеуін 
тексеру. 
Карьер жабдығының орташа күрделі 
түйіндерінің сұлбалары., құрастыру, 
бөлшектеу технолгиясы. ЕҚ және ҚТ 
талаптары 
 
Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері В.6 (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1 Машиналардың бөлшектері, 
жабдықты жөндеу және 
монтаждау негіздері 
1.1 Жабдықтың түйіндерін және механизмдерін, орташа күрделі агрегаттарды және 
машиналарды бөлшектеуді, жөндеуді, құрастыруды және сынауды жүргізу; 
1.2 Аса күрделі аппараттарды, машиналарды, механизмдерді, электронды басқару 
жүйелері және сұлбалары бар электр жетектерін монтаждауды, демонтаждауды, 
жөндеуді, ретке келтіруді және техникалық қызмет көрсетуді жүргізу; 
1.3 Тиристорлық қоздырудың электрондық блоктарын, микропроцессорлық 
бағдарламаланатын контроллерлер негізіндегі реттелетін электр жетектерінің 
(асинхронды және сихнронды) автоматтық жүйелерін ретке келтіруді және сынауды 

жүргізу; 
 Микропроцессорлық құрылғылары бар көп арналы тетіктерді ретке келтіру және 
сынау. 
1.4 Жиілікті транзисторлы және тиристорлы түрлендіргіштердің модульдерін және 
блоктарын, бақылау элементтерін, автоматтандыруды және қорғанысты жөндеуді, 
ретке келтіруді орындау; 
1.5 Дербес компьютерлері және сынамалық бағдарламалары бар арнайы стендтердегі 
микропроцессорлық контроллерлердің функционалды модульдерінің жұмысын 
сынауды орындау; 
1.6 Микропроцессорлық контроллерлердің және дербес компьютерлердің негізінде 
технологиялық үдерістерді автоматтандыру сұлбаларын, сонымен қоса, көтергіш 
машиналармен және басты желдетудің желдеткіш қондырғыларын, конвейерлік 
көлікті, тазалау және қазба жүргізгіш кешендерді басқару жүйелеріндегі 
автоматтандыру сұлбаларын  монтаждауды, жөндеуді, ретке келтіруді орындау. 
 
С.1Модулінің технологиялық картасы«Карьер (тау-кен) жабдығын сынау және пайдалануға өткізу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 67 с. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Машиналарды 
жөндеуге 
тапсыру және 
жөндеуден 
қабылдау 
Машиналарды 
жөндеуге тапсыру 
және жөндеуден 
қабылдау ретін 
білу 
- машиналарды жөндеуге 
тапсыру реті; 
- машиналарды және 
бөлшектерді жуу;  
- машиналарды бөлшектеу, 
құрастыру; 
- жөндеуден қабылдау реті. 
- машиналарды жөндеуге 
тапсыру реті; 
- жөндеуден қабылдау 
реті. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 

2. 
Орындалған 
жұмыстардың 
сапасын 
бақылау 
Орындалған 
жұмыстардың 
сапасына бақылау 
жүргізеді 
- құрама түйіндерге және 
механизмдерге қойылатын 
техникалық шарттар; 
- бақылау-өлшеу 
саймандарының және ең 
көп тараған арнайы және 
әмбебап аспаптардың 
пайдалану мақсаты және 
қолдану ережелері; 
- құрама түйіндердің және 
механизмдердің рұқсат 
етулер және отырғызулар 
жүйесі; 
- өңделетін 
материалдардың атау, 
маркасы және негізгі 
қасиеттері; 
- бар ақауларды жою 
тәсілдері және әдістері. 
- орындалатын 
механикалық 
құрастыратын 
жұмыстардың сапасын 
көзбен және сайманмен 
бақылау; 
- орындалатын 
жұмыстардың 
технологиялық 
үдерістерін сақтау; 
- құрама түйіндердің 
және механизмдердің 
бұрын анықталған және 
жасырын ақауларды 
анықтау және жою. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; - жабдықты 
пайдалану ережелері 
мен нұсқаулықтары 
(зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному делу. М.: 
Недра, 1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
3. 
Пайдалануға 
қосу 
Жабдықты 
пайдалануға  қосу 
ретін білу 
- пайдалану шарттарында 
тау-кен машиналарын 
және жабдығын қабылдау; 
- эксплуатациялық және 
жөндеу құжаттамасы; 
- пайдаланудың кепілді 
мерзімі; 
- кепілді пайдаланым. 
- пайдалану шарттарында 
тау-кен машиналарын 
және жабдығын 
қабылдау; 
- эксплуатациялық және 
жөндеу құжаттамасы. 
4. 
ТКМжәнеЖ 
ТКМжәнеЖ 
- машиналарды жүргізіп 
- зауыттық, қабылдау 

монтаждаудан 
және 
жөндеуден 
кейін жүргііп 
бейімдеу және 
сынау 
монтаждаудан 
және 
жөндеуден 
кейін  сынау  ретін 
білу 
бейімдеу; 
- зауыттық, қабылдау және 
эксплуатациялық 
машиналарды сынау; 
- куәландыру нәтижелері. 
және эксплуатациялық 
машиналарды сынау. 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- Дидык Р.П. Забара В.Н. 
Шилов П.М. Технология 
производства и ремонт 
горных машин.  
Днепропетровск: 
Пороги,1996. -440 б 
5. 
ТКМжәнеЖ 
эксплуатациял
ық қасиеттері 
ТКМжәнеЖ 
эксплуатациялық 
қасиеттерін білу 
- тау-кен машиналарының 
эксплауатациялық 
қасиеттері және оларды 
бағалау;  
- тау-геологиялық, 
технологиялық және 
техникалық қасиеттерінің 
ТКМжәнеЖ өнімділігіне 
әсер етуі; 
- эргономикалық 
қасиеттер. 
- тау-кен машиналарының 
эксплауатациялық 
қасиеттері және оларды 
бағалау. 
6. 
Пайдалану 
кезіндегі 
ТКМжәнеЖ 
техникалық 
жай-күйі 
ТКМжәнеЖ 
техникалық  жай-
күйінің 
парамтерлерінің 
және 
жұмысқа 
қабілеттілігінің 
пайдалану 
шарттарынан  және 
құрылымдық, 
өндірістік-
технологиялық 
- ТКМжәнеЖ техникалық 
жай-күйінің 
парамтерлерінің және 
жұмысқа қабілеттілігінің 
пайдалану шарттарынан 
және құрылымдық, 
өндірістік-технологиялық 
және эксплуатациялық 
факторлардан тәуелділігі; 
- ТКМжәнеЖ 
бөлшектерінің тозуы және 
- ТКМжәнеЖ 
бөлшектерінің тозуы 
және бұзылуы; 
- бөлшектердің жұмыс 
беттерінің тозуын 
анықтау әдістері 

және 
эксплуатациялық 
факторлардан 
тәуелділігін білу 
бұзылуы; 
- тозу жылдамдығының 
алдын алу шаралары; 
- бөлшектердің жұмыс 
беттерінің тозуын анықтау 
әдістері; 
- тау-кен машиналарын 
және жабдығын майлау. 
 
С.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығын және механимздерді пайдалануға 
қосуға дербестіктің беліглі дәрежесі және шектелген 
жауапкершілік 
Карьер 
жабдығымен және 
механимздермен 
жұмыс 
Жабдықты реттеу және баптау тәсілдері
агрегаттарды және машиналарды 
пайдалануға қосу кезінде сынау ережелері 
 
С.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Пайдалану кезіндегі ТКМжәнеЖ 
техникалық жай-күйі 
 
1.1 Агрегаттарды және машиналарды пайдалануға қосу кезінде сынау ережелерін 
білу; 
1.2 ТКМжәнеЖ техникалық жай-күйінің парамтерлерінің және жұмысқа 
қабілеттілігінің пайдалану шарттарынан және құрылымдық, өндірістік-
технологиялық және эксплуатациялық факторлардан тәуелділігін білу; 
1.3 Тау-кен, тасымалдау және стационарлық машиналардың тоқтап қалуының 
негізгі түрлерін және себептерін атап шығу;  
1.4 Жабдықты және оны пайдалану тәртіптерін таңдауды жүргізу. 

2. Жабдықты жөндеуден кейін 
кешенді сынау 
2.1 Жабдықтың барлық жүйелеріне диагностика және жөндеу жасау жұмыстарын 
орындау амалдарын білу;   
2.2 Жабдықты реттеуден кейін кешенді сынауды орындау; 
2.3 Жұмыс орнын тазалау. 
3. Құрылымдық бөлімше қызметін 
жоспарлау.  
3.1 Жұмыс уақытын, тоқтап қалуларды ескеріп алғашқы құжатты рәсімдеу; 
3.2 Ұйым қызметінің негізгі техникалық-экономикалық көрсеткіштерін есептеу. 
 
С.2 Модулінің технологиялық картасы«Жолдама құжаттаманы рәсімдеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 46 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Өңдеу 
ақаулары 
Ақау түрлерін 
анықтайды және 
оларды жою 
әдістерін біледі. 
- ақау түрлері; 
- пайда болу себептері; 
- алдын алу және жою 
тәсілдері. 
- ақау түрін анықтау; 
- ақаулардың алдын алу 
шаралары. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; - жабдықты 
пайдалану ережелері 
мен нұсқаулықтары 
(зауыт). 
Оқуматериалдар: 
2. 
Сапаны 
бақылау 
Жұмыстардың 
орындалу 
сапасына бақылау 
жүргізу 
 
- жұмыстардың 
орындалу сапасын 
бақылау: нормалары, 
сайманмен және көзбен 
бақылау; 
- орындалған 
жұмыстардың сапасын 
тексеруді жүргізу 
ережелері және 
технологиясы. 
- ақау түрін анықтау; 
- ақаулардың алдын алу 
шаралары. 
3. 
Технологиялы
Жасалған жұмыс  - нормативтік-
- жасалған жұмыстың 

қ құжаттама 
есебі, 
технологиялық 
құжаттаманы 
толтыру 
технологиялық 
құжаттама; 
- технологиялық 
құжаттаманы толтыру 
ережелері; 
- сапа менеджменті 
жүйесі. 
есебін орындау; 
- технологиялық 
құжаттаманы толтыру. 
- ҚТ нұсқаулығы; 
- дәрістер; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік 
жұмыстар; 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.85 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет