БАҒдарламалар жинағының жобасы карьерлі электромеханикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және оныжүктеу 4.85 Kb.
Pdf просмотр
бет2/15
Дата29.03.2017
өлшемі4.85 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15

блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Техникалық 
өлшеу 
негіздерімен 
техникалық 
механика 
Техникалық өлшеу 
негіздерімен 
техникалық 
механиканы білу 
- машиналардың және 
механизмдердің түрлері, 
әрекет ету қағидасы
кинематикалық және 
динамикалық 
сипаттамалар; 
- кинематикалық будың 
түрлері; 
- бөлшектерді және құрама 
бірліктерді жалғау сипаты; 
- бөлшектерді және 
машиналарды жалғау 
түрлері; 
- қозғалыс түрлері және 
қозғалысты түрлендіретін 
механизмдер; 
- беру түрлері;  
олардың құрылысы, 
- кинематикалық 
сұлбаларын оқу; 
- бөлшектерді және 
құрама бірліктерді жалғау 
сипатына сәйкес 
құрастыру-бөлшектеу 
жұмыстары; 
- қарапайым 
бөлшектердің және 
түйіндердің беріктігін 
есептеу. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы;  
- жабдықты пайдалану 
ережелері мен 
нұсқаулықтары (зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 

пайдалану мақсаты, 
артықшылықтары мен 
кемшіліктері, 
сұлбалардағы шартты 
белгіленулері; 
- беріліс қатынасы және 
саны; 
- рұқсат етулерге және 
отырғызуларға қойылатын 
талаптар; 
- техникалық өлшеу 
қағидалары; 
- өлшеу құралдары туралы 
жалпы мәліметтер және 
олардың жіктелуі 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному делу.М.: 
Недра, 1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- Дидык Р.П. Забара В.Н. 
Шилов П.М. Технология 
производства и ремонт 
горных машин.  
Днепропетровск: 
2. 
Металдарды 
кесу негіздері. 
Металдарды кесу 
негіздерін білу. 
- металдарды кесу түсінігі; 
- жоңқаның түзілу үдерісі;  
- кесу үдерісінің 
физикалық негіздері: қақ, 
жылу түзілу, жылу бөлу, 
жылу шығару, салқындау, 
МСС; 
- кесетін құралдар; 
- жылу өңдеу, кесетін 
құралды қайрау, жетілдіру 
және орнату: ережелері, 
орындау реті. 
- кесетін құралдарды 
әзірлеу материалдары; 
- кесетін құралдарды 
жетілдіру және орнату. 
3. 
Электротехник Электротехника 
- тұрақты және айнымалы  - электр жабдығының 

а негіздері 
негіздерін білу 
электр тогы туралы негізгі 
түсініктері; 
- өткізгіштерді және ток 
көздерін тізбекті және 
параллель жалғау; 
- ток күшінің, электр 
тогының кернеуінің, 
қуатынің, өткізгіштің, 
электр және магнит 
өрістерінің  кедергісінің 
өлшем бірліктері; 
- электр шамаларының 
мәні және өлшеу әдістері, 
өлшеу аспаптарының 
құрылымдық және 
техникалық 
сипаттамалары; 
- графикалық бейне 
түрлері және ережелері 
және электр сұлбаларын 
жасау; 
- электр желілерінің негізгі 
элементтері; 
- электр өлшейтін 
аспаптардың, электр 
машиналардың, басқару 
және қорғаныс 
аппаратурасының әрекет 
жұмыс параметрлерін 
бақылау; 
- принципті, электр және 
монтаждау сұлбаларын 
оқу; 
- сымдарды тұтастыруды, 
дәнекерлеуді және 
оқшаулауды жүргізу және 
орындалатын 
жұмыстадың сапасын 
бақылау. 
Пороги,1996. -440 б 

ету қағиадалары, 
құрылысы, негізгі 
сипаттамалары, электр 
жабдықтау сұлбалары. 
4. 
Слесарлық 
істің негіздері 
Өндірістің әртүрлі 
салаларында 
жалпы слесарлық 
жұмыстарын 
қолдану 
- слесарлық жұмыстың 
негізгі түрлері; 
- слесарлық жұмыстар 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасы ережелері; 
- саймандарды таңдау және 
қолдану ережелері; 
- слесарлық 
операциялардың реттілігі; 
- жалпы слесарлық 
жұмыстарды орындау 
амалдары; 
- бөлшектерді өңдеу 
сапасына қойылатын 
талаптар; 
- бөлшектердің және 
түйіндердің тозу түрлері; 
- майлау материалдарының 
түрлері. 
- жазық беттерді белгілеу;  
- металл шабу; 
- металл өңдеу; 
- металлдың иілуі; 
- металл кесу; 
- металлды арамен кесу; 
- саңылауларды 
бұрғылау, үңгілеу және 
жазу; 
- сыртқы және ішкі 
бұранданы кесу; 
- шегелеу; 
- дәнекерлеу және 
қалайылау; 
- желімдеу; 
- қыру. 
5. 
Электромонта
ждау 
жұмыстары 
Электромонтажда
у жұмыстарын 
орындау 

кабельдердің 
және 
сымдардың 
ұштарын 
өңдеу; 
- сымдардың және 
кабельдердің тарамдарын 
- сымдардың және 
кабельдердің ұштарын 
өңдеуді орындау;  
- сымдардың және 
кабельдердің тарамдарын 

жалғау және тармақтау; 
- тарамдарды және 
сымдарды ұштау; 
- электр өткізгіштер; 
- электр өткізгіштердің 
трассаларын дайындау; 
- электр өткізгіштерді 
төсеу; 
- шина өткізгіштер; 
- кабельді және ауа 
желілері. 
жалғауды, тармақтауды 
және ұштауды орындау; 
- шиналарды монтаждау. 
6. 
Электр газ 
дәнекерлеу 
жұмыстары 
Электр газ 
дәнекерлеу 
жұмыстарын 
қолдану 
- дәнекерлеу, кесу, 
дәнекерленген жалғаулар 
және жапсарлар туралы 
негізгі мәліметтер;  
 - қол доғалы дәнекерлеу: 
жабдығы, электродтары, 
орындау технологиясы;  
 - газ дәнекерлеу: 
жабдығы, аппаратурасы, 
дәнекерлеу және кесу 
материалдары, 
дәнекерлеуді және кесуді 
орындау технологиясы;  
 - дәнкерленген 
жапсарларды бақылау. 
- электр газ дәнекерлеу 
жұмыстарын орындау. 
7. 
Тау-кен 
жұмыстарыны
Тау-кен 
жұмыстарының 
- көмір шахталарының 
даярлау және тазалау 
- көмір шығару бойынша 
технологиялық 

ң 
технологиясы 
технологиясын 
білу 
забойларындағы жұмыстар 
технологиясы туралы 
мәліметтер: 
технологиялық 
операциялар, машиналар 
мен механизмдер, тау-
кенді комбайнмен тәсілмен 
және қазба жүргізгіш 
кешендерді қолданумен 
қазудың типтік 
технологиялық сұлбалар;  
- механикаландырылған 
кешендерді және 
механизмдерді қолдану 
мүмкіндігін және 
мақсаттылығын 
анықтайтын негізгі 
факторлар; 
- көмір шахталардың 
даярлау және тазалау 
забойларындағы жұмыстар 
технологиясы 
- гидрошахтадан көмірді 
қазып алу технологиясы; 
- көлденең, көлбеу және 
тік тау-кен қазбасы; 
- көмір шығарудың 
қопарғыш тәсілі; 
операцияларын орындау 
реті; 
- көмір шығару бойынша 
технологиялық 
операцияларын орындау 
реті; 
- уатылған көмірді беттегі 
забойдан 
гидротасымалдау. 
 

- тау-кен қазбасын кең 
забоймен өткізу; 
- тау-кен қазбасын бекіту; 
- шахта оқпандарын 
ұңғылау және тереңдету; 
- ашық тау-кен 
жұмыстарының 
технологиясы. 
8.  
Жөндеу 
жұмыстарын 
жүргізу 
дайындық 
Тау-кен жабдығын 
жөндеуге 
дайындай білу 
- тау-кен жабдығының 
құрылысы, пайдалану 
ережелері, техникалық 
қызмет көрсету; 
- слесарлық сайманның 
дәне бақылау-өлшеу 
аспаптарының және 
құралдарының пайдалану 
мақсаты және қолдану 
ережелері; 
- жөнделетін жабдықтың, 
агрегаттардың және 
машиналардың 
құрылымдық 
ерекшеліктері; 
- қарапайым жабдықты 
және машиналарды 
жөндеудің техникалық 
шарттары; 
- алынған сайманға және 
- қажетті жабдықты, 
аспапты, сайманды, 
шығын материалдарын 
дайындау; 
- қойылған тапсырманы 
ескеріп қажетті 
пневматикалық, электрлік 
сайманын, бұрғылау 
білдектерін дайындау; 
- қарапайым жабдыққа, 
агрегаттарға және 
машиналарға /қажеттілік 
жағдайындау/ жөндеу 
жүргізу; 
- өндіріске қажет 
жабдықтың жарамдығын 
тексеру. 

саймандарға қызмет 
көрсету, жөндеу және 
есептен шығару реті. 
 
А.1Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығын және механизмдерді техникалық 
қызмет көрсетуге және жөндеуге дайындауға 
дербестіктің белгілі дәрежесі және шектелген 
жауапкершілік. 
Электрослесарлық 
сайманмен жұмыс.  
Карьер жабдығының және механизмдерінің 
пайдалану мақсаты, техникалық 
сипаттамалары, ЕҚ және ҚТ талаптары 
 
А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(2 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Техникалық механика негіздерін білу 
 
1.1 Бір жақты және екі жақты, көп суппортты, көп шыбықты және 
басқа күрделі агрегатты және арнайы білдектердің кинематикалық 
сұлбасын және ережелерін білу. 
2.Электротехника негіздері 
2.1 Электр жабдығының жұмыс параметрлерін бақылауды орындау; 
2.2 Принципті, электр және монтаждау сұлбаларын оқу; 
2.3 Сымдарды тұтастыруды, дәнекерлеуді және оқшаулауды орындау.  
3.Еңбекті қорғау және қауіпсіздік техникасы, өрт 
қауіпсіздігі талаптарын және ішкі тәртіп 
ережелерін орындау, экологиялық нормаларды 
және өндірістік санитарияны сақтау. 
3.1 Негізгі заңнамалық актілерін және нормативтерін, стандарттарын, 
МЕСТтерін, ҚНжәнеЕ, СанЕжәнеН атау; 
3.2 Технологиялық үдеріс барысында және жөндеу жұмыстары 
кезінде технологиялық нұсқаулық талаптарының және еңбекті қорғау 
мен қауіпсіздік техникасы ережелерінің сақталуын қамтамасыз ету; 
4.Жабдықты жұмысқай дайындай білу. 
4.1 Карьер жабдығының және механимздердің пайдалану мақсатын, 
техникалық сипаттамаларын білу; 

4.2 Жабдықты техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге 
дайындау. 
 
А.2 Модулінің технологиялық картасы «Тау-кен жабдығына қызмет көрсету және оны жөндеу электрослесарінің жұмыс 
орнын дайындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 82 сағ. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1.  
Электрлік 
өлшеулер 
Электрлік 
өлшеулерді 
орындау 
- метрологиялық 
түсініктер; 
- электр өлшейтін 
аспаптар: жіктелуі, 
пайдалану мақсаты, 
құрылымы, түйіндердің 
және элементтердің 
қызметтері, қолданылуы, 
аспаптар межеліктеріндегі 
белгіленулер, 
сұлбалардағы шартты 
белгіленулер, дәлдік 
жіктелімдері.  
- электр өлшейтін 
аспаптардың өлшеуіш 
механизмдері:  
түрлері, пайдалану 
мақсаты, жұмыс қағидасы, 
- электр өлшейтін 
аспаптар; 
- электр өлшейтін 
аспаптардың өлшеуіш 
механизмдері. 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; - жабдықты 
пайдалану ережелері 
мен нұсқаулықтары 
(зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 

сұлбалары. 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
- Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному делу. М.: 
Недра, 1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- Дидык Р.П. Забара В.Н. 
Шилов П.М. Технология 
производства и ремонт 
горных машин.  
Днепропетровск: 
2.  
Даярлау 
жұмыстары 
 
Электрослесарь 
жұмыс орынын 
дайындауды 
орындау. 
- даярлау жұмыстарының 
мақсаты, мазмұны; 
- жұмыстардың көлемдерін 
анықтау. 
- электрослесарьдің 
жұмыс орнын 
дайындауды орындау. 
 
3. 
Тау-кен 
машиналараның 
және 
стационарлық 
қондырғыларды
ң электр 
жабдығы 
Тау-кен 
машиналараның 
және 
стационарлық 
қондырғылардың 
электр жабдығын 
білу 
- электр қозғалтқыштар 
және генераторлар: 
жіктелуі, пайдалану 
мақсаты, сипаттамалары, 
құрылысы, әрекет ету 
қағидасы, қолдану 
шарттары, мүмкін 
олқылықтар және оларды 
жою тәсілдері;  
- электр жетектер: 
пайдалану мақсаты, 
құрылысы, оларды 
дистанциялық және 
автоматтық басқару 
жүйелері; 
- тасымалдау көліктерінің 
(кеніш конвейерлерінің, 
жерасты жүкарбаларының, 
көтеру механизмдерінің, 
сутөкпе, компрессорлық 
және желдеткіш 
қондырғылардың) электр 
жабдығы: элементтер, 
- электр қозғалтқыштары 
және генераторлар; 
- электр жетектері; 
- тасымалдау көліктерінің 
электр жабдығы; 
- забой машиналарының 
электр жабдығы. 

пайдалану мақсаты, 
құрылысы, әрекет ету 
қағидасы, техникалық 
пайдалану;  
- забой машиналарының 
және механизмдерінің 
электр жабдығы: электр 
сұлбалары, оның 
элементтері, басқару 
электр жүйелері, 
техникалық пайдалану. 
Пороги,1996. -440 б 
4. 
Тау-кен 
кәсіпорнының 
электр 
жабдықталуы 
Тау-кен 
кәсіпорнының 
электр 
жабдықталуын 
білу 
- тау-кен кәсіпорнын 
электрлендіру:  
шахталардың және 
кеніштердің үстеріне, 
аралық станцияларға 
(жабық, түрлендіргіш, 
жылжымалы), қорғаныс 
және жұмыс 
трансформаторларына, 
жерге қосуға, сигнал беру 
жүйесіне, шахталардың 
сыртындағы электр 
энергиясын 
тұтынушыларға, әуе және 
кабельді электр желілеріне 
электр энергияларын бөлу;  
- жерасты тау-кен 
- тау-кен кәсіпорнын 
электрлендіру; 
- жерасты тау-кен 
қазбаларын электрмен 
жабдықтау жүйесі. 

қазбаларын электрмен 
жабдықтау жүйесі: 
бөлімшелерді оқпандар, 
ұңғымалар және шурфтар 
арқылы электр 
энергиясымен  
қоректендіру, электр 
энергиясын кеніштерге, 
жерасты 
трансформаторлық аралық 
станцияларға 
(сипаттамасы, құрылысы, 
әрекет ету қағидасы) 
электр энергиясын 
жерасты бөлу сұлбалары,  
электр жүктемелерін 
есептеу және аралық 
станциялардың, шахталық 
кабельді желілердің 
қуатын анықтау. 
 
А.2Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Карьер жабдығын және механизмдерді 
техникалық қызмет көрсетуге және жөндеуге 
дайындауға дербестіктің белгілі дәрежесі 
және шектелген жауапкершілік. 
Электрослесарлық сайманмен 
жұмыс.  
Карьер жабдығының және механизмдерінің 
пайдалану мақсаты, техникалық 
сипаттамалары, ЕҚ және ҚТ талаптары 
 

А.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері(2 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Даярлау жұмыстары 
1.1 Даярлау жұмыстарының мақсатын және олардың мазмұнын білу; 
1.2 Жұмыстардың көлемін анықтау; 
1.3 Электрослесарьдің жұмыс орнын дайындауды орындау. 
 
В.1 Модулінің технологиялық картасы «Карьер жабдығын демонтаждау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 82 сағ. 
Р/с
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1.  
Машиналардың 
бөлшектері, 
жабдықты 
жөндеу және 
монтаждау 
негіздері 
Жабдықты 
монтаждау 
негіздерін білу 
- жөнделетін жабдықтың 
құрылысы; 
- негізгі түйіндерінің және 
механизмдерінің 
пайдалану мақсаты және 
әрекеттесуі; 
- агрегаттардың және 
машиналардың жабдығын 
бөлшектеудің, жөндеудің 
және құрастырудың 
техникалық реттілігі; 
- түйіндерді және 
механизмдерді сынауға, 
реттеуге және қабылдауға 
техникалық шарттар; 
- орташа күрделі әмбепап 
- жөнделетін жабдықтың 
құрылысы; 
- орташа күрделі әмбепап 
аспаптардың және 
бақылау-өлшеу 
аспаптарының құрылысы; 
- рұқсат етулер мен 
отырғызулар; 
- кедір-бұдырлық 
квалитеттері және 
параметрлері; 
- жүктерді арқанмен ілу, 
көтеру және ауыстыру 
ережелері, еденнен 
басқарылатын жүк 
көтергіш құралдарды 
Жабдық: 
- үстелдер; 
- орындықтар; 
- компьютерлер; 
- жабдық стендтері; 
- карьер жабдығы және 
механизмдер. 
Материалдар: 
- саймандардың 
электрослесарлық 
жиынтығы; - жабдықты 
пайдалану ережелері 
мен нұсқаулықтары 
(зауыт). 
Оқуматериалдар: 
- сынақтамалар; 

аспаптардың және 
бақылау-өлшеу 
аспаптарының құрылысы; 
- рұқсат етулер мен 
отырғызулар; 
- кедір-бұдырлық 
квалитеттері және 
параметрлері; 
- жүктерді арқанмен ілу, 
көтеру және ауыстыру 
ережелері, еденнен 
басқарылатын жүк 
көтергіш құралдарды және 
механизмдерді пайдалану 
ережелері. 
және механизмдерді 
пайдалану ережелері. 
-дербес тапсырмалар; 
- зертханалық 
жұмыстар; 
- тәжірибелік жұмыстар. 
Оқу құралдары: 
Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному делу. М.: 
Недра, 1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., Лютко 
Г.И. Горные машины и 
оборудование. 
Лабораторные работы  
Минск: БНТУ, 2011. 46 
б. 
- Глухарёв Ю.Д., 
Замышляев В.Ф. 
Техническое 
обслуживание и ремонт 
горного оборудования.- 
М: Академия, 2003 - 
400б. 
- Дидык Р.П. Забара В.Н. 
Шилов П.М. Технология 
производства и ремонт 
2. 
Тау-кен 
машиналарыны
ң механикалық 
және электрлік 
бөлігін, 
түйіндерді, 
механизмдерді, 
аппаратураны 
және басқа тау-
кен жабдығын 
демонтаждау, 
жөндеу, 
монтаждау, 
Тау-кен 
машиналарының 
механикалық 
және электрлік 
бөлігін, 
түйіндерді, 
механизмдерді, 
аппаратураны 
және басқа тау-
кен жабдығын 
демонтаждауды 
орындау 
- назначение, технические 
характеристики, 
устройство, техническое 
обслуживание и ремонт 
горныхмашин, узлов, 
механизмов, аппарату- 
ры и другого горного 
оборудования;  
- технические требования, 
предъявляемые к ремонту 
горных машин, узлов, 
механизмов, аппаратуры и 
другого горного 
- тау-кен техникасын 
демонтаждау, жөндеу, 
монтаждау және сынау 
тәсілдері және ережелері. 

сынау және 
техникалық 
қызмет көрсету 
 
оборудования;  
- тау-кен техникасын 
демонтаждау, жөндеу, 
монтаждау және сынау 
тәсілдері және ережелері. 
горных машин.  
Днепропетровск: 
Пороги,1996. -440 б 
3.  
Тау-кен 
сайманының 
құрылысы 
Тау-кен 
сайманының 
құрылысын білу 
- шойбалға, 
перфораторлар, тескіш 
темірлер, бұрғылау 
қондырғылары, сорғылар, 
желдеткіштер, шахталық 
жүкарбалар, бекіту 
үдерісін механикаландыру 
құралдары: пайдалану 
мақсаты, құрылысы, 
әрекет ету қағидасы,  
техникалық пайдалану 
(жұмысқа дайындау
сынау, жұмыс орнын және 
тәсілін таңдау, түйіндердің 
және механизмдердің 
жұмысын бақылау, 
олқылықтарды анықтау 
және оларды жою, 
техникалық қызмет 
көрсету). 
- тау-кен сайманына 
техникалық қызмет 
көрсету. 
4. 
Такелаж және 
арқан ілу 
жұмыстары 
Такелаж және 
арқан ілу 
жұмыстарын 
-такелаж жұмыстары: жүк 
түсіру, монтаждау орнына 
жеткізу, жабдықты тік 
- такелаж және арқанмен 
ілу жұмыстарын орындау. 

орындау 
және көлбеу оқпанымен 
түсіру, ұңғыма бойымен 
көлденең бағытта жеткізу; 
- жабдықты көтеру;  
- арқанмен ілу жұмыстары:  
құралдары, түсіру түрлері, 
оларды бекіту реті, 
арқанмен ілу жұмыстарын 
технологиясы. 
5. 
Тау-кен 
жабдығының 
құрылысы және 
оны техникалық 
пайдалану 
Тау-кен 
жабдығының 
құрылысын білу 
- электр берудің әуе 
желілері; 
- аспалы және рельсті 
жолдар; 
- тасымалдағыштар,  
бөлгіш құрылғылар
түрлендіргіш 
қондырғылар; 
- сорғылар, көмір 
тартқыштар және желдету 
желдеткіштері; 
- шахтаішілік көлік; 
- конвейерлік көлік; 
- стационарлық сутөкпе 
және көмір тартқыш 
қондырғылар; 
- компрессорлық 
станциялар және 
тоңазытқыш қондырғылар. 
- аспалы және рельсті 
жолдар; 
- тасымалдағыштар,  
бөлгіш құрылғылар, 
түрлендіргіш 
қондырғылар; 
- сорғылар, көмір 
тартқыштар және 
желдету желдеткіштері; 
- шахтаішілік көлік; 
- конвейерлік көлік; 
- стационарлық сутөкпе 
және көмір тартқыш 
қондырғылар; 
- компрессорлық 
станциялар және 
тоңазытқыш 
қондырғылар. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет