БАҒдарламалар жинағының жобасы карьерлі электромеханикалық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және оны


  Білім беру ұйымымен анықталатын пәндер (кәсіпорымен келісімжүктеу 4.85 Kb.
Pdf просмотр
бет15/15
Дата29.03.2017
өлшемі4.85 Kb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15

6  Білім беру ұйымымен анықталатын пәндер (кәсіпорымен келісім 
бойынша модульдер) 
7  Өндірістік оқыту және кәсіби тәжірибе(оқу, оқу-өндірістік, 
технологиялық, біліктілік) 
Міндетті білім алу оқу мерзімінің жалпы 
көлемінен кем дегенде 40%** 
8  Аралық аттестаттау 
  
  
  
  
9  Қорытынды аттестаттау: 
  
  
  
  
9.1 
Білім алудың толық курсының қорытындысы бойынша білім 
беру ұйымындағы аттестаттау 
2 аптадан артық емес 
9.2  Кәсіби даярлық пен біліктілікті иемдену деңгейін бағалау 
12 сағаттан кем емес 
10  Кеңес 
Оқу жылына 100 сағаттан артық емес 

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім беру 
негізінде 
жалпы орта білім 
беру негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10ай 
10 ай 
2ж.10ай 


11  Факультативтік сабақтар 
Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 
сағаттан артық емес  
  
Барлығы  
4960 
6588 
1656 
4960 
*Негізгі  орта  білім    негізінде  және  жалпы  орта  білім    негізінде    мамандар  дайындау  кезінде    Техникалық  және  кәсіби  білім  берудің 
Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандартқа(ҚРҮҚ    23.08.2012  ж.  №  1080)  сәйкес  «Жалпы  білім  беретін  пәндер»,  «Жалпы  гуманитарлық 
пәндер» мен «Әлеуметтік-экономикалық пәндер» қосылады 
** Оқу жоспарын жасау кезінде оқу орны модульдерді пәндерге, бейімделгендерді еңбек функциясына, пән санын модуль 
тақырыбының мазмұнына сәйкес қайта ыңғайлауға құқығы бар. 
 
 
3.3.  Арнайы  пәндер  бойынша  типтік  оқу  бағдарламалары(А.1  модулі    «Тау-кен  жабдығын  қызмет  көрсетуге  және 
жөндеуге дайындау») 
 
«Арнайы технология» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық(оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Карьер 
жабдығының 
қасиеттерін білу. 
Карьер 
жабдығының 
қасиеттерін бағалай 
білу. 
1. Карьер 
жабдығының 
қасиеттері 
1.1. Эксплуатациялық 
қасиеттері 
1.2. Карьер жабдығының 
технологиялық қасиеттері 
1.3. Техника-
экономикалық қасиеттері 
1.4. Карьер жабдығының 
1.1 Карьер 
жабдығының 
қасиеттерін 
анықтау 
Плакаттар, 
модельдер, 
видеофильмдер 
(оқу және 
ғылыми), 
электронды 
оқулықтар, оқу 
- Квагинидзе 
В.С., Петров 
В.Ф., Корецкий 
В.Б..Эксплуатаци
я карьерного 
оборудования. 
2009.-587 б.; 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық(оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
эргономикалық қасиеттері 
және оқу-
әдістемелік 
құралдар,  
лицензиялық 
бағдарламалық 
жасақтамасы бар 
компьютер және 
мультимедиа-
проектор. 
 
- Курбатова О.А., 
Павлюченко 
В.М. Монтаж и 
ремонт горных 
машин и 
электрооборудов
ания: Учеб. 
пособие. – 
Владивосток: 
Изд-во ДВГТУ. - 
2004. – 286 бет.  
- Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному 
делу. М.: Недра, 
1983. -816 б; 
- Басалай Г.А., 
Казаченко Г.В., 
Лютко Г.И. 
Горные машины 
и оборудование. 
Лабораторные 
работы  
Минск: БНТУ, 
Негізгі карьер 
жабдығының 
қолданылу аясын 
және құрылысын 
білу. 
 
2. Карьер 
жабдығының 
қолданылу аясы 
және өнімділігі 
2.1 Бұрғылау білдектері 
2.2 Экскаваторлар 
2.3 Қазып суыратын-
тасымалдайтын 
машиналар 
2.4 Автокөліктік 
тасымалдау 
2.5 Темір жол көлігі 
2.6 Конвейерлік көлік 
2.7 Драга және 
гидромеханикаландыру 
құралдары 
2.1 Бұрғылау 
білдектері 
2.2 
Экскаваторлар 
2.3 Қазып 
суыратын-
тасымалдайтын 
машиналар 
2.4 Конвейерлік 
көлік 
2.5 Драга және 
гидромеханикала
ндыру құралдары 
Карьер 
жабдығының 
түрлерін және 
техникалық қызмет 
көрсете және 
жөндей білу.  
Техникалық қызмет 
көрсету және 
жөндеулердің 
санын анықтай білу 
3. Карьер 
жабдығының 
түрлері және 
техникалық 
қызмет көрсету 
және жөндеу 
3.1 Карьер жабдығының 
техникалық жай-күйі 
және оның өзгеру 
себептері 
3.2 Карьер жабдығының 
жұмыс қабілеттілігі 
3.3 Карьер жабдығының 
бөлшектерінің бұзылу 
түрлері 
3.4 Техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу 
түрлері 
3.1 Техникалық 
қызмет көрсету 
және 
жөндеулердің 
санын анықтау 
әдістері  
3.2 Жөндеу 
жұмыстарын 
жоспарлаудың 
желілік әдістері 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық(оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
3.5 Жөндеулерді жіктеу 
3.6 Жөндеудің 
технологиялық үдерісінің 
құрылымы 
3.7 Техникалық 
диагностика 
3.8 Карьер жабдығын 
сақтау және 
консервациялау 
3.9 Карьер жабдығын 
суреттеу 
3.10 Карьер жабдығын 
пайдалану кезінде 
қолданылатын 
техникалық құжаттама 
2011. 46 б 
 
«Электр жабдығы және электрмен жабдықтау» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық(оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Ашық 
зерттемелердегі 
электр жабдығының 
жұмыс жағдайын 
білу. 
ҚК, КК, ЖК және АК 
1. Карьерлі 
электромеханик
алық 
жабдықтың 
құрылымдық 
атқаруының 
1.1 Ашық тау-кен 
зерттемелерінде электр 
жабдығын пайдалану 
жағдайы. 
1.2 Жалпы өнеркәсіптік 
атқарудағы электр 
1.1 Жарылысқа 
қауіпсіз электр 
жабдығын жасау 
ережелері және 
нормалары 
1.2Трансформация
Әр түрлі пәндер 
бойынша 
плакаттар 
жиынтығы, 
модельдер, 
видеофильмдер(
- Самохин 
Ф.И., 
Маврицын 
А.М., 
Бухтояров 
В.Ф. 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық(оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
атқаруындағы 
электор 
жабдықтарын 
ажырата, карьер 
жабдығының 
қолданылу аясын 
және қондыру орнын 
анықтай білу. 
және 
пайдалануының 
ерекшеліктері 
жабдығы туралы жалпы 
мәліметтер.  
1.3 Карьер электр 
жабдығының атқару 
ерекшеліктері.1.4 
Жарылысқа қауіпсіз және 
ұшқынға қауіпсіз жабдық 
жұмысын сынау және 
рұқсат ету реті 
ның әр түрлі 
коэффициенттері, 
жалғау топтары 
және қысқа 
тұйықталу кернеуі 
бар 
трансформаторлар
дың параллельді 
жұмысы. 
оқу және 
ғылыми), 
электронды 
оқулықтар, оқу 
және оқу-
әдістемелік 
құралдар. 
Электооборуд
о-вание и 
электроснабж
ение 
открытых 
горных работ-
М.: Недра- 
б.367 
- Справочник 
энергетика 
карьера под 
редакцией 
В.А.Голубева. 
-М.: Недра, 
1986 -б.419 

Электрификац
ия открытых 
горных работ 
под редакцией 
В.И. Щуцкого 
М,: 
Недра,1987 
б.331. 
- В.А. 
Голубев, А.И. 
Электровоз көлігін 
тұрақты және 
айнымалы токта 
электр жабдықтау 
сұлбаларын білу. 
Тұрақты және 
айнымалы токтағы 
күш аралық 
станцияларының 
құрылуы.  
 
2. Карьерлі 
электровоз 
көлігінің электр 
жабдығы және 
электр 
жабдықталуы  
2.1 Ток түрі және кернеу 
шамасы. 
2.2 Күш аралық 
станциялар, олардың 
жіктелуі, сұлбалар.  
2.3 Бөлгіш құрылғылардың 
жиынтықтылығы.  
2.4 Күш желілері, аспа 
габариттері және түрлері.  
2.5 Түйіспе сымның аспа 
элементтері 
2.1Түйіспе сым 
экскавторының 
шөмішін жанаудың 
қауіпті салдарынан 
қорғаныс.  
2.2 Түйіспе сым 
экскавторының 
шөмішін жанаудың 
қауіпті салдарынан 
қорғаныс 
Экскаваторлардың 
және бұрғылау 
білдектерінің электр 
жетектеріне 
қойылатын 
талаптарды, тау-кен 
3. Тау-кен 
машиналарыны
ң және 
карьердегі 
қондырғыларды
ң электр 
3.1. Тұрақты ток 
машиналарының, тау-кен 
машиналарының электр 
жетектеріндегі 
асинхнронды және 
синзронды 
3.1 Экскаватордың 
электрмен 
жабдықтаудың  
принципті 
сұлбаларды 
зерделеу 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық(оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
машиналарында 
қолданылатын электр 
жетек жүйелерін 
білу. 
Тау-кен 
машиналарының 
және 
қондырғыларының 
электр 
жабдықтауының 
принципті 
сұлбаларын оқи білу 
жабдығы 
қозғалтқыштардың 
қолданылу аясы.  
3.2 Экскаваторлардың, 
бұрғылау білдектерінің 
электр жетектеріне 
қойылатын талаптар.  
3.3 Бір шөмішті 
экскаваторлардың электр 
энергиясын жеткізу және 
электр жетегінің жалпы 
құрылысы.                
3.4  Бұрғылау 
білдектерінің, сорғы 
қондырғыларының, 
конвейерлердің электр 
энергиясын, электр жетегін 
және электр жабдығын 
жеткізу.  
3.5 Тау-кен 
машиналарының және 
қондырғыларының электр 
жабдығын пайдалану 
кезіндегі қауіпсіздік 
техникасының ережелері. 
3.2 Бір шөмішті 
экскаваторлардың 
негізгі және 
қосымша электр 
жабдығы 
3.3 Электр 
жабдығын және бір 
шөмішті 
экскаваторлардағы 
электр 
жетектерінің 
жүйелерін 
салыстыру. 
Лотов, П.П 
Мирошкин. 
Новое 
электрообору
дование для 
электроснабж
ения карьеров. 
-М.-б.303  
 
«Жабдыққа техникалық қызмет көрсету және оны жөндеу» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Жерасты тау-кен 
жұмыстарының 
жабдығының 
құрылысын білу. 
Жерасты тау-кен 
жұмыстарының 
жабдығына 
техникалық қызмет 
көрсетуді және 
жөндеуді орындай 
білу. 
1. Жерасты 
тау-кен 
жұмыстарыны
ң жабдығына 
техникалық 
қызмет 
көрсету және 
жөндеу 
1.1 Тау-кен 
машиналарының жіктелуі 
1.2 Бұрғылаужабдығы 
1.3 Қазба 
жүргізужабдығы 
1.4 Металдарды және 
қоспаларды кристалдау 
1.5 Тазалау жұмыстарына 
арналған тау-кен 
машиналары және 
жабдығы 
1.6 Стационарлыжабдық 
1.1 Техникалық 
қызмет көрсету 
1.2 Жерасты тау-
кен 
жұмыстарының 
жабдығын 
монтаждау және 
жөндеу 
Плакаттар, 
модельдер, 
видеофильмдер (оқу 
және ғылыми), 
электронды 
оқулықтар, оқу және 
оқу-әдістемелік 
құралдар, нақты 
немесе табиғи 
нысандар/үлгілер 
(жабдық, 
механизмдер, 
аспаптар, 
саймандар). 
- Замышляев В.Ф. 
Тау-кен 
жабдығына 
техникалық 
қызмет көрсету 
және жөндеу. 
Учебник. Москва: 
ACADEMIA, 
2003. — 400 б; 
-  Курбатова О.А., 
Павлюченко В.М. 
Монтаж и ремонт 
горных машин и 
электрообору-
дования: Учеб. 
пособие. – 
Владивосток: 
Изд-во ДВГТУ. - 
2004. – 286 бет.  
- Гребенюк В.А., 
Пыжьянова Я.С., 
Ерофеева И.Е. 
Справочник по 
горнорудному 
делу. М.: Недра, 
1983. -816 б; 
Ашық тау-кен 
жұмыстарының 
жабдығының 
құрылысын білу. 
Ашық тау-кен 
жұмыстарының 
жабдығына 
техникалық қызмет 
көрсетуді және 
жөндеуді орындай 
білу. 
2. Ашық тау-
кен 
жұмыстарыны
ң жабдығына 
техникалық 
қызмет 
көрсету және 
жөндеу 
2.1 Ашық зерттемелердің 
бұрғылау білдектері 
2.2 Экскаваторлар 
2.3 Қазып суыратын-
тасымалдайтын 
машиналар 
2.4 Карьер көлігінің 
машиналары және 
жабдығы 
2.5 Конвейерлік көлік 
жабдығы. 
2.1 Техникалық 
қызмет көрсету 
1.2 Ашық тау-кен 
жұмыстарының 
жабдығын 
монтаждау және 
жөндеу 
Тау-кен 
жабдығының 
құрылысын білу. 
3. Тау-кен 
электр 
жабдығына 
3.1 Тау-кен кәсіпорнының 
электр жабдықталуы 
3.2 Жерасты және ашық 
3.1 Техникалық 
қызмет көрсету 
1.2 Тау-кен 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Тау-кен электр 
жабдығына 
техникалық қызмет 
көрсетуді және 
жөндеуді орындай 
білу. 
техникалық 
қызмет 
көрсету және 
жөндеу 
тау-кен жұмыстарын 
электрмен жабдықтау 
3.3 Тау-кен машиналарын 
және механизмдерін 
электрмен жабдықтау 
3.4 Тау-кен электр 
жабдығына техникалық 
қызмет көрсету және 
жөндеу 
3.5 Жерасты 
станцияларының 
құрылғысы және жабдығы 
электр жабдығын 
монтаждау және 
жөндеу  
 
 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.85 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   15
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет