БАҒдарламалар жинағының жобасы геодезия және картографияжүктеу 0.78 Mb.
Pdf просмотр
бет7/7
Дата07.05.2017
өлшемі0.78 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

2 кәсіп. Карта сызушы 

5   Арнайы пәндер\арнайы модульдер 

1252 

1252 

5.1  А.1      Карта  және  қордағы  материалдарды  құру  бойынша  ертеде 

орындалған жұмыстарды зерттеу 

180 


180 

5.2  А.2  Жоспарланған жұмыс көлемін есептеу 

140 

140 


5.3  А.3  Картаны құру жобасын құрастыру және қиыстыру 

180 


180 

 

№ 

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім  

негізінде 

жалпы орта білім  

негізінде 

3 ж.10 а. 

2 ж.10 а. 5.4  В.1   Картаны дайындау және жобалау технологиясы бойынша 

ақпаратты жинау және оларды дайындау әдістері 

160 


160 

5.5  В.2   Картаны дайындау технологиясын өңдеу және оларды 

дайындау әдістері 

140 


140 

5.6  С.1   Компьютер бағдарламаларын қолдану арқылы тұрпаттарды, 

журналдарды, ғарыштық және аэрофотограмметриялық 

түсірілімдердің материалдарын өңдеу 

72 

72 


 5.7  С.2   Аэроғарыштық түсірілімдердің материалдарының шифрын 

анықтау. Карта және топографиялық жоспарларды құру 

200 

200 


 5.8  С.3   Тұжырымды есепті құру 

180 


180 

3 кәсіп. Геодезияшы менеджер 

5   Арнайы пәндер\арнайы модульдер 

844 

844 

5.1  А.1   Картографиялық және геодезиялық жұмыстарға 

тапсырыстарды түсіну 

140 


140 

5.2  А.2  Тапсырысты іске асыру бойынша геодезиялық және 

картографиялық қызметтің жұмысшыларына мақсат және 

құзырлықтарін қою 

120 

120 


5.3  А.3  Қауіпсіз еңбек жағдайымен қамтамасыз ету 

80 


80 

5.4  В.1   Геодезиялық жұмыстарды өндіруге қажетті құралдармен 

және еңбек ресурстарымен қамтамасыз ету 

240 


240 

5.5  В.2   Геодезиялық және картографиялық жұмыстардың 

орындалуын бақылау 

120 


120 

 

№ 

Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 

Оқу мерзімі 

негізгі орта білім  

негізінде 

жалпы орта білім  

негізінде 

3 ж.10 а. 

2 ж.10 а. 5.6  С.1  Тапсырысты қабылдаудан тапсырыс берушіге өнімді 

тапсыруға дейінгі жұмыстың өндірістік-технологиялық циклін 

талдау 


72 

72 


 5.7  С.2   Түзету әрекеттерін іске асыру 

72 


72 

6  Білім беру ұйымымен анықталатын пәндер (кәсіпорымен 

келісім бойынша модульдер) 7  Өндірістік оқыту және кәсіби тәжірибе (оқу, оқу-өндірістік, технологиялық, біліктілік) 

Міндетті білім алу оқу мерзімінің жалпы 

көлемінен кем дегенде 40%** 

8  Аралық аттестаттау 

  

  

9  Қорытынды аттестаттау: 

  

  

9.1 


Білім алудың толық курсының қорытындысы бойынша 

білім беру ұйымындағы аттестаттау 

2 аптадан артық емес 

9.2  Кәсіби даярлық пен біліктілікті иемдену деңгейін бағалау 

12 сағаттан кем емес 

10  Кеңес 

Оқу жылына 100 сағаттан артық емес 

11  Факультативтік сабақтар 

Теориялық оқыту кезеңінде аптасына 4 

сағаттан артық емес  

  

Барлығы  

6588 

4960 

* Негізгі орта білім  негізінде және жалпы орта білім  негізінде  мамандар дайындау кезінде  Техникалық және кәсіби 

білім  берудің  Мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандартқа(ҚРҮҚ    23.08.2012  ж.  №  1080)  сәйкес  «Жалпы  білім  беретін 

пәндер», «Жалпы гуманитарлық пәндер» мен «Әлеуметтік-экономикалық пәндер» қосылады  


 

3.3.  Арнайы  пәндер  бойынша  типтік  оқу  бағдарламалары  (В.1  арнайы  модулі  «Қондырғыларға  жеңіл  жөндеу 

жүргізу»)  

«Қолданбалы геодезия» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер 

тізімі 

Білу керек: 

- Топографиялық 

жоспар және 

картаның түрлері 

және мақсаты 

 

 

Орындау:   Жолдар, дала 

жұмыстарының 

қажетті көлемін 

есептеу (бұрышты 

және сызықты 

өлшеулер) 

 

Геодезия бойынша 

жалпы 


ақпарат 

Геодезия пәні және 

мазмұны 

Горизонтальмен бірге жоспар 

бойынша шешілетін 

мәселелер 

«Қолданбалы 

геодезия» 

бойынша оқу-

көрнекі 


құралдардың 

кешені.  

 

Тіректі түсірілім желісі, теодолит, 

тахеометр, 

нивелир, 

светодальномер, 

фототеодолит 

Теодолитті, 

тахеометрлі 

мензулді және 

аэрофототүсірілім, 

дала журналы, 

абристер, 

топографиялық 

жоспарлар және 

 Михелев 

Д.Ш.Инженерна

я геодезияМ.: 

Академия, 2004.-

481с.  Федотов 

Г.А. 


Инженерная 

геодезия. М.: 

Высшая школа, 

2004 – 463с. 

 

Левчук Г.П.,Новак В.Е., 

Лебедев Н.Н. 

Прикладная 

геодезия.Геодез

ические работы 

при изысканиях 

и строительстве 

инженерных 

Жер пішіні және 

оның өлшемдері 

туралы түсінік 

Геодезиялық 

түсірілімнің 

түрлері 


Аймақтың 

құрылысы 

және оның 

бейнесі 


Масштабтар. 

Жоба, карта, 

профиль. Жоспар 

және картаның 

шартты 

Өлшемдері. План және 

картадағы 

құрылыстың 

бейнесі 


Аймақта 

нүктелерді 

белгілеу 

Уақытша және 

тұрақты 

геодезиялық 

Сызықтарды өлшеуге 

дайындау. Аймақтағы 

сызықтарды өлшеу 


 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер 

тізімі 

және бекіту  Өлшемдер 

карталар. 

Лицензиялы 

бағдарламалық 

жабдықталған 

компьютер және 

мультимедиапроек

тор.  «Қолданбалы 

геодезия» 

бойынша 

электронды 

құралдар 

сооружений. 

М.:Недра, 1983. 

– 400с. 


 

Родионов В.И. Геодезия. 

М.: Недра, 1987, 

- 342с. 

Өлшеу ленталарын 

дайындау туралы 

түсінік. Эклиметр 

Сызықты штрихты лентамен 

өлшеу. Өлшеу нақтылығы. 

Қиғаш сызықтарды өлшеу. 

Көлденең күйлерді есептеу 

Білу:  

Құраладр мен жабдықтарды және 

арнайы құралдарды 

қолдану ережелері 

мен құрылымы 

 

Орынаду:  Мақсаты бойынша 

тіректі түсірілім 

жүйесі, теодолит, 

тахеометр, нивелир, 

светодальномер, 

фототеодолитті 

қолдану 

Теодолитті 

түсірілімге 

арналған 

құралдар 

Теодолиттер, 

олардың 

маркалары, 

түрлері және 

құрылымы 

Көлденең бұрыштарды өлшеу 

Теодеолитті 

қабылдау және 

далалық тексеру. 

Эккер және оны 

қолдану 


Жұмыс істеу үшін теодолитті 

орнату және көлденең 

бұрыштарды өлшеу. Қиғаш 

бұрыштарды өлшеу. Тік 

дөңгелек және оны тексеру.  

Теодолиттің жіпті 

қашықтық 

өлшеуіші. 

Қашықтық 

өлшегіш 


төрткілдеш. Екі 

бейнелі оптикалық 

қашықтық 

өлшеуіш, 

радиоқашықтық 

Қашықтықтан өлшеуішпен 

өлшенген көлденең 

қашықтықты анықтау  

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер 

тізімі 

өлшеуіш және 

жарық қашықтық 

өлшеуіш туралы 

түсінік 

Теодеолитт

і 

түсірілімнің 

материалда

рын өңдеу 

Өңдеудің реті. 

Бұрыштарды 

түйістіру.  

Теодолитті жолдардың 

дирекциялы бұрыштарын 

есептеу 

 

 Төртбұрыш 

координаталар. 

Тура геодезиялық 

тапсырма 

Тура теодолит жолдарының 

координаталардың өсімін 

есептеу 

Геометриял

ық 

нивелирлеу Нивелирлеу 

туралы түсінік. 

Геометриялық 

нивелирлеу 

әдістері 

Нивелир төрткілдештері 

бойынша есеп. Нивелирді 

компенсаторлармен тексеру. 

Жұмыс жүргізу үшін нивелир 

орнату 


 

 

Жолды нивелирлеуге дайындау. Пикетажды 

бөлшектеу. Қисық сызықтың 

жинақталған элементін 

анықтау. Айналма және 

ауыспалы қисық сызықтардың 

негізгі нүктелерінің 

Нивелир және 

нивелир 


төрткілдештері. 

Оларды күту 

Геометриялық 

нивелирлеу 

өндірісі. 

Жолдарды 

нивелирлеу. 


 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер 

тізімі 

Нивелирлеу 

журналы. 

Нивелирлеуді 

бақылау 

пикетажды мағынасын 

есептеу 

 

Нивелирлеу 

материалда

рын өңдеу 

Жолды 


геометриялық 

нивелирлеу 

журналын өңдеу. 

Биіктіктерді 

қиыстыру. Бойлық 

профильдердің 

түрлері 

Нақты бойлық профильді 

құру. Бойлық профиль 

бойынша жобалау. Жобалық 

биіктіктер мен еңістерді 

есептеу. Көлденең профильді 

құру. Жол жоспарын құру 

 

  

Бетті 


нивелирлеу 

Бетті нивелирлеу 

әдістері. Шаршы 

бойынша 


нивелирлеу 

Шаршы бойынша нивелирлеу 

материалдарын өңдеу. 

Нивелирленетін беттің 

жоспарын құру 

 

 Білу: 

 

Теодолитті, тахеометрлі, 

мензульді 

түсірілімді, 

аэрофототүсірілімді 

орындау реті.  

Ғарыштық және 

Теодолитті, 

тахеометрлі 

мензульді 

және 


аэрофототү

сірілім 


Мәні және 

мақсаты. 

Құралдар. 

Теодолитті жұмыс 

жүргізу кезінде 

орындалатын 

жұмыстар 

Аймақты толық т үсіру. 

Теодолитті түсірілім 

нәтижелерін өңдеу. 

 

 

Тахеометрлі түсірілім, 

Тахеометрлі түсірілімді 

жоспарлы негіздеу. Дала 


 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер 

тізімі 

аэрофотограмметри

ялық түсірілім, 

журналдарды, 

абристердің 

материалдарын 

өңдеудің әдістері.  

 

Орындау: Тіректі түсірілім 

желісін, теодолит, 

тахеометр, нивелир, 

светодальномер, 

фототеодолитті 

қолдану. 

Құрал жабдықтары 

бар компьютер 

бағдарламаларын 

қолдану, таулы 

өндіріс контурының 

сипатты нүктелерін 

таңдау 

қолданылатын құралдар. 

Тахеометрлі 

түсірілім журналы, 

абристер 

материалдарын өңдеу. 

Станцияда тахеометрмен 

жұмыс істеу. Тахеометрлік 

түсірілім журналын өңдеу. 

Тахеометриялық түсірілім 

материалдары бойынша 

көлденеңмен жоспар құру 

Мензульді 

түсірілім және 

оның қажеттілігі 

Мензуланың көмегімен 

аймақтың жоспарын құру. 

Жеке тірек нүктелерін 

анықтау немесе геометриялық 

желіні құру және толық түсіру 

Аэрофототүсірілім  Фотосызба және фотожоспар 

құру. Жобалау және 

қарастыру кезінде 

аэрофототүсірілмдерді 

қолдану 


 

 

  «Фотограмметрия» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 

Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер 

тізімі 

 

Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер 

тізімі 

Білу:   


Ғарыштық және 

аэрофотограмметр

иялық түсірілімдер 

материалдарын 

өңдеу 

 

 Орындау: 

  

Ғарыштық және аэрофотограмметр

иялық түсірілімдер 

материалдарын 

өңдеуді жүргізу 

 

Кіріспе. Аэрофототүсірі

лім негіздері 

Фотограмметрия туралы 

түсінік. Фототопограифиялық 

түсірілімнің негізгі түрлері 

және әдістері. Жарықсезгіш 

қабаттар және олардың негізгі 

көрсеткіштері 

Фотографиялық 

объектив. Арнайы 

аэротүсіретін 

құрал. 


Аэрофототүсірілім 

жұмыстары 

«Фотограмметр

ия» бойынша 

оқу-көрнекі 

құралының 

кешені 

 

Лицензиялы бағдарламалық 

жабдықталған 

компьютер 

және 


мультимедиапр

оектор 


 

«Фотограммети

и» бойынша 

электронды 

құрал 

 

  

- Назаров А.С. - 

Фотограмметри

я 

Минск:  Тетрасистемс, 

2006. -368с. 

 

 

Богомолов Л.А. Топографическ

ое 


дешифрирован

ие природного 

ландшафта на 

аэроснимках. 

— М.: 

Госгеолтехиздат, 1963. — 198 

с. 


Богомолов Л.А. 

Дешифрирован

ии 

е аэроснимков. — М.: «Недра», 

Аэрофототүсрілім туралы 

жалпы түсінік. Фотографиялық 

объектив, оның сипаттамалары 

Аэрофотоаппарат 

Аэрофототүсірілім түрлері. 

Түсірілім аппаратурасының 

тасымалдаушылары. 

Топографиялық 

аэрофототүсірілімге қойылатын 

негізгі техникалық талаптар. 

Арнайы аэрофототүсірілм 

құралы. Аэротүсірілімдерде 

аймақтың бейнелену 

объектілерінің сипатын 

анықтайтын фактор  

Білу:  

Түсірілімдердің шифрын анықтау, 

Фотограмметри

яның 

геометриялық Орталық проекция туралы 

түсінік. Орталық проекция 

элементтері. Тура жазықтық 

Аэрофототүсірілім

нің шифрын 

анықтау 


 

Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер 

тізімі 

топографиялық 

карта және жоспар 

құру. Ғарыштық 

және 

аэрофотограмметриялық түсірілім 

материалдарын 

өңдеу. 

 

 Орындау: 

аэрофототүсірілім

нің шифрын 

анықтау 


негіздері 

және нүкте келешегі. Шаль 

теоремасы. Эпюрлер. Тік 

сызықтың келешегі. Шаршы 

торының келешегі. 

1976. — 145 с. 

Жалғыз 

түсірілім теориясы 

Аэротүсірілімдегі бейненің 

масштабы. Аэротүсірілім иілу 

бұрышының әсерінен туатын 

нүктенің ығысуы 

Аймақтың құрылысының 

әсерінен пайда болатын 

сызықты жылжулар. 

Аэротүсірілім және аймақ 

құрылысының әсерінен пайда 

болған бағыттардың 

бұрмалануы 

Аэротүсірілім және аймақ 

құрылысының әсерінен пайда 

болған бағыттардың 

бұрмалануы 

Аудан бейнесінің бұрмалануы. 

Аэротүсірілім қателігінің 

физикалық көздері 

Аэротүсірілімді 

өзгерту 

Өзгерту элементтері. 

Фототрансформаторлар. 

Фототрансформато

рда 


 

Модуль 

бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер 

тізімі 

аэротүсірімдерді 

өзгерту 

Жазықты 


фототриангуля

ция  


Фототриангулцияны 

сақтандыру 

Біржолды қатарды 

құру 


Фотожоспарлар 

және 


фотосызбалар 

Негізгі түсініктер 

Фотосызбаларды 

дайындау. 

Фотожоспарларды 

дайындау. 

Фотожоспар және 

фотосызбаларды 

бақылау 

Түсірілімдердің 

шифрын 

анықтау 


Шифрды анықтау туралы 

түсінік. Шифрын анықтау 

Өлшемдері. Шифрды анықтау 

бойынаш жұмыс мазмұны. 

Шифрын анықтаудың 

физиологиялық ерекшеліктері.  

Аэрофототүсірілім

нің шифрын 

анықтау. 

Топографиялық 

жоспар және 

каратларды құруда 

компьютерлік 

бағдарламаларды 

қолдану.  

 

 «Картография» пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 


 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

Білу: 


Картографиялық 

өндірістің қазіргі 

кездегі күйі және 

келешегі. Геодезия 

және картографияның 

негіздері, жобаларды 

дайындау реті.   

 

Орындау: Топографиялық 

материалдар бойынша 

ақпарат жинау, 

жиналған ақпаратты 

талдау, ұсыныстар 

енгізу 


Карталар 

және 


картография 

Термин және анықтама. 

Карат элементтері. Карта 

қасиеті. Картаның 

жіктелу принципі. 

Мастабы және жазықтық 

қамтуы бойынша 

карталардың жіктелуі. 

Карталардың мазмұны 

бойынша жіктелуі 

Топографиялық 

материалдар 

бойынша ақпарат 

жинау, жиналған 

ақпараттарды 

талдау, 


ұсыныстар енгізу 

«Картография» 

бойынша оқу-

көрнекі 


құралдарының 

кешені. Геодезия, 

топография, 

картаны дайындау 

технологиясы 

бойынша 


периодты 

басылымдар, 

бекітілген 

стандарттар. 

Картаны дайындау 

бойынша 


бекітілген 

стандарттар. 

Түсірілімнің 

шифрын 


анықтауға 

арналған 

құралдар, 

бағдарламалық 

жабдықтама 

 

Лицензиялы   Учебные 

пособия: 

- Берлянт А.М. 

Картография М.: 

Аспект Пресс, 

2002. 336 с 

- Фокина Л.А. 

Картография с 

основами 

топографии  

М.:,Владос, 2005-

335с. 

- Плишкина О.В. Практикум по 

картографии Улан-

Удэ: Изд-во 

ВСГТУ, 2006. - 64 

с Берлянт  А.М., Востокова 

А.В., 


Кравцова В.И. и др. 

Картоведение: 

Учебник  для  вузов.  

М.: Аспект Пресс, – 

2003. 477 с 7. 

-    Берлянт,  А.М. 

Анықтама. 

Картографиядағы 

теориялық 

концепциялар. 

Картография құрылысы. 

Картографиядағы тарихи 

процесс. Географиялық 

картография. 

Білу: 

Картаны жобалау және дайындаудың 

қазіргі кездегі 

технологиялары 

 

Орындау: Картаны дайындау 

және жобалау 

Бейнелеудің 

картография

лық әдістері 

Картографиялық 

семиотика. Карта тілі. 

Шартты Өлшемдері. 

Графикалық 

ауыспалылар. Таңбалар. 

Сызықты Өлшемдер. 

Изосызықтар. Жалған 

изосызықтар.  Сапалы 

фон. Сандық фон. 

Картаны 

дайындау және 

жобалау 

бойынша 


ақпаратты жинау 

және талдау, 

қолжетімді 

технологияны 

таңдау 


 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

бойынша ақпаратты 

жинау және талдау, 

қолжетімді 

технологияны таңдау 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

Жергілікті 

диаграммалар. Нүктелі 

әдіс. Ареалдар. Қозғалу 

Өлшемдері. 

Картодиаграммалар. 

Картограммалар. 

Шартты Өлшемдердің 

межелігі. Динамикалық 

Өлшемдер. 

 

бағдарламалық жабдықталған 

компьютер және 

мультимедиапроек

тор 


«Картография» 

бойынша 


электронды 

құралдар 

 

 

Картографический словарь 

 

М: Научный 

мир, 


2005. - 424 с.  

-  Серапинас  Б.Б. 

Математическая 

картография: 

Учебник  для  вузов. 

–  М.:  Академия,  –

2005. –336 с. 

-  .  Колосова  Н.Н., 

Чурилова 

Е.А., 


Кузьмина 

Н.А. 


«Картография 

с 

основами топографии» 

Учебное 


пособие 

для 


вузов., 

М.: 


ООО  «Дрофа»,  – 

2006. –272 с.  

Курдин 


С.И. 

Лабораторный 

практикум 

по 


картографии 

с 

основами топографии, 

Географиялы

қ 

карталардағы жазулар 

 

Жазу түрлері. Картграфиялық 

топонимика. Басқа 

тілдегі атауларды беру 

жолдары. Географиялық 

атауларды нормалау. 

Географиялық 

атаулардың каталогы. 

Картографиялық 

қаріптер. Картада 

жазуды ораналастыру. 

Географиялық 

атауларды көрсеткіштер 

Географиялық 

карталарда 

жазуды орындау 

 

  

 

Географиялық 

карталардың 

түрлері 

Аналитикалық карталар. 

Кешенді карталар. 

Синтетикалық карталар. 

Динамика картасы және 


 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

 

өзара байланыс картасы. Картаның 

функционалды түрлері. 

Әр түрлі мақсаттағы 

карталар. Карталар 

жүйесі 

Минск, 


УП 

«Экоперспектива», 

2003. – 206 с. 11.  

- Топографическое 

черчение: учебно-

методическое 

пособие. Ч.1/А.П. 

карпик, В.Д. 

Лисицкий, Е.В. 

Комиссарова, Е.С. 

Утробина, В.С. 

Писарев; по общ. 

ред, Д.В. 

Лисицкого.- 2-е 

изд. (УМО) – 

Новосибирск: 

СГГА, 2011.- 81с 

 

Білу: Картаны жобалау 

және дайындау 

әдістері. Түсірілімнің 

шифрын анықтау, 

топографиялық карта 

және жоспарды құру, 

шартты Өлшемдер, 

жаратылыстану және 

физика 

ғылымдарының ілімі бойынша нұсқаулық.  

 

Орындау: Белгілі 

технологияларды білу, 

және оларды картаны 

дайындаудың соңғы 

өңдеулерімен бірге 

қолдану. 

Картаны 

сызу 


дереккөзі 

 

  

Дереккөздердің түрлері. 

Астрономо-геодезиялық 

мәліметтер. 

Картографиялық 

дереккөздер. 

Қашықтықтан зондылау 

мәліметтері.  Табиғи 

бақылаулар және 

өлшеулер. 

Гидрометеорологиялық 

бақылаулар. Экономика-

статистикалық 

мәліметтер. Мәтіндік 

дереккөздер. Дереккөз 

ретінде картаны таладу 

және бағалау 

Картаны 


дайындау және 

жобалау 


бойынша 

ақпаратты жинау 

және талдау, 

қолжетімді 

технологияны 

таңдау 


 

Картаны 


жобалау, 

құру және 

басып 

Картаны құру кезеңдері. Карта бағдарламасы. 

Картаны құру. 

Картографиядағы 


 

Модуль бойынша 

құзыреттер 

Бөлім 

Тақырып 

Тәжірибелік 

жұмыс тізбесі 

Жабдық (оқу 

құралдары) 

Әдебиеттер тізімі 

Географиялық 

ақпараттық 

жазықтықта 

ақпаратты іздеу және 

карта сызу үшін 

«GeoMedia», «MGE 

ESPI», «ArkGIS», 

«Панорама» 

бағдарламаларын 

қолдану 

шығару 


авторлық. Картаны 

құрудың аэроғарыштық 

әдісі. Каратны басып 

шығару 


 

 

 

 

 

 

Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 0.78 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет