БАҒдарлама жинағының жобасы дәнекерлеу ісіжүктеу 5.09 Kb.

бет8/14
Дата22.03.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

 
С.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Металдарды кесуге, дәнекерлеуге 
1.1. Газбен кесуде және дәнекерлеуде қолданылған құрал-саймандар мен 

арналған қондырғыларға қызмет 
көрсету, жөндеу және пайдалануды 
білу. 
 
құрылғылардың құрылысы және конструкциясы қарастырылды. 
1.2. Құрылғыларға қызмет көрсету және пайдалану ережелері баяндалды. 
 
 
4 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Техник. 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2-4 
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы 
 «Технологиялық құрылғыларды қарау. Жұмыс жоспарын құрастыру және және қажетті құжаттарды дайындау» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 100 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Технологиялық 
құрылғылардың 
сипаттамасы 
Қызмет көрсетуші 
құрылғыларды,ғи
мараттар мен 
нысандарды,жөнд
еу бекітпелерін 
қарау кезінде алға 
қойған мақсатты 
орындау 
жауапкершілігін 
Технологиялық 
құрылғылардың, 
КИПиА,өндіріс 
өнімдерінің 
сипаттамасы және 
жіктелуі.  
Қызмет көрсетудің 
талаптары 
 
Технологиялық 
құрылғылардың 
бекітпелеріне, 
КИПиА,өндіріс 
өнімдеріне тексеріс 
жүргізуді орындау.   
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
компьютер, 
интерактивті тақта, 
мультимедийный подиум 
Плакаттар: 
«Дәнекерлеу жұмыстарының 
өндірістік қауіпсіздігі», 

өздігінен 
жоспарлау.  
«Дәнекерелеу 
жұмыстарындағы техника 
қауіпсіздігі» 
Көрнекі құралдар: 
Жұмысты орындау 
технологиялық картасы;  
технологиялық 
жабдықтардың суреттері, 
иллюстративті оқу құралдары 
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары;  
Левадный В.С., Булак А.П. 
«Сварочные работы», ООО 
«Атлант», 2004 г.,  
Чебан В.А. «Сварочные 
работы», 2006 г.  
Александров А.Г, Заруба И.И 
Эксплуатация сварочного 
оборудования 1990-224с, 
БашенкоВ.В. 
«Проектирование и 
эксплуатация сварочного 
оборудования» 1978- 73с, 
Белов А.Б 
«Конденсаторные машины 
для контактной сварки» 
1984 
2. 
Технологиялық 
құрылғыларға 
қойылатын 
талаптар 
Қызмет 
көрсететін 
құрылғылар мен 
бекітпелерге, 
КИПиА,өндіріс 
өнімдеріне 
тексеріс жүргізе 
алуы тиіс. 
Технологиялық 
құрылғыларға 
қойылатын негізгі 
және қосымша 
талаптар 
Технологиялық 
құрылғылардың 
талаптарға сәйкестігін 
тексеруді орындау 
3. 
Жұмыс 
жоспарын 
құрастыру  
және қажетті 
құжаттарды 
дайындау 
Ережеге сәйкес 
такелаждық 
жұмыстарды 
орындай білу 
Технологиялық 
құрылғыларды қарап 
тексеру жұмыс 
жоспарын құрастыру 
ережесі.Сәйкес 
құжаттар тізбесі. 
Тапсырма негізіне 
сәйкес ауысымға 
жұмыс жоспарын 
жасау. Талаптарға 
сәйкес қажетті 
құжаттарды толтыру 

Вагин Г.Я «Режимы 
электросварочных машин» 
1985-192с и др. 
 
А 1Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі. 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2 
 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Қызмет көрсетуші құрылғылар мен 
бекітпелерді,КИПиА,кәсіпорын 
өнімдерін қарауда алға қойған мақсатты 
орындауға жауапкершілік,өздігінен 
жоспарлай алу,басшылықтағы норманы 
іске асырудың орындаушылық қызметі.  
Қызмет көрсетуші құрылғылар 
мен бекітпелерді, КИПиА, 
кәсіпорын өнімдерін қарауды 
жүргізу. 
Құрылғылар мен өндірілетін өнімнің негізгі 
конструктивті және технологиялық 
мәліметтерін,саладағы және өндірістегі 
қолданыстағы стандарттарды,техникалық 
шарттарды, сапаның нормативтік 
көрсеткіштерін,технологиялық нұсқамаларды 
білу. 
 
Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері А.1 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
 

Элементтер 
 
Өлшемдер 
1. Кәсіпорынның өніміне, КИПиА, 
технологиялық құрылғыларға сипаттама 
беру. 
 
1.1 Кәсіпорынның өніміне, КИПиА, 
технологиялық құрылғыларға сипаттама берілді. 
2. Талаптарға сәйкес кәсіпорынның 
өнімін,КИПиА,технологиялық 
құрылғыларын қарау. 
 
2.1. Талаптарға сәйкес кәсіпорынның 
өнімін,КИПиА,технологиялық құрылғылары 
қаралды. 
2.2. Талаптарға сәйкесКИПиА қарау орындалды. 
2.3. Талаптарға сәйкес кәсіпорынның өнімін 
қарау орындалды. 
3. Жұмыс жоспарын құрастыру және 
қажетті құжаттарды дайындау. 
 
3.1. Берілген тапсырма негізінде ауысымның 
жұмы жоспары. 
3.2. Талаптарға сәйкес толтырылған 
құжаттамалар. 
 
В.1 Модулінің технологиялық картасы «Дәнекерлік біріктірулер мен металдың сапасын бақылау.                                
Жарамсыздықты есепке алу» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
 Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 100 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Металдың 
сапасын және   
бақылау. 
Жарамсыз 
дықты есепке 
Метал сапасының 
санатын және 
дәнекерлік 
біріктірулерді, 
өнім сапасының 
Дәнекерлік 
біріктірулердің 
сапасын бақылау. 
Дәнекерлік 
біріктірулерді бақылау 
Дәнекерлік 
біріктірулердің сапасын 
бақылаудың негізгі 
әдістерін орындау: көзбен 
шолу, дәнекерлік 
Жабдықтар: үстелдер, 
үстелдер, 
компьютер, 
интерактивті тақта, 
мультимедиялық мінбе 

алу.  
жоғарлауын, 
шығарылатын 
бұйымның 
топтасуын және 
жарамсыздықты 
есепке алуды 
анықтау; 
өндірістік 
процестің барлық 
сатысында 
технологиялық 
режимді сақтау. 
Дәнекерлік 
біріктірулердегі 
жарамсыздық 
және оның себебі.  
әдістері. Дәнекерлік 
біріктірулердегі 
ақаулар. Дәнекерлік 
біріктірулер мен 
металдарды бақылау 
талаптары.  
сызаттың жарықтан 
көрінуі, магнитті 
графикалық әдіс, 
ультрадыбыспен тексеру, 
жікті ашу, химиялық әдіс, 
түсті дефектоскопия 
сынама жермаймен сынау 
пневматикамен 
вакуумды әдіс 
технологиялық сынама, 
жіктің тоттануға 
бейімділігін анықтау, 
металлографикалық әдіс, 
беріктікке тексеру. 
Жарамсыздықты анықтау. 
Плакаттар: 
«Металды дәнкерлеу 
жіктемесі»,  
Көрнекі құралдар: 
Жұмысты орындау 
технологиялық картасы; 
технологиялық 
жабдықтардың суреттері, 
иллюстративті  пособия 
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары;  
СНиП РК 5.04-23-2002 
Стальные конструкции 
Нормы 
проектирования.(обновлен
ный) 
СНиП РК 5.04-18-2002 
Металлические 
конструкции. Правила 
производства и приемки 
работ 
Левадный В.С., Булак А.П. 
«Сварочные работы», ООО 
«Атлант», 2004 г.,  
Чебан В.А. «Сварочные 
работы», 2006 г.  
Александров А.Г, Заруба 

И.И Эксплуатация 
сварочного оборудования 
1990-224с, БашенкоВ.В. 
«Проектирование и 
эксплуатация сварочного 
оборудования» 1978- 73с, 
Белов А.Б 
«Конденсаторные машины 
для контактной сварки» 
1984 
Вагин Г.Я «Режимы 
электросварочных машин» 
1985-192с и др. 
 
В.1Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Тапсырманы өздігінен анықтай 
алатын, басшылықтағы норманы 
іске асырудың орындаушылық-
басқарушылық қызметі, 
бағынышты жұмысшылардың 
нормасын іске асыруды бақылау 
және ұйымдастыру,металдар 
мен дәнекерлік біріктірулер 
сапасын өздігінен бақылау 
мәселелеріне жауапкершілік, 
Бекітілген жұмыс учаскесінде өнім сапасын 
жоғарлату, шығарылған бұйымдарды 
топтастыру және жарамсыздықты есепке алуды 
ұйымдастыру.Бекітілген өнім сұрыптарының 
дұрыстығын,оның бекітіліген 
стандартқа,техникалық шарттарға  және басқа 
да  нормативті-техникалық құжаттарға сай 
келуін, өндірістік процестің барлық сатысында 
технологиялық режимді сақтауды, 
нұсқаулықтар мен техникалық бақылау 
Заңнамалық және нормативті-
құқықтық актілерді, өнімнің сапасын 
бақылау әдістемелік материалдарды; 
дәнекерлеу режимін және 
технологиялық процестерді; 
шығарылатын өнімнің негізгі 
технологиялық және конструктивтік 
мәліметтерін; металдарға, 
материалдарға,жартылай 
фабрикаттарға, топтастырылған 

өнім сапасын жоғарлату, 
шығарылған бұйымдарды 
топтастыру және 
жарамсыздықты есепке алу; 
өндірістік процестің барлық 
саласында технологиялық 
режимді сақтау, техникалық 
құжаттарды рәсімдеу. 
әдістерін,бос ыдыстар мен қаптамалардың 
сапасын,транспорт құралдары мен 
жабдықтардың техникалық жай-
күйін,шикізаттың, материалдардың,жартылай 
фабрикаттардың, топтамалық бұйымдардың, 
дайын өнімдердің сақталуын бақылай алу керек. 
Өнімді сапалық санатына сәйкес 
аттестациялауды,шығарылатын немесе берілген 
бұйымдардың  сапасын куәландыратын 
техникалық құжаттарды рәсімдей алу керек. 
Өндірістік жабдықтар мен бекітпелерді 
нақтылыққа тексеру кестелерін, бақылау-
өлшеуіш құрылғыларының жай-күйін, олардың 
жұмыс орнындағы санын, мемлекеттік тексеруге 
уақтылы ұсына алу керек. Мемлекеттік 
талаптарға сай келмейтін өндірістік өнімдердің 
алдын алу,жарамсыздыққа кінәліні және себебін 
анықтау, дайын өнімді жарнамалау,сол сияқты 
өнімнің бәсекелестік пен сапасын көтеруге 
бағытталған іс-шараларын іске асыру. 
Бақылау әдістерін, өнім сапасын басқарудың 
жаңаша жүйесін құрастыру және іске асыру. 
Бағыныштылардың  еңбекті қорғау ережесін, 
техникалық қауіпсіздікті, өндірістік және ішкі 
еңбек тәртіптерінің сақталуын бақылауды іске 
асыру. Тапсырыс берушілерге орындаған дайын 
өнімді тапсыру. Оқыту мен разряд беруде 
жұмысшылардың кәсіби шеберлігі мен 
бұйымдар мен дайын өнімдерге 
қойылатын талаптарды; салада және 
кәсіпорында қолданыстағы 
стандарттарды, техникалық 
шарттарды,сапалы көрсеткіштің 
нормативтерін,технологиялық 
нұсқаулықтарды; өндірісті 
техникалық бақылаудың әдістері 
және құралдарын; дайын өнімдерді, 
металдарды,материалдарды,жартылай 
фапбрикаттарды,топтастырылған 
бұйымдарды қабылдау және сақтау 
ережелерін,сынаманы таңдау 
әдістерін,өнімді қаптау және таңба 
салу тәртібін; тауардың коды мен 
белгілерінің жарғысын;өндірістік 
өнімнің сапасын аттестаттау тәртібі; 
өндірістік жарамсыздықтың түрлерін. 
оларды жою және ескерту әдістерін; 
өнімді қабылдау және сынауды өткізу 
тәртібін; өнімнің сапасын 
куәландыратын техникалық 
құжаттарды толтыру тәртібін; 
экономика негіздерін, өндірісті, 
еңбікті және басқаруды 
ұйымдастыруды; еңбек 
заңнамасының негізін; еңбекті қорғау 
нормасы мен тәртібін білу.  

біліктілігін көтеруге көмек көрсету.  
В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 3 
 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Дәнекерлік біріктірулер мен металдың сапасын 
бақылауды орындау.  
1.1. Талапқа сай дәнекерлік біріктірулер мен металдың 
сапасын бақылау орындалды.  
2. Жарамсыздықты анықтау. 
2.1.  Дәнекерлік біріктірулер мен металдың жарамсыздығы 
анықталды. 
 
С.1 Модулінің технологиялық картасы «Өндірістік процестің барлық сатысында технологиялық режимді сақтау
нұсқаулықтар мен жұмыс орнындағы техникалық бақылау әдістемелерін берілген технологиялық процеске сәйкес толтыру.  
Технологиялық құжаттарды толтыру және жұмыс талдамасы» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 250 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Дәнекерлеу 
өндірістік 
процессінің 
технологиялық 
режимі. 
Қызмет көрсету 
құрылғылары, 
ғимараттар мен 
нысандарды,жөндеу 
бекітпелерін 
бақылауды,пайдалан
уды және жөндеуді 
қадағалау 
жауапкершілігін 
Өндірістік процесстің 
технологиялық 
режимі. Өндірістік 
процесстің 
параметрлері.  
Дәнекерлеу 
өндірісіндегі 
технологиялық 
режимді сақтай 
отырып нұсқаулықтар 
мен әдістер негізінде 
технологиялық 
картаны құрастыру 
және әзірлеу. 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
компьютер, 
интерактивті тақта, 
мультимедиялық мінбе 
Плакаттар: 
«Металдарды 
дәнекерлеу жіктемесі»,  

жоспарлай алу.  
Технологиялық 
процесстің барлық 
сатысында  
орындалған 
дәнекерлеу 
жұмыстарын 
техникалық 
бақылауды іске асыру. 
 
Көрнекі құралдар: 
Жұмысты орындаудың 
технологиялық картасы;  
технологиялық 
жабдықтардың 
суреттері, иллюстрировті 
пособиялар 
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары;  
СНиП РК 5.04-23-2002 
Болат конструкциялар 
Жобалау 
нормалары.(жаңаланған) 
СНиП РК 5.04-18-2002 
Метал конструкциялар. 
Жұмысты жүргізу және 
қабылдау ережесі 
Левадный В.С., Булак 
А.П. «Сварочные 
работы», ООО «Атлант», 
2004 г.,  
Чебан В.А. «Сварочные 
работы», 2006 г.  
Александров А.Г, Заруба 
И.И Эксплуатация 
сварочного 
оборудования 1990-224с, 
2. 
Техникалық 
құжаттарды 
толтыру және 
орындалған 
жұмысты 
талдау.  
Техникалық 
құжаттарды  толтыра 
алу және орындалған 
жұмысты талдау. 
Техникалық 
құжаттарды толтыру 
талаптары. 
Материалдар мен  
жабдықтарға 
тапсырысты 
құрастыру. Тапсырыс 
негізінде жұмыс 
жоспарын құрастыру. 
Технологиялық 
картаны толтыру.   

БашенкоВ.В. 
«Проектирование и 
эксплуатация сварочного 
оборудования» 1978- 
73с, 
Белов А.Б 
«Конденсаторные 
машины для контактной 
сварки» 
1984 
Вагин Г.Я «Режимы 
электросварочных 
машин» 1985-192с и др. 
 
С.1Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
 Бағынышты жұмысшылардың нормасын 
іске асыруды бақылау және ұйымдастыру, 
дәнекерлік біріктірулер мен метал сапасын 
бақылауда алға қойған мақсатты орындауға 
жауапкершілік,өнімнің сапасын көтеру, 
шығарған өнімді топтастыру және 
жарамсыздықты есепке алу; өндірістік 
процесстің барлық жағдайларында 
технологиялық режимді сақтау, 
техникалық құжаттарды рәсімдеу және 
Мемлекеттік тексеру үшін заманауи 
өндірістік құрылғылар мен бекітпелерді 
нақтылыққа тексерудің графигін, 
бақылау-өлшеуіш құралдарының жай-
күйін сақтай алу. 
Тапсырыс берушілерге орындалған 
дайын өнімді тапсыру.Технологиялық 
картаны толтыра алу.Ауысымға тапсыра 
алу. 
Металдарға,материалдарға,жартылай 
фабрикаттарға ,топтасқан бұйымдар 
мен дайын өнімдерге қойылатын 
техникалық талаптарды білу;дайын 
өнімдерді, металдарды, 
материалдарды ,жартылай 
фабрикаттарды ,топтасқан 
бұйымдарды   қабылдау және сақтау 
ережелері; сынама алу әдісі, 
өнімдерді қаптау және белгі салу 

орындалған жұмысты талдау. 
 
тәртібі, 
 
 
С.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Дәнекерлеу өндірісінің технологиялық режимі. 
1.1 Дәнекерлеу процесіндегі технологиялық  тізбектік сақталды. 
1.2. Технологиялық дәнекерлеу процесінің бұзылуы анықталды.  
2. Өнімнің сапасын көтеру 
2.1. Өнімнің сапасына қойылатын талап. 
3. Жарамсыздықты есепке алу. 
3.1. Жарамсыздық анықталды. Өнімнің жарамсыздығы анықталды.  
4. Қызмет көрсету құрылғыларын пайдалануда 
және жөндеуде бақылауды жоспарлау. 
4.1 Қызмет көрсету құрылғысын бақылау,пайдалану және жөндеу 
жоспары жүргізілді. 
5. Технологиялық құжаттарды толтыру 
5.1.Талаптарға сәйкес толтырылған құжаттар. 
 
 
5 Кәсіп 
 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:Техник-механик 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2-4  
 
А.1Модулінің технологиялық картасы «Ауысымға тапсырма алу, ауысымдағы жұмыс жоспарын түзету, қажетті 
құжаттарды дайындау» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 60 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық 
Тәжірибелік оқыту 

оқытумазмұны 
мазмұны 
1. 
Ауысымға 
тапсырма алу 
 Қызмет көрсету 
қондырғыларын 
қарау кезінде 
басшылықтағы 
норманы іске 
асырудың мүмкін 
болатын 
шектелген 
жауапкершілігі 
және өздігінен 
жұмыс атқарудың 
анықталған 
дәрежесіндегі 
орындаушылық 
қызметі.  
Кәсіптік салада 
құқықтық және 
өнегелі-эстетикалық 
норманы білу. 
Техникалық уақыт 
мөлшерін құрастыру. 
Техникалық 
құжаттармен жұмыс 
жасау, ұжымның 
жұмысын жоспарлау. 
 
Жабдықтар: үстелдер, 
үстелдер, 
компьютер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Көрнекі құралдар: 
Нормативтік құжаттар. 
Оқу құралдары: 
Мультимедиялық оқыту 
бағдарламалары;  
2. 
Ауысымдағы 
жұмыс 
жоспарын 
түзету 
Жұмыс уақытының 
суреттелу және 
мөлшерлеу әдістері. 
Хронометраж. 
Қолданыстағы,жаңа 
және перспективалық 
процестерді, 
дайындама  уақытын 
мөлшерлеу. 
 
Технологиялық 
процесс пен жекелеген 
жұмыстарды нормалау 
3. 
Наряд-
тапсырманы 
құрастыру. 
Қажетті құжаттарды 
дайындау 
Жұмыс түрлеріне 
сәйкес наряд -
тапсырманы толтыру 

Технологиялық 
және есеп беру 
құжаттарын 
құрастыру және 
бекіту. 
 
 
Қызмет көрсетуші 
жабдықтар мен жөндеу 
бекітпелерінің 
конструкциясы мен 
құрылысын білу; 
Жөндеуден соң 
жабдықтарды 
Технологиялық және 
есеп беру құжаттарын 
құрастыру және 
бекіту. 
 
 

қабылдау және 
тапсыру ережелері; 
жөндеу 
жұмыстарнының 
технологиясы және 
ұйымдастыру. 
 
 
А.1Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Өзіндік: мәселелерді өздігінен анықтаулы қарастыратын  
басшылықтағы норманы іске асырудың  орындаушылық-
басқарушы қызметі, бағынытшы жұмысшылармен берілген 
норманы реттеуді бақылау және ұйымдастыру.  
Жауапкершілік: норманы реттеудің нәтижесі үшін; өзінің және  
өзгелердің қауіпсіздігі үшін; қоршаған ортаны қорғау 
талаптарын орындау үшін. Қиыншылықтар: жұмысшы 
жағдайындағы өзіндік талдауды қажет ететін әртүрлі типті 
практикалық мәселелерді шешу. 
 
Жекелеген жұмысшылар мен 
ұжым жұмысын жоспарлау, 
наряд-тапсырма мен 
технологиялық және есеп беру 
құжаттарын құрастыру. 
Технологиялық 
жабдықтарды, құрал-
саймандарды, еңбек 
нормаларын, ЕҚ және 
ТҚ білу. 
 
А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Ауысымға тапсырма алу 
1.1 Ауысымға тапсырма алынды 
2. Ауысымдағы жұмыс жоспарын түзету 
2.1. Өндірістік жұмысты есепке алып ауысымдағы жұмыс жоспары 

түзетілді 
3.Наряд-тапсырманы құрастыру. 
3.1.Алдағы барлық жұмыс түріне наряд-тапсырма құрастырылды.3.2. 
Наряд-тапсырманы бригадамен орындауда барлық талаптар 
сақталды. 
3.3. Наряд-тапсырманы жекелеген жұмысшылармен орындауда 
барлық талаптар сақталды. 
4. Технологиялық және есеп беру құжаттарын 
құрастыру. 
 
4.1. Технологиялық және есеп беру құжаттары құрастырылды. 
 
А.2Модулінің технологиялық картасы «Жұмыстағы жабдықтарды және жөндеу бекітпелерін тексеріп қарау» 

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал