БАҒдарлама жинағының жобасы дәнекерлеу ісіжүктеу 5.09 Kb.

бет5/14
Дата22.03.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Жабдықтар: 
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Плазмотронның 
құрылысы.. 
Ацетиленді генератордың 
құрылысы. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 

газдық, 
плазмалық, 
доғалық, 
қолмен 
дәнекерлеу.   
дәнекерлеу мен пісіріндіні 
дайындау ережелері.   
Металдардың маркасы  мен 
оның қалыңдығына 
байланысты металды 
жылыту ережелерін таңдау 
Дәнекерлеу кезіндегі 
ақаулардың пайда болу 
себептері мен оның алдын 
алу тәсілдері. Қызмет 
көрсететін электрмен 
дәнекерлеу 
машиналарының, газбен 
дәнекерлеу 
аппараттарының , 
жартылай автоматтардың 
және плазматрондардың 
құрылысы. Әртүрлі 
күрделіліктегі 
конструкциялардың және 
детальдардың 
сызбасындағы шартты 
белгілер.  Дәнекерлеу 
жұмыстарын орындауда 
жұмыс орнын тиімді 
ұйымдастырудың әдістері 
мен ережелері. Дәнекерлеу 
жұмыстары өндірісіндегі 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
 

еңбек қауіпсіздігі 
ережелері.  
 
4.   Қарапайым 
детальдарды, 
конструкциялы
қ болат 
конструкцияла
рын, түсті 
металдар мен 
орта күрделі 
деталь 
ертінділерін, 
тораптарды, 
барлық 
жағдайдағы 
дәнекерлеу 
жіктерін 
конструкцияла
рды автоматты
жартылай 
автоматты 
газдық, 
плазмалық, 
доғалық, 
қолмен 
дәнекерлеу.  
Қарапайым 
детальдарды, 
конструкциялық 
болат 
конструкцияларын, 
түсті металдар мен 
орта күрделі деталь 
ертінділерін, 
тораптарды, барлық 
жағдайдағы 
дәнекерлеу жіктерін 
конструкцияларды 
автоматты, жартылай 
автоматты газдық, 
плазмалық, доғалық, 
қолмен дәнекерлеуді 
орындау.  
Конструкциялық болат 
конструкцияларын, түсті 
металдарды, шойынды мен 
орта күрделі деталь 
ертінділерін, тораптарды, 
барлық жағдайдағы 
дәнекерлеу жіктерін 
конструкцияларды 
автоматты, жартылай 
автоматты газдық, 
плазмалық, доғалық, 
қолмен дәнекерлеу 
режимдері. Күрделі 
конструкцияларды 
ыстықтай түзету тәсілдері 
мен ережелері. Түзетуге 
арналған  аспаптар, 
құрылғыларды әртүрлі 
газбен және  электрмен 
жылытатын  
аппаратуралардың 
құрылысы.   
Әртүрлі күрделі металл 
конструкцияларының  
сызбаларын оқу ережелері. 
 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Түсті металдарды қолмен 
доғалық және газдық 
дәнекерлеу.  
Көміртекті және қоспалы 
болаттарды қолмен 
доғалық және газбен 
дәнекерлеу.  
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант»,2004- 448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 

Приборлар бойынша 
қолмен доғалық 
дәнекерлеуді таңдау 
принциптері. Дәнекерлеу 
жіктерінің ақау түрлері 
және оларды жоюдың 
әдістері мен шаралары. 
Дәнекерлеу 
жұмыстарындағы жұмыс 
орнын тиімді 
ұйымдастырудың тәсілдері 
мен ережесі. Дәнекерлеу 
жұмыстары өндірісіндегі 
еңбек қауіпсіздігі 
СухининГ.К. 
Газопламенная обработка 
металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант»,2012.- 592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
5.   Қарапайым 
детальдарды, 
конструкциялы
қ болат 
конструкцияла
рын, түсті 
металдар мен 
ерітпелерді, 
тораптарды, 
барлық 
жағдайдағы 
Қарапайым 
детальдарды, 
конструкциялық 
болат 
конструкцияларын, 
түсті металдар мен 
ерітпелерді,тораптар
ды, барлық 
жағдайдағы 
құбырөткізгіштерін 
автоматты, жартылай 
Түсті металдар мен 
ертінділерден 
шойындарды,тораптарды, 
әртүрлі металдан жасалған 
құбырөкізгіштерін орта 
дәрежедегі автоматты, 
жартылай автоматты 
дәнекерлеудің ережелері 
мен әдістері. Приборлар 
бойынша дәнекерлеу 
режимін таңдау 
Қарапайым 
детальдарды, 
конструкциялық 
болат 
конструкциялары
н, түсті металдар 
мен 
ерітпелерді,торап
тарды, барлық 
жағдайдағы 
құбырөткізгіш 
Жабдықтар: 
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Шойындарды доғалық 
және газдық дәнекерлеу. 
Түсті металдарды қолмен 
доғалық және газдық 
дәнекерлеу.  
Оқу құралдары: 

құбырөткізгішт
ерін автоматты, 
жартылай 
автоматты 
дәнекерлеу.  
автоматты 
дәнекерлеуді 
орындау.  
принциптері.  Дәнекерлеу 
жіктеріндегі ақаулардың 
түрлері  мен оны 
болдырмау шаралары. 
Дәнекерлеу 
автоматтарының, жартылай 
автоматтарының 
құрылысы. Металдардың 
дәнекерленуі туралы  
негізгі мәліметтер. 
Дәнекерлеу 
жұмыстарындағы жұмыс 
орнын тиімді 
ұйымдастырудың тәсілдері 
мен ережесі. Дәнекерлеу 
жұмыстары өндірісіндегі 
еңбек қауіпсіздігі 
терін автоматты, 
жартылай 
автоматты 
дәнекерлеуді 
орындау. 
1.Левадный В.С., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К. 
Газопламенная обработка 
металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант»,2012.- 592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 

Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
6. 
Күрделі 
жағдайларда  
жұмыс 
жасайтын  
жауапты 
күрделі 
құрылыстық  
және 
технологиялық 
конструкцияла
рды автоматты 
дәнекерлеу.   
Күрделі жағдайларда  
жұмыс жасайтын  
жауапты күрделі 
құрылыстық  және 
технологиялық 
конструкцияларды 
автоматты 
дәнекерлеуді 
орындау. 
Күрделі жағдайларда  
жұмыс жасайтын  жауапты 
күрделі құрылыстық  және 
технологиялық 
конструкцияларды 
автоматты дәнекерлеудің 
технологиясы. Приборлар 
бойынша дәнекерлеу 
режимін таңдау 
принциптері. Дәнекерлеу 
жіктеріндегі ақаулардың 
түрлері  мен оны 
болдырмау шаралары. 
Дәнекерлеу автоматтары 
жартылай автоматтарының 
құрылысы. Металдардың 
дәнекерленуі туралы  
негізгі мәліметтер. 
Дәнекерлеу 
жұмыстарындағы жұмыс 
орнын тиімді 
ұйымдастырудың тәсілдері 
мен ережесі. Дәнекерлеу 
жұмыстары өндірісіндегі 
еңбек қауіпсіздігі.  
 
Күрделі 
жағдайларда  
жұмыс жасайтын  
жауапты күрделі 
құрылыстық  
және 
технологиялық 
конструкциялар 
ды автоматты 
дәнекерлеуді 
орындау. 
Жабдықтар: 
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Дәнекерлеу жіктері 
ақауларының түрлері. 
Дәнекерлеу автоматтары. 
Дәнекерлеу жартылай 
автоматтары. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С.., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 

Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант»,2012.- 592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
7. 
Динамикалық 
және 
вибрациялық 
жүктемелермен 
және 
қысыммен 
жұмыс 
жасайтын 
әртүрлі 
күрделіліктегі 
аппараттарды 
детальдарды, 
тораптар мен 
конструкцияла
Динамикалық және 
вибрациялық 
жүктемелермен және 
қысыммен жұмыс 
жасайтын әртүрлі 
күрделіліктегі 
аппараттарды 
детальдарды, 
тораптар мен 
конструкцияларды, 
әртүрлі болат,шойын, 
түсті металдар мен 
ерітпелерден 
жасалған 
Динамикалық және 
вибрациялық 
жүктемелермен және 
қысыммен жұмыс 
жасайтын детальдарды, 
тораптар мен 
конструкцияларды,әртүрлі 
құбырөткізгіштерді,  түсті 
металдар мен орта күрделі 
деталь ертінділерін, 
тораптарды, барлық 
жағдайдағы дәнекерлеу 
жіктерін 
конструкцияларды 
Динамикалық 
және 
вибрациялық 
жүктемелермен 
және қысыммен 
жұмыс жасайтын 
детальдарды, 
тораптар мен 
конструкциялар 
ды,әртүрлі 
болат,шойын, 
түсті металдар 
мен ерітпелерден 
жасалған 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Газдық жабдықтардың 
құрылысы. 
Плазмалық дәнекерлеу 
технологиясы. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 

рды, әртүрлі 
болат,шойын, 
түсті металдар 
мен 
ерітпелерден 
жасалған 
құбырөткізгіш 
терді  қолмен 
доғалық, 
плазмалық 
және 
 газдық 
дәнекерлеу.  
құбырөткізгіштерді 
дәнекерлеуді 
орындау  
автоматты, жартылай 
автоматты газдық, 
плазмалық, қолмен 
доғалық дәнекерлеу 
технологиясы.Термиялық 
өңдеудің дәнекерлеу 
жіктері мен термиялық 
әсер ету зонасындағы 
балқытып дәнекерлеу 
материалдарының 
қасиеттеріне әсері 
жылылай әсер ету 
Жауапты дәнекерлеу 
жіктерін сынау және 
бақылау тәсілдері.  
Газ жабдықтарының 
құрылысы, әртүрлі 
дәнекерлеу 
машиналарының 
конструкциялары мен 
дәнекерлеу доғасының 
қоректену көзі және 
электрлік схемалары. 
Ерітінділер мен 
металдардың, сондай-ақ 
балқытылған металдың 
дәнекерлену техникалық 
қасиеттері. Дәнекерлеу 
құбырөткізгіштер
ді ,әртүрлі 
күрделіліктегі 
аппараттарды 
дәнекерлеуді 
орындау. 
 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д.  
Сварка и резка металлов: 
Учебник – А.: «Фолиант», 
2012.- 592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
 

жіктері мен 
біріктірулерінің  
стандартқа сәйкес шартты 
белгілері, сызбаны 
құрастыру және оқу 
ережесі. Сәйкес 
жұмыстарды орындауда 
жұмыс орнын 
ұйымдастырудың тиімді, 
әдісі және ережесі. Сәйкес 
жұмыстарды орындауда 
еңбек қауіпсіздігінің 
талаптары. 
 
8. 
 Дәнекерлеу 
жіктерінің 
барлық 
кеңістіктегі 
жағдайларында 
конструкция 
ларды  блокты  
дәнекерлеу. 
 
Дәнекерлеу 
жіктерінің барлық 
кеңістіктегі 
жағдайларында 
конструкцияларды  
блокты  
дәнекерлеуді 
орындау.  
 
Дәнекерлеу жіктерінің 
барлық кеңістіктегі 
жағдайларында 
конструкцияларды  
 блокты дәнекерлеу  
технологиясы. 
Қолмен доғалық және 
газбен дәнекерлеу үшін 
пайдаланылатын әртүрлі 
дәнекерлеу 
машиналарының 
конструкциялары.  
Сәйкес жұмыстарды 
орындауда жұмыс орнын 
Дәнекерлеу 
жіктерінің барлық 
кеңістіктегі 
жағдайларында 
конструкциялар 
ды  блокты  
дәнекерлеуді 
орындау.  
 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 

тиімді ұйымдастырудың 
тәсілдері мен ережелері. 
Сәйкес жұмыстарды 
орындауда еңбек 
қауіпсіздігінің талаптары.  
 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газопламенна
я обработка металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант»,2012.- 592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
 
В.1Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Бұйымдарды,тораптар мен 
біріктірулерді дәнекерлеуге 
Бұйымдарды, 
тораптар мен 
Детальдарды дәнекерлеуге немесе жинақтауға,түзету кезінде 
конструкцияларды жылытуға, детальдарды дәнекерлеуде және 

дайындауда басшылықтағы 
норманы іске асырудың мүмкін 
болатын шектелген 
жауапкершілігі және өздігінен 
жұмыс атқарудың анықталған 
дәрежесіндегі орындаушылық 
қызметі. 
біріктірулерді 
дәнекерлеуге 
дайындау. 
дәнекерленгеннен кейін механизмді және механизмсіз 
құралдармен тазалауға берудің тәртібі мен тәсілдері, 
ережелері. Дәнекерленетін жіктерді бөлшектеу формалары. 
Газды жалынның сипаттамасы. Метал сынығының стандарт 
бойынша габариті.Еденнен басқарылатын көтерме-
транспортты механизмдері мен  қол механизмді слесарлық 
құралының қолданылу шарты мен құрылысы,қызметі. Қызмет 
көрсететін электрдәнекерлеуіш машиналары мен  тұрақты 
және айнымалы токты қол доғалық аппаратының құрылысы 
және жұмыс істеу принципі. Дәнекерленетін материалдардың 
механикалық қасиеттері.Дәнекерленетін конструкциялардың 
қарапайым сызбадағы шартты графикалық сұлбасы.          
Сәйкес жұмыстарды орындауда жұмыс орнын тиімді 
ұйымдастырудың тәсілдері мен ережелері.. 
Сәйкес жұмыстарды орындауда еңбек қауіпсіздігінің 
талаптары. 
Әртүрлі  күрделіліктегі 
детальдар, конструкциялар және 
әртүрлі болат мен шойыннан, 
түсті металдар мен ерітпелерден 
жасалған құбырөткізгіштерді 
дәнекерлеудің технологиялық 
процесін жүргізуде 
басшылықтағы норманы іске 
асырудың мүмкін болатын 
шектелген жауапкершілігі және 
өздігінен жұмыс атқарудың 
анықталған дәрежесіндегі 
Дәнекерлеудің 
технологиялық 
процесін жүргізу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дәнекерлеу режимінің параметрлері.Дәнекерлеу кезіндегі 
металлургиялық процестің негізі. Дәнекерленетін жіктерді 
бөлу формалары. Дәнекерлік біріктірулер мен жік типтерінің 
түрлері. Дәнекерлеу жіктеріне қойылатын талаптар. 
Дәнекерленетін бұйымның жиегін дайындау тәртібі. 
Дәнекерлеу кезінде пайда болатын ақаудың себетері және 
оларды ескерту тәсілдері. Қызмет көрсететін 
электрдәнекерлеуші машиналар мен тұрақты және айнымалы 
токты доғалық дәнекерлеуге арналған аппараттардың, газды 
генераторлардың, автоматты және жартылай автоматты 
газбендәнекерлеу аспаптары мен дәнекерлеу 
жанарғыларының жұмыс істеу принципі.Бақылау-өлшеу 

орындаушылық қызметі. 
аспаптарынын қызметі және қолдану шарттары. Дәнекерлеуде 
қолданылатын электродтардың,дәнекерленетін 
металдың,газдар мен сұйықтықтардың негізгі қасиеттері. 
Газбен және электрдоғалық дәнекерлеуде қолданылатын 
флюстердің маркалары және қызметі.  
Барлық кеңістіктегі жағдайларда қолмен доғалық, плазмалық, 
газдық, автоматтық және жартылай автоматтық дәнекерлеуде 
көміртекті болаттан жасалған конструкцияларды, қарапайым 
детальдарды балқытып дәнекерлеуде бұйымдарды ұстатудың 
ережесі,әдістері және тәртібі.     
Конструкционды болаттан жасалған қарапайым детальдарды 
және көміртекті болаттан жасалған орта күрделі детальдарды 
қолмен доғалық, плазмалық, газдық, автоматтық және 
жартылай автоматтық дәнекерлеудеің негізгі технологиялық 
әдістері.Қатты ерітінділерді балқытып дәнекерлеу түрлері. 
Дәнекерлеу жігі мен дәнекерлеу конструкцияларын бақылау 
түрі және сынау әдістері.Детальдарды дәнекерлеуге және 
дәнекерленуге дайындау тәртібі. Металдың маркасы мен 
қалыңдығына байланысты оның қыздыру режимін таңдау 
тәртібі. Дәнекерленетін бұйымдардағы деформациялардың 
және ішкі кернеулердің пайда болу себептері және оларды 
ескерту шаралары.Қызмет көрсететін электрдәнекерлегіш 
машиналардың, газбендәнекерлеу аппаратураларының, 
автоматтың,жартылай автоматтың және плазмотронның 
құрылысы.Орта күрделі детальдардың қолмен 
доғалық,плазмалық және газдық дәнекерленуі, 
конструкционды болаттан,шойыннан, түсті металдардан және 
ерітпелерден,күрделі детальдардың конструкциялары, 

дәнекерлеу жіктерінің кеңістіктегі барлық жағдайында 
көміртекті болаттан жасалған құбырөткізгіштің және 
конструкциялардың режимі. 
Күрделі конструкциялардың ыссылый түзету әдістері мен 
тәртібі.Түзетуге арналған құрылғылар мен қыздырғыш 
құрылғыларының,әртүрлі электргазбендәнекерлеу және 
газбендәнекерлеу аппараттарының құрылысы. Күрделі және 
орта күрделі аппараттармен конструкцияларды және әртүрлі 
болат, шойын, түсті металдар мен ерітпелерден жасалған 
құбырөткізгіштерді автоматты және жартылай автоматты 
дәнекерлеудің әдістері және ережесі. Жауапты күрделі 
құрылыстық және технологиялық конструкцияларды 
автоматты дәнекерлеу технологиясы. Дәнекерлеу режимін  
приборлар бойынша  таңдау принципі. Дәнекерлеу 
автоматтарының және жартылай автоматтарының құрылысы. 
Әртүрлі күрделі детальдардың,динамикалық,вибрациялық 
жүктемелермен және қысыммен жұмыс істеуге арналған 
конструкциялар мен әртүрлі болат, шойын, түсті металдар 
және ерітпелерден жасалған құбырөткізгіштерді қолмен 
доғалық,плазмалық және газдық дәнекерлену технологиясы. 
Ауыр жағдайда жұмыс істейтін, жауапты күрделі құрылыстық  
және машинақұрастыру күрделі конструкцияларын  жартылай 
автоматты дәнекерлеудің тізбектелу технологиясы.  
 Стандартқа сәйкес дәнекерлеу жіктері мен біріктірулерінің 
шартты белгілері, сызбаны құрастыру және оқу ережесі. 
Сәйкес жұмыстарды орындауда жұмыс орнын тиімді 
ұйымдастырудың тәсілдері мен ережелері. Сәйкес 
жұмыстарды орындауда еңбек қауіпсіздігінің талаптары.  

 
 
В.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Бұйымдарды, тораптар мен 
біріктірулерді дәнекерлеуге дайындау 
талаптарын білу. 
1.1. Бұйымдарды, тораптар мен біріктірулерді дәнекерлеуге дайындау 
талаптары жіктелді. 
1.2. Бұйымдарды, тораптар мен біріктірулерді дәнекерлеуге дайындау 
операцияларының технологиялық негізі баяндалды. 
2. Көміртекті болаттан жасалған 
қарапайым детальдар мен тораптарды 
қолмен, доғалық, жартылай автоматты 
және автоматты, газды, плазмалық 
дәнекерлеудің технологиялық процесін 
білу.  
2.1. Көміртекті болаттан жасалған қарапайым детальдар мен тораптарды 
қолмен, доғалық, жартылай автоматты және автоматты, газды, плазмалық 
дәнекерлеудің технологиялық процесі қарастырылды. 
2.2. Дәнекерлеу жіктері мен біріктірулерінің түрлері аталды.  
2.3. Дәнекерлеу режимінің параметрлері жіктелді. 
2.4. Дәнекерлеу кезіндегі ақаудың пайда болу себептері және оны ескерту 
әдістері көрсетілді. 
2.5. Қызмет көрсететін электрдәнекерлеуіш машиналары мен қол доғалық, 
плазмалық, газдық, автоматты және жартылай автоматты дәнекерлеу 
аппараттарының жұмыс принципі сипатталды.  
2.6. Дәнекерленуде қолданылатын электродтардың, дәнекерленетін 
металдың,газдар мен сұйықтықтардың негізгі қасиеттері аталды. 
2.7. Дәнекерлеу жіктерінің белгіленуі қарапайым сызбада қарастырылды.  
3.Қарапайым детальдарды, тораптарды, 
конструкционды болаттан жасалған 
конструкцияларды, түсті металдар мен 
ерітпелерді,орта күрделі детальдарды, 
3.1. Қарапайым детальдарды, тораптарды, конструкциялық болаттан жасалған 
конструкцияларды, түсті металдар мен ерітпелерді,орта күрделі детальдарды, 
тораптарды, көміртекті болаттан жасалған барлық жағдайдағы 
құбырөткізгіштер мен конструкцияларды дәнекерлеудің технологиялық 

тораптарды, көміртекті болаттан 
жасалған барлық жағдайдағы 
құбырөткізгіштер мен 
конструкцияларды дәнекерлеудің 
технологиялық процесін білу.  
процесі қарастырылды. 
3.2.Дәнекерлеу жігі мен дәнекерлену конструкцияларын бақылау түрі және 
сынау әдісі баяндалды 
3.3. Қызмет көрсететін электрдәнекерлеуіш машиналары,газбендәнекерлегіш 
аппаратуралар,автоматтар,жартылай автоматтар мен плазмотронның 
құрылысы қарастырылды.  
4. Қарапайым детальдарды, тораптарды, 
конструкционды болаттан жасалған 
конструкцияларды, түсті металдар мен 
ертінділерді, күрделі детальдарды, 
тораптарды, конструкцияларды және 
дәнекерлеу жігінің барлық 
жағдайындағы көміртекті болаттан 
жасалған құбырөткізгішті автоматты, 
жартылай автоматты газдық, 
плазмалық, қолмен доғалық 
дәнекерлеудің технологиялық процесін 
білу. 
4.1. Қарапайым детальдарды, тораптарды, конструкционды болаттан жасалған 
конструкцияларды, түсті металдар мен ертінділерді, күрделі детальдарды, 
тораптарды, конструкцияларды және дәнекерлеу жігінің барлық жағдайындағы 
көміртекті болаттан жасалған құбырөткізгішті автоматты, жартылай автоматты 
газдық, плазмалық, қолмен доғалық дәнекерлеу режимі қарастырылды. 
4.2. Приборлар бойынша қолмен доғалық дәнекерлеуді таңдау принциптері 
баяндалды.  
4.3. Дәнекерлеу кезіндегі ақаудың пайда болу себептері және оны ескерту 
әдістері көрсетілді.  
4.4. Күрделі конструкцияларды ыстықтай түзету тәсілдері мен ережелері 
жіктелді. 
4.5. Әртүрлі электргазбендәнекерлегіш және газбендәнекерлегіш 
аппаратуралардың,түзетуге арналған жылытқыш құрылғылардың құрылысы 
қарастырылды. 
5. Күрделі және орта күрделі аппараттар 
ды, тораптарды, әртүрлі болат, шойын, 
түсті металдар мен ерітпелерден 
жасалған құбырөткізгіштер 
конструкцияларын автоматты және 
жартылай автоматты дәнекерлеудің 
технологиялық процесін білу. 
5.1. Күрделі және орта күрделі аппараттарды, тораптарды, әртүрлі болат, 
шойын, түсті металдар мен ерітпелерден жасалған құбырөткізгіштер 
конструкцияларын автоматты және жартылай автоматты дәнекерлеудің 
ережесі мен әдістері баяндалды. 
5.2. Дәнекерлеу автоматтары мен жартылай автоматтарының құрылысы 
қарастырылды. 
5.3. Дәнекерлеу кезіндегі ақаудың пайда болу себептері және оны ескерту 
әдістері көрсетілді. 

6. Күрделі жағдайларда жұмыс 
жасайтын жауапты күрделі құрылыстық 
және технологиялық конструкцияларды 
автоматты дәнекерлеудің 
технологиялық процесін білу. 
6.1. Күрделі жағдайларда жұмыс жасайтын жауапты күрделі құрылыстық және 
технологиялық конструкцияларды автоматты дәнекерлеудің технологиясы 
қарастырылды. 
6.2. Дәнекерлеу автоматтары мен жартылай автоматтарының құрылысы 
қарастырылды. 
6.3. Дәнекерлеу кезіндегі ақаудың пайда болу себептері және оны ескерту 
әдістері көрсетілді. 
7. Динамикалық және вибрациялық 
жүктемелермен және қысыммен жұмыс 
жасайтын әртүрлі күрделіліктегі 
аппараттарды, детальдарды, тораптар 
мен конструкцияларды және әртүрлі 
болат,шойын, түсті металдар мен 
ерітпелерден жасалған құбырөткізгіш 
терді  қолмен доғалық, плазмалық және 
 газдық дәнекерлеудің технологиялық 
процесін білу.  
7.1. Динамикалық және вибрациялық жүктемелермен және қысыммен жұмыс 
жасайтын әртүрлі күрделіліктегі аппараттарды, детальдарды, тораптар мен 
конструкцияларды және әртүрлі болат, шойын, түсті металдар мен 
ерітпелерден жасалған құбырөткізгіштерді қолмен доғалық, плазмалық және 
 газдық дәнекерлеу технологиясы қарастырылды. 
7.2. Термиялық өңдеудің дәнекерлеу жіктері мен термиялық әсер ету 
зонасындағы балқытып дәнекерлеу материалдарының қасиеттеріне әсері 
баяндалды. 
7.3. Жауапты дәнекерлеу жігін сынау және  бақылау әдісі жіктелді. 
7.4. Әртүрлі дәнекерлеу машиналары мен дәнекерлеу доғасының қоректену 
көздері, газ жабдықтарының құрылысы,конструкциялары және электрлік 
схемасы  талданды. 
7.5. Дәнекерленетін металдар мен ерітінділердің,сондай-ақ металды 
жапсарлаудің техникалық қасиеттері жіктелді. 
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал