БАҒдарлама жинағының жобасы дәнекерлеу ісіжүктеу 5.09 Kb.

бет4/14
Дата22.03.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

В.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 3 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Тораптар мен бұйымдарды дәнекерлеу үшін 
дайындық талаптарын білу  
1.1 Тораптар мен бұйымдарды дәнекерлеу үшін дайындық талаптары 
берілді.  
2. Түсті металдар мен ертінділерді, көміртекті және 
қоспалы болат конструкция тораптарын 
дәнекерленген біріктірулерді, бұйымдарды жинап -
қабылдау және сапасын бақылауды жүргізу.  
2.1. Негізгі  металлургиялық технологиялық процесс қаралды. 
2.2. Шығыс дәнекерлеу материалдары мен дәнекерлеу бұйымдары 
үшін жинап қабылдау және сапасын тексерудегі негізгі талаптар 
берілді.  
3. Дәнекерлеу жіктерін бақылаудың негізгі әдістерін 
білу.  
3.1. Дәнекерлеу жіктерін бақылаудың негізгі әдістері берілді. 

4. Дәнекерлеу технологиясы мен бақылау 
приборлары бойынша дәнекерлеу режимдерін 
сақтауды бақылау. 
4.1. Дәнекерлеу режимдерін бақылау технологиясы түсіндірілді.   
4.2. Дәнекерелу жіктерінің геометриялық параметрлерін бақылау 
технологиясы түсіндірілді.  
5. Дәнекерлеу жіктеріндегі ақаулардың пайда болу 
себептерін анықтау. 
5.1. Дәнекерлеу жіктеріндегі негізгі ақаулар қарастырылды.  
5.2.  Ақаулардың пайда болу себептері, оларды ескерту және жою 
берілді.   
5.3. Ақауларды ескерту және жою әдістері атап көрсетілді.  
6. Дәнекерлеу шығыс материалдарының 
техникалық шарттарға сәйкестігін бақылауды 
жүзеге асыру.  
6.1. Стандартқа сәйкес дәнекрелеу материалдарына қойылатын 
талаптар қарастырылды. 
7. Бақылаудағы бұйымдар мен тораптарды 
дәнекерлеуге жіберуді білу.  
7.1.  Дәнекерлеу кезінде деформациялардың пайда болуы және 
оларды ескерту әдістері қарастырылды.  
7.2. Металды ұзарту үшін қыздыру кезіндегі кедергінің сызбасы 
оқытылды.  
7.3. Дәнекерлеу біріктірулерінде ішкі деформациялар мен 
кернеулердің пайда болу себептері мен оларды ескерту шаралары 
анықталды. 
7.4.Кернеудің дәнекерлеу кезіндегі  және деформациямен күресудегі 
конструктивтік және технологиялық тәсілдері аталды.  
8. Сызбадағы дәнекерлеу жіктерінің шартты 
белгілерін білу 
8.1. Сызбадағы дәнекерлеу жіктерінің шартты белгілері қаралды.  
9. Дәнекерлеу жіктерін гидравликалық және 
пневматикалық сынауға қатысу  
8.1. Дәнекерлеу конструкцияларындағы дәнекерлеу жіктерін сынау 
мен бақылау әдістері мен тәсілдері қарастырылды.  
 
В.2 Модулінің технологиялық картасы 
«Автоматты бақылау жүйесі, көз мөлшері және құралдар көрсеткіштерін қолдана отырып электронды-сәулелі дәнекерлеу 
қондырғыларындағы орындалатын жұмыс режимін қадағалау» 

БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 128 с 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Электронды-
сәулелік 
дәнекерлеу 
қондырғыларынд
ағы қадағалаудың 
автоматты 
жүйесінің жұмыс 
режимі  
Жұмыс режимін 
қадағалау. 
Электронды-сәулелік 
дәнекерлеу 
қондырғылары. 
Қадағалаудың 
автоматты жүйесі 
 
Электронды-сәулелік 
дәнекерлеу 
қондырғыларының 
жұмыс режимін 
қадағалау. 
 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Оқу құралдары: 
1. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант»,2012.- 592с. 
2. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
 
В.2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Электронды-сәулелік дәнекерлеу 
қондырғыларында жұмыс режимін бақылауды 
өткізуде  басшылықтағы норманы іске асырудың 
Электронды-сәулелік 
дәнекерлеу 
қондырғысының жұмыс 
Электронды-сәулелік дәнекерлеу 
қондырғысы. 
Қадағалаудың автоматтық жүйесі   

мүмкін болатын шектелген жауапкершілігі және 
өздігінен жұмыс атқарудың анықталған 
дәрежесіндегі орындаушылық қызмет. 
 
режимін бақылауды іске 
асыру  
 
В.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі:
Элементтер 
Өлшемдер 
1.
 
Қадағалау автоматты жүйесінің 
жұмысына қатысу.  
1.1
 
Қадағалау автоматты жүйесінің жұмыс принципі, құрылысы, қызметі 
қарастырылды.  
1.2
 
Электронды –сәулелік дәнекерлеу қондырғыларының жұмыс режимі 
меңгерілді. 
 
С.1 Модулінің технологиялық картасы 
«Технологиялық құжаттарды,төлқұжатты толтыру, орындалған жұмысты талдау» 
БСШ  сәйкес біліктілік деңгейі: 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 50 с 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Бұйымдарды 
қабылдаудың 
технологиялық 
құжаттары. 
 
Бұйымдарды 
қабылдаудың 
технологиялық 
құжаттарын 
рәсімдеу.  
 
Бұйымдарды 
қабылдаудың 
технологиялық 
құжаттарын тәртібі. 
Бұйымдарды 
қабылдаудың 
технологиялық 
құжаттарын рәсімдеу.  
 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Оқу құралдары: 
1.Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 

А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
 
 
2. 
Дәнекерлеудегі 
бақылау есебі мен 
тіркеу тәртібі 
 
Жарамсыз 
өнімдерді  және  
қабылданған 
өнімдерді 
бақылау есебі мен 
тіркеу тәртібін 
жүргізу.  
 
Дәнекерелу 
сапасынын тіркеу 
формалары. Жарамсыз 
және  қабылданған 
өнімдерді бақылау 
есебі мен тіркеу 
тәртібін жүргізу.  
 
Жарамсыз өнімдерді 
және  қабылданған 
өнімдерді бақылау 
есебі мен тіркеу 
тәртібін жүргізу.  
 
 
 
С.1 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 4 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Құжаттарды толтыру, қызмет көрсету 
қондырғыларын жөндеу және пайдалануда 
бақылауда  басшылықтағы норманы іске 
асырудың мүмкін болатын шектелген 
жауапкершілігі және өздігінен жұмыс атқарудың 
анықталған дәрежесіндегі орындаушылық 
қызметі. 
Қызмет көрсететін құрылғыны 
жөндеуге қатысу. Жарамсыз 
өнімдерді  және  қабылданған 
өнімдерді бақылау есебі мен 
тіркеу тәртібін жүргізу.  
 
 Пайдаланылатын құрылғылардың, 
приборлар мен аспаптардың 
құрылысы  мен конструкциясы.  
Техникалық құжаттарға қойылатын 
техникалық талаптар.  
 
С.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 4 

Элементтер 
Өлшемдер 
1. Технологиялық құжаттарды рәсімдеу  1.1. Технологиялық құжаттарды пайдалану ерекшеліктері мен мазмұны 
қарастырылды.  
1.2. Технологиялық құжаттарды толтыру тәртібі қарастырылды.  
2. Жарамсыз өнімдерді және 
қабылданған өнімдерді бақылау есебі 
мен тіркеу тәртібін жүргізу.  
2.1. Дәнекерлеу сапасын есепке алу формалары.  
2.2. Жарамсыз өнімдерді және қабылданған өнімдерді бақылау есебі мен тіркеу 
тәртібі. 
 
 
3 Кәсіп. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:газбенэлектр дәнекерлеуші 
 БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2-4 
А.1 Модулінің технологиялық картасы                                                                                                                                                     
«Ауысымға тапсырма алу,ауысымды қабылдау,дәнекерлеу мен кесу құрал-саймандарын және жабдықтарды тексеріп қарау» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 40 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Жұмысқа жұмыс 
орнын дайындау.  
Дәнекерлеу 
жұмыстарын  
орындау кезінде 
жұмыс орнын 
тиімді  
ұйымдастыру .  
Дәнекерлеу 
жұмыстарын  
орындау кезінде 
жұмыс орнын 
тиімді  
ұйымдастыру 
тәсілдері мен 
ережелері.  
Дәнекерлеу 
жұмыстарын  
орындау кезінде 
жұмыс орнын 
тиімді  
ұйымдастыру .  
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Жабдықтар сварочного поста.  
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С., Бурлака А.П. 

2. 
Дәнекерлеу 
жұмыстарын 
орындау кезінде 
еңбек 
қауіпсіздігіне 
қойылатын 
талаптар.  
Дәнекерлеу 
жұмыстарын 
орындау кезінде 
еңбек 
қауіпсіздігіне 
қойылатын 
талаптарды 
сақтау.  
Дәнекерлеу 
жұмыстарын 
орындау кезінде 
техника  қауіпсіздігі 
нұсқаулары.  
Дәнекерлеу 
жұмыстарын 
орындау кезінде 
еңбек қауіпсіздігіне 
қойылатын 
талаптарды сақтау.  
Сварочные работы: ООО 
«Атлант», 2004 – 448с. 
2. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика и 
газорезчика: - М.: «Академия», 
1997 
3. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник - А.: 
«Фолиант», 2012.- 592с. 
4.Юхин И.А. Газосварщик.:- 
М.: Машиностроение, 2005.- 
160 с. 
3. 
Кесу құрал-
саймандары мен 
дәнекерлеу 
құрылғыларын 
қарап тексеру.  
Дәнекерлеу және 
кесу құрал-
саймандарын 
қарап тексеру. 
Дәнекерлеу 
құрылғысы мен 
құрал 
саймандарының 
түрлері мен 
қызметі. Кесу 
құрал-саймандары 
мен 
құрылғыларының 
түрлері мен 
қызметі.  
Дәнекерлеу және 
кесу құрал-
саймандарын қарап 
тексеру. 
 
А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Дәнекерлеу мен кесуге арналған 
негізгі және қосалқы 
құрылғыларды, құралдар мен 
Дәнекерлеу және 
кесуге арналған 
құрал-саймандар мен 
Механизацияланған слесарлық құрал-саймандарды пайдалану 
шарттары, құрылысы мен қызметі.  
Тұрақты және айнымалы токты қолмен доғалық 

аспаптарды дайындауда 
басшылықтағы норманы іске 
асырудың мүмкін болатын 
шектелген жауапкершілігі және 
өздігінен жұмыс атқарудың 
анықталған дәрежесіндегі 
орындаушылық қызметі. 
аспаптардың негізгі 
және қосалқы 
түрлерін қарап 
тексеру.  
аппараттарына,газды генераторларға,автоматты және жартылай 
автоматты газбендәнекерлеу құрылғылары мен дәнекерлеу 
жанарғыларының және газбендәнекерлеу машиналарының 
құрылысы және жұмыс істеу принциптері. Металды плазмалық 
және оттегілі кесуге арналған газды генераторлар және 
газбенкескіш аппараттардың құрылысы және жұмыс істеу 
принциптері. Плазмаменкескіш машинаның құрылысы. 
Бензинменкескіш және жермайменкескіш аппараттардың 
құрылысы. Қолмен доғалық ауалы жоңқалау                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
құрал-саймандарының құрылысы,тағайындалуы. Оттегілі-
флюстік кесуге арналған қондырғылар мен газбенкесу 
аппаратураларының құрылысы. Балқытып дәнекерлеу 
жұмыстарына арналған электргазбендәнекерлеу 
құрылғысының құрылысы.Су астындағы металдарды оттекті 
кесуге арналған әртүрлі газбенкескіш құрылғылардың 
констукциялары  
 
А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Дәнекерлеу  жұмыстарын  орындау 
кезінде 
жұмыс 
орнын 
тиімді 
ұйымдастыру ережелерін білу.  
1.1 Дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезінде жұмыс орнын ұйымдастыру 
ережесі берілді.  
2.  Дәнекерлеу  жұмыстарын  орындау 
кезінде еңбек қауіпсіздігінің қойылатын 
талаптарын сақтау.  
2.1. Дәнекерлеу жұмыстарын орындау кезінде жұмыс қауіпсіздігінің жалпы 
талаптары берілді. 
2.2. Қол механизмдерінің құрал-саймандарын жұмыста қолдануда жұмыс 
қауіпсіздігінің талаптарын білу.механизмді қол саймандарымен жұмыс 

кезіндегі еңбек қауіпсіздігі талаптарын білу. 
2.3. Қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған жұмыс қауіпсіздігінің талаптарын 
білу 
2.4. Газбендәнекерлеу құрылғыларымен жұмыс істеуде жұмыс қауіпсіздігінің 
талаптарын білу 
2.5. Газбенкескіш құрылғылардың еңбек қауіпсіздігі талаптарын білу.  
3. Дәнекерлеу және кесу құрал-
саймандары мен құрылғыларының 
жарамдылығын тексеру. 
3.1.Дәнекерлеу және кескіш құрал-саймандар мен құрылғылардың қарап 
тексеру орындалды. 
 
А.2Модулінің технологиялық картасы  
«Дәнекерлеуге және кесуге арналған негізгі және қосымша жабдықтарды, саймандарды және құралдарды жұмысқа дайындау» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 30 сағ. 
 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Дәнекерлеу мен 
кесу 
жұмыстарына  
арналған негізгі 
және қосалқы 
құрылғыларды 
дайындау тәртібі 
мен ережесі.  
Дәнекерлеу мен 
кесу 
жұмыстарына  
арналған негізгі 
және қосалқы 
құрылғыларды 
дайындау  
 
Дәнекерлеу мен кесу 
жұмыстарына  
арналған негізгі 
құрылғыларды 
дайындаудағы негізгі 
ережелер.  
Дәнекерлеу мен кесу 
жұмыстарына  
арналған қосалқы 
Дәнекерлеу мен кесу 
жұмыстарына  
арналған негізгі және 
қосалқы 
құрылғыларды 
дайындау 
 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Оқу құралдары: 
1. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 

құрылғыларды 
дайындаудағы негізгі 
ережелер.  
 
2. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.-592с. 
3. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
 
 
 
А.2Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2 
 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Дәнекерлеу мен кесуге арналған 
негізгі және қосалқы құрылғыларды, 
құралдар мен аспаптарды 
дайындауда басшылықтағы норманы 
іске асырудың мүмкін болатын 
шектелген жауапкершілігі және 
өздігінен жұмыс атқарудың 
анықталған дәрежесіндегі 
орындаушылық қызметі. 
Дәнекерлеу мен кесу 
жұмыстарына  арналған 
қосалқы 
құрылғыларды, 
аспаптарды дайындау  
Дәнекерлеу мен кесу жұмыстарына  арналған қосалқы 
құрылғылардың жұмыс принципі, құрылысы және 
қызметі. Дәнекерлеу мен кесу жұмыстарына  арналған 
құрал-саймандар мен аспаптар, олардың қызметі, 
конструктивтік ерекшеліктері. Дәнекерлеу мен кесу 
жұмыстарына  арналған қосалқы құрылғыларды, 
аспаптарды дайындау тәртібі мен ережелері.  
 
А.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  

БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2 
 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.  Дәнекерлеу  мен  кесу  жұмыстарына 
арналған 
қосалқы 
құрылғыларды, 
аспаптарды дайындауды іске асыру.  
1.1. Дәнекерлеу мен кесу жұмыстарына арналған қосалқы құрылғыларды, 
аспаптарды дайындау тәртібі сипатталды.  
 
В.1  Модулінің технологиялық картасы  
«Әртүрлі конструкциялы детальдарды, тораптарды, құбырөткізгіштерді әртүрлі  болаттан,шойыннан,түсті металдардан және 
ерітпелерден жасалған аса күрделі аппараттарды дәнекерлеу» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 3 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 134 сағ. 
 
№ 
р/
с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік 
оқыту мазмұны 
1. 
Дәнекерлеуге 
қажетті 
бұйымдарды, 
тораптарды , 
біріктірудерді 
дайындау.  
Дәнекерлеуге қажетті 
бұйымдарды, 
тораптарды , 
біріктірудерді 
дайындауды жүзеге 
асыру.  
Дәнекерлеуге қажетті 
бұйымдарды, тораптарды , 
біріктірудерді дайындау 
тәртібі. 
Дәнекерлеуге 
қажетті 
бұйымдарды, 
тораптарды , 
біріктірудерді 
дайындау.  
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Оқу құралдары: 
1. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
2. СансербаеваД. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 

А.: «Фолиант», 2012.-592с. 
2.   Көміртекті 
болаттан 
жасалған 
қарапайым 
детальдар мен 
тораптарды 
қолмен 
жартылай 
автоматты 
және 
автоматты, 
газды, 
плазмалық 
дәнекерлеу.  
Қарапайым 
детальдар мен 
көміртекті болат 
тораптарды қолмен 
жартылай автоматты 
және автоматты, 
газды, плазмалық 
дәнекерлеуді 
орындау.   
Қарапайым детальдар мен 
көміртекті болат 
тораптарды қолмен 
жартылай автоматты және 
автоматты, газды, 
плазмалық дәнекерлеумен 
барлық кеңістіктегі  
жағдайда ұстату тәртібі, , 
тәсілдері,ережелері, 
тәсілдері. Дәнекерлеу 
режимдерінің 
параметрлері. Дәнекерлеу 
кезіндегі гнегізгі 
металлургиялық 
процесстер. 
Дәнекерлеленетін  жіктерді 
бөлу формалары.  Жіктер 
мен дәнекерлеу 
біріктірулерінің түрлері. 
Дәнекерлеуге арналған 
бұйым пұшпақтарын 
дайындау тәртібі.  
Дәнекерлеу кезінде пайда 
болатын ақаулардың 
себептері мен оны ескерту 
тәсілдері.  Газ алауының 
сипаттамасы. Қорғаныш 
Көміртекті 
болаттан 
жасалған 
қарапайым 
детальдар мен 
тораптарды 
қолмен,доғалық, 
жартылай 
автоматты және 
автоматты, газды, 
плазмалық 
дәнекерлеуді 
орындау 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Бұрыштық және металдық 
электродтармен доғалық 
дәнекерлеу. 
Газбен дәнекерлеу 
технологиясы. 
Жіктің формасына 
дәнекерлеу режимінің 
әсері. 
Дәнекерлеу жалыны. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С., Бурлака 
А.П. Сварочные работы: 
ООО «Атлант», 2004 – 
448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
3. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 

газдарындағы қорғануды 
қаматамасыз ету ережелері. 
Тұрақты және айнымалы 
токты, газды 
генераторларды,автоматты 
және жартылай автоматты 
алмастырушы 
приборлармен дәнекерлеу 
жанарғыралын доғалық  
дәнекерлеу үшін қажетті 
аппараттар мен электермен 
дәнекерлеу  
машиналарының жұмыс 
принципі. Бақылау-өлшеу 
приборларын шарттары 
және қызметі. Газдар мен 
сұйықтықтарды, 
дәнекерленетін металдарды 
дәнекерлеуде 
қолданылатын 
электродтардың негізгі 
қасиеттері. Электрдоғалық 
және газбен дәнекерлеуде 
қолданылатын флюстердің 
маркалары және қызметі. 
Қарапайым сызбадағы 
дәнекерлеу жіктерінің 
белгіленуі. Дәнекерелу 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К. 
Газопламенная обработка 
металлов.:-М.: 
Машиностроение, 2005 
5. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.-592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 2005. – 
160 с. 
 

жұмыстарын орындауда 
жұмыс орнын тиімді 
ұйымдастыру тәсілдері   
мен ережесі. Дәнекерлеу 
жұмыстары өндірісіндегі 
еңбек қауіпсіздігі 
талаптары.  
 
3. 
Қарапайым 
детальдарды, 
конструкциялы
қ болат 
конструкцияла
рын, түсті 
металдар мен 
орта күрделі 
деталь 
ертінділерін, 
тораптарды, 
барлық 
жағдайдағы 
көміртекті 
болаттан 
жасалған 
конструкцияла
рды автоматты, 
жартылай 
автоматты 
Конструкциялық 
болат 
конструкцияларын, 
түсті металдар мен 
орта күрделі деталь 
ертінділерін, 
тораптарды, барлық 
жағдайдағы 
көміртекті болаттан 
жасалған 
конструкцияларды 
дәнекерлеуді 
орындау.  
 
Қарапайым детальдарды, 
конструкциялық болат 
конструкцияларын, түсті 
металдар мен орта күрделі 
деталь ертінділерін, 
тораптарды, барлық 
жағдайдағы көміртекті 
болаттан жасалған 
конструкцияларды 
автоматты, жартылай 
автоматты газдық, 
плазмалық, доғалық, 
қолмен дәнекерлеудің 
негізгі  технологиялық    
әдістері. Дәнекерлеу 
конструкциялары мен 
дәнекерлеу жіктерін 
бақылау түрлері  және 
сынау әдістері. Детальдар 
мен тораптарды 
Конструкциялық 
болат 
конструкциялары
н, түсті металдар 
мен орта күрделі 
деталь 
ертінділерін, 
тораптарды, 
барлық 
жағдайдағы 
көміртекті 
болаттан 
жасалған 
конструкциялар 
ды дәнекерлеуді 
орындау.  
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал