БАҒдарлама жинағының жобасы дәнекерлеу ісіжүктеу 5.09 Kb.

бет3/14
Дата22.03.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 
Кәсіби 
құзырлықтар 
 
Оқу модулі 
Оқу 
 құралы 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Дәнекерлеужұмыст
арын бақылауда  
Талаптарға сәйкес 
жұмыс орнын 
ұйымдастыру.  
Дәнекерлеу жұмыстарын 
бақылауда жұмыс орнын 
тиімді ұйымдастыру  
ережелері мен тәсілдері. 
Дәнекерлеу жұмыстарын 
бақылауда еңбек 
қауіпсіздігі бойынша 
нұсқаулар.  
 
Дәнекерлеу 
жұмыстарын 
бақылауда жұмыс 
орнын тиімді 
ұйымдастыру  
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Кесуге және газбен 
дәнекерлеуге 
арналған жабдықтар 
Көрнекі құралдар: 
Редукторы 
для сжатых газов. 
Оқу құралдары: 
1.Левадный В.С., 
Бурлака А.П. 
Сварочные работы: 
2.  
Дәнекерлеу 
жұмыстарын 
бақылауда еңбек 
қауіпсіздігі 
талаптары  
Дәнекерлеу 
жұмыстарын 
бақылауда еңбек 
қауіпсіздігі 
талаптарын 
сақтау   
Дәнекерлеу 
жұмыстарын 
бақылауда еңбек 
қауіпсіздігі 
талаптарын сақтау. 
3. 
Металдарды кесу 
мен дәнекерлеу 
негізгі 
құрылғылары   
Металдарды кесу 
мен дәнекерлеу 
негізгі 
құрылғыларын 
Металдарды кесу мен 
дәнекерлеу негізгі 
құрылғыларының  
техникалық 
Металдарды кесу мен 
дәнекерлеу негізгі 
құрылғыларын 
қолдану   

қолдану  
сипаттамалары, 
тағайындалуы.  
ООО «Атлант», 2004 
– 448с. 
2. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая 
сварка: Учебник – М: 
Стройиздат, 1990 – 
319 с. 
3. Никифоров Н.И. и 
др. Справочник 
газосварщика и 
газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Полевой Г.В., 
СухининГ.К.Газоплам
енная обработка 
металлов:-М.: 
Машиностроение, 
2005 
5. Сансербаева Д. 
Сварка и резка 
металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
6. Сварка и резка 
металлов: Учеб. 
Пособие для нач. 
профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. 
4.  
Бақылауға арналған 
электрөлшеуіш 
приборлар мен 
аспаптар  
Бақылауға 
арналған 
электрөлшеуіш 
приборларын 
қолдану  
Бақылауға арналған 
электрөлшеуіш 
приборларының  
құрылысы мен 
тағайындалуы.  
Бақылауға арналған 
электрөлшеуіш 
приборларын қолдану  

Казаков, М.Г. 
Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 
400 с. 
7.Юхин И.А. 
 Газосварщик.:- М.: 
Машиностроение, 
2005. – 160 с. 
 
А.1Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2 
Жеке және кәсіби 
құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Приборлар мен аспаптарды, 
қондырғыларды орнату, сынау 
немесе нысанды бақылау 
кезіндегі басшылықтағы 
норманы іске асырудың 
мүмкін болатын шектелген 
жауапкершілігі және өздігінен 
жұмыс атқарудың анықталған 
дәрежесіндегі орындаушылық 
қызметі.  
Приборлар мен 
аспаптарды, 
қондырғыларды 
орнату, сынау 
немесе нысанды 
бақылау  
Қолмен доғалық дәнекерлеу және оған қойылатын талаптар. Газбен 
дәнекерлеу және оған қойылатын талаптар.Жартылай автоматты 
дәнекерлеу және оған қойылатын талаптар.Жартылай автоматтардың 
жұмыс приципі мен құрылысы.Әртүрлі типтегі жартылай 
автоматтағы берілетін механизмнің орналасуы.Иілгіш шлангілер. 
Дәнекерлеу жанарғысы.  Газды аппаратура. Кеңінен  қолданылатын  
тараған дәнекерлеу жартылай автоматтарының техникалық 
сипаттамасы мен төлқұжаттық мәліметтері.  Флюсті автоматты 
дәнекерелеу құрылғысы. Дәнекерлеу автоматтарының негізігі 
тораптары.  
Қорғаныш газындағы автоматты дәнекерлеуге арналған құрылғы, 
жұмыс принципі. Қорғаныш газындағы  дәнекерлеуге арналған 
автоматты дәнекерлеудің  негізгі тораптары.  Кеңінен  қолданылатын   
дәнекерлеу  автоматтарының техникалық сипаттамасы мен 
төлқұжаттық мәліметтері. Техникалық сипаттамасы мен төлқұжаттық 

мәліметтері. Дәнекерлеу автоматтарына техникалық қызмет көрсету. 
Бақылау-өлшеу құрал саймандары мен приборлары қызметі.  
Дәнекрелеу біріктірулерінде механикалық, рентгендік, 
ультрадыбыстық, электромагниттік сынау приборлары. Приборларды  
берілген режимге  келтіру.  Орташа күрделі приборлардың қызметі.  
Пневматикалық және гидравликалық сынауға арналған 
приборлардың қызметі.  Приборларды берілген режимге келтіру.  
 
А.1Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Дәнекерлеу жұмыстарын бақылау 
кезінде жұмыс орнын тиімді 
ұйымдастыру ережелерін білу. 
1.1 Дәнекерлеу жұмыстарын бақылау кезінде жұмыс орнын тиімді 
ұйымдастыру ережелері мазмұндалды.  
 
2. Дәнекерлеу жұмыстарын бақылау 
кезінде еңбек қауіпсіздігі талаптарын 
білу.  
2.1. Дәнекерлеу жұмыстарын бақылау кезінде еңбек қауіпсіздігі талаптары 
мазмұндалды.   
2.2. Бақылау-өлшеу құралдары мен приборларын пайдаланып жұмыстарды 
орындау кезіндегі  еңбек қауіпсіздігі талаптары қарастырылды.   
3. Металдарды кесу мен дәнекерелу 
үшін негізгі құралдарды қолдану. 
3.1. Қорғаныш газы ортасында жабынды және балқымайтын электродтармен     
қолмен доғалық дәнекерлеуге арналған дәнекерлеу құрылғысының құрылысы 
қарастырылды. 
3.2. Газбен пісіру  құралдары мен аппаратураларының құрылысы 
қарастырылды.  
3.3. Металдарды кесу  мен дәнекерлеу үшін қызмет көрсету ережелері 
мазмұндалды. 
4. Бақылау үшін электрөлшеуіш 
құралдарын пайдалану.  
4.1. Бақылау-өлшеу құрал-саймандары (сызғыш, шаблон т.б.) қарастырылды. 
4.2. Қарапайым бақылау-өлшеу приборлары (индикаторлар, иіпөлшегіштер 

т.б.) қарастырылды.  
4.3. Бақылау-өлшеу құралдары мен орта күрделіліктегі приборлар (әмбебап 
шаблондар, әмбебеп және шлангалы дефектоскоптар, ультрадыбысты 
дефектоскоптар) қарастырылды.  
4.4. Приборларды берілген режимге қою мен күту ережелері мазмұндалды.  
 
А.2 Модулінің технологиялық картасы  
«Нысанды бақылауға немесе сынауға, қондырғыларды, аспаптарды,құралдарды және саймандарды жұмысқа дайындау» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 40 сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік 
оқыту мазмұны 
1. 
Бақылау объектісін 
жұмысқа бақылауға  
немесе сынауға 
дайындық  
тізбектілігі  
Бақылау 
объектісін 
жұмысқа 
бақылауға  
дайындық  
тізбекті орындау.  
Бақылау объектісін 
жұмысқа бақылауға  
немесе сынауға дайындық  
тізбектілігі мен  ережесі   
 
Бақылау объектісін 
жұмысқа дайындау  
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Бақылау-өлшеуіш 
приборлары. 
Көрнекі құралдар: 
Қысымдағы газге 
арналған редукторлар. 
Манометрлер. 
Оқу құралдары: 
1. Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
2.  
Қондырғыларды, 
приборларды, 
аспаптар мен 
құралдарды 
жұмысқа дайындау 
ережелері  
Қондырғыларды, 
приборларды, 
аспаптар мен 
құралдарды 
жұмысқа 
дайындау  
Қондырғыларды, 
приборларды, 
аспаптар мен 
құралдарды 
жұмысқа дайындау 
ережелерін сақтау.  

Учебник – М: 
Стройиздат, 1990 – 319 с. 
2. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник 
газосварщика и 
газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Сансербаева Д. Сварка 
и резка металлов: 
Учебник – А.: 
«Фолиант», 2012.- 592с. 
5. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. 
профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. 
Казаков, М.Г. Какаулин: - 
М.: «Академия, 2004. – 
400 с. 
 
А.2Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Қондырғыларды, приборларды, 
аспаптар мен құралдарды қарау 
кезіндегі басшылықтағы норманы 
іске асырудың мүмкін болатын 
Қондырғыларды, 
приборларды, 
аспаптарды  бақылау 
немесе сынау 
Дәнекерлеу құралдарын визуальды бақылаумен тексеру. 
Құралдардың жұмысқа жарамдылығын тексеру. 
Дефектоскоптық құралды және  қосалқы жабдықтарды 
тексеру. Өзгерісті және өзгеріссіз бақылау әдістеріне 

шектелген жауапкершілігі және 
өздігінен жұмыс атқарудың 
анықталған дәрежесіндегі 
орындаушылық қызметі.  
объектісін қарау.  
арналған аспаптарды ( стандартты және стандартсыз) 
тексеру. Стандартты және стандартсыз бақылау  
құралдарын тексеру.Капилярлы бақылау үшін жабдықтар 
мен қосалқы құрылғыларды тексеру. Магнитті ұнтақты 
бақылау үшін жабдықтар мен қосалқы құрылғыларды 
тексеру. Радиографикалық бақылау үшін жабдықтар мен 
қосалқы құрылғыларды тексеру. Ультрадыбыстық 
бақылау үшін жабдықтар мен қосалқы құрылғыларды 
тексеру. Дәнекерлеу қосындыларының герметикалық 
қасиетін газдық, сұйықтық және газдысұйықтық 
әдістерімен жабдықтар мен қосалқы құрылғыларды 
тексеру.  
А.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Бақылау объектісін жұмысқа 
бақылауға немесе сынауға 
дайындық ережелерін білу.  
1.1 Бақылау нысанын жұмысқа дайындығының реттілігі мен ержелері 
мазмұндалды.  
 
2. Қондырғыларды, приборларды, 
аспаптар мен құралдарды жұмысқа 
дайындау ережелерін білу.  
2.1. Дәнекерлеу құрылғысын пайдаланар алдында дайындау ережесі мазмұндалды. 
2.2. Қосалқы құрылғылар мен дефектоскоптық жабдықтарды дайындау ережесі 
қарастырылды.  
2.3. Өзгерісті және өзгеріссіз бақылау әдістеріне арналған аспаптарды ( стандартты 
және стандартсыз) дайындау ережелері қарастырылды.  
2.4. Стандартты және стандартсыз бақылау  құралдарын тексеру.Капилярлы бақылау 
үшін жабдықтар мен қосалқы құрылғыларды  дайындау  ережелері қарастырылды. 
2.5. Капилярлы бақылау үшін жабдықтар мен қосалқы құрылғыларды дайындау 
ережелері қарастырылды. 

2.6.Магнитті ұнтақты бақылау үшін жабдықтар мен қосалқы құрылғыларды дайындау 
ережелері қарастырылды.  
2.7.Радиографикалық бақылау үшін жабдықтар мен қосалқы құрылғыларды дайындау 
ережелері қарастырылды.  
2.8. Ультрадыбыстық бақылау үшін жабдықтар мен қосалқы құрылғыларды тексеру.  
2.9. Дәнекерлеу қосындыларының герметикалық қасиетін газдық, сұйықтық және 
газдысұйықтық әдістерімен жабдықтар мен қосалқы құрылғыларды дайындау 
ережелері қарастырылды.   
 
 
В.1 Модулінің технологиялық картасы 
«Конструкциялар мен жабдықтарды, тораптарды,бұйымдарды және дәнекерлі біріктірулер мен дәнекерлі жиынтықты 
қабылдау және сапасын бақылау, гидравликалық,пневматикалық және басқа да түрлі сынақтарды өткізу» 
БСШ  сәйкес біліктілік деңгейі: 
Оқумерзімініңұсынылатынкөлемі: 150 с 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Тораптар мен 
бұйымдарды 
дәнекерлеу үшін 
дайындық 
талаптары.  
Тораптар мен 
бұйымдарды 
дәнекерлеу үшін 
дайындау  
Тораптар мен 
бұйымдарды 
дәнекерлеу үшін 
дайындық талаптары.  
Тораптар мен 
бұйымдарды 
дәнекерлеу үшін 
дайындау  
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Оқу құралдары: 
Малышев Б.Д. и др. 
Ручная дуговая сварка: 
Учебник – М: Стройиздат, 
1990 – 319 с. 

2. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика 
и газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
4. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
5. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
2. 
Түсті металдар 
мен ертінділерді, 
көміртекті және 
қоспалы болат 
конструкция 
тораптарын 
дәнекерленген  
біріктірулерді , 
бұйымдарды 
жинап –қабылдау 
және сапасын 
бақылау. 
Түсті металдар 
мен ертінділерді, 
көміртекті және 
қоспалы болат 
конструкция 
тораптарын 
дәнекерленген  
біріктірулерді , 
бұйымдарды 
жинап –қабылдау 
және сапасын 
бақылауды 
жүргізу.  
Түсті металдар мен 
ертінділерді, 
көміртекті және 
қоспалы болат 
конструкция 
тораптарын 
дәнекерленген  
біріктірулерді , 
бұйымдарды жинап –
қабылдау және 
сапасын бақылауды 
жүргізуге қойылатын 
талаптар.   
Түсті металдар мен 
ертінділерді, 
көміртекті және 
қоспалы болат 
конструкция 
тораптарын 
дәнекерленген  
біріктірулерді , 
бұйымдарды жинап –
қабылдау және 
сапасын бақылауды 
жүргізу.  
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Оқу құралдары: 
 

3. 
Дәнекерлеу 
жіктерін 
бақылаудың 
негізгі әдістері.  
Дәнекерлеу 
жіктерін 
бақылаудың 
негізгі әдістері  
туралы білімді 
пайдалану.  
 
Дәнекерлеу жіктерін 
бақылау әдістерінің 
сипаттамасы   
Дәнекерлеу жіктерін 
бақылаудың негізгі 
әдістері  туралы 
білімді пайдалану 
 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Дәнекерлеу жіктерін 
бақылау әдісінің схемасы. 
Дәнекерлеу 
біріктірулердің сапасын 
бақылау.  
Оқу құралдары: 
1. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
2. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
 
4. 
Дәнекерлеу 
технологиясы мен 
бақылау 
приборлары 
бойынша 
дәнекерлеу 
Дәнекерлеу 
технологиясы мен 
бақылау 
приборлары 
бойынша 
дәнекерлеу 
Дәнекерлеу 
конструкцияларының 
геометриялық 
өлшемдерімен өлшеу 
арқылы  дәнекерлеу 
жіктерінің   
Дәнекерлеу 
конструкцияларының 
геометриялық 
өлшемдерімен өлшеу 
арқылы  дәнекерлеу 
жіктерінің   
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Дәнекерлеу жіктерінің 

режимдерін 
сақтауды бақылау.  
режимдерін 
сақтауды 
бақылауды 
жүргізу.  
геометриялық 
параметрлерін және 
дәнекерлеу 
режимдерін бақылау 
технологиясы.  
 
геометриялық 
параметрлерін және 
дәнекерлеу 
режимдерін бақылауды 
орындау 
 
геометриялық 
параметрлері. 
Дәнекерлік біріктірулердің 
сапасын бақылау 
Оқу құралдары: 
 
5. 
Дәнекерлеу 
жіктеріндегі 
ақаулардың пайда 
болу себептері 
және олардың 
алдын алу 
шаралары.  
Ақаулардың 
пайда болу 
себептері мен 
түрлерін анықтау.   
Дәнекерлеу 
жіктеріндегі 
ақаулардың  түрлері 
мен  пайда болу 
себептері және 
олардың алдын алу 
шаралары.  
 
Ақаулардың пайда 
болу себептері мен 
түрлерін анықтау  
және олардың алдын 
алу шаралары  
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Дәнекерлеу жіктерінің 
ақаулары. 
Көрнекі құралдар: 
Детальдар мен 
тораптардың үлгілері 
Оқу құралдары: 
1. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант»,2012.- 592с. 
2. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 

6.  
Дәнекерлеу 
шығыс 
материалдарының 
техникалық 
шарттарға 
сәйкестігін 
бақылау.  
Дәнекерлеу 
шығыс 
материалдарының 
техникалық 
шарттарға 
сәйкестігін 
бақылауды 
жүргізу.  
Дәнекерлеу 
материалдарына 
қойылатын талаптар  
Стандартқа сәйкес 
дәнекерлеу 
материалдарының  
қаситтерін бағалау 
және талдау. 
Стандарттарды және 
анықтамалық 
кітаптарды қолдану.  
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Көрнекі құралдар: 
Дәнекерлеу материалдары 
Оқу құралдары: 
1. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
2. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
7. 
Бақылаудағы 
бұйымдар мен 
тораптарды 
дәнекерлеуге 
жіберу.  
 
Бұйымдарды 
дәнекерлеу  
кезінде 
деформация мен 
кедергілерді, 
жинақтаудағы 
рұхсатнама 
туралы 
мәліметтерді 
пайдалану. 
Дәнекерлеу кезіндегі 
деформация мен 
кедергілер  
Бұйымдарды 
дәнекерлеу  кезінде 
деформация мен 
кедергілерді, 
жинақтаудағы 
рұхсатнама туралы 
мәліметтерді 
пайдалану. 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Дәнекерлек кезіндегі 
кернеу және деформация. 
Оқу құралдары: 
1. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 

592с. 
8. 
Сызбадағы 
дәнекерлеу 
жіктерінің шартты 
белгілері.  
Дәнекерлеу 
конструкция 
сының сызбасын 
оқу.  
Сызбадағы дәнекерлеу 
жіктерінің белгіленуі.  
Дәнекерлеу 
конструкциясының 
сызбасын оқу.  
 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Сызбадағы дәнекерлеу 
жіктерінің шартты 
белгілері. 
Оқу құралдары: 
1. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
2. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 

9. 
Дәнекерлеу 
конструкциясын 
гидравликалық 
және 
пневматикалық 
сынау.  
Дәнекерлеу 
конструкциясын 
гидравликалық 
және 
пневматикалық 
сынауға қатысу.  
 
Дәнекерлеу 
конструкциясын 
бақылау мен 
сынаудың әдісі мен 
тәсілі  
Дәнекерлеу 
конструкциясын 
гидравликалық және 
пневматикалық 
сынауға қатысу.  
 
Жабдықтар: 
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Дәнекерлеу жіктерін 
бақылау әдістері. 
Оқу құралдары: 
1. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
2. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
 
В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 3 
 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Тораптарды,бұйымдарды, 
конструкциялар мен жабдықтарды, 
дәнекерлеу біріктірулерін, 
жинақтарды дәнекерлеуге  қабылдау 
және әртүрлі сынақтарды өткізудің 
Көміртекті болаттан жасалған 
конструкциялар мен тораптар, 
бұйымдардың дәнекерлік біріктірулері  
және жинақтарды дәнекерлеуге  
қабылдау мен сапасын бақылаудың 
Тораптар мен бұйымдары дәнекерлеуге 
дайындаудағы негізгі талаптар. 
Дәнекерлік біріктірулер сапасына 
қойылатын негізгі техникалық талаптар 
мен техникалық құжаттар. Металдарды 

сапасын бақылаудың технологиялық 
процесін жүргізуде басшылықтағы 
норманы іске асырудың мүмкін 
болатын шектелген жауапкершілігі 
және өздігінен жұмыс атқарудың 
анықталған дәрежесіндегі 
орындаушылық қызметі. 
 
технологиялық процесін жүргізу; 
жиектердің беттік тазалығын бақылау, 
жиектердің геометриясын шаблонмен 
тексеру т.б. Приборлар және дәнекерлеу 
технологиясы бойынша дәнекерлеу 
режимінің сақталуын бақылау. 
Дәнекерлеу жіктерінің ваккумдық 
бақылауы мен жермайлық сынауын 
жүргізу.Шығындалған дәнекерлеу 
материалдарының  техникалық 
шарттарға, сертификаттар санына, 
кептіру және шынықтырудың сапасына, 
дәнекерлеу сымдарының және т.б  
беттік тазалығына сәйкес келетінін 
бақылау. 
кесу мен дәнекерлеуге арналған негізгі 
құрылғылар.Бақылау үшін қолданылатын 
электрөлшеуіш приборлар мен 
аспаптардың қызметі.Дәнекерлеу жіктерін 
бақылаудың негізгі  әдістері. Дәнекерлеу 
режимдері. Дәнекерлеу жіктеріндегі 
ақаулардың пайда болу себептері және 
оның алдын алу шаралары. Дәнекерлеу 
материалдарына қойылатын талаптар.  
Бақыланатын бұйымдар мен тораптарды 
дәнекерлеуге жіберу. Сызбадағы 
дәнекерлеу жіктерінің шартты белгілері. 
Конструкциядағы дәнекерлеу жіктерін 
бақылау мен сынаудың әдістері мен 
тәсілдері.  
 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал