БАҒдарлама жинағының жобасы дәнекерлеу ісіжүктеу 5.09 Kb.

бет2/14
Дата22.03.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 
А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі(2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Кесу құрылғыларын, арнайы 
аспаптарды және құрал-саймандарды 
қарауда басшылықтағы норманы іске 
асырудың мүмкін болатын шектелген 
жауапкершілігі және өздігінен жұмыс 
атқарудың анықталған дәрежесіндегі 
орындаушылық қызмет. 
Кесу құрылғыларын, 
арнайы аспаптарды 
және құрал-
саймандарды тексеріп 
қарау 
Газбен кесушінің қызметтік ережесі. Газбен кесушінің 
құқығы, міндеттері және жауапкершілігі. 
Кесу құрылғыларының құрылысымен және қызмет 
көрсету әдістерімен танысу. 
Кесу құрылғылары мен құрал-саймандарының 
жарамдылығын тексеру. Кесу құрылғылары мен құрал-
саймандарын қолдану ережесі 

А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері, (2 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Газбен кесушінің қызметтік 
нұсқаулықты білуі 
1.1 Газбен кесушінің құқығы, міндеттері және жауапкершілігі   
1.2 Газбен кесушінің жұмысты ұйымдастыру принциптері берілген 
 
2. Кесу құрылғыларын және құрал-
саймандарын тексеру 
2.1.Кесу құрылғыларын және құрал-саймандарын тексеруді бағалау өлшемдері 
түсіндірілген 
2.2. Кесу құрылғыларын талаптарға сәйкес тексеру орындалған 
3Кесу құрылғыларын мен құрал-
саймандарын жарамды күйінде ұстау. 
3.1. Кесу құрылғыларын және құрал-саймандарын күту тәртібі берілген 
3.2. Кесу құрал-саймандарын күтіп ұстау талабы берілген 
 
А.2 Модулінің технологиялық картасы  
 А.2 «Негізгі және қосалқы құрылғыларды және құрал-саймандарды кесу жұмысына дайындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 80 сағ. 
БCШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2 
№ 
р/с 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Кесу 
құрылғылары 
мен құрал-
саймандарды 
кесу жұмысына 
дайындаушы 
жұмысшылард
ы дұрыс іс-
әрекетпен 
Құрылғылар 
мен кесу 
құрал-
саймандарына 
қызмет 
көрсету және 
жұмысқа 
дайындықты 
дұрыс жүргізу  
Инжекторлы типті 
алынбалы-салынбалы 
әмбебап кескіштерге қызмет 
көрсету және дайындау 
тәртібімен таныстыру. 
Үстіңгі бетті кесуге 
арналған кескіштерді 
дайындау тәртібімен 
таныстыру.Кескіштерге 
Құрылғылар мен кескіш 
құрал-саймандарды 
жұмысқа дайындауға 
қатысу 
Жабдықтар:  
үстелдер, 
орындықтар, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Қойылмалы 
кескіштер. 
Арнайы кескіштер. 
Машиналы кескіштер. 

қамтамасыз еу 
күтім жасау тәртібі. 
Жермаймен кескішті 
жұмысқа дайындау тәртібі. 
Жермаймен кескішке күтім 
жасау тәртібі.Оттегімен 
кескіш машинаға қызмет 
көрсету және дайындау 
ережесімен таныстыру.Қол 
және манинамен 
кескіштерді,оттекті-флюсті 
кесу қондырғыларын 
дайындау реттілігі. 
Плазмалық-доғалық 
кескіштерге арналған 
құрылғыларды дайындау 
тәртібі 
Жермаймен кескіштер. 
Ауыспалы  
машиналар. 
Кескіш стационарлы 
машиналар. 
Оттекті-флюсті 
кескішке арналған 
қондырғы. 
Плазмалық-доғалық 
кескішке арналған 
жабдықтар. 
Көрнекі құралдар: 
Вставной 
универсальный резак 
РГС-70. 
Вставной резак РГМ-
70. 
Резаки РАО-70, РАВ-
2, РАВ-3. 
Оқу құралдары: 
1. Никифоров Н.И. и 
др. Справочник 
газосварщика и 
газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
2. Сансербаева Д. 
Сварка и резка 
металлов: Учебник – 

А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
3. Сварка и резка 
металлов: Учеб. 
Пособие для нач. 
профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. 
Казаков, М.Г. 
Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 
400 с. 
 
А.2  Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (2 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім 
Кесу жұмыстарына арналған 
құрал-саймандар мен негізгі 
және қосымша құралдарды 
дайындауда басшылықтағы 
норманы іске асырудың мүмкін 
болатын шектелген 
жауапкершілігі және өздігінен 
жұмыс атқарудың анықталған 
дәрежесіндегі орындаушылық 
қызмет. 
Құрылғылар мен кесу 
құрал-саймандарына 
қызмет көрсету және 
жұмысқа дайындықты 
дұрыс жүргізу 
Инжекторлы типті алынбалы-салынбалы әмбебап 
кескіштерге қызмет көрсету және дайындау ережесімен 
таныстыру. Үстіңгі бетті кесуге арналған кескіштерді 
дайындау ережесімен таныстыру.Кескіштерге күтім жасау 
ережесі. Жермайменкескішті жұмысқа дайындау ережесі. 
Жермайменкескішке күтім жасау ережесі.Оттегімен кескіш 
машинаға қызмет көрсету және дайындау ережесімен 
таныстыру.Қол және манинамен кескіштерді,оттекті-флюсті 
кесу қондырғыларын дайындау реттілігі. Плазмалық-
доғалық кескіштерге арналған құрылғыларды дайындау 
реттілігі 
 
А.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  

БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Кесуге арналған құрылғылар мен құрал-
саймандарды жұмысқа дайындауға қатысу 
1.1.Кесу құрылғысының жіктелуі берілген 
1.2. Кесу құрылғысының тағайындалуы көрсетілген 
1.3. Кесу құрылғысының техникалық сипаттамасы берілген  
1.4. Кесу құрылғысының жұмыс режимі түсіндірілген 
1.5. Кескіштерді жұмысқа дайындау реттілігі берілген 
1.6. Кескіштермен жұмыс істеу ережесі түсіндірілген 
1.7. Машиналық кескіштерді жұмысқа дайындау реттілігі берілген 
1.8..Машиналық кескіштермен жұмыс істеу ережесі түсіндірілген 
1.9. Негізгі және қосалқы жабдықтарды кесу жұмысына дайындауда    
       қауіпсіздік шаралары түсіндірілген 
 
В.1 Модулінің технологиялық картасы  
 «Детальдарды, бас құймалар ерітінділерін , күрделі темір сынықтарын, судағы кеме нысандарын, су астындағы металдарды 
және әртүрлі  болат темірлерді , түсті металдар мен құймаларды кесу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 228 сағ. 
БCШ сәйкес біліктілік деңгейі: 3 
№ 
р/с 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Жабдықтар: 
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Қолмен доғалық оттекті 
кесу. 
Оқу құралдары: 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
Кесуге 
арналған 
қондырғыны 
жинау 
Кесуге 
арналған 
қондырғыны 
жинауды 
орындау 
Кесуге арналған  
аппаратуралар мен 
құрылғыларды қолдану 
Кесу үшін қолданылатын 
әртүрлі аппаратуралар мен 
құрылғылардың схемалары 
Кесуге арналған 
қондырғыны жинау 
және оған қызмет 
көрсетуді іске асыру. 
 

мен конструкциялары 
1. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика и 
газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
2. Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 592с. 
3. Сварка и резка металлов: 
Учеб. Пособие для нач. 
профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
2. 
Қолмен 
доғалық 
оттекті кесу, 
түсті 
металдар мен 
әртүрлі 
болаттан 
жасалған 
детальдарды 
жоңқалау. 
Қолмен 
доғалық 
оттекті кесу, 
түсті металдар 
мен әртүрлі 
болаттан, 
шойыннан 
жасалған 
детальдарды 
жоңқалау 
 
Қолмен доғалық көміртекті 
кесудің тәсілдері мен 
ережелері және реттілігі, 
әртүрлі жағдайдағы 
шойындар мен түсті 
металдарды, азкөміртекті,  
қоспалы  арнайы 
болаттарды жоңқалау. 
Көміртекті кесудің 
технологиясы. Машинамен 
кесудің технологиясы. 
Детальдың көміртекті 
кесуден және жоңқалаудан 
кейінгі бетіне қойылатын 
талаптар.  Кесу  мен беттік 
жоңқалау процесіндегі 
деформациялар мен ішкі 
кернеулердің туындау 
принциптері.  
Қолмен доғалық 
көміртекті кесудің 
тәсілдері мен 
ережелері және 
реттілігі,әртүрлі 
жағдайдағы шойындар 
мен түсті металдарды, 
азкөміртекті,  қоспалы 
арнайы болаттарды  
жоңқалауды жүргізу. 
Беттік жоңқалау мен 
кесу технологиясында 
тиімді 
температуралық 
режимді таңдау. 

Қолмен 
көміртекті 
кесу және 
жеңіл және 
ауыр 
теміркесінділ
ерін болатты 
бензокескіш 
Қолмен 
көміртекті 
кесу және 
жеңіл және 
ауыр 
теміркесінділе
рін  болатты 
бензокескіш 
Баллондарды жұмысқа  
дайындау тәртібі, газды 
генарторларға қызмет 
көрсету. Қолмен көміртекті 
кесу және теміркесінділерді 
бензокескіш аппаратпен   
кесу.  Баллондағы қалдық  
газдың ықтимал қысымы. 
Қолмен көміртекті 
кесу және жеңіл және 
ауыр 
теміркесінділерін  
болатты бензокескіш 
аппараттармен кесуді 
орындау.  

аппараттарме
н  кесу.  
аппараттарме
н кесуді 
орындау.  
Стандарт бойынша 
теміркесінділерінің 
габариті. Оттекті кесуге 
арналған  газогенераторлар 
мен газбен кескіш 
аппаратуралардың  қызмет 
көрсету принциптері, 
құрылысы.    Оттекті кесуде 
қолданылатын электродтың 
газдың және кесілетін 
металдың негізгі қасиеттері. 
Нормативтік құжаттарға 
сәйкес  қарапайым 
сызбадағы шартты 
графикалық белгілеулер. 
Сәйкес жұмыстарды 
орындауда жұмыс орнын 
ұйымдастырудың тиімді 
тәсілдері мен ережелері. 
Сәйкес жұмыстарды 
орындауда еңбек қауіпсіздік 
талаптары.  
 

4. 
Су 
астындағы 
металдарды 
оттегімен 
кесу  
Су астындағы 
металдарды 
оттегімен 
кесуді 
орындау 
Су астындағы металдарды 
оттегімен кесуді 
орындаудың технологиясы 
мен  ережелері. Су 
астындағы металдарды 
оттегімен кесуетін  әртүрлі 
газбен кесуші 
құрылғылардың 
конструкциясы. Сәйкес 
жұмыстарды орындауды 
жұмыс орнын тиімді 
ұйымдастырудың әдістері 
мен ережелері. Сәйкес 
жұмыстарды орындауда 
еңбек қауіпсіздік талаптары 
Металдарды су 
астында кесуді 
орындау.  
Жабдықтар:  
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Оттекті кесу. 
Плазмалы-доғалық 
бөлгіштік және беттік кесу. 
Оқу құралдары: 
1. Никифоров Н.И. и др. 
Справочник газосварщика и 
газорезчика: - М.: 
«Академия», 1997 
2.Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 592с. 
3. Сварка и резка металлов: 
Учеб. Пособие для нач. 
профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. 
 Казаков, М.Г. 
Какаулин: - М.: «Академия, 
2004. – 400 с. 
 
В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі, (3 деңгей) 
БCШ сәйкес біліктілік деңгейі: 3 
Жеке және кәсіби құзыреттер  Дағдылар мен икемділіктер 
Білім 
Кесу,жоңқалау,белгі салу және 
Металдың көлденең және тік  Кесуге арналған құрал-саймандардың және қызмет 

тағы басқа жұмыстардың 
технологиялық процесін 
жүргізгенде басшылықтағы 
норманы іске асырудың мүмкін 
болатын шектелген 
жауапкершілігі және өздігінен 
жұмыс атқарудың анықталған 
дәрежесіндегі орындаушылық 
қызметі. 
жағдайындағы, көміртекті 
болаттан жасалған 
қарапайым детальдардың 
ауыспалы және стационарлық 
газбенкескіш  және 
плазмалық доғалық 
машиналарда  оттекті және 
ауа-плазмалық түзусызықты 
және фигуралық кесудің 
технологиялық процесін 
жүргізу.Ауыр темір кесіндіні  
жермайменкескіш  және 
бензокескіш аппараттары 
арқылы қолмен оттекті кесу. 
Қалыңдығы 300 мм дейінгі 
құйма бетіндегі тортасын 
кесу. қарапайым габаритсіз   
темір кесіндіге белгі салу, 
пішіні мен салмағына сәйкес 
таңдау, кесу, штабельге 
орнату. Құйманы кесуге 
дайындау, тазалау, кесуге 
беру.   
көрсететін құрылғылардың  құрылысы, тағайындалуы. 
Металдар мен ертінділерді оттегімен кесуге арналған 
аппаратура. Қолмен кескіштердің жіктелуі. Кескіштің 
конструкциясы және жұмыс істеу принципі. 
Ацетиленмен алмастырылатын газдарды қолданатын 
кесуге арналған  кескіштер.  Жермаймен кесу. Шеңберді, 
құбырларды, валдарды және басқа жұмыстарды кесуге 
арналған аспаптардың және кескіштердің 
конструкциясы.Кесуде қолданылатын жартылай 
автоматты кескіштер.  Төмен қысымдағы оттегілі кесуге 
арналған кескіштер. Газбен кескіш приборлар:беттерді 
кесуге арналған жартылай автоматтар, құбырларды 
кесуге арналған  машиналар, фланцкескіштер.   
Оттегімен кесу машиналары: жіктелуі, типтері, қолданыс  
аясы және техникалық сипаттамасы. Металдар мен 
ертінділерді оттегімен кесу технологиясы. Ацетиленді-
оттекті және жертай оттекті кесу.Кесу үшін қажетті 
жағдайлар. Оттегімен кесуді қолдану аясы және 
мәртебесі.Кесу режимін таңдау. Аспаптарды қолдана 
отырып қисықсызықты және түзу сызықты контурларды 
кесу. Беттік кесудің техникасы. Автоматты машиналы 
кесу техникасы.  
 
В.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі 
БCШ сәйкес біліктілік деңгейі: 3 
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Кесу қондырғыларын жинауға қатысу 
1.1. Металдарды кесу қондырғыларын сипаттау. 

 1.2. Кесуге арналған қондырғы дайындығының тізбектілігі қарастырылды. 
1.3. Кесу қондырғысын жинақтау кезінде техникалық қауіпсіздік ережесі 
қайталанды.  
2. Әртүрлі түсті металдар мен болаттан 
жасалған детальдарды қолмен доғалық 
оттекті кесудің технологиялық процесін 
білу.  
2.1. Шойын мен әртүрлі түсті металдарды әртүрлі жағдайда қолмен 
доғалық оттекті кесудің ережелері, тәсілдері, реті   мазмұндалды.  
2.2. Машиналық және оттекті кесудің технолгиясы сипатталды.  
2.3. Деталды жоңқалау мен оттекті кесуден кейінгі детальдардың бетіне 
қойылатын талаптар берілді.  
2.4. Беттік жоңқалау және кесу процесіндегі деформациялар мен ішкі 
кернеулер пайда болатын принциптері қарастырылды.  
3. Қолмен көміртекті кесу және жеңіл және 
ауыр теміркесінділерін болатты бензокескіш 
аппараттармен кесудің технологиялық 
процестерін білу.  
3.1.Баллондардың жұмысқа дайындығының газдыгенераторлардың  
қызмет көрсету реттілігі қарастырылды.    
3.2. Темір кесіндіні бензокескіш аппараттармен кесу және қолмен оттекті 
кесу тәртібі мен ережесі қарастырылды.  
3.3. Темір кесіндінің габариті көрсетілді.  
3.4. Оттекті кесуге арналған газды генераторлармен қызмет көрсететін 
газбен газбен кескіш аппараттардың жұмыс принциптері ,құрылысы 
талданды.  
3.5. Оттекті кесу кезіндегі электродтардың, газдың және кесілетін 
металдың негізгі қасиеттері аталды.  
4. Су астындығы металдарды оттекті кесудің 
технологиялық процесін білу.  
4.1. Су астындығы металдарды оттекті кесудің технологиясы мен 
ережелері берілді.  
 4.2. Су астындығы металдарды оттекті кесуге арналған әртүрлі газбен кесу 
құрылғыларының конструкциясы қарастырылды.  
 
В.2 Модулінің технологиялық картасы  «Баллондағы оттегі мен газдың шығынын және қысымын, көзбен мөлшерлеуді, 
құралдар көрсеткіштерімен қадағалау» 
БСШ  сәйкес біліктілік деңгейі: 3 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 40сағ. 
№ 
р/с 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 
1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Өлшеу-
бақылау 
приборлары 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Баллондағы 
оттегі газ 
шығыны мен 
қысымын 
бақылау.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сығымдалған газге 
арналған редукторлар. 
Редукторлардың 
құрылысы және жұмыс 
істеу принципі. Кері 
әрекеттегі редуктор. 
Тура әрекеттегі 
редуктор. 
Редукторларды 
пайдалану ережесі. 
Манометрлер. 
Баллондағы оттегі газ 
шығыны мен қысымын 
бақылау.  
 
Жабдықтар: үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Тура әрекеттегі редуктор. 
Кері әрекеттегі 
редукторМанометрлер. 
Көрнекі құралдар: 
Тура әрекеттегі редуктор. 
Кері әрекеттегі редуктор 
Манометрлер. 
Оқу құралдары: 
Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант», 2012.- 
592с. 
3. Сварка и резка 
металлов: Учеб. Пособие 
для нач. профобразования/ 
М.Д.Банов, Ю.В. 
 Казаков, М.Г. 
Какаулин: - М.: 
«Академия, 2004. – 400 с. 
 

В.2 Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 3 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Баллондағы оттегі газ шығыны мен 
қысымын бақылауда басшылықтағы 
норманы іске асырудың мүмкін болатын 
шектелген жауапкершілігі және өздігінен 
жұмыс атқарудың анықталған 
дәрежесіндегі орындаушылық қызметі.  
Газдың қысымын 
бақылау.  
Сығымдалған газге арналған редукторлар. 
Редукторлардың құрылысы және жұмыс істеу 
принципі. Кері қозғалыстағы редуктор. Тура 
қозғалыстағы редуктор. Редукторларды пайдалану 
ережесі. Манометрлер. Газбенэлектрлік және оттекті   
кесу кезінгі газды үнемдеу мен кесу режимі; қолдану 
шарттары мен тағайындалуы.  
 
В.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 3 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Өлшеу-бақылау приборларының жұмысын 
бақылау мен қатысу.  
1.1. Өлшеу-бақылау приборларының жұмыс приципі, құрылысы, 
тағайындалуы қарастырылған. 
 1.2 Өлшеу-бақылау приборларымен газ қысымын анықтау тәсілдері 
меңгерілді.  
 
С.1 Модулінің технологиялық картасы 
«Технологиялық құжаттарды толтыру,орындалған жұмысты талдау» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 30 сағ. 
№ 
р/с 
 
Тақырыптық 
блок 
 
Кәсіби 
құзырлықтар 
 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту 
мазмұны 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Технололгиял
ық құжат 
түрлері және 
оны толтыру 
тәртібі.  
 
 
 
 
 
 
Құжаттарды 
ережеге 
сәйкес 
толтыру.  
 
 
 
 
 
 
 
Техникалық құжаттарды 
толтыру.Технологиялық 
құжат түрлері. 
Технолгиялық карталар. 
Құжаттарды жүргізу және 
толтыру ережелері.  
Технологиялық 
құжаттарды толтыру.  
Жабдықтар: 
үстелдер, 
үстелдер, 
интерактивті тақта. 
Плакаттар: 
Көрнекі құралдар: 
Оқу құралдары: 
Сансербаева Д. Сварка и 
резка металлов: Учебник – 
А.: «Фолиант»,2012.-592с. 
 
С.1Модулі шеңберіндегі негізгі құзыреттер тізбесі  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 4 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Технологиялық құжаттарды толтыру кезінде 
басшылықтағы норманы іске асырудың мүмкін болатын 
шектелген жауапкершілігі және өздігінен жұмыс 
атқарудың анықталған дәрежесіндегі орындаушылық 
қызметі.  
Технологиялық 
құжаттарды толтыру  
Техникалық құжаттарды 
толтыру.Технологиялық құжат 
түрлері. Технолгиялық карталар. 
Құжаттарды жүргізу және толтыру 
ережелері.  
 
С.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 4 
Элементтер 
Өлшемдер 
1. Технологиялық құжаттарды толтыруға 
қатысу.  
1.1 Техникалық және технологиялық құжат формалары қарастырылды.  
1.2 Технологиялық құжаттарды толтыру ережелері түсіндірілді.  

2 Кәсіп.  
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы:дәнекерлеу ісінің бақылаушысы 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 2-4 
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы 
«Жұмыс ауысымына тапсырмаларды алу,ауысымды қабылдау,жұмыс орнын тексеру, конструкциялар мен дәнекерлеу 
жапсарын сынау және қабылдау,сапаны бақылау үшін  қондырғыларды,аспаптар мен құрал-саймандарды тексеріп қарау» 
БСШ сәйкес біліктілік деңгейі: 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 50 сағ. 
№ 
р/с 
 
Тақырыптықблок 

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал