БАҒдарлама жинағының жобасы дәнекерлеу ісіжүктеу 5.09 Kb.

бет13/14
Дата22.03.2017
өлшемі5.09 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

  
40 
40 
  
5.2   А.2 Дәнекерлеу мен кесуге арналған негізгі және қосымша жабдықтарды, құрал-
саймандар мен аспаптарды жұмысқа дайындау 
30 
  
30 
30 
  
5.3   В.1 Әртүрлі конструкциялы атмосферамен бақылаулы камераларда автоматты, 
жартылай автоматты электрлі дәнекерлегіште, плазмотронда, машинада, электронды-
сәулелік қондырғыларда әртүрлі болаттан, шойыннан, түсті металдардан және 
ерітпелерден, бейметал материалдардан жасалған детальдарды, тораптарды, 
құбырөткізгіштерді, сыйымдылықты, механиздерді дәнекерлеу 
160 
  
160 
160 
  
5.4  В.2 Берілген технологиялық процеске сәйкес күрделі детальдарды, жапырылған, 
ұшталған күрделі құймаларды кесу 
160 
  
160 
160 
  
5.5  С.1 Технологиялық құжаттарды толтыру, орындалған жұмысты талдау 
30 
  
30 
30 
  
6  Білім беру ұйымымен анықталатын пәндер (кәсіпорымен келісім бойынша 
модульдер)   

7  Өндірістік оқыту және кәсіби тәжірибе(оқу, оқу-өндірістік, технологиялық, 
біліктілік) 
Міндетті білім алу оқу 
мерзімінің жалпы көлемінен 
кем дегенде 40%** 
8  Аралық аттестаттау 
  
  
  
  
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта 
білім беру 
негізінде 
жалпы орта 
білім беру 
негізінде 
2ж. 
10 ай 
3ж. 
10ай 
2ж. 
10 
ай 
3ж. 
10ай 
2ж. 
10 
ай 

6  

9  Қорытынды аттестаттау: 
  
  
  
  
  
9.1 
Білім алудың толық курсының қорытындысы бойынша білім беру 
ұйымындағы аттестаттау 
2 аптадан артық емес  
9.2  Кәсіби даярлық пен біліктілікті иемдену деңгейін бағалау 
 12 сағаттан кем емес 
10 
Кеңес 
Оқу жылына 100 сағаттан 
артық емес 
11 
Факультативтік сабақтар 
Теориялық білім алу кезінде 
аптасына 4 сағаттан артық 
емес 
  
Барлығы  
4960 
5800  1656  3312  4320 
*Негізгі орта білім  негізінде және жалпы орта білім  негізінде  мамандар дайындау кезінде  Техникалық және кәсіби білім 
берудің Мемлекеттік жалпыға міндетті стандартқа (ҚРҮҚ  23.08.2012 ж. № 1080) сәйкес «Жалпы білім беретін пәндер», 
«Жалпы гуманитарлық пәндер» мен «Әлеуметтік-экономикалық пәндер» қосылады 
**Білім  беру  ұйымы  оқу  жоспарын  құрастыруда  ауыстыруға  және  біліктілік  деңгейіне  сәйкес  модульдерді  толықтыруға 
құқылы. 
 
3.3.Арнайы пәндер бойынша Типтік оқу бағдарламалары 
(В.1арнайы модулі« Әртүрлі конструкциялы детальдарды, тораптарды, құбырөткізгіштерді әртүрлі  
болаттан,шойыннан,түсті металдардан және ерітпелерден жасалған аса күрделі аппараттарды дәнекерлеу») 

«Материалтану» арнайы пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 
Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Кәсіби қызметте 
қолданылатын 
материалдардың 
негізгі қасиеттері мен 
жіктелуін білу.  
Материалдарды 
механикалық 
сынаудың үлгілерін; 
металды зерттеуде 
физика-химиялық 
әдістерді қолдануды; 
материалдардың 
қасиеттерін анықтау 
үшін  анықтама 
таблицаларын 
қолдануды;кәсіби 
қызметті іске 
асырудың 
материалдарды 
таңдауды орындай 
алу керек. 
 
Материалдардың негізгі 
қасиеттері және жіктелуі 
Кіріспе 
Материалдардың 
қасиеттерін 
анықтау 
«Металл 
қасиеттерінің 
тобы» таблицасын 
құрастыру 
Детальдың ақауын 
бүлдірмей анықтау  
1.Бөлімдер 
бойынша 
тақырыптық 
плакаттар 
топтамасы: 
«Основные 
свойства и 
классификация 
материалов», 
«Металлы и их 
сплавы», 
«Конструкционные 
материалы»   
2.Нақты нысандар: 
металды кристалл 
шартақтардың 
көлемді моделі;  
Метал үлгілері 
(болат, шойын, 
түсті металдар мен 
ерітінділер); 
бейметалл 
материалдардың 
үлгілері.  
Адаскин 
А.М.,  
Зуев В.М. 
Материалове
дение 
Учеб.пособие
. – М: ОИЦ 
«Академия», 
2008. – 288 с.  
Адаскин 
А.М., Зуев 
В.М. 
Справочник 
по 
материаловед
ению 
Учеб.пособие
. – М: ОИЦ 
«Академия», 
2008. 
Солнцев 
Ю.П. 
Материалове
дение: 
Металдар мен 
ерітінділер 
туралы 
Негізгі 
мағлұмат 
 
Металдар мен 
ерітінділердің 
қасиеттері 
 
Металдар мен 
ерітінділер туралы 
Металдар және олардың 
ерітінділері 
Шойындар 
Түсті металдар мен 
ерітінділердің; 
Болаттар 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
негізгі мағлұматты; 
олардың жіктелуін, 
термиялық өңдеу 
түрлерін білу керек. 
Материалдарды 
механикалық 
сынаудың үлгілерін; 
металды зерттеуде 
физика-химиялық 
әдістерді қолдануды; 
материалдардың 
қасиеттерін анықтау 
үшін  анықтама 
таблицаларын 
қолдануды;кәсіби 
қызметті іске 
асырудың 
материалдарды 
таңдауды орындай 
алу керек. 
 
 
Түсті 
металдар мен 
ерітінділер 
болат пен 
шойынның  
құрылымымен 
және қасиеттерімен  
танысу. Шойын 
мен болаттың 
химиялық құрамы 
мен сапасына, 
атқаратын 
қызметіне қарай 
таңбалануын айыру   
Металды 
қысыммен өңдеу; 
кәсіби қызметте 
металл мен 
ерітінділердің 
негізгі қасиеттерін 
қолдану; 
термиялық өңдеуде 
металл мен 
ерітінділер 
қасиеттерінің 
өзгеру 
таблицаларын 
құрастыру. Болат 
пен шойынның 
3. СD оқыту 
жүйесі. 
4. Интерактивті 
панель. 
Бағдарламалармен 
жабдықталған 
ноутбук  
учебник – М.: 
Издательский 
центр 
«Академия», 
2007. 
1.
 
Вишнев
ицкий Ю.Т. 
Материалове
дение для 
технических 
колледжей: 
Учебник. – 
М.: 
Издательско – 
торговая 
корпорация 
«Дашков и 
К0». 
Термиялық 
өңдеу 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
микроструктурасын  
зерттеу. Болатты 
шынықтыру 
термиялық өңдеуін 
орындау; 
көміртекті болатты 
мөлшерлеу; болат 
ақауларын 
микроскопиялық 
талдау; өңделген 
болаттың 
термиялық және 
химиялы-
термиялық 
талдамасы; түсті 
ерітінділердің 
шағын талдамасы 
Кәсіби қызметте 
қолданылатын 
материалдардың 
негізгі қасиеттері мен 
жіктелуін; 
аталуын;таңбалануын; 
өңделетін 
материалдың 
қасиетін; 
Бейметалл, 
төсемелі, 
бекітуші,электротехникалық 
материалдар туралы негізгі 
мағлұмат  
Бейметалл 
материалдар 
Абразивті 
сайманның 
сипаттамасын 
құрастыру. 
Майлау 
материалдарының 
қасиеттеріне 
әртүрлі 
жағдайларда әсер 
Пленка 
тәрізді 
материалдар. 
Майлы 
жанғыш 
материалдар. 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
салқындататын және 
майлайтын 
материалды қолдану 
ережесін; 
бейметал,төсемелі, 
бекітуші,электротех 
никалық 
материалдарды білу 
керек.  
Материалдың сыналу 
үлгісін; металды 
зерттеуде физика-
химиялық әдістерді 
қолдануды; 
материалдардың 
қасиеттерін анықтау 
үшін  анықтама 
таблицаларын 
қолдануды;кәсіби 
қызметті іске 
асырудың 
материалдарды 
таңдауды орындай  
алу керек. 
 
ететін таблицаны 
құрастыру  
 

«Арнайытехнология»арнайы пәні бойынша Типтік оқу бағдарламасы 
 
Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
Электрлік 
жапсарлаудің негізгі 
түрлерін білу. 
 
Электрлік 
жапсарлаудің 
негізгі 
түрлерінің 
жіктелуі 
Электрлік 
жапсарлаудің негізгі 
түрлерінің 
сипаттамасы 
 
1. Бөлімдер 
бойынша 
тақырыптық 
плакаттар 
топтамасы: 
«Классификация 
способов сварки, 
сварных 
соединений 
и швов», 
«Основные 
способы дуговой 
сварки и резки», 
«Специальные 
способы дуговой 
сварки 
и наплавки», 
«Организация 
сварочных работ 
и жабдықтар 
для дуговой 
сварки», 
«Специальные 
виды сварки», 
1. Малышев 
Б.Д. и др. 
Ручная дуговая 
сварка: 
Учебник – М: 
Стройиздат, 
1990 – 319 с. 
2. Никифоров 
Н.И. и др. 
Справочник 
газосварщика и 
газорезчика: - 
М.: 
«Академия», 
1997 
4. Сансербаева 
Д. Сварка и 
резка металлов: 
Учебник – А.: 
«Фолиант», 
2012.- 592с. 
5. Сварка и 
резка металлов: 
Учеб. Пособие 
Дәнекерлеудің, 
жапсарлаудің негізгі 
түрлерін және 
сипаттамасын білу. 
 
Электрлік 
жапсарлаудің 
теориялық негізі 
 
Доғалық дәнекерлеу 
және онда өтетін 
процесстер. 
Доғалық 
дәнекерлеудің 
төзімді жану 
шарттары және 
технологиялық 
ерекшеліктері. 
Магнит өрісінің 
доғалық 
дәнекерлеуге әсері. 
Доғалық 
дәнекерлеуде 
металды дәнекерлеу 
ваннасына 
тасымалдау. 
Электрлік 
жапсарлаудегі 
Доғалық дәнекерлеудің 
құрылымымен танысу. 
Доғаны экранда 
проекциялау. 
Флюстар мен 
электродты жабынды 
материалдардың 
иондалған әрекеттерін 
зерттеу 
Доғалық жанудың 
беріктігіне магниттік 
өріс пен 
ферромагниттік 
массаның әсерін 
меңгеру.Доғаның 
пайдалы әрекетінің 
коэффициентін 
анықтау. Балқытып 
еріту мен жапсарлау 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
жылулық 
процесстер 
 
 
кезінде  
шашырату мен ыстауға 
кететін шығынның 
коэффициентін 
анықтау. 
«Жабдықтар 
и технология 
контактной 
сварки», 
«Жабдықтар 
и технология 
газовой сварки 
и резки», 
«Теоретические 
основы сварки», 
«Контроль 
качества 
и дефекты 
сварных 
соединений»
2. Нақты 
нысандар: 
дәнекерлеу 
жіктері мен 
біріктірулердің 
үлгісі;ацетиленді 
генераторлар; 
дәнекерлеу 
жанарғылары; 
кескіштер; 
редукторлар; 
для нач. 
профобразован
ия/ М.Д.Банов, 
Ю.В. Казаков, 
М.Г. Какаулин: 
- М.: 
«Академия, 
2004. – 400 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дәнекерлеу кезінде 
метал жіктерінің 
бүлінуін,зиянды 
қоспаларды; 
тотықтандыруды және 
қайта тотықтандыруды; 
метал жіктерінің 
кристаллизациялануын 
білу. 
Электршлакты 
және доғалық 
дәнекерлеу 
кезіндегі 
металлургиялық 
процесстер 
Дәнекерлеу 
кезіндегі 
металлургиялық 
процесстердің 
ерекшеліктері.        
Қалың жабынды 
электродтармен 
дәнекерлеу кезіндегі 
металлургиялық 
процесстердің 
ерекшеліктері 
Дәнекерлеудің 
механизмделген 
әдістеріндегі  
металлургиялық 
процесстердің 
ерекшеліктері 
Метал жіктерін 
кристаллизациялау 
және балқыту. 
 Жіктің структурасы 
Дәнекерленген 
жіктердің 
сапасына 
қақтың,тоттанудыңжәне 
дымқылданудың әсері. 
Метал жіктеріндегі 
негізгі металдың үлесін 
анықтау.  
Дәнекерлік 
біріктірулердегі 
ақауларды меңгеру. 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
және термиялық 
аймақтың әсері 
манометрлер. 
3. «Электргазбен 
дәнекерлеуші» 
мамандығы 
бойынша оқу 
элементтерінің 
пакеті  
4. СD оқыту 
жүйесі. 
5. Интерактивті 
панель. 
Бағдарламалармен 
жабдықталған 
ноутбук  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Білу керек: 
деформацияның пайда 
болу себебін; 
дәнекерлеу кезіндегі  
деформациялардың 
түрлерін; дәнекерлеу 
кезіндегі кернеуді және 
деформацияны 
азайтудың негізгі 
әдістерін 
Дәнекерлік 
кернеулер және 
деформациялар 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дәнекерлеу 
кезіндегі кернеудің 
және 
деформацияның 
пайда болу 
себептері. Кернеу 
мен деформацияның 
жіктелуі. 
Деформацияланған 
конструкцияларды 
жөндеу және 
деформацияланудың 
алдын алу әдістері.  
Жазықтықтағы 
тілім 
темірдің жиегіне білікті 
еріте 
дәнекерлеуде 
тілімнің 
деформациялануын 
зерттеу. 
Дәнекерлеу кезіндегі 
бойлық және көлденең 
қысқартулар мен 
бұрыштық 
деформациялар. 
Білу керек: электрмен 
дәнекерлеу 
құрылғысының 
құрылысын; 
дәнекерлеу жіктері мен 
біріктірулерінің 
түрлерін; 
электродтардың 
маркалары мен 
типтерін таңдаудың 
Төменкөміртекті 
болатты ерітіп 
электрлік 
дәнекерлеу 
технологиясы. 
Дәнекерлеу 
біріктіргіштері  мен 
жіктері. 
Қолмен 
доғалық 
балқығыш 
электродтармен 
дәнекерлеу 
технологиясы. 
Флюспен 
дәнекерлеу 
Дәнекерлеу 
материалдарының 
шығынын анықтау 
Қолмен доғалық 
дәнекерлеу режиміндегі 
дарақабатты жіктердің 
параметрлерін есептеу.  
Қолмен доғалық 
дәнекерлеу режиміндегі 
қөпқабатты жіктердің  

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
әдісін; дәнекерленетін 
метал туралы 
мәліметті; 
дәнекерленетін 
материалдардың 
механикалық 
қасиеттерін; 
дәнекерлеудің 
термиялық циклін 
дұрыс таңдау ; 
дәнекерлеу кезінде 
пайда болатын ақаулар 
және оларды ескерту 
әдістерін; күрделі 
детальдар мен 
конструкциялардыеріт
у мен дәнекерлеудің 
негізгі технологиялық 
әдістері 
 
технологиясы. 
Электршлакты 
дәнекерлеу 
технологиясы 
Қорғаныш 
газдарымен 
дәнекерлеу 
технологиясы  
 
 
параметрлерін есептеу.  
Көміроттекті газбен 
бірарқаулы жіктерді 
дәнекерлеу режиміндегі  
параметрлерді есептеу. 
Көміроттекті газбен 
көпарқаулы жіктерді 
дәнекерлеу режиміндегі  
параметрлерді есептеу. 
Дәнекерлеу 
материалдарының 
қорғаныш газды 
дәнекерленуінде кеткен 
шығынды анықтау. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Білу керек: автоматты, 
жартылай автоматты 
дәнекерлеудің, бекіту 
құралдарының, 
саймандардың 
Электрлік 
жапсарлау 
технологиясы 
Орта және төменгі 
қоспалы болаттарды 
дәнекерлеу 
технологиясы. 
Жоғарғы қоспалы 
болаттарды 
Метал жіктерін 
аустенитді классты 
болатпен дәнекерлеу 
кезінде ферриттік 
фазаны анықтау. 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
қоректену көздерінің 
құрылысын, 
қызметін,жұмыс 
принципін және 
пайдану шарттарын; 
дәнекерлеу 
материалдарының 
қасиеттерін, қызметін 
және оларды таңдай 
білуді;дәнекерлеу 
режимінің дәнекерлеу 
жіктерінің 
параметрлеріне 
тигізетін әсерін; 
дәнекерлеу кезінде 
пайда болатын ақаулар 
және олардың алдын 
алу әдістерін. 
дәнекерлеу 
технологиясы. Қос 
қабатты және 
әртекті болаттарды 
дәнекерлеу 
технологиясы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Білу керек: қолмен 
доғалып жапсарлаудің, 
жалынды газдың, 
ұнтақты газдың 
технологиясын 
Шойынды 
дәнекерлеу және 
қатты 
қорытпаларды 
еріту 
Қатты 
қорытпаларды 
жапсарлау. 
Шойынды 
дәнекерлеу. 
 
Қатты 
қорытпаларды 
ерітудің 
процесін 
зерттеу.Шойынды 
дәнекерлеу 
процесін 
зерттеу. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Білу керек: көмірлі 
электродтармен 
дәнекерлеу 
режимін,газбен 
дәнекерлеу 
технологиясын, 
флюстердің құрамын. 
Түсті металдар 
мен ерітінді 
қоспасын 
дәнекерлеу 
Алюминий мен 
олардың ерітпе 
қоспасын 
дәнекерлеу . 
Титанды және 
олардың ерітпе 
қоспасын 
дәнекерлеу . 
Мысты,никельді 
және олардың 
 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
ерітпе қоспаларын 
дәнекерлеу. 
Білу керек: 
жылжымалы 
стационарлы және 
оттекті қызмет қөрсету 
машиналарының, 
әртүрлі жүйедегі 
генераторлар мен 
қолмен кескіштердің 
құрылысын; металды 
оттекті кесу процесін; 
кесу режимінің 
параметрлерін.. 
Лазерлік 
қондырғылардың 
жұмыс принципі мен 
құрылысын; 
қондырғыны 
басқарудағы негізгі 
ережелерді; басып 
шығарылған 
Металдарды 
кесу 
Металдарды 
кесу мен 
дәнекерлеудің 
перспективалық 
әдістері 
Металдарды 
доғалық және 
ауалық-доғалы кесу. 
Металдарды кесу 
және су астында 
дәнекерлеу 
Лазерлік, 
электронды-
сәулелік, плазмалық 
дәнекелеу 
Доғалық 
кесудің 
ерекшеліктерін  
меңгеру 
Электронды-сәулелік 
кесудің 
технологияларын 
үйрену 

Модуль бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
бағдарламаларды оқу 
ережесін; электронды-
сәулелік қондырғының 
жұмыс қызметін
түйіспелі 
машиналардың жұмыс 
қызметі мен оларға 
қызмет көрсету 
ережесін.  
 

1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал