Б 82(5К) Қ44 Сеиіт ҚАСҚаьасоджүктеу 1.76 Mb.
Pdf просмотр
бет8/36
Дата12.01.2017
өлшемі1.76 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   36

вімічіпчсі
А
я
  Я
ічі
Г
чігв
А
й
’  ‘
ічігвэічи
  ‘н ідіхсіех 
Н
іч
Е
сівхэвнічхв
Я  мнгэяэн  э н е ж  
іч
С
ивігв
Я 
ніеілэн
  Н
ічйсіві
Г
шчілчсі
АЯ  М
ічіг
А
й
•  ""  ' 
і*
 ' ' '■
 
- - - - -  
йГ»  У: 
•  '* •
сівіго
 
ічхЯкиэ 
с ів й н в м с ів ң в
Я 
е в н и в э в ж
 
Явсіід  -вісгв  (-д х   эн еж   нэнісіэххэігідвя 
АхэсІиА  э н к іэ й т э е х   АвігАв  Нв  ічймвйв  ‘Адвх  ічххо  нэн  Яічсівж  ‘Авэвж  ічіГ
-мвіГв  ‘іч ігв эіч м )  н э й с Іэ х х э и э в Я   н е х   ә л с іә ш іә я ш и ә я   іС іг ія ээ  н А ігА и в аА ^  
н э и   и э м в и в д   Я ічігкиігвсіхэяв  ‘АяХясІо^  о ^   н э м   в н в н и д в ^   о х   э э х я э х   іч э о  
Я ічігкиевнвігэй’  э х х э й е   ә й ә д м ә і/ә ) !   н э и   э я и в й А ^   ‘э в ^   ' [ и і ]   ій э н іс іө я   ій іг ія э э  
н іх э с іэ д   э э іг э   ічлвш Я ічсівж   Н іх ф и и   иігвсІАх  іч й н іч и в л в   ія э   н в л г о д   іс іэ й е э я   сіід 
ічлнічсІАд  (<н іх э х э э с іө я   э н е ж   н іх и ә іг ә н и ә д   н іч л ч ш ч ш в и с ііч и в   н в н іч ів ж   і т  
- н ія э   ‘н и ііг с іід   н в н іч ів ж   сіід   НічйАсІ-иисІхвсІф  ія э   ғ и в х э в д   ігэА е,,  э й с іэ ж   ігАд 
э л с ід   '[ 9 3 ]   „нічхвігв  вігв  в н в і  н в н іч э в д х о   нвлвсівх  нвнічігА   нэяігА   Н іч й и в й ү  
НЛгэие  э н іе о   іг о   нвлвсівх  е в с іо   ш ч г а э в д іг о ж   Н ін ә и   ‘іч ігвэіч м   ‘н в н іч э іч л Н о э  
•н в л г о д   ічігА  ія э   н эл эй ’  э й э д н э іг э ^   э н е ж   ә я и в й А ^   Н іч н о   'н в ів сів х   н в н и в й в  
сіід  н э л э й   и в в у   н э л г э я   н в н іч эіч ігд о   іг в с іо   ‘н э х я іх э А х іг о э   ( ‘М 'Э   -   йвХЯвевЯ) 
сівйеічхсіічЯ  Яічігсівд  ічівхЯ вігпичлН вэд,,  :іч й в ев ж   н э й   и в іп ч д   і г о   ‘э и   вЯ хв н и э 
яіхэиігвАіГ  нічЯ ив  эм іХ н е  в н іч и   н іх эсііх ігэя   в й н іч д в х ія   Н іх һ х А сІв ^ у   ‘н эігээер м  
э э м э   ш чиЯ   АвЯивд  э й   ій й э х я ш э х э э   ічігвсіАх  с іэх ф и м   я ій е іх э   э н о я   н в Я Я іч т
іч х эіч н в іги в д  
нэиш чігічсі
А
я
 
ічйчігв
А
й
  н э й с Іэ іг э и и Н е   я іігэсііж эг а   ігАд
■ ій эхэя   шчігвхв я ээәя в й в ^
ічсівх
Я
еш
ЗА  Н
ічно
  ‘
ічйко
Я 
хв
 
нэлэй
 
я э э э я в й в
^  
нвхо
  ‘
в й
 
ічйко
Я 
ічй
А
вігвеви
 
ічно
  ‘
ш е ә э
  н іч н іч хи в н хи в Я   н э н іх э д   нвхігв  Н ічно  ічсІвігсІічАвд  тчйивіпчЯ хв 
я э э э я   вхйвіго  я э х   ‘ій и ә и ә й   э Н э х т э   іго  внічйвігсІічАвд  н э л г э я   н в н іч хй в   Н іч н о  
ій э х э я   ш чгавЯ  ‘ә й   ій и э іг э н я о   внічйвігсІічАвд  іго  э й с іід   •
ічйвіпчхив
  іч н в л г о д  
в ж о Я х в іго д  ічхв іч Я н в хэв д Н іх я э э ә я в с ів ^  э й э и и Н е  ічігвсІАх 
іч
А
сі
 я э э э я в й в ^
тчйвнвхэічно
Я вхивхіч^ иАсІ н вА э
в т и в іп ч э о   : ій әхәя  н э н и ш э и   Н ін іээя е  ‘
піхсіэ
 
нічсів
ХЯ
внсі
А 
ео
  ‘э й  
ійиэігэняо
 
внічсІвігсІічАвд  н вА э  Явгіід  ічйивхэвд  э э щ ө д   і т н э  
сівіго
  Ноэ  н в л год  эічхивЯ 
р э я 0   ічйвхив  нічнвлгод  й э х х и іж  
ічйнічивхв
  гаА  нәләй  н вА э  э н е ж   хвігА^ 
‘н в д іг ү  
эйе
А
яс
 
ічіг
^   Я
ічігвх
  'ічйвігод 
эл
А
сііхігэя
  ЩсІәігәшлНе 
ічігвсі
А
х
 
ічсівіг
А
сі
 
я эээя в сів ^  
ілэйе
А
ж
 
вхсіо
  э н е ж   н в А э 
іхэйе
А
ж
 
ічіг
^  
әйніхәсі
 
ігвэічдо
  тчйвіпчх 
-ив  ічнвЯэвіпчэсІвЯ  іх н іх   ‘
щэхіжнэсі
  э н іс іід -ф д   НічйсІвігйічАвд  -   иэвдАсІ  (т А  
эй и эя ) ія э вйсівіго ә н е ж  тчйвіпчдвх нвнічмвсІАя эй  НЩсІэігэсІіжэт ічігвсІАх и э х  
нвЯЯічт  Н
ічнічсівіг
А
с
З  Я
вев
Я 
сіэхяіігэхээ
 
ічігвсі
А
х
 
йвйиічшчсй
Я 
ічйчігв
А ^

нЬішвііғв в т и в ш ч э о   [
0
£І  ій'энэН'ігәігей'  інэмэ і в д и т   ічілчйсів  ічлчігвнв» н эм  
р э д и іііж е х  
ңргйдаө 
нвлвхйвниж й вхк івя эігиэхсіә и іх и ө э   ччігві/вхмвсвм х и іж
эвж   нвія і
Лх>.
 і  эвд  нвігХвГГнічйо  нічлчсіиАд  иэІГ нінәж  Хйіхігө  ічі/сівххсівМ  нвлгох
вЯэвж 0 9  Нічннвх эіги эхсіэ нвхМічіГноэ  ічІГвігвнічэ 
і ч х і в ^  
нвнічивсівх ічэічт/Сх 
-ив  сІіХеІГ  и н іи эм   э н е ж   ШэігісІіІГніэАх  эіГніхэсі  т іч с іи А д   нэлвісіэд  ивднвіш о 
Ш нітХ эігид  ігвхвм  -   в т в Я эв д   ід э д э э   Хігісііхігө  НічіГсІвігвігвд  н эм   сівххсівя  эіг 
-
1
ЛЭХСІ
3
 
-[6 ^ ]  
НГиэхнэээ 
е | І  
ХнэхніХвЯ  нвнічХігод  яАж  сіічХв  нвіігічхсів 
в н  
-іч н и о и   НічігХсі " сівіГмвКв  нвЯхйвх  эШ э  н э и   сівігвігвд  и вхн эм тім   эн е ж  
іч л ч іп ч тн в х НічіГсівххвс  хэжвМ  эн іэій өм   нАм  НічіГсіві/мві/в  иэіГні£эм  эічігічсІАм 
мічІГмічАвМ  ічм твлгв  -   хи вж   н вл год  е и э н   вМнічсіАі  ігАд  л с іэ д н с іә х т
'К ІГ 
ф в ііо н х е   нэлэххсіәс  вігвэ  сіәс  ічххігвэ  ігАд  'СІвд  ісіэіГеі  Нічнічхігвэ  Асііхігө  ічй" 
-сівігвігвд  н эм   (ЗвххйвМ  иэСэхсІә  эх ө   әйсіәігиәхсіә  сііди э^   'ічІГвхвж  сіэігиэхсіэ 
н іх эх э  Ххсівх  ічіГсівіГивіГв  вМмічІГнвдсІАм  вхсІвцвСив  эл й эххэж оіэ  ивИнАдо  ічіг 
-ви од  элХ эІ  нвлігод  ш э н   элсіэхаихом  нэиі  сіэххэж оіэ  евсіід  ічсівххігвэ  Аеімхо 
нвйсівхМвнічэ  Мічххвнеев  ічіГсІвігвігвдЕод  нәмхәж  эмхэігэием  Мв-ивШюэ  ‘х о э  
міігсІіНех  ‘Асііхігө  ічІГсІвігвігвд  н э и   сівххсівМ  ‘Аігвт  вММічйнвдсІАм  ічі/сівіГиеіГв 
‘віГнвМхив Мвёічлічнү  'нэлнэігэниэд  сівххігвэ  н э и   ёві/иічсііч  энөм  эІГ  элсә вэом 
нәисІвхшчсІАл-хэІГе  ічхэічнвігивд  нэнхвхсІви(іі.ви  эЯнісІәігиәхсІә  Мвев^ 
іИэнәігиА элсіэігшНіэ-иігвнв  ічсівЫігА Мічігсівд  Нічно  э н е ж   ічігвдвх  нвтвМ йе
іч й с ів іг о
  '
і
^
и э і
Г
е і
 
іч і
Г
е іч
М 
в т н о э   нвММічт  нвнічэвдхо  сіід  внічігА  (0 ^ ‘0 £ ‘б ‘/.‘£)
э т э н с іід   іээм е  Н
ічннвисівцв
М  :нвлвхМвэ  ЭЙ  іхм ш эхээ  ічігвсІАх  шчсІАл-хэІГе 
ігАд  іэілэхсіә  Мвев^  ніхэнэігиА  элсІэІЛгәие  нвММічт  н в т ч эв д х о   «Іід  э э э и э н  
нвігАй  сіід  ічлгнгсівд  НічіГёвіГнічивлв  эвігАсІ  в т н іч и о д   хігвэ  М
ічігвиивло

н
£  
еічиивмйвд  нінэм э  ічхэічнвігивд  нэикиивлоіГне  н іхәхә  нвігвх 
ічхэвнічхв
М
-ИІЧСІВМ  МНГЭМЭН  ЕІЧЛІЧХ  ІЧЛВІГНІЧЭВСІВ  Н
іч й
Х
сі
 
ім э
  э л с Іід   НЭИІЧНОЭ  ‘НЭИІЧХІГВЭ
э м э н   М іч іг в и и в л о е м е   іч А н в х х в   н ә н ш А   Н
іч н іч н в и с ів ц в
М  ІЛЭХСІЭ  в т и в і п ч э о
' э э и э   ә э с іе н  
и вх
М
ічігсівігв
МН
в х
іАэіГеі 
„ н эіГ с іэігэм ігө  
ЭІЧІГВ,, 
НІЧЛІЧІГНІЧІГВМ 
£
0
 
Н іч н іч н в и с ів ц в М  
іл э х с іэ

н э х м іі
Г
нэлсі
А
ж
 
ш чнөМ -нітөм  
э і
Г
сіэігсіэж
 
мвігАв  нэнісіід-сіід 
сівіг
А
сі
 
Мвсіід
іч іГ віго д   імхсІАх 
іч
А
н іч іг в э
 
и і ч и і ч х
  э л э м э н   э і Г н і т і   АсІ  с іід  
ә н іэ і н ә і
Г
е і
 
Н
і ч н о
  '
іі
Т
и э іг е і
 
н в іг с ів х э іч н о
М  н іч х в с ів д   ш ч э в д   с іэ ж   н ө м   ‘ш ч э в   Х вх   ‘
н ә і
Г
сіәігәмігө
ЭЛСӘ  Э І Г І \х   ІХХЭІГНІИ 
ійігэие 
НВИСІВЦВМ  ЭІГІЛЭХСІӘ  ‘ИВІГЕІЧИІЧНВЛЙІЧХО  ЩСІӨЯ
ічі
Г
вігвсіо
  элсіід  н эи ігэи е  нвММічт 
нвіг
А
сі
 вмэвд  ‘инлк  ‘ілэіГиэіге 
элеә
  ‘
ічлвхэічігв
  ‘шчнвххв  ічхэічнвігивд  эл сіэхн эдээ  вМэвд  нәніиА  нвисівцвм 
эі
Г
ілэхсіэ
  н эл эх и е ^   ічІГвігод  Мічтвл  эніхэсІАэ  Нічно  э э э и э н   Шэсіөм  эігніэАх 
ічІГеічМ  АігАэ  нвийвцвМ  эІГиэх  'ШэігісІіІГніэАх  н эи іч А ліч т  влігож  и э Ш   ічно 
ә н е ж   нэиічАігод  Мічтвл  ‘(нэхтіАсІеіГ  еэлнвциж   э э э н ід ә м )  и іх э э  
ічігвсі
А
х
 
еіч
М 
А
іг
А
э
  нічхвсІАх  әСэмігө 
эічігв
  Н
ічннвисівцв
М  э э э н ід е м   ічАнвххв  нәніиА   Н ічно 
ічІГивиігічхив  э Н э х т э   ічшгвж 
ічігвсі
А
х
  виивлөеме  нічхивхМічнв  нічхвэМви
РК 
.  I А
/Сіәт  йвиво  әШләхйд  -іЯэіпсІійшэАх  әнеж  ічйвнвійгічдвм  вшвМэвд  вігнвнве 
инш эн  ээсіАм  мшсіэ 
ічівЕЪгож  ігоэ 
н эи  
Хлэш 
сівивэ нішА 
йічі/ШчігбМ 
эСніэиэх 
-йэ 
Мічігвх 
нәяхәж ніиәИ' элеі
9
 йвсіід  ‘ічйвігод  әлАсІіШшАх нэімкирмвхоеле ічэо 
іге’п'  нічАнвххв  влсівивэ  эічігв  иэйеі  !ніч1Личігв>і  ХігАэ  ШяннвюсІвцвМ  ш ігиэхйд 
•шчсІічМвх ніхэээігеәм  ш ж   э і' эігнісіэкиэхсіэ йеевМ -  әнән  Мічккиивлоем^;
18 
р |  
»5279

38
-ИӘЯ  ӘЛСІід  НЭШЧНОЭ  МГЙСІӨМ ВНВІ 
нінәяхэм
 
н іч и вш
 Н
ічй
Х
э
  НВЭВСІО МЭІ  "  ЭЙЙӘЖ
иА д  £ ід „   :іч й вгвж   нэй'  и в ш ч д   П х А сів я я   Н о э  н эл й өм   ш сһ я  
э н іш і
  ННГ
сііі
Н ^
•[2 £ ]  ІЧЙВЕВЖ НЭЙ' I  ‘1(МІЧІГНВІХВ  Лквж
‘ш чігв  йвхявсіічга  н э и   сіэігэяН ісііэ  н в н ш ч т іч л г в э   яА ж  Н ін эм   £ ід   ічіГ віоэ  іпчАвй' 
и эіШ іхи эм сІэд  мгаТтпмАм  эн іХ х о   нвнічН вн  сііХнА Н ічн и в1?в  и в й ів М т э   э й с іэ к э м  
ігоэ  нвйсівХМічйАм  іч э о   МічАв-МічЛв  :<1в д   МічйАм  Н эсіәх  Нэ  иәС ніггп  НічнічігАвхв
МічиАм  Мічксівд  віГно  эніхэА  Нічно  ‘іСэсІАэ  сішо  нвшчж  шчігв  нәмігА  эхө  іээСХ
-эм   ‘ічХмкиэ  сівіГнвіпчж  н іХ и эж   ічІГивІГв  ийГнэмігА  эйЛлН А  ігАд  -ічйвігивд  ігэд 
эпАьээсіөм  гасІинА  нэлэм сіөм   нісіім  ш хЛ ч М   ивіГнвМгаэ  н щ э ш  әлнАм  ііге  ‘н іх эігэх  
- н э э э   і э д  еіэм эгп  и э й с іэ ж   нічМвж втчігА в  е ө   в ігв д ео д   ічігкие  нвлчМ о  іп ч ж   ічхігв 
эШ н д эх н эм   эіч сіо  г ч ів х іГ в д в х т ү   ічігА  Н іч н м іч т э в д іг о ж   ( ’Й 'Э   -   МвевМ)  січісіічМ 
Н ін эд о   ічіГвігод  е о э   вйсівігвнвэне  іч л ч х ів м в іг в і  Н ійсіэхэісіэлеө  ігА д—|   :шч<іічхо 
ивісоМ   е ө э   ічігвсіАх  сІэігсІинА  н э м   йвХнічсівж  нэмігА  н в л г о д   вТГивн  э й И р э ж и х е н  
к и еосіе ічівХ м віппічіН вілі эК н іеэм  э в д  Нгчйсіічэві 
XX 
ҺхАсів)і‘<і 'н в іс ів л ч т  нвігио 
сівігвнвэне н э д  еічн в ‘сіэх ф и м  шсіАх нвАігв сівймвіГв ш чсівд нвйО э ‘нвісіічігХх иэсіА  
‘нвісіічТПгвМ  Нвх  ічйсівіГмвіГв  ічлчігсівд  -   -э   э х   э н е ж   іАнісіөм  НічхМвэоМсішмэм 
н э м   сІвйеічШгАж  ‘іч хо  и в ж   н э м   и в хв еи в н   ‘нА х  н э д   еганАм  ‘н в сіод   ічігсівМ  ‘н ічш  
-в т -н іч А в ж   ‘ігэж   ‘Мічігвхив  ічсІвхэічіпчдАм  н эх эх н ө м   Н іч х х в іи д в х   н в ів м іг о д  
іх м ін р А х   иэіГсіід  ічлчігсівд  внічсівСмві/в  сІіАеіГ  іл г э ж э   ‘н э м н э і э ^   'Ш эхэсіиА 
ічй/Снвіёом"  нэнісіэхгаА м   тч н в сІА э  Н іч х х в іи д в х   ‘нвІГсІвйнв  іч и в д в ж   ‘ічйХвэвж 
(віг  в э іг о д   сіічивдвсівм  э х ө )   нічсівИгвсІАм  м эдН э  М в-ивіГноэ  ‘ічйвсіічхэвхшчігвМ 
сІэхм іню А х эічсШ г ‘н э н іе и э н   ‘ічігвсіАх м эіге  нвівш сіоМ   іэ э д и с ііж е х  н в ів хМ в н и ж  
э й н іэ э ж и х е н  ээсІАм ігоэ ә н е ж  іээсІАм іч х и о д  сівігсіічэві н э м іс Іэ х т А м  М ічігкихихэ 
іігсіАхсІе  Н ічно  н э м іе о   Н іч х х в іи д в х   НічнічсівТГмвТГв 
мічАвм 
іч М т в ііг ү  
'ічТГвшчсівіНв  нічМив ісіэТГмэіпэ вТГ НічТГсівігЛвймічивн н э м  в н в э  м іч ігк и іо іго ф и м  
ічівіГмічАвМ  іч М тв іігв   сівхвМ  нэмсІэігсіАхэеТГ-хігвэ  ә н е ж   нэмсівхиічсІАі-хэТГе  и  
-эТГэхсіэ  ‘нэм ісІэіГ м іэесІ Н ічхэічисіА х  инщэТГ вм хи сівх эТГнісіәігиэхсіэ М вев^
■[і£]  ічтгвігвтгвм ннгэм внічсівігсІічАвд мтчігАе ісіэігэдэж
н іч н о   ‘вТГ  ічТГвхв  МвТГвэ  ивсІвМ 
в ін в н э в
  н в м сів ч в ^   хэж вМ   АвХнічнв  іТГсІәіпігені}! 
'ічТГвігвххоэ  ічсівігсіічАвд  иічігАе  Н ічно  н э м   нвисівцвМ  :
н в ііг в
Х
явэ
 
ічэкиэсіэя
 
нвлгічхсівэи
А
ж
 
иічігсі
А
ів н в
  Н гчххоэ  мтігсііНех  эШ х эх сід   'нвМхвж 
и і ч і
А 
и н і
ТГ 
ічіг
-всіАх 
іч л ч і
Г
нічхвігвх
М
ічнв
 ВНВІ 
н э и іч
А
эвігвсів
 Ніхш Ам ІХХЭСІіТГАм НВІСІАх ІЧСІВІОЖ
н в х х в іи д в х   м эх   хвМиМв  эіГ н теи эн   Н
ічхіігвэ
  ивТГнАіл^  'нвММічт  эм м эж -эн м эж
н э и іс іід -с іід   ічхМкиэ  ігоэ  ‘н э ііг іе ім х ө  
н в Т Г с ів х М в н іч э   іч іп ч м с ів  
д  
х  
э н е ж  
Аэ 
‘с і і и э х
нвішчсіічТГеічМ  ‘х о   сівТГивТГв 
іч ш
А
эвіг
А
в
ТГ  эТГніеэм  х о э   м ш сііН ех  х о э   мш сііН ех  -
ісіід   Н
іч
ТГ
сівхшч
сіАі-хэІГе  мШ еэіічхвМ  иэТГэхсіэ  н іх э н э іг э н и э д   эТГиэхсІд
Мічнв  иіТГнэмэ  т э э ж и х е н
НічхэвсівМеөм МічТЛгвхсівисіхви нэхэіГ  эхсІәТГігэие Н ічнА д  ічТГвігвхэвх внічэічМ ігвх 
НічТГсіічТГівх  ‘м в эх и в   вхвігнічМвж  вммічтгнічга  ‘ітгэігтсііхігө 
В Н В І 
сівтгеічм  м эх 
эТГсіэігііэхсіэ  ігв  ‘ээш сііх ігө   н э х э э и іп с іә д   н е и   в н іч ііч ш ч ш в и сііч и в   эіч н іч ж  
сіэіг эх ээсіен   н эііг эм   нвТГвНвж  э і с і і и ә   эТГніеэм  эічшчсіАм  МічТГиічАвМ  ічМшвіігв 
с і э і з   нвіігвхМ вэ  эіГсІАх  в н в і  сіід  э іГ н іэ ііэ х с іә   МвевМ  Асііхігө  ічіГсівігвігвд
•ічТІГвіпчсіічхэвсівМ   н в Ш ч іс іА х  
в т в Н в ж  
‘н іч с і
-іч х о   вігвхМвэ 
э
ТП
іэхсіэ
  ш чсіА і-хәІГе  М
ічігічівх
 
іч ів
ТГ
нічэ
А
х
 
эічігічсі
А
м
  М
іч
ТГ
и іч
А
в
М
Л

бір қиял-ғажайып  әңғімелерді туғызған жайтгар да бар екен,  оның себебі 
жер астындағы бұл ұзын үңгірге жел емін-еркін еніп, одан бар пәрменімен 
ысқыра  жэне  өкіре  шығады  екен,  ал  жағдайды  түсінбеген  адамдардың 
зәре-кұты  қашады.  Бүған  тағы  да  тар  саңылауларда  ұя  салған  құстар 
қанаттарының шуылы мен қиқуын, эрі қазақтардың ертегілері мен наным- 
сенімдерінде  зор  қызмет  атқаратын  жыландармен  байланысты  болған 
оқиғаларды және осының барлығын боямалай бейнелеген, ауыздан ауызға 
беріліп келген халық әңгімелерін қосыңыз, — міне, сөйтіп әпсана осы күнге 
дейін айтылады және мен ашқан жаңалық оны талқандай қоймас?”  [33] 
Алғашқы  қауым  заманының  мифологиялық  санасы  мен  ойы  ежел- 
гі  дэуір  адамдарының  өздері  жөнінде  жэне  қоршаған  әлем  туралы  қате 
түсініктерінің  синкретті  кешені  екені  белгілі.  Бүл  түсініктер,  әсіресе, 
алғашқы  қауым  кезеңіндегі  діни  наным-сенімдерден  айрықша  көрінеді. 
Ендеше,  ежелгі  дәуірдің  діни  наным-сенімдері  қазақ  ертегілерінде
қаншалықгы жэне қай дәрежеде корінетінін қарастыралық.
Осы  уақытқа  дейін  жалпы  діннің,  оның  түрлерінің  пайда  болған
мезгілі,  дәлірек  айтқанда,  анимизмнің,  магияның  немесе  тотемизмнің
қайсысы бұрын пайда болғаны туралы сауалға жауап табылған жоқ. Соған
орай алғашқы қауым тарихшылары әр түрлі, кейбір кездерде тіпті қарама-
қарсы ұстанымдарда болып келеді.  Біз М.О.Косвеннің ең бір тұрақгы деп
есептелетін және көпшілік мойындаған жіктеуін назарға аламыз [34].
М.О.Косвен  алғашқы  қауымдық діни  нанымдарды  төмендегідей рет- 
пен  жіктейді:  анимизм,  тотемизм,  магия,  табу,  шаманизм,  табиғат  культі, 
фетишизм,  ата-бабалар  культі,  ошақты  қадір  тұту  және  т.б.  Қазақтарда 
олардың қайсысы сақталды және бұлар ертегілерде қалай көрінеді?
Анимизм  -   рухқа,  әр  заттың  адам  тәрізді  жаны  болатынына  сену
-  қазақгарда әр  нәрсенің жаны,  немесе  иесі-рухы тәрізді  адамның өзінен 
бөлек  өмір  сүре  алатын  жаны  туралы  түсінік  түрінде  сақталған.  Мұның 
үстіне жан адамнан шыбын түрінде ұшып кетеді деп те сенген. Тіпті осын- 
дай  жан  туралы  мифтік  әңгімелер  де  бар.  Олардың  бірқатарына  тоқтала
кетейік: 
-  „
“Ұйқыдағы адамның денесінен шыбын ұшып шықты.  Бұны оаиқаған
біреу оны бөтелкеге кіргізіп, тығындады.  Бір тәулік өткен  соң ол ұйыетап 
жатқан  адамды  оята  бастады,  бірақ оята  алмады.  Содан  кейін  ол  шыбын 
салынған бөтелкенің тығынын ашты, шыбын ұйқыдағы адамның мұрнына
кірді де, ол оянды” [35].
Ендігі бір әңгіме: “Үйықтап жатқан екі адамның жандары ұшып келіп, 
бастарын  қосып,  бір-бірімен  сөйлесе  бастады,  сол  кезде  ұйықгап  жатқан
екі адам да бір-бірімен сөйлесті” [36]. 

Байқап  отырғанымыздай,  қазақтардың  исламға  дейінгі  ежелгі
түсініктері  бойынша  жан  адамды  тастап  шыға  алады,  ол  жоқ  кезде  адам 
өмірді сезінбейді, яғни, адамның жаны ұшып кете салысымен, ол өледі.
Жан туралы мұндай түсініктің іздері ертегіден де табылады: Мысалы, 
“Ер  Төстік”  ертегісінде  қаһарманның  әкесі  жалмауыз  кемпірдің  қолына
• 
' г 
83

түседі.  Жалмауыз  кемпір  қылқындырып  жатқан  адамның  хал-ахуалы, 
міне,  былай  суреттеледі:  “Кемпірдің  сөзіне  нанып,  бұйданы  іліп  алайын 
деп еңкейе бергенде, Ерназарды кемпірекең шап беріп жағадан ала кетеді. 
Алдап  отырған  жалмауыз  кемпір  екенін  Ерназар  енді  ғана  біледі.  Ерна- 
зарда  тапжылуға  шама  жоқ.  Олай-бұлай  жұлқынып  байқап  еді,  болатын 
көрінбейді,  кемпір  қысып  экетіп  барады.  Ерназардың  мойны  үзіліп,  буы- 
нып барады, шыбын жаны шығып барады.  Ерназардың “қоя бер  дегеніне 
кемпірдің  босататын  түрі  жоқ,  Өлетін  болған  соң,  Ерназар  жалына  бас- 
тайды”[37].  Қазақ  тіліндегі  “шыбын  жаны  шырқырады”  деген  бейнелі 
сөздің  этимологиясын  шыбын-жан  туралы  байырғы  түсініктен  іздеген
жөн сияқты. 
4
Қазақтардың  бірқатар  ертегілерінде  кейіпкердің  жаны  одан  бөлек,
басқа  жерде:  эдетте  таудың  ұшар  басында,  қүдықтың  түбінде  немесе 
семсерде,  ал,  кейде  сирек  кездесетін,  оңайлықпен  қолға түспейтін  аңның 
немесе  басқа  түрдегі  мақұлықтың  қарнында  болады  [38].  Бұдан  біз  жан 
адамды алмастыра алатыны, ол өзінің иесінен бөлек тұра алатыны, ал бұл 
иесіне ешқандай ауыртпалық экелмейтіні жөніндегі түсінікті  көреміз.
Анимизмнің  өзіндік  сипаттарының  бірі  -   адам  өзін  табиғаттан 
белектемейтіні  болып  табылады.  Бұл  ерекшелік  те  қазактың  ертегісінде 
сақталған.  Жалпы,  анимизм  — элемдегі  көптеген  халықтардың  ертегісін- 
дегі  маңызды  белгінің  бірі  екені  көптен  белгілі.  Әдетте,  ертегіде  адамды 
қоршағанның  бэріне  бірдей  жан  бітіріледі.  Мысалы,  қазақ  ертегілерінің 
бірқатарында,  негізінен,  жыландар  патшалығы  мен  жыландардың  патша- 
сы туралы  баяндалады.  Жыландар  арасына тап  болған  қаһарман  олардың 
адамдар  секілді  өмір  сүріп  жатқанын,  олардың  отбасылары,  патшалары 
бар екенін,  олардың тамақ ішетінін, жұмсақ төсекте ұйықтайтынын  жэне
т.с.с.  кереді [39]. 
'
Анимизмнің  белгілері  мақұлыққа  немесе  затқа  айнала  алатын 
құбылмалы  кейіпкер  образында  дуальды  түрде  көрінетіні  қазақ  ерте- 
гілерінен  де  табылады;  дуализм  образының  айқын  мысалы  -   орыстың 
Финист-Ясный  Сокол,  түріктің  көгершін-патшазадасы  болып  табылады. 
Каталог: fulltext -> transactions
transactions -> Тіл тағдыры ел тағдыры и-том павлодар м 2 0 1 0
transactions -> К ұ з б а с ы н д а ғ ы а ң ш ы н ы ң з а р ы
transactions -> Знаменательных и памятных дат республики казахстан
transactions -> Әбікейзейшысәтбаев к ж садықоөа, А. М. Садықова С. ТораОаыров атындаеы Павлодар мемлекеттік
transactions -> Шшт • ~ п т І і І ■ п І ж І г І м І м ш ивякпИіях н
transactions -> Б 8 3 (5 к ) Қ 5 6 Б. Р. К,ожахметова МӘШҺҮр жүсіп фольклористикасындағы би-шешендердің
transactions -> Әбдіраиымов шақанай әміржанұлы екінші кітабы
transactions -> Монография «Тұран-Астана»
transactions -> Тәңірберген Қалилаханов
transactions -> Ж ү с І п о в а МӘШҺҮр жүсіп көпеиүлы деректанушы

жүктеу 1.76 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   36
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет