«Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы»жүктеу 0.55 Mb.
Pdf просмотр
бет6/6
Дата27.04.2017
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6

Реферат тақырыптары: 

1.Тоғыспалды  ықпалдың  жасалу жолдары; 

2. Тоғыспалды ықпалдың кейінді ықпалдан айырмашылығы; 

3. Тоғыспалды ықпалдың  зерттелуі. 

4. Бейүндестік түсінігі; 

5. Бейүндестіктің  үндестік заңынан  айырмашылығы; 

6. Бейүндестіктің  зерттелуі. 

7. Интонация   түсінігі, зерттеу  нысаны; 

8. Интонацияның  компоненттері; 

9. Интонацияның қызметі; 

10. Интонацияның  тіл біліміндегі орны. 

11. Орфография , орфоэпия ұғымдары; 

12. Орфография   принцптері; 

13. Орфографияның  орфоэфиядан айырмашылығы, ерекшелігі. 

14.Фонетикалық принцп, оның орфографиядағы орны; 

15. Морфологиялық принцп, оның фонетикалық принцптен айырмашылығы; 

16. Дəстүрлі принц, оның пайда  болу жолдары; 

17. Орфоэпияның нормалары   

18. Морфофонология   ұғымы, зерттеу нысаны; 

19. Морфофон. Фон. Морф. айырмашылығы; 

20. Морфофон. Зерттелуі. 

  Əдебиеттер тізімі:  

Қазақ грамматикасы   А., 2002. 

Мырзабеков  С.  Қазіргі қазақ тілі  фонетикасы .  А., 1997. 

Мырзабеков С.  Қазақ  тілі фонетикасы .  А., 1993. 

Қалиев Б. Қазақ тіліндегі дауысты  дыбыстардың редукциясы. А.,1987. 

Кеңесбаев Т., Мұсабаев Ғ.  Қазіргі қазақ тілі . Лексика, фонетика. А.,1962.,1975. 

Досмұхамедұлы Х. Аламан. А.,1991. 

Ниеталиева Қ. Қазақ тілінің орфоэпиялық сөздігі. А.,1977. 

Исабаев  А. Қазақ тілі дыбыс жүйесі методикасының  негіздері. А., 1993. 

Дүйсебаева М. Қазақ тілінің қысқаша орфоэпиялық сөздігі. А.,1981. 

---------------  . Қазақ əдеби тілі  орфоэпиясының кейбір  мəселелері. А. ,1973. 

Бейсенбаев К.А.  Қазіргі  қазақ тілінің  фонетикасы. А., 1973. 

Аралбаев  Ж. Қазақ фонетикасы бойынша этюдтер.  А.1988. 

----------   .   Вокализм  казахского языка.  А., 1970. 

Байтұрсынов А. Тіл- құрал. Қ. , 1925. 

-------------------  . Тіл  тағылымы. А., 1992. 


 

52

------------------   . Шығармалары.  А.,  1989. Басымұлы Қ. Жаңа əріппен жаңа  емле жəне дыбыстарымыздың жіктері. А., 

1932. 


Жұбанов Қ.  Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. А., 1966. 

-----------   .   Қазақ тілінің грамматикасы.  А. ,1936. 

Омарбеков С., Жүнісов Н. Ауызекі тіліміздің  дыбыс жүйесі. А. , 1985. 

Омарбеков  С. Халақтық  тіліміздегі  тектес тілдермен ортақ құбылыстар. 10. Оқу, өндірістік жəне дипломалды сараманды өткізу жөнінде əдістемелік 

нұсқаулар жəне есеп құжаттарының түрі - жоспарланбаған  

 

11.Студенттің  оқу  жетістіктерін  бақылау  жəне  бағалау  материалдары 

(бақылау  тапсырмалары,  тесттік  тапсырма,  өзін-өзі  даярлау  сұрақтар 

тізімі, емтихандық билеттер жəне т.б.) 

 Емтиханға дайындалатын сұрақтар: 

1. Фонетиканың  зерттеу  нысаны, салалары; 

2. Фонетиканың  зерттеу əдістері. 

3. Дыбыс, фонема/ сингармемо/  жəне əріп. Қазіргі  қазақ  тілінің  дыбыстық 

құрамы жəне  қазақ  алфавиті. 

4. Қазақ  тілінің дауысты  дыбыстары,  құрамы, жүйеленуі  жəне акустико-

артикуляциялық сипаттамасы. 

5. Дауыссыз дыбыстар,  құрамы, жіктелімі,  фонетикалық сипаттамасы. 

6. Сингармонизм  жəне  қазақ тілінің  дыбыстық  жүйесі,  сингармодауысты, 

сингармодауыссыз ұғымдары. 

7. Дауысты, дауыссыз  дыбыстардың айтылуы  мен  əріп болып  жазылуындағы 

түрлі  өзгерістер.      

8. Буын жүйесі  туралы  анықтама. 

9. Қ.Жұбанов  жəне  қазақ  тілінің  буын типологиясы. 

10. Буын жігі, буын түрлері. 

11. Буын  жəне  тасымал мəселелер. 

12. Қазақ  тілінің буын жүйесінің зерттелуі. 

13.Тіл біліміндегі просодикалық  заңдылықтардың  орны 

14. Акцентуация, тон жəне сингармонизм 

15. Екпін  ұғымы. Сөз екпіні, логикалық  жəне фразалық екпін. 

16. Сөз  екпіні, оның тілдегі  қызметі. 

17. Сингармонизм  құбылысы, оның  түркі тілдері  дыбыс жүйесіндегі орны 

туралы  зерттеулер. 

18. Сингармонизмнің тілдегі  фонологиялық  функциясы. 

19. Дауыстылар  жəне  дауыссыздар  сингармонизмі 

20. Сингармонизм  жəне қазақ тілінің  орфоэпиялық  нормалары. 

21. Қазақ тіл біліміндегі  сингармониялық  фонетиканың дамуы. 

22. Сингармонизмнің тілдегі фонологиялық функциясы; 

23. Сингармонизм жəне қазақ тілінің  орфоэпиялық нормалары 

24. Дауыстылар  жəне дауыссыздар сингармонизміне бақылау тапсырмалары;  

25. қазақ тіл біліміндегі сингармониялық фонетиканың дамуына    

26. Аккомадация. 


 

53

27. Дауыстылар   мен  дауыссыздардың  үндесуі ;  28. Дауыссыздар  мен  дауыстылардың  үндесуі. 

29.Прогрессивті  ассимиляция 8-15 аптада өткен материалдар бойынша сұрақтар:  

1.Тоғыспалды  ықпалдың  жасалу жолдары; 

2. Тоғыспалды ықпалдың кейінді ықпалдан айырмашылығы; 

3. Тоғыспалды ықпалдың  зерттелуі. 

4. Бейүндестік түсінігі; 

5. Бейүндестіктің  үндестік заңынан  айырмашылығы; 

6. Бейүндестіктің  зерттелуі. 

7. Интонация   түсінігі, зерттеу  нысаны; 

8. Интонацияның  компоненттері; 

9. Интонацияның қызметі; 

10. Интонацияның  тіл біліміндегі орны. 

11. Орфография , орфоэпия ұғымдары; 

12. Орфография   принцптері; 

13. Орфографияның  орфоэфиядан айырмашылығы, ерекшелігі. 

14.Фонетикалық принцп, оның орфографиядағы орны; 

15. Морфологиялық принцп, оның фонетикалық принцптен айырмашылығы; 

16. Дəстүрлі принц, оның пайда  болу жолдары; 

17. Орфоэпияның нормалары   

18. Морфофонология   ұғымы, зерттеу нысаны; 

19. Морфофон. Фон. Морф. айырмашылығы; 

20. Морфофон. Зерттелуі. 

Реферат тақырыптары: 

1.Тоғыспалды  ықпалдың  жасалу жолдары; 

2. Тоғыспалды ықпалдың кейінді ықпалдан айырмашылығы; 

3. Тоғыспалды ықпалдың  зерттелуі. 

4. Бейүндестік түсінігі; 

5. Бейүндестіктің  үндестік заңынан  айырмашылығы; 

6. Бейүндестіктің  зерттелуі. 

7. Интонация   түсінігі, зерттеу  нысаны; 

8. Интонацияның  компоненттері; 

9. Интонацияның қызметі; 

10. Интонацияның  тіл біліміндегі орны. 

11. Орфография , орфоэпия ұғымдары; 

12. Орфография   принцптері; 

13. Орфографияның  орфоэфиядан айырмашылығы, ерекшелігі. 

14.Фонетикалық принцп, оның орфографиядағы орны; 

15. Морфологиялық принцп, оның фонетикалық принцптен айырмашылығы; 

16. Дəстүрлі принц, оның пайда  болу жолдары; 

17. Орфоэпияның нормалары   

18. Морфофонология   ұғымы, зерттеу нысаны; 

19. Морфофон. Фон. Морф. айырмашылығы; 

20. Морфофон. Зерттелуі. 


 

54

Ауызша тапсырмалар 

1. Фонетиканың  зерттеу  нысаны, салалары; 

2. Фонетиканың  зерттеу əдістері. 

3. Дыбыс, фонема/ сингармемо/  жəне əріп. Қазіргі  қазақ  тілінің  дыбыстық 

құрамы жəне  қазақ  алфавиті. 

4. Қазақ  тілінің дауысты  дыбыстары,  құрамы, жүйеленуі  жəне акустико-

артикуляциялық сипаттамасы. 

5. Дауыссыз дыбыстар,  құрамы, жіктелімі,  фонетикалық сипаттамасы. 

6. Сингармонизм  жəне  қазақ тілінің  дыбыстық  жүйесі,  сингармодауысты, 

сингармодауыссыз ұғымдары. 

7. Дауысты, дауыссыз  дыбыстардың айтылуы  мен  əріп болып  жазылуындағы 

түрлі  өзгерістер.      

8. Буын жүйесі  туралы  анықтама. 

9. Қ.Жұбанов  жəне  қазақ  тілінің  буын типологиясы. 

10. Буын жігі, буын түрлері. 

11. Буын  жəне  тасымал мəселелер. 

12. Қазақ  тілінің буын жүйесінің зерттелуі. 

13.Тіл біліміндегі просодикалық  заңдылықтардың  орны 

14. Акцентуация, тон жəне сингармонизм 

15. Екпін  ұғымы. Сөз екпіні, логикалық  жəне фразалық екпін. 

16. Сөз  екпіні, оның тілдегі  қызметі. 

17. Сингармонизм  құбылысы, оның  түркі тілдері  дыбыс жүйесіндегі орны 

туралы  зерттеулер. 

18. Сингармонизмнің тілдегі  фонологиялық  функциясы. 

19. Дауыстылар  жəне  дауыссыздар  сингармонизмі 

20. Сингармонизм  жəне қазақ тілінің  орфоэпиялық  нормалары. 

21. Қазақ тіл біліміндегі  сингармониялық  фонетиканың дамуы. 

22. Сингармонизмнің тілдегі фонологиялық функциясы; 

23. Сингармонизм жəне қазақ тілінің  орфоэпиялық нормалары 

24. Дауыстылар  жəне дауыссыздар сингармонизміне бақылау тапсырмалары;  

25. қазақ тіл біліміндегі сингармониялық фонетиканың дамуына    

26. Аккомадация. 

27. Дауыстылар   мен  дауыссыздардың  үндесуі ;  

28. Дауыссыздар  мен  дауыстылардың  үндесуі. 

29.Прогрессивті  ассимиляция 8-15 аптада өткен материалдар бойынша сұрақтар:  

1.Тоғыспалды  ықпалдың  жасалу жолдары; 

2. Тоғыспалды ықпалдың кейінді ықпалдан айырмашылығы; 

3. Тоғыспалды ықпалдың  зерттелуі. 

4. Бейүндестік түсінігі; 

5. Бейүндестіктің  үндестік заңынан  айырмашылығы; 

6. Бейүндестіктің  зерттелуі. 

7. Интонация   түсінігі, зерттеу  нысаны; 

8. Интонацияның  компоненттері; 

9. Интонацияның қызметі;  

55

10. Интонацияның  тіл біліміндегі орны. 11. Орфография , орфоэпия ұғымдары; 

12. Орфография   принцптері; 

13. Орфографияның  орфоэфиядан айырмашылығы, ерекшелігі. 

14.Фонетикалық принцп, оның орфографиядағы орны; 

15. Морфологиялық принцп, оның фонетикалық принцптен айырмашылығы; 

16. Дəстүрлі принц, оның пайда  болу жолдары; 

17. Орфоэпияның нормалары   

18. Морфофонология   ұғымы, зерттеу нысаны; 

19. Морфофон. Фон. Морф. айырмашылығы; 

20. Морфофон. Зерттелуі. Реферат тақырыптары: 

1.Тоғыспалды  ықпалдың  жасалу жолдары; 

2. Тоғыспалды ықпалдың кейінді ықпалдан айырмашылығы; 

3. Тоғыспалды ықпалдың  зерттелуі. 

4. Бейүндестік түсінігі; 

5. Бейүндестіктің  үндестік заңынан  айырмашылығы; 

6. Бейүндестіктің  зерттелуі. 

7. Интонация   түсінігі, зерттеу  нысаны; 

8. Интонацияның  компоненттері; 

9. Интонацияның қызметі; 

10. Интонацияның  тіл біліміндегі орны. 

11. Орфография , орфоэпия ұғымдары; 

12. Орфография   принцптері; 

13. Орфографияның  орфоэфиядан айырмашылығы, ерекшелігі. 

14.Фонетикалық принцп, оның орфографиядағы орны; 

15. Морфологиялық принцп, оның фонетикалық принцптен айырмашылығы; 

16. Дəстүрлі принц, оның пайда  болу жолдары; 

17. Орфоэпияның нормалары   

18. Морфофонология   ұғымы, зерттеу нысаны; 

19. Морфофон. Фон. Морф. айырмашылығы; 

20. Морфофон. Зерттелуі. 

 

     Білімді бағалау жөніндегі мəлімет      Қорытынды баға мына формула бойынша есептеледі  

          U = [(P1 +P2) / 2] * 0,6 + E * 0,4 

P1 - бірінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті 

P2 - екінші рейтингті бағалаудың цифрлік эквиваленті 

Е – емтихандағы бағалаудың цифрлік эквиваленті 

Яғни 100% (1 рейтинг) + 100% (2 рейтинг) + 100% (емтихан) 

 

                                              «Білімді бағалау схемасы»  

 

56

Аралық бақылаулар бойынша студенттің максималды үлгерім көрсеткіші 100% құрайды.  Семестр  аяғында  оқу  пəні  бойынша  қорытынды  аттестациялау  – 

емтихан өткізіледі (максималды көрсеткіші - 100%). 

    Пəн  бойынша  қорытынды  емтихан  бағасы  аралық  бақылаулар  жəне 

қорытынды  аттестациялаудың  максималды  көрсеткіштер  сомасы  ретінде 

анықталады. 

    Қорытынды  емтихан  пəннің  негізгі  теориялық  жəне  практикалық 

материалдарын  қамтитын  нұсқауларға  бөлінген  тест  тапсырмалары  түрінде 

өтеді. 


    Əріптік  бағалау  жəне  оның  балдардағы  цифрлік  эквиваленті  дұрыс 

жауаптардың пайыздық көрсеткіші  бойынша  анықталады (кесте бойынша) Курс саясаты  жəне іс-жосығы /процедурасы/  

Курс  саясаты  оқу  процесінің  жоғарғы  тиімділігін  қамтамасыз  етуге    тиісті  

жəне  барлық студенттер үшін  міндетті. 

Студенттерге қойылатын талаптар: 

Бағалау критерийлері 

Бағалау түрі 

Жұмыс үшін 

балл 

Орындалған жұмыс 

көлемі  

Дəрістегі белсенділік 

100 

15 


Семинардағы (практикалық 

жұмыстағы белсенділік) 

100 

15 


Зертханалық жұмыста белсенділік  

 

100 15 

СОӨЖ-дағы белсенділік  

100 

15 


СӨЖ орындауы 

100 


15 

Жеке тапсырмалар 

100 Рубеждік бақылау 100 

Аралық аттестация  (Р1, Р2) 100 

Ағымдық бақылау 100 

Емтиханға жіберілетін рейтинг 100 

Барлық 


бағалардың 

орта  арифметикалық 

сомасы 

Қорытынды бақылау (емтихан) (Р1+Р2)/2 

 

Қорытынды  Ағымдық 

бақылау * 0,6 

 

Жеке тапсырмалар 100*0,4 

 

Рубеждік бақылау Емтиханға 

жіберілетін 

рейтинг 

қорытынды нəтиже 

 


 

57

Курс  бойынша  жоғары балл алу  үшін əрдайым жұмыстану  қажет. Себебі пəн    бойынша  баға  жалпы    семестр  бойы    жинақталады.  Сабаққа  белсенді  

қатысып,  барлық  тапсырмаларды    нақты,  дұрыс,  ұқыпты,  толық    орындаған 

жағдайда  студентке  жоғары  баға  қойылады.  Студент  əрбір    кредит  сағат 

бойынша  жинаған  балдарын  есептеп жүруі  қажет /жоғарыда  көрсетілген  пəн  

бойынша  білімді  бағалау жəне апталық  тақырыптық  кесте бойынша/. 

Сабаққа  қатысу: 

Сабаққа міндетті түрде қатысуы керек. Босатылған сабақтар оқу-əдістемелік 

кешенде көрсетілген сабақтың толық көлемінде қосымша жұмыспен өтеді.  

Аудиториядағы тəртіп: 

Сабақ уақытында төмендегі іс-əрекеттерге рұқсат етілмейді: 

1.  Ұялы телефонмен сөйлесуге; 

2.  Сабақтан сұрануға; 

3.  Бос əңгіме құруға; 

4.  Басқа біреуге кедергі келтіріп, тапсырманы автоматты көшіруге. 

Сабақ уақытында студенттің төмендегі іс-əрекеті есепке алынады: 

Өз пікірін дəлелдесе; 

Сабаққа белсенді қатысса; 

Берілген тапсырманы уақытынан бұрын орындаса; Үй тапсырмасы: 

Үй  жұмысының  орындалуы  міндетті  жəне  оқытушы  белгілеген  уақытта 

тапсырылуы  тиіс.  Уақытында  тапсырылмаған  үй  жұмысы  қабылданбайды. 

Сіздің  өте  жақсы  орындаған  бес  үй  жұмысыңыздан  Сіздің  жалпы  бағаңызға 

əсер ететін баға шығарылады. 

Жеке семестрлік тапсырмалар: 

Жеке  семестрлік  тапсырмалар  міндетті  орындалуы  тиіс.  Семестрлік 

жұмыстар  дұрыс  орындалғанда,  студент  ол  жұмысты  қорғауы  тиіс.  Жұмыста 

қателер  табылған  жағдайда,  ол  студентке  қайта  қарауға  қайтарылады. 

Тапсырмалардың  əрқайсысы  бөлек  бағаланып,  қорытынды  бағаға  əсерін 

тигізеді.  Өзіндік жұмыс: 

Сабақта 


орындалып, 

сабақ 


соңында 

тапсырылады. 

Сабақтан 

соң 


қабылданбайды жəне бағаланбайды. 

 

12. Сабақтарда қолданылатын бағдарламалы жəне мультимедиялық құралдар жоқ  

 

      13. Арнайы жабдықталған аудиториялар мен лабораториялар жоқ 

 

 

  

 

  

 

58

 Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.55 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет