«Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы»жүктеу 0.55 Mb.
Pdf просмотр
бет4/6
Дата27.04.2017
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6

 

1. Сингармонизм  

құбылысы, оның  

түркі тілдері  дыбыс 

жүйесіндегі орны 

туралы  зерттеулер. 

2. Сингармонизмнің 

тілдегі  

фонологиялық  

функциясы. 

3. Дауыстылар  

жəне  дауыссыздар  

сингармонизмі 

4. Сингармонизм  

жəне қазақ тілінің  

орфоэпиялық  

нормалары. 

5. Қазақ тіл 

5  1. Қазақ грамматикасы .  

Астана., 2002. 83-86 б. 

2. Жүнісбеков Ə. Сингармонизм 

в каз. языке. А.,1980. 

3. --------- //-------  Просодика 

слова в каз. языке. А., 1987. 

4. Строй казахского языка.  68-

93 б. 


5. Жүсіпұлы М.   А. 

Байтұрсынов  жəне қазіргі қазақ 

тілі фонологиясы . А., 1998.  90-

138 бб. 


6. Досмұхамедов Х. Аламан. 

А.,1991. 81-99 бб. 

7. Абуов Ж.  Сингармоническая  

основа восприятия  тюркской 

речи. А., 1998. 


 

33

біліміндегі  сингармониялық  

фонетиканың 

дамуы. 

 

8. Мырзабеков С. Қазақ тілі фонетикасы. А., 1993. 

9. Аралбаев Ж. Қазақ 

фонетикасы бойынша əтюдтар. 

А., 1988. 

 Дауыстылар  жəне дауыссыздар  

үндестігі /талдау-

жаттығу жұмыстары/. 

  

а/ Диалектілік ерекшеліктердің 

сингармонизмге 

қатысы; 

ə/ дауыссыздар 

сингармонизмінің 

ерекшелігі. 

 

6  1. Қалиев   Қазіргі қазақ тілі.  А., 2. Жүнісбеков Ə. Сингармонизм  

в каз. языке. А., 1980. 

3. --------//-------  Просодика 

слова в каз. языке. А., 1987. 

4. Строй  казахского языка. 68-

93 бб. 


5. Мырзабеков  С. Қазақ тілі 

фонетикасы. А., 1993. 

 Аккомадация  

1. Дауыстылар   мен  

дауыссыздардың  

үндесуі ;  

2. Дауыссыздар  мен  

дауыстылардың  

үндесуі. 

 

7  1. Қазақ грамматикасы  Астана.,  2002. 86-89 бб. 

2. Мырзабеков С.  Қазақ тілі 

фонетикасы  А., 1993. 

3. Аханов К.  Тіл біліміне 

кіріспе   А., 2003. 

4. Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ.  

Қаз. Қазақ  тілі 

5. Мырзабеков С. Қазақ  тілінің  

дыбыстық жүйесі.  А., 1999. 

  Ассимиляция. 

 

 

1.Прогрессивті  ассимиляция 

2.Регрессивті  

ассимиляция. 

 

8   1. Қазақ грамматикасы  А., 2002  

89-93  бб. 

2. Мырзабеков  С. Қазақ  тілі 

фонетикасы. А., 1993. 

3. Аханов К.  Тіл  біліміне 

кіріспе  А., 2003. 

4. Томанов М. Түркі тілдерінің 

салыстырмалы грамматикасы.  

А ., 1992. 

5. Мырзабеков С. Қазақ  тілінің  

дыбыстық жүйесі.   А., 1999. 

  Қазақ тілінің  

сингармо-

орфоэфиялық 

нормасы  жəне  

фонетикалық 

 а/ Қазақ тілінің 

сингармо-

орфоэфиялық 

нормасы; 

ə/ фонетикалық 

9  1. Қалиев А.  Қазіргі қазақ тілі .        

А., 


2. Қазақ грамматикасы .    А., 

2002 ж. 86-93 бб. 

3. Досмұхамбетов Х.  Аламан.  


 

34

транскрипция  /талдау-жаттығу 

жұмыстары/. 

 

транскрипция  ұғымы; 

б/ 


фонематикалық  

талдау 


мен 

фонетикалық 

талдаудың  

ерекшелігі 

А., 1991 . 81-99  бб. 

4. Мырзабеков  С.  Қазақ тілі 

фонетикасы. А.,  1993. 

5.  Р.Сыздықова .  Сөз сазы  

/сөзді  дұрыс айту нормалары/ 

А., 1995. 

6. Мырзабек  С.  Қазақ тілінің 

айтылым  сөздігі. Сөздік –

словарь. А., 2001. 

 

10  Бейүндестік. 1.Тоғыспалды  

ықпалдың  жасалу 

жолдары; 

2. Тоғыспалды 

ықпалдың кейінді 

ықпалдан 

айырмашылығы; 

3. Тоғыспалды 

ықпалдың  

зерттелуі. 

 

10  1. Қазақ грамматикасы  А., 2002.  89-93 бб. 

2. Мырзабеков  С. Қазақ  тілі 

фонетикасы.  А., 1993. 

3. Кеңесбаев, Мұсабаев. Қазіргі 

қазақ тілі.  

4. Айғабылов  А. Қазақ тілінің  

морфофонологиясы.   А., 1995. 

5. Аралбаев Ж. Қазақ  

фонетикасы  бойынша этюдтар.  

А., 1988. 

 

11   Интонация  

1. Интонация   

түсінігі, зерттеу  

нысаны; 


2. Интонацияның  

компоненттері; 

3. Интонацияның 

қызметі; 

4. Интонацияның  

тіл біліміндегі орны. 

 

11  1. Қазақ грамматикасы  А., 2002.  89-93 бб. 

2. Мырзабеков  С. Қазақ  тілі 

фонетикасы.  А., 1993. 

3. Кеңесбаев, Мұсабаев. Қазіргі 

қазақ тілі.  

4. Айғабылов  А. Қазақ тілінің  

морфофонологиясы.   А., 1995. 

 

12   Қазақ тілінің сингармо-

орфоэпиялық 

нормасы мен  

фонематикалық 

транскрипция 

/талдау-жаттығу 

жұмыстары/. 

 

 Сингармониялық талдаудың кейбір  

ерекшеліктері; 

Фонематикалық 

транскрипцияның  

дыбыс, фонеман пен 

əріпті айырудағы  

орны. 

 

12     1. Қазақ грамматикасы.  А., 2002 

2. Мырзабеков С. Қазақ  тілі фонетикасы.  А.,1993. 

3. Мырзабеков  С. Қазақ тілінің 

дыбыстық жүйесі  1999. 

4. Жүнісбеков  Ə. 

Сингармонизм  вказ. языке.  А., 

1980. 


5. -----------//---- .Просодика 

слова в каз. языке.  А., 1987. 

6. Строй казахского 


 

35

языка.Фонетика. А., 1981. 7. Абуов Ж. Сингармоническая  

основа  восприятия  тюркских  

речи. А., 1998. 

 

13   Орфография  мен орфоэфия. 

 

1. Орфография , орфоэпия 

ұғымдары; 

2. Орфография   

принцптері; 

3. Орфографияның  

орфоэфиядан 

айырмашылығы, 

ерекшелігі. 

 

13  1. С. Мырзабек. Қазақ тілінің  айтылым  сөздігі. А., 1995. 

2. Р. Сыздық.  Сөз  сазы.  А., 

1995. 

3. Қазақ тілінің орфографиялық сөздігі .  1999. 

4. Дүйсебаева  Қазақ тілінің 

орфоэпиялық сөздігі. А. 

5. Омарбеков С. Жүнісов Н.  

Ауызекі тіліміздің  дыбыс  

жүйесі.  А., 1985. 

6. Мырзабеков   С.  Қазақ тілінің 

дыбыстық жүйесі.  1999. 

7. Мырзабеков  С. Қазақ тілінің 

фонетикасы. А., 1993. 

 

14  Морфофонология.  

 Морфофонология   

ұғымы, зерттеу 

нысаны; 


Морфофон. Фон. 

Морф. 


айырмашылығы; 

Морфофон. 

Зерттелуі. 

 

14  1. Айғабылов  А.    Қазақ тілінің  морфофонологиясы.  А., 1995. 

2. Қазақ  грамматикасы  А., 

2002. 

3. Мырзабеков  С. Қазақ тілінің дыбыстық  жүйесі. А., 1999. 

 

15   Практикалық  талдау- жаттығу 

жұмыстары. 

 Дыбыстар  

ерекшелігіне 

байланысты əр түрлі 

ұғымдар; үндестік 

заңының түрлеріне 

қатысты атаулар   

15  Қазақ грамматикасы   А., 2002. 

Мырзабеков  С.  Қазіргі қазақ 

тілі  фонетикасы .  А., 1997. 

Мырзабеков С.  Қазақ  тілі 

фонетикасы .  А., 1993. 

Қалиев Б. Қазақ тіліндегі 

дауысты  дыбыстардың 

редукциясы. А.,1987. 

Кеңесбаев Т., Мұсабаев Ғ.  

Қазіргі қазақ тілі . Лексика, 

фонетика. А.,1962.,1975. 

Досмұхамедұлы Х. Аламан. 

А.,1991. 

Ниеталиева Қ. Қазақ тілінің 

орфоэпиялық сөздігі. А.,1977. 


 

36

Исабаев  А. Қазақ тілі дыбыс жүйесі методикасының  

негіздері. А., 1993. 

Дүйсебаева М. Қазақ тілінің 

қысқаша орфоэпиялық сөздігі. 

А.,1981. 

---------------  . Қазақ əдеби тілі  

орфоэпиясының кейбір  

мəселелері. А. ,1973. 

Бейсенбаев К.А.  Қазіргі  қазақ 

тілінің  фонетикасы. А., 1973. 

Аралбаев  Ж. Қазақ фонетикасы 

бойынша этюдтер.  А.1988. 

----------   .   Вокализм  

казахского языка.  А., 1970. 

Байтұрсынов А. Тіл- құрал. Қ. , 

1925. 


 

 

7. Пəнді оқыту жөніндегі əдістемелік нұсқаулар  

Практикалық  (семинарлық,  студиялық)  сабақтарға    əдістемелік 

нұсқаулар 

I  1. Тақырып: Фонетика - Қазақ Тіл білімінің негізгі саласы. 

  2. Қарастырылатын сұрақтар:  

         1. Фонетиканың  зерттеу  нысаны, салалары; 

         2. Фонетиканың  зерттеу əдістері; 

         3. Дыбыс,фонема/ сингармемо/  жəне əріп. Қазіргі  қазақ  тілінің  

дыбыстық құрамы жəне  қазақ  алфавиті 

         4. Қазақ  тілінің дауысты  дыбыстары,  құрамы, жүйеленуі  жəне акустико-

артикуляциялық сипаттамасы. 

          5. Дауыссыз дыбыстар,  құрамы, жіктелімі,  фонетикалық сипаттамасы. 

          6. Сингармонизм  жəне  қазақ тілінің  дыбыстық  жүйесі,  

сингармодауысты, сингармодауыссыз ұғымдары. 

          7. Дауысты, дауыссыз  дыбыстардың айтылуы  мен  əріп болып  

жазылуындағы түрлі  өзгерістер.      

       3.  Семинар  мақсаты:  Фонетика  мен  фонологияның  ғылыми  негізін, 

дыбыстардың  түрлі  жасалымдық,  айтылымдық,  естілімдік  ерекшеліктерін 

ажыратып түсіндіру. 

     4. Семинар мазмұны: Фонетиканың  зерттеу  нысанын, салаларын, зерттеу 

əдістерін,  дыбыс,фонема/  сингармемо/    жəне  əріптердің  құрамын  жəне    қазақ  

алфавитіндегі  дауыссыз  дыбыстардың    құрамы,  жіктелімі,    фонетикалық 

сипаттамасы мен дауысты, дауыссыз  дыбыстардың айтылуы  мен  əріп болып  

жазылуындағы  түрлі    өзгерістерді,            сингармодауысты,  сингармодауыссыз 

ұғымдарын айту, талдау.      5. Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

 

37

         1. Фонетиканың  зерттеу  нысаны, салалары; 

         2. Фонетиканың  зерттеу əдістері; 

         3. Дыбыс,фонема/ сингармемо/  жəне əріп. Қазіргі  қазақ  тілінің  

дыбыстық құрамы жəне  қазақ  алфавиті 

         4. Қазақ  тілінің дауысты  дыбыстары,  құрамы, жүйеленуі  жəне акустико-

артикуляциялық сипаттамасы. 

          5. Дауыссыз дыбыстар,  құрамы, жіктелімі,  фонетикалық сипаттамасы. 

          6. Сингармонизм  жəне  қазақ тілінің  дыбыстық  жүйесі,  

сингармодауысты, сингармодауыссыз ұғымдары. 

          7. Дауысты, дауыссыз  дыбыстардың айтылуы  мен  əріп болып  

жазылуындағы түрлі  өзгерістер.        6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5 

  

        II 1. Тақырып: Қазақ тілінің буын типологиясы 

2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1. Буын жүйесі  туралы  анықтама. 

2. Қ.Жұбанов  жəне  қазақ  тілінің  буын типологиясы. 

3. Буын жігі, буын түрлері. 

4. Буын  жəне  тасымал мəселелер. 

5. Қазақ  тілінің буын жүйесінің зерттелуі. 3.  Семинар  мақсаты:  Буын  жүйесінің  түркі  жəне  қазақ  тіліндегі 

ерекшеліктерін орнын, жасалу ерекшеліктерін баяндау. 4. Семинар мазмұны:  

      Буын  жүйесі  мен  буын  типологиясы,  буын  жігі,  буын  түрлері,  тасымал 

мəселелері сөз етіледі. 

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1. Буын жүйесі  туралы  анықтама. 

2. Қ.Жұбанов  жəне  қазақ  тілінің  буын типологиясы. 

3. Буын жігі, буын түрлері. 

4. Буын  жəне  тасымал мəселелер. 

5. Қазақ  тілінің буын жүйесінің зерттелуі. 6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4 

       


  III    1.  Тақырып:  Дыбыстар    классификациясы    /Практикалық  талдау-

жаттығу/,  2. Қарастырылатын сұрақтар:  

Фонологиялық талдау мен  фонетикалық талдаудың  үлгілері: 3. Семинар мақсаты: Талдудың аражігін ажырата біліп талдау, ғылыми негізін 

түсіндіру. 4. Семинар мазмұны:  

Фонологиялық талдау мен  фонетикалық талдаудың  үлгілерін жасау. 5. Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1. Фонологиялық талдау дегеніміз не?  

2. Фонетикалық талдаудың  дегеніміз не? 

6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2,3,4 


 

38

       IV 1. Тақырып: Тіл біліміндегі просодикалық заңдылықтардың орны. 

2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1. Тіл біліміндегі просодикалық  заңдылықтардың  орны 

2. Акцентуация, тон жəне сингармонизм 

3. Екпін  ұғымы. Сөз екпіні, логикалық  жəне фразалық екпін. 

4. Сөз  екпіні, оның тілдегі  қызметі. 

3. Семинар мақсаты: Просодиканың қазақ тіліндегі қызметін, негізгі құраушы 

бөлшектерін айту. 4. Семинар мазмұны:  

Тіл біліміндегі просодикалық  заңдылықтардың  орны мен түрлері айтылады 

жəне оған əсер ететін заңдылықтар сөз етіледі. Просодиканың қазіргі қазақ 

тіліндегі негізгі ерекшеліктері де айтылады. 5. Өзін-өзі тексеретін сұрақтар: 

1. Тіл біліміндегі просодикалық  заңдылықтардың  орны 

2. Акцентуация, тон жəне сингармонизм 

3. Екпін  ұғымы. Сөз екпіні, логикалық  жəне фразалық екпін. 

4. Сөз  екпіні, оның тілдегі  қызметі. 

6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5.  

     


 

 

            

 

  

 

   

V  1. Тақырып: Сингармонизм. 

2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1. Сингармонизм  құбылысы, оның  түркі тілдері  дыбыс жүйесіндегі орны 

туралы  зерттеулер. 

2. Сингармонизмнің тілдегі  фонологиялық  функциясы. 

3. Дауыстылар  жəне  дауыссыздар  сингармонизмі 

4. Сингармонизм  жəне қазақ тілінің  орфоэпиялық  нормалары. 

5. Қазақ тіл біліміндегі  сингармониялық  фонетиканың дамуы. 

3.  Семинар  мақсаты:  Үндесім  заңының  түркі  жəне  қазақ  тілінің  негізгі 

құраушы  заңдылығы  екені  жəне  өзге  тілдік  топтардың  осындай  негізгі 

заңдылықтармен салыстырмалытүрде талданып түсіндіріледі. 

4. Семинар мазмұны:  

     Сингармонизм  құбылысы, оның  түркі тілдері  дыбыс жүйесіндегі орны, 

фонологиялық функциясы, дауыстылар  жəне  дауыссыздар  сингармонизмі, 

орфоэпиялық  нормаларға қатысы, сингармониялық  фонетиканың дамуы 

баяндалады. 

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1. Сингармонизм  құбылысы, оның  түркі тілдері  дыбыс жүйесіндегі орны 

туралы  зерттеулер. 

2. Сингармонизмнің тілдегі  фонологиялық  функциясы. 

3. Дауыстылар  жəне  дауыссыздар  сингармонизмі 

4. Сингармонизм  жəне қазақ тілінің  орфоэпиялық  нормалары. 

5. Қазақ тіл біліміндегі  сингармониялық  фонетиканың дамуы. 

6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

  

39

VI    1.  Тақырып:  Дауыстылар    жəне  дауыссыздар    үндестігі  /талдау-жаттығу 

жұмыстары/     

2. Қарастырылатын сұрақтар:  

Дауыстылар  жəне дауыссыздар  үндестігі /талдау-жаттығу жұмыстары/  3.  Семинар  мақсаты:  Дауысты  жəне  дауыссыз  дыбыстардың  үндесімдік 

ерекшеліктерін е сүйене отырып талдау. 4. Семинар мазмұны:  

1. Дауыстылар  үндестігі бойынша талдау-жаттығу жұмыстары. 

2. Дауыссыздар  үндестігі бойынша талдау-жаттығу жұмыстары. 

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1. Дауыстылар үндестігі бойынша талдау дегеніміз не?  

 2. Дауыссыздар  үндестігі бойынша талдау дегеніміз не? 

6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5 

      VII  1. Тақырып:  Аккомадация 

      2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1. Дауыстылар   мен  дауыссыздардың  үндесуі ;  

2. Дауыссыздар  мен  дауыстылардың  үндесуі. 

3.  Семинар  мақсаты:  Аккомадация  құбылысының  қазақ  тіліндегі  орны    мен 

қызметі мысалдар арқылы дəлелдеп айту, түсіндіру. 4. Семинар мазмұны:  

     Дауыстылар      мен    дауыссыздардың,    дауыссыздар    мен    дауыстылардың  

үндесу ерекшелігін баяндау көзделді. 

5. Өзін-өзі тексеретін сұрақта 

1. Дауыстылар   мен  дауыссыздардың  үндесуі деген не? 

2. Дауыссыздар  мен  дауыстылардың  үндесуі деген не? 

6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5 

 

VIII  1. Тақырып:  Ассимиляция. 

      2. Қарастырылатын сұрақтар:  

3. 


Прогрессивті  ассимиляция 

4. 


Регрессивті  ассимиляция. 

3.  Семинар  мақсаты:  Ассимиляция  құбылысының  қазақ  тіліндегі  орны    мен 

қызметі мысалдар арқылы дəлелдеп айту, түсіндіру. 

 

4. Семинар мазмұны:  

3. 


Прогрессивті  ассимиляция 

4. 


Регрессивті  ассимиляция. 

5. Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

3. 


Прогрессивті  ассимиляцияның қазақ тіліндегі қызметі қандай? 

4. 


Регрессивті  ассимиляция қазақ тіліндегі қызметі қандай? 

6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5 

 

IX  1. Тақырып:  Қазақ тілінің  сингармо-орфоэфиялық нормасы  жəне  

фонетикалық транскрипция  /талдау-жаттығу жұмыстары/. 


 

40

2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1. Өткен  тақырыптарға негізделген түрлі жаттығулар; 

2. Фонетикалық транскрипцияға негізделген талдау  жұмыстары. 3.  Семинар  мақсаты:  Қазақ  тілінің  сингармо-орфоэфиялық  нормасы    жəне  

фонетикалық транскрипция бойынша  талдау-жаттығу жұмыстарын жүргізу. 4. Семинар мазмұны:  

Фонетикалық транскрипцияға негізделген талдау  жұмыстарын жүргізу. 5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

Фонетикалық транскрипцияға негізделген талдау  деген не? 6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5 

 

X 1. Тақырып: Тоғыспалды ықпал. Бейүндестік. 2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1.Тоғыспалды  ықпалдың  жасалу жолдары; 

2. Тоғыспалды ықпалдың кейінді ықпалдан айырмашылығы; 

3. Тоғыспалды ықпалдың  зерттелуі. 3.  Семинар  мақсаты:  Тоғыспалы  ықпалдың  қазақ  тіліндегі  қызметі  мен 

жасалымы айтылады. 4. Семинар мазмұны:  

Тоғыспалды  ықпалдың  жасалу жолдары, кейінді ықпалдан айырмашылығы, 

зерттелуі сөз етіледі. 

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1. Тоғыспалды  ықпалдың  жасалу жолдары; 

2. Тоғыспалды ықпалдың кейінді ықпалдан айырмашылығы; 

3. Тоғыспалды ықпалдың  зерттелуі. 6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4 

 

XI  1. Тақырып: Интонация 2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1. Интонация   түсінігі, зерттеу  нысаны; 

2. Интонацияның  компоненттері; 

3. Интонацияның қызметі; 

4. Интонацияның  тіл біліміндегі орны. 

3.  Семинар  мақсаты:  Интонацияның  қазақ  тіліндегі  қызметі,  компоненттері, 

орны айтылады. 4. Семинар мазмұны:  

Интонацияның  зерттеу    нысаны,    компоненттері, қызметі, тіл  біліміндегі  орны 

туралы айтылады. 

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1. Интонация   түсінігі, зерттеу  нысаны; 

2. Интонацияның  компоненттері; 

3. Интонацияның қызметі; 

4. Интонацияның  тіл біліміндегі орны. 

6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 


 

41

XII  1. Тақырып: Қазақ тілінің сингармо-орфоэпиялық нормасы мен  

фонематикалық транскрипция /талдау-жаттығу жұмыстары/. 

2.Қарастырылатын сұрақтар:  

1Сингармониялық талдаудың кейбір  ерекшеліктері; 

2.  Фонематикалық  транскрипцияның    дыбыс,  фонема  мен  əріпті  айырудағы  

ерекшеліктері. 3.  Семинар  мақсаты:  Сингармониялық  талдаудың  кейбір    ерекшеліктері

фонематикалық  транскрипцияның    дыбыс,  фонема  мен  əріпті  айырудағы  

ерекшеліктері түсіндіріледі. 

4. Семинар мазмұны: 

Сингармониялық талдаудағы фонематикалық транскрипцияның  дыбыс, 

фонема мен əріпті айырудағы  қызметі мысалдар арқылы дəлелденіп талданады. 

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1Сингармониялық талдаудың кейбір  қандай талдау? 

2. Фонематикалық транскрипцияның  деген не? 

6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

  

  

ХIII 1. Тақырып: Орфография  мен орфоэфия.  

2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1. Орфография , орфоэпия ұғымдары; 

2. Орфография   принцптері; 

3. Орфографияның  орфоэфиядан айырмашылығы, ерекшелігі. 3. Семинар мақсаты:  Орфография , орфоэпиядан айырмашылығы, ерекшелігі 

баяндалады. 4. Семинар мазмұны:  

 Орфография , орфоэпия ұғымдары, принцптері, айырмашылығы, ерекшелігі 

айтылады 

5. Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1. Орфография , орфоэпия ұғымдары; 

2. Орфография   принцптері; 

3. Орфографияның  орфоэфиядан айырмашылығы, ерекшелігі. 6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

   ХIV 1. Тақырып: Морфофонология. 2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1. Морфофонология   ұғымы, зерттеу нысаны; 

2. Морфофон. Фон. Морф. айырмашылығы; 

3. Морфофон. Зерттелуі. 3. Семинар мақсаты:  Морфофонологияның зерттеу нысаны, фон. морф. 

айырмашылығы, 

зерттелуі айтылады.  

4. Семинар мазмұны:  

Морфофонология   ұғымының зерттеу нысаны, фон. морф. айырмашылығы, 

зерттелуі сөз етіледі. 

5. Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет