«Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы»


 ПƏН  БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ  ОРЫНДАУ ЖƏНЕ ТАПСЫРУжүктеу 0.55 Mb.
Pdf просмотр
бет3/6
Дата27.04.2017
өлшемі0.55 Mb.
1   2   3   4   5   6

3. ПƏН  БОЙЫНША ТАПСЫРМАЛАРДЫ  ОРЫНДАУ ЖƏНЕ ТАПСЫРУ 

                                                  КЕСТЕСІ 

 

№ 

Жұмыс 

түрі 

Тапсырманың  

мақсаты мен  

мазмұны 

Ұсыныла-

тын  

əдебиеттер 

Орында

у  

мерзімі 

жəне  

тапсыру  

уақыты 

Балл 

Бақылау 

түрі 

ОЖСӨЖ тапсырмал

ар-ын 


орындау 

Теориялық 

білімнің 

меңгерілуін 

бақылау,  берілген 

тапсырмалардың 

орындалуын 

тексеру 


 ОЖСӨЖ 

тақырыбына 

байланысты 

Апталық 


бөлу 

кестесіне 

сəйкес 

(барлығ


ы 6 

баяндама


 

12  ОЖСӨЖ-де 

реферат жəне 

баяндама 

Тақырып б/ша 

жазбаша 


сауалнама 

 

Оқу материалын игеру деңгейіне 

сəйкес, 


болашақтағы 

жұмыс формасына 

сəйкес 

Дəріс 


тақырыбына 

сəйкес 


 

ОЖСӨЖ 


соңынан  

10 минут 

  

7.5 


Жазбаша 

жауап 


СОӨЖ 


тапсырмал

арын 


орындау 

(барлығы 

15 

тапсырма) Аналитикалық 

жəне 


танымдық  

қабілеттерін  

арттыру 

 Дəріс 


тақырыбына 

сəйкес 


 

 

ОЖСӨЖ –ға 

бөлінген 

уақыт 

кестесіне сəйкес 

15 


Сұрақтарға 

жауап беруін, 

тапсырманың 

орындалуын 

тексеру 


 

23

  

Аралық тестілеу 

түріндегі 

бақылау 

 

Оқу материалын игеру, логикалық 

ойлау қабілеттерін 

тексеру 

1-тестілеу  

1-7 

тақырыптарға, 2-тексеру 

 8-15 


тақырыптарғ

а сəйкес 

        - 

18 


Тест 

бланкілерін 

тексеру 

 Емтихан 

Білімді 


кешенді 

тексеру 


15 

аптаға 


негізгі 

əдебиет 


Семестр 

бойы 


40 

Студенттің 

білімін   

бағалау.  

 

4. Пəннің əдебиеттермен қамтамасыз етілу картасы 

 

 

Əдебиет атауы № 

Барлығы 


Ескерту 

Кітап-


ханада 

Каф


е-

дра


да 

Студентт


ердің  

қамтылу 


пайызы 

(%)  


Элект

ронды  


түрі 

Қазақ грамматикасы   А., 2002. 

 

20 100% 


Негізгі 


оқулық 

  Мырзабеков  С.  Қазіргі қазақ 

тілі  фонетикасы .  А., 1997. 

 

10 


91% 


Негізі 


оқулық 

Мырзабеков С.  Қазақ  тілі фонетикасы .  А., 1993. 

 27% Қалиев Б. Қазақ тіліндегі 

дауысты  дыбыстардың 

редукциясы. А.,1987.  

50 


100% 
Кеңесбаев Т., Мұсабаев Ғ.  

Қазіргі қазақ тілі . Лексика, 

фонетика. А.,1962.,1975. 

 18% 
Досмұхамедұлы Х. Аламан. 

А.,1991. 45% 

 

24

 Ниеталиева Қ. Қазақ тілінің 

орфоэпиялық сөздігі. А.,1977. 

 27% 
Исабаев  А. Қазақ тілі дыбыс 

жүйесі методикасының  

негіздері. А., 1993. 

 55% 
Дүйсебаева М. Қазақ тілінің 

қысқаша орфоэпиялық сөздігі. 

А.,1981. 

 27% 


10   Аралбаев  Ж. Қазақ фонетикасы бойынша 

этюдтер.  А.1988. 

 

 73% 


11  Жұбанов Қ.  Қазақ тілі жөніндегі зерттеулер. А., 

1966. 


 45% 

 

 12   Омарбеков  С.,  Жүнісов  Н. 

Ауызекі  тіліміздің    дыбыс 

жүйесі. А. , 1985. 

 45% 


 

 

13  Омарбеков  С. Халақтық  тіліміздегі  тектес тілдермен 

ортақ құбылыстар. А.. 1987. 

 

45% 

 

  

5. Пəн бойынша дəрістердің конспектісі 

   I  1. Тақырып: Фонетика - Қазақ Тіл білімінің негізгі саласы. 

   2. Қарастырылатын сұрақтар:  

         1. Фонетиканың  зерттеу  нысаны, салалары; 

         2. Фонетиканың  зерттеу əдістері; 

         3. Дыбыс,фонема/ сингармемо/  жəне əріп. Қазіргі  қазақ  тілінің  

дыбыстық құрамы жəне  қазақ  алфавиті 

         4. Қазақ  тілінің дауысты  дыбыстары,  құрамы, жүйеленуі  жəне акустико-

артикуляциялық сипаттамасы. 

          5. Дауыссыз дыбыстар,  құрамы, жіктелімі,  фонетикалық сипаттамасы. 

          6. Сингармонизм  жəне  қазақ тілінің  дыбыстық  жүйесі,  

сингармодауысты, сингармодауыссыз ұғымдары. 

          7. Дауысты, дауыссыз  дыбыстардың айтылуы  мен  əріп болып  

жазылуындағы түрлі  өзгерістер.      


 

25

      3.  Дəрістің  мақсаты:  Фонетика  мен  фонологияның  ғылыми  негізін, 

дыбыстардың  түрлі  жасалымдық,  айтылымдық,  естілімдік  ерекшеліктерін 

ажыратып түсіндіру.      4.  Дəріс  мазмұны:  Фонетиканың    зерттеу    нысанын,  салаларын,  зерттеу 

əдістерін,  дыбыс,фонема/  сингармемо/    жəне  əріптердің  құрамын  жəне    қазақ  

алфавитіндегі  дауыссыз  дыбыстардың    құрамы,  жіктелімі,    фонетикалық 

сипаттамасы мен дауысты, дауыссыз  дыбыстардың айтылуы  мен  əріп болып  

жазылуындағы  түрлі    өзгерістерді,            сингармодауысты,  сингармодауыссыз 

ұғымдарын айту, талдау.      5. Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

         1. Фонетиканың  зерттеу  нысаны, салалары; 

         2. Фонетиканың  зерттеу əдістері; 

         3. Дыбыс,фонема/ сингармемо/  жəне əріп. Қазіргі  қазақ  тілінің  

дыбыстық құрамы 

жəне  қазақ  алфавиті 

         4. Қазақ  тілінің дауысты  дыбыстары,  құрамы, жүйеленуі  жəне акустико-

артикуляциялық сипаттамасы. 

          5. Дауыссыз дыбыстар,  құрамы, жіктелімі,  фонетикалық сипаттамасы. 

          6. Сингармонизм  жəне  қазақ тілінің  дыбыстық  жүйесі,  

сингармодауысты, сингармодауыссыз ұғымдары. 

          7. Дауысты, дауыссыз  дыбыстардың айтылуы  мен  əріп болып  

жазылуындағы түрлі  өзгерістер.        6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5 

  

  II 1. Тақырып: Қазақ тілінің буын типологиясы 

2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1. Буын жүйесі  туралы  анықтама. 

2. Қ.Жұбанов  жəне  қазақ  тілінің  буын типологиясы. 

3. Буын жігі, буын түрлері. 

4. Буын  жəне  тасымал мəселелер. 

5. Қазақ  тілінің буын жүйесінің зерттелуі. 3. Дəрістің мақсаты: Буын жүйесінің түркі жəне қазақ тіліндегі ерекшеліктерін 

орнын, жасалу ерекшеліктерін баяндау. 4. Дəріс мазмұны:  

      Буын  жүйесі  мен  буын  типологиясы,  буын  жігі,  буын  түрлері,  тасымал 

мəселелері сөз етіледі. 

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1. Буын жүйесі  туралы  анықтама. 

2. Қ.Жұбанов  жəне  қазақ  тілінің  буын типологиясы. 

3. Буын жігі, буын түрлері. 

4. Буын  жəне  тасымал мəселелер. 

5. Қазақ  тілінің буын жүйесінің зерттелуі. 6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4 

       


 

26

  III    1.  Тақырып:  Дыбыстар    классификациясы    /Практикалық  талдау-жаттығу/,  

2. Қарастырылатын сұрақтар:  

Фонологиялық талдау мен  фонетикалық талдаудың  үлгілері: 3. Дəрістің мақсаты: Талдудың аражігін ажырата біліп талдау, ғылыми негізін 

түсіндіру. 4. Дəріс мазмұны:  

Фонологиялық талдау мен  фонетикалық талдаудың  үлгілерін жасау. 5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1. Фонологиялық талдау дегеніміз не?  

2. Фонетикалық талдаудың  дегеніміз не? 

6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2,3,4 

    


IV 1. Тақырып: Тіл біліміндегі просодикалық заңдылықтардың орны. 

2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1. Тіл біліміндегі просодикалық  заңдылықтардың  орны 

2. Акцентуация, тон жəне сингармонизм 

3. Екпін  ұғымы. Сөз екпіні, логикалық  жəне фразалық екпін. 

4. Сөз  екпіні, оның тілдегі  қызметі. 

3. Дəрістің мақсаты: Просодиканың қазақ тіліндегі қызметін, негізгі құраушы 

бөлшектерін айту. 4. Дəріс мазмұны:  

Тіл біліміндегі просодикалық  заңдылықтардың  орны мен түрлері айтылады 

жəне оған əсер ететін заңдылықтар сөз етіледі. Просодиканың қазіргі қазақ 

тіліндегі негізгі ерекшеліктері де айтылады. 5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар: 

1. Тіл біліміндегі просодикалық  заңдылықтардың  орны 

2. Акцентуация, тон жəне сингармонизм 

3. Екпін  ұғымы. Сөз екпіні, логикалық  жəне фразалық екпін. 

4. Сөз  екпіні, оның тілдегі  қызметі. 

6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5.  

     


 

 

            

 

  

 

   

V  1. Тақырып: Сингармонизм. 

2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1. Сингармонизм  құбылысы, оның  түркі тілдері  дыбыс жүйесіндегі орны 

туралы  зерттеулер. 

2. Сингармонизмнің тілдегі  фонологиялық  функциясы. 

3. Дауыстылар  жəне  дауыссыздар  сингармонизмі 

4. Сингармонизм  жəне қазақ тілінің  орфоэпиялық  нормалары. 

5. Қазақ тіл біліміндегі  сингармониялық  фонетиканың дамуы. 

3.  Дəрістің  мақсаты:  Үндесім  заңының  түркі  жəне  қазақ  тілінің  негізгі 

құраушы  заңдылығы  екені  жəне  өзге  тілдік  топтардың  осындай  негізгі 

заңдылықтармен салыстырмалытүрде талданып түсіндіріледі. 

4. Дəріс мазмұны:  


 

27

     Сингармонизм  құбылысы, оның  түркі тілдері  дыбыс жүйесіндегі орны, фонологиялық функциясы, дауыстылар  жəне  дауыссыздар  сингармонизмі, 

орфоэпиялық  нормаларға қатысы, сингармониялық  фонетиканың дамуы 

баяндалады. 

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1. Сингармонизм  құбылысы, оның  түркі тілдері  дыбыс жүйесіндегі орны 

туралы  зерттеулер. 

2. Сингармонизмнің тілдегі  фонологиялық  функциясы. 

3. Дауыстылар  жəне  дауыссыздар  сингармонизмі 

4. Сингармонизм  жəне қазақ тілінің  орфоэпиялық  нормалары. 

5. Қазақ тіл біліміндегі  сингармониялық  фонетиканың дамуы. 

6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 

 VI    1.  Тақырып:  Дауыстылар    жəне  дауыссыздар    үндестігі  /талдау-жаттығу 

жұмыстары/     2. Қарастырылатын сұрақтар:  

Дауыстылар  жəне дауыссыздар  үндестігі /талдау-жаттығу жұмыстары/  3.  Дəрістің  мақсаты:  Дауысты  жəне  дауыссыз  дыбыстардың  үндесімдік 

ерекшеліктерін е сүйене отырып талдау. 4. Дəріс мазмұны:  

1. Дауыстылар  үндестігі бойынша талдау-жаттығу жұмыстары. 

2. Дауыссыздар  үндестігі бойынша талдау-жаттығу жұмыстары. 

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1. Дауыстылар үндестігі бойынша талдау дегеніміз не?  

 2. Дауыссыздар  үндестігі бойынша талдау дегеніміз не? 

6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5 

      VII  1. Тақырып:  Аккомадация 

      2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1. Дауыстылар   мен  дауыссыздардың  үндесуі ;  

2. Дауыссыздар  мен  дауыстылардың  үндесуі. 

3.  Дəрістің  мақсаты:  Аккомадация  құбылысының  қазақ  тіліндегі  орны    мен 

қызметі мысалдар арқылы дəлелдеп айту, түсіндіру. 4. Дəріс мазмұны:  

     Дауыстылар      мен    дауыссыздардың,    дауыссыздар    мен    дауыстылардың  

үндесу ерекшелігін баяндау көзделді. 

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақта 

1. Дауыстылар   мен  дауыссыздардың  үндесуі деген не? 

2. Дауыссыздар  мен  дауыстылардың  үндесуі деген не? 

6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5 

 

VIII  1. Тақырып:  Ассимиляция. 

      2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1. 


Прогрессивті  ассимиляция 

2. 


Регрессивті  ассимиляция. 

 

28

3.  Дəрістің  мақсаты:  Ассимиляция  құбылысының  қазақ  тіліндегі  орны    мен 

қызметі мысалдар арқылы дəлелдеп айту, түсіндіру. 

 

4. Дəріс мазмұны:  

1. 

Прогрессивті  ассимиляция 2. 

Регрессивті  ассимиляция. 5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1. 


Прогрессивті  ассимиляцияның қазақ тіліндегі қызметі қандай? 

2. 


Регрессивті  ассимиляция қазақ тіліндегі қызметі қандай? 

6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5 

 

IX  1. Тақырып:  Қазақ тілінің  сингармо-орфоэфиялық нормасы  жəне  

фонетикалық транскрипция  /талдау-жаттығу жұмыстары/. 

2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1. Өткен  тақырыптарға негізделген түрлі жаттығулар; 

2. Фонетикалық транскрипцияға негізделген талдау  жұмыстары. 

3.  Дəрістің  мақсаты:  Қазақ  тілінің  сингармо-орфоэфиялық  нормасы    жəне  

фонетикалық транскрипция бойынша  талдау-жаттығу жұмыстарын жүргізу. 4. Дəріс мазмұны:  

Фонетикалық транскрипцияға негізделген талдау  жұмыстарын жүргізу. 5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

Фонетикалық транскрипцияға негізделген талдау  деген не? 6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5 

 

X 1. Тақырып: Тоғыспалды ықпал. Бейүндестік. 2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1.Тоғыспалды  ықпалдың  жасалу жолдары; 

2. Тоғыспалды ықпалдың кейінді ықпалдан айырмашылығы; 

3. Тоғыспалды ықпалдың  зерттелуі. 3.  Дəрістің  мақсаты:  Тоғыспалы  ықпалдың  қазақ  тіліндегі  қызметі  мен 

жасалымы айтылады. 4. Дəріс мазмұны:  

Тоғыспалды  ықпалдың  жасалу жолдары, кейінді ықпалдан айырмашылығы, 

зерттелуі сөз етіледі. 

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1. Тоғыспалды  ықпалдың  жасалу жолдары; 

2. Тоғыспалды ықпалдың кейінді ықпалдан айырмашылығы; 

3. Тоғыспалды ықпалдың  зерттелуі. 6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4 

 

XI  1. Тақырып: Интонация 2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1. Интонация   түсінігі, зерттеу  нысаны; 

2. Интонацияның  компоненттері; 

3. Интонацияның қызметі;  

29

4. Интонацияның  тіл біліміндегі орны. 3.  Дəрістің  мақсаты:  Интонацияның  қазақ  тіліндегі  қызметі,  компоненттері, 

орны айтылады. 4. Дəріс мазмұны:  

Интонацияның зерттеу  нысаны,  компоненттері, қызметі, тіл біліміндегі орны 

туралы айтылады. 

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1. Интонация   түсінігі, зерттеу  нысаны; 

2. Интонацияның  компоненттері; 

3. Интонацияның қызметі; 

4. Интонацияның  тіл біліміндегі орны. 

6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

 

XII  1. Тақырып: Қазақ тілінің сингармо-орфоэпиялық нормасы мен  

фонематикалық транскрипция /талдау-жаттығу жұмыстары/. 

2.Қарастырылатын сұрақтар:  

1Сингармониялық талдаудың кейбір  ерекшеліктері; 

2.  Фонематикалық  транскрипцияның    дыбыс,  фонема  мен  əріпті  айырудағы  

ерекшеліктері. 3.  Дəрістің  мақсаты:  Сингармониялық  талдаудың  кейбір    ерекшеліктері

фонематикалық  транскрипцияның    дыбыс,  фонема  мен  əріпті  айырудағы  

ерекшеліктері түсіндіріледі. 

4. Дəріс мазмұны: 

Сингармониялық талдаудағы фонематикалық транскрипцияның  дыбыс, 

фонема мен əріпті айырудағы  қызметі мысалдар арқылы дəлелденіп талданады. 

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1Сингармониялық талдаудың кейбір  қандай талдау? 

2. Фонематикалық транскрипцияның  деген не? 

6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

  

  

ХIII 1. Тақырып: Орфография  мен орфоэфия.  

2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1. Орфография , орфоэпия ұғымдары; 

2. Орфография   принцптері; 

3. Орфографияның  орфоэфиядан айырмашылығы, ерекшелігі. 3. Дəрістің мақсаты:  Орфография , орфоэпиядан айырмашылығы, ерекшелігі 

баяндалады. 4. Дəріс мазмұны:  

 Орфография , орфоэпия ұғымдары, принцптері, айырмашылығы, ерекшелігі 

айтылады 

5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1. Орфография , орфоэпия ұғымдары; 

2. Орфография   принцптері; 

3. Орфографияның  орфоэфиядан айырмашылығы, ерекшелігі. 6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

 

30

 ХIV 1. Тақырып: Морфофонология. 

2. Қарастырылатын сұрақтар:  

1. Морфофонология   ұғымы, зерттеу нысаны; 

2. Морфофон. Фон. Морф. айырмашылығы; 

3. Морфофон. Зерттелуі. 3. Дəрістің мақсаты:  Морфофонологияның зерттеу нысаны, фон. морф. 

айырмашылығы, 

зерттелуі айтылады.  

      4. Дəріс мазмұны:  

Морфофонология   ұғымының зерттеу нысаны, фон. морф. айырмашылығы, 

зерттелуі сөз етіледі. 

    5.Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

1. Морфофонология   ұғымы, зерттеу нысаны; 

2. Морфофон. Фон. Морф. айырмашылығы; 

3. Морфофон. Зерттелуі. 6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3 

 

 ХV  Тақырып:  Қайталау  бағытындағы    практикалық    талдау-жаттығу 

жұмыстары 

 2. Қарастырылатын сұрақтар:  

 Семестр  бойынша  өткен  теория-практика  негізінде    қамтылған  мəселелерді 

қайталау бағытындағы жаттығу –талдау жұмыстары. 3. Дəрістің мақсаты:  қорытынды талдау. 

4. Дəріс мазмұны: өткен тақырыптар бойынша қайталау. 

5. Өзін-өзі тексеретін сұрақтар 

6. Пайдаланатын əдебиеттер: 1, 2, 3, 8, 9 

 

6.Семинар (практикалық) сабақтардың жоспары 

 

№ Тақырып 

Мазмұны 


А

пт

а Əдебиет 

 Фонетика - Қазақ Тіл білімінің 

негізгі 


саласы 

1.Фонетиканың  

зерттеу  нысаны, 

салалары; 

2.Фонетиканың  

зерттеу əдістері; 

3. Дыбыс, фонема/ 

сингармемо/  жəне 

əріп. Қазіргі  қазақ  

тілінің  дыбыстық 

құрамы жəне  қазақ  

алфавиті 

4. Қазақ  тілінің  

1. Қазақ грамматикасы   2002ж. 

2. С. Мырзабеков  Қазақ тілі 

фонетикасы, 1993 ж. 

3. С. Мырзабеков  Қазақ тілінің 

дыбыстық жүйесі  1999 ж. 

4. Строй казахского  языка . 

Фонетика. А., 1981 ж. 8-38 бб. 

5. А.Байтұрсынов.  Тіл  

тағылымы.  1992 ж. 372-378 бб. 

6. Ж.А. Аралбаев.  Вокализм 

казахского языка. А., 1970 ж. 


 

31

дауысты  дыбыстары,  

құрамы, жүйеленуі  

жəне акустико-

артикуляциялық 

сипаттамасы. 

5. Дауыссыз 

дыбыстар,  құрамы, 

жіктелімі,  

фонетикалық 

сипаттамасы. 

6. Сингармонизм  

жəне  қазақ тілінің  

дыбыстық  жүйесі,  

сингармодауысты, 

сингармодауыссыз 

ұғымдары. 

7. Дауысты, 

дауыссыз  

дыбыстардың 

айтылуы  мен  əріп 

болып  

жазылуындағы түрлі  өзгерістер.      

 

7. Б. Қалиев Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың 

редукциясы. А., 1984. 

8. Б.Талақбаев Қазақ тіліндегі 

салдыр шұғыл дауыссыздар. 

1978 ж. 

9. М.А.Черкасский  Тюркский 

вокализм и сингармонизм. М., 

1965 ж. 


 Қазақ тілінің буын 

типологиясы 

 1. Буын жүйесі  

туралы  анықтама. 

2. Қ.Жұбанов  жəне  

қазақ  тілінің  буын 

типологиясы. 

3. Буын жігі, буын 

түрлері. 

4. Буын  жəне  

тасымал мəселелер. 

5. Қазақ  тілінің 

буын жүйесінің 

зерттелуі. 

 

 

2 1. Қазақ грамматикасы . А.,2002. 93-98 бб.. 

2. Мырзабеков С. Қазақ  тілі 

фонетикасы. А.,1993   

3. Строй  казахского  языка  А., 58-

68 бб.. 

    4. І.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаев  

Қазіргі қазақ тілі  Лек.Фон.  

    5. Р.Сыздық. Сөз сазы .  А., 

1983 ж. 

    6. Уəлиев Н.,  Алдашева А. 

Қазақ орфографиясындағы 

қиындықтар. А., 1991.                                                         

    7. Джусупов М. Звуковые 

системы русского  и казахского  

языков. Слог. Ташкент. 1991. 

Стр.240. 

    8. Жұбанов Қ. Қазақ тілі 

бойынша зерттеулер . 1966. 

    9. Лингвистикалық түсіндірме 


 

32

сөздік. А. Салқынбай, Е.Абақын. «Сөздік-Словарь»  

1998. 


 

 3 


 Фонологиялық 

талдау мен  

фонетикалық 

талдаудың  үлгілері 

аЖалаң дауысты  

дыбыстардың  

жасалым, естілім, 

айтылым белгілері; 

ə/ Құранды дауысты 

дыбыстардың 

жасалу жолдары;   

/Əдебиеттер:жоғарғ

ыдағылар/. 

 

3  1. Қазақ  грамматикасы . А., 2002 .93-98 бб.. 

 2. Мырзабеков С. Қазақ тілі 

фонетикасы. А., 1993. 

     3· Строй  казахского языка. 

А.,1981.58-68 бб.. 

     4. Джунусбеков А. Гласные 

казахского языка. А., 1979. 

 Тіл біліміндегі 

просодикалық 

заңдылықтардың 

орны. 


  

1. Тіл біліміндегі 

просодикалық  

заңдылықтардың  

орны 

2. Акцентуация, тон жəне сингармонизм 

3. Екпін  ұғымы. 

Сөз екпіні, 

логикалық  жəне 

фразалық екпін. 

4. Сөз  екпіні, оның 

тілдегі  қызметі. 

 

 

4  1. Қазақ грамматикасы .А.,  2002. 99-104 б. 

2. Мырзабеков С. Қазақ тілінің 

дыбыс жүйесі . А., 1999.121-б. 

3. Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ.  

Қаз. қазақ  тілі. А.,1975.  

4. Строй  казахского языка .   А., 

1981.93-99 б. 

5. Жүнісбеков Ə.  Просодика 

слова в казах. языке.  А. 1987. 

  Сингармонизм. 


Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.55 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет