«Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы»жүктеу 0.55 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата27.04.2017
өлшемі0.55 Mb.
  1   2   3   4   5   6

 

1

М. Өтемісов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті 

 

Қазақ филологиясы кафедрасы 

 

050117 «Қазақ тілі мен əдебиеті», «Қазақ тілінде оқытпайтын мектептердегі 

қазақ тілі мен əдебиеті», 050205 «Филология: қазақ тілі» мамандықтары 

бойынша кредиттік оқу жүйесінде оқитын студенттерге арналған 

  

 «Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы» 

 

 

пəнінің оқу-əдістемелік кешені  

 

Курс–І                                                                                                                                        Семестр –  ІІ 

Кредит саны – 2  

Дəріс - 15 

Семинар -  15 

Оқытушының жетекшілігімен  

студенттің өзіндік жұмысы (ОЖСӨЖ) – 30 сағат 

СӨЖ – 30 

Лабораториялық сабақ –  

Емтихан –  ІІ семестрде 

Барлығы – 90 

 

 

   

 

 

 

 

  

 

                                                      Орал 2011ж. 

     

 

2

1. «Қазіргі қазақ тілінің фонетикасы» пəні бойынша бағдарлама.  

      2011-2012 оқу жылы, 2-семестр,  2 кредит. «Қазақ тілі мен əдебиеті», «Қазақ 

тілінде  оқытпайтын  мектептердегі  қазақ  тілі  мен  əдебиеті»,  050205 

«Филология:  қазақ  тілі»  мамандықтарына  І-курс  студенттері  үшін  кредиттік 

оқыту  технологиясы  бойынша  «Қазіргі  қазақ  тілі  фонетикасы»  пəнінен  оқу-

əдістемелік  кешен.  2007  жылы  Абай  атындағы  Қазақ  ұлттық  педагогикалық 

университеті  дайындаған  жоғары  оқу  орындарына  арналған  типтік  бағдарлама 

негізінде құрастырылды. 

  

Құрастырған:              оқытушы, магистр Б.Е.Өмірзақов  

 

  

                         

«Қазақ филологиясы» кафедрасының отырысында қарастырылды. 

05.09.2011 ж. №  1 хаттама. 

 

Филологиялық  факультеттің оқу-əдістемелік кеңесінің отырысында бекітілді. 07.09.2011  ж.  № 1  хаттама. 

 

  

 

  

 

      

 

  

 

   

 

  

 

  

 

  

 


 

3

2. КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (SILLABUS). Оқытушы (оқытушылар) туралы мəлімет 

Б.Е.Өмірзақов,  магистр, оқытушы 

Офис: қазақ филологиясы  кафедрасы 

Жұмыс мекен-жайы: №4 - корпус Достық, 162 

Жұмыс телефоны: 

 

Пəн туралы мəлімет.     

Пəн атауы - Фонетика 

 

Оқу тоқсаны 15 оқу аптасынан жəне 2 сынақ аптасынан тұрады. Аптасына 2 кредит-сағат жоспарланады, оның əрбір кредит-сағат бір байланыс 

сағатынан  (дəріс,  практика)  жəне  екі  оқытушының  басқарумен  жүретін 

студенттердің өзіндік жұмысынан (ОЖСӨЖ, СӨЖ) тұрады. 

 

Сабақтар 

Өткізілу 

уақыты 

Сабақта

р 

Өткізіл

у 

уақыты 

Сабақт

ар 

Өткізілу уақыты 

Байланы


с  сағаты 

1  (дəріс 

1) 

50 мин. 


ОЖСӨЖ 

1 сағат 


50 мин. 

СӨЖ  


1 сағат 

50+50 мин. 

Байлан

с 

сағаты (семина


р 1) 

50 мин. 


ОЖСӨЖ 

1 сағат 


50 мин. 

СӨЖ  


1 сағат 

50+50 мин. 

 

Өту орны: № 4- оқу ғимараты, сабақ кестесі бойынша  

Оқу жоспарынан көшірме:  

 

Курс 


Семес

тр 


Кредит 

саны 


Дəріс 

Семинар  ОЖСӨ

Ж 

СӨЖ  Барлығ 

Бақыла


у  

түрі 


І 

11 

1 

15 


15 

30 


30 

 

емтихан 

 

 

  

 

 

 

 

 

4

Кіріспе.  Қазіргі қазақ тілі фонетикасы” пəні тіл білімінде қалыптасқан дəстүрлі үрдісті 

сақтай отырып, сонымен бірге қазақ тілінің дыбыстық құрылымына сипаттама 

бергенде, түркологиядағы жаңа теориялық негіздемелерге де орын береді. 

Дыбыстық құрам, дыбыстардың акустико-артикуляциялық сипаттамасы, дыбыс 

тіркесімі, буын, екпін, сөз  просодикасы, интонация  т.б. тақырыптарын ашуда  

үндесім  теориясы басшылыққа алынып отырады. Бұл пəн “Қазіргі қазақ тілі ” 

курсында оқытылатын басқа пəндерге негіз жəне баспалдақ болады. 

     Курс мақсаты: Қазақ тілінің  сегментті жəне суперсегментті  бірліктер мен 

үндесімнің    фонетикалық  табиғатын  жəне  фонологияның  өзекті  мəселелерін 

ашу. 

     Курс  міндеті:  дауысты-дауыссыз  дыбыстардың  үндесім  сипатын  ажырата 

білу,  үндесімдыбыс,  үндесбуын,үндессөздерді  тембрлеріне  қарай  топтай, 

жүйелей білуі; 

-дыбыстардың 

 

акустико-артикуляциялық ерекшеліктеріне 

қарай 


талдай,салыстыра  талдай  білу;  -қазақ  сөздерін    буынға  бөлгенде  орфоэпиялық 

норманы  басшылыққа  алуды;  -үндесім,  оның  тілдегі  қызметін  нақты 

мысалдармен  көрсетуін;  -фонетикалық,  фонематикалық  транскрипцияны 

пайдалана  білу,  дыбыс,  ерін  үндестігі,    позициялық  өзгеріс  құбылыстарына 

талдай  жасай  білуін;      -интонация    компоненттерін  айыра  білуін;  -орфрграфия 

принциптері мен орфоэпия нормаларын ажырата алуын.      Курс  мазмұны:    Дыбыс,  фонема,  əріп  өздеріне  тəн  ерекшеліктері  мен 

айырмашылықтары,  зерттелуі;  Буын,  тасымал,    олардың  негізгі  белгілері  жəне 

зерттелуі;    Просодика,  акцентуация,  екпін  мəселелері,  тіл  біліміндегі  орны; 

Сингармонизм    құбылысы,фонологиялық  функциясы,  тілдік  дамуы;  Дыбыс 

үндестігі,  аккомадация  құбылысы,  орфография  мен  орфоэфияға    қатысы; 

Тілдегі  морфофоногиялық  құбылыстар,  оның  фонетикалық  құбылыстардан 

айырмашылығы; Позициялық өзгерістер, орфография  мен орфоэпияға қатысы; 

Қазақ 


тілінің 

сингармо-орфоэпиялық 

нормасы 

жəне 


фонетикалық  

транскрипция.       Оқыту  əдістемесі:  Курстың  ерекшелігі    мен  студент  құрамының  біліктілігі 

мен біліміне сəйкес оқыту əдістері мен əдістемелік құралдарды сабақ үрдісінде 

тақырыптық  негізгі  белгілерге  байланысты  іскерлік  пен  дағды  қалыптастыру  

бағытында  пайдаланылады.  Дəрістерде  түсіндіру,  баяндау,  сұрақ–жауап, 

анкета,  экспиремент,  статистикалық  т.б.  əдістерді  қолдансақ,  практикалық 

сабақтарда  эмпирика,  байқау,  тесті,  деңгейлік  тапсырмалар,  əр  түрлі 

графикалық  шартты  белгілерге  негізделген  соны  əдістермен  қатар    ауызша-

жазбаша  жаттығуларға  байланысты  түрлі  модульдік  тəсілдер    жүзеге 

асырылады. 

    Пререквизиттер:  Жалпы  жəне  орта  білім  беретін  мектептерде  оқытылатын 

қазақ тілі пəні.     Постреквизиттер: Курс соңында  студент  қазақ тіл  білімінің  негізгі саласы 

фонетика    туралы  жалпы  мағұлмат    алып,    дыбыстардың  жалпы  ерекшелігі 

секілді  күнделікті  өмірде    кездесетін    мəселелер  хақында  толық    білім  алады. 


 

5

Сауатты жазу, айту   сияқты практикамызда жиі кездесетін  өзекті мəселелерде осында  қарастырылады. 

  

 Сабақтың мазмұны мен кестесі   Апта 1 

Кредиттік сағат саны -2 

Дəріс  

Тақырып : Фонетика - Қазақ Тіл білімінің негізгі саласы. 

Дəрістің мазмұны: 

1.Фонетиканың  зерттеу  нысаны, салалары; 

2.Фонетиканың  зерттеу əдістері; 

3. Дыбыс, фонема/ сингармемо/  жəне əріп. Қазіргі  қазақ  тілінің  дыбыстық 

құрамы жəне  қазақ  алфавиті 

4. Қазақ  тілінің дауысты  дыбыстары,  құрамы, жүйеленуі  жəне акустико-

артикуляциялық сипаттамасы. 

5. Дауыссыз дыбыстар,  құрамы, жіктелімі,  фонетикалық сипаттамасы. 

6. Сингармонизм  жəне  қазақ тілінің  дыбыстық  жүйесі,  сингармодауысты, 

сингармодауыссыз ұғымдары. 

7. Дауысты, дауыссыз  дыбыстардың айтылуы  мен  əріп болып  жазылуындағы 

түрлі  өзгерістер.      Əдебиет: 

1. Қазақ грамматикасы   2002ж. 

2. С. Мырзабеков  Қазақ тілі фонетикасы, 1993 ж. 

3. С. Мырзабеков  Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі  1999 ж. 

4. Строй казахского  языка . Фонетика. А., 1981 ж. 8-38 бб. 

5. А.Байтұрсынов.  Тіл  тағылымы.  1992 ж. 372-378 бб. 

6. Ж.А. Аралбаев.  Вокализм казахского языка. А., 1970 ж. 

7. Б. Қалиев Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың редукциясы. А., 1984. 

8. Б.Талақбаев Қазақ тіліндегі салдыр шұғыл дауыссыздар. 1978 ж. 

9. М.А.Черкасский  Тюркский вокализм и сингармонизм. М., 1965 ж. ОЖСӨЖмазмұны :  

 а/  Өткен тақырып бойынша студенттердің білімін сұрақ қою арқылы анықтау   

 ə/ Əліпбидегі дыбыстардың  құрамы   

 б/ дыбыстардың  жасалым нүктелері. /Əдебиеттер: жоғарғыдағылар/. 

СӨЖ мазмұны: 

а/ Үндесім  дауыстылардың  фонологиялық сипатына  реферат;    

ə/ дыбыстар  тіркесі  түрлеріне бақылау тапсырмалары.  

Семинар  

Тақырып : Фонетика - Қазақ Тіл білімінің негізгі саласы. 

Семинардың мазмұны: 

1.Фонетиканың  зерттеу  нысаны, салалары; 

2.Фонетиканың  зерттеу əдістері; 

3. Дыбыс, фонема/ сингармемо/  жəне əріп. Қазіргі  қазақ  тілінің  дыбыстық 

құрамы жəне  қазақ  алфавиті 


 

6

4. Қазақ  тілінің дауысты  дыбыстары,  құрамы, жүйеленуі  жəне акустико-артикуляциялық сипаттамасы. 

5. Дауыссыз дыбыстар,  құрамы, жіктелімі,  фонетикалық сипаттамасы. 

6. Сингармонизм  жəне  қазақ тілінің  дыбыстық  жүйесі,  сингармодауысты, 

сингармодауыссыз ұғымдары. 

7. Дауысты, дауыссыз  дыбыстардың айтылуы  мен  əріп болып  жазылуындағы 

түрлі  өзгерістер.      Əдебиет: 

1. Қазақ грамматикасы   2002ж. 

2. С. Мырзабеков  Қазақ тілі фонетикасы, 1993 ж. 

3. С. Мырзабеков  Қазақ тілінің дыбыстық жүйесі  1999 ж. 

4. Строй казахского  языка . Фонетика. А., 1981 ж. 8-38 бб. 

5. А.Байтұрсынов.  Тіл  тағылымы.  1992 ж. 372-378 бб. 

6. Ж.А. Аралбаев.  Вокализм казахского языка. А., 1970 ж. 

7. Б. Қалиев Қазақ тіліндегі дауысты дыбыстардың редукциясы. А., 1984. 

8. Б.Талақбаев Қазақ тіліндегі салдыр шұғыл дауыссыздар. 1978 ж. 

9. М.А.Черкасский  Тюркский вокализм и сингармонизм. М., 1965 ж. ОЖСӨЖмазмұны :  

 а/  Өткен тақырып бойынша студенттердің білімін сұрақ қою арқылы анықтау   

 ə/ Əліпбидегі дыбыстардың  құрамы   

 б/ дыбыстардың  жасалым нүктелері. /Əдебиеттер: жоғарғыдағылар/. 

СӨЖ мазмұны: 

а/ Үндесім  дауыстылардың  фонологиялық сипатына  реферат;    

ə/ дыбыстар  тіркесі  түрлеріне бақылау тапсырмалары.  

 

Апта 2 Кредиттік  сағат  саны-2. 

Дəріс  

Тақырып: Қазақ тілінің буын типологиясы 

Дəрістің  мазмұны

1. Буын жүйесі  туралы  анықтама. 

2. Қ.Жұбанов  жəне  қазақ  тілінің  буын типологиясы. 

3. Буын жігі, буын түрлері. 

4. Буын  жəне  тасымал мəселелер. 

5. Қазақ  тілінің буын жүйесінің зерттелуі. Əдебиеттер:   

 

1. Қазақ грамматикасы . А.,2002. 93-98 бб.. 2. Мырзабеков С. Қазақ  тілі фонетикасы. А.,1993   

3. Строй  казахского  языка  А., 58-68 бб.. 

    4. І.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаев  Қазіргі қазақ тілі  Лек.Фон.  

    5. Р.Сыздық. Сөз сазы .  А., 1983 ж. 

    6. Уəлиев Н.,  Алдашева А. Қазақ орфографиясындағы қиындықтар. А., 1991.                                                                                                             

    7. Джусупов М. Звуковые системы русского  и казахского  языков. Слог. 

Ташкент. 1991. Стр.240. 

    8. Жұбанов Қ. Қазақ тілі бойынша зерттеулер . 1966.  

7

    9. Лингвистикалық түсіндірме сөздік. А. Салқынбай, Е.Абақын. «Сөздік-Словарь»  1998. 

ОЖСӨЖ мазмұны: 

а/ Өткен тақырып бойынша  білімдерін сұрақ қою  арқылы анықтау; 

ə/ бунақ құрамын анықтау;  б/ дыбыс жылысудың кейбір ерекшелігі 

СӨЖ мазмұны  : 

а/ Тасымалдаудың  негізгі белгілеріне топшама;  

ə/ буын жүйесінің зерттелуіне  реферат;  

б/ буынға бөлудің шарттарына  бақылау жұмыстары. Семинар  

Тақырып: Қазақ тілінің буын типологиясы 

Дəрістің  мазмұны

1. Буын жүйесі  туралы  анықтама. 

2. Қ.Жұбанов  жəне  қазақ  тілінің  буын типологиясы. 

3. Буын жігі, буын түрлері. 

4. Буын  жəне  тасымал мəселелер. 

5. Қазақ  тілінің буын жүйесінің зерттелуі. Əдебиеттер:   

 

1. Қазақ грамматикасы . А.,2002. 93-98 бб.. 2. Мырзабеков С. Қазақ  тілі фонетикасы. А.,1993   

3. Строй  казахского  языка  А., 58-68 бб.. 

    4. І.Кеңесбаев, Ғ.Мұсабаев  Қазіргі қазақ тілі  Лек.Фон.  

    5. Р.Сыздық. Сөз сазы .  А., 1983 ж. 

    6. Уəлиев Н.,  Алдашева А. Қазақ орфографиясындағы қиындықтар. А., 1991.                                                     

    7. Джусупов М. Звуковые системы русского  и казахского  языков. Слог. 

Ташкент. 1991. Стр.240. 

    8. Жұбанов Қ. Қазақ тілі бойынша зерттеулер . 1966. 

    9. Лингвистикалық түсіндірме сөздік. А. Салқынбай, Е.Абақын. «Сөздік-

Словарь»  1998. ОЖСӨЖ мазмұны: 

а/ Өткен тақырып бойынша  білімдерін сұрақ қою  арқылы анықтау; 

ə/ бунақ құрамын анықтау;  б/ дыбыс жылысудың кейбір ерекшелігі 

СӨЖ мазмұны  : 

а/ Тасымалдаудың  негізгі белгілеріне топшама;  

ə/ буын жүйесінің зерттелуіне  реферат;  

б/ буынға бөлудің шарттарына  бақылау жұмыстары. 

 

Апта  3 

Кредиттік сағат саны – 2. 

Дыбыстар  классификациясы  /Практикалық талдау-жаттығу жұмыстар/ 

Сабақтың мазмұны

Фонологиялық талдау мен  фонетикалық талдаудың  үлгілері: 

    Əдебиеттер: 

 1. Қазақ  грамматикасы . А., 2002 .93-98 бб.. 

 2. Мырзабеков С. Қазақ тілі фонетикасы. А., 1993. 


 

8

     3· Строй  казахского языка. А.,1981.58-68 бб..      4. Джунусбеков А. Гласные казахского языка. А., 1979. 

ОЖСӨЖ  мазмұны: 

аЖалаң дауысты  дыбыстардың  жасалым, естілім, айтылым белгілері; 

ə/ Құранды дауысты дыбыстардың жасалу жолдары;   

/Əдебиеттер:жоғарғыдағылар/. СӨЖ мазмұны

а/ Ə,ү,ұ,о,ө -дыбыстарының сөз соңында келу ерекшелігіне байланысты 

баяндама;   

ə/ жуан  еріндік үндесім дауыссыздарына он бес қанатты сөз. Дыбыстар  классификациясы  /Практикалық талдау-жаттығу жұмыстар/ 

Сабақтың мазмұны

Фонологиялық талдау мен  фонетикалық талдаудың  үлгілері: 

    Əдебиеттер: 

 1. Қазақ  грамматикасы . А., 2002 .93-98 бб.. 

 2. Мырзабеков С. Қазақ тілі фонетикасы. А., 1993. 

     3· Строй  казахского языка. А.,1981.58-68 бб.. 

     4. Джунусбеков А. Гласные казахского языка. А., 1979. 

ОЖСӨЖ  мазмұны: 

аЖалаң дауысты  дыбыстардың  жасалым, естілім, айтылым белгілері; 

ə/ Құранды дауысты дыбыстардың жасалу жолдары;   

/Əдебиеттер:жоғарғыдағылар/. СӨЖ мазмұны

а/ Ə,ү,ұ,о,ө -дыбыстарының сөз соңында келу ерекшелігіне байланысты 

баяндама;   

ə/ жуан  еріндік үндесім дауыссыздарына он бес қанатты сөз. 

 

Апта  4 

Кредиттік сағат саны-2. 

Дəріс  

Тіл біліміндегі просодикалық заңдылықтардың орны. 

Сабақтың мазмұны

1. Тіл біліміндегі просодикалық  заңдылықтардың  орны 

2. Акцентуация, тон жəне сингармонизм 

3. Екпін  ұғымы. Сөз екпіні, логикалық  жəне фразалық екпін. 

4. Сөз  екпіні, оның тілдегі  қызметі. 

Əдебиеттер: 

 

1. Қазақ грамматикасы .А.,  2002. 99-104 б. 2. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі . А., 1999.121-б. 

3. Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ.  Қаз. қазақ  тілі. А.,1975.  

4. Строй  казахского языка .   А., 1981.93-99 б. 

5. Жүнісбеков Ə.  Просодика слова в казах. языке.  А. 1987. ОЖСӨЖ мазмұны

а/Акцентуация, тон жəне сингармонизм;  

ə/сөз екпіні, оның тілдегі қызметі. /Əдебиетер: жоғарғыдағылар /. 


 

9

СӨЖ мазмұны: 

а/ Қазақ тіліндегі  екпіннің  негізгі қызметеріне көркем əдебиеттерден мысалдар 

теріп жазу ; ə/ екпінге қатысты мақалаларды жинау. Семинар  

Тіл біліміндегі просодикалық заңдылықтардың орны. 

Сабақтың мазмұны

1. Тіл біліміндегі просодикалық  заңдылықтардың  орны 

2. Акцентуация, тон жəне сингармонизм 

3. Екпін  ұғымы. Сөз екпіні, логикалық  жəне фразалық екпін. 

4. Сөз  екпіні, оның тілдегі  қызметі. 

Əдебиеттер: 

 

1. Қазақ грамматикасы .А.,  2002. 99-104 б. 2. Мырзабеков С. Қазақ тілінің дыбыс жүйесі . А., 1999.121-б. 

3. Кеңесбаев І., Мұсабаев Ғ.  Қаз. қазақ  тілі. А.,1975.  

4. Строй  казахского языка .   А., 1981.93-99 б. 

5. Жүнісбеков Ə.  Просодика слова в казах. языке.  А. 1987. ОЖСӨЖ мазмұны

а/Акцентуация, тон жəне сингармонизм;  

ə/сөз екпіні, оның тілдегі қызметі. /Əдебиетер: жоғарғыдағылар /. 

СӨЖ мазмұны: 

а/ Қазақ тіліндегі  екпіннің  негізгі қызметеріне көркем əдебиеттерден мысалдар 

теріп жазу ; ə/ екпінге қатысты мақалаларды жинау. 

 

Апта 5  Кредиттік сағат саны-2. 

Дəріс  

Сингармонизм. 

Дəрістің мазмұны

1. Сингармонизм  құбылысы, оның  түркі тілдері  дыбыс жүйесіндегі орны 

туралы  зерттеулер. 

2. Сингармонизмнің тілдегі  фонологиялық  функциясы. 

3. Дауыстылар  жəне  дауыссыздар  сингармонизмі 

4. Сингармонизм  жəне қазақ тілінің  орфоэпиялық  нормалары. 

5. Қазақ тіл біліміндегі  сингармониялық  фонетиканың дамуы. 

Əдебиеттер

1. Қазақ грамматикасы .  Астана., 2002. 83-86 б. 

2. Жүнісбеков Ə. Сингармонизм в каз. языке. А.,1980. 

3. --------- //-------  Просодика слова в каз. языке. А., 1987. 

4. Строй казахского языка.  68-93 б. 

5. Жүсіпұлы М.   А. Байтұрсынов  жəне қазіргі қазақ тілі фонологиясы . А., 

1998.  90-138 бб. 

6. Досмұхамедов Х. Аламан. А.,1991. 81-99 бб. 

7. Абуов Ж.  Сингармоническая  основа восприятия  тюркской речи. А., 1998. 

8. Мырзабеков С. Қазақ тілі фонетикасы. А., 1993. 

9. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша əтюдтар. А., 1988. 


 

10

ОЖСӨЖ мазмұны:  

а/ Өткен тақырып бойынша сұрақтар қою арқылы түсінгендерін анықтау; 

ə/ сингармонизмнің тілдегі фонологиялық функциясы; 

б/ сингармонизм жəне қазақ тілінің  орфоэпиялық нормалары. 

/əдебиеттер: жоғарғыдағылар/. СӨЖ мазмұны

а/ Дауыстылар  жəне дауыссыздар сингармонизміне бақылау тапсырмалары;  

ə/ қазақ тіл біліміндегі сингармониялық фонетиканың дамуына   реферат. 

Семинар 

Сингармонизм. 

Дəрістің мазмұны

1. Сингармонизм  құбылысы, оның  түркі тілдері  дыбыс жүйесіндегі орны 

туралы  зерттеулер. 

2. Сингармонизмнің тілдегі  фонологиялық  функциясы. 

3. Дауыстылар  жəне  дауыссыздар  сингармонизмі 

4. Сингармонизм  жəне қазақ тілінің  орфоэпиялық  нормалары. 

5. Қазақ тіл біліміндегі  сингармониялық  фонетиканың дамуы. 

Əдебиеттер

1. Қазақ грамматикасы .  Астана., 2002. 83-86 б. 

2. Жүнісбеков Ə. Сингармонизм в каз. языке. А.,1980. 

3. --------- //-------  Просодика слова в каз. языке. А., 1987. 

4. Строй казахского языка.  68-93 б. 

5. Жүсіпұлы М.   А. Байтұрсынов  жəне қазіргі қазақ тілі фонологиясы . А., 

1998.  90-138 бб. 

6. Досмұхамедов Х. Аламан. А.,1991. 81-99 бб. 

7. Абуов Ж.  Сингармоническая  основа восприятия  тюркской речи. А., 1998. 

8. Мырзабеков С. Қазақ тілі фонетикасы. А., 1993. 

9. Аралбаев Ж. Қазақ фонетикасы бойынша əтюдтар. А., 1988. 

ОЖСӨЖ мазмұны:  

а/ Өткен тақырып бойынша сұрақтар қою арқылы түсінгендерін анықтау; 

ə/ сингармонизмнің тілдегі фонологиялық функциясы; 

б/ сингармонизм жəне қазақ тілінің  орфоэпиялық нормалары. 

/əдебиеттер: жоғарғыдағылар/. 

СӨЖ мазмұны

а/ Дауыстылар  жəне дауыссыздар сингармонизміне бақылау тапсырмалары;  

ə/ қазақ тіл біліміндегі сингармониялық фонетиканың дамуына   реферат. 

 

Апта 6 Кредиттік сағат саны 2 

Дауыстылар  жəне дауыссыздар  үндестігі /талдау-жаттығу жұмыстары/. 

Əдебиеттер: 

1. Қалиев   Қазіргі қазақ тілі.  А., 

2. Жүнісбеков Ə. Сингармонизм  в каз. языке. А., 1980. 

3. --------//-------  Просодика слова в каз. языке. А., 1987. 

4. Строй  казахского языка. 68-93 бб. 


 

11

5. Мырзабеков  С. Қазақ тілі фонетикасы. А., 1993. Каталог: dmdocuments
dmdocuments -> Қазақ филологиясы кафедрасы
dmdocuments -> Айса байтабынов эпик жыршы
dmdocuments -> Мүхамбетқалиев С., Ахметов К.Ғ, Ғабдуллин Х. А. Байүлы мен Жетіру және Төре, Төлеңгіт
dmdocuments -> Көпбаева М. Р. ф.ғ. к., М. Әуезов атындағы Оңтүстік
dmdocuments -> Н. С. Тілеуханов
dmdocuments -> Т.ӘЛімқҰловтың «Қараой» ӘҢгімесіндегі махамбет тұЛҒасы акбулатова С. Б
dmdocuments -> Батыс қазақстандық КҮй дәСТҮрін әлемге мойындатқан қҰрманғазы рухы с. Ә. Күзембай
dmdocuments -> Кафедрасының отырысы шешімімен бекітілген. Педагогикалық жоғары оқу орындарының студенттеріне арналған. Орал, 2011

жүктеу 0.55 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет