Қазақстандағы инфляция моне тар лық сипатқа ие емес. Біздің банкжүктеу 0.67 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата01.05.2017
өлшемі0.67 Mb.
  1   2   3   4   5   6

ЖОҚ

Қазақстандағы инфляция моне-

тар лық сипатқа ие емес. Біздің банк-

тің алдын ала жүргізген сарапта масы 

бұл арада ешқандай моне 

тар 


лық 

фактор жоқтығын айқындап отыр. 

Оған ықпал етіп отырған – құ ры  лым-

дық мәселелер, яғни біз на рықта қа-

жет ті  деңгейдегі  бәсе ке лестікті,  Қа-

зақ 


стан 

ның іші мен сыр 

тына та 

сы-


мал  данатын  тауар лар дың  еркін  қоз-

ға лысын 

қам тама сыз 

ете 


алмай 

отыр  мыз. Егер біз осыған қол жет кі-

зе тін болсақ, инфля ция дең гейін екі 

есе 


 

ге, тіпті одан көп мөл 

шер 

ге тө-


мен  детуге  болар  еді.

Кәсіпорындардың қажетті деңгей-

де гі бәсекелестігіне және тауар лар-

дың емін-еркін қозғалысына қол 

жет  кіз генде,  еліміздегі  орташа  жыл-

дық ин фля ция деңгейін, кем дегенде, 

екі есеге тө мендетуге болады. 

ИӘ 

– Бүгінгі таңда Қазақстандағы инфля-

ция деңгейін екі есеге төмендету мүмкін 

емес. Жалпы алғанда, инфляцияның туын-

дау себебін талдай келгенде, оған ықпал 

етіп отырған екі фактор анықталып отыр. 

Олар – ақшалай, яғни монетарлық жә не 

ақшалай емес фактор. Бірінші мә 

се 

леге 


келер болсақ, біздің ел экономикасы ши-

кізат ресурстарынан түсетін табысқа тә-

уелді екені белгілі. Яғни экспорттан келетін 

ақ шаға. Сонымен қатар банк секторында 

қай тарылмай жатқан корпоративтік сырт-

қы қарыз көлемі ауқымды. Мұнда жұмыс 

істемей тұрған қаражат та өте көп. Ал 

жұмыс істемей жатқан ақша өздігінен 

уақыт өткен сайын құнсыздана түседі. Бұл 

біріншіден. Екіншіден, біз елімізде отан-

дық өндірістерді көбейтіп, өзімізді отандық 

та 


уармен, азық-түлікпен қамтамасыз ет-

пе 


йінше, құнсыздануды ауыздықтай ал-

маймыз. 


Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

Сергей ТУНИК, 

қазақстандық журналист: 

– Еліміздегі бастықтардың саны 

иттің басынан көп. Ал бі лікті жұ-

мыс керлерді күндіз шам мен ізде-

сең де, таппайсың. Еліміз де  гі крес-

ло мен орындық атаулыны жөн-

дей 

тін, жасайтын адамдардың бол  мауы да сондықтан шығар. 

megapolis.kz

№94 (546) 

2 маусым

бейсенбі


2011 жыл

...де

дiм-ай, а

у!

3-бетте

Бейсенбек ЗИЯБЕКОВ, 

экономика ғылымының докторы, 

профессор:

Григорий МАРЧЕНКО, 

Ұлттық банк төрағасы:

2-бет

4-бет

7-бет

ОЙ-КӨКПАР 

Әзірбайжанды 

жеңуге әзірміз бе?

Қорқынышты қорап 

қазақты темекіден 

құтқара ала ма?

Елекеев кейбір 

әріптестері секілді 

«аузын жауып» отыра 

алмайтынын айтты

Еліміздің инфляция деңгейі монетарлық факторға тәуелді ме?

МА

СҚАРА!

Қызылорда қаласында тұратын бір азаматша өзі-

нің жиенін басқа бір жандарға 100 мың теңгеге сау-

даға салмақ болған. Біз қашаннан да ақ жаулықты 

ана  лардың жүзінен мейірім төгіліп, құрсағын жарып 

шыққан ұрпағын аялап отырғанын көзбен көрсек 

дейміз. Өкініштісі, бар кінәні заманға жауып, жауырды 

жаба тоқығымыз келе ме, қайдам, қазір көңілге қаяу 

салатын жағдайларға да жанымыз ауыра бермейтін 

болып алғандай. 

Өзінің қызынан көрген жиен-немересіне ба уыр еті 

езілмей, екінші біреуге ақшаға сатып жіберген әлгі 

әйел жайында не дерімізді білмей, еріксіз тілімізді 

тістеуден өзге амалымыз, кәне? Сегіз айлық шарананы 

ойнақтап жүріп от басқан қызы анасына қарауға 

тастап кеткен. Жарық дүние есігін ашпастан өмірдің 

ызғарын сезінген бөбек тасжүрек әжесінің көзіне 

түрткі болған секілді. Оны тезірек басқа біреулерге 

сатып жібергенді қалайды. Өмірде бір перзентке зар 

болып жүрген отбасылар аз ба? 

Балалы үйдің базарлы екенін ұғынған олар 

шарананың іңгәсі үшін ештеңені ая мау ға тырысады. 

Осындай шаңырақ ие лері безбүйрек әйелдің қолына 

100 мың теңге қыстырып, баланы өздеріне асырауға 

алып кетеді. Дегенмен арада уақыт өткенде баланың 

құжаттарын дайындау үшін не 

ме 

ре 


сінен ақшаны 

жақын көрген тасжүрек жан ға қайта айналып соғады. 

Әйел беті ші мірікпестен: «Егер баланың құжаттарын 

да йындаймын десеңдер, дереу менің қо лыма 1 млн 

теңге алып келіп салыңдар», – деп талап қояды. 

Алайда осы арада оның қылмысы айдай әлемге 

әшкере болды. 

Қазіргі таңда әлгі әйелдің үстінен қылмыстық іс 

қозғалды. Құқық қорғау қызметкерлері оған тиісті 

жазасын беретін болады.Әділжан ҮМБЕТ,

Қызылорда облысы

100 мың теңгеге 

жиенін сатып 

жіберіпті

Сыр өңірінде жаныңды жаралар жағымсыз 

оқиғалар болып жатады. Қазақылық қаймағы 

бұзылмаған өңір дегенімізбен, ұлттық 

ұстынымызға ұят келтіретін талай оқиға 

орын алғанда, еріксізден жағамызды ұстауға 

мәжбүр боламыз.

Қазірде халықаралық сарапшылар 

«жер қойнауындағы мұнай-

газ қоры түгесілген кезде, атом 

реакторларының дәуірлеу кезеңі 

басталады. Адамзат сол кезде атом 

энергетикасына мойынсынып, 

қызметіне тәуелді болады» деген 

пікірлерді жиі қаузайды. Негізінен, 

болжам бойынша 2020 жылы 

әлемдік тұрғыда энергияның барлық 

түрлеріне деген сұраныс жоғарылап, 

оны қолдану екі есеге артады. Сол 

кездерде энергия өндірудегі атом 

энергиясының үлесі бүгінгі күнгі 14-17 

пайыздан 35 пайызға дейін өседі деп 

пайымдалып отыр.

ДАТ!

6-б

етте

Гүл НҰРҒАЛИЕВА:

27 пән болса, 

27 кабинет компьютермен 

жабдықталуы керек деп 

ойлаймын

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

145,43

209,45

5,20

22,45

1,33

12569,79

1890,84

1633,70

116,68

1535,6

Ядролық отын жағуды 

меңгере аламыз ба? 

Жалпы, атом энергетикасы саласында Қазақ 

елі ресурсқа бай, кен қоры ауқымды 

мемлекеттердің қатарына жатады. Бұл ретте 

бізде өндірістің қуатын арттыратын мұнай, уран, 

көмір, газ тәрізді элементтер қоры жетіп-арты-

лады. Өкініштісі, біз осы өндірісті «дүрілдететін» 

кен қорларын шетелге шикі күйінше ғана 

экспорттауға қабілеттіміз. Бір ғана уран қорын 

шикідей шетке тасуда қатарынан неше жыл 

бәйгенің алдын бермей келеміз. Әрине, бұған 

кеуде керіп мақтануға да болады. Бірақ... Қазірде 

есі бар ел «етек-жеңін қымтап», қолында барын 

шетке тасу әдетінен арылғалы қашан? Бүгінде 

болашақтың валютасы энергия болаты 

нын 


сезініп үлгерген елдер нақ қазір ядролық отын 

банктерін құру, атом ресурстарынан тұрмысқа 

қажетті халық тұтынатын заттар алу; атом 

ресурстарын медицинада қолдану; аталмыш ре-

сурстарды пайдалану арқылы өндіріс қуат 

ты-


лығын арттыру жайын жиі қаузайды. Осы тұста 

біздің отандық сарапшыларымыз Қазақстан үшін 

ең тиімдісі елде ядролық отын банктерін құру 

екенін алға тартады. Ақиқатында, атом өнер-

кәсібін жандандыру мақсатында елде ядролық 

отын банктерін құру жайы алғаш сөз болған тұста 

қайсыбір ғалымдарымыз «бұл банктің болашағы 

сенімсіз, мұндай банктер құру арқылы табысқа 

кенелуіміз екіталай» деген-ді. Әйтсе де отандық 

ғалымдарымыздың тағы бір легі аталмыш 

банктердің ел экономикасына пайдалы тұстары 

барын дәлелдеп бағуда.Жалғасы 3-бетте 

Жыл сайын Мемлекет басшысы 

еліміздегі инфляцияны ауыздықтау 

бойынша құзырлы органдарға нешеме 

тапсырма берсе-дағы, бұл реттегі ресми 

көрсеткіш соңғы жылдары бірқалыпты 

аралықтан ауытқымай келе жатқаны 

белгілі. Яғни оны белгілі бір шектен төмен 

тықсыру мүмкін болмай келеді. 

Мамандар инфляцияны ауыздықтауға 

мұрша бермей отырған фактордың бірі 

ретінде монетарлықты атайды. Яғни 

ақша саясатындағы кілтипанды реттеу 

мүмкін болмай жатыр. Әлде еліміздің 

инфляция деңгейі монетарлық факторға 

емес, басқа бір себептерге тәуелді ме?

Қарлығаш ЗАРЫҚҚАНҚЫЗЫ 

ТҮЙТКІЛ


Қазақстанды картадан өшірген оқулық қайдан шықты?

Еліміздегі мектеп оқулықтарының 

сапасыздығы, талапқа сай еместігі 

жайлы мамандардың шулағанына 

біраз уақыт болды. Алайда әзірге 

оқулықтардағы сауатсыздық сеңі 

сөгілер емес. Негізі, оқулық – білім 

көзі ғана емес, ұлттық құдылықтарды 

дәріптей отырып, оқушының бойына 

ұлтжандылық ұрығын себетін баға 

жетпес құндылық. Алайда осы 

құндылықтың қадіріне жетпек түгіл, 

керісінше, оқулық арқылы білімсіз 

бала, рухани дүниесі төмен оқушы 

тәрбиеленуіне етіміз үйреніп бара 

жатқан секілді. 

Жақында, осыған орай, Сенат депутаты Қуаныш 

Сұлтанов Премьер-министрдің атына депутаттық сауал 

жолдады. Қуаныш СҰЛТАНОВ, Мәжіліс депутаты:

– Еліміздің мектептеріне ұсынылған 6-сыныпқа 

арналған ағылшын тілі оқулығын көріңіз. Білім ми-

нистрлігі бекіткен 2006 жылы шыққан English 

оқулығы, авторлары – Т.Аяпова, З.Әбілдаева. Осы 

оқулық ішінде Ресейге тән мысалдар – адам, жер 

аттары қаптап жүр. Ең қиянаты – «Болашақ» деген 

тарауда, 121-бетте Еуропа, Азия, Африка картасы 

берілген. Онда Қазақстан атымен жоқ, Ресейдің құ-

ра мына кіріп кеткен. Осындай оқулықты министр лік 

екінші басылыммен таратқан. Бұл не? Кітап ав тор-

лары мұндай картаны қай ғасырдан алған? Немесе 

бұл министрліктің біліксіздігі, білімсіздігі ме? Әлде 

қол жаз баны қабылдауға немқұрайдылық па? Жоқ 

әлде, болашаққа жастарды осылай өз отанынсыз 

дайын дау ма? Мұндай оспадарлық үшін кім жауап 

беруі тиіс?

Санамалай бастасақ, мектеп оқулықтарында 

мұндай қателіктерден көз сүрінеді. Шын мәнінде, 

Тәуелсіз мем лекетімізге 20 жыл толып, бір ұрпақ өсіп 

шығар уақыт өтсе де, мектеп оқушыларына арналған 

оқу лық тар сапасын оңалтуды қолға ала алмай отыр-

ғаны мызды бар мақ шайнатардай өкініш деуге болады. 

Өйткені осы уақыт ішінде қаншама өрен сапасыз 

оқулықтардың «құр банына» айналды.

Қазақ еліндегі (!) қазақ мектептеріндегі (!) қазақ 

балаларына (!) арналған оқулықта Ресейге тән атаулар 

мен көрші елдің жер атауларын қаптатудың қаншалықты 

қажеті бар еді?! Мысал келтірер болсақ, өзіміздің қа-

зақи атауларымыз бен жер аттары құрып қалып па? 

Ен деше, «оқулықтардың мұндай болып жазылуына кім 

мүд делі?» деген сұрақ көкейде еріксіз көлбеңдейді. 

Тіпті же ріміздің көлеміне бес Франция еркін сыйып 

кететін, ал әлем бойынша жеріміздің кеңдігі жөнінен 

тоғы зын шы орында тұрған елімізді мектеп оқулығында 

Ресейдің құ рамына енгізіп жіберетіндей басымызға не 

күн туды?!

Онсыз да қаймағы бұзылмаған Қызылорда 

өңіріндегі оқушыларымыздың Ресей оқулығымен 

оқытылып, сол елдің оқу бағдарламасымен білім алып 

жатқаны аз ба еді?! 

Жалғасы 4-бетте 

Қуаныш ӘБІЛДӘҚЫЗЫ


РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

№94 (546) 2.06.2011 жыл, бейсенбі            www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz?

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

Б I Л Г I М   К Е Л Г Е Н   Б I Р   С Џ Р А Ћ

САЯСИ БЮРО

Қай парақорлық асқынып тұр?

Иә, посткеңестік мемлекеттердің ішінде 

Тәуелсіздігін  ең  соңғы болып жариялаған 

– Қазақстан. Алайда КСРО-ның құрамында 

болған елдердің барлығы Тәуелсіздігінің 

20 жылдығын тойлап үлгерген жоқ. 

Балтық жағалауындағы Эстония, Латвия, 

Литва сияқты мемлекеттерді есептеме-

генде, дербестігінің мерейтойын әзірге 

Гүржістан (9 сәуір) ғана атап өтті. Келесі 

кезек – Кедендік Одақтағы әріптесіміз Бе-

ла русь елінде. Бұрындары тәуелсіздік кү-

нін 27 шілдеде мерекелейтін бұл ел 1996 

жылдан бастап 3 шілдеге тоқтаған. Бұдан 

кейін Украина (24 шілде), Молдова (27 

тамыз) және Қырғызстан (31 тамыз). Ал 

Өз 

бекстан (1 қыркүйек), Тәжікстан (9 қыр күйек) сынды көршілермен Армения 

(21 қыркүйек) күздің алғашқы айында 

атап өтеді. Түрікменстан Тәуелсіздігіне 27 

қа занда 20 жыл толады. Қазақстан жыл 

соңында 16 желтоқсанда мерейлі мере-

кесін тойлайтын болады. Биыл еліміздің Тәуелсіздік алғанына 20 жыл толады. Қазақстанмен құрдас 

мемлекеттердің барлығы Тәуелсіздігін бізден ерте алғаны жиі айтылады. ТМД 

елдерінің барлығы да Тәуелсіздігінің 20 жылдығын атап өтті ме?

Жангүл БЕКБОЛАТ, Алматы

Әлем елдерінде парақорлықтың қай түрі кеңінен тараған? Бұл жөнінде 

әлеуметтік зерттеулер жүргізіліп тұра ма?

Марат АЙДАРБЕК, Алматы

Ernst & Young британдық 

ауди торлық 

компанияның 

жүр гіз ген  сауалнамасы  бо-

йын ша еуропалық ірі компа-

ниялардың қызметкер лерінің 

үштен бірінен астамы өз биз-

несі өркендеуі үшін пара беру-

ге дайын екені байқалған. 

Ernst & Young зерттеулері бо-

йынша параның қай түрлері 

кеңінен қолданылатынын кес-

теден көруге болады. 

ИНТЕГР

АЦИЯ


МӘЖІЛІС

ҰҚШҰ мен БҰҰ-ның бірлескен 

бітімгерлік күштері құрылуы мүмкін

НАТО-МЕН АРАДАҒЫ 

ЖҰМЫСҚА КӨҢІЛ ТОЛМАЙДЫ

Отырыстан кейінгі баспасөз мәсли ха тында 

Беларусь Республикасы сыртқы істер министрі 

Сергей Мартынов атап көр сет кендей, отырыста 

дағдарыстың кесі рі нен аймақтағы жағдайдың 

қиындап кет кен дігі туралы айтылды. Сондай-ақ 

Аф риканың солтүстігі мен Таяу Шығыс айма-

ғындағы тұрақсыздық мәселесі атап өтілді. Осы 

орайда министрлер отырысында аталған жағ-

дайлардың Ұжымдық қауіп 

сіздік жөніндегі 

келісімшарт ұйымы аума ғына әсер етуін барын-

ша төмендету қажеттігіне ерекше назар аудары-

лып, НАТО секілді ұйыммен арадағы жұмысқа 

көңіл толмайтыны да айтылып қалды. «Негізі, 

бүгінде біз НАТО-мен жүргізіп жат 

қан ортақ 

жұмысқа қанағаттанбай отырмыз. Біз жасаған 

ұсыныстарға НАТО тара пынан әлі де нақты жауап 

жоқ. Ал БҰҰ-мен бірлесіп құрылатын бітімгерлік 

қыз метке қатысты айтар болсақ, қазіргі кезде оны 

БҰҰ-мен бірлескен операцияларда жаһандық 

деңгейде қолдану мүмкіндігі қарасты 

рылуда. 


Сондай-ақ осы іспетті бітімгерлік операциялар 

Ұжым 


дық қауіпсіздік жөнін 

дегі келісімшарт 

ұйымының аумағында жүргізіледі. Бірақ, ең ал-

дымен, біз осыған қажетті негізді жасау мақса-

тында БҰҰ-мен бірлесіп, біраз жұмыс жасауымыз 

керек», – дейді Беларусь сыртқы істер министрі 

Сер гей Мартынов. Ұжымдық қауіпсіздік жөніндегі 

келі сімшарт ұйымының Бас хатшысы Николай 

Бордюжа хабарлағандай, кеңес отыры 

сының 


қорытындысы бойынша, ҰҚШҰ мен БҰҰ-ның 

бірлескен бітімгерлік қызметін қалыптас тыруға 

қатысты біраз тапсырмалар берілді. «Иә, оты рыс-

тың аяғында министрлер бізге қауіп сіздіктің кең 

ауқымды мәселелері, оның ішінде, бітімгерлік 

қызметті қалыптастыру бойынша біраз тапсыр-

малар берді. Енді біз осы міндеттерді орындай-

тын боламыз», – деп атап көрсетті Н.Бордюжа. ЖЕДЕЛ ІС-ӘРЕКЕТ ЕТУ 

ҚҰРЫЛЫМДАРЫ ӘМБЕБАП 

КҮШКЕ АЙНАЛУЫ ТИІС

Министрлер кеңесінен кейін журналистерге 

сұхбат берген ҚР сыртқы істер министрі Ержан 

Қазыханов еліміздің тек аймақ бойынша ғана 

емес, еуразиялық кеңістікте де тұрақтылық пен 

қауіпсіздікті қамтамасыз ету жолында үздіксіз 

жұмыс жүргізіп жатқандығын ерекше атап өтті. 

Әрине, бірде-бір мемлекет қауіпсіздік мәселесін 

жалғыз өзі шеше алмайды. Сол себепті Қазақстан 

ұжымдық іс-шараларға басты басымдық беріп, 

Ұжымдық қауіп 

сіздік жөніндегі келісімшарт 

ұйымына үлкен сенім артып отыр. Себебі бүгінде 

ай мақтық қауіпсіздікті қамтамасыз ету саласында 

бұл ұйым өңірлік ынтымақтастықтың орталығы 

болып қалыптасты. Бүгінгі таңда БҰҰ, ЕҚЫҰ, 

ЕурАзЭҚ, ТМД және ШЫҰ сияқ ты кауіпсіздікті 

көз дейтін халықаралық және аймақтық ұйым-

дар мен ынтымақ тастық байланыстары дамып 

ке леді. Ұйым ның әскери бағыты да айтарлықтай 

ны ғая түсті. Дей тұрғанмен, Қазақстан бұл ұйым-

ның әскери-саяси мәселелерден бөлек, сан сала-

лы бағыттағы қызметін барынша көргісі келеді. 

Ержан ҚАЗЫХАНОВ, 

ҚР сыртқы істер министрі: 

– Қазақстан ҰҚШҰ-ның әскери-саяси 

мәселелерден бөлек, сан салалы бағыттағы 

қызметін барынша көргісі келеді. Бұл аймақтағы 

қауіп-қатерлерге себеп болып отырған 

Ауғанстанның жағдайында аса маңызды. 2009 

жылы біз ұйымның ұжымдық жедел іс-әрекет 

ету күштерін құрған болатынбыз. Біздің ойы-

мызша, дәл осы құрылым ұйым аймағында 

туындап отырған және туындау қаупі бар қауіп-

қатерлерге шұғыл түрде төтеп бере алатын 

әмбебап әлеует тік күшке айналуы тиіс. Қазіргі 

кезде ұжымдық жедел іс-әрекет ету күштерін 

құру жұмысының аяқталып, оларды жаңа 

үлгідегі қару-жарақ, әскери және арнайы 

техникалық құралдармен қам 

тамасыз ету 

бойынша тиісті іс-шаралар қолға алынуда. 

Жал пы, өткен жыл біздің ұйым үшін жемісті 

жыл болды. Ұйымға мүше мемлекеттердің бас-

шылары ұйым жарғысына және ұжымдық 

қауіпсіздік жөніндегі келісімге өзгертулер енгіз-

ді. Аталған өзгертулер ұйымның дағда рыстық 

әрекет ету жүйесінің тиім 

ділігін арттыруға, 

ұжымдық қауіпсіздік күштері мен құралдарының 

жүйесін реттейтін құжаттар топтамасын нығай-

туға бағыт талды. Сондай-ақ әскери-эконо

 

ми-

калық және әскери-техникалық ынты мақ тас-

тықтың дамуына жаңаша серпін берілді. Жал-

пы, әскери-саяси мәселе лердің кең ауқы мы 

бойынша ұйымға мүше мемлекеттердің ынты-

мақ тастығы күшейіп, осы үрдіс болашақта да 

сақта лады  деп  сенеміз. 

Сонымен, Ұжымдық қауіпсіздік жөнін 

дегі 

келісімшарт ұйымы министрлер кеңе сінің осы жолғы отырысында Біріккен Ұлттар Ұйымымен 

бірлесіп, бітімгерлік қызметті қалыптастыру 

мәселесіне ерекше мән берілді. Себебі ұйымға 

мүше Қырғыз стан елінде болған тәртіпсіздіктерден 

кейін өңірдегі ұжымдық қауіпсіздік іс-шара-

ларының әлсіздігі байқалды. Бүгінде ұйымға 

кіретін Қазақстан, Ресей, Беларусь, Армения, 

Қырғызстан, Тәжікстан және Өзбек стан елдері 

ұйымның бітімгерлік қызметін дамытуға, сол 

арқылы ұйым қызметіне жаңаша серпін беруге 

мүдделі. Осы бастаманың нәтижесін кеңестің 

кейінгі отырыстары көрсетпек. Ұжымдық қауіп-

сіздік жөніндегі келісімшарт ұйымы министрлер 

кеңесінің келесі отырысын ағымдағы жылы 

желтоқсан айында Мәскеуде өткізу ұйғарылды.

Арман АСҚАР

Астана-Минск-Астана

ма ған палата төрағасы Орал Мұха мед жа-

нов мәселеге соңғы нүктені қою миссиясын 

өзіне алған көрінді. «Елекеев тің отырыс 

сайын көтеріп жатқан мәсе лесіне үңілсек, 

оны Мәжілісті сы байлас жем қорлықпен 

күрестегі әре кет сіздігі үшін айыптау деп 

түсінуге тиіспіз. Сондықтан да палатаның 

спикері, «Нұр Отан» ХДП фракциясының 

жетекшісі ретін де Мәжіліске, ондағы 107 

әріптесіме қатыс 

ты айтылған барлық 

айыптауларды түгел дей жоққа шыға ра-

тынымды ашық мәлім деймін. Сонымен 

қатар елімізде қыл мыскерлерді құрық тай-

тын, оның ішін де сыбайлас жемқорлармен 

күресті жүзеге асыратын органдар бар-

шылық. Би лік тің аражігін ажырататын жүйе 

де жұмыс істеп тұр. Осы тұрғыдан алғанда, 

қоғамға қажетті заңдарды қабылдау тек 

бізге ғана сеніп тапсырылған, бізден бас қа 

билік тармақтарының ешбірі де мұны 

жүзеге асыра алмайды. Сол үшін Пар-

ламенттің негізгі міндеті сыбайлас жем-

қор лықпен күрес емес, заң шығар ма шы-

лығы екендігін мәлімдеймін. Дәл осы заң 

шығару жолдары арқылы, заңна малық 

Минскіде Ұжымдық 

қауіпсіздік жөніндегі келісім-

шарт ұйымы сыртқы істер 

министрлері кеңесінің кезекті 

отырысы өтіп, оған еліміздің 

сыртқы істер министрі Ержан 

Қазыханов бастаған делега-

ция да қатысты. Ұжымдық 

қауіпсіздік жөніндегі келісімшарт 

ұйымының сыртқы істер минис-

трлер кеңесі бұл жолы ұйымға 

мүше елдердің қауіпсіздігін 

қамтамасыз етудің нақты іс-ша-

раларын талқыға салып, Бела-

русь жағы ұсынған Әріптестік 


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.67 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет