Қазақстанда күнкөріс деңгейін еуропалық тәсілмен есептейтін кез жетті ме?жүктеу 0.73 Mb.
Pdf просмотр
бет1/6
Дата18.02.2017
өлшемі0.73 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет      

www.аlashainasy.kz

e-mail: info@аlashainasy.kz

Жалғасы 2-бетте 

ОЙ-КӨКПАРҚазақстанда күнкөріс деңгейін еуропалық тәсілмен есептейтін кез жетті ме?

Осы күні дәрігерге қаралмақ түгіл, 

дәрігердің  алдын көрудің өзі – арман 

ғой, арман. Бүгін ба сыңыз ауырса, кемі 

бір не екі аптадан соң ғана дәрігерге 

қаралу «бақыты» бұйырады. Өйткені 

іздеген дәрігеріңізге алдын ала жазылу 

бойынша ғана сүрініп-жығылып жете-

сіз. Оған дейін есік тү гіл, тесігінен қа-

рат пайды. Сол екі аптаның ішінде ше-

йіт бо луыңыз да мүмкін. Дәрменіңіз 

жет се, ажалға «аялдағын, екі аптаға» 

дейсіз. Болмаса дәрігердің алдын көру 

«ар манында» кетесіз.  Ал дәрігерге жа-

зылған, баратын күніңіз туғанда да 

көре шегіңіз күтіп тұр. Көрісер күніңіз 

дәл келгенімен, жаздыртқан уақы-

тыңыз далада қалады. Одан кемінде 

бір сағаттан кейін ғана керіліп-созы-

лып, қабылдауды бастайды ғой «абзал 

жан  дар». Дәрігерлерге қатысты әңгіме 

қозғалғанда, Алдаркөсе сияқты «көр-

ге німді айтайын ба, әлде естігенімді 

айтайын ба?» дейсіз...

Кез келген адам ұғына бермейтін 

Бірыңғай ұлттық денсаулық сақтау 

жүйесіне сенсек, онда оның қарапа-

йым халыққа тигізер пайдасы орасан 

еді. Аталған жүйе қолданысқа енер 

тұста «мұның жақсылығы шаш етек тен. 

Дәрігерлік қызметтің сапасы жақ са-

рады» дескен еді. Ол да «дедім-ай!»-

мен келеді. Қайда барсаңыз да, кезегі 

мен дәрігерін күткен науқастан сүрініп-

жығыласыз. Қабылдайтын дәрігер я 

жұмыстарымен басқа қабатқа шығып 

кетеді, не болмаса қорған-қама лы – 

кабинетінде қағазын толты рып, тырп 

етпестен оты рады. Дәлізінде аш ішек-

ше шұбатылған  кезек те селк еткіз бей-

ді. Есігінен жаутаңдаған бай ғұс тарды 

ала көзбен бір атқан соң, екінші қайта 

есік ашуға ешкімнің дәті  бармай пұ-

шай ман  болады.   

Рас, бүгінде медицина саласы 

озық технологиялармен, үздік, таң-

дау лы  аппараттармен  жабдық та лу да. 

Дау жоқ. Еуропа елдерінен, Амери-

ка дан  мұхит асып келетін құ рал-

құрыл ғы лардың неше атасы бар біз-

де. Есесіне, білікті, білімді мамандар 

ке  міді. Науқасты жүре қарап, жүре 

тың  дайды. Өздеріне сенімсіз. Сон-

дықтан ал дына арызын айтып келген 

адамды біресе анау әріптесіне, біресе 

мынау әріптесіне доп ша тебетін әдет 

бар.  Жауапкер ші ліктен  қашқандықтан 

деп ойлаймыз. Әйтпесе басқа не? 

ТҮЙТКІЛ

Жалғасы 3-бетте 

«БІЛІМ» АРНАСЫ ҮШ ТІЛДЕ 

СӨЙЛЕЙТІН БОЛАДЫ

Астанадағы Назарбаев университетіне арнайы 

ат басын бұрған Президент  Ыбырай ата 

мыз 


жырлаған «айшылық алыс жерлерден жылдам 

хабар алғызған» ғылымның соңғы жетістіктерін 

пайдалана отырып, еліміздегі барлық білім алушы 

тәлімгерлерге онлайн режимінде дәріс оқыды. 

Сонымен бірге тұңғыш рет тек қана ғылыми 

жаңалықтан хабардар ететін отандық «Білім» 

телеарнасының тұсауын кесті. Телеарна, негізінен, 

үш тілде жұмыс жасайтын болады. Әлемдік және 

отандық ғалымдардың жаңа жобалары мен білім 

беру жүйесіндегі елеулі оқиғалардың барлығы 

ендігі кезекте осы арнаның еншісіне тиесілі. Әзірге 

«Отау-ТВ» арнасы арқылы ақпарат әлеміне жол 

тартқан телеарна алдағы уақытта басқа кабельді 

жүйелерге қосылатын көрінеді. ЖҰМЫССЫЗДЫҚТЫ ЖОЯТЫН – 

ҒЫЛЫМ МЕН БІЛІМДЕГІ ІЗДЕНІС

Өз сөзін қазіргі қалыптасқан экономикалық 

ахуалдың жай-жапсарынан бастаған  Нұрсұлтан 

Әбішұлы «бүгінгі күні әлемдегі қаржы дағдарысы 

рухани дағдарыстың да негізгі өзегіне айналып 

отыр» деп қадап айтты. «Ел-жұртты дүрліктірген 

қаржы дағдарысының біз қазір екінші толқынын 

күтіп отырмыз. Себебі Батыс Еуропа елдеріндегі 

экономикалық жағдай әлі тұрақты емес. Сондықтан 

жұмыссыздықпен күрес мәселесін мықтап қолға 

алуымыз керек», – дейді Мемлекет басшысы. 

 

Экономикалық тығырыққа тірелген елдерде қазіргі таңда жұмыссыздық салдарынан қылмыс саны күрт 

өсіп кеткен. Сол себепті Президентіміз жастарға 

білім мен ғылымды серік етуді тапсырды. 

С.БОНДАРЕНКО, Б.ОТАРБАЕВ (фото)

Алматы

+27..  +29о

+10..  +12

о

+20..  +22о

+3..  +5


о

Астана


ЭКОНОМИКА АЙНАСЫ

ИƏ

ЖОҚ

– Әрине, Қазақстандағы күнкөріс 

дең гейін еуропалық тәсілмен есеп тей-

тін кез жетті. Өйткені осы уақыттар 

ішін де еліміздің экономикасы қа рыш-

тап дамып, еліміз айтарлықтай өр кен-

деді. Ендеше, осыған сай күнкөріс дең-

гейін де заманға сай еу 

ро 

палық 


тәсіл мен есептеуге көшуіміз ке рек еді. 

Оның үстіне, біз қазір да мыған мемле-

кет тердің қатарына енуге тырысып жа-

тырмыз. Ендеше, күнкөріс деңгейін де 

еуропалық тәсілмен есептеуге кө шу ге 

тырысуымыз керек. Бәлкім, еуро па лық 

тәсілмен есептеуді біздің эко 

но 


ми-

калық жағдайымыз көтермеуі де мүм-

кін. Ондай жағдайда ең болмаса дәл 

қазіргі деңгейден өсіруіміз керек. 

Өйткені дәл бүгінгі тәсілмен еліміздегі 

күнкөріс деңгейі төмен адамдар саны 

өсе түсуі әбден мүмкін. 

– Жоқ, менің ойымша, Қазақстан да-

ғы күнкөріс деңгейін еуропалық тә сіл-

мен есептейтін кезеңге жете қой ған жоқ-

пыз. Оның үстіне, әр елде күнкөріс 

дең гейін анық таудың өз тәсілі бар. Ол әр 

ел дің  эко номикалық  өсімі  мен  да муы  на 

орай белгіленген. Мәселен, біз дің елі-

міздегі күнкөріс деңгейін анық тау дүние-

жү зілік  стандартқа  сәй кес,  Ха лық аралық 

ең бек  ұйымының  ме то ди ка сына  сай  жа-

сал ған.  БҰҰ  жа нын дағы  ар найы  ин с ти -

тут тың мето ди касы да біз дің осы бағыт-

та ғы  тәсі лі міз де  еске ріл ген.  Яғни  біз 

күнкөріс дең гейін анықтау тәсілін көк тен 

алып  отыр  ған  жоқпыз.  Жоғарыдағы 

халық ара лық  ұйымдардың  тәжірибесіне 

сү йен  дік.  Сондықтан  сарапшылар  ұсы-

ныс жаса ды екен деп, солардың ығына 

жы   ғыла  са лып,  Еуропаның  методи ка сы-

на сүйенуге болмайды деп ойлай мын. 

АҢДАТПА

...дедім-ай, ау!

-бетте

-бетте

4

4«Аңшы бала» 

немесе қазақ 

қашанғы 

қасқырмен алыспақ?

«Әулиеата» 

әуежайы өңірлік 

әуе қақпасы бола 

ала ма?


Үнем 

экологиялық 

апатқа ұласып 

кетіп жүрмесін-бетте

5

ДАТ!

Қазақстанда ақша да бар, құрал-

жабдықтардың озық үлгілері де жоқ 

емес. Бірақ оны дұрыс пайдалана 

білетін кәсіби мамандар жетіспейді149,45

188,00

23,56

13107,48

938,92

1691,82

4,61

1,25

1410,45

115,23

ДОЛЛАР


ЕВРО

РУБЛЬ


ЮАНЬ

EUR/USD


DJIA

KASE


RTSI

BRENT


GOLD

(ICE)

(NYMEX)

с

сс

с

Дәурен СЕЙІТЖАНОВ, әнші:

– Оралда өнер жағында жүрген 

апай ларым «Дәурен, ән айтқанда кө-

зің ді ашшы» дейтін. Былай айтып көр-

дім, олай айтып көрдім, бірақ көзімді 

ашып айта алмай-ақ қойдым. Сосын 

қара көзілдірік киіп, көзімді біржола 

жауып айтатын болдым.

(«Еларна» телеарнасындағы 

«Жарайсың» бағдарламасында 

айтқаны)

Астана уақытымен сағат 18:00 бойынша

Жастары білімді елдің 

ғана болашағы жарқын

Оразалы СӘБДЕН, экономика 

ғылымының докторы, 

профессор:

Бақберген ДОСПАНБЕТОВ, 

экономика ғылымының 

докторы, профессор:

-бетте

3

Сарапшы мамандар еліміздің Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігіне күнкөріс деңгейін бағалау әдістемесін 

заман талабына сай жетілдіру туралы ұсыныс жасап отыр. Олар 

«еліміз экономикалық тұрғыда қарыштап дамып жатқан 

тұста күнкөріс деңгейін есептеуде еуропалық «медиандық» 

тәсілге көшудің уақыты жетті» деген пікірде. Олардың 

дәйектерінше, бүгінгі күні Қазақстандағы күнкөріс 

деңгейі ескі әдістемеге сүйеніп, 90-жылдардағы өмір 

салтына орай жасалған. Бүгінгі таңда білім алуға, 

ақылы медицинаға қаржысы жоқтар да кедей болып 

саналуы керек көрінеді. Сарапшылардың 

ұсынысына орай кейбір мамандар «бізге 

еуропалық «медиандық» тәсілге көшуге әлі 

ерте» деген пікірде. Күнкөріс деңгейі 

төңірегіндегі  мамандардың тартысты пікірін 

ой-көкпардың талқысына салып көрген едік. 

обетте

6

АУА Р

АЙЫ


Синоптиктердің болжамы бойынша, қыркүйектің 

8-іне дейінгі аралықта Қазақстанның бес бірдей об-

лы сында суық ауа райы сақталады. Мамандардың 

бол жамына қарағанда, қыркүйектің 7-сі күні Ақмола 

мен Солтүстік Қазақстан облыстарында түнгі ауа темпе-

ра ту расы 0-ге дейін төмендейді. Ал Павлодар мен Қа-

рағанды облыстарында қыркүйектің 7-8-і күндері 

түнде сынап бағанасы 0-3 градусты көрсетеді деген 

болжам бар. Еліміздің шығысында да қыр күйектің 

6-8-і аралығында 0-3 градусқа дейін суық сақ талады. 

Ес теріңізге сала кетейік, «Қазгидромет» кәсіпорнының 

ма мандары бұған дейін қыркүйектің 5-6-сы күндері 

Қа 

зақстанның бес облысында ызғар болатынын хабарлаған еді.   

Сандуғаш СҰЛТАНҚЫЗЫ

Шығыста 

күн суытады

№156 (838) 

6 қыркүйек, бейсенбі

2012 жыл


Жанғали ХАМЗАБАЕВ:

Дәрігерлер сеніміне селкеу түскені қалай?

Жауырды жаба тоқып, несіне күлбілтелейік. 

Бұдан бұрынғы беделінде шаруамыз жоқ. 

Бірақ бүгінгі дәрігерлердің  қадірі  құнсыз 

құлдырап барады. Бүтіндей бір мамандық 

иелеріне топырақ шашудан аулақпыз. Құдай 

сақтасын. Алайда күнделікті өмірде кездесетін 

дәрігерлерге қатысты кереғар жағдайлар 

жанымызға батқан соң бұлай демеске 

шарамыз қалмады. Ақ халатты, ақ қалпақты 

бұл қауым қалайша  сенімге  селкеу түсірді? 

Антқа адалдықтан қашан жаза басып жүр? 

Кеше? Бүгін? Ешкім тап басып айта алмайды.  

Көптің бұл күні көкейіне қонақтаған бір-ақ 

ой: қазіргі медицина сенімсіз бе? Іш ауырса, 

тіс ауырса, кімнің қазір дәрі беретінін білмей 

қалдық...

Ұрпағының болашағын ойлаған 

ұлт жастарының білімді болуын басты 

мақсат етері даусыз. Жасы кіші болса 

да ақылы асқанды аға сыйлайтын 

қазақы қағиданың қаншалықты 

өміршең екенін сөзбен тауысып 

жеткізу мүмкін емес. Тамыры тереңге 

жайылған тарихында қазақтың 

білім-ғылым жолын насихат еткен 

аузы дуалы абыздары, данышпан 

датқалары, шежірелі шешендері өте 

көп болған. Сондықтан баба дәстүрінен 

ажырамаған бүгінгі ұрпақтың білімсіз 

болуға хақысы жоқ. Осыны мақсат 

тұтқан Елбасы кеше тікелей өзінің 

тапсырмасымен ашылып жатқан 

«Білім» телеарнасын іске қосты. 

Қызғалдақ АЙТЖАНОВА

Республиканың бірқатар аймағында түнгі 

ауа температурасы 0-3 градусқа дейін 

төмендейді. Қыркүйектің 5-6-сы күндеріне 

болжанған суық ауа райы тағы екі күн бойы 

сақталады.

№156 (838) 

6.09.2012 жыл, 

бейсенбі


www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

www.alashainasy.kz

2

e-mail: info@alashainasy.kz

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ ҚОҒАМДЫҚ-САЯСИ АҚПАРАТТЫҚ ГАЗЕТ

Басы 1-бетте

«Білім» телеарнасының басым бағыты қандай?

СЕРПІН

Жастары білімді елдің ғана болашағы жарқын

ТҰРАҚТЫЛЫҚ ТІРЕГІ-ТАТУЛЫҚ

Ел алдында тұрған тағы бір міндет – 

бей біт шілік пен татулықтың туын тік кө-

теру. Шат тыққа толы шаңырақтың шаша-

ғын сән  деп тараған Қазақ мемлекетіне 

қыз  ға ныш тың  қызыл  итін  айтақтап  отыр-

ғандар өте көп екенін ескерткен Елбасы 

әлем бо лып күресіп жатқан терроризмге 

қа зақ хал қы да өзіндік үлесін қосу керек 

дейді. Әри не, қолға қару алып емес, бей-

біт  ші ліктің  бас тау-бұлағы  болған  білім  алу 

ар қылы. Бі лімдінің мыңды жығатын за-

маны туған соң, барды аянып қалмау қа-

жет. «Ең бек ет сең ерінбей, тояды қар ның 

тілен бей» де ген Абайдың дана сөзін бас  ты 

қағидасына  ай налдырған  Нұр сұл тан 

Әбішұлы кейінгі тол қынға да осы бағытты 

ұсынып отыр.ЕЛДІҢ ӘЛ-АУҚАТЫН КӨТЕРЕТІН 

ШАҒЫН КӘСІПКЕРЛІК

«Біздің күнделікті тұрмысымызда тұты-

нып отырған заттарымыздың ешқайсысын 

қар 


жы институттары мен қорлар жа-

самайды. Ақшаны тек ақша алып келеді 

де ген ойдан бойымызды аулақ ұстау қа-

жет. Қолымыздағы дүниенің барлығын өн-

діретін еліміздегі еңбек күшінің көп бөлігі 

жұ мыс істейтін зауыттар мен фабрикалар», 

– дей келе, Президент шағын және орта 

биз несті дамыту мәселесін тағы да ал дың-

ғы кезекке қойып: «Әр қазақтың теңгесі 

өн дірістің осы түрінен өзіне 10 тиын пайда 

алып келсе, халықтың әлеуметтік-тұр мыс-

тық жағдайы бірнеше есе жоғарылайды. 

Мұ нымен біз даму қарқынымызды бұрын-

ғы 


дан да жылдамдата аламыз. Соның 

нәтижесінде жалпы халық болып отандық 

өнімдерді инвестициялауды қолға алуға 

болады. Бір сөзбен айтқанда, табысты 

инвестициялық жобалау мәселесін қолға 

алу керек», – деп атап көрсетті. 

 

ХАЛЫҚ БАЙЛЫҒЫ -ҰРПАҚ САУЛЫҒЫ

Өмірлік тәжірибесін жас буынмен бө-

лісуді үнемі қолдап жүретін Мемлекет бас-

шысы салауатты өмір салтын ұстанатыны 

бел гілі. Бұл ретте Елбасы жастарды да жат 

қы лықтардан аулақ болуға шақырудан 

жа лыққан емес. «Егер ұлтымыздың дені 

сау болса, халқымыздың демографиялық 

өсу қарқыны да қарыштайды. Мәселен, 

2011 жы лы бірінші сыныпқа 10 000 оқу-

шы бар са, 2012 жылы мектеп табалды ры-

ғын 12 000 оқушы аттаған. Бұл – халқы-

мыз  дың табиғи өсу көрсеткіші», – дейді 

Ел басы. 2005 жылы басталған демогра-

фия лық да му үдерісі Елбасының айтуына 

қа ра ған да, 2016 жылға дейін жалғасатын 

көрінеді. Се бебі Қазақстан – жас мемлекет, 

халқы мыз дың орташа жас көрсеткіші 35 

жастан ас пайды. Бұл – біз үшін өте қолайлы 

жағдай. Ер теңгі күні осы бүлдіршіндер 

біздің елі 

міздің білім-ғылым саласын 

дамытады. Өйт кені жарқын болашақ – 

ертеңгі жет кіншектердің қолында.

 

ТЕХНИКАНЫҢ «ТІЛІН» 

БІЛМЕЙІНШЕ, ИНДУСТРИЯЛЫҚ 

СЕРПІЛІС ЖОҚ

«ХVI ғасырға дейін ғылыми жаңалық 

шы  ғыстан батысқа бет алатын. Бірақ батыс 

елдері бу турбинасын қолға алған сәттен 

бастап шығысты шаң қаптырып кетті. Кейін 

атом, электр энергиясы ашылған соң тіпті 

қа ра үзіп кетті. Міне, осы сәттен бастап шы-

ғыс елдері өндірістен тысқары қала бас-

тады», – деп бір тоқталған Елбасы жастар-

ға ар на ған дәрісінде білімге құштар лық 

та ныт қан адам үшін Қазақ мем ле кетінде 

то лық жағдайдың жасалғанын және ендігі 

ме же индустриалды-инновациялық жо-

баларды игеріп, техниканың «тілінде» сөй-

леу керектігін айрықша ескертті. «Соғыстан 

ке йінгі жылдары шығыс елдері қайта жан-

да нып, әр салада ғылыми жаңалықтар 

ашыл ды. Оның өзінде Азияны Еуропаның 

ал дына түсіп кетті деуге келмейді. «Қазақ-

стан-2030» бағдарламасын даярлау ба-

ры  сын да біз Индонезия, Малайзия, Корея 

се  кілді мемлекеттермен иық тірестіріп, Ор-

та лық Азияның барысына айналуды алды-

мыз ға мақсат етіп қойған едік. Бүгін сол 

күн  ге жеттік. Бірақ жеткен жетістікпен бір 

орын да тоқтап қалуға болмайды. Қазіргі 

ғы лымдағы жаңалық күн сайын емес, са-

ғат сайын жаңарып отыратын кез. Ал менің 

айтып отырған индустриалдық төң ке рістің 

үшінші кезеңінде Қазақ жастары ал ғыр да 

табанды, ғылымның сан сала сынан хабары 

бар, соңғы техникалық мүм 

кін 

діктерді мең герген, қиялдары шексіз бо луы керек. 

Сон да ғана біз Азияның ба ры сына айнала 

ала мыз», – деді Президент. 

Ха лықты жұмыспен қамтамасыз етуге 

бай  ланысты осы уақытқа дейін көптеген 

са ла лық министрліктерде біршама ша-

ралар атқарылғаны белгілі. Соның жемісі 

бо лар, бізде қазіргі таңда жұмыссыздық 

мә селесі бұрынғымен салыстырғанда едә-

уір төмен. «Бүгінгі экономикалық жағдайда 

Гре циядағы, Испаниядағы қалыптасқан 

ахуал ды көзіміз көріп отыр. Ал Қазақ-

стандағы жағдайды қатар алып қарасақ, 

жер мен көктей айырмашылық бар. Себебі 

біздегі «Жол картасы» бағдарламасы ая-

сын 


да елімізде көптеген маман иелері 

қай та даярлық курсынан өтіп, басқа ма-

ман дықты игеріп шыққанын мақтанышпен 

ай туға болады. Міне, осындай жобаларға 

жас тар белсене атсалысу керек», – дейді 

Ел ба сы. ИГІЛІКТІҢ КӨЗІ ЖАҢҒЫРТЫЛАТЫН 

ЭНЕРГИЯ КӨЗДЕРІН ДАМЫТУДА 

ЖАТЫР

«Қазақстанда дәл қазір жаңғыртылатын 

энергия көздерін жасақтау қажет. Мысалы, 

Аф рикадағы Сахара шөлінде күн бата рея-

лары мен жел қалақшаларынан энергия 

өн діру ісі қолға алынып жатыр. Тіпті Еуропа 

ғалымдары мұхит толқындарын да энергия 

алу ісіне пайдалануды жоспарлап отыр 

екен. Сол сияқты жайлауда отырған шо-

пан ның шатырында күн батареясы, есігінің 

ал дында жел қалақшасы болса, қолында 

жоғары жылдамдықпен жұмыс істейтін 

ин 

тернет желісі болса, өзін-өзі қажетті энер гиямен қамтамасыз етіп отырса, қан-

дай тамаша», – деді жастардың назарын 

ин новацияға аударған Елбасы. Бір қараған 

адам ға бұл бос қиял секілді көрінуі мүмкін. 

Бірақ қазіргі ғылымның жетістіктері жоға-

рыда аталғандарды жасауға толық мүм кін-

дік береді. Елбасымыз сондықтан осындай 

мә селелерді алға тартып отыр. 

Шындығында, біздегі ауылшаруа шы-

лығын дамытудың кенжелеп тұрғаны, бәл-

кім, осындай игіліктердің болмауынан бо-

лар. Егер ауылды көркейтіп, гүлдендірем 

де ген азамат болса, мемлекет қаражатын 

бө луге әрдайым әзір. Ауылға жасалған 

мүм 

кіндікті ғылыммен ұштастыра қол-данар болсақ, қолымыздағы алтынымыз 

су сып түспес еді. Келешекте шынымен әр-

кім өз қажеттілігін қамтамасыз ететін жағ-

дайға жететініміз анық болса, неге сол 

күннің іргетасын бүгін қаламасқа. 

КЕМЕЛ БІЛІМГЕ ҚҰШТАРЛЫҚ 

МЕКТЕПТЕН БАСТАЛАДЫ

«Интеллектуалдық деңгейі жоғары жас-

тар жиналған Назарбаев университетінің 

зият керлік мектептері келешекте кемел бі лім 

иелерін тәрбиелеп шығады», – деген 

Н.Ә.Назарбаев өзге білім ошақтары да осы 

ба ғытқа тезірек бейімделгені дұрыс екенін 

ше  гелеп айтты. Өйткені әлемдегі озық үл гі -

дегі Кембридж, Оксфорд секілді уни вер си-

теттердің моделін алған бұл шаңырақта қа-

 зір еліміздің және алыс-жақын ше тел дер ден 

келген өте білімді ұстаздар қызмет ете  ді. 

Сондықтан болуы керек, мұндағы жас 

-

тардың барлығы жаңалыққа жаны құш  тар. Елбасының әрбір айтқан сөзін қалт 

жібермей, мұқият тыңдайтыны бай қал ды. 

Патшасының пайым-парасатын ба 

 

ғалай білетін білімді ұрпақ жарқын бо ла шақтың 

кепілі десек, артық болмас. Елі нің елеулі ұлы 

да жұртының жақсы өмір сү руіне жағдай 

жасап, берекелі тағдырын ме ре келі етпекке 

күш-жігерін сарп етіп келеді. 

Әлемді аузына қаратқан Алаш баласы 

атақ-абырой іздеп шарқ ұрған емес. Тек 

шартараптың шарайнасынан қазақы 

болмыс пен бейбіт өмір бейнесін көргісі 

келеді. Ал ондай нығметке қол жеткізу 

үшін өзгенің өнерін үйреніп, өз еліңнің 

дағуасына жарайтындай сауатың болуы 

қажет. Егер ақпарат майданында санаңа 

тоқыған ілімің әлсіз болса, аз уақытта 

алғаныңнан бергенің көбейіп шыға келеді. 

Бұл бүгінгі бәсекеге толы қоғамның басты 

талабы. Назарбаев университетіне келіп, 

еліміздің жоғары оқу орындарының сту-

денттеріне онлайн режимде дәріс оқыған 

Ел басының бүгінгі ұрпаққа айтар ойының 

тобықтай түйіні де осы болған секілді. 

***


Кешегі Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлының 

бір сағат бойғы дәрісін тыңдаушылар 

ауқы мы да алуан. Мәселен, интерактивті 

дә ріске теледидар мен ғаламтор арқылы 

5 миллионнан астам студент, мектеп мұға-

лім дері, колледж және жоғары оқу орын-

дарының оқытушылары ден қойды. Қазақ-

станнан бөлек, онлайн режимі арқасында 

На зарбаев дәрісін тыңдауға Еуропа, Азия 

мен Америка, Австралия құрлығындағы 

қы 

зығушылар да қосыла алатыны ай-тылған болатын. Ең бастысы, дәрістен соң 

тікелей қосылу арқылы Тұңғыш Пре-

зидентке елдің барлық аймақтарынан ғана 

емес, шетелдерде білім алушы жастар да 

сауал қою мүмкіндігіне ие болған еді. 

ИНДУСТРИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКА 

ҚҰРУ ҚАЖЕТ

Мазмұнды лекциядан кейінгі алғаш-

қы сауал жолдаған Назарбаев универ си-

тетінің студенті Ғалым Бәйтімбетов тағы-

лым ды дә ріс барысында Президенттің 

өзі көтерген мә селеге назар аударған 

бо латын. «Адам затты жаңа белеске кө-

теретін үшінші ин дус трия келе жатқанын 

айт тыңыз.  Қо ғам дағы  осындай  рево лю-

цияға Қа 

зақ 

станның әзірлігі қандай? Әзір лікті арттыру үшін не қажет?» – деді 

сту дент. «Дайындық туралы сұрақ өте 

орынды. Тәуелсіздіктің алғашқы 1991-

1996 жылдарында біз ыдыраудан кейінгі 

дағ дарыспен арпалыстық. Басқаны ой-

лау ға шамамыз да келмеді, қаражат та 

бол мады. Біздің нағыз дамуымыз осыдан 

іл герідегі 12 жылға тиесілі. Соның ішінде 

тек жер қойнауына қарап қалмай, индус-

трия 


 

лық дамуға ұмтылып жатырмыз. 

Қаз  ба байлық, Құдайға шүкір, қазақтың 

жерін 


де кенде емес. Дегенмен бұған 

тәуелділік еш болмайды, оның бағасы да 

нарықта құбылмалы. Сол үшін біз жер 

қой 


науына бағынбайтын екінші эко-

номика – индустриялық экономика құру-

ға тиіспіз», – деді Мемлекет басшысы. 

Бұл ретте Нұрсұлтан Әбішұлы батыс тех-

но логиясы да қуатты рөл ойнайтынын 

атап көрсетті. Әлбетте, батыс ұсына қоя-

тын дайын технология бар ма? Оның үс-

тіне, озық дүниесін біреуге беріп, сол 

ар қылы өзіне бәсекелес табуды кім, қай 

ел қалаушы еді? Бұған да мән берген 

Пре зидент: «Ендеше жаңалықты өзіміз 

та буға ұмтылсақ игі. Революцияға қажетті 

ин новация да, білім мен ғылым да қазақ 

да ласында бүршік атса екен. Мен соны 

мең зедім» – деді.


Каталог: userdata -> editions -> pdf
pdf -> Қазақтың Мұқағалиы туралы жұртшылық арасында әңгімелер
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Ресми мәлімет бойынша, Қазақстанда жұ
pdf -> Иә, отандық ғылым ды кө­ тер мейінше, мықты мем ле кет
pdf -> Мен Абайдың ақындық мек тебі өз деңгейінде зерттеліп
pdf -> Бір тілде деп міндеттеген жоқ
pdf -> Республикалық қоғамдық-саяси ақпараттық газет
pdf -> Қазақстандағы Ұбт-ның қа лып тасқан өзіндік тәртібі
pdf -> Ерғожин ЕрлЕді Дәулет Ерғожиннің сөзіне сенсек, салық органдарында сыбайлас жемқорлықтың дең­ гейі төмендеген. Құқық қорғау орган дарымен бірігіп жасаған жемқорлықтың

жүктеу 0.73 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет