ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстанжүктеу 4.97 Kb.
Pdf просмотр
бет5/16
Дата09.01.2017
өлшемі4.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
www.eurAsiAiff.com
2016 it’s all about time (қ/м) 
2016 it’s all about time (к/м) 
2016 it’s all about time (short) 
1997  жылы  астанада  туған.  дарынды  балаларға  арналған 
Қазақ-түрік  лицей-интернатының  түлегі.  Қазіргі  уақытта 
нью-Йоркте  тұрады  және  нью-Йорк  кино  академиясының 
1-курсында оқиды. 
Родился в 1997 году в астане. выпускник казахско-турецкого 
лицея-интерната для одаренных юношей. в данное время жи-
вет в нью-Йорке и учится на i курсе нью-Йоркской академии 
кино. 
born  in  Astana  in  1997.  Completed  the  Kazakh-turkish  lyceum 
boarding school for gifted young men. At present lives in new york 
and studies in the first year at the new film Academy. 
аЙсҰлтан сеЙітов | 
аЙсултан сеитов | AisultAn seitoV 
Мара  есірткі  сату  қылмысымен 
айналысады. ол өзінің досы баха-
мен бірге бастаған. Мара өз ісінде 
көтеріліп, беделді болды, ал бахаға 
оны  қызғанғаннан  басқа  ештеңе 
қалмады. уақыт өте келе Мара бұл 
қылмыстың  ары  еш  жақсылыққа 
әкелмейтінін түсінеді, оның үстіне 
інісінің де өзіне еліктей бастағанын 
байқайды.  Фильмдегі  оқиға  баха 
істі болып қалып, Марадан көмек 
сұраған кезінен қыза түседі. 
Мара  занимается  продажей  нар-
котиков  и  криминалом.  начинал 
он  вместе  с  другом  бахой.  Мара 
поднялся  по  карьерной  лестнице 
и заработал авторитет, а баха все 
больше  и  больше  завидовал  ему. 
со временем Мара понимает, что 
криминал  до  добра  не  доведет, 
ведь  его  младший  брат  старает-
ся  во  всем  подражать  старшему. 
действие  фильма  разворачива-
ется, когда баха попадает в пере-
дрягу и ему нужна помощь Мары.
Mara  is  dealing  with  drugs  and 
involved  in  crime,  having  started 
with his friend bakha. Mara has risen 
on  the  career  ladder  and  gained 
authority,  while  bakha  gets  more 
and  more  jealous.  in  due  course 
Mara  understands  that  crime  leads 
to no good, especially as his younger 
brother imitates the elder. the action 
turns when bakha gets into a scrape 
and needs Mara’s help.
Kazakhstan, 2016, 8 min. 
production: Aisultan seitov
language: russian
format: DCp
script: Aisultan seitov
Director: Aisultan seitov
Dop: Azamat Dulatov
editing: Vitali buzhan
Composer: Alim zairov
producers: Aisultan seitov, 
 beksultan Kazybek
Cast: zhalgaz zhangazin,  
Aktore bektursyn, nurgali nugman 
казахстан, 2016, 8 мин. 
производство: айсултан сеитов
Язык: русский
носитель: DCp
автор сценария: айсултан сеитов 
Режиссер-постановщик:  
айсултан сеитов 
оператор-постановщик:  
азамат дулатов
Монтажер: виталий бужан
композитор: алим заиров
продюсеры: айсултан сеитов, 
бексултан казыбек
в ролях: Жалгаз Жангазин,  
акторе бектурсын, нургали нугман 
Қазақстан, 2016, 8 мин. 
Өндіріс: айсұлтан сейітов
тілі: орыс
Формат: DCp
сценарий авторы: айсұлтан сейітов 
Қоюшы режиссер: айсұлтан сейітов 
Қоюшы оператор: азамат дулатов
Монтаж: виталий бужан
композитор: алим заиров
продюсерлер: айсұлтан сейітов, 
бексұлтан Қазыбек
Рольдерде: Жалғас Жанғазин,  
ақтөре бектұрсын, нұрғали нұғыман
ШиебӨРі
Шакал
the JACKAl

еРекШе кӨРсетіліМ
особыЙ показ 
speCiAl sCreeninGs
82 
гет – вивиан аМсалеМннің пРоЦесі | гет – пРоЦесс вивиан аМсалеМ | 
 
Gett – the triAl of ViViAne AMsAleM
84 
ҚазаҚ хандығы. алМас ҚылыШ | казахское ханство. алМазныЙ МеЧ | 
 
KAzAKh KhAnAte. DiAMonD sWorD
86 
ҚызыМ | доЧь | DAuGhter
88 
Өзге отан | дРугаЯ Родина | hoMe froM hoMe – ChroniCle of A Vision 

82
83
еРекШе кӨРсетіліМ | особыЙ показ | speCiAl sCreeninGs
еРекШе кӨРсетіліМ | особыЙ показ | speCiAl sCreeninGs
france, israel, Germany, 2014, 115 min.
production: Arte france Cinéma, with 
Canal+ france, DbG deux beaux garçons, 
elzévir & Cie, films Distribution;  
in association with israel film fund,  
Mini traité franco Allemand, riva films
languages: hebrew, french, Arabic
format: DCp
script: ronit & shlomi elkabetz
Directors: ronit & shlomi elkabetz
Dop: Jeanne lapoirie
editing: Joel Alexis
producer: Marie Masmonteil, sandrine 
brauer, shlomi elk Abetz
Cast: ronit elkabetz, simon Abkarian,  
Gabi Amrani, Dalia beger, shmil ben Ari, 
Abraham Celektar, rami Danon,  
eli Gornstein, evelin hagoel, Albert iluz, 
Keren Mor, Menashe noy, David ohayon, 
roberto pollack
вивианның  раввин  соты  арқылы  күйеуінен  ажыра-
су  үшін  болған  бесжылдық  күресі  туралы.  соттың 
шақыруына  жауап  бермей,  ажырасуға  келісімін  бер-
меген күйеуінің қасарысқан мінезімен арпалысады. іс 
созылып кетеді, себебі вивиан тапталған намысы үшін 
кінәлінің жазалануын талап етеді. 
история пятилетней борьбы вивиан за получение раз-
вода  через  раввинский  суд.  она  сталкивается  с  неу-
ступчивостью мужа, который не отвечает на повестки 
в суд и отказывается разводиться. процедура затяги-
вается,  поскольку  вивиан  пытается  вернуть  свое  по-
пранное достоинство.
the  story  of  Viviane  Amsalem’s  five-year-long  fight  to 
obtain  a  divorce  before  the  rabbinical  Court.  she  faces 
the uncompromising attitude of the husband, who fails to 
respond to the rabbis convocations and refuses the divorce 
(gett). the procedure drags on, as Viviane tries to recover 
her dignity.
гет – вивиан аМсалеМннің пРоЦесі
гет – пРоЦесс вивиан аМсалеМ
Gett – the triAl of ViViAne AMsAleM
Ронит ЭлькабеЦ 
ronit elKAbetz
1964  жылы  беэр-Шевада  туған.  акт-
риса,  сценарист,  режиссер.  бірнеше 
фильмдер  мен  сериалдарға  түскен, 
театр сахнасында ойнаған. 2004 жылы 
ағасы  Шломимен  бірге  өзінің  тұңғыш 
фильмін түсіріп, режиссурада бағын сы-
найды. картина осы «гетпен» аяқталған 
трилогияның біріншісі болды.
Родилась в 1964 году в беэр-Шева. ак-
триса, сценарист, режиссер. Cнималась 
в нескольких фильмах и сериалах, игра-
ла  на  сцене.  в  2004  году  попробовала 
себя  в  режиссуре,  сняв  первый  фильм 
совместно  с  братом  Шломи.  картина 
стала  первой  в  трилогии,  завершаю-
щейся фильмом «гет».
born in beershaba in 1964. israeli actress, 
screenwriter  and  director,  she  featured 
in  several  films,  tV  series  and  on  stage 
before  venturing  into  direction  in  2004, 
co-directing her first film with her brother 
shlomi;  the  film  was  the  first  in  a  trilogy 
that concludes with “Gett”. 
2011 куәлік | свидетельство | testimony 
2010 төрт меңгеруші (телесериал) | Четыре управляющих (телесериал) | the ran four (tV series)
2008 Жеті күн | семь дней | 7 Days 
2004 әйел алу | и взять себе жену | to take a Wife 
кинодағы 
еңбек 
жолын 
деректі  фильмнің  киноопе-
раторы және қоюшы режис-
серы  ретінде  нью-Йоркке 
көшкенге дейін бастады. ол 
онда  театрда  жұмыс  істеді. 
«әйел  алу»  фильмінен  кейін 
ол израильге оралды. 
начинал карьеру в качестве 
кинооператора и режиссера-
постановщика документаль-
ных фильмов до переезда в 
нью-Йорк, где он работал в 
театре. Фильм «и взять себе 
жену»  ознаменовал  его  воз-
вращение в израиль.
started  as  a  cameraman  and 
documentary filmmaker before 
moving  to  new  york,  where 
he worked in theatre. “to take 
a  Wife”  marked  his  return  to 
israel.
ШлоМи ЭлькабеЦ
shloMi elKAbetz
Франция, израиль, германия, 2014, 115 мин.
Өндіріс: Arte france Cinéma, Canal+ france, 
DbG deux beaux garçons, elzévir & Cie, films 
Distribution-мен бірге; israel film fund, 
Mini traité franco Allemand, riva films-дің 
қатысуымен
тілі: көне еврей, француз, араб
Формат: DCp
сценарий авторы: Ронити Шломи Элькабец
Қоюшы режиссер: Ронити Шломи Элькабец
Қоюшы оператор: Жан лапуари
Монтаж: Жоэль алекси
продюсерлер: Мари Мамунтэль,  
сандри брауэр, Шломи Эльк абец 
Рольдерде: Ронит Элькабец, симон абкарян, 
габи амрани,далия бегер,  
Шмиль бен ари, абрахам селектар,  
Рэми данон, Эли горнштейн, Эвелин 
хагоэль, альберт илуц, кэрен Мор,  
Менаше ной, давид охайон,  
Роберто поллак
Франция, израиль, германия, 2014, 115 мин.
производство: Arte france Cinéma, 
совместно с Canal+ france, DbG deux beaux 
garçons, elzévir & Cie, films Distribution;  
при содействии israel film fund,  
Mini traité franco Allemand, riva films
Языки: древнееврейский, французский, 
арабский
Формат: DCp
автор сценария: Ронит и Шломи Элькабец
Режиссеры-постановщики:  
Ронит и Шломи Элькабец
оператор-постановщик: Жан лапуари
Монтаж: Жоэль алекси
продюсеры: Мари Мамунтэль,  
сандри брауэр, Шломи Эльк абец 
в ролях: Ронит Элькабец, симон абкарян, 
габи амрани,далия бегер, Шмиль бен ари, 
абрахам селектар, Рэми данон,  
Эли горнштейн, Эвелин хагоэль,  
альберт илуц, кэрен Мор, Менаше ной, 
давид охайон, Роберто поллак
көрсетілім Қазақстан Республикасындағы  
израиль елшілігінің қолдауымен ұйымдастырылды
показ организован при поддержке посольства израиля в Республике казахстан
the screening is supported by the embassy of israel in Kazakhstan

84
85
алтын  орда  ыдырағаннаң  кейін  1457–1468  жылдар 
арасында аты аңызға айналған Шыңғыс хан әулетінің 
ұрпақтары керей мен Жәнібек және олардың ұлдары 
бұрындық  пен  Қасым  сұлтандардың  басқаруымен 
Қазақ  хандығының  қалыптасу  дәуірі  басталды.  Шы-
тырман  оқиғалы  фильмде  махаббат,  ант,  сатқындық, 
эпикалық  шайқастар,  сарай  төңкерісі,  қақтығыстар, 
әулеттің билік үшін таққа таласу сынды сюжеттермен 
қатар асан Қайғы, Қобыланды, Қазтуған сияқты тари-
хи маңызды тұлғалардың бейнесі жасалған. 
в  период  с  1457  по  1468  годы  на  фоне  распада  золо-
той  орды  произошло  становление  казахского  ханства 
под предводительством легендарных ханов-чингизидов 
керея и Жанибека и их сыновей – султанов бурындыка 
и  касыма.  интригующий  сюжет  вмещает  в  себя  такие 
линии,  как  любовь,  клятвы,  предательства,  эпические 
битвы, дворцовые перевороты, борьба за власть, дина-
стийные  конфликты  и  историю  исторически  значимых 
личностей, таких как асан кайгы, кобыланды, казтуган.
During  the  period  from  1457  to  1468,  against  the 
background  of  the  disintegration  of  the  Golden  horde, 
the  Kazakh  khanate  was  formed  under  leadership  of  the 
legendary  Chingis-Khans,  Kerey  and  zhanibek,  and  their 
sons, the sultans buryndyk and Kasym. the intriguing plot 
contains lines of love, oaths, treacheries, epic fights, palace 
revolutions, race for power, the conflicts of the dynasties, 
and  the  history  of  significant  personalities,  such  as  Asan 
Kaygy, Kobylanda, and Kaztugan.
2014 тығырықтан жол тапқан | Разрывая замкнутый круг | breaking the Closed Circle
2013 көшбасшы жолы | путь лидера. огненная река. Железная гора | 
    the leader’s path. river of fire. iron Mountain
2011 Жүрегім менің – астана (легионер, новелла №4, киноальманах) | сердце мое – астана 
(легионер, новелла №4, киноальманах) | Astana, My heart (almanac)
2011 балалық шағымның аспаны | небо моего детства | the sky of my Childhood
2008 сталинге сыйлық | подарок сталину | A Gift to stalin
2007 Құрақ көрпе | лоскутное одеяло | patchwork quilt
2004 барсакелмес аралы | остров возрождения | renaissance island
РҮстеМ әбдіРаШов 
РустеМ абдРаШов
rusteM AbDrAsheV
кинорежиссер, сценарист. 1970 жылы 10 ақпанда алматы қаласында туған. 
н.в.гоголь  атындағы  апматы  көркемсурет  училищесін  (1989)  суретші-
декоратор  мамандығы  бойынша,  бүкілодақтық  мемлекеттік  кинематогра-
фия  институтының  театр  суретшісі  факультетін  (Мәскеу  қаласы  ,  1993) 
кинорежиссер мамандығы бойынша бітірген. Қr Жастар сыйлығының лау-
реаты. тәуелсіз «тарлан» («надежда», 2004) сыйлығының иегері. кинемато-
графистер  одағының  мүшесі  (2005).  ҚР  еңбек  сіңірген  қайраткері.  оның 
фильмдері көптеген халықаралық кинофестивалдердің қатысушысы және 
жеңімпазы атанған.
кинорежиссер, сценарист. Родился в 1970 году в алма-ате. окончил алма-
атинское художественное училище им. н. в. гоголя (1988) по специальности 
художник  театра,  художественный  факультет  вгика  (маст.  л.  Шенгелая, 
1993). лауреат премии союза молодежи Рк. лауреат независимой премии 
«тарлан» («надежда», 2004). Член союза кинематографистов (2005). заслу-
женный деятель Рк. его фильмы – участники и призеры многих МкФ.
filmmaker, screenwriter. born in Alma-Ata in 1970. Graduated from the Gogol Art 
school in Almaty (1988) as stage designer, from the art faculty of the film institute 
VGiK (class of l. shengelaya, 1993). Winner of the Award of the youth union of 
Kazakhstan. Winner of the independent Award «tarlan» («hope», 2004). Member 
of the union of Cinematographers (2005). honored Artist of Kazakhstan. his films 
have participated and received awards at numerous iffs.
Kazakhstan, 2015–2016, 140 min. 
production: Kazakhfilm, Centaurus  
rustem Abdrashev production, Cinema fund 
languages: Kazakh, russian voiceover, 
english subtitles
format: DCp 
script: smagul yelubai, timur zhaksylykov, 
rustem Abdrashev 
Director: rustem Abdrashev 
Dop: sapar Koichumanova,  
Aleksandr plotnikov
editing: Galymzhan sanbayev
Composer: Abulkhair zharaskan
producer: Arman Asenov
Cast: Doskhan zholzhaksynov,  
Kairat Kemalov, yerkebulan Daiyrov,  
isbek Abdilmajonov, Ayan otepbergen, 
Meirgat Amangeldin
Қазақстан, 2015–2016, 140 мин. 
Өндіріс: Ш. айманов атындағы 
«Қазақфильм» аҚ, Centaurus rustem 
Abdrashev production, «кино қоры» 
Қоғамдық қоры
тілі: қазақ, орыс тілінде дикторлық 
дыбыстық аударма, ағылшынша субтитр
Өндіріс: DCp 
сценарий авторлары: смағұл елубай, 
тимур Жақсылықов, Рүстем әбдірашов
Қоюшы режиссер: Рүстем әбдірашов
Қоюшы операторлар: сапар койчуманов, 
александр плотников
Монтаж: ғалымжан санбаев
композитор: әбілқайыр Жарасқан
продюсер: арман асенов
Рольдерде: досхан Жолжақсынов, 
Қайрат кемалов, еркебұлан дайыров, 
исбек әбділмажинов, аян Өтепберген, 
Мейірғат амангелдин 
казахстан, 2015–2016, 140 мин. 
производство: ао «казахфильм»  
им. Ш. айманова, Centaurus rustem 
Abdrashev production, оФ «Фонд кино» 
Язык: казахский, русский дикторский 
закадровый перевод,  
английские субтитры
носитель: DCp 
авторы сценария: смагул елубай,  
тимур Жаксылыков, Рустем абдрашов
Режиссер-постановщик:  
Рустем абдрашов
операторы-постановщики:  
сапар койчуманов, александр плотников
Монтажер: галымжан санбаев
композитор: абулхаир Жараскан
продюсер: арман асенов
в ролях: досхан Жолжаксынов,  
кайрат кемалов, еркебулан дайыров, 
исбек абдильмажинов, аян отепберген, 
Меиргат амангельдин
ҚазаҚ хандығы. алМас ҚылыШ 
казахское ханство.  
алМазныЙ МеЧ 
KAzAKh KhAnAte. DiAMonD sWorD
еРекШе кӨРсетіліМ | особыЙ показ | speCiAl sCreeninGs
еРекШе кӨРсетіліМ | особыЙ показ | speCiAl sCreeninGs

86
87
2016 Қызым | дочь | Daughter
2014 бүгін | сегодня | today
2011 Қант бөлшегі | кубик сахара | A Cube of sugar
2007 тіпті қарапайым | проще простого | As simple As that
2005 Өте алыс, өте жақын | очень далеко, очень близко | so Close, so far
2002 әне, жарық сәуле | вот он, яркий свет | here, a shining light
2000 айдың жарығында | в свете луны | under the Moonlight
1999 бала және әскер | Ребенок и солдат | the Child and the soldier
1990 Жауынды күн (қ/м) | дождливый день (к/м) | A rainy Day (short)
1987 ол үшін (қ/м) | Ради него (к/м) | for him (short)
азизи мырза иранның оңтүстігіндегі мұнайлы қалада 
отбасымен  бірге  тыныш  өмір  сүріп  жатады.  бірде 
оның қызы сетаре әкесінің қарсылығына қарамастан, 
тегеранға  досын  шығарып  салуға  баратынын  ай-
тады.  оның  бұл  қарсылығы  отбасының  берекесін 
қашырады.
Мистер  азизи  ведет  тихую  жизнь  со  своей  семьей  в 
нефтяном  городе  на  юге  ирана.  однажды  его  дочь 
сетаре  заявляет,  что  против  воли  отца  отправится  в 
тегеран  проводить  своего  друга.  ее  неповиновение 
всерьез нарушает спокойствие главы семейства. 
Mr  Azizi  leads  an  uneventful  life  with  his  family  in  an 
oil  town  of  southern  iran.  one  day,  his  daughter  setareh 
announces that she will – against her father’s will – go to 
tehran to see off a friend. this act of disobedience seriously 
upsets the tranquility of the pater familias. 
iran, 2016, 103 min.
production: reza Mirkarimi & Arvand free 
zone organization 
language: persian
format: DCp
script: Mehran Kashani
Director: reza Mirkarimi
Dop: hamid Khozouie Abyane
Composer: Mohammad reza Aligholi
producer: reza Mirkarimi
Cast: farhad Aslani, Merila zarei,  
Mahour Alvand
иран, 2016, 103 мин. 
Өндіріс: reza Mirkarimi & Arvand free 
zone organization
тілі: парсы
Формат: DCp 
 
сценарий авторы: Мехран кашани
Қоюшы режиссер: Реза Миркарими 
Қоюшы оператор: хамид хозуи абьяне
композитор: Мохаммед Реза алиголи
продюсер: Реза Миркарими
Рольдерде: Фархад аслани,  
Мерила зареи, Махур алванд
иран, 2016, 103 мин. 
производство: reza Mirkarimi & Arvand 
free zone organization
Язык: персидский 
Формат: DCp
 
автор сценария: Мехран кашани
Режиссер-постановщик: Реза Миркарими 
оператор-постановщик:  
хамид хозуи абьяне
композитор: Мохаммед Реза алиголи
продюсер: Реза Миркарими
в ролях: Фархад аслани, Мерила зареи, 
Махур алванд
1967 жылы тегеранда туған. бейнелеу өнері университетін бітірген. оның 
«бала  және  әскер»  атты  тұңғыш  фильмі  бірнеше  марапаттарға  ие  болған. 
«айдың жарығында» фильмі каннда «сын аптасы» бағдарламасына қатысқан. 
оның фильмдері үш рет ираннан «оскар» жүлдесіне ұсынылған.
Родился в 1967 году в тегеране. окончил университет изобразительных ис-
кусств. его первый фильм «Ребенок и солдат» был неоднократно удостоен 
наград. Фильм «в лунном свете» принимал участие в программе «неделя 
критики» в каннах. трижды его фильмы выдвигались на премию «оскар» 
от ирана. 
born in tehran in 1967. he graduated from the fine Arts university. his first feature, 
“the  Child  and  the  soldier”,  has  won  several  awards.  “under  the  Moonlight” 
participated in the Critics’ Week in Cannes. three films have been iran’s entries 
for the oscars.
Реза МиРкаРиМи
rezA MirKAriMi 
ҚызыМ 
доЧь 
DAuGhter
еРекШе кӨРсетіліМ | особыЙ показ | speCiAl sCreeninGs
еРекШе кӨРсетіліМ | особыЙ показ | speCiAl sCreeninGs

88
89
2013 Өзге отан | другая родина – хроника видения | home from home (Die Andere heimat)
2006 отан – көріністер| Родина – фрагменты | heimat – fragments
2004 отан 3 | Родина 3 | heimat 3
1994 Режиссерлар түні | ночь режиссеров | night of Directors
1985–1992 екінші отан | вторая Родина | second heimat (Die zweite heimat)
1982–1984 отан | Родина | heimat 
1978 ульмадан келген тігінші | портной из ульма | the tailor from ulm
1976 ноль уақыты | нулевой час | zero hour
1973 венаға сапар | поездка в вену | trip to Vienna
1966 Махаббатты аңсау | Жажда любви | lust for love
XiX ғасырдың ортасында жүз мыңдаған европалықтар 
оңтүстік америкаға көш аударған. бұл ашаршылықтан, 
кедейшілік  пен  елдеріндегі  қанаушылықтан  қашып 
құтылудың амал болды. осындай қайғылы оқиғалармен 
қатар  махаббат  оқиғасы  және  ішкі  күйзеіс.  бұл  тек 
армандарына  қол  жеткізгенде  ғана  қорлық  өмірден 
құтыла  алатындарын  түсінген  екі  ағайындыны 
жақындастырады.
в середине XiX века сотни тысяч европейцев иммигри-
ровали в Южную америку. Это была отчаянная попыт-
ка избежать голода, бедности и деспотизма, царивше-
го  в  домах.  внутренняя  драма  и  любовный  роман  на 
фоне трагедии, о которой почти забыто. Это сближает 
двух братьев, которые понимают, что только осущест-
вление мечты может спасти их.
in  the  mid  19th  century,  hundreds  of  thousands  of 
europeans immigrated to south America. it was a desperate 
bid to escape the famine, poverty and despotism that ruled 
at home. this film is a domestic drama and love story set 
against  the  backdrop  of  this  forgotten  tragedy.  it  centres 
around two brothers who realise that only their dreams can 
save them. 
Germany, 2013, 230 min.
prodcution: erf edgar reitz filmproduktion, 
Munich; in co-production with les films du 
losange, ArD Degeto, WDr, br, Arte
language: english
format: DCp
script: edgar reitz, Gert heidenreich
Director: edgar reitz
Dop: Gernot roll
Composer: Michael riessler
producer: Christian reitz
Cast: Jan Dieter schneider, Antonia bill, 
Maximilian scheidt, Marita breuer, rüdiger 
Kriese, philine lembeck, Mélanie fouché, 
eva zeidler
Морбахта 1932 жылы туған. тетар өнері мен өнер тарихын оқыған. обер-
хауз груптың мүшесі (1962) және ульм кинорежиссурасы мектебінінің кино 
өнері институтының құрылтайшысы.
Родился в Морбахе в 1932 году. изучал театральное искусство и историю 
искусств. был членом оберхауз груп (1962) и соучредителем института ки-
ноискусств в ульмской Школе кинорежессуры (с александром клуге). 
born in Morbach in 1932; graduated in theatre and in art history. he was a member 
of the oberhausen Group in 1962 and, together with Alexander Kluge, co-founder 
of the institute for film Design at the ulm school of Design. 
ЭдгаР РаЙЦ
eDGAr reitz
германия, 2013, 230 мин.
производство: erf edgar reitz 
filmproduktion (Мюнхен);  
совместно с les films du losange,  
ArD Degeto, WDr, br, Arte
Язык: английский 
Формат: DCp
авторы сценария: Эдгар Райц,  
джерт хейденрейч
Режиссер-постановщик: Эдгар Райц
оператор-постановщик: гернот Рол
композитор: Майкл Рисслер
продюсер: кристиан Райц
в ролях: Ян дитер Шнайдер,  
антония билл, Максимилиан Шайдт, 
Мэрита бреуер, Рюдгер крайс,  
Филип лембек, Мелани Фуше,  
ева зейдлер
германия, 2013, 230 мин.
Өндіріс: erf edgar reitz filmproduktion 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ
2016 -> Қазіргі еліміздегі инновациялық экономиканың дамуы, оның қадамы туралы айтсаңыз?

жүктеу 4.97 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет