ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстанжүктеу 4.97 Kb.
Pdf просмотр
бет2/16
Дата09.01.2017
өлшемі4.97 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Актер, режиссер, продюсер
1951  жылы  ҚазссР-інің  балықшы  ауылында  туған.  1969  жылы  Құрманғазы  атындағы  өнер  институтының  
театр факультетіне оқуға түседі (ксРо халық артисі хадиша бөкееваның шеберханасы). 1972 жылы Жасөспірімдер 
театрының қосалқы тобына жұмысқа алынады, ал 1993–2000 жылдары оның директоры болды. Қазақстан ленин 
комсомолы  сыйлығының  иегері  (1982).  Қазақстан  Республикасының  халық  артисі  (1995).  Қазақстан  Республикасы 
Мемлекеттік  сыйлығының  иегері  (1996).  Қырғыз  Республикасының  еңбек  сіңірген  артисі  (1996).  «тарлан»  тәуелсіз 
жүлдесінің иегері (2007).
Актер, режиссер, продюсер
Родился в 1951 году в пос. балыкши, казсссР. в 1969 году поступил на театральный факультет института искусств 
им. курмангазы (мастерская народной артистки сссР хадиши букеевой). в 1972 году был принят во вспомогатель-
ную  труппу  тЮза,  а  в  1993–2000  гг.  являлся  его  директором.  лауреат  премии  ленинского  комсомола  казахста-
на (1982). народный артист Республики казахстан (1995). лауреат государственной премии Республики казахстан 
(1996). заслуженный артист киргизии (1996). лауреат премии «тарлан» (2007).
Actor, director, producer
born in the settlement balykshi in 1951. in 1969 enrolled in the theatre faculty of the Kurmangazy Art institute (workshop of 
the national actress of the ussr Khadisha bukeyeva). in 1972 was accepted in the auxiliary troupe of the theatre of the young 
spectator and from 1993–2000 was its director. Winner of the prize of the lenin Komsomol of Kazakhstan (1982). national 
Actor of the republic Kazakhstan (1995). Winner of the state prize of the republic Kazakhstan (1996). honoured Artist of 
Kyrgyzstan (1996). Winner of the prize tarlan (2007).
ҚазаҚстан
казахстан
KAzAKhstAn
аҚтан аРыМ ҚҰбат 
актан аРыМ кубат 
AKtAn AryM KubAt
Режиссер, сценарист, продюсер, актер
кинорежиссер,  ҚР  Ұлттық  киноакадемиясының  академигі,  еуропалық  кино  өнері  академиясының  толық  мүшесі, 
Қырғыз Республикасының халық артисі, ііі дәрежелі Манас орденінің иегері, Қырғыз Республикасы Жастар одағының 
Мемлекеттік сыйлығының иегері. 1957 жылы Қырғызстанның Шу облысы кунтуу ауылында туған. с. Чуйков атындағы 
Қырғыз мемлекеттік көркемсурет училищесін бітірген (1980). 1981 жылдан бері «Қырғызфильм» киностудиясында 
суретші-безендіруші,  қоюшы  суретші  болып  жұмыс  істеді.  1988  жылы  «бешкемпір»  деген  жеке  студиясын  ашты. 
2004 жылдан бері – «ой арт» продюсерлік компаниясының арт-директоры. кино саласындағы қоғамдық шараларға 
белсенді араласады, «Қырғызстан кинематографы – 2010» стратегиясын жасаушылардың бірі. 
Режиссер, сценарист, продюсер, актер
кинорежиссер,  академик  национальной  киноакадемии  кР,  действительный  член  европейской  академии  кино-
искусств, народный артист кырзызской Республики, лауреат ордена Манаса iii степени, лауреат государственной 
премии союза молодежи кыргызской Республики. Родился в 1957 году в селе кунтуу Чуйской области кыргызстана. 
окончил кыргызское государственное художественное училище им. с. Чуйкова (1980). с 1981 года работал в каче-
стве художника-декоратора, художника-постановщика на киностудии «кыргызфильм». в 1998 году создал собствен-
ную студию «бешкемпир». с 2004 года – арт-директор продюсерской компании «ой арт». активно участвует в обще-
ственной деятельности в области кино, является одним из инициаторов и разработчиков стратегии «кинематограф 
кыргызстана – 2010». 
Director, scriptwriter, producer, actor
filmmaker, member of the national film Academy of Kyrgyzstan, of the european film Academy; national actor of Kyrgyzstan, 
winner of Manas Award (iii degree), winner of the state prize of the Kyrgyz youth union. born in the village Kuntuu, Chuisk 
region  in  1957.  Graduated  from  the  Chuikov  state  Art  school  (1980).  since  1981  worked  as  set  designer  and  production 
designer at the studio Kyrgyzfilm. in 1998 founded the studio beshkempir. since 2004 art director of the production company 
oy Art. participates in public work; one of the initiators and developers of the strategy “Cinema of Kyrgyzstan 2010”. 
ҚыРғызстан
кыРгызстан
KyrGyzstAn 
халыҚаРалыҚ ҚазылаР алҚасы | МеЖдунаРодное ЖЮРи | internAtionAl Jury
халыҚаРалыҚ ҚазылаР алҚасы | МеЖдунаРодное ЖЮРи | internAtionAl Jury

18
гРиМуР хаконаРсон
GriMur hAKonArson
Актер, режиссер, продюсер
2004  жылы  прагада  Музыка  өнері  академиясының  кино  және  телевидение  факультетін  (fAMu)  бітірген.  оның 
«славек Қоқыс» (2005) дипломдық жұмысы канн хкФ синефондасьон бағдарламасына іріктеліп алынды және түрлі 
халықаралық  кинофестивальдарда  12  жүлде  жеңіп  алды.  2007  жылы  локарно  фестивалінде  бастау  алған  оның 
қысқаметражды  «күрес»  фильмі  әлем  бойынша  25  жүлдеге  ие  болды.  «таза  жүрек»  атты  деректі  фильмі  скжал-
борг (2012) кинофестивалінде бас жүлдені алды. «хвелер» атты деректі фильмін 2014 жылы исландия киноакаде-
миясы үздік деректі фильм деп таныды. Режиссердың бір-бірімен жауласқан ағайынды қойшылар туралы тұңғыш 
толықметражды «Қойлар» көркем фильмі 2015 жылы канн кинофестивалінде «айрықша көзқарас» конкурсын жеңіп 
алды. бұл фильм де әлем бойынша 22 жүлдені иеленіп, 40-тан астам еліне сатылды. 
Актер, режиссер, продюсер
окончил факультет кино и телевидения академии музыкальных искусств в праге (fAMu) в 2004-м. его дипломный 
фильм «славек дрянь» (2005) был отобран в программу синефондасьон в каннах, завоевал 12 призов на различных 
кинофестивалях. короткометражный фильм «борьба», стартовав в локарно в 2007-м, собрал 25 призов по всему 
миру.  документальный  фильм  «Чистое  сердце»  был  показан  на  кинофестивале  скжалборг  (2012),  где  взял  глав-
ный приз. документальный фильм «хвелер» получил премию исландской киноакадемии за лучший документальный 
фильм в 2014-м. полнометражная художественная картина «бараны» о враждующих братьях-овцеводах дебютиро-
вала в каннах в 2015 году и выиграла приз в конкурсе «особый взгляд». Фильм завоевал 22 приза на фестивалях и 
был продан в более 40 стран.
Actor, director, producer
Grimur hakonarson graduated from prague’s fAMu in 2004. his diploma film “slavek the shit” (2005) received international 
attention and was selected for the Cinéfondation at Cannes in 2005, winning 12 festival prizes. his next short film, “Wrestling”, 
premiered at locarno in 2007 and won 25 festival prizes around the world. in 2012 Grimur premiered his documentary, “A pure 
heart” in skjaldborg film festival and won the main prize. the documentary “hvellur” won the icelandic Academy Awards 
for best documentary in 2014. Grimur’s new feature film, “rams,” about two warring sheep-farming brothers, premiered in 
Cannes in 2015 and won the un Certain regard competition. it took to the festival circuit and won 22 prizes, and has been 
sold to over 40 territories.
исландиЯ
iCelAnD 
халыҚаРалыҚ ҚазылаР алҚасы | МеЖдунаРодное ЖЮРи | internAtionAl Jury
www.eurAsiAiff.com

21
халыҚаРалыҚ ҚысҚа МетР ҚазылаР алҚасы | МеЖдунаРодное ЖЮРи коРоткого МетРа | internAtionAl short filM Jury
дәРеЖан ӨМіРбаев
даРеЖан оМиРбаев
DArezhAn oMirbAyeV 
Режиссер, сценарист
1958 жылы Жамбыл облысының Ұйық ауылында туған. Қазақ мемлекеттік университетінің қолданбалы математика 
факультетін бітірген. оқытушы және программист, «Қазақфильм» киностудиясында редактор болып жұмыс істеді. 
бМки кинотану факультетін (плаховтың шеберханасы, 1987) бітірген. 1988 жылдан – «Қазақфильм» киностудиясын-
да қоюшы режиссер. 2004–2006 жылдары – «киноман» журналының бас редакторы.
Режиссер, сценарист
Родился в 1958 году, в селе уюк Жамбылской области. окончил факультет прикладной математики казахского госу-
дарственного университета. Работал преподавателем и программистом, редактором на киностудии «казахфильм». 
учился  на  режиссерском  факультете  вгика.  окончил  киноведческий  факультет  вгика  (мастерская  а.  плахова, 
1987).  с  1988  года  –  режиссер-постановщик  киностудии  «казахфильм».  в  2004–2006  годах  –  главный  редактор 
журнала «киноман».
Director, scriptwriter
born in the viilage of uyuk, zhambyl region in 1958. Graduated from the faculty of Applied Maths of Kazakh state university. 
Worked as teacher and programmer, editor at the film studio Kazakhfilm. studied at the director’s faculty of the film institute 
VGiK, and graduated in film studies (class of A. plakhov, 1987). since 1988 director at the studio Kazakhfilm. in 2004–2006 
editor-in-chief of the magazine “Kinoman”.
ҚазаҚстан
казахстан
KAzAKhstAn
халыҚаРалыҚ ҚысҚа МетР 
ҚазылаР алҚасы
МеЖдунаРодное ЖЮРи  
коРоткого МетРа
internAtionAl short filM Jury

22
23
анна каЧко 
AnnA KAtChKo
Продюсер
бірлескен халықаралық фестивальдарда жұмыс істеп жүрген кинопродюсер. германия және Ресейде тұрады. оның 
марапаттарының ішінде берлин хкФ («Жарасымды дәрістер», Қазақстан) күміс аю жүлдесі, венеция фестивалінің 
сын  апталығында  («Kalo  pothi»,  непал),  үздік  фильм  үшін  Федеор  жүлдесі,  sundance  кинофестивалінде  Global  
filmmaking  Award  жүлдесі  және  халықаралық  арте  жүлдесі  («люксембург»,  украина)  және  басқа  да  көптеген  
жүлделер  бар.  анна  качко  –  Москва  халықаралық  кинофестивалі  мен  халықаралық  «еуразия»  кинофестивалінің 
іскерлік  алаңдарының  негізін  салушы.  европа  киноакадемиясының  мүшесі  және  европа  продюсерлер 
ассоциациясының (eAVe) Ресейдегі өкілі. 
Продюсер
заслуженный кинопродюсер, специализируется на совместных международных кинопроизводствах. проживает в 
германии  и  России.  в  число  ее  наград  входит  серебряный  Медведь  на  берлинском  МкФ  («уроки  гармонии»,  ка-
захстан), приз Федеора лучшему фильму на неделе критики венецианского кинофестиваля («Kalo pothi», непал), 
премия Global filmmaking Award на кинофестивале sundance и Международный приз арте («люксембург», украина) 
и множество других. анна качко – основатель бизнес-площадки Московского Международного кинофестиваля и 
Международного кинофестиваля «евразия». Член европейской киноакадемии и представитель европейской про-
дюсерской ассоциации (eAVe) в России.
Producer
Anna Katchko is an award-winning producer based in Germany and russia, specializing in international co-productions. her 
credits  include  berlinale  silver  bear  (“harmony  lessons”,  Kazakhstan),  Venice  Critics  Week  fedeora  Award  (“Kalo  pothi”, 
nepal), sundance Global filmmaking Award and Arte international prize (“luxembourg”, ukraine) and many more. Katchko is 
the founder of Moscow iff business square and of eurasia spotlight. Member of the european film Academy efA and russian 
eAVe representative.
геРМаниЯ
GerMAny
Янина Мелехова
yAninA MeleKhoVA
Кино және театр актрисасы, қоюшы балетмейстер, педагог
1985 жылы борисовта туған (беларусь). Ресейдің құрметті азаматы. Ресейдің киноактерлар гильдиясының мүшесі. 
«соғыс» («Қарсыласу территориясы») фильміндегі басты ролі үшін Ұлттық «хрусталь көкқұтан» фестивалінде және  
с. герасимов атындағы халықаралық кинофестивальда үздік әйел ролі жүлдесін жеңіп алды. Ресейге көшіп келген-
нен кейін «на покровке» театрында жұмыс істеді, халықаралық театр мектебінде (стд РФ) қосымша білім алды. 
Қазіргі таңда Янина Москвадағы «Экспромт» музыкалық театрында жұмыс істейді.
Актриса кино и театра, балетмейстер-постановщик, педагог
Родилась  в  1985  году  в  борисове  (беларусь).  почетный  гражданин  России.  Член  гильдии  киноактеров  России.  
сыграв главную роль в фильме «война» («территория сопротивления»), стала обладателем приза за лучшую женскую 
роль на национальном фестивале «хрустальный аист» и на международном кинофестивале им. с. герасимова. пе-
реехав в Россию, Янина служила в театре «на покровке», получила дополнительное образование в Международной 
театральной школе (стд РФ). сегодня Янина играет в Московском музыкальном театре «Экспромт».
stage and screen Actress, choreographer, pedagogue
born in borisov (belarus) in 1985. honourable Citizen of russia. Member of the Guild of film Actors of russia. having played 
the lead role in the film “War” (“territory of resistance”), she received the prize for best Actress at the national festival Crystal 
stork and at the Gerasimov international film festival. having moved to russia, yanina worked at the theatre on pokrovka, 
has  received  additional  training  at  the  international  theatre  school  (stD).  today  she  plays  at  the  Moscow  Music  theatre 
impromptu.
РесеЙ
РоссиЯ
russiA
халыҚаРалыҚ ҚысҚа МетР ҚазылаР алҚасы | МеЖдунаРодное ЖЮРи коРоткого МетРа | internAtionAl short filM Jury
халыҚаРалыҚ ҚысҚа МетР ҚазылаР алҚасы | МеЖдунаРодное ЖЮРи коРоткого МетРа | internAtionAl short filM Jury

24
25
РаМаз буба хотиваРи
rAMAz bubA hotiVAry
Кинорежиссер, сценарист, педагог, продюсер
1946  жылы  тбилисиде  туған.  бМки-ның  кинорежиссура  факультетін  бітірген  (1971,  Р.  карменнің  шеберханасы). 
2002  жылдан  бері  (үзіліспен)  грузия  мемлекеттік  киноорталығы  комиссиясында  жұмыс  істейді.  2013  жылдан  –  
грузин киносын дамыту ортарлығының бақылау кеңесінің төрағасы. Ш. Руставели атындағы грузия театр және кино 
университетінде  кинорежиссура  шеберханасын  жүргізеді.  көркем,  деректі  және  танымдық  фильмдердің  фулл-
профессоры.
Кинорежиссер, сценарист, педагог, продюсер
Родился в 1946 году в тбилиси. окончил факультет кинорежиссуры вгика (1971, мастерская Р. кармена). с 2002 
года (с перерывами) работает в комиссии грузинского государственного киноцентра. с 2013 года – председатель 
наблюдательного совета Центра развития грузинского кино. ведет мастерскую кинорежиссуры и монтажа в гру-
зинском университете театра и кино им. Ш. Руставели. Фулл-профессор по художественному, документальному и 
познавательному кино. 
filmmaker, scriptwriter, pedagogue, producer
born in tblisi in 1946. Graduated from the director’s faculty of the film institute VGiK (1971, class of r. Karmen). since 2002 
(with intermissions) works on the commission of the state film Centre. since 2013 chairman of the supervisory council of the 
Center for Development of Georgian Cinema. leads workshops in film direction and editing at the rustaveli university of 
theatre and film. professor in fiction, documentary and popular cinema.
гРузиЯ
GeorGiA
анаР ЖҮнісова 
анаРа Жунусова
AnArA zhunusoVA
Продюсер, режиссер
бМки режиссерлық факультетін бітірген (в. хотиненконың шеберханасы, 2010). т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық 
өнер академиясының және «сталкер» кино мектебінің оқытушысы. 2015 жылдан бері «Қазақфильм» киностудиясын-
да өндіріс меңгерушісі – продюсер ретінде жұмыс істейді. 
Продюсер, режиссер
окончила режиссерский факультет вгика им. с. герасимова (мастерская в. хотиненко, 2010). преподаватель казах-
ской национальной академии искусств им. т. Жургенова и киношколы «сталкер». с 2015 года работает на киностудии 
«казахфильм» в должности заведующего производством – продюсер.
Producer, Director
Graduated  from  the  director’s  faculty  of  the  film  institute  VGiK  (class  of  V.Khotinenko,  2010).  teacher  of  the  zhurgenov 
national Academy of Arts and the film-school “stalker”. since 2015 works at Kazakhfilm as producer.
ҚазаҚстан
казахстан
KAzAKhstAn
халыҚаРалыҚ ҚысҚа МетР ҚазылаР алҚасы | МеЖдунаРодное ЖЮРи коРоткого МетРа | internAtionAl short filM Jury
халыҚаРалыҚ ҚысҚа МетР ҚазылаР алҚасы | МеЖдунаРодное ЖЮРи коРоткого МетРа | internAtionAl short filM Jury

26
27
каРолин ваЙднеР
CArolin WeiDner
геРМаниЯ | GerMAny
Журналист.  кино  сыны  саласында  маманданып 
жүрген  тәуелсіз  журналист.  кинематографияны  бер-
линде оқыған, die tageszeitung (taz) және spiegel online 
сияқты  газеттер  мен  журналдар  үшін  жазады.  кино 
және  1950-1960  жылдардағы  неміс  киносы  туралы 
дәрістер  оқиды.  Москва,  пусан,  базель,  оберхаузен 
және  Роттердам  кинофестивальдарында  қазылар 
мүшесі болған.
Журналист.  независимый  журналист,  специализи-
рующийся на кинокритике. изучала кинематографию 
в берлине, пишет для газет и журналов, таких как die 
tageszeitung (taz) и spiegel online. Читает лекции о кино 
и пишет о немецком кино 1950–1960 годов. была чле-
ном  жюри  в  Москве,  пусане,  базеле,  оберхаузене  и 
Роттердаме.
Journalist.  Carolin  Weidner  is  a  freelance  journalist, 
specializing in film criticism. she studied film in berlin and 
writes  for  newspapers  and  magazines  as  die  tageszeitung 
(taz) and spiegel online. she has lectured on cinema and 
written about German film of the 1950s and 1960s. she has 
been a jury member in Moscow, busan, basel, oberhausen 
and rotterdam.
укРаина | uKrAine
олег батуРин
oleh bAturin
Журналист,  кинокритик.  «новый  день»  газетінің 
журналисі,  мәдениет  және  саясат  саласындағы  ком-
ментатор.  Қазіргі  кезде  lb.ua  (liberty  ukraine)  ки-
носыншы  болып  жұмыс  істейді.  оның  мақалалары 
украин  басылымдары  мен  интернет-баспаларында 
жарық көрген. батурин «кино без табу» киноклубының 
кураторларының  бірі  және  екі  рет  «Молодость» 
кинофестивалінің жюри мүшесі болған (2014, 2011).
Журналист,  кинокритик.  Журналист  газеты  «новый 
день»,  комментатор  в  сфере  культуры  и  политики.  
в  настоящее  время  работает  кинокритиком  в  lb.ua 
(liberty  ukraine).  его  статьи  были  опубликованы  в  
украинском  печатных  изданиях  и  интернет-прессе. 
батурин был одним из кураторов киноклуба кино без 
табу, и дважды членом жюри кинофестиваля «Моло-
дость» (2014, 2011).
Journalist, film critic. oleh baturin is a journalist for “novy 
den’”  newspaper,  cultural  and  political  commentator. 
Currently works as a film critic at lb.ua. his articles have 
been  published  in  ukrainian  printed  and  online  press. 
baturin was one of the curators of the film club Kino bez 
tabu,  and  has  served  on  juries  twice  for  the  film  festival 
Molodist (2014, 2011).
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn
әсиЯ баЙғоЖина
асиЯ баЙгоЖина 
AssiyA bAiGozhinA
Сценарист,  публицист,  деректі  фильм  режиссеры. 
алғашқы  білімі  бойынша,  журналист,  екінші  маман-
дығы  –  кинематографист.  Москвадағы  Жоғары  курс-
ты  бітіргеннен  кейін  «Қазақфильм»  киностудиясы- 
ның деректі фильмдер бірлестігінде бас редактор бо-
лып жұмыс істеді. 1990-жылдың басында «параллель» 
атты  тәуелсіз  жастар  студиясының  басшысы  болды. 
киностудияда, кейін телевидение және мерзімді басы-
лымдарда жұмыс істеді. т. Жүргенов атындағы ҚазҰӨа 
доценті,  деректі  фильм  режиссурасының  шеберхана-
сын жүргізеді. 
Сценарист,  публицист,  режиссер-документалист.  по 
первому  образованию  журналист,  по  второму  –  ки-
нематографист.  по  окончании  высших  курсов  в  Мо-
скве  работала  главным  редактором  объединения  до-
кументальных  фильмов  на  «казахфильме».  в  начале  
1990-х – руководитель молодежной независимой сту-
дии «параллель». Работала на киностудии, потом на тв 
и в печатных сМи. доцент казнаи им. т. Жургенова, 
ведет мастерскую режиссуры неигрового кино. 
scriptwriter,  critic,  Documentary  filmmaker.  Journalist 
by first training and filmmaker by second profession. After 
graduation  from  the  higher  Courses  for  scriptwriters  and 
Directors  in  Moscow  worked  as  editor-in-chief  of  the 
association of documentary films at Kazakhfilm. in the early 
1990s head of independent youth studio parallel. Worked 
at the film studio, then for tV and print mass-media. senior 
lecturer at the zhurgenov national Academy of Arts, with a 
workshop on documentary direction. 
ФипРесси ҚазылаР алҚасы | ЖЮРи ФипРесси | Jury fipresCi
féDérAtion internAtionAle  
De lA presse 
сinéMAtoGrAphique

28
29
нетпак ҚазылаР алҚасы | ЖЮРи нетпак | Jury netpAC
санни дЖозеФ
sunny Joseph
Үндістан | индиЯ | inDiA
Кинематографист, режиссер. Үндістанның кино және 
телевидение  институтын  кино  түсіру  мамандығы 
бойынша  бітірген  (1983).  «Малаялам»  кинокомпания-
сында  кинооператордың  көмекшісі  болып  жұмыс 
істеді. 30 ішінде он үш тілде және 60 көркем фильмде 
жұмыс істеген. ол Шадж карунның «туу» (1988) атты 
тырнақалды фильмі жарыққа шыққаннан кейін таны-
мал болды. 
Кинематографист, режиссер. окончил институт кино 
и  телевидения  индии  по  специальности  киносъемка 
(1983). Работал в кинокомпании «Малаялам» ассистен-
том кинооператора. в течение 30 лет работал на один-
надцати  языках  и  над  60  художественными  фильма-
ми. он стал знаменитым после выхода в свет фильма 
«Рождение» (1988), который стал дебютным фильмом 
Шаджи карун.
cinematographer, Director. Graduated in Motion picture 
photography from the film and television institute of india 
in 1983. Worked in the Malayalam film industry as assistant 
cinematographer. After 30 years in the job, he has worked 
in  eleven  languages  and  worked  on  60  feature  films.  he 
became  known  after  the  cinematography  for  “the  birth” 
(1988), the debut film of shaji Karun. 
Филиппины | philippines
ФРЭнсис дЖозеФ кРуз
frAnCis Joseph Cruz
Киножурналист.  Фрэнсис  джозеф  круз  мамандығы 
бойынша  корпоративті  теңіз  адвокаты  болып  табы-
лады және ол businessworld, the philippine star, rogue 
Magazine и philippine free press сияқты басылымдарға 
кино  туралы  жазады.  Қазіргі  уақытта  ол  rappler  ба-
сылымына  рецензия  жазуда.  сонымен  қатар  ол  фи-
липпин  киносы  туралы  кітаптың  басылып  шығуына 
үлесін қосқан. ол berlinale talent Campus секциясында 
berlinale talent press жүйесіне қатысу мәртебесіне ие. 
Киножурналист.  Фрэнсис  джозеф  круз  является  по 
профессии корпоративным морским адвокатом, кото-
рый пишет о кино для таких изданий, как businessworld, 
the  philippine  star,  rogue  Magazine  и  philippine  free 
press.  в  настоящее  время  он  пишет  рецензии  для  из-
дания  rappler.  он  также  внес  вклад  в  издание  книг 
о  филиппинском  кино.  он  был  избран  для  участия  в 
berlinale talent press в секции berlinale talent Campus.
film  Journalist.  francis  Joseph  Cruz  is  a  corporate  and 
maritime  lawyer  by  profession,  who  writes  about  cinema 
for  publications  such  as  businessworld,  the  philippine 
star,  rogue  Magazine,  and  the  philippine  free  press.  he 
currently  reviews  for  rappler.  he  has  also  contributed  to 
books on philippine cinema. he was selected to take part 
in the berlinale talent press, a section of the berlinale talent 
Campus.
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn
бауыРЖан нӨгеРбек
бауыРЖан ногеРбек
bAuyrzhAn noGerbeK
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ
2016 -> Қазіргі еліміздегі инновациялық экономиканың дамуы, оның қадамы туралы айтсаңыз?

жүктеу 4.97 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет