ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстанжүктеу 4.97 Kb.
Pdf просмотр
бет14/16
Дата09.01.2017
өлшемі4.97 Kb.
#247
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

25.09.2016 | ЖеКСенбі
10:00 
 
eurAsiA spotliGht ашылуы. Шетелдік қонақтарды таныстыру
10:30 – 13:00 
питчинг: сЦенаРиЙ деңгеЙіндегі ҚазаҚстандыҚ ЖобалаРдың тҰсаукесеРі
15:00 – 17:30 
тұсаукесер: Жас кинеМатогРаФистеРге МҮМкіндік: ҚазаҚстандыҚ 
 
 
Және халыҚаРалыҚ воРкШоптаР Және квалиФикаЦиЯны аРттыРу куРстаРы
26.09.2016 | ДүйСенбі 
10:00 – 12:00 
Шеберлік сабақтары: сЦенаРлыҚ ШебеРлік
15:00 – 15:30 
тұсаукесер: италиЯдағы киноны ҚаРЖыландыРу РеФоРМасы: кеРеМет тәсіл 
15:30 – 18:00 
дөңгелек үстел: ҚазаҚстандағы кино ӨндіРіс 2015-2016: тенденЦиЯлаР, ЖобалаР,
 
 
адаМдаР. Жаңа қазақстандық фильмдердің show-case
18:00 
 
питчинг жеңімпазын хабарлау
27.09.2016 | СейСенбі 
10:00 – 12:00 
Шеберлік сабақтары: РеЖиссуРа
15:00 – 17:30 
дөңгелек үстел: киноФестивальдаР Және ҚазаҚстандағы кино туРалы заң 
28.09.2016 | СәРСенбі
10:00 – 12:00 
Шеберлік сабақ: МонтаЖ ӨнеРі
15:00 – 17:00 
дөңгелек үстел: ҚазаҚстандағы әлеуМеттік Маңызды кино
29.09.2016 | бейСенбі
10:00 – 12:00 
Шеберлік сабағы: РеЖиссуРа
15:00 – 16:30 
Шеберлік сабағы: каскадеРлаР ШебеРлігі
16:30 – 18:00 
Шеберлік сабағы: сЦенаРлыҚ ШебеРлік 
30.09.2016 | ЖұМА
10:00 – 12:00 
Шеберлік сабағы: актеРлыҚ ШебеРлік
eurAsiA spotliGht үйлестірушілерінің байланыстары:
айнұр + 7 701 741 7483 
анар + 7 747 847 4035
e-mail: eurasiaspotlight@gmail.com
«eurAsiA spotliGht» іскеРлік алаңы | бизнес плоЩадка «eurAsiA spotliGht» | business plAtforM «eurAsiA spotliGht»
«eurAsiA spotliGht» іскеРлік алаңы | бизнес плоЩадка «eurAsiA spotliGht» | business plAtforM «eurAsiA spotliGht»

208
209
Xii iff eurAsiA-2016 бизнес плоЩадка
Место проведения: алматы, есентай Молл,
пр. Aль-Фараби 77/7, корпус 1
25.09.2016 | ВоСКРеСенье
10:00 
 
открытие eurAsiA spotliGht. представление иностранных гостей
10:30 – 13:00 
питчинг: пРезентаЦиЯ казахстанских пРоектов на стадии РазвитиЯ сЦенаРиЯ
15:00 – 17:30 
презентация: возМоЖности длЯ Молодых кинеМатогРаФистов: казахстанские 
 
 
и МеЖдунаРодные воРкШопы и куРсы повыШениЯ квалиФикаЦии
26.09.2016 | ПонеДельниК 
10:00 – 12:00 
Мастер класс: сЦенаРное МастеРство
15:00 – 15:30 
презентация: РеФоРМа ФинансиРованиЯ кино в италии: уникальныЙ подход 
15:30 – 18:00 
круглый стол: кинопРоизводство казахстана 2015-2016: тенденЦии, пРоекты, лЮди. 
 
 
show-case новых казахстанских фильмов
18:00 
 
объявление победителя питчинга
27.09.2016 | ВтоРниК 
10:00 – 12:00 
Мастер класс: РеЖиссуРа
15:00 – 17:30 
круглый стол: киноФестивали и закон о кино в казахстане
28.09.2016 | СРеДА
10:00 – 12:00 
Мастер класс: искусство МонтаЖа
15:00 – 17:00 
круглый стол: соЦиально знаЧиМое кино казахстана
29.09.2016 | ЧетВеРг
10:00 – 12:00 
Мастер класс: РеЖиссуРа
15:00 – 16:30 
Мастер класс: МастеРство каскадеРов
16:30 – 18:00 
Мастер класс: сЦенаРное МастеРство 
30.09.2016 | ПятниЦА
10:00 – 12:00 
Мастер класс: актеРское МастеРство
контакты координаторов eurAsiA spotliGht:
айнур + 7 701 741 7483 
анар + 7 747 847 4035
e-mail: eurasiaspotlight@gmail.com
Xii iff eurAsiA-2016 business plAtforM
location: Almaty, esentai Mall,
Al-farabi str., 77/7, corps 1
25.09.2016 | sunDAy
10:00 
 
opening of eurAsiA spotliGht. presentation of international Guests
10:30 – 13:00 
pitching: presentAtion of KAzAKhstAn's proJeCts At the sCript DeVelopMent stAGe
15:00 – 17:30 
presentation: opportunities for younG KAzAKh filMMAKers: 
 
 
KAzAKh AnD internAtionAl filM WorKshops AnD trAininGs 
26.09.2016 | monDAy 
10:00 – 12:00 
Master class: sCriptWritinG
15:00 – 15:30 
presentation: itAliAn filM finAnCinG systeM: unique ApproACh
 
15:30 – 18:00 
round table discussion: KAzAKhstAn’s filM inDustry in 2015-2016: 
 
 
trenDs, proJeCts, people. shoW-CAse of neW KAzAKh filMs
18:00 
 
Announcement of the pithing’s winner
27.09.2016 | TuesDAy 
10:00 – 12:00 
Master class: filM DireCtinG
15:00 – 17:30 
round table discussion: filM festiVAls AnD the lAW on CineMA in KAzAKhstAn
28.09.2016 | weDnesDAy
10:00 – 12:00 
Master class: filM eDitinG
15:00 – 17:00 
round table discussion: soCiAlly siGnifiCAnt CineMA in KAzAKhstAn
29.09.2016 | ThursDAy
10:00 – 12:00 
Master class: filM DireCtinG
15:00 – 16:30 
Master class: stunt WorK 
16:30 – 18:00 
Master class: sCript WritinG 
30.09.2016 | friDAy
10:00 – 12:00 
Master class: ACtinG 
Contacts at eurasia spotlight:
Ainur + 7 701 741 7483 
Anar + 7 747 847 4035
e-mail: eurasiaspotlight@gmail.com
«eurAsiA spotliGht» іскеРлік алаңы | бизнес плоЩадка «eurAsiA spotliGht» | business plAtforM «eurAsiA spotliGht»
«eurAsiA spotliGht» іскеРлік алаңы | бизнес плоЩадка «eurAsiA spotliGht» | business plAtforM «eurAsiA spotliGht»

210
211
16 ҚЫЗ 
162
21 ТҮН ПЭТТИМЕН БІРГЕ 
102
30-ДА ТҰРМЫСҚА ШЫҒУ 
164
АДЕЛЬ 
166
АЙ 
64
АЙГЕРІМ 
168
АҚЫРЗАМАН 
92
АЛАН БӨРІБАЕВ:  
СИҚЫРЛЫҚ ҚҰПИЯСЫ (АБАЙ) 
124
АЛҒАШҚЫ ҰСТАЗ 
93
АМАНАТ 
170
АМАНГЕЛДІ 
148
АНА 
65
АНАҒА АПАРАР ЖОЛ 
172
АПТАСЫНА БІР РЕТ 
36
АРАНДАТУ 
112
АСПАННЫҢ МӘҢГІЛІК НАЗАРЫНДА 
158
АУДАНДА 
38
БАҚТАШЫ 
103
БАРАКАНЫ БАРАК КҮТІП АЛАДЫ 
113
БЕЙМАЗА 
94
БІЗДІҢ БІРЕУІМІЗ 
104
БӨГДЕ АҚ ЖӘНЕ ШҰБАР 
148
БӨПЕМ 
40
БӨТЕН ҮЙ 
42
БҮРКІТШІ ҚЫЗ 
140
ВИНЕР 
125
ГАУҺАРТАС 
156
ГЕТ – ВИВИАН АМСАЛЕМННІҢ ПРОЦЕСІ  82
ДАРВИН – СОҢҒЫ АЯЛДАМА 
121
ДЕШТІ ҚЫПШАҚ.  
ҚҰПИЯ БЕЛГІЛЕР 
158
ЕНДІ ҚАЙДА КИЛІКСЕК ЕКЕН? 
126
ЕҢ ЖИРЕН ТҮЛКІ 
141
ӘКЕ ӨСИЕТІ 
188
ЖАҢҒАҚ ТАЛ 
174
ЖЕЛДІҢ ЛЕБІ 
44
ЖЕҢІСКЕ ДЕГЕН ЖІГЕР 
127
ЖОЛ 
176
ИВАН ГРОЗНЫЙ 
149
ЙЕННІҢ ӨМІРІ 
95
ИНЕ 
150
ІШКІ ЖАУЛАР 
66
КАРТОП ЖЕГІШТЕР 
67
КЕЗБЕ ЖАН – ЕВРАЗИЯНЫ ІЗДЕУДЕ 
129
КӘСІБИ ЕМЕСТЕР 
151
КІР ЖУУШЫ 
96
КӨКСЕРЕК 
153
КӨШЕГЕ ДЕЙІН 
117
КҮН СӘУЛЕСІНДЕ 
131
КҮНІНЕ БІР ДОЛЛАР 
69
ҚАЗАҚ ХАНДЫҒЫ. АЛМАС ҚЫЛЫШ 
84
ҚАҚТЫҒЫС 
114
ҚАЛАНЫҢ СОҢҒЫ КҮНДЕРІ 
115
ҚАНДЫ АЗУЛАР 
128
ҚАПЫРЫҚ 
105
ҚАРА ГАУХАР 
106
ҚАРАТАС АУЫЛЫНДАҒЫ ОБА 
46
ҚАРАУСЫЗ ЖЕРЛЕР 
48
ҚАРАШ АСУЫНДАҒЫ АТЫС 
150
ҚАУЫРСЫН 
68
ҚОШ БОЛ, МЕДЕУ 
152
ҚОШТАСУ ГАСТРОЛЬДЕРІ 
130
ҚҰМДЫ БОРАН 
50
ҚҰМЫРСҚА БАЛА 3 
142
ҚҰНАНБАЙ 
178
ҚЫЗМЕТШІ ҚЫЗ 
97
16 ДЕВУШЕК 
162
21 НОЧЬ С ПАТТИ 
102
АГНЕЦ БОЖИЙ 
110
АДЕЛЬ 
166
АЙГЕРИМ 
168
АЛАН БУРИБАЕВ: СЕКРЕТЫ ВОЛШЕБСТВА 
(АБАЙ) 
124
АМАНАТ 
170
АМАНГЕЛЬДЫ 
148
БАРАКА ВСТРЕЧАЕТ БАРАКА 
113
БЕСКОНЕЧНАЯ ПОЭЗИЯ 
120
БОПЕМ 
40
В ЛУЧАХ СОЛНЦА 
131
В ПОИСКАХ СЕУЛА 
99
В ПОСЛЕДНИЕ ДНИ ГОРОДА 
115
ВИНЕР 
125
ВНУТРЕННИЕ ВРАГИ 
66
ВОЛЯ К ПОБЕДЕ 
127
ВОРОБЬИ 
111
ВЫСТРЕЛ НА ПЕРЕВАЛЕ КАРАШ 
150
ГАРМОНИЯ 
101
ГАУХАРТАС 
156
ГЕТ – ПРОЦЕСС ВИВИАН АМСАЛЕМ 
82
ДАРВИН – КОНЕЧНАЯ ОСТАНОВКА 
121
ДЕВОЧКА-БЕРКУТЧИ 
140
ДЕШТ-И-КЫПЧАК. ТАЙНЫЕ ЗНАКИ 
158
ДО СВИДАНИЯ, МЕДЕО 
152
ДОЛЛАР В ДЕНЬ 
69
ДОРОГА В СТАМБУЛ 
116
ДОРОГА К МАТЕРИ 
172
ДОЧЬ 
86
ДРУГАЯ РОДИНА 
88
ЕДОКИ КАРТОФЕЛЯ 
67
ЖИЗНЬ ЙЕН 
95
ЗАБРОШЕННЫЕ ЗЕМЛИ 
48
ЗАВЕЩАНИЕ ОТЦА 
188
ЗАМУЖ В 30 
164
ЗНОЙ 
105
ИВАН ГРОЗНЫЙ 
149
ИГЛА 
150
ИЗ ДНЕВНИКА СВАДЕБНОГО ФОТОГРАФА  75
КАЗАХСКОЕ ХАНСТВО. АЛМАЗНЫЙ МЕЧ  84
КВАРТИРАНТКА 
71
КОГДА ДЕРЕВЬЯ В ЦВЕТУ 
58
КОГДА ЕЩЕ НЕ БЫЛО УЛИЦ 
117
КОНЕЦ СВЕТА 
92
КРАСНЫЙ САД 
52
КРОВАВЫЕ БИВНИ 
128
КУДА БЫ ЕЩЕ ВТОРГНУТЬСЯ? 
126
КУНАНБАЙ 
178
ЛУНА 
64
ЛУЧ УТРЕННЕЙ ЗАРИ 
74
ЛЮБИМ ПРИРОДУ – ЛЮБИМ КАЗАХСТАН  73
ЛЮСИ 
70
ЛЮТЫЙ 
153
МАЛЬЧИК-МУРАВЕЙ 3 
142
МАМА 
65
МЕЗЕТ ИЛИ ПРОСТО ЖИЗНЬ 
180
МОЙ ДРУГ РАФФИ 
143
МОККО 
54
МОЛЛИ МОНСТР 
144
МОРЕ В ОГНЕ 
134
МОЯ ЛЮБОВЬ НА ТРЕТЬЕМ КУРСЕ 
154
НА РАЙОНЕ 
38
НАЙ 
98
НЕЗАКОННОРОЖДЕННЫЙ 
56
НЕНАВИСТЬ 
109
16 KYZ 
162
21 NIGHTS WITH PATTIE 
102
A FATHER’S WILL 
188
A TOUCH OF WIND 
44
ADELE 
166
AFTER THE STORM 
92
AGNUS DEI 
110
AIGERIM 
168
ALAN BURIBAEV:  
SECRETS OF MAGIC (ABAI) 
124
AMANAT 
170
AMANGELDY 
148
ANTBOY 3 
142
AREA 
38
BARAKAH MEETS BARAKAH 
113
BEFORE THE STREETS 
117
BLIND SUN 
105
BOPEM 
40
BULAN 
64
CLASH 
114
DARK DIAMOND 
106
DAUGHTER 
86
DESHT-I QIPCHAQ. MYSTIC SIGNS 
158
DUST CLOTH 
60
ENDLESS POETRY 
120
ENEMIES WITHIN 
66
EXOTICA, EROTICA ETC 
137
FAREWELL TOUR 
130
FIRE AT SEA 
134
FROM THE DIARY OF A WEDDING 
PHOTOGRAPHER 
75
GAUKHARTAS (PROTECT YOUR STAR) 
156
GETT – THE TRIAL OF VIVIANE AMSALEM  82
GOOD BYE, MEDEO 
152
GUNSHOT AT THE MOUNTAIN PASS 
150
HARMONIUM 
101
HOKA HEY – A GOOD DAY TO DIE 
135
HOME FROM HOME – CHRONICLE OF A 
VISION 
88
HOUSE OF OTHERS 
42
I, DANIEL BLAKE 
32
I’M YOUR RELATIVE 
156
ILLEGITIMATE 
56
IN THE LAST DAYS OF THE CITY 
115
IVAN THE TERRIBLE 
149
IVORY. A CRIME STORY 
128
KAZAKH KHANATE. DIAMOND SWORD 
84
KAZAKHSTAN FOR THE FRONT! 
153
KUNANBAI 
178
LAST CAB TO DARWIN 
121
LOVE NATURE – LOVE KAZAKHSTAN 
73
LUCY 
70
MARRIED AT 30 
164
MEZET OR SIMPLY LIFE 
180
MIRRORED MOUNTAINS. ALTAY 
133
MOKA 
54
MOLLY MONSTER 
144
MOTHER 
65
MY FRIEND RAFFI 
143
MY LOVE IS IN THE THIRD YEAR 
154
NAY 
98
NESIBELI (STORY OF A WEAK WOMAN) 
157
NOKAS 
132
ONCE A WEEK 
36
ONE DOLLAR A DAY 
69
ONE OF US 
104
OUT OF LOVE 
109
индекс. ФильМдеР | индекс. ФильМы | inDeX. filMs
индекс. ФильМдеР | индекс. ФильМы | inDeX. filMs
ҚЫЗЫЛ БАҚ 
52
ҚЫЗЫМ 
86
ЛЮСИ 
70
МАЙДАН, САҒАН 
153
МАЙМЫЛДЫҢ ТҮСІ 
190
МЕЗЕТ НЕМЕСЕ ЖАЙ ҒАНА ӨМІР 
180
МЕН СІЗДІҢ ТУЫСЫҢЫЗБЫН 
156
МЕН, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК 
32
МЕНІҢ ДОСЫМ РАФФИ 
143
МЕНІҢ ҮШІНШІ КУРСТАҒЫ  
МАХАББАТЫМ 
154
МОККО 
54
МОЛЛИ ҚҰБЫЖЫҚ 
144
МҮСІН 
107
НАЙ 
98
НЕКЕСІЗ ТУҒАН 
56
НЕСІБЕЛІ (ӘЛСІЗ ӘЙЕЛДІҢ ТАРИХЫ) 
157
НОКАС 
132
НОЛЬ 
108
ОРМАН ГҮЛДЕГЕНДЕ 
58
ӨЗГЕ ОТАН 
88
ӨШПЕНДІЛІК 
109
ПАУЛИНА 
118
ПӘКТІК 
110
ПӘТЕР ЖАЛДАУШЫ 
71
ПУСАНҒА ПОЕЗД 
30
РАДИОҚИЯЛ 
119
САҒЫНТАЙДЫҢ БІРІНШІ ӘЙЕЛІ 
182
САТҚЫН 
192
СЕЙДЕ 
72
СЕУЛДІ ІЗДЕУ ЖОЛЫНДА 
99
СТАМБУЛҒА БАРАР ЖОЛ 
116
ТАБИҒАТТЫ СҮЙЕМІЗ – ҚАЗАҚСТАНДЫ 
СҮЙЕМІЗ 
73
ТАҢ ШАПАҒЫНЫҢ ШУАҒЫ 
74
ТАРЛО 
100
ТАУДЫҢ БЕЙНЕСІ. АЛТАЙ 
133
ТЕҢІЗ ӨРТТЕ 
134
ТОЙ ФОТОГРАФЫНЫҢ КҮНДЕЛІГІНЕН 
75
ТОРҒАЙЛАР 
111
ТӨРТ ОҚИҒА 
184
ТӨРТІНШІ 
76
ТРАНССІБІР ЭКСПРЕССІ 
155
ҮЙЛЕСІМДІК 
101
ХОКА ХЭЙ – ӨЛУ ҮШІН ЖАҚСЫ КҮН 
135
ШАХРИЗАД ТУРАЛЫ ПОВЕСТЬ 
136
ШЕКСІЗ ПОЭЗИЯ 
120
ШӘЙ 
77
ШИЕБӨРІ 
78
ШЛАГБАУМ 
186
ШҮБЕРЕК 
60
ЭКЗОТИКА, ЭРОТИКА ЖӘНЕ Т.Б. 
137
НЕПРОФЕССИОНАЛЫ 
151
НЕСИБЕЛИ (ИСТОРИЯ СЛАБОЙ ЖЕНЩИНЫ) 
157
НЕУГОМОННЫЙ 
94
НОКАС 
132
НОЛЬ 
108
ОДИН ИЗ НАС 
104
ОРЕХОВОЕ ДЕРЕВО 
174
ОТРАЖЕНИЕ ГОР. АЛТАЙ 
133
ПАСТУХ 
103
ПАУЛИНА 
118
ПЕРЫШКО 
68
ПЕРВАЯ ЖЕНА САГЫНТАЯ 
182
ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ 
93
ПЕСЧАНАЯ БУРЯ 
50
ПОВЕСТЬ О ШАХРИЗАД 
136
ПОД ВЕЧНЫМ ОКОМ НЕБА 
158
ПОЕЗД В ПУСАН 
30
ПРАЧЕЧНИК 
96
ПРЕДАТЕЛЬ 
192
ПРИКОСНОВЕНИЕ ВЕТРА 
44
ПРОВОКАЦИЯ 
112
ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТРОЛИ 
130
ПУТЬ БОКСЕРА 
176
РАДИОГРЕЗЫ 
119
РАЗ В НЕДЕЛЮ 
36
РАНЕНЫЙ АНГЕЛ 
184
САМЫЙ РЫЖИЙ ЛИС 
141
СЕЙДЕ 
72
СКУЛЬПТУРА 
107
СЛУЖАНКА 
97
СОН ОБЕЗЬЯНЫ 
190
СТОЛКНОВЕНИЕ 
114
СТРАНСТВУЮЩАЯ ДУША – В ПОИСКАХ 
ЕВРАЗИИ 
129
ТАРЛО 
100
ТЕБЕ, ФРОНТ 
153
ТРАНССИБИРСКИЙ ЭКСПРЕСС 
155
ТРЯПКА 
60
ХОКА ХЭЙ – ХОРОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ 
УМЕРЕТЬ 
135
ЧАЙ 
77
ЧЕРНЫЙ БРИЛЛИАНТ 
106
ЧЕТВЕРТЫЙ 
76
ЧУЖАЯ БЕЛАЯ И РЯБОЙ 
148
ЧУЖОЙ ДОМ 
42
ЧУМА В АУЛЕ КАРАТАС 
46
ШАКАЛ 
78
ШЛАГБАУМ 
186
ЭКЗОТИКА, ЭРОТИКА И Т.Д. 
137
Я ВАШ РОДСТВЕННИК 
156
Я, ДЭНИЕЛ БЛЭЙК 
32
PAULINA 
118
RADIO DREAMS 
119
RATTLE THE CAGE 
112
RED GARDEN 
52
ROAD TO ISTANBUL 
116
SAGYNTAY’S FIRST WIFE 
182
SAND STORM 
50
SEIDE 
72
SEOUL SEARCHING 
99
SHAHRZAAD’S TALE 
136
SLEEPLESS 
94
SOUL ODYSSEY –  
IN SEARCH OF EURASIA 
129
SPARROWS 
111
TEA 
77
THARLO 
100
THE DREAM OF THE APE 
190
THE EAGLE HUNTRESS 
140
THE FIERCE ONE 
153
THE FIRST TEACHER 
93
THE FOURTH 
76
THE HANDMAIDEN 
97
THE JACKAL 
78
THE LAUNDRYMAN 
96
THE LODGER 
71
THE NEEDLE 
150
THE NON-PROFESSIONALS 
151
THE PATH TO MOTHER 
172
THE PLAGUE AT THE KARATAS VILLAGE 
46
THE PLUME 
68
THE POTATO EATERS 
67
THE RAY OF THE RISING SUN 
74
THE RED FOX 
141
THE SCULPTURE 
107
THE SHEPHERD 
103
THE TRAITOR 
192
THE WALNUT TREE 
174
THE WAY 
176
THE WOUNDED ANGEL 
184
TOLL BAR 
186
TRAIN TO BUSAN 
30
TRANSSIBERIAN EXPRESS 
155
UNDER THE ETERNAL EYE OF THE SKY  158
UNDER THE SUN 
131
WASTELANDS 
48
WEINER 
125
WHEN THE WOODS BLOOM 
58
WHERE TO INVADE NEXT 
126
WILD PIGEON 
148
WILL TO WIN 
127
YEN’S LIFE 
95
ZERO 
108

212
213
индекс. РеЖиссеРлеР | индекс. РеЖиссеРы | inDeX. DireCtors
АГТЕ, АРЕНД 
143
АЗЗАЗИ, СЕЛИМ 
66
АЙЮ, ДЖЕНАР МЕСА 
98
АЛЬ-АНСАРИ, МАДЖИД 
112
ӘБДІРАШОВ, РҮСТЕМ 
84
ӘБІЛОВ, АҚЖОЛ 
180
БАЙҒАЗИН, ЭМИР 
184
БЕЙСЕМБАЕВ, ШӘРІП 
156, 157
БЕЛЛ, ОТТО 
140
БЕРЛИ, ДЖОНАТАН СЕНЗУАЛЬ 
103
БИСЕМБИН, АСҚАР 
164, 166
БОГАТЫРЕВ, АНДРЕЙ 
77
БОДРОВ, СЕРГЕЙ 
151
БОРЕЦКИЙ, ЮРИЙ 
154
БРЮН, МАТТИАС 
144
БУШАРЕБ, РАШИД 
116
ВАЛЬДЕБЕНИТО, ПАЛОМА АГИЛЕРА 
109
ВАТАНАБЕ, ШИНЬЯ 
129
ВЕРЕМЕЕВА, ОЛЬГА 
44
ВЕРТОВ, ДЗИГА 
153
ВУ, ДИНЬ ТУАН 
95
ГИАННОУЛИС, СТАМАТИС 
70
ГЛУРДЖИДЗЕ, РУСУДАН 
42
ҒАФУ, БАҚЫТ 
158
ДАМОДАРАН, БИЖУКУМАР 
58
ДЕМИДОВА, ЕЛЕНА 
44
ДЖАЛИЛИ, БАБАК 
119
ДЖЕМЛАТ, УПАЛИ 
93
ДИАБ, МОХАМЕД 
114
ЕРЖАНОВ, ӘДІЛХАН 
46
ЖАПАР УУЛУ, ДАСТАН 
188
ЖОЛЖАҚСЫНОВ, ДОСХАН 
178
ЗЕКСЕР, ЭЛИТ 
50
ИГНАСИО, ЛУИСИТО ЛАГДАМЕО 
38
ИН, ХУАН 
68
ИСАБАЕВА, ЖАННА 
40
КАМЕНСКИЙ, АЛЕКСЕЙ 
158
КАПЕЧЕ, МАУРО ДЖОН 
107
КОРЭЭДА, ХИРОКАДЗУ 
92
КРАНИОТИ, ЕВАНГЕЛИЯ 
137
КРИГМАН, ДЖОШ 
125
КРУУС, ПРАЙМ  
94
ҚАРСАҚБАЕВ, ТОҚТАР 
127
ЛАПИД, НАДАВ 
75
ЛАРЬЕ, АРНО 
102
ЛАРЬЕ, ЖАН-МАРИ 
102
ЛЕВИН, МОИСЕЙ 
148 
ЛЕРИШ, ХЛОЯ 
117
ЛИ, БЕНСОН 
99
ЛИ, ЧАНГ 
96
ЛОУЧ, КЕН 
32
МАЙА, МАНУЭЛЬ АЛЬБЕРТО 
132
МАНСКИЙ, ВИТАЛИЙ 
131
МАРЧЕНКО, АЛЕКСАНДРА 
133
МЕРМУ, ФРЕДЕРИК 
54
МИРКАРИМИ, РЕЗА 
86
МИТРЕ, САНТЬЯГО 
118
МОНФИЛЬ, ХАРОЛЬД 
135
МУКУЛ, БАКЫТБЕК 
188
МУР, МАЙКЛ 
126
МУХРИЗ, РАДЖА 
64
МҰСТАФИН, ҚАНАҒАТ 
162
МЮЛЬБАЙЕР, ТАТЬЯНА 
130
НАЗАРОВ, РАТМИР 
71
НАРЫМБЕТОВ, САТЫБАЛДЫ 
170
НАШАВАТИ, ДЖОЙС А. 
105
НЕМЕШ, ГЮЛА 
108
АБДРАШОВ, РУСТЕМ 
94
АБИЛОВ, АКЖОЛ 
180
АГТЕ, АРЕНД 
143
АЗЗАЗИ, СЕЛИМ 
66
АЙЮ, ДЖЕНАР МЕСА  
98
АЛЬ-АНСАРИ, МАДЖИД 
112
БАЙГАЗИН, ЭМИР 
184
БЕЙСЕМБАЕВ, ШАРИП 
156, 157
БЕЛЛ, ОТТО 
140
БЕРЛИ, ДЖОНАТАН СЕНЗУАЛЬ 
103
БИСЕМБИН, АСКАР 
164, 166
БОГАТЫРЕВ, АНДРЕЙ 
77
БОДРОВ, СЕРГЕЙ 
151
БОРЕЦКИЙ, ЮРИЙ 
154
БРЮН, МАТТИАС 
144
БУШАРЕБ, РАШИД 
116
ВАЛЬДЕБЕНИТО, ПАЛОМА АГИЛЕРА 
109
ВАТАНАБЕ, ШИНЬЯ 
129
ВЕРЕМЕЕВА, ОЛЬГА 
44
ВЕРТОВ, ДЗИГА 
153
ВУ, ДИНЬТУАН 
 95
ГАФУ, БАХЫТ 
158
ГИАННОУЛИС, СТАМАТИС 
70
ГЛУРДЖИДЗЕ, РУСУДАН 
42
ДАМОДАРАН, БИЖУКУМАР 
58
ДЕМИДОВА, ЕЛЕНА 
44
ДЖАЛИЛИ, БАБАК 
119
ДЖЕМЛАТ, УПАЛИ 
93
ДИАБ, МОХАМЕД 
114
ЕРЖАНОВ, АДИЛЬХАН 
46
ЖАПАР УУЛУ, ДАСТАН 
188
ЖОЛЖАКСЫНОВ, ДОСХАН 
178
ЗЕКСЕР, ЭЛИТ 
50
ИГНАСИО, ЛУИСИТО ЛАГДАМЕО 
38
ИН, ХУАН 
68
ИСАБАЕВА, ЖАННА 
40
КАМЕНСКИЙ, АЛЕКСЕЙ 
158, 
КАПЕЧЕ, МАУРО, ДЖОН 
107
КАРСАКБАЕВ, ТОХТАР 
127
КОРЭЭДА, ХИРОКАДЗУ 
92
КРАНИОТИ, ЕВАНГЕЛИЯ 
137
КРИГМАН, ДЖОШ 
125
КРУС, ПРАЙМ 
94
ЛАПИД, НАДАВ 
75
ЛАРЬЕ, АРНО 
102
ЛАРЬЕ, ЖАН-МАРИ 
102
ЛЕВИН, МОИСЕЙ 
148
ЛЕРИШ, ХЛОЯ 
117
ЛИ, БЕНСОН 
 99
ЛИ, ЧАНГ  
96
ЛОУЧ, КЕН 
32
МАЙА, МАНУЭЛЬ АЛЬБЕРТО 
132
МАНСКИЙ, ВИТАЛИЙ 
131
МАРЧЕНКО, АЛЕКСАНДРА 
133
МЕРМУ, ФРЕДЕРИК 
54
МИРКАРИМИ, РЕЗА 
96
МИТРЕ, САНТЬЯГО 
118
МОНФИЛЬ, ХАРОЛЬД 
135
МУКУЛ, БАКЫТБЕК 
188
МУР, МАЙКЛ 
126
МУСТАФИН, КАНАГАТ 
162
МУХРИЗ, РАДЖА 
64
МЮЛЬБАЙЕР, ТАТЬЯНА 
130
НАЗАРОВ, РАТМИР 
71
НАРЫМБЕТОВ, САТЫБАЛДЫ 
170
НАШАВАТИ, ДЖОЙС А. 
105
НЕМЕШ, ГЮЛА 
108
ABDRASHEV, RUSTEM 
84
ABILOV, AKJOL 
180
AGTHE, AREND 
143
AL ANSARI, MAJID 
112
AYU, DJENAR MAESA 
98
AZZAZI, SELIM 
66
BAIGAZIN, EMIR 
184
BEISEMBAYEV, SHARIP 
156, 157
BELL, OTTO 
140
BISEMBIN, ASKAR 
164, 166
BODROV, SERGEI 
151
BOGATYREV, ANDREY 
77
BORETSKY, YURI 
154
BOUCHAREB, RACHID 
116
BRUHN, MATTHIAS 
144
BURLEY, JONATHAN CENZUAL 
103
CAPECE, MAURO JOHN 
107
CRUZ, PRIME 
94
DAMODARAN, BIJUKUMAR 58
DEMIDOVA, ELENA 
44
DIAB, MOHAMED 
114
EISENSTEIN, SERGEI 
149
EKBLADH, MICHAEL 
144
EL SAID, TAMER 
115
ELKABETZ, RONIT 
82
ELKABETZ, SHLOMI 
82
ERZHANOV, ADILKHAN 
46
FONTAINE, ANNE 
110
FUKADA, KOJI 
101
GAFU, BAKHYT 
158
GAMLATH, UPALI 
93
GIANNOULIS, STAMATIS 
70 
GLURJIDZE, RUSUDAN 
42
HARARI, ARTHUR 
106 
HASSELBALCH, ASK 
142
HEARD, MIRIAM 
48
HIROKAZU, KORE-EDA 
92
IGNACIO, LUISITO LAGDAMEO 
38
ISSABAEVA, ZHANNA 
40
JALALI, BABAK 
119
JAPAR UULU, DASTAN 
188
JODOROWSKY, ALEJANDRO 
120
KAMENSKY, ALEXEI 
158 
KARSAKBAYEV, TOKHTAR 
127
KRANIOTI, EVANGELIA 
137
KRIEGMAN, JOSH 
125
LAPID, NADAV 
75
LARRIEU, ARNAUD 
102
LARRIEU, JEAN-MARIE 
102
LEE, BENSON 
99
LEE, CHUNG 
96
LERICHE, CHLOé 
117
LEVIN, MOISEI 
148
LOACH, KEN 32
MAIA, MANUEL ALBERTO 
132
MANSKY, VITALY 
131
MARCHENKO, ALEXANDRA 
133
MERMOUD, FRéDéRIC 54
MIRKARIMI, REZA 
86
MITRE, SANTIAGO 
118
MONFILS, HAROLD 
135
MOORE, MICHAEL 
126
MüHLBAYER, TATJANA 
130
MUKHRIZ, RAJA 
64
MUKUL, BAKYTBEK 
188
MUSTAFIN, KANAGAT 
162
NARYMBETOV, SATYBALDY 
170
индекс. РеЖиссеРлеР | индекс. РеЖиссеРы | inDeX. DireCtors
НҰҒМАНОВ, РАШИД 
150
НҰРМҰХАМБЕТОВ, ЕРЛАН 
174
ОЗТЮРК, АГУ 
60
ОРАЗБАЕВА, ШӘРИПА 
67
ОСМОНАЛИЕВА, ЭЛЬНУРА 
72
ӨКЕЕВ, ТОЛОМУШ 
153
ПАРХАМИ, ШАХИН 
136
ПИСКУНОВ, ИГОРЬ 
36
ПЛЕТНЕВ, КИРИЛЛ 
65
ПОДСКАЛЬСКИ, ЗДЕНЕК 
152
ПОШАНОВ, ЖАСҰЛАН 
186
РАЙЦ, ЭДГАР 
88
РАҚЫШЕВ, ЕРКІН 
168
РИХТЕР, СТЕФАН 
104
РОЗИ, ДЖАНФРАНКО 
134
РУНАРССОН, РУНАР 
111
СААБ, ДЖОСЕЛИН 
69
САББАГ, МАХМУД 
113
САГДИЕВ, РУСТАМ 
192
САЛАМАТ, ДАНИЯР 
182
САЛИМЛИ, МИРБАЛА 
52
САНГ-ХО, ЙОН 
30
САТАЕВ, АҚАН 

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> -
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ
2016 -> Қазіргі еліміздегі инновациялық экономиканың дамуы, оның қадамы туралы айтсаңыз?

жүктеу 4.97 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет