ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан


Құрметті кинематографистер мен фестиваль қонақтары!жүктеу 4.97 Kb.
Pdf просмотр
бет13/16
Дата09.01.2017
өлшемі4.97 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Құрметті кинематографистер мен фестиваль қонақтары! 
әлемдік  кинобизнеске  интеграциялану  –  қазақстандық  кино  өндірісінің  басым 
міндеттерінің бірі. осы міндетті жүзеге асыру жолында Қазақстан мен орталық 
азияда  ең  ірі  кинобайқау  болып  табылатын  «еуразия»  кинофестивалі  маңызды 
роль атқаратындығы сөзсіз. біздің фестивальдың 2011 жылы құрылған дара жо-
басы eurasia spotlight «еуразия» фестивалінің үлкен әріптесі болып табылады және 
ол  халықаралық  ынтымақтастықты  ынталандыруды  мақсат  етеді,  сол  мақсатта 
іскерлік алаңда бүкіл әлемнен кәсіби мамандарды жинайды.
Миссиясы 
біздің жұмысымыздың негізі Қазақстанның жас дарындарын қолдау болып табы-
лады. 
біз отандық кинематографистердің шығармашылық жобаларын жүзеге асыруына 
ықпал  етеміз,  сол  мақсатта  оларға  өздерінің  жобаларын  халықаралық  деңгейге 
шығаруға,  таратуға,  кино  саласында  жаңа  тәжірибелер  жинақтауға,  сонымен 
қатар  елімізде  және  шет  елдерде  әріптестер  мен  пікірлестер  табуларына  ықпал 
етеміз. біз кино өндірісінің өзекті векторлары бойынша жұмыс істейміз және оның 
жағымды өзгерістерінің Қазақстанда дамытуға тырысамыз.
Мақсаты 
eurasia  spotlight  –  бұл  іскерлік-платформа.  оның  мақсаты  –  қазақстандық  кино 
өндірісін  халықаралық  нарыққа  шығаруға  бағытталған  тұрақты,  қонымды  және 
тиімді іскерлік алаң құру. eurasia spotlight алаңының питчинг, тұсаукесер, бөлімдік 
пікірталастар, дөңгелек үстелдер мен шеберлік сабақтары форматындағы шарала-
ры біздің қатысушыларымызды нақты бастамалар ағымына тартып қана қоймайды, 
сонымен қатар бүкіл қазақстандық кинематографтың бүгінгі жағдайын бақылап, 
келешегін бағдарлап, талдайтын құрал қызметін де атқарады. 
Міндеттер

Кино өндірісінде халықаралық ынтымақтастық жасау үшін іскерлік байла-
ныстар орнату;

Қазақстанға әлемдік кинобизнестің жетекші мамандарын тарту;

Қазақстан  кинематографистерінің  халықаралық  кәсіби  қауымдастыққа
итеграциялануы; 

Преспективті жобалар іздеу және ооларды жүзеге асыруға ықпал ету;

Халықаралық бірлескен өндірісті ынталандыру;

Білім жобаларын енгізу;

Кинематографистерге жобалар және ынтымақтастық жөнінде кеңес беру.
Пайымы
eurasia  spotlight  –  бастапқы  тұжырымдрмалары  халықаралық  дәрежедегі 
сарапшылардың  ортақ  назарына  ілінген  жас  дарындарға  таптырмайтын  алаң. 
олар  –  ынтьмақтастыққа  әрқашан  дайын  продюсерлер,  режиссерлар,  сату 
агенттері,  журналистер,  дистрибьютерлер,  фестиваль  іріктеушілері,  сыншылар, 
қор директорлары және т.б. Қазақстанның өзіндік салт-дәстүрі қалыптасқан және 
дамып  келе  жатқан  кино  өндірісі  үшін  халықаралық  бірлескен  кино  өндірісі  – 
бұл тек дамудың жаңа жолы, жаңа техникалық мүмкіндіктер ғана емес, сонымен 
қатар бұл жаңа мәдение және достық қарым-қатынастар, жаңа фильмдер және 
жаңа көрермендер. Өз кезегінде, аҚШ, Франция, германия, оңтүстік корея, Ре-
сей  және  басқа  да  елдерден  келген  қонақта  Қазақстанның  мәдениетімен  және 
мүмкіндіктерімен  танысады  және  қазақстандық  кинематографистердің  жаңа 
ұрпағын ашады. 
біз сіздермен кездесуге әрқашан да қуаныштымыз!
Құрметпен,
eurasia spotlight дирекциясы
анна качко | ілияс ахмет
«eurAsiA spotliGht» іскеРлік алаңы | бизнес плоЩадка «eurAsiA spotliGht» | business plAtforM «eurAsiA spotliGht»

196
197
Уважаемые кинематографисты и гости фестиваля! 
интеграция в мировой кинобизнес – одна из приоритетных задач казахстанской 
индустрии  кино.  и,  конечно,  важнейшую  роль  в  реализации  этой  задачи  игра-
ет кинофестиваль «евразия», крупнейший киносмотр казахстана и Центральной 
азии.  наш  эксклюзивный  проект  eurasia  spotlight,  основанный  в  2011  году  и  на-
целенный на стимулирование международного сотрудничества, является друже-
ственным спутником фестиваля «евразия», собирая на бизнес-площадке профес-
сионалов кино со всего мира.
Миссия 
основой нашей деятельности является поддержка молодых талантов казахстана. 
Мы  способствуем  реализации  творческих  замыслов  наших  кинематографистов, 
давая им возможность представлять и продвигать свои проекты на международ-
ном уровне, получать дополнительные навыки в кино, а также обретать партнеров 
и  единомышленников,  как  в  стране,  так  и  за  рубежом.  Мы  следуем  актуальным 
векторам развития киноиндустрии и стремимся быть в авангарде ее позитивных 
преобразований в казахстане.
Цель 
eurasia spotlight – это бизнес-платформа. ее цель – создание регулярной, мобиль-
ной и эффективной деловой площадки, направленной на продвижение казахстан-
ской  киноиндустрии  на  международном  рынке.  Мероприятия  eurasia  spotlight,  в 
формате питчингов, презентаций, панельных дискуссий, круглых столов и мастер-
классов, не только вовлекают наших участников в русло конструктивных инициа-
тив, но и служат инструментами в диагностике состояния всего казахстанского ки-
нематографа, с замером его текущего пульса, обзором тенденций современности 
и оценкой перспектив развития в целом.
Задачи

Установление  деловых  контактов  для  международного  сотрудничества  в
киноиндустрии;

Привлечение в Казахстан ведущих специалистов мирового кинобизнеса;

Интеграция кинематографистов Казахстана в международное профессио-
нальное сообщество; 

Поиск перспективных проектов и содействие в их реализации;

Стимулирование международной ко-продукции;

Внедрение образовательных проектов;

Консультирование кинематографистов по вопросам проектов и сотрудни-
чества.
Видение 
eurasia spotlight – уникальная площадка для начинающих творцов, чьи стартовые 
концепции  оказываются  в  центре  внимания  экспертов  международного  класса. 
Это продюсеры, режиссеры, агенты по продажам, журналисты, дистрибьюторы, 
фестивальные отборщики, критики, директора фондов и другие мировые специ-
алисты, открытые к сотрудничеству. для богатой традициями и развивающейся 
киноиндустрии казахстана международная ко-продукция – это не только новые 
пути  развития,  новые  технические  возможности,  но  еще  и  новые  культурные  и 
дружеские связи, новые фильмы и новые зрители. в свою очередь, гости из сШа, 
Франции, германии, Южной кореи, России и других стран знакомятся с культурой 
и возможностями казахстана, открывают новое поколение казахстанских кинема-
тографистов.
Мы будем рады встрече с вами!
с уважением,
дирекция eurasia spotlight 
анна качко | ильяс ахмет
Dear friends!
the priority of Kazakhstan’s cinema industry is integration into the world of international 
film business. eurasia international film festival – as the largest film festival in Kazakhstan 
and in Central Asia – plays an important role in the realization of this task.
eurasia  spotlight  was  founded  in  2011  and  is  aimed  at  the  stimulation  of  international 
cooperation.  We  are  working  closely  with  eurasia  international  film  festival,  bringing 
together  film  professionals  from  around  the  world  to  connect  and  share  their  business 
experience in Almaty.
mission
the  main  idea  of  our  activity  is  to  support  Kazakhstan’s  young  talents.  We  promote 
the realization of creative plans of our filmmakers by giving them a chance to present 
and advance their projects on an international level, to gain additional skills at cinema 
platforms, and also to find partners and supporters, both within the country and abroad.
We would like to follow international trends the development of the film industry, and 
seek to be the vanguard of positive transformations in Kazakhstan.
Purpose
eurasia spotlight is a business event. its purpose is to create a regular, mobile and effective 
business platform directed at integrating Kazakhstan’s film industry into the international 
market. eurasia spotlight features pitching, presentations, panel discussions, round tables 
and master classes, which not only involve our participants in the course of constructive 
initiatives, but also serve as tools in diagnosing the condition of Kazakhstan’s cinema at 
large,  with  a  measurement  of  its  current  pulse,  a  review  of  current  tendencies  and  an 
assessment of the prospects for development in general.
Tasks

Establishment  of  business  contacts  for  international  cooperation  in  the  film
industry;

Attraction of leading experts of world film business to Kazakhstan;

Integration  of  Kazakhstan  filmmakers  into  the  international  professional
community;

Search of prospective projects and assistance for their realization;

Stimulation of international co-production;

Introduction of educational projects;

Consultation of filmmakers on projects and cooperation.
 Vision
eurasia spotlight is a unique platform for beginning creators, whose concepts come under 
the  spotlight  of  experts  of  an  international  class.  these  are  producers,  directors,  sales 
agents, journalists, distributors, festival selectors, critics, directors of funds and other world 
experts open for cooperation. international co-production means not only a new way of 
development and new technical capabilities, but also new cultural and friendly relations, 
new movies and new audiences for the Kazakhstan film industry. in turn, guests from the 
usA, france, Germany, south Korea, russia and other countries get acquainted with the 
culture and opportunities of Kazakhstan, and discover a new generation of Kazakhstan’s 
filmmakers.  Dear  friends,  we  believe  in  the  magic  of  cinema!  to  achieve  it,  we  need 
natural talent, persistence and readiness to devote oneself entirely to the process.  our 
work is to reveal, to inspire and to guide talents to professional success.
We wish you good luck and great successes!
yours faithfully,
Direction of eurasia spotlight
Anna Katchko | iliyas Akhmet
«eurAsiA spotliGht» іскеРлік алаңы | бизнес плоЩадка «eurAsiA spotliGht» | business plAtforM «eurAsiA spotliGht»
«eurAsiA spotliGht» іскеРлік алаңы | бизнес плоЩадка «eurAsiA spotliGht» | business plAtforM «eurAsiA spotliGht»

199
анна каЧко | AnnA KAtChKo | akatchko@gmail.com
eurasia spotlight басшысы, продюсер | директор eurasia spotlight, продюсер | head of eurasia spotlight, producer
ілиЯс ахМет | 
ильЯс ахМет | iliyAs AKhMet | iliyas.akhmet@gmail.com
eurasia spotlight басшысы, продюсер | директор eurasia spotlight, продюсер | head of eurasia spotlight, producer
аЙнҰР тастҮлекова | аЙнуР тастулекова | Ainur tAstuleKoVA | eurasiaspotlight@gmail.com
Үйлестіруші | координатор | сoordinator
анаРа саМылтыРова | анаРа саМылтыРова | AnArA sAMyltyroVA | eurasiaspotlight@gmail.com
Үйлестіруші | координатор | сoordinator
іскеРлік алаңының диРекЦиЯсы 
диРекЦиЯ | MAnAGeMent
анастасиЯ Разлогова 
продюсер, кинотанушы
«камер-тон-Фильм-Русь» компаниясының бас директоры
(Ресей)
анастасиЯ Разлогова 
продюсер, киновед
генеральный директор компании «камер-тон-Фильм-Русь» 
(Россия)
AnAstAssiyA rAzloGoVA
producer, film critic 
General director of «Kamer-ton-film-rus»
(russia)
андЖеЙ петРас
композитор, Режиссер, сценарист, продюсер
(Ресей)
андЖеЙ петРас
композитор, Режиссер, сценарист, продюсер
(Россия)
AnDzhey petrAs
Composer, Director, screenwriter, producer
(russia)
халыҚаРалыҚ саРапШылаР 
МеЖдунаРодные ЭкспеРты | internAtionAl eXperts
актан аРын кубат
Режиссер, сценарист, продюсер, актер
«ой арт» продюсерлік студиясының арт-директоры, 
(Қырғызстан)
актан аРын кубат
Режиссер, сценарист, продюсер, актер
арт-директор продюсерской студии «ой арт», 
(кыргызстан)
AKtAn Aryn KubAt
Director, screenwriter, producer, Actor
Art-director of the production studio «oi Art», 
(Kyrgyzstan)
биРгит боЙМеРс
кинотанушы, аберистуит университетінің профессоры. 
(Ұлыбритания)
биРгит боЙМеРс
киновед, профессор университета аберистуит. 
(великобритания)
birGit beuMers
film critic, professor at the university of Aberystwyth, uK. 
(uK)
Эсте МеклбеРг 
продюсер
«2-team productions» құрнылтайшысы және компанияның даму бөлімінің 
басшысы
(израиль)
Эсте МеклбеРг 
продюсер
совладелец и руководитель отдела развития компании 
«2-team productions»
(израиль)
estee MeCKlberG 
producer
Co-owner and head of Development of «2-team productions»
(israel)
дЖованни батиста РобьЯно
fAMu international басшысы, сценарист, Режиссер, Ұстаз
(италия)
дЖованни батиста РобьЯно
глава fAMu international, сценарист, Режиссер, тренер
(италия)
GioVAnni bAttistA robbiAno
head of fAMu international, screenwriter, 
Director and film trainer
(italy)
«eurAsiA spotliGht» іскеРлік алаңы | бизнес плоЩадка «eurAsiA spotliGht» | business plAtforM «eurAsiA spotliGht»
«eurAsiA spotliGht» іскеРлік алаңы | бизнес плоЩадка «eurAsiA spotliGht» | business plAtforM «eurAsiA spotliGht»
198

200
201
геРт хеЙденРаЙх
сценарист, Жазушы, Журналист
(германия)
геРт хеЙденРаЙх
сценарист, писатель, Журналист
(германия)
Gert heiDenreiCh
screenwriter, Writer, Journalist 
(Germany)
гҮлбаРа толоМуШова
Қырғыз Республикасы мәдениет, ақпарат және туризм 
министрлігінің кинематография департаментінің халықаралық 
қатынастар және фильмдерді тарату бойынша бас маманы
(Қырғызстан)
гульбаРа толоМуШова
главный эксперт по международным отношениям 
и продвижению фильмов департамента кинематографии 
Министерства культуры, информации и туризма 
кыргызской Республики
(кыргызстан)
GulbArA toloMushoVA
Main expert on international relations and the promotion of films 
of the Department of the Cinematography by Ministry of Culture,
information and tourism of the Kyrgyz republic 
(Kyrgyzstan)
гРиМуР хаконаРсон
Режиссер, сценарист, Монтаждаушы
(исландия)
гРиМуР хаконаРсон
Режиссер, сценарист, Монтажер
(исландия)
GriMur hAKonArson
film director, screenwriter, editor
(iceland)
ЭРве ШнаЙд
Монтаж режиссеры
(Франция)
ЭРве ШнаЙд
Режиссер монтажа
(Франция)
herVe sChneiD
film editor
(france)
дЖулиЯ бокслеР
сыртқы істер институтының мәдениет мәселесі бойынша журналисі
(ifA, германия) алматы
дЖулиЯ бокслеР
Журналист по культуре института иностранных дел (ifA, германия) в 
алматы
(германия)
JuliA boXler
Cultural journalist for the institute of foreign Affairs (ifA, Germany) in Almaty
(Germany)
игоРь толстунов 
продюсер 
«пРоФит» студиясының басшысы
(Ресей)
игоРь толстунов 
продюсер
глава студии «пРоФит» 
(Россия)
iGor tolstunoV
producer
head of the studio «profit»
(russia)
лауРа Чьалва
Журналист, Cineuropaның европалық фильмдер мен мамандар базасы 
бойынша үйлестіруші 
(Франция)
лауРа Чьалва
Журналист, координатор Cineuropa по базам данных европейских 
фильмов и специалистов 
(Франция)
lAurA ChiAlVA
Journalist, Coordinator for Cineuropa databases of european films and 
professionals.
(france)
киРилл саФонов
актер
(Ресей – израиль)
киРилл саФонов
актер
(Россия – израиль)
Kirill sAfonoV
Actor
(russia – israel)
ник холдсвоРд
Журналист; Шығыс европе және орталық азия маманы
(Ұлыбритания - Ресей)
«eurAsiA spotliGht» іскеРлік алаңы | бизнес плоЩадка «eurAsiA spotliGht» | business plAtforM «eurAsiA spotliGht»
«eurAsiA spotliGht» іскеРлік алаңы | бизнес плоЩадка «eurAsiA spotliGht» | business plAtforM «eurAsiA spotliGht»

202
203
ник холдсвоРд
Журналист; специалист по восточной европе и средней азии
(великобритания-Россия)
niCK holDsWorth 
the hollywood reporter journalist
(uK-russia)
олег беРезин 
«невафильм» компаниясының бас директоры 
(Ресей)
олег беРезин 
генеральный директор компании «невафильм»
(Россия)
oleG berezin
General Director of «nevafilm»
(russia)
ольга лаМонтанаРа
«torinofilmlab» компаниясының коммуникация бөлімінің басшысы 
(Швейцария)
ольга лаМонтанаРа
Руководитель отдела коммуникаций «torinofilmlab»
(Швейцария)
olGA lAMontAnArA 
head of Communication at «torinofilmlab»
(switzerland)
саМуЭль аубин
Режиссер, продюсер, деректі фильмдер бойынша Ұстаз
«rhizome» продюсерлік компаниясының басшысы 
(Франция)
саМуЭль аубин
Режиссер, продюсер, тренер по документалистике
основатель продюсерской компании «rhizome» 
(Франция)
sAMuel Aubin 
Director, producer, trainer in creative documentary founder of producing 
company «rhizome»
(france) 
сеРгеЙ ЯстРЖеМбскиЙ
кинодокументалист, Режиссер, продюсер, сценарист Журналист, 
Фотограф
«Ястребфильм» деректі фильмдер студиясы 
(Ресей)
сеРгеЙ ЯстРЖеМбскиЙ
кинодокументалист, Режиссер, продюсер, сценарист Журналист, 
Фотограф
основатель студии документальных фильмов «Ястребфильм»
(Россия)
serGei yAstrzheMbsKiy
Documentary filmmaker, Director, producer and screenwriter, Journalist, 
photographer
founder of «yastrebfilm» films studio on documentary films
(russia)
Шан дон бин
«Donwa pictures» және «Delight Consulting» комапниясының президенті 
(Қытай) 
Шан дон бин
основатель и президент компаний «Donwa pictures» и «Delight Consulting»
(китай)
shAn DonGbinG 
founder and president of «Donwa pictures» and «Delight Consulting»
(China)
сильвиЯ ФинаЦЦи
италияның Мәдени мұра министрлігінің кинематография комитеті, кино 
бас басқармасының өндірісті қаржыландыру бойынша кеңесшісі
сильвиЯ ФинаЦЦи
консультант по финансированию производства комитета кинематографии 
главного управления по кино Министерства культурного наследия, 
деятельности и туризма
(италия)
silViA finAzzi
Consultant at Directorate General Cinema of the italian Ministry of Cultural 
heritage and Activities and tourism for film Committee on production financing 
schemes 
(italy)
валеРиЙ тодоРовскиЙ 
кинорежиссер, сценарист, продюсер
(Ресей)
валеРиЙ тодоРовскиЙ 
кинорежиссер, сценарист, продюсер
(Россия)
VAleriy toDoroVsKiy
film director, screenwriter, producer
(russia)
ЖаЙдаРбек кунгуЖинов
трюктер қоюшы, каскадер
«номад» каскадерлер тобының жетекшісі
(Қазақстан)
ЖаЙдаРбек кунгуЖинов
постановщик трюков, каскадер
Руководитель каскадерской группы «номад»
(казахстан)
zhAiDArbeK KunGuzhinoV
stunt coordinator, stuntman, head of stunt group «nomad»
(Kazakhstan)
«eurAsiA spotliGht» іскеРлік алаңы | бизнес плоЩадка «eurAsiA spotliGht» | business plAtforM «eurAsiA spotliGht»
«eurAsiA spotliGht» іскеРлік алаңы | бизнес плоЩадка «eurAsiA spotliGht» | business plAtforM «eurAsiA spotliGht»

204
205

Қыз Және теңіз
Режиссер: азиз заиров
Жанр: драма
Формат: толықметражды / көркем
продюсер: ---
девуШка и МоРе
Режиссер: азиз заиров
Жанр: драма
Формат: полнометражный / игровой
продюсер: ---
the Girl AnD the seA
Dir. Aziz zairov
Genre: Drama
format: feature, fiction

ғалаМШаРлаР ӨМіРінен
Режиссер: катерина суворова 
Формат: толықметражды / деректі
продюсер: сайын ғабдуллин, анна вильгельми
из Жизни планет
Режиссер: катерина суворова
Формат: полнометражный / документальный
продюсер: саин габдуллин, анна вильгельми
About life of plAnets
Katerina suvorova
format: feature, fiction
producer: sain Gabdullin, Anna Vilgelmi

таңның атуы
Режиссер: газиза Малаева
Жанр: драма
Формат: Қысқаметражды / көркем
продюсер: газиза Малаева
Рассвет
Режиссер: газиза Малаева
Жанр: драма
Формат: короткометражный / игровой
продюсер: газиза Малаева
DAWn
Dir. Gaziza Malaeva
Genre: Drama
format: short, fiction
producer: Gaziza Malaeva

баҚытты Жан
Режиссер: Эльмира карманова
Жанр: драма
Формат: Қысқаметражды / көркем
продюсер: ---
баҚытты Жан
Режиссер: Эльмира карманова
Жанр: драма
Формат: короткометражный / игровой
продюсер: ---
bAKhyt zhAn
Dir. elmira Karmanova
Genre: Drama
format: short, fiction

ваРанасиден ШыҚҚан нотаРиус 
Режиссер: Эльдар Шибанов 
Жанр: комедия / Шытырман оқиға
Формат: толықметражды / көркем
продюсер: Юлия левицкая
нотаРиус из ваРанаси
Режиссер: Эльдар Шибанов
Жанр: комедия / приключения
Формат: полнометражный / игровой
продюсер: Юлия левицкая
bArrister froM VArAnAsi
Dir. eldar shibanov
Genre: Comedy, Adventure
format: feature, fiction
producer: Julia levitskaya

кедеРгілеР белдеуі
Режиссер: салтанат Мурзалинова-Яковлева 
Жанр: драма
Формат:
толықметражды / көркем
продюсер: ---
полоса пРепЯтствиЙ
Режиссер: салтанат Мурзалинова-Яковлева 
Жанр: драма
Формат: полнометражный / игровой
продюсер: ---
lines of obstruCtion
Dir. saltanat Murzalinova-yakovleva
Genre: Drama
format: feature, fiction

ҮШ тал
Режиссер: диас Құлмаков
Жанр: драма
Формат: толықметражды / көркем
продюсер: айдана абеуова
ҮШ тал
Режиссер: диас кулмаков
Жанр: драма
Формат: полнометражный / игровой
продюсер: айдана абеуова
ҚазаҚстандыҚ ЖобалаРды таныстыРу
shoWCAse казахстанских пРоектов
shoWCAse of KAzAKhstAn proJeCts
«eurAsiA spotliGht» іскеРлік алаңы | бизнес плоЩадка «eurAsiA spotliGht» | business plAtforM «eurAsiA spotliGht»
«eurAsiA spotliGht» іскеРлік алаңы | бизнес плоЩадка «eurAsiA spotliGht» | business plAtforM «eurAsiA spotliGht»

206
207
ysh tAl
Dir. Diaz Kulmakov
Genre: Drama
format: feature, fiction
producer: Aidana Abeuova

Үнсіз сапаР
Режиссер: аян найзабеков
Жанр: драма
Формат: Қысқаметражды / көркем
продюсер: ақмарал найзабекова
безМолвное путеШествие
Режиссер: аян найзабеков
Жанр: драма
Формат: короткометражный / игровой
продюсер: акмарал найзабекова
silent Journey
Dir. Ayan naizabekov
Genre: Drama
format: short, fiction
producer: Akmaral naizabekova

бастауыШтаРға аРналған ағылШын
Режиссер: вениамин илясов
Жанр: драма
Формат: толықметражды / көркем
продюсер: ---
англиЙскиЙ длЯ наЧинаЮЩих
Режиссер: вениамин илясов
Жанр: драма
Формат: полнометражный / игровой
продюсер: ---
enGlish for beGinners
Dir. Veniamin ilyasov
Genre: Drama
format: feature, fiction
10  Үлкен Қаланың былығы
Режиссер: нәріман төребаев 
Жанр: драма
Формат: толықметражды / көркем
продюсер: айбек Құдабаев, серік әбішев
гРЯзь больШого гоРода
Режиссер: нариман туребаев 
Жанр: драма
Формат: полнометражный / игровой
продюсер: айбек кудабаев, серик абишев
the filth of the biG City
Dir. nariman turebaev
Genre: Drama
format: feature, fiction
producer: Aibek Kudabaev, serik Abishev
Xii iff eurAsiA-2016 іскеРлік алаңы
Өтетін орны: алматы, есентай Молл,
әл-Фараби даңғылы, 77/7, корпус 1
Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ
2016 -> Қазіргі еліміздегі инновациялық экономиканың дамуы, оның қадамы туралы айтсаңыз?

жүктеу 4.97 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет