ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстанжүктеу 4.97 Kb.

бет12/16
Дата09.01.2017
өлшемі4.97 Kb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16
Рольдерде: Жанна Қуанышева, әнуар боранбаев, сапарғали Жәкішев,  
әмина Өмірзақова, кәукен кенжетаев, досхан Жолжақсынов,  
гүлзия белбаева
гаухаРтас
сссР, 1975, 82 мин.
производство: казахфильм
Язык: русский
носитель: Digital file
автор сценария: дулат исабеков
Режиссер-постановщик: Шарип бейсембаев
оператор-постановщик: ахат ашрапов
композитор: анатолий бычков
в ролях: Жанна куанышева, ануар боранбаев, сапаргали Жакишев,  
амина умурзакова, каукен кенжетаев, досхан Жолжаксынов,  
гульзия бельбаева
GAuKhArtAs (proteCt your stAr)
ussr, 1975, 82 min.
production: Kazakhfilm
language: russian
format: Digital file
script: Dulat isabekov
Director: sharip beisembayev
Dop: Akhat Ashrapov
Composer: Anatoli bychkov
Cast: zhanna Kuanysheva, Anuar boranbayev, sapargali zhakishev,  
Amina umurzakova, Kauken Kenzhetayev, Doskhan zholzhaksynov,  
Gulziya belbayeva
Мен сіздің туысыңызбын
ксРо, 1983, 65 мин.
Өндіріс: «Қазақфильм»
тілі: орыс
Формат: Digital file
сценарий авторы: и. тимченко
Қоюшы режиссер: Шәріп бейсембаев
Қоюшы оператор: әнуар дауылбаев
композитор: анатолий бычков
Рольдерде: гуля беркімбаева, бикен Римова, лейла Жұмалиева,  
г. аспанова, г. каймолдина, әнуар боранбаев, а. болсанбекова,  
нұрлыбай есімғалиев, а. Қыстауов, Рахмет телеубаев, Рүстем күнгенбаев,  
асхат тәжібаев, Раиса Мұхамедьярова, тамара Қосубаева, М. кұланбаев
Я ваШ Родственник
сссР, 1983, 65 мин.
производство: «казахфильм»
Язык: русский
носитель: Digital file
авторы сценария: и. тимченко
Режиссер-постановщик: Шарип бейсембаев
оператор-постановщик: Энуар даулбаев
композитор: анатолий бычков
в ролях: гуля беркимбаева, бикен Римова, лейла джумалиева, г. аспанова,  
г. каймолдина, ануар боранбаев, а. болсанбекова, нурлыбай есимгалиев,  
а. кистауов, Рахмет телеубаев, Рустем кунгенбаев, асхат тажибаев,  
Раиса Мухамедьярова, тамара косубаева, М. куламбаев
i’M your relAtiVe
ussr, 1983, 65 min.
production: Kazakhfilm
language: russian
format: Digital file
script: i. timchenko
Director: sharip beisembayev
Dop: enuar Daulbayev
Composer: Anatoli bychkov
Cast: Gulya berkimbayeva, biken rimova, leila Dzhumaliyeva, G. Aspanova,  
G. Kaimoldina, Anuar boranbayev, A. bolsanbekova, nurlybay yesimgaliyev,  
A. Kistauov, rakhmet teleubayev, rustem Kungenbayev, Askhat tazhibvayev,  
raisa Mukhamedyarova, tamara Kosubayeva, M. Kulambayev
несібелі (әлсіз әЙелдің таРихы)
ксРо, 1986, 70 мин.
Өндіріс: Қазақфильм
тілі: орыс
Формат: 35 мм
сценарий авторы: сатыбалды нарымбетов
Қоюшы режиссер: Шәріп бейсембаев
операторлар: Энуар дауылбаев, а. Қадырбеков, т. Жүнісов
композитор: сейдолла байтереков
Рольдерде: г. әспетова, Мұхтар бақтыгереев, болат аюханов, а. Шапкенова, 
бикен Римова, о. кочанова, Р. сүлейменов
несибели (истоРиЯ слабоЙ ЖенЩины)
сссР, 1986, 70 мин.
производство: казахфильм
Язык: русский
носитель: 35 мм
авторы сценария: сатыбалды нарымбетов
Режиссер-постановщик: Шарип бейсембаев
операторы: Энуар даулбаев, а. кадырбеков, т. Жунусов
композитор: сейдулла байтереков
в ролях: г. аспетова, Мухтар бахытгереев, булат аюханов, а. Шапкенова,  
бикен Римова, о. кочанова, Р. сулейменов
nesibeli (story of A WeAK WoMAn)
ussr, 1986, 70 min.
production: Kazakhfilm
language: russian
format: 35 mm
script: satybaldy narymbetov
Director: sharip beisembayev
Dop: enuar Daulbayev, A. Kadyrbekov, t. zhunusov
Composer: seidulla baiterekov
Cast: G. Aspetova, Mukhtar bakhytgereyev, bulat Ayukhanov, A. shapkenova, 
biken rimova, o. Kochanova, r. suleimenov

158
159
«біліМ әлеМі» Фестивалінің ЖаңғыРығы | Эхо ФестивалЯ «МиР знаниЙ» | eCho of the festiVAl “WorlD of KnoWleDGe”
«біліМ әлеМі» Фестивалінің ЖаңғыРығы | Эхо ФестивалЯ «МиР знаниЙ» | eCho of the festiVAl “WorlD of KnoWleDGe”
аспанның Мәңгілік назаРында
Қазақстан, 2015, 26 мин. 
Өндіріс: «студия гафу» ЖШс, Қазақ мәдениет ғылыми-зерттеу институты
тілі: қазақ, орыс, ағылшын
Формат: DCp
сценарий авторы: бақыт ғафу 
Қоюшы режиссерлар: бақыт ғафу, алексей каменский
Қоюшы операторлар: Ренат бесбаев, дмитрий ступин, валерий 
задарновский
композитор: артур оренбургский
продюсер: айгүл еркін
под веЧныМ окоМ неба
казахстан, 2015, 26 мин. 
производство: тоо «студия гафу», казахский научно-исследовательский 
институт культуры 
Языки: казахский, русский, английский
носитель: DCp
автор сценария: бахыт гафу 
Режиссеры-постановщики: бахыт гафу, алексей каменский
операторы-постановщики: Ренат бесбаев, дмитрий ступин, валерий 
задарновский
композитор: артур оренбургский
продюсер: айгуль еркин
unDer the eternAl eye of the sKy
Kazakhstan, 2015, 26 min. 
production: studio GAfu, Kazakh scientific research institute for Culture 
languages: Kazakh, russian, english
format: DCp
script: bakhyt Gafu 
Directors: bakhyt Gafu, Alexei Kamensky
Dop: renat besbayev, Dmitri stupin, Valeri zadarnovsky
Composer: Artur orenburgsky
producer: Aigul erkin
деШті ҚыпШаҚ. ҚҰпиЯ белгілеР
Қазақстан, 2015, 24 минуттан 2 бөлім 
Өндіріс: «студия гафу» ЖШс, Ш. айманов атындағы «Қазақфильм» аҚ
тілі: қазақ, орыс, ағылшын
Формат: DCp
сценарий авторы: бақыт ғафу 
Қоюшы режиссерлар: бақыт ғафу, алексей каменский
Қоюшы оператор: Ренат бесбаев
композитор: артур оренбургский
продюсер: айгүл еркін
деШт-и кыпЧак. таЙные знаки
казахстан, 2015, 2 части по 24 минуты каждая
производство: тоо «студия гафу», ао «казахфильм» им. Ш. айманова
Языки: казахский, русский, английский
носитель: DCp
автор сценария: бахыт гафу 
Режиссеры-постановщики: бахыт гафу, алексей каменский
оператор-постановщик: Ренат бесбаев
композитор: артур оренбургский
продюсер: айгуль еркин
Desht-i qipChAq. MystiC siGns
Kazakhstan, 2015, 2 parts of 24 minutes each
production: studio GAfu, Kazakhfilm
languages: Kazakh, russian, english
format: DCp
script: bakhyt Gafu 
Director: bakhyt Gafu, Alexei Kamensky
Dop: renat besbayev
Composer: Artur orenburgsky
producer: Aigul erkin

Шәкен ШоҚЖҰлдызы
созвездие Шакена
shAKen’s ConstellAtion
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn
162 
16 Қыз | 16 девуШек | 16 Kyz
164  30-да тҰРМысҚа Шығу | заМуЖ в 30 | MArrieD At 30
166 
адель | ADele
168 
аЙгеРіМ | аЙгеРиМ | AiGeriM
170 
аМанат | AMAnAt
172 
анаға апаРаР Жол | доРога к МатеРи | the pAth to Mother
174 
ЖаңғаҚ тал | оРеховое деРево | the WAlnut tree
176 
Жол | путь боксеРа | the WAy
178 
ҚҰнанбаЙ | кунанбаЙ | KunAnbAi
180 
Мезет неМесе ЖаЙ ғана ӨМіР | Мезет или пРосто Жизнь | Mezet or siMply life
182 
сағынтаЙдың біРінШі әЙелі | пеРваЯ Жена сагынтаЯ | sAGyntAy’s first Wife
184  тӨРт оҚиға | РаненыЙ ангел | the WounDeD AnGel
186 
ШлагбауМ | toll bAr
оРта азиЯ | ЦентРальнаЯ азиЯ | CentrAl AsiA
188 
әке Өсиеті | завеЩание отЦа | A fAther’s Will
190 
МаЙМылдың тҮсі | сон обезьЯны | the DreAM of the Ape
192 
сатҚын | пРедатель | the trAitor

162
163
нұржан мен сәлима немере сүюді аңсайды, сондықтан 
ұлдары бауыржаннан тезірек үйленудіруге асығады. бірақ 
бауыржан  тек  сүйіспеншілікпен  ғана  үйлену  керек  деп 
есептейді. бірақ әке-шешесінің қазақтың бұрыннан келе 
жатқан  «белқұда»  салты  бойынша  атастырған  қыздың 
өзінің сүйікті жігіті бар. бұл оқиғаға осымен нүкте қоюға 
болар  еді.  бірақ  күләш  тәтеге  аяқ  астынан  қымбат  тон 
керек  болады.  әдемі  де  қымбат  тонның  соңына  түскен 
біздің  кейіпкерлеріміздің  алдында  жаңа  таныстықтар, 
ыңғайсыз  жағдайлар,  жол  бойындағы  небір  оқиғалар 
мен романтикалық авантюралар күтіп тұр.
нуржан и салима мечтают о внуках и торопят сына бау-
ыржана  со  свадьбой.  бауыржан  уверен,  что  жениться 
надо  по  любви.  но  у  девушки,  сосватанной  ему  роди-
телями по древнему казахскому обычаю «булкуда», уже 
есть жених. казалось, у этой истории не может быть про-
должения.  но  тете  куляш  срочно  понадобилась  шуба. 
новые  знакомства,  нелепые  ситуации,  дорожные  при-
ключения и романтические авантюры ждут наших геро-
ев в поисках большой и красивой шубы. 
nurzhan and salima dream of grandchildren and hasten their 
son bauyrzhan to marry, but he thinks that one should marry 
only  for  love.  the  girl,  whom  the  parents  propose  to  him 
according to the old Kazakh custom of “bulkuda”, has a fiancé 
already. And it seems this story has no future. but aunt Kulyash 
needs  a  fur  coat.  new  acquaintances,  awkward  situations, 
road adventures and romantic plots await the protagonists in 
their search for a big and beautiful coat.
2016 16 қыз | 16 девушек | 16 Kyz
2009  серпіліс | Рывок | spurt
Kazakhstan, 2016, 97 min. 
production: KAnAiDAr production, 
Kazakhfilm
language: Kazakh
format: hD 
script: Kanagat Mustafin, elena lisasina
Director: Kanagat Mustafin
Dop: Aivar Kydyrbayev
production Design: saltanat satybaldiyeva
Composer: nikita Kareev
producer: Aidarkhan Adilbayev
Cast: berik Aitzhanov, Asha Matay,  
Anuar nurpeisov
Қазақстан, 2016, 97 мин. 
Өндіріс: «KAnAiDAr production», 
Қазақфильм
тілі: қазақ
Формат: hD file
сценарий авторы: Қанағат Мұстафин, 
елена лисасина
Қоюшы режиссер: Қанағат Мұстафин
Қоюшы оператор: айвар Қыдырбаев
Қоюшы суретші: салтанат сатыбалдиева
композитор: никита кареев
продюсерлер: айдархан әділбаев
Рольдерде: берік айтжанов, аша Матай, 
әнуар нұрпейісо
казахстан, 2016, 97 мин. 
производство: «KAnAiDAr production», 
казахфильм
Язык: казахский
носитель: hD file
авторы сценария: канагат Мустафин, 
елена лисасина
Режиссер-постановщик:  
канагат Мустафин
оператор-постановщик:  
айвар кыдырбаев
художник-постановщик:  
салатанат сатыбалдиева
композитор: никита кареев
продюсеры: айдархан адильбаев
в ролях: берик айтжанов, аша Матай, 
ануар нурпеисов
алматыда  туған.  2007  жылы  а.  әділбаевпен  бірігіп,  «KAnAiDAr 
production»  продюсерлік  орталығын  ашады.  2009  жылы  «серпіліс»  («Ша-
быт» фестивалінің «Жылдың үздік жас режиссеры» жүлдесі). new york film 
Academy режиссерлық факультетін бітірген (2011). ҚР кинематографистер 
одағының мүшесі (2012). 
Родился в алматы. в 2007 совместно с а. адильбаевым открыл продюсер-
ский центр «KAnAiDAr production». в 2009 снял фильм «Рывок» (приз «луч-
ший молодой режиссер года» на фестивале «Шабыт»). окончил факультет 
режиссуры в new york film Academy (2011). Член союза кинематографистов 
Рк (2012). 
born  in  Almaty.  in  2007,  with  A.  Adilbayev,  opened  the  production  company 
Kanaidar.  in  2009  made  “spurt”  (prize  for  best  young  Director  of  the  year  at 
the  festival  shabyt).  Graduated  from  the  faculty  of  direction  at  new  york  film 
Academy (2011). Member of the Kazakh union of Cinematographers (2012).
Қанағат МҰстаФин
канагат МустаФин 
KAnAGAt MustAfin 
16 Қыз 
16 девуШек 
16 Kyz
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn

164
165
Фильмде sunny банктің қарапайым қызметкері анелдің 
басынан  өткен  оқиғасы  баяндалады.  кейіпкердің 
жасы 29-ға келсе де әлі күнге дейін тұрмыс құрмаған. 
бәрінен  қол  үзбекші  болып,  берілген  сәтте  тағдыр 
анелге  тосыннан  сый  жасап,  арманындағы  ханзада-
сы  –  дастанды  жолықтырады.  Мұндай  мүмкіндікті 
жіберіп алмас үшін анель барлық мүмкін және мүмкін 
емес әрекеттерге барады...
история обычной сотрудницы sunny банка анель, ко-
торой уже 29 лет и она… до сих пор не замужем! когда 
уже вроде пора опускать руки, жизнь преподносит ей 
желанный подарок – мужчину ее мечты дастана! Что-
бы не упустить такой шанс, анель готова на все мысли-
мые и немыслимые поступки…
the story of 29-year-old Anel, who works at sunny bank, 
and is still not married! When all hopes have almost gone, 
life  presents  a  much-desired  gift:  the  man  of  her  dream 
Dastan. in order not miss the chance, Anel is ready for all 
possible and impossible steps…
2016 наурыз кз | nauryz.kz
2016 30 жаста тұрмысқа шығу | замуж в 30 | 
2015 адель | Adele
2015 Үшеудің тойы | свадьба на троих | Wedding for three
2015 бажалар (тел.) | bojalar (tV)
асҚаР бисеМбин
аскаР бисеМбин
AsKAr biseMbin 
1979 жылы алматы қаласында дүниеге келген. с. асфендиярова атындағы 
ҚазҰМу психиатр-нарколог мамандығы бойынша бітірген (2002); new york 
film  Academy  (2013).  «папины  дочки»,  «счастливы  вместе»  және  басқа  да 
танымал ресей сериалдарының сценариін құруға ат салысқан. skinny Man 
production студиясының негізін салушы және басшысы. 
Родился в 1979 году в алма-ате. окончил казнМу им. асфендиярова по 
специальности  психиатр-нарколог  (2002);  new  york  film  Academy  (2013). 
принимал участие в создании сценариев популярных российских сериалов 
«папины дочки», «счастливы вместе» и др. основатель и руководитель сту-
дии skinny Man production.
born in Alma-Ata in 1979. Graduated from the Asfendiyarnov Medical university 
as  clinical  psychiatrist  (2002);  new  york  film  Academy  (2013).  participated  in 
the creation of scripts for the popular russian serials “Dad’s Daughters”, “happy 
together”, etc. founder and head of the studio skinny Man production.
Kazakhstan, 2016, 92 min.
production: sunny production
languages: Kazakh, russian 
format: DCp
script: Askar bisembin, nikolai pak,  
Vasili zemziulin 
Director: Askar bisembin
Dop: Azamat Dulatov
production Design: ilyas turmakhan
Composer: pavel li
producers: Asel sadvakasova,  
Aizhan batyrova
Cast: Asel sadvakassova,  
sanzhar Madiyev, berik Aitzhanova,  
Adele orazalinova, Dastan Kasymshal
казахстан, 2016, 92 мин.
производство: sunny production
Языки: казахский, русский 
носитель: Dsp
авторы сценария: аскар бисембин, 
николай пак, василий земзюлин 
Режиссер-постановщик:  
аскар бисембин
оператор-постановщик:  
азамат дулатов
художник-постановщик:  
ильяс турмахан
композитор: павел ли
продюсеры: асель садвакасова, 
айжан батырова
в ролях: асель садвакасова,  
санжар Мадиев, берик айтжанов, 
адель оразалинова, дастан касымшал
30-да тҰРМысҚа Шығу
заМуЖ в 30 
MArrieD At 30
Қазақстан, 2016, 92 мин.
Өндіріс: sunny production
тіл: қазақ, орыс 
Формат: Dsp
сценарий авторы: асқар бисембин, 
николай пак, василий земзюлин 
Қоюшы-режиссер: ақкар бисембин
Қоюшы-оператор: азамат дулатов
Қоюшы-суретші: ілияс тұрмахан
композитор: павел ли
продюсерлер: әсел сәдуақасова, 
айжан батырова
Рольдерде: әсел сәдуақасова,  
санжар Мадиев, берік айтжанов, 
адель оразалинова, дастан Қасымшал
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn

166
167
Қазақстан, 2015, 79 мин.
Өндіруші: «sunny» production
тіл: казахский, русский
Формат: Dsp
сценарий авторы: асқар бисембин, 
николай пак, василий земзюлин
Қоюшы-режиссер: асқар бисембин
Қоюшы-оператор: азамат дулатов
Қоюшы-суретші: ілияс турмахан
композитор: павел ли
продюсерлер: әсел садуақасова, 
айжан батырова
Рольдерде: әсел садуақасова,  
берік айтжанов, күнсұлу Шаяхметова
казахстан, 2015, 79 мин.
производство: «sunny» production
Языки: казахский, русский
носитель: Dsp
авторы сценария: аскар бисембин, 
николай пак, василий земзюлин
Режиссер-постановщик:  
аскар бисембин
оператор-постановщик:  
азамат дулатов
художник-постановщик:  
ильяс турмахан
композитор: павел ли
продюсеры: асель садвакасова, 
айжан батырова
в ролях: асель садвакасова,  
берик айтжанов, кунсулу Шаяхметова
Kazakhstan, 2015, 79 min.
production: sunny production
languages: Kazakh, russian
format: DCp
script: Askar bisembin, nikolai pak,  
Vasili zemziulin 
Director: Askar bisembin
Dop: Azamat Dulatov
production Design: ilyas turmakhan
Composer: pavel li
producers: Asel sadvakasova,  
Aizhan batyrova
Cast: Asel sadvakassova,  
berik Aitzhanova, Kunsulu shayakhmetova
талантты композитор жинаған атақ-даңқ, отбасысынан 
айырылып  өмірге  деген  қызығушылығын  жоғалтқан 
шақта  өзінің  шабытын  –  адельді  кездестіреді.  адель 
кейіпкердің  шығармасына  арқау  болып  қана  қоймай, 
барлық  өмірінің  мәніне  айналады.  «Өмір  әуенін» 
ойнаған  бекжан  тағдырдың  тек  ақ  жолақтардан 
тұрмайтынын түсінеді... 
потеряв  интерес  к  жизни,  талантливый  композитор 
славу, признание, семью. и когда, казалось бы, что уже 
все кончено, он встречает ее – адель, которая стано-
вится не только его музой в творчестве, но и главной 
музой его жизни. играя «мелодию жизни» бекжан по-
нимает, что она состоит не только из белых клавиш…
the talented composer bekzhan has lost all interest in life, 
fame, recognition, family. When everything seems over, he 
meets her: Adele, who becomes not only his creative muse, 
but also and inspiration for his life. playing “the melody of 
life” bekzhan understands that it consists not only of white 
keys…
адель
ADele
2016 наурыз кз | nauryz.kz
2016 30 жаста тұрмысқа шығу | замуж в 30 | Married at 30
2015 адель | Adele
2015 Үшеудің тойы | свадьба на троих | Wedding for three
2015 бажалар (тел.) | bojalar (tV)
асҚаР бисеМбин
аскаР бисеМбин
AsKAr biseMbin 
1979 жылы алматы қаласында дүниеге келген. с. асфендиярова атындағы 
ҚазҰМу психиатр-нарколог мамандығы бойынша бітірген (2002); new york 
film  Academy  (2013).  «папины  дочки»,  «счастливы  вместе»  және  басқа  да 
танымал ресей сериалдарының сценариін құруға ат салысқан. skinny Man 
production студиясының негізін салушы және басшысы. 
Родился в 1979 году в алма-ате. окончил казнМу им. асфендиярова по 
специальности  психиатр-нарколог  (2002);  new  york  film  Academy  (2013). 
принимал участие в создании сценариев популярных российских сериалов 
«папины дочки», «счастливы вместе» и др. основатель и руководитель сту-
дии skinny Man production.
born in Alma-Ata in 1979. Graduated from the Asfendiyarnov Medical university 
as  clinical  psychiatrist  (2002);  new  york  film  Academy  (2013).  participated  in 
the creation of scripts for the popular russian serials “Dad’s Daughters”, “happy 
together”, etc. founder and head of the studio skinny Man production.
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn

168
169
Қазақстан, Қытай, 2015, 106 мин.
Өндіруші: Жас Ұлан
тіл: қазақ, орыс
тасымалдаушы: DVD9, 35 мм
сценарий авторы: еркін Рақышев, 
Рамазан кұрманбаев
Қоюшы-режиссер: еркін Рақышев
Қоюшы-оператор: александр исаенко
Қоюшы-суретші: Мелан хайранов
композитор: бақытқали Қонысбаев
продюсерлер: әкежан изенбаев,  
Рахман дуйсенбай 
Ролдерде: айша Мамутова,  
айгүл Жарылқасын, ерік Жұмагұлов, 
гүлшат тутова, тянь Шио линь
казахстан, китай, 2015, 106 мин.
производство: Жас улан
Языки: казахский, русский
носитель: DVD9, 35 мм
авторы сценария: еркин Ракишев, 
Рамазан курманбаев
Режиссер-постановщик: еркин Ракишев
оператор-постановщик:  
александр исаенко
художник-постановщик: Мелан хайранов
композитор: бакыткали конысбаев
продюсеры: акежан изенбаев,  
Рахман алуашулы дуйсенбай 
в ролях: айша Мамутова, акгул 
Жарылкасын, Эрик Жумагулов,  
гулшат тутова, тянь Шио линь
Kazakhstan, China, 2015, 106 min.
production: Jas ulan
languages: Kazakh, russian
format: DVD9, 35 mm
script: yerkin rakishev,  
ramazan Kurmanbayev
Director: yerkin rakishev
Dop: Aleksandr isayenko
production Design: Melan Khairanov
Composer: bakytkali Konsybayev
producers: Akezhan izenbayev,  
rakhman Aluashuly Duisenbay
Cast: Aisha Mamutova, Akgul zharylkasyn, 
erik zhumagulov, Gulshat tutova,  
tian shio lin
Режиссер,  сценарист.  «инвестор»  и  «Kazakhstan  –  usA»  журналдарының 
бас редакторы, алматы сауда палатасының вице-президенті болып қызмет 
атқарған. Қазір «Жас Ұлан» киностудиясының директоры.
Режиссер, сценарист. Работал главным редактором журналов «инвестор» и 
«Kazakhstan – usA»; занимал пост вице-президента алматинской торговой 
палаты. сейчас директор киностудии «Жас улан». 
Director, scriptwriter. Worked as editor-in-chief of the magazines “investor” and 
“Kazakhstan-usA”;  held  the  post  of  vice-president  of  the  Almaty  Chamber  of 
Commerce. now he is the director of the film studio Jas ulan.
еРкін РаҚыШев
еРкин РакиШев 
yerKin rAKisheV
айгерімнің  жалғыз  арманы  –  жарық  дүниені  көру. 
Қиындыққа,  өкпе  мен  түсінбеушілікке  толы  өмір. 
Жаны  таза,  нәзік  жанды,  жалғызы  –  айгерімнің  ар-
манын  орындау  үшін  кез  келген  құрбандыққа  дайын 
ғашығымен кездесу. 
единственная  мечта  айгерим  –  обрести  зрение.  не-
простая, полная обид и непонимания жизнь. встреча с 
любимым, готовым пойти на любые жертвы ради осу-
ществления мечты своей единственной, трогательной 
и чистой айгерим.
Aigerim’s  only  dream  is  to  gain  eyesight.  A  difficult  life, 
humiliations  and  misunderstandings.  A  meeting  with  her 
beloved, ready to make any sacrifice to make the dream of 
this unique, touching and pure girl come true.
аЙгеРіМ 
аЙгеРиМ
AiGeriM
2015 айгерім | айгерим | Aigerim
2015 Қарлығаш (телесериал) | карлыгаш (телесериал) | Karlygash (tV serial)
2014 кеш келген махаббат (телесериал) | late love (tV serial)
2013 М-агент | М-аgent
2012 ашаршылык | голодомор (док.) | holodomor (doc.)
2011 айша (телесериал) | Aisha (tV serial)
2010 астанаға көктем кеш келеді | астанага коктем кеш келеди | spring arrives late in Astana
2007 Менің де атым Қожа | Меня тоже зовут кожа | My name is also Kozha
2009 Жетiмдер | сироты | orphans
2007 Жаралы сезiм | Раненое чувства | hurt feelings
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn

170
171
Фильм  Қазақстан  тарихының  бірнеше  қабаттарын 
ашады.  Фильм  кейіпкерлері  тағдыры  арқылы  дәуір 
толығымен  қамтылады,  кейіпкердің  атақ-даңқы 
қаншалықты  жер  жарса,  ол  соншалықты  мұқатылып, 
есімі  мүлдем  ұмытылады.  Қазақ  халқының  нағыз 
ұлдарының  ұмытылған  есімдері  қайта  жаңғырып, 
халықтың рухани қуаттылығын көрсетеді. 
Фильм раскрывает несколько пластов истории казах-
стана. перекличка эпох, восхождение на пик славы и 
низведение триумфального подвига до полного забве-
ния – такова амплитуда судеб героев фильма. забытые 
имена истинных сыновей казахского народа вновь зву-
чат,  обозначая  истинные  параметры  духовной  мощи 
народа.
the film uncovers some layers of Kazakh history. Clashes 
of  time,  the  peak  of  glory  and  fall  from  a  triumphal  feat 
into oblivion – such are the destinies of the film’s heroes. 
the forgotten names of the true sons of the Kazakh people 
sound again, designating the true parameters of the spiritual 
power of the people.
сатыбалды наРыМбетов 
sAtybAlDy nAryMbetoV 
1946  жылы  ҚазссР  Шымкент  облысы,  түркістан  ауданының  ащысай 
ауылында  туған.  бМки  сценарлық  факультетін  (1969);  сссР  Мемкино 
жанындағы сценаристер мен режиссерлардың Жоғары курсын (г. данелия 
шеберханасы,  1984)  бітірген.  сссР  кинематографистер  одағының  мүшесі 
(1973).  Қазақстанның  Жазушылыр  одағының  мүшесі.  ҚР  Мемлекеттік 
сыйлығының  лауреаты  (1996).  Жорж  садуль  атындағы  тәуелсіз  жүлденің 
лауреаты. «платина тарланы» тәуелсіз жүлдесінің лауреаты (2000). «Құрмет» 
орденінің иегері (1996). Қазақстанның еңбек сiңiрген қайраткерi (2005). 
Родился в 1946 году в пос. ачисай туркестанского района Чимкентской об-
ласти казссР. окончил сценарный факультет вгика (1969); вксР (мастер-
ская г. данелия, 1984). Член союза кинематографистов сссР (1973). Член 
союза писателей казахстана. лауреат государственной премии Рк (1996). 
лауреат  независимой  премии  им.  Жоржа  садуля.  лауреат  независимой 
премии «платиновый тарлан» (2000). награжден орденом «курмет» (1996). 
Қазақстанның еңбек сiнiрген кайраткерi (2005). 
born  in  the  settlement  Achisay,  turkestani  region,  near  shymkent  in  1946.  he 
graduated from the script faculty of the film institute VGiK (1969) and the higher 
Courses for scriptwriters and Directors (class of G. Daneliya, 1984). Member of 
the ussr union of Cinematographers (1973); of the Writers’ union of Kazakhstan. 
Winner of the state prize of the Kazakh republic (1996), the Georges sadoul prize, 
the platinum tarlan (2000), and the order of Kurmet (1996). honoured Artist of 
Kazakhstan (2005).
2015 аманат | Amanat
2008 Мұстафа Шоқай | Мустафа Шокай | Mustafa shokai
2005 дала экспресі | степной экспресс | steppe express
2002 ләйләнің зары | Молитва лейлы | layla’s prayer
1998 омпа | ompa
1994 Жас аккордеонисттің өмірбаяны | Жизнеописание юного аккордеониста |  
the life of a young Accordionist
1990 созақтан шыққан гамлет, немесе Мамайя кэро | гамлет из сузака, или Мамайя кэро | 
hamlet from suzaka
1987 ауылдан келген күйеу бала | зять из провинции | the son-in-law from the provinces
1983 күзгі ирелең жолдар | осенние извилистые дороги | Autumn Curves
1978 балалық шағымның дон кихоты | дон кихот моего детства | Don quichote of my Childhood
Kazakhstan, 2015, 127 min.
production: Kazakhfilm,  
bayterek production
languages: russian, Kazakh
format: VD, blu–ray, DCp
script: satybaldy narymbetov
Director: satybaldy narymbetov
Dop: iskander narymbetov,  
Alekxander plotnikov
production Design: Mukhtar Murzakeev
Composer: Aktoty raimkulova
producer: Arman Asenov
Cast: berik Aitzhanov, Karlygash 
Mikhamedzhanova, sanzhar Madiev,  
Aziz beishenaliev
казахстан, 2015, 127 мин.
продакшн: ао «казахфильм»  
им. Ш. айманова, bayterek production
Языки: русский, казахский
носитель: VD, blue-ray, DCp
автор сценария:  
сатыбалды нарымбетов
Режиссер постановщик:  
сатыбалды нармыбетов
операторы постановщики:  
искандер нарымбетов,  
александр плотников
художник постановщик:  
Мухтар Мурзакеев
композитор: актоты Раймкулова
продюссер: арман асенов
в ролях: берик айтжанов,  
карлыгаш Мухамеджанова,  
санжар Мадиев, азиз бейшеналиев
аМанат
AMAnAt
Қазақстан, 2015, 127 мин.
Өндіріс: Ш.айманов атындағы 
«Қазақфильм» аҚ, bayterek production
тілі: орыс, қазақ
Формат: VD, blue–ray, DCp
сценарий авторы:  
сатыбалды нарымбетов
Қоюшы режиссер:  
сатыбалды нармыбетов
Қоюшы операторлар: искандер 
нарымбетов, александр плотников
Қоюшы суретші: Мұхтар Мурзакеев
композитор: ақтоты Райымқұлова
продюссер: арман асенов
Рольдерде: берік айтжанов,  
Қарлығаш Мұхамеджанова,  
санжар Мадиев, азиз бейшеналиев
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn

172
173
Қазақстан, 2016, 130 мин.
Өндіріс: ҚР Мәдениет және спорт 
министрлігінің тапсырысы бойынша, 
Қазақфильм, новый Мир продакшн, 
сатайфильм
тілі: қазақ, орыс
Формат: DVD
сценарий авторы: тимур Жақсылықов 
Қоюшы режиссер: ақан сатаев
Қоюшы оператор: хасан Қыдыралиев
Қоюшы суретшілер: назира байбекова, 
лариса Решетова
композитор: алим заиров
продюсер: әлия назарбаева
Рольдерде: әділ ахметов,  
алтынай нөгербек,  
аружан Жазылбекова
казахстан, 2016, 130 мин.
производство: по заказу 
министерства культуры и спорта Рк, 
казахфильм, новый Мир продакшн, 
сатайфильм
Языки: казахский, русский
носитель: DVD
автор сценария: тимур Жаксылыков 
Режиссер-постановщик: акан сатаев
оператор-постановщик:  
хасан кыдыралиев
художники-постановщики:  
назира байбекова, лариса Решетова
композитор: алим заиров
продюсер: алия назарбаева
в ролях: адил ахметов,  
алтынай ногербек,  
аружан джазильбекова
Kazakhstan, 2016, 130 min.
production: Commissioned by the 
Ministry of Culture and sport of the 
republic of Kazakhstan, Kazakhfilm,  
novy Mir production, satai film. 
languages: Kazakh, russian
format: DVD
script: timur zhaksylykov 
Director: Akan satayev
Doo: Khasan Kydyraliev
production Design: nazira baibekova, 
larisa reshetova
Composer: Alim zairov
producer: Aliya nazarbayeva
Cast: Adil Akhmetov, Altynai nogerbek, 
Aruzhan Dzhazilbekova
кейіпкердің басына түскен қиындықтарды жеңіп, еліне 
аман-есен қайтуына бірден-бір себеп болған ана махаб-
баты туралы хикая. негізгі оқиға қазақ халқының ба-
сына түскен ауыр кезеңдер – жаппай коллективтендіру, 
жұт, соғыс және соғыстан кейінгі кезеңдері өтеді.
история о силе материнской любви, которая помогла 
главному герою выжить и справиться с тяжелыми ис-
пытаниями на пути домой. основные события разво-
рачиваются на фоне непростого для казахского наро-
да времени: эпоха коллективизации, джут, военные и 
послевоенные годы. 
story about the power of maternal love, which helped the 
protagonist survive and overcome the harsh experiences on 
the  way  home.  the  main  events  unfold  against  a  difficult 
time  for  the  Kazakh  people:  collectivization,  famine,  war 
and post-war years. 
анаға апаРаР Жол 
доРога к МатеРи
the pAth to Mother
аҚан сатаев
акан сатаев
AKAn sAtAyeV
2016 анаға апарар жол | дорога к матери | the path to the Mother
2015 хакер | hacker
2013 бауыржан Момышұлы (тел.) | бауыржан Момышулы (тел.) | bauyrzhan Momyshuly (tV series)
2012 Жаужүрек Мың бала | войско Мын бала | Myn bala
2011 ликвидатор | the liquidator 
2009 адасқандар | заблудившийся | strayed
2009 ағайынды (тел.) | братья (тел.) | Aghayyndy (tV series)
2007 бопсагер | Рэкетир | racketeer
1971  жылы  Қарағандыда  туған.  алматы  театр  және  көркемсурет  инсти-
тутын  телевидение  режиссеры  мамандығы  бойынша  бітірген.  1994  жыл-
дан  жарнамалық  роликтер  жасаумен  айналысады.  2003  жылы  «sataifilm» 
компаниясының  негізін  құрды.  2014  жылдың  қорытындысы  бойынша 
«халық сүйіктісі» Ұлттық жүлдесін жеңіп алып, Қазақстан киноөндірісінің 
үздік қайраткері атанды. 
Родился  в  1971  году  в  караганде.  окончил  алматинский  театрально-
художественный институт по специальности режиссер телевидения. с 1994 
года занимается производством рекламных роликов. в 2003 году основал 
компанию «sataifilm». по итогам 2014 года народным голосованием признан 
лучшим деятелем киноиндустрии казахстана, став лауреатом националь-
ной премии «народный любимец года».
Akan  satayev  was  born  in  Karaganda  in  1971.  he  graduated  from  the  Almaty 
Arts and theatre institute, majoring in television production. since 1994 satayev 
has  been  producing  tV  advertisements.  in  2014  he  was  voted  to  be  the  most 
outstanding television worker of the year after receiving the “people's choice of 
the year” award.
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn

174
175
Kazakhstan, 2015, 81 min.
production: Kazakhfilm
language: Kazakh
format: DVD, blu-ray, DCp
script: yerlan nurmukhambetov
Director: yerlan nurmukhambetov
Dop: Murat nugmanov
production Design: beken narbai
Composer: sultan Abet
producers: yerzhan Akhmetov,  
serik zhubandykov
Cast: rustem zhanyamanov, banu Asyl, 
nurzhan zhumanov, Asybek Musabekov
казахстан, 2015, 81 мин.
производство: ао «казахфильм»  
им. Ш. айманова
Язык: казахский
носитель: DVD, blu-ray, DCp
автор сценария: ерлан нурмухамбетов
Режиссер-постановщик: ерлан 
нурмухамбетов
оператор-постановщик: Мурат нугманов
художник-постановщик: бекен нарбай
композитор: султан абет
продюсеры: ержан ахметов,  
серик Жубандыков
в ролях: Рустем Жаныаманов, бану асыл, 
нуржан Жуманов, асылбек Мусабеков
Қазақстан, 2015, 81 мин.
Өндіріс: Ш. айманов атындағы 
«Қазақфильм» аҚ
тілі: орыс
Формат: DVD, blu-ray, DCp
сценарий авторы: ерлан нұрмұхамбетов 
Қоюшы режиссер: ерлан нұрмұхамбетов
Қоюшы оператор: Мұрат нұғыманов
Қоюшы суретші: бекен нарбай
композитор: сұлтан әбет
продюсерлер: ержан ахметов,  
серік Жұбандықов
Рольдерде: Рүстем Жаныаманов,  
бану асыл, нұржан Жұманов,  
асылбек Мұсабеков
еРлан нҰРМҰхаМбетов
еРлан нуРМухаМбетов
yerlAn nurMuKhAMbetoV
1974  жылы  оңтүстік  Қазақстан  облысында  туған.  т.  Жүргенов  атындағы 
ҚазҰӨа кинодраматург мамандығы бойынша (л.ақынжанованың шеберха-
насы, 2000), осы академияның өнертанушы мамандығы бойынша магистра-
турасын бітірген (2002).
Родился в 1974 году в Южно-казахстанской области. окончил казнаи им. 
т. Жургенова по специальности кинодраматург (мастерская л. ахинжано-
вой, 2000), магистратуру при казнаи им т. Жургенова по специальности 
искусствовед (2002).
born in southern Kazakhstan in 1974. Graduated from the  national zhurgenov 
Academy  of  Arts  as  scriptwriter  (class  of  l.  Akhinzhanova,  2000),  MA  at  the 
Academy as art historian (2002).
Қазақстанның 
оңтүстік 
өңірлеріндің 
қазіргі 
ауылдардағы  күнделікті  тұрмыс.Қыз  бен  жігіт  бір-
біріне  ғашық  болады.  Өңірдің  салт-дәстүрі  бойын-
ша  екеуі  үйленеді:  жігіт  қызды  алып  қашады.  Өзінің 
келісімімен. 
повседневный быт современного села южных регио-
нов казахстана. парень и девушка полюбили друг дру-
га. поженились они, сохранив древние традиции края: 
парень  с  друзьями  украл  девушку.  впрочем,  с  ее  со-
гласия. 
the  everyday  life  of  a  contemporary  village  in  southern 
Kazakhstan. A guy and a girl have fallen in love, and marry 
by old traditions: the guy and his friend kidnap the bride. 
With her consent, by the way.
ЖаңғаҚ тал
оРеховое деРево
the WAlnut tree
2015 Жаңғақ тал | ореховое дерево | the Walnut tree
2011 аңшы бала (қосалқы режиссер) | аңшы бала (сорежиссер) | 
    Anshi bala (co-director)
2011 найзағай алдында (қосалқы режиссер) | перед грозой (сорежиссер) | 
    before the storm (co-director)
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn

176
177
2015 it-бала (сериал) | it-молодец (сериал) | it-Whizz-kid (serial)
2015 бойдақ | холостяк | bachelor
2014 абайлаңыз, сиыр! | осторожно, корова! | Careful, a Cow!
2014 Махаббат қашанда менің жүрегімде (сериал) | любовь всегда в моем сердце (сериал) | 
love is Always in my heart (series)
2013 боксшының жолы | путь боксера | path of a boxer
2013 тракторшының махаббаты (сериал) | любовь тракториста (сериал) |  
love of a tractor Driver (series)
2012-2013 вузерлер (сериал) | вузеры (сериал) | high schoolers (series)
2010 «ғашық жүрек» коктейль для звезды | Cocktail for a star
Жас  жігіт  алматы  базарларының  бірінде  жүк  тасушы 
болып  жұмыс  істеді,  бірақ  оның  бала  араманы  бар 
–  пір  тұтатын  боксшысы  геннадий  голвкин  сияқты 
атақты  боксер  болу.  Өзінің  арманына  жету  жолында 
бас кейіпкер көптеген кедергілерге кездестіреді. 
парень работает грузчиком на одном из базаров ал-
маты, но у него есть мечта детства – стать известным 
боксером, таким же, как его кумир геннадий головкин. 
на пути воплощения своей мечты главный герой стал-
кивается со множеством проблем.
A loader on a market in Alma-Ata has a childhood dream: 
to become a boxer, like his idol Gennadi Golovkin. on the 
way to realise his dream, he faces a set of problems.
Қазақстан, 2013, 94 мин.
Өндіріс: Ш. айманов атындағы 
«Қазақфильм» аҚ
тілі: қазақ
Формат: DCp/DVD
сценарий авторы: асқар Ұзабаев
Қоюшы режиссер: асқар Ұзабаев
Қоюшы оператор:: азамат дулатов
Қоюшы суретшілер: оскар ысқақов, 
санжар омаров
композитор: никита карев
продюсерлер: серік Жұбандықов,  
Фархат Шарипов
Рольдерде: назар Шархан,  
дулат Жұмақадыр, ержан түсіпов, 
дінмұхамед ахимов, ерік Жолжақсынов, 
динара Жұмағалиева
Kazakhstan, 2013, 94 min.
production: Kazakhfilm
language: Kazakh
format: DCp/DVD
script: Askar uzabayev
Director: Askar uzabayev
Dop: Azamat Dulatov
production Design: oskar yskakov,  
sanzhar omarov
Composer: nikita Karev
producers: serik zhubandykov,  
farkhat sharipov
Cast: nazar sharkhan, Dulat zhumakadyr, 
yerzhan tusipov, Dinmukhamed Akhimov, 
yerik zholzhaksynov, Dinara zhumagaliev
казахстан, 2013, 94 мин.
производство: ао «казахфильм»  
им. Ш. айманова
Язык: казахский
носитель: DCp/DVD
автор сценария: аскар узабаев
Режиссер-постановщик: аскар узабаев
оператор-постановщик: азамат дулатов
художники-постановщики:  
оскар ыскаков, санжар омаров
композитор: никита карев
продюсеры: серик Жубандыков, 
 Фархат Шарипов
в ролях: назар Шархан,  
дулат Жумакадыр, ержан тусипов, 
динмухамед ахимов, ерик Жолжаксынов, 
динара Жумагалиева
Режиссер, сценарист, клипмейкер, продюсер. 1983 жылы алматыда туған. 
кино  және  видеоөнімдер  жасаумен  шұғылданатын  567  creative  laboratory 
студиясының негізін қалаушы. 
Режиссер,  сценарист,  клипмейкер,  продюсер.  Родился  в  1983  году  в  ал-
маты. основатель студии 567 creative laboratory, занимающейся производ-
ством кино- и видеопродукции.
Director, screenwriter, music video director, producer. born in Alma-Ata in 1983. 
founder of the studio 567 Creative laboratory, which produces films and videos.
асҚаР Ұзабаев
аскаР узабаев 
AsKAr uzAbAyeV
Жол
путь боксеРа 
the WAy
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn

178
179
2009 біржан сал | биржан-сал | birzhan-sal 
Фильм  қазақтың  ұлы  ақыны  абайдың  әкесі 
Құнанбайдың тағдырын баяндайды. ол болыс болған. 
Құнанбайға  ағайын-туыстарының  келіспегендеріне 
қарамай,  олардың  арасындағы  бітіспес  дау-шарлар 
мен талас-тартыстарды шешуге тура келеді. таңдау – 
тек парыз бен әділеттіліктің арасында ғана. 
Фильм повествует о судьбе отца великого казахского 
поэта абая – кунанбае. он был волостным судьей. по-
рой кунанбаю приходилось решать тяжелые тяжбы и 
разногласия  между  своими  же  сородичами,  которые 
никак не желали примириться с его решениями по спо-
рам. выбор стоял между долгом и справедливостью. 
the  film  is  about  the  fate  of  Kunanbai,  the  father  of  the 
great Kazakh poet Abai. he was a district judge. sometimes 
Kunanbai  had  to  solve  difficult  cases  and  disagreements 
between  his  relatives,  who  did  not  want  to  reconcile 
themselves with his decisions. he faced a choice between 
duty and justice.
1951 туған. белгілі театр және кино актеры. Режиссер ретіндегі тырнақалды 
туындысы «біржан сал» фильмі.
Родился в 1951 году. известный актер театра и кино. как режиссер дебюти-
ровал фильмом «бiржан-сал».
born in 1951. Well-known actor of theatre and cinema. As director he debuted 
with the film “birzhan-sal”.
досхан ЖолЖаҚсынов 
досхан ЖолЖаксынов 
DosKhAn zholzhAKsynoV
Kazakhstan, 2015, 95 min.
production: Kazakhfilm
language: Kazakh
format: DCp
scriptwriters: Doskhan zholzhaksynov, 
talasbek Asemkulov
Director: Doskhan zholzhaksynov
Dop: rifkat ibragimov
production Design: rustam odinaev
Composer: tulegen Mukhamedjanov
producer: Doskhan zholzhaksynov
Cast: Doskhan zholzhaksynov, 
Aidos bektemirov, nursifat salykova, 
Maira omar, Alibi syraily
Қазақстан, 2015, 95 мин.
Өндіріс: Ш.айманов атындағы 
«Қазақфильм» аҚ
тілі: қазақ
тасушы: DCp
сценарий авторы: досхан 
Жолжақсынов, таласбек әсемқұлов
Қоюшы режиссер:  
досхан Жолжақсынов
Қоюшы оператор: Рифкат ибрагимов
Қоюшы суретші: Рустам одинаев
композитор: төлеген Мұхамеджанов
продюсер: досхан Жолжақсынов
Рольдерде: досхан Жолжақсынов, 
айдос бектеміров,  
нұрсифат салықова, Майра омар, 
әліби сырайлы 
казахстан, 2015, 95 мин.
производство: ао «казахфильм» 
им. Ш. айманова
Язык: казахский
носитель: DCp
авторы сценария: 
досхан Жолжаксынов, 
таласбек асемкулов
Режиссер-постановщик: 
досхан Жолжаксынов
оператор-постановщик: 
Рифкат ибрагимов
художник-постановщик: 
Рустам одинаев
композитор: тулеген Мухамеджанов
продюсер: досхан Жолжаксынов
в ролях: досхан Жолжаксынов, 
айдос бектемиров, 
нурсифат салыкова, Майра омар, 
алиби сырайлы
ҚҰнанбаЙ
кунанбаЙ 
KunAnbAi 
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn

180
181
аҚЖол әбілов
акЖол абилов 
AKJol AbiloV
Қазақстан, 2016, 103 мин.
Өндіріс: Қазақстан 
тілі: қазақ, орыс
Формат: DCp
сценарий авторы: ардақ карикболова 
Қоюшы режиссер: ақжол әбілов
Қоюшы оператор: валентин багликов
композитор: ербол нариман
продюсерлер: кулзикан асылбаева, 
Жанар досетова
Рольдерде: нұржан садыбеков, 
гүлбахрам байбосынова, нұржан тұтов, 
ерден тілемісов, ерсұлтан аманбек,  
азат сейтметов
казахстан, 2016, 103 мин.
производство: казахстан 
Языки: казахский, русский
носитель: DCp
авторы сценария: ардак карикболова 
Режиссер-постановщик: акжол абилов
оператор-постановщик:  
валентин багликов
композитор: ербол нариман
продюсеры: кулзикан асылбаева,  
Жанар досетова
в ролях: нуржан садыбеков,  
гульбахрам байбосынова, нуржан тутов, 
ерден телемисов, ерсултан аманбек,  
азат сейтметов
Kazakhstan, 2016, 103 min.
production: Kazakhstan 
languages: Kazakh, russian
format: DCp
script: Ardak Karikbolov 
Director: Akjol Abilov
Dop: Valentin baglikov
Composer: yerbol nariman
producers: Kuzlikan Asylbayeva,  
zhanar Dosetova
Cast: nurzhan sadybekov,  
Gulbakhram baibosynova, nurzhan tutov, 
erden telemisov, ersultan Amanbek,  
Azat saitmetov
1991  жылы  теміртауда  туған.  Ж.елелбеков  атындағы  республикалық 
эстрада-цирк  колледжінің  театр  және  кино  актеры  факультетін  бітіріп 
(2011), сол жылы Қазақ ұлттық өнер университетінің кино және телевиде-
ние режиссеры факультетіне оқуға түседі.
Родился  в  1991  году  в  темиртау.  окончил  Республиканский  эстрадно-
цирковой колледж им. Ж. елебекова, факультет актер театра и кино (2011), 
в том же году поступил в казахский национальный университет искусств на 
факультет Режиссер кино и тв.
born in temirtau in 1991. Graduated from the republican elebekov Variety and 
Circus school, faculty of acting for theatre and cinema (2011), and in the same 
year enrolled in the Kazakh national university of Arts, faculty of directing for of 
cinema and tV.
асқар бай да табысты жігіт, бірақ достықты қадірлемейді, 
махаббат  дегенді  білмейді,  адамдарға  деген  құрметі  де 
жоқ.  бір  күні  таңертең  ол  есінен  танып,  құлап  қалады. 
тексеру оның миында қатерлі ісік бар екендігін және көп 
дегенде, бір айлық қана ғұмыры қалғандығын көрсетеді. 
Мұны естіген асқар әбден білгенін істей бастайды, сон-
дай бір ессіз ішіп, қыдырыстан кейін бір ауылдан қалай 
шыққанын  білмейді.  тек  сонда  ғана  ол  өмірдің  мән-
мағынасын  түсініп,  бағалай  бастайды,  махаббатына 
жолығады... Өз-өзіне келіп, есін жиған ол өзінің үйінде, 
еденде құлап жатқанын көріп, таң қалады.
аскар богат и успешен, но не ценит дружбу, не знает, что 
такое любовь, и не уважает людей. в одно утро он теряет 
сознание и падает. после обследования выясняется, что 
у  него  опухоль  мозга  и  жить  осталось  максимум  месяц. 
аскар пускается во все тяжкие и после очередной пьян-
ки оказывается в ауле. здесь аскар начинает понимать и 
ценить жизнь и встречает любовь... каково же было его 
удивление, когда он, придя в себя, выясняет, что лежит в 
своем доме, там же на полу, где упал и потерял сознание.
Askar is rich and successful, but he does not value friendship, 
does not know what love is, and does not respect people. one 
morning he loses consciousness and falls. After a check-up it 
is discovered that he has a brain tumour and a month to live. 
Askar starts to tumble and after a lot of booze ends up in an 
aul. here Askar begins to understand and appreciate life and 
meets  love...  What  a  surprise  when  he,  having  come  round, 
finds that he is in his own house, precisely at the spot where he 
fell and lost consciousness.
Мезет неМесе ЖаЙ  
ғана ӨМіР
Мезет или пРосто Жизнь
Mezet or siMply life
2016 козайым (телесериал) | Kosayim (tV series)
2015 Мезет немесе жай ғана өмір | Мезет или просто жизнь | Mezet or simply life
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn

182
183
Фильм  қайтыс  болған  інісінің  әйеліне  үйленген 
сағынтайдың бес баламен тастап кеткен бірінші әйелі 
туралы.  Мәселе  оларда  тек  қыздар,  ал  інісінде  ұл 
туғанында ғана емес.
Фильм рассказывает о женщине – матери пятерых де-
тей, которую бросил сагынтай, женившись на жене не-
давно умершего брата. дело не только в том, что у них 
рождались только девочки, а у брата – сын.
the film is about a woman – the mother of five children, 
whom  sagyntay  has  left  to  marry  the  wife  of  his  recently 
deceased brother. And it’s not only that they have only girls, 
where the brother’s wife has a son.
2012 кішкентай | Kishkentai
2009 бәйтерек | байтерек | baiterek
2008 әкем екеуміз | вдвоем с отцом | together with the father
2005 Жоше | zhoshe
1970  жылы  туған.  т.  Жүргенов  атындағы  ҚазҰӨа  сценарлық  факультетін 
бітірген.  Режиссер  ретіндегі  тұңғыш  фильмі  «Жоше»  нант  кинофестива-
лінде  көрсетіліп,  «Шәкен  жұлдыздары»  хкФ  бас  жүлдесін  жеңіп  алды. 
«әкем екеуміз» фильмі «еуразия-2008» хкФ бірден үш жүлдесін алды: «Үздік 
режиссер», «Үздік ер адам ролі» және нетпак жүлдесі.
Родился  в  1970  году.  окончил  сценарный  факультет  казнаи  им.  т.  Жур-
генова.  дебют  в  режиссуре  –  «Жоше»,  был  показан  в  нанте  и  удостоен 
гран-при МкФ «звезды Шакена». «вдвоем с отцом» на МкФ «евразия-2008» 
был отмечен тремя призами: «за лучшую режиссуру», «за лучшую мужскую 
роль» и призом нетпак. 
born  in  1970.  Graduated  from  the  scriptwriting  department  of  the  zhurgenov 
national Academy of Arts. his directorial debut was “zhoshe”, which was shown 
in nantes and awarded the Grand prix of iff shaken’s Constellation”. “together 
with the father” received three awards at eurasia-2008: best Direction; best Actor; 
and the netpAC award. 
Kazakhstan, 2015, 70 min.
production: Ds film studio 
language: Kazakh
format: DCp
scriptwriter: Daniyar salamat 
Director: Daniyar salamat
Dop: timur sarilbaev 
production Design: nurbolat zhapakov
producer: Daniyar salamat 
Cast: Alfiya sembaeva, elbolat Alkozha, 
Ayaulym ibraimova, beinur baimukhambet, 
bauyrzhan Karibaev
казахстан, 2015, 70 мин.
производство: студия «Ds фильм» 
Язык: казахский
носитель: DCp
автор сценария: данияр саламат 
Режиссер-постановщик:  
данияр саламат 
оператор-постановщик:  
тимур сарилбаев 
художник-постановщик:  
нурболат Жапаков
продюсер: данияр саламат 
в ролях: альфия сембаева,  
елболат алкожа, аяулым ибраимова, 
бейнур баймухамбет,  
бауыржан карибаев
Қазақстан, 2015, 70 мин.
Өндіріс: «Ds фильм» студиясы 
тілі: қазақ
тасушы: DCp
сценарий авторы: данияр саламат 
Қоюшы режиссер: данияр саламат 
Қоюшы оператор: тимур сарылбаев 
Қоюшы суретші: нұрболат Жапақов
продюсер: данияр саламат 
Рольдерде: альфия сембаева,  
елболат әлқожа, аяулым ыбыраимова, 
бейнұр баймұхамбет,  
бауыржан кәрібаев
сағынтаЙдың  
біРінШі әЙелі 
пеРваЯ Жена сагынтаЯ 
sAGyntAy’s first Wife
даниЯР салаМат
DAniyAr sAlAMAt
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn

184
185
Шалғайдағы ауылда тұратын төрт жасөспірім баланың 
тағдыры, олардың әрқайсысы өмірдегі өз жолын тауға 
тырысады. 
судьбы четырех подростков, живущих в забытом бо-
гом  поселке,  где  каждый  пытается  найти  свой  путь  в 
жизни. 
the  fate  of  four  teenagers  who  live  in  a  remote  village, 
where each tries to find his way in life. 
2016 төрт оқиға | Раненый ангел | the Wounded Angel
2013 Жарасым дәрістері | уроки гармонии | harmony lessons
1984  жылы  Қазақстанда  туған.  Қазақ  Ұлттық  Өнер 
академиясының  түлегі.  2007  жылы  пусанда  Asian  film 
academy,  ал  2008  жылы  berlinale  talent  Campus  стипен-
дианты  атанды.  Эмир  байғазиннің  World  Cinema  fund 
қолдауымен түсірген «Жарасым дәрістері» атты алғашқы 
картинасы  2013  жылы  берлин  фестивалінің  негізгі 
бағдарламасына алынып, «көркемдік жетістігі үшін» күміс 
аю  жүлдесімен  және  Morgenpost  неміс  басылымының 
жүлдесімен марапатталды.
Родился  в  1984  году  в  казахстане.  выпускник  казахской 
национальной академии искусств. в 2007 году стал сти-
пендиатом Asian film Academy в пусане, в 2008 berlinale 
talent  Campus.  его  дебютная  картина  «уроки  гармонии», 
созданная при поддержке фонда World Cinema fund, во-
шла  в  основную  программу  берлинале  2013  года  и  была 
удостоена «серебряного медведя» за «выдающееся худо-
жественное достижение», а также приза читателей немец-
кого издания Morgenpost. 
born in Kazakhstan in 1984, baigazin studied film and television 
directing  at  the  Kazakh  national  Academy  of  Arts.  in  2007 
he  participated  in  the  Asian  film  Academy  in  pusan,  and  in 
2008 in the berlinale talent Campus. baigazin’s debut feature 
“harmony lessons” was made with support from by the World 
Cinema fund and had its premiere in the berlinale Competition 
2013,  where  it  won  a  silver  bear  for  an  outstanding  Artistic 
Contribution,  as  well  as  the  readers’  award  of  the  German 
newspaper “Morgenpost”. 
казахстан, Франция, германия, Швейцария, оаЭ, голландия, 
2016, 1 ч. 53 мин.
производство: ао «казахфильм» им. Ш. айманова,  
Capricci production, Augenschein film production, Co-production 
при поддержке Arte france Cinema, Aide Aux Cinemas Du Monde, 
CnC, Ministere Des Affaires etrangeres et Du Developpement 
international, institut francais, region Des pays De la loire, film- 
und Medienstiftung nrw, Doha film institute, Vision sud est And 
hubert bals fund in Cooperation With the post republic
Языки: казахский, русский
носитель: DCp, hD
автор сценария: Эмир байгазин
Режиссер-постановщик: Эмир байгазин 
оператор-постановщик: ив кап 
художник-постановщик: сергей копылов 
художник по костюмам: камилла курманбекова 
продюссеры: анна вильгельми, бейбитжан Муслимов,  
тьерри лунас, Йонас катсзенштейн, Максимилиан лео, 
 наталья Юдина, алекс Чанг 
звукорежиссер: Маркус крон 
Монтаж: Эмир байгазин 
в ролях: нурлыбек сактаганов, Мадияр арипбай,  
Мадияр назаров, омар адилов, анзара барлыкова,  
тимур айдарбеков, канагат таскараев, Расул вильямoв
Қазақстан, Франция, германия, Швейцария, баЭ, голландия, 
2016, 1 c. 53 мин.
Өндіріс: Ш. айманов атындағы «Қазақфильм» аҚ, Arte france 
Cinema Aide Aux Cinemas Du Monde Cnc Ministere Des Affaires 
etrangeres et Du Developpement international institut francais 
region Des pays De la loire film қолдауымен Capricci production 
Augenschein film production Co-production – und Medienstiftung 
nrw Doha film institute Vision sud est And hubert bals fund in 
Cooperation With the post republic
тілі: қазақ, орыс
Формат: DCp, hD
сценарий авторы: Эмир байғазин
Қоюшы режиссер: Эмир байғазин 
Қоюшы оператор: ив кап 
Қоюшы суретші: сергей копылов 
костюм суретшісі: камилла Құрманбекова 
продюссерлер: анна вильгельми, бейбітжан Мүслімов,  
тьерри лунас, Йонас катсзенштейн, Максимилиан лео,  
наталья Юдина, алекс Чанг 
дыбыс режиссеры: Маркус крон 
Монтаж: Эмир байғазин 
Рольдерде: нұрлыбек сактағанов, Мадияр әріпбай,  
Мадияр назаров, омар әділов, анзара барлыкова,  
тимур айдарбеков, канағат тасқараев, Расул вильямoв
ЭМиР баЙғазин
ЭМиР баЙгазин 
eMir bAiGAzin
тӨРт оҚиға
РаненыЙ ангел 
the WounDeD AnGel
Kazakhstan, france, Germany, switzerland, uAe, netherlands,  
2016, 113 min.
production: Kazakhfilm, Capricci production, Augenschein film 
production with support from Arte france Cinema, Aide aux 
Cinemas du Monde, CnC, Ministere des Affaires etrangeres et du 
Developpement international, institut français, region des pays de 
la loire, film- und Medienstiftung nrW, Doha film institute, Vision 
sud est, hubert bals fund, in cooperation with the post republic
languages: Kazakh, russian
format: DCp, hD
script: emir baigazin
Director: emir baigazin
Dop: yves Capes 
production Design: sergei Kopylov
Costume Design: Kamilla Kurmanbekova 
producers: Anna Vilgelmi, beibit Muslimov, thierry lounas,  
Jonas Katzenstein, Maximilian leo, natalia yudina, Alex Chang 
sound: Markus Krohn 
editing: emir baigazin
Cast: nurlybek saktaganov, Madiyar Aripbay, Madiyar nazarov, 
omar Adilov, Anzara barlykova, timur Aidarbekov,  
Kanagat taskarayev, rasul Vilyamov
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn

186
187
2011 квест (қ/м) «Жүрегім менің – астана» киноальманахында
 | 
 
квест (к/м) в киноальманахе «сердце мое – астана»
 | 
 
quest (short; film-almanac “My heart Astana”)
2011 ғашык жүрек-2
 | 
коктейль для звезды 2
 | 
A Cocktail for a star 2
2011 Жел қыз
 | 
девушка-ветер
 | 
the Girl-Wind
2009 алматы–Шымкент (қ/м)
 | 
алматы–Шымкент (к/м)
 | 
Almaty–shymkent (short)
Рауан бай тұрғын үйдің көлік тұрағында жұмыс істейді. 
Мұнайшы  әкесінің  қымбат  көлігіне  мінген  айдар 
күнде  оның  қасынан  өтеді.  ол  екеуі  де  өз  өмірлерін 
өз  күштерімен  құрғылары  келеді.  олар  бір  қалада 
тұрады, бір аулада кездеседі, бірақ ек еуінің арасында 
байлық пен кедейліктің шлагбаумы тұр.
Рауан  работает  на  стоянке  в  престижном  жилом  
комплексе. айдар каждый день проезжает мимо него 
на дорогом авто своего отца-нефтяника. оба стремят-
ся построить свою жизнь собственными силами. они 
живут в одном городе, пересекаются в одном дворе, 
но между ними пропасть. Между ними шлагбаум, соз-
данный богатством и нищетой. 
rauan works at a parking lot in a prestigious residential area. 
Aidar passes him daily in his luxurious car. the car belongs 
to his father, who works in the oil business. rauan and Aidar 
are both determined to build their own lives. they live in 
the same city, their paths cross in the same yard, but there 
is an abyss between them. they are separated by a toll-bar 
between wealth and poverty. 
ЖасҰлан поШанов
Жасулан поШанов
JAsulAn poshAnoV
1985  туған.  т.  Жүргенов  атындағы  ҚазҰӨа  бітірген.  «алматы–Шымкент» 
атты  дипломдық  жұмысы  студенттік  «дидар»  фестивалінің  бас  жүлдесін 
алған. «Шлагбаум» фильмі Москва-2015 хкФ «ең үздік ер адам ролі үшін» 
еркебұлан дайыров «күміс георгий» жүлдесін алды.
Родился в 1985 году. окончил казнаи им. т. Жургенова. дипломная работа 
«алматы–Шымкент» получила гран-при студенческого фестиваля «дидар». 
успешно  работает  в  сфере  коммерческого  кино  и  телесериалов.  Фильм 
«Шлагбаум»  удостоен  приза  серебряный  «святой  георгий»  за  «лучшую 
мужскую роль» еркебулана даирова на МкФ в Моcкве (2015).
born  in  1985.  Graduated  from  the  zhurgenov  national  Academy  of  Arts.  his 
degree work of «Almaty-shymkent» received the Grand prix of the student festival 
Didar. he successfully works in the sphere of commercial cinema and television 
serials. the film toll bar has been awarded the silver saint George for the best 
Actor erkebulan Dairov at Moscow iff 2015.
Kazakhstan, 2015, 62 min. 
production: 567 creative laboratory
languages: russian, Kazakh
format: DCp
scriptwriters: Jasulan poshanov,  
Adilkhan erzhanov
Director: Jasulan poshanov
Dop: Azamat Dulatov
production Design: Gaukhat Abutalif
Composer: Alim zairov
producers: Askar uzabaev,  
Gaukhar Aitzhanova
Cast: erkebulan Dairov, Azat zhumadil,  
Didar Kaden, elina shakeeva,  
Aldash shalbaev
Қазақстан, 2015, 62 мин. 
Өндіріс: 567 creative laboratory
тілі: орыс, қазақ
тасушы: DCp
сценарий авторлары: Жасұлан пошанов, 
әділхан ержанов
Қоюшы режиссер: Жасұлан пошанов
Қоюшы оператор: азамат дулатов
Қоюшы суретші: гаухар әбутәліп
композитор: әлім заиров
продюсерлері: асқар Ұзабаев,  
гаухар айтжанова
Рольдерде: еркебұлан дайыров,  
азат Жұмаділ, дидар каден,  
Элина Шакеева, алдаш Шалбаев
казахстан, 2015, 62 мин. 
производство: 567 creative laboratory
Языки: русский, казахский
носитель: DCp
авторы сценария: Жасулан пошанов, 
адильхан ержанов
Режиссер-постановщик: 
Жасулан пошанов
оператор-постановщик: азамат дулатов
художник-постановщик: гаухар абуталиф
композитор: алим заиров
продюсеры: аскар узабаев, 
гаухар айтжанова
в ролях: еркебулан даиров, 
азат Жумадил, дидар каден, 
Элина Шакеева, алдаш Шалбаев
ШлагбауМ 
toll bAr 
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn
ҚазаҚстан | казахстан | KAzAKhstAn

188
189
ата-анасымен  бірге  15  жыл  аҚШ-та  тұрған  азат 
әкесінің  өсиеті  бойынша  туған  ауылына  келеді. 
әкесінің  қараусыз  қалған  үйін  жөндеп,  қарыздарын 
төлейді.  ауылға  оның  түрмеде  отырған  інісі  Чоро  да 
келеді.  осы  кездесу  ең  басты  сұраққа  жауап  береді: 
әкесінің өсиеті неде?
азат, 15 лет живший с родителями в сШа, едет в род-
ное село по завещанию отца. он ремонтирует забро-
шенный  дом,  платит  по  долгами.  в  селе  появляется 
его младший Чоро, отсидевший в тюрьме. Эта встреча 
ответит на главный вопрос: что же завещал покойный 
отец? 
Azat, who has lived in the us with his parents for 15 years, 
returns  to  his  native  village  by  his  father’s  last  will.  he 
repairs the dilapidated house, pays off debts. in the village 
appears the younger Choro, who has been in prison. this 
meeting  will  answer  the  main  question:  what  did  the  late 
father bequeath? 
Kyrgyzstan, 2016, 112 мин.
production: Kyrgyzfilm, elfilm
language: Kyrgyz
format: DCp
script: bakyt Mukul, Dastan Japar uulu
Director: bakyt Mukul, Dastan Japar uulu
Dop: Akjol bekbolotov
producers: Gulmira Kerimova, ermek Mukul, 
talant tolobekov
Cast: imam Mukul, Marat Alyshbayev,  
taalai Kasymaliev, bakyt Mukul,  
Amantur Abdysalam uulu, tynara 
Abdrazayeva, Diana sabyrbekova 
Қырғызстан, 2016, 112 мин.
Өндіріс: т. океев атындағы 
«Қырғызфильм» Ұк, «Элфильм» студиясы
Язык: кыргызский
носитель: DCp
сценарий авторлары: бакыт Мукул,  
дастан Жапар уулу
Қоюшы режиссерлар:  
бакыт Мукул, дастан Жапар уулу
Қоюшы оператор: акжол бекболотов
продюсерлер: гульмира керимова,  
Эрмек Мукул, талант толобеков
Рольдерде: иман Мукул,  
Марат алышбаев, таалай касымалиев, 
бакыт Мукул, амантур абдысалам уулу, 
тынара абдразаева, диана сабырбекова
кыргызстан, 2016, 112 мин.
производство: нк «кыргызфильм»  
им. т. океева, студия «Элфильм»
Язык: кыргызский
носитель: DCp
авторы сценария: бакыт Мукул,  
дастан Жапар уулу
Режиссеры-постановщики: бакыт  
Мукул, дастан Жапар уулу
оператор-постановщик:  
акжол бекболотов
продюсеры: гульмира керимова,  
Эрмек Мукул, талант толобеков
в ролях: иман Мукул, Марат алышбаев, 
таалай касымалиев, бакыт Мукул, 
амантур абдысалам уулу,  
тынара абдразаева, диана сабырбекова
әке Өсиеті 
завеЩание отЦа 
A fAther’s Will
бакытбек Мукул
bAKytbeK MuKul
1965  жылы  Қырғыстанның  нарын 
облысының  учкун  ауылында  туған. 
т.абдымомынов  атындағы  Қырғыз 
ұлттық академиялық драма театрының 
жанындағы театр училищесін бітірген 
(1993).  Қазіргі  кезде  б.бейшеналиева 
атындағы 
Қырғыз 
мемлекеттік 
мәдениет  және  өнер  университеті 
факультетінің 4-курс студенті.
Родился  в  1965  году  в  селе  учкун 
нарынской  области  кыргызстана. 
окончил  театральное  училище  при 
кыргызском  национальном  акаде-
мическом  драматическом  театре  им. 
т.  абдымомунова  (1993).  сейчас  сту-
дент 4 курса режиссерского факуль-
тета  кыргызского  государственного 
университета  культуры  и  искусств 
им.  б.  бейшеналиевой.  Член  союза 
кинематографистов  кыргызской  Ре-
спублики. 
born  in  the  village  uchkun  (narynsk 
Area),  in  1965.  Graduated  from  the 
theatre  school  at  the  national  Drama 
theatre  (1993).  now  a  fourth-year 
student  of  the  director’s  faculty  of  the 
beishenaliev  Kyrgyz  state  university  of 
Culture and Arts. Member of the Kyrgyz 
union of Cinematographers.
1988  жылы  Қырғызстанның 
ыстықкөл  облысы,  ақсу  ауда-
нында  туған.  б.бейшеналиева 
атындағы  Қырғыз  мемлекеттік 
мәдениет 
және 
өнер 
университетінің  театр  және 
кино факультетін бітірген (2010). 
Қырғыз  Республикасы  кинема-
тографистер  одағының  мүшесі 
(2010). 
Родился  в  1988  году  в  ак-
суйском  районе  иссык-куль- 
ской  области  кыргызстана. 
окончил  факультет  театра  и 
кино  кыргызского  государ-
ственного  университета  куль-
туры  и  искусств  им.  б.  бейше-
налиевой  (2010).  Член  союза 
кинематографистов кыргызской 
Республики (2010).
born in Ak-sujsk, near lake issyk-
Kul,  in  1988.  Graduated  from 
the  theatre  and  cinema  faculty 
of  the  beishenaliev  Kyrgyz  state 
university  of  Culture  and  Arts 
(2010).  Member  of  the  Kyrgyz 
union of Cinematographers.
дастан ЖапаР уулу
DAstAn JApAr uulu
оРта азиЯ | ЦентРальнаЯ азиЯ | CentrAl AsiA
оРта азиЯ | ЦентРальнаЯ азиЯ | CentrAl AsiA

190
191
уильям  джейкобстың  «Маймылдың  табаны»  атты 
әңгімесі бойынша түсірілген. алыстағы шығыс елінен 
әкелінген  жұмбаққа  толы  маймылдың  табаны  өзінің 
кезекті  қожайынының  үш  тілегін  орындайды.  бірақ 
ежелгі  қарапайым  қағида  бойынша,  жоқ  жерден 
ештеңе  шықпайды,  бірнәрсе  алу  үшін  міндетті  түрде 
беру керек. 
Экранизация  рассказа  уильяма  джейкобса  «обезья-
нья  лапка».  загадочная  обезьянья  лапка,  привезенная 
из далекой восточной страны, исполняет три желания 
очередного своего владельца. однако простая и древ-
няя истина гласит: из ничего ничего не выйдет – для 
того, чтобы что-то получить, надо обязательно что-то 
отдать взамен. 
screen adaptation of the story by William Wymark Jacobs 
“the  Monkey’s  paw”.  A  mysterious  monkey’s  paw  that  is 
brought from the far-east grants three wishes to its owner. 
however, a simple and ancient truth says: nothing comes 
from  nowhere,,  and  in  order  to  receive  one  must  give 
something in exchange.
2014 кезбе (қ/м) | вездесущий (к/м) | omnipresent (short)
2013 Қалыңмал (қ/м) | приданое (к/м) | Dowry (short)
2012 хорист әйел (қ/м) | хористка (к/м) | the Choir Girl (short)
2012 Мінездер (қ/м) | характеры (к/м) | Characters (short)
tajikistan, 2016, 98 min. 
production: tajikfilm 
language: russian
format: DCp, blu ray, usb - h264 (2K)
script: Alexander bondar, rumi shoazimov 
Director: rumi shoazimov
Dop: sultan sukiev
production Design: Djamshed Kholikov
Composer: ikbol zavkibekov
producer: nosir saidov
Cast: bakhodur Miralibekov,  
zulfiya sadykova, tereza zaurbekova, 
siyavush rakhmatullayev,  
Aslanshokh rakhmatullaev
тәжікстан, 2016, 98 мин. 
Өндіріс: «тәжікфильм» киностудиясы
тілі: орыс
Формат: DCp, blu ray, usb - h264 (2K)
сценарий авторы: александр бондарь, 
Руми Шоазимов 
Қоюшы режиссер-постановщик:  
Руми Шоазимов
Қоюшы оператор: сұлтан сүкиев
Қоюшы суретші: джамшед холиков
композитор: икбол завкибеков
продюсер: носир саидов
Рольдерде: баходур Миралибеков, 
зульфия садыкова, тереза заурбекова, 
сиявуш Рахматуллаев,  
асланшох Рахматуллаев
таджикистан, 2016, 98 мин. 
производство: киностудия 
«таджикфильм» 
Язык: Русский
носитель: DCp, blu ray, usb - h264 (2K)
авторы сценария: александр бондарь, 
Руми Шоазимов 
Режиссер-постановщик: Руми Шоазимов
оператор-постановщик: султан сукиев
художник-постановщик:  
джамшед холиков
композитор: икбол завкибеков
продюсер: носир саидов
в ролях: баходур Миралибеков,  
зульфия садыкова, тереза заурбекова, 
сиявуш Рахматуллаев,  
асланшох Рахматуллаев
1992 жылы душанбеде туған. бМки режиссерлық факультетін бітірген (2014, 
в.в. Меньшов пен в.и. тумаевтың шеберханасы). «кинотавр» фестивалінің 
«Қысқа метр 2012» («Мінездер»), V «дидор» хкФ («хорист әйел») конкурста-
рына  қатысқан.  2014  года  жылдан  бері  «тәжікфильм»  киностудиясында 
жұмыс істейді.
Родился в 1992 году в душанбе. окончил режиссерский факультет вгика 
(2014, мастерская в.в. Меньшова и в.и. тумаева). участвовал в конкурсной 
программе «короткий метр 2012» фестиваля «кинотавр» («характеры»), в V 
МкФ «дидор» («хористка»). с 2014 года работает на киностудии «таджик-
фильм».
born  in  Dushanbe  in  1992.  Graduated  from  the  director’s  faculty  of  the  film 
institute  VGiK  (2014,  class  of  V.  Menshov  and  V.  tumaev).  participated  in  the 
short Competition 2012 at the festival Kinotavr (“Characters”), at the  iff Didor 
(“the Choir Girl”). since 2014 works at the film studio tajikfilm.
РуМи ШоазиМов 
ruMi shoAziMoV
МаЙМылдың тҮсі 
сон обезьЯны 
the DreAM of the Ape 
оРта азиЯ | ЦентРальнаЯ азиЯ | CentrAl AsiA
оРта азиЯ | ЦентРальнаЯ азиЯ | CentrAl AsiA

192
193
Фильм  діни  экстремистердің  құрбаны  болған 
отбасының  қайғылы  тағдыры  туралы.  бр  жағында 
–  мақсаттарына  жету  үшін  шетелдік  іскер  адамның 
ықпалымен  бәріне  дайын  отағасы  мен  үлкен  ұлы. 
екінші  жағында  –  біртіндеп  қылмыстық  әрекеттерге 
араласып келе жатқан кенже ұлы сарвар. 
Фильм о трагедии семьи, ставшей жертвой религиоз-
ных экстремистов. на одной стороне отец и старший 
сын,  под  влиянием  зарубежного  бизнесмена  готовые 
на все, чтобы осуществить свои цели. с другой сторо-
ны – младший сын сарвар, которого постепенно втяги-
вают в преступные деяния.
the tragedy of a family, who has fallen victim to religious 
extremists.  on  one  side  are  the  father  and  the  older  son, 
who – under the influence of a foreign businessman – are 
prepared to use all means to reach their aim. on the other 
side, the younger son sarvar, who is gradually drawn into 
criminal actions.
2016 барон | the baron
2015 сатқын | предатель (соткин) | the traitor
2014 ерке | баловень | the favourite
2012 Менің өгей шешем | Моя мачеха | My stepmother
2009 Ұрлықшы келін | невеста-воровка | the thief-bride
2007 сақта… | сохрани… | save… 
2006 күтпеген келін | нежданная невеста | An unexpected Daughter-in-law 
2005 кірме күйеу | Жених-пришелец | the newcomer-Groom
uzbekistan, 2015, 151 min.
production: uzbekfilm
language: uzbek
script: rikhsivoy Mikhametjanov
Director: rustam sagdiev
production Design: Akmal saidov
Dop: Vakhid Ganiyev
Composer: Doniyer Agzamov
Cast: farrukh saipov, Djavokhir zakirov, 
ulugbek Kadyrov, Matekub Matchanov, 
sayera yunosova, yulduz radjabova,  
raikhon ulasenova
Өзбекстан, 2015, 151 мин.
Өндіріс: «Өзбекфильм» киностудиясы
тілі: өзбекский
сценарий авторы:  
Рихсивой Мухаметджанов
Қоюшы режиссер: Рустам сагдиев
Қоюшы суретші: акмал саидов
Қоюшы оператор: вахид ганиев
композитор: дониер агзамов
Рольдерде: Фаррух саипов,  
джавохир закиров, улугбек кадыров, 
Матекуб Матчанов, сайера Юнусова, 
Юлдуз Раджабова, Райхон уласенова
узбекистан, 2015, 151 мин.
производство: киностудия «узбекфильм»
Язык: узбекский
автор сценария:  
Рихсивой Мухаметджанов
Режиссер-постановщик: Рустам сагдиев
художник-постановщик: акмал саидов
оператор-постановщик: вахид ганиев
композитор: дониер агзамов
в ролях: Фаррух саипов,  
джавохир закиров, улугбек кадыров, 
Матекуб Матчанов, сайера Юнусова, 
Юлдуз Раджабова, Райхон уласенова
Рустам  сагдиев  1970  жылы  ташкентте  туған.  санкт-петербург  кинемато-
графия  университетін  көркем  фильм  режиссеры  мамандығы  бойынша 
бітірген (2004).
Рустам  сагдиев  родился  в  1970  году  в  ташкенте.  окончил  санкт-
петербургский университет кинематографии по специальности режиссер 
игрового кино (2004).
born in tashkent in 1970. Graduated from the st. petersburg university of Cinema 
and tV as director of fiction film (2004).
РустаМ сагдиев
rustAM sAGDieV
сатҚын 
пРедатель 
the trAitor 
оРта азиЯ | ЦентРальнаЯ азиЯ | CentrAl AsiA
оРта азиЯ | ЦентРальнаЯ азиЯ | CentrAl AsiA

195
«eurAsiA spotliGht» 
іскеРлік алаңы
бизнес плоЩадка  
«eurAsiA spotliGht»
business plAtforM  
«eurAsiA spotliGht»


1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©emirb.org 2017
әкімшілігінің қараңыз

войти | регистрация
    Басты бет


загрузить материал