ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстанжүктеу 4.97 Kb.
Pdf просмотр
бет1/16
Дата09.01.2017
өлшемі4.97 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

ҚазаҚстан Республикасының Мәдениет Және споРт МинистРлігі
МинистеРство культуРы и споРта Республики казахстан
Ministry of Culture AnD sport of the republiC of KAzAKhstAn

4
5
паноРаМа
 
80
докуМентальнаЯ евРазиЯ
 
122
детскаЯ евРазиЯ
 
138 
евРазиЯ РетРо
 
146
созвездие Шакена
 
160
бизнес плоЩадка «eurAsiA spotliGht»
 
194
индекс. ФильМы
 
210
индекс. РеЖиссеРы
 
212
индекс. стРаны
 
214
internAtionAl Jury
 
12
internAtionAl short filM Jury
 
20
Jury fipresCi
 
26
Jury netpAC
 
28
filM of the openinG CereMony
 
30
filM of the ClosinG CereMony
 
32
feAture filMs CoMpetition
 
34
short filMs CoMpetition
 
62
speCiAl sCreeninGs
 
80
pAnorAMA
 
80
eurAsiA DoCs
 
122
eurAsiA KiDs
 
138
eurAsiA retro
 
146
shAKen’s ConstellAtion
 
160
business plAtforM «eurAsiA spotliGht»
 
194
inDeX. filMs
 
210
inDeX. DireCtors
 
212
inDeX. Countries
 
214
халыҚаРалыҚ ҚазылаР алҚасы
 
12
халыҚаРалыҚ ҚысҚа МетР ҚазылаР алҚасы
 
20
ФипРесси ҚазылаР алҚасы
 
26
нетпак ҚазылаР алҚасы
 
28
аШылу РәсіМінің ФильМі
 
30
Жабылу РәсіМінің ФильМі
 
32
негізгі баЙҚауы
 
34
ҚысҚа МетР баЙҚауы
 
62
еРекШе кӨРсетіліМ
 
80
паноРаМа
 
80
деРекті еуРазиЯ
 
122
балалаР еуРазиЯсы
 
138
РетРо еуРазиЯ
 
146
Шәкен ШоҚЖҰлдызы
 
160
«eurAsiA spotliGht» іскеРлік алаңы
 
194
индекс. ФильМдеР
 
210
индекс. РеЖиссеРлеР
 
212
индекс. МеМлекеттеР
 
214
МеЖдунаРодное ЖЮРи
 
12
МеЖдунаРодное ЖЮРи коРоткого МетРа
 
20
ЖЮРи ФипРесси
 
26
ЖЮРи нетпак
 
28
ФильМ ЦеРеМонии откРытиЯ
 
30
ФильМ ЦеРеМонии закРытиЯ
 
32
основноЙ конкуРс
 
34
конкуРс коРоткого МетРа 
 
62
особыЙ показ 
 
80
МазМҰны
содеРЖание
list of Content

6
7
Құрметті достар!
баршаларыңызды  хii  «еуразия»  халықаралық  кинофестифалінің  ашылуымен  шын 
жүректен құттықтаймын! 
Ұлт көшбасшысы, елбасы нұрсұлтан әбішұлы назарбаевтың қолдауының арқасында 
«еуразия» кинофестивалі Қазақ елі мен барша еуразия құрлығындағы елеулі мәдени 
іс-шараға айналды. 
Жыл  сайын  фестиваль  бағдарламасы  кеңейіп,  кино  өнерінің  жаңа  бағыттарымен 
толығуда. 
2015 жылы «еуразия» кинофестивалінің аясында орталық азия кино өнерін таны-
татын «Шәкен шоқжұлдызы» фестивалі алғаш рет өткізілген болатын. бұл шараның 
символдық мәні өте жоғары және бүгінгі таңда «Шәкен шоқжұлдызы» фестивалін 
өткізу дәстүрге айналып үлгерді. 
биылғы кинофестивальдің бір ерекшелігі – қысқа метражды фильмдердің байқауы 
ұйымдастырылуда.  сонымен  қатар  кинофестиваль  барысында  алғаш  рет  түрлі 
жанрдағы араб фильмдері де көрсетілетін болады. 
әр  елдің  режиссерлары  ұсынып  отрыған  туындылар  –  бұл  түрлі  мәдениеттердің 
дауысы болып табылады және біз осы кинотаспаларды көру арқылы өзге адам, өзге 
мәдениетті түсінуге, біліп-тануға мүмкіндік аламыз. 
«еуразия»  халықаралық  кинофестивалі  әр  елден  келген  кинематографистерді 
біріктіріп,  олардың  бірлесе  жемісті  жұмыстар  атқаруына  себеп  болатын  маңызды 
мәдени миссияны атқарып қана қоймай, бейбітшілік пен интеграцияны дамытуға да 
зор үлесін қосатынына сеніміміз мол. 
«еуразия» кинофестивалі көпұлтты әлемнің идеясын бейнелейді. Мұндай ауқымды 
жобалар арқылы біз әлем жұртшылығының назарын өзімізге аудара аламыз, сондай-
ақ  фестиваль  Қазақстан  мен  әлемдік  қоғамдастық  арасындағы  халықаралық 
мәдени-гуманитарлық ынтымақтастықты нығайтуда маңызды роль атқарады. 
бастаған істеріңізге тек сәттілік серік болсын!
Дорогие друзья!
позвольте  сердечно  приветствовать  вас  на  открытии 
хii-го Международного кинофестиваля «евразия»!
благодаря огромной поддержке главы нашего государ-
ства, лидера нации нурсултана абишевича назарбаева 
кинофестиваль «евразия» стал знаковым культурным со-
бытием казахстана и всего евразийского континента. 
каждый  год  программа  кинофестиваля  «евразия»  рас-
ширяется,  пополняется  новыми  направлениями  кинои-
скусства. 
очень  символично,  что  в  2015  году  в  рамках  кино-
фестиваля  «евразии»  впервые  прошел  фестиваль  
«созвездие Шакена», популяризующий кино Центрально-
азиатского региона. Это уже стало новой традицией. 
в  этом  году  на  кинофестивале  «евразия»  дебютирует 
Международный конкурс короткометражных фильмов. 
также впервые на кинофестивале будут показаны раз-
ножанровые арабские фильмы.
киноработы,  представленные  режиссерами  всех  кон-
тинентов,  –  это  голоса  различных  культур,  а  просмотр 
фестивальных  кинолент  –  это  лучший  способ  понять 
другого человека, другую культуру.
именно  поэтому  Международный  кинофестиваль  «ев-
разия»,  объединяя  кинематографистов  разных  стран  и 
способствуя их дальнейшему плодотворному сотрудни-
честву, несет в себе не только важную культурную мис-
сию, но и миссию миротворчества и интеграции. 
кинофестиваль  «евразия»  воплощает  в  жизнь  идею 
многополярного  и  мультикультурного  мира.  такие 
масштабные  проекты  привлекают  внимание  широкой 
международной  общественности  и,  безусловно,  очень 
важны для укрепления международного культурного и 
гуманитарного  сотрудничества  казахстана  и  мирового 
сообщества. 
в добрый час и в добрый путь!
аРыстанбек  
МҰхаМедиҰлы
Қазақстан Республикасының  
Мәдениет және спорт министрі
аРыстанбек  
МухаМедиулы
Министр культуры и спорта  
Республики казахстан
ArystAnbeK  
MuKhAMeDiuly
Minister of Culture and sports  
of the republic of Kazakhstan
Dear friends!
i should like to welcome you warmly to the opening of the 
12
th
 international film festival eurasia!
thanks to the enormous support of the head of our state, 
the  leader  of  the  nation  nursultan  nazarbayev,  the 
film  festival  eurasia  has  become  a  key  cultural  event  of 
Kazakhstan and the entire eurasian continent. 
every year the program of the film festival eurasia broadens 
and extends into new directions of motion picture arts. 
it is symbolical that in 2015 in the framework of the film 
festival  eurasia  for  the  first  time  the  festival  “shaken’s 
Constellation” took place, which is designed to spread the 
cinema of the Central-Asian region. this has now become 
a new tradition. 
this  year  the  film  festival  eurasia  launches  a  new 
international Competition of short films. Also for the first 
time, the festival will screen a range of Arabian films of all 
genres.
the films presented by directors of all continents represent 
the voices of various cultures, and watching festival films 
is  the  best  way  to  understand  another  person,  another 
culture.
for  this  reason  the  international  film  festival  eurasia, 
uniting  filmmakers  of  different  countries  and  promoting 
a  future  fruitful  cooperation,  has  not  only  an  important 
cultural  mission,  but  also  one  of  peacemaking  and 
integration. 
the  film  festival  eurasia  brings  to  life  the  idea  of  a 
multi-polar  and  multi-cultural  world.  such  large-scale 
projects  draw  attention  of  the  wide  international  public 
and,  of  course,  are  very  important  in  strengthening  the 
international  cultural  and  humanitarian  cooperation  of 
Kazakhstan and the global community. 
Good luck and all the best!

8
9
Құрметті көрермендер!
биыл халықаралық «еуразия» кинофестивалі қаланың 
көшелеріне  шығып  отыр.  Фестиваль  бағдарламасы 
түрлі алаңдарда көрсетіледі және үш бөлікке бөлінеді: 
«Қалаға деген махаббат», оның шеңберінде қоғамдық 
орындарда  кинокөрсетілімдер  ұйымдастырылады, 
«киноға  деген  махаббат»  –  негізгі  конкурстық  және 
конкурстан  тыс  бағдарлама  және  «Мамандыққа  де-
ген  махаббат»  –  шеберлік  сабақтары,  кино  өндірісі 
өкілдерімен кездесулер.
биылғы  фестиваль  бұрынғыдан  да  көлемді.  ал 
фестивальдың  бүкіл  бағдарламасы,  оның  ішінде 
толықметражды  картиналар  да  бар,  алматылықтарға 
тегін көрсетіледі. 
Ұйымдастырушылар  әлемнің  түкпір-түкпірінен  келген 
100-ден  аса  картинаны  қаланың  жиырмадан  астам 
алаңдары көрсетеді.
біз кино қарапайым көрерменге жетімді, ал фестиваль 
халықтық болады деп үміттенеміз.
барлық  алматылықтар  мен  қаланың  қонақтары  кино 
мерекесіне қатысуға шақырамыз!
Дорогие зрители!
в этом году международный кинофестиваль «евразия» 
впервые  выходит  на  улицы  города.  программа  фе-
стиваля будет транслироваться на разных площадках 
и  будет  разделена  на  три  части:  «любовь  к  городу», 
в  рамках  которой  будут  организованы  кинопоказы  в 
общественных  местах,  «любовь  к  кино»  –  основная 
конкурсная  и  внеконкурсная  программа  и  «любовь  к 
профессии» – серия мастер-классов, профессиональ-
ных встреч представителей индустрии. 
событие станет масштабнее. а всю программу фести-
валя,  включая  полнометражные  картины,  алматинцы 
смогут увидеть бесплатно.
всего организаторы покажут более ста картин со всего 
мира более чем на двадцати площадках города. 
Мы надеемся сделать кино доступным простому зри-
телю, а сам фестиваль более народным.
приглашаем всех алматинцев и гостей города принять 
участие в празднике кино!
Dear spectators!
this year the international film festival “eurasia” for the first 
time goes onto the city’s streets. the festival programme will 
be broadcast on different platforms and is divided into three 
parts: “love to the City”, which includes film screenings in 
public places; “love for Cinema”, which comprises the main 
competition  and  non-competition  programme;  and  “love 
for the profession”, a series of master-classes, professional 
meetings with representatives of the industry. 
the  entire  event  becomes  large-scale.  the  whole  festival 
programme, including full-length films, is free of charge for 
the people of Almaty.
in total the organizers will show more than a hundred films 
from all over the world on more than twenty platforms in 
the city.
We hope to make cinema accessible to the simple spectator, 
and turn the festival more to the people.
We invite all people of Almaty and visitors to the city to take 
part in the holiday of cinema!
аЙМан МҰсаҚоЖаева
Xii халықаралық «еуразия» кинофестивалінің  
Құрметті президенті
аЙМан МусахадЖаева
почетный президент Xii кинофестиваля «евразия»
AiMAn MussAKhAJAyeVA
honorary president of the Xii film festival «eurasia» 

10
11
Дорогие друзья!
Я  рад  приветствовать  всех  гостей  и  участников  хii 
международного кинофестиваля «евразия» и «созвез-
дие Шакена». 
в  этом  году  кинофестиваль  вышел  на  улицы  города, 
стал более демократичным, народным. все билеты на 
кинопоказы бесплатные. главная тема кинофестиваля 
– любовь. 
программа  фестивальных  кинопоказов  включает 
более  100  работ  из  дальнего  и  ближнего  зарубежья, 
казахстана  и  Центральной  азии.  помимо  конкурса 
полнометражных картин дебютирует международный 
конкурс короткометражных фильмов. впервые в рам-
ках  МкФ  «евразия»  будут  показаны  разножанровые 
арабские фильмы. 
в  рамках  программы  «созвездие  Шакена»  при  под-
держке  акимата  алматы  лучшие  работы  отечествен-
ных и центрально-азиатских кинематографистов будут 
удостоены национальной премии «тулпар» по несколь-
ким номинациям. 
премия учреждена общественным объединением «на-
циональная  академия  кинематографических  искусств 
и наук» в 2016 году с целью поддержки отечественного 
кинематографа, сохранения культурной самобытности 
и основ национального кинопроизводства, поощрения 
лучших  произведений  казахстанского  и  центрально-
азиатского кино и его популяризации среди казахстан-
ской и международной общественности. 
Желаем приятного просмотра!
асанәлі әШіМов
Ұлттық «тұлпар» сыйлығының президенті
асанали аШиМов
президент национальной премии «тулпар»
AsAnAli AshiMoV 
president of the national Academy Award “tulpar”
Dear friends!
i  am  pleased  to  welcome  all  visitors  and  participants  of 
the 12th international film festival “eurasia” and “shaken’s 
Constellation”. 
this year the film festival has gone onto the streets of the 
city,  has  became  more  democratic  and  people-oriented. 
All tickets for film screenings are free-of-charge. the main 
theme of the film festival is love. 
the  festival  program  includes  more  than  100  works  from 
the far and near abroad, from Kazakhstan and Central Asia. 
besides  the  competition  of  full-length  features,  there  will 
be a debut: an international short film competition. for the 
first time within the framework of iff eurasia a wide genre-
variety of Arabian films will be shown. 
in the framework of the programme “shaken’s Constellation”, 
with the support of the Akimat of Almaty, the best works of 
national and Central-Asian filmmakers will compete for the 
national prize “tulpar” in several nominations. 
the  prize  has  been  established  by  the  public  Association 
“national Academy of Cinema Arts and sciences” in 2016, 
with the purpose of supporting domestic cinema, preserving 
cultural  originality  and  the  foundations  of  national  film 
production,  encouraging  the  best  works  of  Kazakhstan 
and Central-Asian cinema, and popularizing it amongst the 
Kazakh and international audience. 
We wish you a pleasant viewing!
Қымбатты достар!
Мен  хii  «еуразия»  халықаралық  және  «Шәкен 
шоқжұлдызы» кинофестивальдарының қонақтары мен 
қатысушыларын құттықтаймын. 
биылғы  кинофестиваль  қала  көшелеріне  шығып,  ба-
рынша демократиялық сипат алып, халыққа бір табан 
жақындады.  барлық  кинокөрсетілімдеріне  кіру  тегін. 
кинофестивальдың бас тақырыбы – махаббат. 
Фестиваль  көрсетілімдері  Қазақстаннан,  алыс  және 
жақын  шет  елдерден  келген  100-ден  аса  туынды-
дан  тұрады.  толықметражды  фильмдер  конкурсы-
мен  қатар,  халықаралық  қысқаметражды  фильмдер 
конкурсы  да  бар.  «еуразия»  хкФ  шеңберінде  түрлі 
жанрдағы араб фильмдері тұңғыш рет көрсетіледі.
алматы  қаласы  әкімдігінің  қолдауымен  өткелі 
отырған  «Шәкен  шоқжұлдызы»  кинофестивалінің 
бағдарламасына енген отандық және орталықазиялық 
кинематографистердің үздік туындылары бірнеше но-
минация бойынша Ұлттық «тұлпар» сыйлығымен мара-
патталады. 
сыйлықты  «Ұлттық  кинематоргарфиялық  өнер  және 
ғылым  академиясы»  қоғамдық  бірлестігі  отандық  ки-
нематографты қолдау, ұлттық киноөндірісінің мәдени 
ерекшеліктері  мен  негіздерін  сақтау,  қазақстандық 
және  орталықазиялық  киноның  үздік  туындыла-
рын  көтермелеу  және  оларды  қазақстандық  және 
халықаралық  деңгейде  насихаттау  мақсатында  2016 
жылы бекітті.
Жақсы көрсетілімдер тілеймін!

13
халыҚаРалыҚ ҚазылаР алҚасы | МеЖдунаРодное ЖЮРи | internAtionAl Jury
валеРиЙ тодоРовскиЙ
VAleriy toDoroVsKiy 
Продюсер, режиссер, драматург
1962 жылы одессада туған. бМки сценарлық-кинотанушылық факультетін бітірген (1984, к. к. парамонова және  
и.  к.  кузнецовтың  шеберханасы).  Россия  Федерациясының  мәдениет  саласындағы  сыйлығының  лауреаты  (2015, 
«оттепель» телевизиялық сериалы үшін), «ника» жүлдесінің бірнеше дүркін иегері (оның ішінде телевизиялық кине-
матограф өнеріндегі шығармашылық жетістері үшін «ника-2014»), «золотой орел», «белый слон» жүлделерінің иегері, 
жетекші отандық және халықаралық кинофестивальдардың қатысушысы және жүлдегері. валерий тодоровскийдің 
продюсерлік қоржынында 15 толық метажды көркем фильм және 60-тан аса телевизиялық жобалар бар.
Продюсер, режиссер, драматург
Родился в 1962 году в одессе. окончил сценарно-киноведческий факультет вгика (1984, мастерская к. к. пара-
моновой и и. к. кузнецова). лауреат премии правительства Российской Федерации в области культуры (2015, за 
создание телевизионного сериала «оттепель»), многократный лауреат премий «ника» (в т. ч. обладатель почетной 
«ники-2014» за творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа), «золотой орел», «белый слон», 
призер и участник ведущих международных и отечественных кинофестивалей. в продюсерской фильмографии ва-
лерия тодоровского 15 полнометражных художественных фильмов и более 60 телевизионных проектов.
Producer, director, playwright
born  in  odessa  in  1962.  Graduated  from  the  script  and  film  studies  department  of  the  film  institute  VGiK  (1984,  class  of  
K. paramonova and i. Kuznetsov). Winner of the prize of the Government of the russian federation in the field of culture (2015, 
for the creation of the television serial “the thaw”); several times winner of the niKA award (including honorary niKA 2014 for 
creative achievements in the art of television film), “Golden eagle”, “White elephant”; prize-winner and participant of leading 
international and national film festivals. todorovsky’s filmography as producer includes of 15 full-length feature films and more 
than 60 television projects.
РесеЙ
РоссиЯ
russiA
халыҚаРалыҚ ҚазылаР 
алҚасы
МеЖдунаРодное ЖЮРи
internAtionAl Jury

14
15
нин ин
ninG yinG 
Режиссер, сценарист, продюсер
нин ин пекинде тұрады. пекин киноакадемиясын бітірген, кейін италияның Ұлттық кино мектебін бітірген (CsC). 
Римде  оқып  жүрген  кезінде  бернардо  бертолуччиге  көмектескен,  кейін  бертолуччи  оны  «соңғы  император»  
фильмге  режиссердың  көмекшісі  етіп  алған.  гарвард  университетінің  грантын  және  италияда  Жұлдыз  орденін 
алған.  оның  «Мәңгілік  қозғалыс»  картинасы  2005  жылы  венеция  хкФ  көрсетілген.  оның  «алданыш  үшін»  (1992) 
және «Қарқынында» (1995) фильмдері көптеген кинофестивальдарға қатысып, жүлделі орындар алды. нин иннің 
фильмографиясына «пекинді жақсы көремін» (2000), «Үміт жолы» (2001) деректі фильмі, «Қос өмір» (2010), «ордоста 
өмір сүру және өлу» (2013) фильмдері кіреді.
Режиссер, сценарист, продюсер
нин ин живет и работает в пекине. закончила пекинскую киноакадемию, позже национальную киношколу италии 
(CsC). во время учебы в Риме оказала поддержку бернардо бертолуччи; позже он нанял ее в качестве ассистента 
режиссера на фильм «последний император». получила грант гарвардского университета и орден звезды в ита-
лии. картина «вечное движение» была представлена на МкФ в венеции в 2005 году. Фильмы «Ради забавы» (1992) и 
«в ударе» (1995) были представлены на многих кинофестивалях и получили призовые места. Фильмография нин ин 
включает такие фильмы как «Я люблю пекин» (2000), документальный фильм «дорога надежды» (2001), «двойная 
жизнь» (2010), «Жить и умереть в ордосе» (2013).
Director, scriptwriter, producer
ning ying is based in beijing. she graduated from beijing film Academy and then from italy’s national film school (CsC). 
While studying in rome she befriended bernardo bertolucci; he later hired her as assistant director for “the last emperor”. 
she held a fellowship at harvard university and was awarded to the order of the star of italy. in 2005 “perpetual Motion” 
was presented at Venice iff. her “for fun” (1992), and “on the beat” (1995), were invited to many film festivals and awarded 
prizes. ning ying’s filmography includes such films as “i love beijing” (2000), the documentary “railroad of hope” (2001), 
“the Double life” (2010), “to live and Die in ordos” (2013).
ҚытаЙ
китаЙ
ChinA
Реза МиРкаРиМи 
rezA MirKAriMi 
Режиссер, сценарист, продюсер
1966 жылы тегеранда туған. кинодағы еңбек жолын қысқаметражды фильмдерден және телевизиялық сериалдардан 
бастады. оның тырнақалды «бала және әскер» фильмі халықаралық көрерменнің назарын аударды. алғашқы табыс 
«ай жарығында» фильмімен келді, ол канн, токио және басқа да халықаралық кинофорумдарда беделді жүлделер 
алды. оның «Мүлдем қарапайым» және «Қызым» деген фильмдері Москва хкФ жүлдесіне ие болды. Миркаримидің 
жұмыстары бірнеше рет «оскар» сыйлығына «Үздік шет тіліндегі фильм» номинациясына ұсынылды. ол хане сине-
ма, кинамтографиялық гильдияның иран альянсының, Фаджр хкФ директоры, көптеген фесивальдардың жюри 
мүшесі болды.
Режиссер, сценарист, продюсер
Родился в 1966 году в тегеране. начал карьеру с короткометражных фильмов и телевизионных сериалов. его де-
бютная картина «Ребенок и солдат» привлекла к себе международное внимание. первый успех пришел с фильмом  
«в свете луны», который получил престижные премии в каннах, токио и на других международных кинофорумах. его 
фильмы «проще простого» и «дочь» удостоены призов Московского МкФ. Работы Миркарими трижды выдвигались 
на соискание премии оскар в номинации «лучший фильм на иностранном языке». он работал управляющим ди-
ректором хане синема, иранского альянса кинематографических гильдий, МкФ Фаджр, был членом жюри многих 
фестивалей.
Director, scriptwriter, producer
born in tehran in 1966, reza Mir-Karimi began his film career by directing some shorts and tV series. With his debut feature, 
“the Child and the soldier”, he gained international attention. his breakthrough came with “under the Moonlight” which won 
prestigious awards at Cannes, tokyo and other international events. With his later films, “As simple as that” and “Daughter” he 
garnered awards at Moscow iff. his films have been submitted for the foreign-language Academy Awards three times. he has 
also served as managing director of Khaneh Cinema, the iranian Alliance of Motion picture Guilds, as director of fajr iff and 
jury member at film festivals.
иРан 
иРан 
irAn
халыҚаРалыҚ ҚазылаР алҚасы | МеЖдунаРодное ЖЮРи | internAtionAl Jury
халыҚаРалыҚ ҚазылаР алҚасы | МеЖдунаРодное ЖЮРи | internAtionAl Jury

16
17
досхан ЖолЖаҚсынов
досхан ЖолЖаксынов
DosKhAn zholzhAKsynoV

Каталог: wp-content -> uploads -> 2016
2016 -> Филология кафедрасы
2016 -> 46-ғылыми-әдiстемелiк конференция материалдары
2016 -> №70 (858) Сенбі, 3 қыркүйек
2016 -> Қазақ өркениеті / Казахская цивилизация. №2, 2015 ж
2016 -> Еуразия гуманитарлық институтының хабаршысы тоқсандық журнал 2001 ж шыға бастаған 2016
2016 -> 2016 жыл №89 (8009 ) 12 Қараша сенбі (Жалғасы 3-бетте)
2016 -> Қазақстан республикасы білім және ғылым министрлігі «мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығЫ
2016 -> Қазіргі еліміздегі инновациялық экономиканың дамуы, оның қадамы туралы айтсаңыз?

жүктеу 4.97 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет