Қазақстан республикасының білімжүктеу 231.9 Kb.
Pdf просмотр
Дата21.03.2017
өлшемі231.9 Kb.

 

 

 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ  

ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

 

ИННОВАЦИЯЛЫҚ ЕУРАЗИЯ УНИВЕРСИТЕТІ  

 

5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша 

ғылыми-білім беру кешені 

 

  

 

  

 

  

 

 «

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ОТБАСЫ ҚҰҚЫҒЫ

» 

 

 пәнінен 

 

 ОҚУ ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПАВЛОДАР, 2015 ЖЫЛ 

 БЕКІТЕМІН 

ОӘЖжБС бойынша проректор 

б.ғ.к., доцент_________  Л.С.Комардина 

 

«______»_______________ 2015 ж.  

Автор: аға оқытушы Кыдралинова А.К.  ________ 

 

Құқық, тарих және әлеуметтану департаменті

 

 

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ 

ОТБАСЫ ҚҰҚЫҒЫ

» 

пәнінен күндізгі, сырттай және қашықтықтан оқыту бөліміндегі жалпы орта, орта кәсіби 

және жоғары білім негізінде 5В030100 «Құқықтану» мамандығы бойынша оқитын 

студенттерге арналған ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

 

Кредиттер саны:   3  

Жалпы орта орта 

және орта кәсіптік 

білім негізінде 

Сырттай, кешкі орта 

кәсіптік білім негізінде 

Сырттай жоғары 

білім негізінде 

Он-лайн консультация Бақылау шаралары 

Дәрістер 

30 


12 

12 


Семинарлық сабақтар 

15 


СӨЖ 67,5 

111 


117 

ОСӨЖ 


22,5 Бақылау нысандары 

Емтихан  

Емтихан  

Емтихан   

Жұмыс оқу  бағдарламасы ҚР Үкіметінің 23.08.2012 жылғы  № 1080  Қаулысымен бекітілген 

Жоғары  білім  берудің  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  стандарты,  5В030100  «Құқықтану» 

мамандығының  элективті  пәндер  каталогы  (2013)  және  оқу  жұмыс  жоспары  негізінде 

әзірленген (2015). 

 

Хаттама  №_____  «______» «_________» 2015 ж. Бизнес, білім және құқық Академиясының оқу бағдарламалар комитетінің төрайымы 

 

Саясат ғ.к.           ___________ А.К. Касымова  

Құқық, тарих және әлеуметтану департаментінің отырысында қарастырылған. 

 

Хаттама  №_____  «______» «_________» 2015 ж. Құқық, тарих және әлеуметтану департаментінің директоры 

 

З.ғ.д., профессор ___________ А.Ш. Хамзин  

Келісілді: 

БББ бастығы       ___________ Н.Д. Сарбасова  

 

 

 

 


 ТҮСІНІК ХАТ  

Отбасы  құқығы  жеке  құқық  саласы  ретінде  барлық  жоғары  оқу  орындарының  оқу 

жоспарына  енгізілген.  Неке  мен  отбасы,  ана  мен  әке  және  бала  мемлекеттің  қорғауында 

екендігі    Қазақстан  Республикасының  Конституциясының  27  бабында  бекітілген.  Отбасы 

қоғамның  негізгі  бастауыш  ұйымы  болып  табылады  және  мемлекет  тарапынан  қорғалуына 

құқығы бар.  

Отбасы заңнамасының нормаларын білу құқық қорғау қызметінің барлық саласында жұмыс 

істеу үшін қажет.  

 

Пәннің  мақсаты:  отбасы  заңнамасын,  мемлекеттік  отбасы  саясатының  қағидаларын, 

неке-отбасы қатынастарын, некені, отбасы мүшелерінің құқықтары мен міндетерін зерделеу, 

неке  шарты,  алимент  төлеу  туралы  келісім,  суррогат  ана,  патронат  сияқты  отбасы 

заңнамасының жаңа нституттарының даму тарихы мен құқықтық реттеуін талдау.  

 

Бақылау формасы – емтихан. 

 

Курстың негізгі міндеттері:  

 -  отбасы  құқығы  пәнін,  әдісін,  қайнар  көздерін,  жүйесін,  отбасылық  құқықтық 

қатынастардың ерекшеліктерін талдау; 

-  некеге  тұрудың  шарттары  мен  тәртібін,  некені  тоқтатуды,  жұбайлар  арасындағы  құққтық 

қатынастарды зерттеу; 

 - ата-аналардың құқықтық қатынастарының мінездемесі 

 - алименттік құқықтық қатынастардың мінездемесі; 

 -  ата-анасының  қамқорлығынсыз  қалған  балалары  тәрбиелеу  нысандарының  әрқайсысын 

зерделеу 

 -  шетелдіктердің,  азаматтығы  жоқ  тұлғалардың  қатысыуымен  отбасылық  қатынастарына 

отбасылық заңнаманы қоллданудың ерекшеліктерін айқындау. 

-  студенттерді  нормативтік  актілердің  маңызын  түсінуге  және  отбасы  құқығы  нормаларын 

нақты өмір жағдайларында қолдана білуге үйрету. 

«Отбасы құқығы» пәнін аяқтаған соң студенттер білулері керек: 

Студент білу керек: 

Отбасылық  құқықтық  қатынастардың  негізін,  пәнін  және  ұғымын,    Отбасылық 

құқықтарды жүзеге асыру және міндеттерді орындау. Некеге тұрудың тәртібі. Некеге 

тұрудың шарттары. Некені тіркеу тәртібі. 

Алименттік  міндеттемелер.  Ата-ана  қамқорлығынсыз  қалған  балаларды  тәрбиелеу 

нысандары 

Студент істей білуі керек: 

1.

 Отбасы құқығы заңнамасының актілерінде дұрыс бағдары болуы керек; 

2.

 Оқу тапсырмаларын шешу; 

3.

 Теориялық ережелерді практикалық есептер шығарғанда қолдана білу 

Постреквизиттер 

«Отбасы құқығы»  курсын игеру оқу жоспарына сәйкес келесі пәндерді қатарлас оқуын 

көздейді: Мемлекет және құқық теориясы, Конституциялық құқық, Азаматтық құқық, 

Азаматтық іс жүргізу құқығы. 

 

 


 Бағдарлама мазмұны  

Модуль 

саны 

Тақырыптың 

 аталуы 

Сабақ 

түрі 

Сабақтың мазмұны 

Сағат саны 

Орта 

білім 

негізін

де 

Орта 

және 

кәсіп-

к 

білім 

н. 

Ж

оғ

ар

ы 

б. 

н. 

Модуль 


Отбасы 


құқығының 

түсінігі мен 

қағидалары 

Дәріс 


Отбасының пайда болу теориялары. Неке мен 

отбасының тарихи нысандары. Қазіргі заманғы 

жағдайларыда отбасылық қатынастардың даму 

үрдісі. Отбасы құқығының түсінігі. Отбасы 

құқығының пәні. Отбасы құқығының реттеу 

тәсілдері.  

0,5 


0,5 

Семинар  Отбасының пайда болу теориялары. Неке мен 

отбасының тарихи нысандары. Қазіргі заманғы 

жағдайларыда отбасылық қатынастардың даму 

үрдісі. Отбасы құқығының түсінігі. Отбасы 

құқығының пәні. Отбасы құқығының реттеу 

тәсілдері. 

0,5 0,5 

СОӨЖ 


Отбасы құқығының жүйесі. Отбасы құқығының 

жеке сипаты. 

СӨЖ 

Отбасы құқығының қағидалары. 

Қазақстан 

Республикасыны

ң отбасы 

заңнамасы 

Дәріс 

Қазақстан Республикасы отбасы құқығының қайнар көздері. Отбасылық құқықтың 

конституциялық негіздері. Отбасы туралы 

заңнамалық актілер, неке және отбасы туралы 

басқа да нормативтік құқықтық актілер. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының  

нормативтік қаулыларының отбасы 

қатынастарын реттеудегі маңызы.  

0,5 0,5 

Семинар  Қазақстан Республикасы отбасы құқығының 

қайнар көздері. Отбасылық құқықтың 

конституциялық негіздері. Отбасы туралы 

заңнамалық актілер, неке және отбасы туралы 

басқа да нормативтік құқықтық актілер. 

Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының  

нормативтік қаулыларының отбасы 

қатынастарын реттеудегі маңызы. 

0,5 0,5 

СОӨЖ 


Отбасылық әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер және 

олардың отбасылық қатыныстарды реттеуде 

қолданылуы. Шарттың реттеуші ролі. СӨЖ 


Неке-отбасы заңнамасының қолданылуы. 

Шетелдің қатысуымен отбасылық қатынастарды 

құқықтық реттеу. Отбасылық 

құқықтық 

қатынастар 

Дәріс 

Отбасылық құқықтық қатынастардың түсінігі. Отбасы функциялары мен отбасындағы 

қатынастардың мазмұны. Отбасылық құқықтық 

қатынастардың мазмұны және түрлері.  

0,5 0,5 

Семинар  Отбасылық құқықтық қатынастардың түсінігі. 

Отбасы функциялары мен отбасындағы 

қатынастардың мазмұны. Отбасылық құқықтық 

қатынастардың мазмұны және түрлері.  

 0,5 

0,5 


СОӨЖ 

Отбасы құқығындағы заң фактілері және 

олардың түрлері. Туыстық пен жекжаттық және 

олардың заңдық маңызы. 

 

СӨЖ Отбасылық құқықтарды жүзеге асыру және 

міндеттерді орындау. Отбасылық құқықтарды 

қорғау.  

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 Некені құқықтық 

реттеу. 


Дәріс 

Қазақстан Республикасының отбасы құқығы 

бойынша некенің түсінігі. Некеге тұрудың 

тәртібі. Некені тіркеу. Некеге тұрудың 

шарттары. Некеге тұрудың шарттарын бұзу 

салдары. Некені жарамсыз деп танудың түсінігі 

және салдары. Жалған неке. Нақты некелік 

қатынастар. Ерлі-зайыптылардың жеке мүліктік 

емес қатынастары. Ерлі-зайыптылардың отбасы 

қатынастарындағы теңдігі және тең 

құықтылығы. Ерлі-зайыптылардың тек таңдау 

құқықтары. Ерлі-зайыптылардың тұрғылықты 

жерді, қызмет пен кәсіп түрін таңдауы.  

 0,5 

0,5 


Семинар  Ерлі-зайыптылардың балаларды тәрбиелеуде 

қатысуы. Ерлі-зайыптылардың басқа да жеке 

құқықтары мен міндеттері.  

Некені тоқтатудың түсінігі мен негіздері. 

Жұбайының (зайыбының) қайтыс болуы немесе 

оны өлді деп жариялау салдарынан некенің 

тоқтатылуы. Некені бұзу арқылы оны тоқтату. 

Некені сотта бұзу шарттары мен негіздері. 

0,5 


0,5 

СОӨЖ 


Некені бұзу туралы шешім шығару кезінде сот 

шешетін мәселелер. Ерлі-зайыптылардың өзара 

келісімі бойынша некені АХАЖ органында бұзу. 

Некені бұзуды тіркеу. Некенің тоқтатылу сәті. 

СӨЖ 

Некені тоқтатудың салдары. Ерлі-

зайыптылардың арасындағы қатынастардың іс 

жүзінде тоқтатылуының салдары. 

Ерлі-

зайыптылардың  

құқықтары мен 

міндеттері 

Дәріс 

Ерлі-зайыптылардың мүліктік құқықтары мен міндеттері. Ерлі-зайыптылардың бірлескен 

ортақ меншігі. Ерлі-зайыптылардың ортақ 

мүлкін иелену, пайдалану және оған билік ету. 

Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу. Ерлі-

зайыптылардың әрқайсысының меншігі. 

Міндеттемелер бойынша ерлі-зайыптылардың 

жауапкершілігі. Мүліктік қатынастарды неке 

шартымен реттеу.  

0,5 


0,5 

Семинар  Ерлі-зайыптылардың мүліктік құқықтары мен 

міндеттері. Ерлі-зайыптылардың бірлескен 

ортақ меншігі. Ерлі-зайыптылардың ортақ 

мүлкін иелену, пайдалану және оған билік ету. 

Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу. Ерлі-

зайыптылардың әрқайсысының меншігі. 

Міндеттемелер бойынша ерлі-зайыптылардың 

жауапкершілігі. Мүліктік қатынастарды неке 

шартымен реттеу. 

0,5 


0,5 

СОӨЖ 


Неке шартының түсінігі мен маңызы. Неке 

шартын жасау тәртібі. 

СӨЖ 

Ерлі-зайыптылардың және бұрынғы ерлі-

зайыптылардың алименттік міндеттемелері. Ата-аналар мен 

балалар 

арасындағы 

құқықтық 

қатынастар 

Дәріс 

Ата-аналар  мен  балалардың  құқықтары  мен міндеттері туындауының негіздері. Баланың туу 

тегін белгілеу. Әке (ана) болуды даулау. Әкелікті 

сот  тәртібімен  белгілеу.  Әке  болуды  тану 

фактісін белгілеу.  

0,5 


0,5 

Семинар  Репродукциялық тәртіпте дәстүрлі емес тәсілдер 

қолданғанда баланың туу тегін белгілеу. Бала 

тууды тіркеу тәртібі және оның заңды маңызы. 

Баланың тегін, атын және әкесінің атын анықтау. 

0,5 0,5 

 

СОӨЖ Баланың ұлты және азаматтығы. Ата-аналардың 

тәрбиелеу мен асырау жөнінен міндеттері. 

СӨЖ 

Баламен қарым-қатынас жасауға құқық. 

Кәмелетке толмаған балаларының мүдделерін 

өкілдік еткенде ата-аналардың құқықтары мен 

міндеттері.  

Баланың құқықтары 

Дәріс 


Баланың отбасында өмір сүру және тәрбиелену 

құқығы. Баланың ата-аналарымен және басқа да 

туыстарымен араласу құқығы.  Баланың өз 

пікірін білдіру құқығы. Баланың атын, әкесінің 

атын және тегін алуға құқығы.  Семинар  Баланың отбасында өмір сүру және тәрбиелену 

құқығы. Баланың ата-аналарымен және басқа да 

туыстарымен араласу құқығы.  Баланың өз 

пікірін білдіру құқығы. Баланың атын, әкесінің 

атын және тегін алуға құқығы.  

0,5 


0,5 

СОӨЖ 


Баланың атын және (немесе) тегін өзгерту. 

Баланың ұлты. 

СӨЖ 

Баланың мүліктік құқықтары. Баланың өз 

құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау 

құқығы 
Ата-ана 

құқықтарынан 

айыру және 

оларды шектеу 

Дәріс 

Өз міндеттерін тиісінше орнындамағаны үшін ата-аналардың жауапкершілігі. Ата-ана 

құқықтарынан айыру. Ата-ана құқықтарынан 

айыру негізі мен салдары.  Ата-ана 

құқықтарынан айыру тәртібі. Ата-ана 

құқықтарынан айырудың салдары.  Семинар   Ата-ана құқықтарын қалпына келтіру. . Ата-ана 

құқықтарын шектеу. Ата-ана құқықтарын 

шектеудің салдары.  Ата-ана құқықтарын 

шектеу салдарының күшін жою.  

0,5 0,5 

СОӨЖ 


Баланың  өміріне  немесе  оның  денсаулығына 

тікелей  қатер  төнген  жағдайда  баланы  айырып 

алу.  Баланы  айырып  алуға  байланысты  істер 

бойынша сот шешімдерін орындау 

1,5 

СӨЖ 

Ата-ана құқығын шектеу. Ата-ана 

құқықтарынан айырмай ата-анадан баланы 

айырып алу. 

Басқа отбасы 

мүшелерінің 

арасындағы 

құқықтық 

қатынастар 

Дәріс 


Басқа  отбасы  мүшелерінің  арасындағы  жеке 

құқықтық  емес  қатыныстар.  Басқа  отбасы 

мүшелерінің  арасындағы  алименттік  құқықтық 

қатынастар.  

Семинар  Басқа отбасы мүшелерінің арасындағы жеке 

құқықтық емес қатыныстар. Басқа отбасы 

мүшелерінің арасындағы алименттік құқықтық 

қатынастар. 

0,5 


0,5 

СОӨЖ 


Еңбекке жарамды ағалары мен апаларының 

өздерінің кәмелетке толмаған туған інілері 

(қарындастары) мен сіңлілерін күтіп-бағу 

жөніндегі міндеттері. Атасы мен әжесінің 

немерелерін күтіп-бағу жөніндегі міндеттері 

Тәрбиеленушілердің өздерін іс жүзінде 

тәрбиелеген адамдарды күтіп-бағу міндеті.  СӨЖ 


Немерелердің атасы мен әжесін күтіп-бағу 

міндеті. Өгей ұлдар мен өгей қыздардың өгей 

әкесін және өгей шешесін күтіп-бағу жөніндегі 

міндеттері. Отбасының басқа мүшелерінен сот 

тәртібімен өндіріп алынатын алименттің 

мөлшері. 

 

Отбасы мүшелерінің 

алименттік 

қатынастары 

Дәріс 


Ата-аналар мен балалардың алименттік 

міндеттемелері. Ата-аналардың кәмелетке 

толмаған балаларды күтіп-бағу жөніндегі 

міндеттері. Кәмелетке толмаған балаларды 

күтіп-бағуға сот тәртібімен өндіріп алынатын 

алименттің мөлшері. Кәмелетке толмаған 

балаларға алимент ұсталатын жалақының және 

(немесе) өзге де кірістің түрлері. Тұрақты ақша 

сомасында балаларға алимент өндіріп алу. 

Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған 

балаларға алимент өндіріп алу және оны 

пайдалану. Еңбекке жарамсыз кәмелетке толған 

балалардың алимент алуға құқығы. Ата-

аналардың балаларды күтіп-бағуға арналған 

қосымша шығыстарға қатысуы. Кәмелетке 

толған балалардың ата-аналарын күтіп-бағу 

жөніндегі міндеттері.  Кәмелетке толған 

балалардың ата-аналарына жасалған қосымша 

шығыстарға қатысуы  Семинар  Ерлі-зайыптылардың және бұрынғы ерлі-

зайыптылардың алименттік міндеттемелері. 

Ерлі-зайыптылардың бірін-бірі күтіп-бағу 

жөніндегі міндеттері 

0,5 0,5 

СОӨЖ 


Ерлі-зайыптылардан және бұрынғы ерлі-

зайыптылардан сот тәртібімен өндіріп алынатын 

алименттің мөлшері. Бұрынғы жұбайдың неке 

(ерлі-зайыптылық) бұзылғаннан кейін алимент 

алуға құқығы СӨЖ 


Жұбайды екінші жұбайды күтіп-бағу жөніндегі 

міндеттен босату немесе бұл міндеттің мерзімін 

шектеу 

Алиментті төлеу 

және өндіріп алу 

тәртібі 


Дәріс 

Алиментті төлеу тәртібі. Ерікті түрде алимент 

төлеу. Алимент туралы даулар. Алименттті сот 

тәртібімен өндіріп алу тәртібі. Алимент 

бойынша берешекті өндіріп алу.  

 Семинар  Алимент төлеу туралы келісім жасау. Алимент төлеу туралы келісімнің нысаны 

 Алимент төлеу туралы келісімді жасау, 

орындау, өзгерту, бұзу және жарамсыз деп тану 

тәртібі. Алимент алушының мүддесін бұзатын 

алимент төлеу туралы келісімді жарамсыз деп 

тану. Алимент төлеу туралы келісім бойынша 

төленетін алименттің мөлшері. Алимент төлеу 

туралы келісім бойынша алимент төлеудің 

тәсілдері мен тәртібі. Алиментті сот тәртібімен 

төлеттіру және өндіріп алу тәртібі. Алиментті 

сот шешімі бойынша өндіріп алу. СОӨЖ 


Алиментті уақтылы төлемеу.  Алиментті есепке 

жатқызуға және кері өндіріп алуға жол бермеу. 

Алиментті индекстеу. Алимент бойынша 

берешекті төлеуден босату.  Алимент бойынша 

берешек мөлшерін белгілеу СӨЖ 


Алимент төлеуге міндетті адам Қазақстаннан 

тыс жерлерге уақытша кеткен немесе тұрақты 

тұруға кеткен жағдайда алимент төлеу.  

Алимент төлеу жөніндегі міндеттерді тоқтату. 

Сот бұрын белгілеген алимент мөлшерін 

өзгерту және алимент төлеуден босату. Алимент 

төлеуге міндетті адамның мүлкінен өндіріп алу Бала (қыз) 

асырап алуды 

құқықтық реттеу 

Дәріс 

Бала  (қыз)  асырап  алудың  түсінігі  мен шарттары. Ата-анасының келісімінсіз бала (қыз) 

асырап алу. Бала (қыз) асырап алудың тәртібі. 

 

Семинар  Асырап алуға жол берілетін балалар. Балаларды асырап алуға тілек білдірген адамдардың 

құқықтары мен міндеттері. Бала асырап 

алушының құқықтары мен міндеттері 

Асырап алуға жататын балаларды және бала 

асырап алуға тілек білдірген адамдарды есепке 

алу. Бірнеше бала асырап алу. Бала асырап 

алушы мен асырап алынушы бала арасындағы 

жас айырмасы 

0,5 


0,5 

СОӨЖ 


Бала асырап алудың күшін жоюдың салдары. 

Бала асырап алудың күшін жоюды талап етуге 

құқығы бар адамдар. Бала асырап алудың күшін 

жою негіздері 

СӨЖ 

Асырап алынған бала кәмелетке толған соң бала 

асырап алудың күшін жоюға жол бермеу.  Бала 

асырап алудың күшін жою.  Бала асырап алуды 

жарамсыз деп танудың салдары Қорғаншылықты 

және 

қамқоршылықты құқықтық реттеу 

Дәріс 


Ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларды, 

көмекке  мұқтаж  басқа  да  отбасы  мүшелерін 

әлеуметттік  қорғау.  Қорғаншы  және  қамқоршы 

органдардың 

қызметі. 

Қорғаншылық 

тағайындалу негіздері.  Семинар  Ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларды, 

көмекке мұқтаж басқа да отбасы мүшелерін 

әлеуметттік қорғау. Қорғаншы және қамқоршы 

органдардың қызметі. Қорғаншылық 

тағайындалу негіздері. 

СОӨЖ 

Қорғаншылардың құқықтары мен міндеттері. 

Қорғаншылардың және қамқорлыққа 

алынғандырдың арасындағы құқықтық 

қатынастар. СӨЖ 


Қамқоршылық тағайындау негіздері. 

Қамқоршының құқықтары мен міндеттері. 

Қорғаншылық пен қамқоршылықтың тоқтатылу 

негіздері. 

Патронат 

Дәріс 


Патронат.  Баланы  патронаттық  тәрбиелеуге 

беру туралы шарт. Патронат тәрбиешілер.  

Патронат 

белгіленетін 

бала. 

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы күтіп-бағу Семинар  Патронат.  Баланы  патронаттық  тәрбиелеуге 

беру туралы шарт. Патронат тәрбиешілер.  

Патронат белгіленетін бала. Патронат 

тәрбиешілерге берілген баланы күтіп-бағу СОӨЖ 


Патронат тәрбиешілер.  

Патронат белгіленетін бала. 

СӨЖ 

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы күтіп-

бағу 

Азаматтық хал 

актілері 

Дәріс 


Мемлекеттік  тіркеуге  жататын  азаматтық  хал 

актілері.  Азаматтық  хал  актілерін  мемлекеттік 

тіркеу  туралы  бастапқы  және  қайтадан 

куәліктер  беру.  Азаматтық  хал  актілерін 

мемлекеттік тіркеуді жүргізетін органдар 

Мемлекеттік  баж.  Азаматтық  хал  актілерінің 

жазбаларын  өзгерту,  толықтыру  және  түзету 

тәртібі 


 

 

Семинар  Баланың тууын тіркеу үшін негіз. Баланың тууын мемлекеттік тіркеу орны. Баланың тууы 

туралы өтініш беру мерзімдері.  

Әкесі қайтыс болғаннан кейін немесе неке (ерлі-

зайыптылық) бұзылғаннан кейін не неке 

жарамсыз деп танылғаннан кейін туған баланың 

тууын мемлекеттік тіркеу. Баланың тууын 

салтанатты жағдайда мемлекеттік тіркеу.  

Баланың тууын мемлекеттік тіркеу туралы 

куәлік беру. Баланың туу туралы куәлігі 

0,5 0,5 

СОӨЖ 


Әке болуды анықтауды мемлекеттік тіркеу үшін 

негіз. Әке болуды анықтауды мемлекеттік 

тіркеу орны 

Сот шешімі бойынша әке болуды анықтауды 

мемлекеттік тіркеу кезінде балаға тегін, әкесінің 

атын беру 

Әке болуды анықтауды мемлекеттік тіркеу 

туралы куәлікті беру.  Әке болуды анықтау 

туралы куәлік СӨЖ 


Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік 

тіркеу үшін негіз. Неке қиюды (ерлі-зайыпты 

болуды) мемлекеттік тіркеу орны. Некеге отыру 

(ерлі-зайыпты болу) туралы өтініш беру мерзімі 

және неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) 

мемлекеттік тіркеу мерзімі. Неке қиюды (ерлі-

зайыпты болуды) салтанатты жағдайда 

мемлекеттік тіркеу. Атын, әкесінің атын және 

тегін ауыстыруды мемлекеттік тіркеу. Қайтыс 

болуды мемлекеттік тіркеу 

4,5 

 

 

Онлайн кеңес 

Барлық тақырып бойынша 

   

 

Бақылау шаралар

ы 

Барлық тақырып бойынша  

  

 

  

 

  

Жалпы орта білім және кәсіптік 

білім негізінде 

Дәріс – 30 сағат 

Тәжірбие сабақтары – 15 сағат 

СОӨЖ – 22,5 сағат 

СӨЖ – 67,5 сағат 

Барлығы – 135 сағат 

 

 

 

Кәсіптік білім негізінде 

Дәріс – 12 сағат 

Тәжірбие сабақтары – 6 сағат 

Бақылау шаралары – 3 сағат 

Онлайн кеңес – 3 сағат 

СӨЖ – 111 сағат 

Барлығы – 135 сағат 

 

 

 

Жоғары білім негізінде 

Дәріс – 12 сағат 

Тәжірбие сабақтары – 6 сағат 

СӨЖ – 117 сағат 

Барлығы – 135 сағат 

 

  

 

  

 


 

10 


ОСӨЖ тапсырмалары және оларды орындау кестесі 

 

Тапсы


рма №  

Тапсырма мазмұны 

Бақылау түрі 

Тапсыру  

мерзімі 

1. 


Отбасы құқығының жүйесі. Отбасы құқығының 

жеке сипаты. 

Ауызша сұрау 

1 апта  


2. 

Отбасылық әдет-ғұрыптар мен дәстүрлер және 

олардың отбасылық қатыныстарды реттеуде 

қолданылуы. Шарттың реттеуші ролі. 

Ауызша сұрау, 

тестілеу. 

2 апта  

 

3. Отбасы құқығындағы заң фактілері және 

олардың түрлері. Туыстық пен жекжаттық және 

олардың заңдық маңызы. 

Ауызша сұрау 

3 апта  

 

4. Некені бұзу туралы шешім шығару кезінде сот 

шешетін мәселелер. Ерлі-зайыптылардың өзара 

келісімі бойынша некені АХАЖ органында 

бұзу. Некені бұзуды тіркеу. Некенің тоқтатылу 

сәті. 

Есептер шешу, ауызша сұрау 

4 апта  


 

5. 


Неке шартының түсінігі мен маңызы. Неке 

шартын жасау тәртібі. 

Реферат 

қорғау.  

5 апта 

6.  


Баланың ұлты және азаматтығы. Ата-аналардың 

тәрбиелеу мен асырау жөнінен міндеттері. 

Жазбаша 

сұрау. 


6 апта 

7. 


Баланың атын және (немесе) тегін өзгерту. 

Баланың ұлты. 

Есептер шешу, 

ауызша сұрау 

 

7 апта 


8.  

Баланың өміріне немесе оның денсаулығына 

тікелей қатер төнген жағдайда баланы айырып 

алу. Баланы айырып алуға байланысты істер 

бойынша сот шешімдерін орындау 

Есептер шешу, 

ауызша сұрау 

 

8 апта 9.  

Еңбекке жарамды ағалары мен апаларының 

өздерінің кәмелетке толмаған туған інілері 

(қарындастары) мен сіңлілерін күтіп-бағу 

жөніндегі міндеттері. Атасы мен әжесінің 

немерелерін күтіп-бағу жөніндегі міндеттері 

Тәрбиеленушілердің өздерін іс жүзінде 

тәрбиелеген адамдарды күтіп-бағу міндеті.  

Ауызша сұрау 

9 апта 


10. 

Ерлі-зайыптылардан және бұрынғы ерлі-

зайыптылардан сот тәртібімен өндіріп 

алынатын алименттің мөлшері. Бұрынғы 

жұбайдың неке (ерлі-зайыптылық) бұзылғаннан 

кейін алимент алуға құқығы 

Ауызша сұрау 

10 апта 


11 

Алиментті уақтылы төлемеу.  Алиментті есепке 

жатқызуға және кері  өндіріп алуға жол бермеу. 

Алиментті  индекстеу.  Алимент  бойынша 

берешекті  төлеуден босату.  Алимент бойынша 

берешек мөлшерін белгілеу 

Тестілеу 

11 апта 


12 

Бала  асырап  алудың  күшін  жоюдың  салдары. 

Бала  асырап  алудың  күшін  жоюды  талап  етуге 

құқығы бар адамдар. Бала асырап алудың күшін 

жою негіздері 

Ауызша сұрау 

12 апта 

13 


Қорғаншылардың  құқықтары  мен  міндеттері.  Ауызша сұрау 

13 апта 


 

11 


Қорғаншылардың 

және 


қамқорлыққа 

алынғандырдың 

арасындағы 

құқықтық 

қатынастар. 

14 


Патронат тәрбиешілер.  

Патронат белгіленетін бала. 

Ауызша сұрау 

14 апта 


15 

Әке болуды анықтауды мемлекеттік тіркеу үшін 

негіз.  Әке  болуды  анықтауды  мемлекеттік 

тіркеу орны 

Сот  шешімі  бойынша  әке  болуды  анықтауды 

мемлекеттік тіркеу кезінде балаға тегін, әкесінің 

атын беру 

Әке  болуды  анықтауды  мемлекеттік  тіркеу 

туралы  куәлікті  беру.    Әке  болуды  анықтау 

туралы куәлік 

Ауызша сұрау 

15 апта 


 

СӨЖ тапсырмалары және оларды орындау кестесі 

 

Тапсыр- 

ма №  

Тапсырма мазмұны 

Бақылау түрі 

Тапсыру 

мерзімі 

  1. 

Отбасы құқығының қағидалары. 

Ауызша сұрау 

 

1 апта    2. 

Неке-отбасы заңнамасының қолданылуы. 

Шетелдің қатысуымен отбасылық 

қатынастарды құқықтық реттеу. 

Ауызша сұрау, 

тестілеу. 

2 апта  

 

  3. 

Отбасылық құқықтарды жүзеге асыру 

және міндеттерді орындау. Отбасылық 

құқықтарды қорғау. 

Ауызша сұрау 

Реферат қорғау.  

3 апта  


 

  4. 

Некені тоқтатудың салдары. Ерлі-

зайыптылардың арасындағы 

қатынастардың іс жүзінде 

тоқтатылуының салдары. 

Ауызша сұрау 

4 апта  

 

  5. 

Ерлі-зайыптылардың және бұрынғы ерлі-

зайыптылардың алименттік 

міндеттемелері. 

Ауызша сұрау 

5 апта 

  6. 

Баламен қарым-қатынас жасауға құқық. 

Кәмелетке толмаған балаларының 

мүдделерін өкілдік еткенде ата-

аналардың құқықтары мен міндеттері. 

Ауызша сұрау 

6 апта 

  7. 

Баланың мүліктік құқықтары. Баланың өз 

құқықтары мен заңды мүдделерін қорғау 

құқығы 


Ауызша сұрау, 

тестілеу. 

7 апта 

  8. 

Ата-ана құқығын шектеу. Ата-ана 

құқықтарынан айырмай ата-анадан 

баланы айырып алу. 

Ауызша сұрау 

8 апта 


  9. 

Немерелердің атасы мен әжесін күтіп-

бағу міндеті. Өгей ұлдар мен өгей 

қыздардың өгей әкесін және өгей 

шешесін күтіп-бағу жөніндегі міндеттері. 

Отбасының басқа мүшелерінен сот 

тәртібімен өндіріп алынатын алименттің 

мөлшері. 

Дөңгелек үстел 

9 апта 


10. 

Жұбайды екінші жұбайды күтіп-бағу 

жөніндегі міндеттен босату немесе бұл 

Ауызша сұрау 

 

10 апта 


 

12 


міндеттің мерзімін шектеу 

11 


Алимент төлеуге міндетті адам 

Қазақстаннан тыс жерлерге уақытша 

кеткен немесе тұрақты тұруға кеткен 

жағдайда алимент төлеу.  Алимент төлеу 

жөніндегі міндеттерді тоқтату. Сот бұрын 

белгілеген алимент мөлшерін өзгерту 

және алимент төлеуден босату. Алимент 

төлеуге міндетті адамның мүлкінен 

өндіріп алу 

Тестілеу 

11 апта 

12 


Асырап алынған бала кәмелетке толған 

соң бала асырап алудың күшін жоюға жол 

бермеу.  Бала асырап алудың күшін жою.  

Бала асырап алуды жарамсыз деп 

танудың салдары 

Ауызша сұрау 

12 апта 

13 


Қамқоршылық тағайындау негіздері. 

Қамқоршының құқықтары мен 

міндеттері. Қорғаншылық пен 

қамқоршылықтың тоқтатылу негіздері. 

Ауызша сұрау 

13 апта 


14 

Патронат тәрбиешілерге берілген баланы 

күтіп-бағу 

Ауызша сұрау 

14 апта 

15 


Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) 

мемлекеттік тіркеу үшін негіз. Неке 

қиюды (ерлі-зайыпты болуды) 

мемлекеттік тіркеу орны. Некеге отыру 

(ерлі-зайыпты болу) туралы өтініш беру 

мерзімі және неке қиюды (ерлі-зайыпты 

болуды) мемлекеттік тіркеу мерзімі. Неке 

қиюды (ерлі-зайыпты болуды) салтанатты 

жағдайда мемлекеттік тіркеу. Атын, 

әкесінің атын және тегін ауыстыруды 

мемлекеттік тіркеу. Қайтыс болуды 

мемлекеттік тіркеу 

Ауызша сұрау 

15 апта 


 

 

  

 

 

13 


«Қазақстан Республикасының отбасы құқығы» курсы бойынша күнтізбелі-тақырыптық жоспар. 

 

 Сабақ № 

және түрі, 

сағат саны 

Модульдің 

негізгі 

тақырыптары 

Оқу әрекетінің мазмұны және негізгі түрлері, 

тапсырмалар 

Студенттердің өздік 

жұмыстары, үй 

тапсырмалары 

Бақылаудың формасы 

№1 

тақырып.  

Отбасы 

құқығының түсінігі 

мен 


қағидалары 

Отбасының пайда болу теориялары. Неке мен 

отбасының тарихи нысандары. Қазіргі заманғы 

жағдайларыда отбасылық қатынастардың даму 

үрдісі. Отбасы құқығының түсінігі. Отбасы 

құқығының пәні. Отбасы құқығының реттеу 

тәсілдері.  

Отбасы құқығының 

қағидалары. 

Конспекттерді тексеру. 

Тест тапсырмаларын 

шешу. 


Ауызша сұрау. 

№2 


тақырып.  

Қазақстан 

Республикасыны

ң 

отбасы заңнамасы 

Қазақстан Республикасы отбасы құқығының қайнар 

көздері. Отбасылық құқықтың конституциялық 

негіздері. Отбасы туралы заңнамалық актілер, неке 

және отбасы туралы басқа да нормативтік құқықтық 

актілер. Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының  

нормативтік қаулыларының отбасы қатынастарын 

реттеудегі маңызы.  

Неке-отбасы заңнамасының 

қолданылуы. Шетелдің 

қатысуымен отбасылық 

қатынастарды құқықтық 

реттеу. 

Конспекттерді тексеру. 

Ауызша сұрау. Тест 

тапсырмаларын шешу.  

14 


№3 

тақырып.  

Отбасылық 

құқықтық 

қатынастар 

Отбасылық құқықтық қатынастардың түсінігі. 

Отбасы функциялары мен отбасындағы 

қатынастардың мазмұны. Отбасылық құқықтық 

қатынастардың мазмұны және түрлері.  

Отбасылық құқықтарды 

жүзеге асыру және 

міндеттерді орындау. 

Отбасылық құқықтарды 

қорғау. 

Дәріс   конспекттерді 

тексеру. 

Ауызша сұрау. Тест 

тапсырмаларын шешу. 

№4 


тақырып.  

Некені құқықтық 

реттеу. 

Қазақстан Республикасының отбасы құқығы 

бойынша некенің түсінігі. Некеге тұрудың тәртібі. 

Некені тіркеу. Некеге тұрудың шарттары. Некеге 

тұрудың шарттарын бұзу салдары. Некені жарамсыз 

деп танудың түсінігі және салдары. Жалған неке. 

Нақты некелік қатынастар. Ерлі-зайыптылардың 

жеке мүліктік емес қатынастары. Ерлі-

зайыптылардың отбасы қатынастарындағы теңдігі 

және тең құықтылығы. Ерлі-зайыптылардың тек 

таңдау құқықтары. Ерлі-зайыптылардың 

тұрғылықты жерді, қызмет пен кәсіп түрін таңдауы.  

 

Некені тоқтатудың 

салдары. Ерлі-

зайыптылардың 

арасындағы 

қатынастардың іс жүзінде 

тоқтатылуының салдары. 

Дәріс   конспекттерді 

тексеру. 

Ауызша сұрау. Реферат 

қорғау. 

№5 


тақырып.  

Ерлі-


зайыптылардың  

құқықтары мен 

міндеттері 

Ерлі-зайыптылардың мүліктік құқықтары мен 

міндеттері. Ерлі-зайыптылардың бірлескен ортақ 

меншігі. Ерлі-зайыптылардың ортақ мүлкін иелену, 

пайдалану және оған билік ету. Ерлі-

зайыптылардың ортақ мүлкін бөлу. Ерлі-

зайыптылардың әрқайсысының меншігі. 

Міндеттемелер бойынша ерлі-зайыптылардың 

жауапкершілігі. Мүліктік қатынастарды неке 

шартымен реттеу.  Ерлі-зайыптылардың 

және бұрынғы ерлі-

зайыптылардың 

алименттік 

міндеттемелері. 

Тақырып бойынша 

материалды оқу 

Ауызша сұрау. Есептер 

шешу.  Тест 

тапсырмаларын шешу.  

15 


№6 

тақырып.  

Ата-аналар мен 

балалар 


арасындағы 

құқықтық 

қатынастар 

Ата-аналар мен балалардың құқықтары мен 

міндеттері туындауының негіздері. Баланың туу 

тегін белгілеу. Әке (ана) болуды даулау. Әкелікті сот 

тәртібімен белгілеу. Әке болуды тану фактісін 

белгілеу.  Баламен қарым-қатынас 

жасауға құқық. Кәмелетке 

толмаған балаларының 

мүдделерін өкілдік еткенде 

ата-аналардың 

құқықтары мен 

міндеттері. 

Тақырып бойынша 

материалды оқу 

Ауызша сұрау. Есептер 

шешу.  Тест 

тапсырмаларын шешу. 

№7 

тақырып.  Баланың 

құқықтары 

Баланың отбасында өмір сүру және тәрбиелену 

құқығы. Баланың ата-аналарымен және басқа да 

туыстарымен араласу құқығы.  Баланың өз пікірін 

білдіру құқығы. Баланың атын, әкесінің атын және 

тегін алуға құқығы.  

Баланың мүліктік 

құқықтары. Баланың өз 

құқықтары мен заңды 

мүдделерін қорғау құқығы 

Тақырып бойынша 

материалды оқу 

Ауызша сұрау.  

№8 

тақырып.  

Ата-ана 


құқықтарынан 

айыру және 

оларды шектеу 

Өз міндеттерін тиісінше орнындамағаны үшін ата-

аналардың жауапкершілігі. Ата-ана құқықтарынан 

айыру. Ата-ана құқықтарынан айыру негізі мен 

салдары.  Ата-ана құқықтарынан айыру тәртібі. Ата-

ана құқықтарынан айырудың салдары.  Ата-ана құқығын шектеу. 

Ата-ана құқықтарынан 

айырмай ата-анадан 

баланы айырып алу. 

Конспектерді тексеру, 

тест тапсырмаларын 

шешу. 


Ауызша сұрау 

 

16 


№9тақыры

п. 


 

Басқа отбасы 

мүшелерінің 

арасындағы 

құқықтық 

қатынастар 

Басқа отбасы мүшелерінің арасындағы жеке 

құқықтық емес қатыныстар. Басқа отбасы 

мүшелерінің арасындағы алименттік құқықтық 

қатынастар.  Немерелердің атасы мен 

әжесін күтіп-бағу міндеті. 

Өгей ұлдар мен өгей 

қыздардың өгей әкесін 

және өгей шешесін күтіп-

бағу жөніндегі міндеттері. 

Отбасының басқа 

мүшелерінен сот 

тәртібімен өндіріп 

алынатын алименттің 

мөлшері. 

Конспектерді тексеру. 

Ауызша сұрау. 

Тапсырма- 

ларды орындау. 

№10тақыр


ып 

Отбасы мүшелерінің 

алименттік 

қатынастары 

Ата-аналар мен балалардың алименттік 

міндеттемелері. Ата-аналардың кәмелетке толмаған 

балаларды күтіп-бағу жөніндегі міндеттері. 

Кәмелетке толмаған балаларды күтіп-бағуға сот 

тәртібімен өндіріп алынатын алименттің мөлшері. 

Кәмелетке толмаған балаларға алимент ұсталатын 

жалақының және (немесе) өзге де кірістің түрлері. 

Тұрақты ақша сомасында балаларға алимент өндіріп 

алу. 


Ата-аналарының қамқорлығынсыз қалған балаларға 

алимент өндіріп алу және оны пайдалану. Еңбекке 

жарамсыз кәмелетке толған балалардың алимент 

алуға құқығы. Ата-аналардың балаларды күтіп-

бағуға арналған қосымша шығыстарға қатысуы. 

Кәмелетке толған балалардың ата-аналарын күтіп-

бағу жөніндегі міндеттері.  Кәмелетке толған 

балалардың ата-аналарына жасалған қосымша 

шығыстарға қатысуы  

Жұбайды екінші жұбайды 

күтіп-бағу жөніндегі 

міндеттен босату немесе 

бұл міндеттің мерзімін 

шектеу 


Конспекті тексеру. 

Ауызша сұрау, тест 

тапсырмаларын шешу. 


 

17 


№11 

тақырып 


 

Алиментті төлеу 

және өндіріп алу 

тәртібі 


Алиментті төлеу тәртібі. Ерікті түрде алимент төлеу. 

Алимент туралы даулар. Алименттті сот тәртібімен 

өндіріп алу тәртібі. Алимент бойынша берешекті 

өндіріп алу.  

 

Алимент төлеуге міндетті адам Қазақстаннан тыс 

жерлерге уақытша кеткен 

немесе тұрақты тұруға 

кеткен жағдайда алимент 

төлеу.  Алимент төлеу 

жөніндегі міндеттерді 

тоқтату. Сот бұрын 

белгілеген алимент 

мөлшерін өзгерту және 

алимент төлеуден босату. 

Алимент төлеуге міндетті 

адамның мүлкінен өндіріп 

алу 

Дәріс конспектерін тексеру. 

Ауызша 


сұрау,тапсырмаларды 

шешу. 


№12 

тақырып 


Бала (қыз) 

асырап алуды 

құқықтық реттеу 

Бала (қыз) асырап алудың түсінігі мен шарттары. 

Ата-анасының келісімінсіз бала (қыз) асырап алу. 

Бала (қыз) асырап алудың тәртібі. 

Асырап алынған бала 

кәмелетке толған соң бала 

асырап алудың күшін жоюға 

жол бермеу.  Бала асырап 

алудың күшін жою.  Бала 

асырап алуды жарамсыз деп 

танудың салдары 

Дәріс конспектілерін 

тексеру. 

Ауызша сұрау.Реферат 

қорғау. 


 №13 

тақырып 


 

Қорғаншылықты 

және 

қамқоршылықты құқықтық реттеу 

Ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларды, 

көмекке мұқтаж басқа да отбасы мүшелерін 

әлеуметттік қорғау. Қорғаншы және қамқоршы 

органдардың қызметі. Қорғаншылық тағайындалу 

негіздері.  

Қамқоршылық тағайындау 

негіздері. Қамқоршының 

құқықтары мен міндеттері. 

Қорғаншылық пен 

қамқоршылықтың 

тоқтатылу негіздері. 

Дәріс конспектілерін 

тексеру. 

Ауызша сұрау.Реферат 

қорғау. 


№14 

тақырып 


 

Патронат 

Патронат. Баланы патронаттық тәрбиелеуге беру 

туралы шарт. Патронат тәрбиешілер.  

Патронат белгіленетін бала. Патронат тәрбиешілерге 

берілген баланы күтіп-бағу 

Патронат тәрбиешілерге 

берілген баланы күтіп-бағу 

Дәріс конспектілерін 

тексеру. 

Ауызша сұрау.Реферат 

қорғау. 


 

18 


№15 

тақырып 


 

Азаматтық хал 

актілері 

Мемлекеттік тіркеуге жататын азаматтық хал 

актілері. Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеу 

туралы бастапқы және қайтадан куәліктер беру. 

Азаматтық хал актілерін мемлекеттік тіркеуді 

жүргізетін органдар 

Мемлекеттік баж. Азаматтық хал актілерінің 

жазбаларын өзгерту, толықтыру және түзету тәртібі 

 

Неке қиюды (ерлі-зайыпты болуды) мемлекеттік тіркеу 

үшін негіз. Неке қиюды 

(ерлі-зайыпты болуды) 

мемлекеттік тіркеу орны. 

Некеге отыру (ерлі-зайыпты 

болу) туралы өтініш беру 

мерзімі және неке қиюды 

(ерлі-зайыпты болуды) 

мемлекеттік тіркеу мерзімі. 

Неке қиюды (ерлі-зайыпты 

болуды) салтанатты 

жағдайда мемлекеттік 

тіркеу. Атын, әкесінің атын 

және тегін ауыстыруды 

мемлекеттік тіркеу. Қайтыс 

болуды мемлекеттік тіркеу 

Дәріс конспектілерін 

тексеру. 

Ауызша сұрау.Реферат 

қорғау. 


 

 

19 


Ұсынылатын әдебиеттер: 

Нормативтік-құқықтық актілер  

 

1. Қазақстан Республикасыньщ Конституциясы. 30.08.1995 ж.- Алматы: Жеті Жарғы, 2015 ж. 2. Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі (Жалпы және Ерекше бөлімдер). Алматы, 

2015 ж. 


3.  «Неке  (ерлі-зайыптылық)  және  отбасы  туралы»  Қазақстан  Республикасының  2011  жылғы 

26 желтоқсандағы № 518-ІV Кодексі (31.03.2014 жылғы өзгерістер мен толықтырулармен). // 

«Әділет» ақпараттық-құқықтық жүйесі 

4. Соттардың некенi (ерлі-зайыптылықты) бұзу туралы iстердi қараған кезде заңды қолдануы 

туралы»  Қазақстан Республикасы Жоғарғы Сотының нормативтік 2000 жылғы 28 сәуір  N 5 

Қаулысы  (31.05.2012  жылғы  өзгерістер  мен  толықтырулармен).  //  «Әділет»  ақпараттық-

құқықтық жүйесі 

5. 


«Бала  құқықтары  туралы  Конвенцияны  ратификациялау  туралы»  Қазақстан 

Республикасының Жоғарғы Кеңесінің 1994 жылғы 8 маусымдағы қаулысы 

6. 

«Жетім 


балалар 

мен 


ата-анасының 

қамқорлығынсыз 

қалған 

балаларды орталықтандырылған  есепке  қоюға  қажетті  құжаттардың  тізбесін  бекіту  туралы»  Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 10 мамырдағы № 209 Бұйрығы.  

7.  «Мемлекеттік  қорғаншылық  және  қамқоршылық  жөніндегі  функцияларын  жүзеге  асыру 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 30 наурыздағы 

№ 382 Қаулысы 

8.  «Патронаттық тәрбие туралы ережені бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы № 14 бұйрығы. 

9.  «Ұрпақты  болудың  қосалқы  әдістері  мен  технологияларын  жүргізу  ережесін  бекіту 

туралы»  Қазақстан  Республикасы  Денсаулық  сақтау  министрінің  м.а.  2009  жылғы  30 

қазандағы N 627 Бұйрығы.  

 

Негізгі әдебиет: 

1. 


Айтжан,  Б.  Е.  Отбасы  құқығы:  элементарлы  курс  /  Айтжан  Б.Е.,  Шіркінбаев  Т.Б.  - 

Алматы : Жетi жаргы, 2006. - 112 б.  

2. 

Ынтымақов,  С.  А.  Отбасы  құқығы.  Практикум:  оқу  құралы  /  С.  А.  Ынтымақов.  -  2-е изд. - Алматы : Жеті жарғы, 2014. - 168 с.  

3. 


Антокольская М.В. Лекции по семейному праву: Учеб. пособие. – М.: Юристъ, 1995. – 

144 с. 


4.  Пчелинцева Л.М. Семейное право России. Учебник для вузов. – М.: Издательская группа 

«Норма-Инфра-М», 1999.-672с. 

 

Қосымша әдебиеттер: 

1.  Комментарий к Семейному Кодексу Российской Федерации / Под ред. И.М. Кузнецовой. – 

М.: Бек, 1996. – 512 с. 

2. 


Муканова М.Ж. Брачный договор. Учебное пособие. – Караганда: ТОО «Арко», 2005. – 

122 с. 


3. 

Государственный нотариат: Сборник нормативных актов. – М.: Юрид. лит., 1998; 

4. 

Гражданский  и  арбитражный  процесс,  нотариат,  обязательственные  отношения  /  отв. Ред. В.В. Ярков. – М.: БЕК, 1998; 

5. 


Зайцева Т., Галеева В., Ярков В. Настольная книга нотариуса: В 2-х томах: Справочно-

методичнеское пособие. М.: БЕК, 2000; 

6. 

Комментарий  к  основам  законодательства  Российской  федерации  о  нотариате  /  Под ред. В.В. Аргунова. –М.: СПАРК, 1996; 

7. 


Макаренко  О.Н.  Нотариат  в  вопросах  и  ответах:  Учебное  пособие.  Для  вузов.  –  М.: 

Феникс, 2002; 

8. 

Нотариат: Учебные материалы. Пособие для юрид. вузов /   

20 


БАҚЫЛАУДЫҢ ТҮРІ МЕН ФОРМАСЫ 

 

 Аталмыш курстың мынадай бақылау түрлері бар: 1.  ағымдық бақылау 

2.  аралық бақылау 3.  қорытынды бақылау  

 

Каталог: library -> umkd
umkd -> Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналѓан силлабус
umkd -> Қазақстан республикасы
umkd -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Білім және ғылым министрлігі
umkd -> Күндізгі оқу бөлімі 050117 «Қазақ тілі мен әдебиеті» мамандығында жалпы білім және орта кәсіби білім негізінде оқитын студенттерге арналған силлабус
umkd -> Қазақ тілі мен әдебиеті мамандығы бойынша

жүктеу 231.9 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет