Қазақстан республикасының білім жәНЕ


ӚТІНІШТЕРДІ ДҦРЫС ТОЛТЫРУ ҤЛГІЛЕРІжүктеу 0.74 Mb.
Pdf просмотр
бет7/8
Дата25.04.2017
өлшемі0.74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ӚТІНІШТЕРДІ ДҦРЫС ТОЛТЫРУ ҤЛГІЛЕРІ 

 

БАСҚА  ЖОҒАРЫ  ОҚУ ОРНЫНА  

АУЫСУ ТУРАЛЫ 

Қазақ мемлекеттік қыздар  

педагогикалық университетінің 

ректоры ______________________ 

                                               (аты-жӛні) 

_________________________ 

                                 (факультет атауы) 

факультетінің  «________________» 

                                   (шифр,мамандық) 

мамандығының күндізгі/сырттай 

оқу бӛлімінде мемлекеттік білім беру 

грант/ақылы негізінде оқитын   курс  

студенті_________________________ 

                                                                                                     (аты-жӛні)

 

 Арыз 

 

Менің Сізге арыз жазу себебім,________________________________                                                                                       (ЖОО аты)  

ауысуыма рұқсат беруіңізді сұраймын. 

 

                              Қолы _______                                  « ____»____ 20___ж 

                                                                         Тіркелетін қҧжаттар:   1. Жеке куәлік кӛшірмесі 2.Лицензия 

кӛшірмесі 3.Транскрипт Қол қою маршруты: 

1.Кафедра  меңгерушісі   

2.Факультет деканы 

3. Оқу үдерісі жӛніндегі бӛлім бастығы (№120 кабинет, Бас оқу 

ғимараты) 

4. Экономика және қаржы департаменті директоры, Бас бухгалтер 

(№103 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

 5.Академиялық мәселелер жӛніндегі Департамент директоры (№117 

кабинет, Бас оқу ғимараты) 

6.Оқу ісі жӛніндегі проректор (№117 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

7.Ректор (№106 кабинет, Бас оқу ғимараты) 


 

63 


БАСҚА  ЖОО-нан АУЫСУ ЖӘНЕ  ҚАЙТА   

ҚАБЫЛДАУ ТУРАЛЫ   

Қазақ мемлекеттік қыздар  

педагогикалық университетінің 

ректоры _______________________ 

 

                                           (аты-жӛні) _______________________________ 

                            

(университет атауы)  

университетінің _________________  

                                  

(факультет атауы) 

факультеті, «______________________»   

                           

(шифр,мамандық) 

мамандығының күндізгі/сырттай оқу 

бӛлімінің  ақылы  негізінде оқитын  

_____курс  студенті   ______________    

                                                

(аты-жӛні) 

 

Арыз   Сіз басқарып отырған  университеттің___________________________

 

                                                                                    (факультет атауы)                                                            факультетінің__________________________мамандығына____курсына 

                                

 (шифр,мамандық)

 

 (2/3/4/5жыл) сырттай/күндізгі  оқу  бӛліміне  ақылы  негізде 

/мемлекеттік  білім  гранты  негізінде    оқуға  қабылдауыңызды 

сұраймын.  

                                         Қолы _______ 

                                 « ____»____ 20___ж 

 

Тіркелетін қҧжаттар:   1. Жеке куәлік кӛшірмесі 2.Транскрипт 3. 

Лицензия 4. Бірыңғай ҰТ және КТ тапсырғаны туралы сертификат 5. 

Білім гранты иегерінің куәлігі (егер сондай болса) 6. Оқыған ЖОО-

ның жетекшісіне арыз (жетекші қолымен және мӛрімен) 

Қол қою маршруты: 

1.Кафедра  меңгерушісі   

2.Факультет деканы 

3. Оқу үдерісі жӛніндегі бӛлім бастығы (№120 кабинет, Бас оқу 

ғимараты) 

4. Академиялық мәселелер жӛніндегі Департамент директоры (№117 

кабинет, Бас оқу ғимараты) 

5.Оқу ісі жӛніндегі проректор (№117 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

6.Ректор (№106 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

7.Студенттік бӛлім (№123 кабинет, Бас оқу ғимараты)  

64 


ТЕГІН АУЫСТЫРУ ТУРАЛЫ  

Қазақ мемлекеттік қыздар  

педагогикалық университетінің 

ректоры ______________________ 

 

                                        (аты-жӛні) ______________________________ 

                               (факультеттің  атауы) 

факультетінің  «________________» 

                            

(шифр,мамандық) 

мамандығының  күндізгі/сырттай 

оқу бӛлімінде мемлекеттік білім беру 

грант/ақылы негізінде оқитын __курс  

студенті ________________________ 

                            

(аты-жӛні)

                 

 

Арыз  

Менің Сізге арыз жазу себебім, менің тұрмысқа шығуыма  байланысты  

тегімді ____________________________________________________                             

                   (ескі және жана тегі аты-жӛні толық жазылуы тиіс) 

етіп  ӛзгертуге рұқсат беруіңізді сұраймын. 

                                                                      Қолы _______ 

                                                        « ____»____ 20___ж 

 

 Тіркелетін қҧжаттар:   1. Жеке куәлік кӛшірмесі 2.Неке туралы 

куәлік кӛшірмесі немесе тегін ӛзгерткені туралы сот шешімінің 

анықтамасы 

 

Қол қою маршруты: 

1.Кафедра  меңгерушісі   

2.Факультет деканы 

3.Оқу үдерісі жӛніндегі бӛлім бастығы (№120 кабинет, Бас оқу 

ғимараты) 

4. Академиялық мәселелер жӛніндегі Департамент директоры (№117 

кабинет, Бас оқу ғимараты) 

5.Оқу ісі жӛніндегі проректор (№117 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

6.Ректор (№106 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

7.Студенттік бӛлім (№123 кабинет, Бас оқу ғимараты) 


 

65 


СТУДЕНТТІК  БИЛЕТТІ  ҚАЙТА   

ЖАСАТУ 

Қазақ мемлекеттік қыздар  

педагогикалық университетінің 

Оқу ісі жӛніндегі проректоры    

______________________________ 

 

                                  (аты-жӛні) ______________________________ 

                              (факультеттің  атауы) 

факультетінің  «________________» 

                             (шифр,мамандық) 

 мамандығының күндізгі/сырттай 

оқу бӛлімінде мемлекеттік білім беру грант/ақылы негізінде оқитын   курс  

студенті ________________________ 

                                         (аты-жӛні)

 

 Арыз  

 

Менің Сізге 

арыз 


жазу 

себебім, 

 

студенттік билетімді  

_________________байланысты  қайтадан жасатуға рұқсат беруіңізді  (себебін кӛрсетіңіз

) 

сұраймын. 

 

                                         Қолы _______                                          « ____»____ 20___ж 

 

                                                                       Тіркелетін қҧжаттар:   1. Жеке куәлік кӛшірмесі 2. ПАНиКА 

бюросынан анықтама 

3.Тӛлемақы туралы түбіртек 

 

Қол қою маршруты: 

1.Кафедра  меңгерушісі   

2.Факультет деканы 

3.Оқу үдерісі жӛніндегі бӛлім бастығы (№120 кабинет, Бас оқу 

ғимараты) 

4. Академиялық мәселелер жӛніндегі Департамент директоры (№117 

кабинет, Бас оқу ғимараты) 

5.Оқу ісі жӛніндегі проректор (№117 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

6.Студенттік бӛлім (№123 кабинет, Бас оқу ғимараты)  

66 


 СЫНАҚ  КІТАПШАНЫ  ҚАЙТА   

ЖАСАТУ  

Қазақ мемлекеттік қыздар  

педагогикалық университетінің 

Оқу ісі жӛніндегі проректоры      

______________________________ 

 

                                  (аты-жӛні)       

 

______________________________                               (факультеттің  атауы) 

факультетінің  «________________» 

                            (шифр,мамандық) 

мамандығының күндізгі/сырттай 

оқу бӛлімінде мемлекеттік білім 

беру грант /ақылы негізінде оқитын 

 

курс  студенті _____________                                                                    (аты-жӛні)

 

 Арыз  

 

 Менің    Сізге    арыз  жазу  себебім,    сынақ    кітапшамды  __________________________байланысты  қайтадан жасатуға рұқсат  

        (себебін кӛрсетіңіз) 

беруіңізді сұраймын.  

 

                                                                       Қолы _______                                                                   « ____»____ 20___ж 

                                                                          

Тіркелетін қҧжаттар:   1. Жеке куәлік кӛшірмесі 2. ПАНиКА 

бюросынан анықтама 3.Тӛлемақы туралы түбіртек 

 

Қол қою маршруты: 

1.Кафедра  меңгерушісі   

2.Факультет деканы 

3.Оқу үдерісі жӛніндегі бӛлім бастығы (№120 кабинет, Бас оқу 

ғимараты) 

4. Академиялық мәселелер жӛніндегі Департамент директоры (№117 

кабинет, Бас оқу ғимараты) 

5.Оқу ісі жӛніндегі проректор (№117 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

6.Студенттік бӛлім (№123 кабинет, Бас оқу ғимараты) 


 

67 


 ЖАТАҚХАНАДАН  ОРЫН БЕРУ  

ТУРАЛЫ          

Қазақ мемлекеттік қыздар  

педагогикалық университетінің 

Әкімшілік-әлеуметтік мәселелер 

жӛніндегіпроректоры 

_____________________________ 

 

                                          (аты-жӛні) 

_____________________________ 

                                 

(факультеттің  атауы) 

факультетінің  «_________________»    

                              

(шифр,мамандық) 

мамандығының  күндізгі оқу бӛлімінде мемлекеттік білім беру грант/ақылы  

негізінде оқитын ____курс студенті 

_____________________________

  

(аты-жӛні) _______________________________________________

 

(тіркелген  орны: қала, ауыл)                                                                                

                                                     Арыз 

 

Менің   Сізге   арыз   жазу   себебім,  маған   20___ -20 ____ оқу жылына жатақханадан  1 орын  беруіңізді  сұраймын.  

 

 

                                                       Қолы _______                                                       « ____»____ 20___ж 

 

Тіркелетін қҧжаттар:   1. Жеке куәлік кӛшірмесі 2.Тіркелген орнынан 

анықтама 

Қол қою маршруты: 

1.Кафедра  меңгерушісі   

2.Факультет деканы 

3.Әлеуметтік және тәрбие істері жӛніндегі проректор (№127 кабинет, 

Бірінші ғимарат) 

4. Экономикалық және ӛндірістік мәселелер жӛніндегі проректоры 

(№113 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

5.Жатақхана коменданты 

 


 

68 


ТАМАҚТАНУ ТАЛОНДАРЫНЫҢ  

ОРНЫНА АЗЫҚ-ТҤЛІК БЕРУ 

Қазақ мемлекеттік қыздар  

педагогикалық университетінің 

ректоры ______________________  

                                          (аты-жӛні) 

______________________________                                 (факультет  атауы) 

                                                                         

факультеті  «___________________»    

                         

(шифр,мамандық) 

мамандығының    күндізгі    оқу  бӛлімінде 

мемлекеттік    білім  гранты  негізінде 

оқитын ___курс студенті ____________                                                                         ( аты-жӛні)

 

Арыз  

Менің Сізге арыз жазу себебім,  _____________________________   

                                                                       (себебін кӛрсетіңіз) 

байланысты  маған    20__-20__  оқу  жылының    аяғына  дейін  тамақ 

талондарының құнын азық-түліктей беруіңізді сұраймын. 

 

                                                                                                      Қолы _______ 

                                                              « ____»____ 20___ж 

                                                                         Тіркелетін қҧжаттар:   1. Жеке куәлік кӛшірмесі 2.Неке туралы 

куәлік кӛшірмесі 3.Тұрғын үй кітапшасының нотариалды кӛшірмесі Қол қою маршруты: 

1.Кафедра  меңгерушісі   

2.Факультет деканы 

3.Оқу үдерісі жӛніндегі бӛлім бастығы  (№120 кабинет, Бас оқу 

ғимараты) 

4. Экономика және қаржы департаменті директоры, Бас бухгалтер 

(№103 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

5. Академиялық мәселелер жӛніндегі Департамент директоры (№117 

кабинет, Бас оқу ғимараты) 

6.Оқу ісі жӛніндегі проректор (№117 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

7.Ректор (№106 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

8.Студенттік бӛлім (№123 кабинет, Бас оқу ғимараты)  

69 


МАТЕРИАЛДЫҚ КӚМЕК 

СҦРАУ  ТУРАЛЫ 

Қазақ мемлекеттік қыздар  

педагогикалық университетінің 

ректоры ______________________ 

 

                                          (аты-жӛні) ______________________________ 

                               (факультет  атауы) 

факультетінің «_________________»    

                             

(шифр,мамандық) 

мамандығының    күндізгі    оқу  бӛлімінде 

мемлекеттік  білім  беру  грант/ақылы 

негізінде 

оқитын____курс 

студенті 

_____________________________ 

                                     ( аты-жӛні)

 

 

Арыз  

Менің  Сізге  арыз  жазу  себебім,  _______________________________ 

_______________________________________________________  

байланысты (себебін кӛрсетіңіз) 

материалдық    (ақшалай  ______________теңге  кӛлемінде)    кӛмек 

кӛрсетуіңізді  сұраймын.  

 

                                                                                           Қолы _______                                                                                       « ____»____ 20___ж 

 

 Тіркелетін қҧжаттар:   1. Жеке куәлік кӛшірмесі 2.Анықтамалар 

3.Транскрипт 

 

Қол қою маршруты: 

1.Кафедра  меңгерушісі   

2.Факультет деканы 

3. Академиялық мәселелер жӛніндегі Департамент директоры (№117 

кабинет, Бас оқу ғимараты) 

4.Оқу ісі жӛніндегі проректор (№117 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

5.Ректор (№106 кабинет, Бас оқу ғимараты) 


 

70 


АКАДЕМИЯЛЫҚ ДЕМАЛЫС БЕРУ 

Қазақ 


мемлекеттік 

қыздар 


педагогикалық университетінің    

ректоры ______________________  

                               (аты-жӛні) 

______________________________ 

          (факультет  атауы) 

факультетінің «_________________»    

                            

(шифр,мамандық) 

мамандығының күндізгі/сырттай 

оқу  бӛлімінде  мемлекеттік    білім беру    грант/ақылы  негізінде  оқитын 

___курс  студенті _________________ 

                                                        (аты-жӛні)

 

Арыз   

         Менің 

арыз 

жазу 


себебім,____________________  

__________________________________________________байланысты                                                                              (себебін кӛрсетіңіз)  

____________________________________  20__-20__   оқу   жылына         

         (мерзім аралығы:күні,айы,жылы) 

академиялық демалыс беруіңізді  сұраймын. 

 

                                                                       Қолы _______                                                                            « ____»____ 20___ж 

                                                                         Тіркелетін қҧжаттар:   1. Жеке куәлік кӛшірмесі  2.ДКК  анықтамасы 

немесе  туу туралы  куәлік Қол қою маршруты: 

1.Кафедра  меңгерушісі   

2.Факультет деканы 

3.Оқу үдерісі жӛніндегі бӛлім бастығы (№120 кабинет, Бас оқу 

ғимараты) 

4. Академиялық мәселелер жӛніндегі Департамент директоры  (№117 

кабинет, Бас оқу ғимараты) 

5. Экономика және қаржы департаменті директоры, Бас бухгалтер 

(№103 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

6.Оқу ісі жӛніндегі проректор (№117 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

7.Ректор (№106 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

8.Студенттік бӛлім (№123 кабинет, Бас оқу ғимараты)  

71 


АКАДЕМИЯЛЫҚ   ДЕМАЛЫСТАН 

 ОРАЛУ   ТУРАЛЫ 

Қазақ мемлекеттік қыздар  

педагогикалық университетінің 

ректоры ______________________  

                                            (аты-жӛні) 

______________________________ 

                                 (факультет  атауы) 

факультетінің  «_______________»    

                                 (шифр,мамандық) 

мамандығының күндізгі/сырттай 

оқу бӛлімінде мемлекеттік білім 

гранты /ақылы негізінде оқитын 

___курс  студенті ________________                                                           (аты-жӛні)

 

 Арыз  

 

Менің  Сізге арыз жазу себебім,  № ___________________бұйрығы                                                                    (бұйрық нӛмері мен мерзімі) 

 бойынша    академиялық      демалысқа      жіберілген  болатынмын. 

Академиялық  демалыс  мерзімінің    аяқталуына  байланысты,  20__ 

жылдың  ______________ бастап, мені  академиялық  демалыстан                   (мерзімін кӛрсетіңіз) 

оралды деп есептеуіңізді сұраймын.  

 

                                                                           Қолы _______                                                                               « ____»____ 20___ж 

 

Тіркелетін қҧжаттар:   1. Жеке куәлік кӛшірмесі 2.ДКК анықтамасы Қол қою маршруты: 

1.Кафедра  меңгерушісі   

2.Факультет деканы 

3.Оқу үдерісі жӛніндегі бӛлім бастығы  (№120 кабинет, Бас оқу 

ғимараты) 

4. Академиялық мәселелер жӛніндегі Департамент директоры (№117 

кабинет, Бас оқу ғимараты) 

5.Оқу ісі жӛніндегі проректор (№117 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

6.Ректор (№106 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

7.Студенттік бӛлім (№123 кабинет, Бас оқу ғимараты)  

72 


ЖАЗҒЫ   СЕМЕСТРГЕ  ТІРКЕЛУ 

Қазақ мемлекеттік қыздар  

педагогикалық университетінің 

ректоры ____________________  

                                         (аты-жӛні)

 

_____________________ 

                         (факультеттің  атауы) 

факультетінің  «_________________»    

                           

  (шифр,мамандық) 

мамандығының күндізгі/сырттай 

оқу  бӛлімінде  мемлекеттік    білім гранты/ақылы негізінде оқитын  курс  

студенті _________________________                                    (аты-жӛні)

 

 Арыз 

 

Менің    Сізге    арыз  жазу  себебім,  20__-20__    оқу  жылының        жазғы  семестрінде келесі пәндер бойынша   академиялық қарызымды  жоюға  

рұқсат беруіңізді сұраймын: 

1.____________________________ 

               (пән атауы, кредит саны) 

2.____________________________ 

               (пән атауы, кредит саны) 

 

                                 Қолы _______                                  « ____»____ 20___ж 

 

Тіркелетін қҧжаттар:   1. Жеке куәлік кӛшірмесі 2. Тӛлеу туралы 

түбiртектiң кӛшiрмесi 

Қол қою маршруты: 

1.Кафедра  меңгерушісі   

2.Факультет деканы 

3.Оқ үдерісі жӛніндегі бӛлім бастығы (№120 кабинет, Бас оқу 

ғимараты) 

4. Академиялық мәселелер жӛніндегі Департамент директоры (№117 

кабинет, Бас оқу ғимараты) 

5.Оқу ісі жӛніндегі проректор (№117 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

6.Ректор (№106 кабинет, Бас оқу ғимараты) 

7. Тіркеуші-кеңсе (№115 кабинет, Бас оқу ғимара  

 

73 


 КУРСТАН   КУРСҚА   

 КӚШІРУ  ТУРАЛЫ (УНИВЕРСИТЕТ  ІШІНДЕ) 

 

Қазақ мемлекеттік қыздар  

педагогикалық университетінің 

ректоры ____________________ 

 

                                          (аты-жӛні)  

 

_______________ 

                            (факультеттің  атауы) 

факультетінің  «_________________»    

                                  (шифр,мамандық) 

мамандығының күндізгі/сырттай 

оқу бӛлімінде мемлекеттік білім беру грант/ақылы негізінде оқитын   курс 

студенті  

 

 

                                    (аты-жӛні)

 

 Арыз 

 

Менің    Сізге    арыз  жазу    себебім,    __    курстың  тӛлемақысын    толық тӛлемегендіктен   №______________ бұйрықпен  оқудан шығарылдым.  

                           (бұйрық нӛмері мен мерзімі) 

Оқудың    тӛлемақысын    толық  тӛлегендіктен    мені    ______  курсқа  

кӛшіруге рұқсат беруіңізді сұраймын. 


Каталог: images -> doc
doc -> № Аты жөні Мектеп балл
doc -> Қобда аудандық балалар кітапханасы
doc -> Стр. 4 финансовый ликбез: жизнь в кредит? стр. 5 ясный взгляд:
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> "№6 Хромтау гимназиясы" мемлекеттік мекеме Сыныптан тыс шаралар
doc -> Жазғы демалыс кезінде балалар қауіпсіздігі туралы ата-аналар үшін жадынама
doc -> «Қаржы» «Финансы» №2-3 (14-15) февраль-март 2015
doc -> Гимназия директоры

жүктеу 0.74 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет