Қазақстан республикасының білім жәНЕжүктеу 0.74 Mb.
Pdf просмотр
бет1/8
Дата25.04.2017
өлшемі0.74 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ 

ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

ҚАЗАҚ МЕМЛЕКЕТТІК ҚЫЗДАР ПЕДАГОГИКАЛЫҚ 

УНИВЕРСИТЕТІ 

 

  

 

 

 

АНЫҚТАМА - ЖОЛСІЛТЕУШІ 

 

(1 курс студенттеріне арналған)  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

Алматы  2013 

        Қ ұ р м е т т і   с т у д е н т т е р ! 

 

М е м л е к е т   ж а с т а р д ы ң   а л ғ а н   б і л і м д е р і  

д ү н и е ж ү з і л і к   б і л і м   д е ң г е й і н е   с а й   к е л у і   ү ш і н ,  

С і з д е р г е   а л ғ а ш қ ы   р е т   к р е д и т т і к   т е х н о л о г и я  

б о й ы н ш а   б і л і м   а л у   м ү м к і н д і г і   б е р і л і п   о т ы р .  

К р е д и т т і к  

т е х н о л о г и я м е н  

б і л і м  

б е р у  

б о й ы н ш а   о қ у   ү р д і с і н   ұ й ы м д а с т ы р у   т ӛ м е н д е г і  

м ә с е л е л е р д і   ш е ш е д і :    

 о қ у   ү д е р і с і н і ң   б а р л ы қ   к е з е ң д е р і н д е г і  

б і л і м  

б е р у  

т р а е к т о р и я л а р ы н  

а н ы қ т а у ғ а  

С і з д і ң   ж е к е   қ а т ы с у ы ң ы з ;    

 о қ у   ж о с п а р ы н д а ғ ы   к ӛ р с е т і л г е н   б е л г і л і  

б і р   п ә н д е р д і   т а ң д а у   б о с т а н д ы ғ ы ;    

 С і з д і ң  

б і л і м д е р і ң і з д і  

б а ғ а л а у  

ү ш і н  

б а л л д ы қ - р е й т и н г т і к   ж ү й е н і   қ о л д а н у .  

Б е р і л і п   о т ы р ғ а н   а н ы қ т а м а - ж о л с і л т е у ш і  

С і з г е   к р е д и т т і к   ж ү й е м е н   б і л і м   б е р у   б о й ы н ш а  

у н и в е р с и т е т к е   о қ у   ү д е р і с і   ж ӛ н і н д е   м ә л і м е т  

а л у ғ а   к ӛ м е к т е с е д і .   А т а п   а й т с а қ ,   о қ у   ү р д і с і н і ң  

ұ й ы м д а с т ы р ы л у ы ,  

о н ы ң  

і ш і н д е  

 

б і л і м д і  

б а ғ а л а у   ж ә н е   б а қ ы л а у   ж ү й е с і ,   ж о ғ а р ы   о қ у  

о р н ы н д а ғ ы  

с т у д е н т т і ң  

қ ұ қ ы қ т а р ы  

м е н  

м і н д е т т е р і   т у р а л ы ,   с т у д е н т т і ң   А д а м г е р ш і л і к  

К о д е к с і ,  

у н и в е р с и т е т т і ң  

к і т а п х а н а с ы н  

п а й д а л а н у ,  

е р е ж е с і  

с и я қ т ы  

н о р м а л а р д ы ң  

т ә р т і б і н   о р ы н д а у ғ а   б а ғ ы т т а л ғ а н   м і н д е т т е р і  

к ӛ р с е т і л г е н . С о н ы м е н   қ а т а р ,   С і з д і ң   т а ң д а ғ а н  

м а м а н д ы ғ ы ң ы з   ж а й л ы   м а ғ л ұ м а т   б е р е д і .    

С і з д і ң   с т у д е н т т і к   ж о л ы ң ы з ғ а   с ә т   с а п а р  

т і л е й д і !    

 


 Негізгі ҧғымдар  

Академиялық  күнтізбе  (Academic  Calendar)  -  оқу  жылы 

барысында  демалыс  күндері  кӛрсетілген  (демалыстар  мен 

мерекелер)  оқу  және  бақылау  шараларын,  тәжірибелерді 

ӛткізудің күнтізбесі.   Академиялық  дәреже  (Academic  Degree)  -  қорытынды 

мемлекетті  аттестация  нәтижелері  бойынша  оқытудың 

бағдарламаларын  меңгеруіне  сәйкес  жоғары  оқу  орнының 

бітірушісіне берілетін дәреже.   Академиялық  кезең  (Academic  Term)  -  теориялық  оқудың 

кезеңі: ұзақтығы 15 аптаға созылатын семестр.  

 Академиялық  сағат  лекциялық,  практикалық  (семинар) 

сабақтарының  бір  контакттік  сағатына  (50  минутқа),  немесе 

студиялық  сабақтың  1,5  контакттік  сағатына  (75  минутқа), 

немесе лабораториялық сабақтың және дене тәрбиесі сабағының 

2  контакттік  сағатына  (100  минутқа),  сонымен  бірге  оқу 

практикасының  барлық  түрлерінің  2  контакттік  сағатына  (100 

минутқа),  ӛндірістік  практиканың  барлық  түрлерінің  5 

контакттік сағатына (250 минутқа) тең болады; Академиялық  рейтинг  (Academic  Rating)  -  қортынды 

бақылаудың  (аралық  аттестация)  нәтижесі  бойынша  құралатын 

білім алушының бағдарламалар материалын меңгеру деңгейінің 

сандық кӛрсеткіші.   Академиялық  транскрипт  (Academic  Transcript)  - 

кредиттер  мен  бағалардың  сандық  және  әріптік  белгілері 

кӛрсетілген,  оқу  кезеңіне  сәйкес  ӛткізілген  пәндердің  тізімінен 

тұратын бекітілген үлгідегі құжат.   Апелляция  (Appeal)  - студенттердің  білімін  бағалауға  кері 

әсер  ететін  факторларды  анықтау  мен  жоюға  арналған  іс-

шаралар ӛткізу процедурасы. 

Академиялық  анықтама  (Transcript)  –  студенттің  тиісті 

оқу  кезеңіндегі  өткен  пәндері  бойынша  меңгерген  кредиттері 

мен бағалары әріппен және санмен көрсетілген құжат; 

Бакалавриат  (Baccalaureate)  -  «Бакалавр»  академиялық 

дәрежесін беретін жоғары кәсіби білім беру деңгейі.    Бакалавр (Bachelor) 

бакалавриат 

білім 

беру 


бағдарламасын  меңгерген  тұлғаға  берілетін  академиялық 

дәреже.   Шығарушы  (бітіртуші)  кафедра  -  ӛз  саласы  бойынша 

мамандар даярлайтын және шығаратын кафедра.   Таңдау  бойынша  оқытылатын  пән  (Elective  Courses)  - 

кез келген академиялық кезеңде студенттің ӛз таңдауы бойынша 

оқитын элективтік пәндері.  

 PhD-  Doctoral  Докторантура  -  жоғары  оқу  орны  мен 

ғылыми  ұйымдарда  ғылыми  және  ғылыми  жоғары  кәсіби 

педагогикалық кадрларды даярлаудың формасы.  

 Философия  (PhD)  докторы  -  сәйкес  мамандық  бойынша 

докторантураның  кәсіби  оқу  бағдарламаларын  меңгерген 

тұлғаға берілетін жоғары академиялық дәреже.  

 Оқу  пәніне  жазылу/  Тіркеу  (Enrollment  /  Registration)  - 

«Тіркеуші кеңсе» бағдарламасында студенттердің оқу пәндеріне 

жазылуы.  

 Жеке  оқу  жоспары  -  білім  алушының  нақты  білім  алу 

траекториясын кӛрсететін, бекітілген оқу жоспарының негізінде

ӛзі  жазылған  оқу  пәндері  мен  кредит  саны  мен  академиялық 

сағаттардан,  оқу  пәндерінің  тізімінен  тұратын,  студенттің 

академиялық кезеңге арнап ӛзі жасайтын құжаты.   Қорытынды  мемлекеттік  аттестация  (Qualification 

Examination)  -  нәтижесі  бойынша  мемлекеттік  үлгідегі  жоғары 

білімі  туралы  құжат  (диплом)  берілетін,  студенттің  білім  беру 

деңгейіне сәйкес бағдарламаларды   меңгеру дәрежесін анықтау 

мақсатында жүргізілетін процедура.   Қортынды  бақылау  (Final  Examination)  -  аралық 

аттестация  кезеңінде  оқытылған  пәндер  аяқталған  соң 

ӛткізілетін, студенттің оқудағы жетістіктерін тексеру.  

Кредит (Credit Hour) - оқытушының / білім алушының оқу 

жұмысының  кӛлемін  ӛлшеудің  жүйеленген  (бірыңғайланған) 

бірлігі.  

 Оқытудың  кредиттік  жүйесі  (Credit  Unit  System)  -  оқу 

үдерісі  аясында  білім  алудың  траекториясын  таңдау  мен  білім 

кӛлемін  кредит  арқылы  есептеу  негізінде  жеке,  дербес  ізденіс, 


 

шығармашылық  пен  ӛздігінен  білімді  меңгерудің  дәрежесін арттыратын технология.  

 Магистр 

(Master) 

магистратура 

кәсіби 

оқу 


бағдарламасын  меңгерген  тұлғаларға  берілетін  академиялық 

дәреже. 


Міндетті пән - білім алушылардың міндетті түрде оқитын 

пәндері.  Тіркеуші  кеңсе  -  білім  алушыларды  оқытылатын  пәндерге 

жазылумен,  олардың  оқу  кезеңіндегі  оқудағы    жетістіктерін 

тіркеумен  айналысатын,  білімді  аралық  және  қорытынды 

бақылаумен  және  академиялық  рейтинг  есебін  ұйымдастыруды 

қамтамасыз  ететін 

қызмет. 


(Тіркеуші 

кеңсе 


әрекетін 

факультеттердегі деканат қызметі атқарады).   «I» бағасы (Incomplete) - пән аяқталмаған . 

 «AU» бағасы (Audit) - пән тыңдалды. 

 «W» бағасы (Withdrawal) - пәннен бас тарту

 «AW» бағасы (Academic Withdrawal) - пәннен шеттету. 

 Қайта тіркеу  кезеңі  (Add/Drop  Period)  -  білім  алушының 

бір  курстан  бас  тартып,  екінші  курсқа  жазылып  ЖОЖ-ты 

ӛзгерте алатын кезең. 

 Пәнді  қайта  оқыту  (Retake)  -  қорытынды  бақылауда 

«Қанағаттанарлықсыз» («F») баға алғанда пәнді қайта оқуы.  Пререквизиттер 

Постреквизиттер 

(Prereguisitites/ 

Postreguisites)  -  оқылатын  пәнді  игеру  үшін  міндетті  пәндер. 

Кейінгі пәндерді игеру үшін міндетті пәндер Бағдарламамен қамтамасыз ету (Software of the Office of 

the  Office  of  the  Registrar)  -  интернет  -  технологиясының 

кӛмегімен жүзеге асырылатын оқу үдерісіне арналған Тіркеуші-

кеңсенің ақпараттық жүйесі. 

 Пәннің  оқу  әдістемелік  кешені  (ПОӘК)  -  пән  бойынша 

оқуды  жоспарлау  мен  жүзеге  асыруды  қамтуға,  есептеуге 

арналған  құжаттар  кешені.  Оқу  әдістемелік  кешенге  мыналар 

кіреді:  пәннің  типтік  оқу  бағдарламасы,  пәннің  жұмыс 

бағдарламасы, 

семинар 


(практикалық), 

зертханалық 

сабақтардың  жоспары,  ӛздік  жұмыс  сабақтарына  арналған 

тақырыптар,  семинар  (практикалық,

 

зертханалық)  сабақтар ӛткізуге  берілген  нұсқаулықтар,  бақылау-ӛлшеу  құралдары 

 

(аралық  бақылауға  арналған  сұрақтар,  емтихан  билеттері, стандартталған тестер кешені). 

Пәннің  жұмыс  оқу  бағдарламасы  -  пәннің  жұмыс  оқу 

бағдарламасы  білім  алуға  арнап  оқылатын  пәннің  сипатын, 

пәннің мақсаттары мен міндеттерін, пәннің қысқа мазмұнын, әр 

сабақтың  тақырыбы  мен  сағат  бойынша  ұзақтығын,  ӛзіндік 

жұмыстың  тапсырмаларын,  оқытушының  талаптарын,  бағалау 

критерийлерін,  жұмысты  тапсыру  кестесін,  әдебиеттер  тізімі 

мен оқу-әдістемелік құжаттардың барлығын қамтиды.  

 Пәннің  оқу  бағдарламасы  (Syllabus)  -  білім  алушыға 

арналған  оқу  бағдарламасы,  оған  білім  алуға  арнап  оқылатын 

пәннің сипаты, пәннің мақсаттары мен міндеттері, пәннің қысқа 

мазмұны,  әр  сабақтың  тақырыбы  мен  ұзақтығы,  ӛзіндік 

жұмыстың  тапсырмалары,  кеңес  беру  уақыты,  оқытушының 

талаптары,  бағалау  және  талап  ережесі,  аралық  бақылауды 

тапсыру  кестесі  мен  әдебиеттер  тізімі  кіреді.  Syllabus  білім 

алушының  пән  бойынша  білім  алу  мазмұнын  ӛз  бетімен 

игеруіне арналған.  

 Оқу  жұмыс  жоспары  (Curriculum)  -  ҚазМемҚызПУ-да 

бекітілетін және  типтік  оқу  жоспары  негізінде  жасалған  құжат. 

Жоспар  білім  алушылардың  игеруі  үшін  қажетті  кредиттерді 

кӛрсете  отырып,  міндетті  компонент  пен  таңдау  компоненті 

бойынша оқу пәндерінің толық тізімін қамтиды.  

 Үлестірме  материал  -  білім  алушының  тақырыпты 

шығармашылықпен  табысты  игеру  үшін  үлестірілетін  кӛрнекі 

иллюстративті  материал  (тезистер,  дәрістер,  сілтемелер, 

мысалдар, глосарийлер, ӛзіндік жұмысқа арналған тапсырмалар 

және т.б.).  

 Ағымдағы бақылау - оқытушы тарапынан (пәннің ОӘК-не 

сәйкес  лектор  немесе  практикалық  және  зертханалық  сабақ 

жүргізетін  оқытушы)  білім  алушының  оқу  жетістігін  әрбір 

тақырып немесе оқу пәнінің бӛлігі бойынша жүйелі тексеру.  

 Аралық бақылау - оқу пәнін жүргізетін оқытушының білім 

алушылардың  оқудағы 

жетістіктерін  тексеруі. 

Аралық 


бақылаудың  саны  мамандық  бойынша  оқу  жұмыс  жоспарына 

сәйкес анықталады.   1-аралық  бақылау  -  оқытушының  білімі  алушының 

оқудағы  жетістіктерін  тексеруге  арнап  7-аптада  ӛткізетін 

тексеруі. 

 2-аралық  бақылау  -  оқытушының  білімі  алушының 

оқудағы  жетістіктерін  тексеруге  арнап  15-аптада  ӛткізетін 

тексеруі  

 Білім  алушының  ӛзіндік  жұмысы  (СӚЖ/  МӚЖ/  ДӚЖ)  - 

тест,  бақылау  жұмысы,  коллоквиум,  реферат,  шығарма  және 

есеп  түрінде  бақыланатын  және  оқу-әдістемелік  әдебиет  пен 

нұсқаулармен  қамтамасыз  етілетін  ӛзіндік  оқуға  бӛлінген 

тақырыптардың  белгілі  бір  тізімі  бойынша  жұмыс;  білім 

алушылардың  дәрежесіне  қарай  ол  СӚЖ  -  студенттің  ӛзіндік 

жұмысына,  МӚЖ  -  магистранттың  ӛзіндік  жұмысына,  ДӚЖ  - 

докторанттың ӛзіндік жұмысына бӛлінеді.  

Оқытушының  басқаруымен  білім  алушының  ӛзіндік 

жұмысы  (ОБСӚЖ/ОБМӚЖ/  ОБДӚЖ)  -  кестеде  кӛрсетіліп 

оқытушының  басқаруымен  білім  алушының  аудиториядан  тыс 

жұмысы; білім алушының дәрежесіне байланысты ол ОБСӚЖ - 

оқытушының  басқаруымен  студенттің  ӛзіндік  жұмысы, 

ОБМӚЖ  -  оқытушының  басқарумен  магистранттың  ӛзіндік 

жұмысы,  ОБДӚЖ  -  оқытушының  басқаруымен  докторанттың 

ӛзіндік жұмысы болып бӛлінеді.  

 GPA  үлгерімнің  орташа  ұпайы  (Grande  Point  average)  - 

академиялық  кезең  ішіндегі  білім  алушының  таңдаған 

бағдарлама  бойынша  оқудағы  жетістіктерінің  деңгейін  орташа 

есеппен  бағалау  (білім  алу  кезеңі  ішіндегі  кредиттердің  жалпы 

санына пән бойынша қорытынды бақылауды бағалаудың сандық 

баламасына кредит сағаты сомасының қатынасы).  

 Оқыту  түрі  (Forms  of  training)    -  күндізгі  (күндізгі, 

кешкі), сырттай  

Эдвайзер (Advisor) - оқыту кезеңінде білім траекториясын 

таңдауда  және  білім  бағдарламасын  игеруде  білім  алушыға 

ықпал ететін, тиісті пән бойынша білім алушының академиялық 

мәселелері бойынша кеңесші қызметін орындайтын оқытушы.  

 

ІІ. Жалпы ережелер  

1.

 Қазақ  мемлекеттік  қыздар  педагогикалық    университеті 

(Қазмемқызпу)  жоғары  кәсіптік  білім  беру  бағдарламасына 

сәйкес,  білім  алушылардың  білім  траекториясын  таңдау 

негізінде  жұмылғыштығын  қамтамасыз  ететін,    кредиттік  жүйе 

бойынша    білім  берудің  бакалавриат,  магистратура  

сатысында мамандар  дайындайды.  

2.  Оқу  жылы  келесі  академиялық  кезеңдерден 

(

семестртұрады:  аралық  аттестаттау,  қорытынды  бақылау  (экзамендік 

сессия),  бітірушілер  үшін  қорытынды  мемлекеттік  аттестаттау, 

практика  және  каникул.    Университетте  бір  академиялық 

кезеңнің    бір  семестрі  аралық  бақылаумен  бірге  18  аптадан 

тұрады. Бір оқу жылы 36 апта, оның 30 – теориялық оқу кезеңі 

(2  семестр),  4  –  аралық    бақылау,  2  апта  –  қорытынды 

бақылаудан тұрады. 

3.  Қосымша  оқыту  қажеттігін  қанағаттандыру  және 

академиялық  қарыздарын  немесе  оқу  жоспарларындағы 

айырмашылықтарын  жою  үшін  ұзақтығы  6  аптаға  дейін 

жалғасатын жазғы семестр енгізуге рұқсат етіледі. 

4.

 

Бір  кредиттің  академиялық  кӛлемі  аудиториялық уақыттың 50 минутын құрайды. 

5.

 Дәрістік,  практикалық  (семинар)  және  студиялық 

сабақтардың  әр-бір  академиялық  сағаты  СОӚЖ  және  СӚЖ 

сабақтарының бір сағатымен теңестіріледі. 

6.

 Академиялық  сағат  дәріс,  практикалық  (семинар) 

сабақтарының  бір  контакттық  сағатына,  не  студиялық 

сабақтардың  1,5  контакттық  сағатына  (75  минут)  немесе 

лабораториялық және дене тәрбиесі сабақтарының 2 контакттық 

сағатына  (100  минут),  сондай-ақ  оқу  практикасының  барлық 

түрлерінің  1  контакттық  сағатына  (50  минут);  педагогикалық 

практикалардың  барлық  түрлерінің  2  контакттық  сағаттарына 

(100  минут);  ӛндірістік  практикалардың  5  контакттық 

сағаттарына (250 минут) тең. 

7.

 Жазғы  семестр  қосымша  білім  алу  және  академиялық 

қарыздарын  жою  мақсатында  студенттің  қалауымен  ақылы 

түрде ұйымдастырылады. 


 

8. 

Қорытынды бақылау емтихан түрінде жүзеге асады. 

9.

 

Аралық және 

ағымдық 


бақылау 

нәтижелерінің 

қорытындысымен студент емтиханға жіберіледі. 

10.


 

Білім  алушылардың  оқудағы  жетістіктері  тӛрт  баллдық 

жүйелі  бағаға  сәйкес  келетін  он  баллдық  әріптік  жүйе  (жалпы 

қанағаттанарлық 

бағалар 

А-дан 


D-ға 

дейін, 


“қанағаттанарлықсыз” - F) бойынша бағаланады. 

11.


 

Оқу  траекториясы  мен  пәндер  тізімі  жоғары  курс 

студенттері үшін 1 -15 сәуір аралығында құрып 25 сәуірге дейін 

офис-регистраторға  тапсыру  керек;  1-курс  студенттері  үшін  1 

қыркүйекке  дейін  бекітілетін  студенттің  жекеше  жұмыс 

жоспарында  кӛрсетіледі.  Студент  жеке  оқу  жоспарына  25 

тамызға дейін ӛзгеріс енгізе алады. 

12.


 

Жеке  жұмыс  жоспары  факультет  деканымен  бекітіліп, 

деканатта  сақталады және студент қолына бір данасы беріледі. 

13.


 

Оқуды  жеке  жоспарлау  оқу  барысында  ӛтілетін  пәндер 

бойынша  құрастырылған  оқу  бағдарламалары  (Syllabus) 

негізінде  жүзеге  асады.  Бұл  бағдарламалар  студенттерге  жаңа 

оқу жылының бірінші аптасында  ұсынылады. 

14.


 

Студенттерді    курстан  курсқа  кӛшіру    бекітілген 

балдарға (GPA) сәйкес жүргізіледі. 

15.


 

Бекітілген  GPA  балын  жинамаған  студенттерге  сол  пән 

бойынша қайталап оқу курсы ақылы негізде ұсынылады. 

16.


 

Студенттерді  оқудан  шығару    университет  ректорының 

бұйрығы негізінде атқарылады. 

17.


 

Студенттерді оқудан шығару себептері: 

 

ӛз  еркімен  оқудан  шығуы  және  оны  растайтын студенттің  университет  ректорының  атына  жазған  ӛтініші 

түрінде рәсімделген құжаты; 

 

оқу ақысын 

тӛлеу 


жӛніндегі 

келісім-шарттың 

орындалмауы; 

 басқа жоғары оқу орнына ауыстырылуы; 

 жоғары  оқу  орны  Жарғысын  бұзу  (тәртіпті  және 

студенттердің адамгершілік Кодекс нормаларын бұзу). 

18.

 

Жоғары  оқу  орнынан  шығарылған  студенттерге бекітілген үлгідегі академиялық анықтама (транскрипт) беріледі. 

  ІІІ. Студенттердің қҧқықтары мен міндеттері 

 

1. 

Студент  ӛзінің  жеке  оқу  жұмыс  жоспарын  (ЖОЖ) 

құрастыруда нақты Ереже тәртібіне сүйенуі қажет, сондай-ақ: 

 Жеке  оқу    жоспарын  құрғанда  барлық  таңдау  пәндерін 

ескеруі; 

 

Оқу бағдарламасын жоғары дәрежеде біліп, толық қамту үшін оқу жылындағы бекітілген кредитке жазылуы; 

 Оқу  пәндерін  тіркеу  және  ЖОЖ  ӛзгертулер  енгізу 

мерзімін сақтауы; 

 

жоғары  оқу  орны  Жарғысын,  ішкі  тәртіп  Ережесін,  ӛз міндеттерін қатаң сақтауы керек. 

2.

 Студенттер  оқу  пәндерін  бекітілген  жеке  оқу  жоспары 

негізінде оқиды. 

3.

 

Бір  оқу  жылында  студент  жоғары  оқу  орындарына сәйкес дәрежеде берілетін білімді ӛз бойына қалыптастыру үшін 

бекітілген оқу бағдарламасындағы кредит санынан артық басқа 

да кредитке жазылуға құқылы.  

4.

 Студенттер  басқа  жоғары  оқу  орындарында  немесе  шет 

мемлекеттерде  жеке  оқу  пәндері  бойынша  білім  алуларына 

құқылы. 

ІV. Оқу пәндеріне жазылу тәртібі 

 

Студенттерді  оқу  пәндеріне  жазуды  тіркеу  барысында ұйымдастырушы-әдістемелік  және  кеңес  беруші  жұмыстарды 

эдвайзер өткізеді. 

Студенттің  жеке  оқу  жоспарын  құруы,    жоғары  курс 

студенттері  үшін  әр  оқу  жылының  1-15  сәуір  аралығында 

жүргізіліп,  оқу  жылының  басында  аяқталады.  Ал,  1  курс 

студенттері 25-30 тамыз аралығында құрады. 

Әр  мамандыққа  байланысты  студенттер  кафедрада 

бекітілген эдвайзермен байланыста болады.  

Эдвайзер студентке мамандықтың оқу жұмыс жоспары мен 

элективті  пәндер  каталогын  негізге  ала  отырып  жеке  оқу 

жоспарын,  кейбір  жағдайларда  сабақ  жоспарын  құрастыруға 

кӛмектеседі.  

10 


Каталог: images -> doc
doc -> № Аты жөні Мектеп балл
doc -> Қобда аудандық балалар кітапханасы
doc -> Стр. 4 финансовый ликбез: жизнь в кредит? стр. 5 ясный взгляд:
doc -> «Балалардың жазғы демалысын ауылдық кітапханада тиімді ұйымдастыру көздері»
doc -> "№6 Хромтау гимназиясы" мемлекеттік мекеме Сыныптан тыс шаралар
doc -> Жазғы демалыс кезінде балалар қауіпсіздігі туралы ата-аналар үшін жадынама
doc -> «Қаржы» «Финансы» №2-3 (14-15) февраль-март 2015
doc -> Гимназия директоры

жүктеу 0.74 Mb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет