Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»жүктеу 150.01 Kb.
Pdf просмотр
Дата04.06.2017
өлшемі150.01 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 КОММЕРЦИАЛЫҚ ЕМЕС АҚ «АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ 

БАЙЛАНЫС УНИВЕРИТЕТІ» 

 «АЭРОҒАРЫШТЫҚ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» 

ФАКУЛЬТЕТІ 

«АҚПАРАТТЫҚ  ЖҮЙЕЛЕР»  КАФЕДРАСЫ 

 

 

                                                                                                                                                          

                                                   БЕКІТЕМІН 

 

                                                                           АжАТФ Деканы  

 _________ Табултаев С.С. 

                                                                                     

«_____»___________2014 ж. 

 

 

 ЖҰМЫС БАҒДАРЛАМАСЫ (Силлабус) 

 

«Компьютерлік тораптар» пәні бойынша 

5В070300 – «Ақпараттық жүйелер»  мамандығының   студенттеріне  арналған 

 

  

 

Курс – 4 Семестр – 7 

Барлығы 3 кредит 

Барлық ECTS-6 кредит 

Жалпы сағат саны – 135 

Дәрістер – 30 сағ 

Зертханалық сабақ – 30 сағ 

СӨЖ – 75 сағат  

оның ішінде 

СОӨЖ – 30 сағат 

К.ж - 3 


Емтихан 7 

 

 Алматы, 2014 ж. 

 


 

Жұмыс бағдарламасын 

(Силлабус) 

«Ақпараттық 

жүйелері» 

кафедрасының аға оқытушысы Абсатарова Бибигуль Рыскуловна дайындады. 

Типтік  оқу  бағдарламасы  5В070300-  Ақпараттық  жүйелер  мамандығы 

бойынша  мемлекеттік  жалпыға  міндетті  білім  беру  стандартына  сәйкес 

әзірлеген (ҚР МЖМБС 31.08.329-2006). 

 

Жұмыс 


бағдарламасы 

(Силлабус) 

«Ақпараттық 

жүйелер» 

кафердасының 2014 жылғы 23 мамыр күнгі мәжілісінде қарастырылды және 

қабылданды,  № 11 хаттамасы. 

 

 

Кафедра меңгерушісі________________ Имангалиев Ш.И.  

Жұмыс  бағдарламасы  (Силлабус)  «Аэроғарыштық  және  ақпараттық 

технологиялар»    факультетінің  оқу-әдістемелік  комиссиясының  мәжілісінде 

қарастырылды және қабылданды (30. 05. 2014 ж. № 6 хаттамадан) 

 

 

 Пәнің аты:  Компьютерлік тораптар 

Оқытушы:  АЖ  кафедрасының  аға  оқытушысы  Абсатарова  Бибигуль 

Рыскуловна,      «Аэроғарыштық  және  ақпараттық  технологиялар» 

факультеті,  «Ақпараттық    жүйелер»  кафедрасы,  Б331  бөлме.  тел.  2925095, 

auesis_2013@mail.ru 

 

 

Пән жөніндегі мәліметтер  Пәнің аты:  «Компьютерлік тораптар» 

Кредит саны – 

 

Оқу жоспарының көшірмесі 

 Кесте 1 

 

 Курс

 

 Сем

ес

тр 

 К

реди

тт

ер 

Бір аптадағы академиялық сағаттар 

Бақылау 

түрі 


Дә

рісте


р 

Зе

рт. жұм

ыс

 С

ӨЖ*


 

С

ОӨЖ

Барлығы

 Емтихан 


Аудиториялық сабақ курстарының өткізілетін орыны мен уақыты. 

 

Сабақ кестесімен сәйкес келеді  

1 Пәннің тапсырмалары мен мақсаттары 

1.1

 

Пәнді оқыту мақсаты 

Компьютерлік  желіні  қалыптастыру  мен  ұйымдастыру  принциптерін 

мен желідегі дербес компьютерлер жұмысының ерекшеліктерін білу, қазіргі 

заман талабына сай компьютерлік желі технологиялармен танысу, жергілікті 

желімен  жұмыс  істеуге  тәжірибе  алу  –  осының  бәрі  кез  келген  маманның 

базалық білімі.  

 

1.2 Пәнді оқытудың міндеттері 

Студент пәнді оқу нәтижесінде: 

 

 компьютерлік  желі  сипаттамасын,  қазіргі  заман  талабына  сай компьютерлік желі технология ерекшелігін, компьютерлік желінің аппаратты 

және программалық қамтамасын білу керек; 

 

 қазіргі  заман  талабына  сай  операциялық  жүйелердегі  желілік аппараттық  құралдарды  конфигурациялау  және  орнату;  қатынау  құқығын 

қамтамасыз ету, файлдық жүйе бумасының құрамын парольмен қорғау және 

көшіру, тораптың аппаратты және программалық ресурстарын бірге қолдану 

үшін бөле алу керек; 

 

  нақты  тәжірибелік  есептерді  шешу  үшін  жергілікті  желіні  жобалау     әдістерінен,  қазіргі  заман  талабына  сай  желілік  технологиялардың  жетістігі 

мен даму тенденцияларынан көрініс болу керек.

 

 

1.3 Пререквизиттер «Компьютерлік торап» пәні,  мына пәндерді оқу негізінде қаланады: 

-

 ақпараттану; 

-

 ақпараттық жүйелер негіздері; 

-

 объектілі –бағытталған бағдарламалау; 

-

 операциялық жүйелер.  

1.4 Постреквизиттер 

Оқылатын пәннiң  қолданылатын пәндері:  

-

 

ақпараттық жүйелерді жобалау -

 

ақпараттық жүйелерді администрациялау.  

2

 

Білімді бағалау және бақылау  

 

Ағымдық бақылаудың қорытындысын өткізу мерзімі пән бойынша оқу процесінің  күнтізбелік  төмендегі  кестесімен  белгіленеді.  АЭжБУда 

ағымдық  бақылау  саны  пәннің  оқу-әдістемелік  кешенінде  көрсетілген 

пәннің мазмұнымен және оның көлемімен анықталады.  

 

 

 

 


 «Компьютерлік желілер» пәні бойынша бақылаудың барлық түрлерін өткізу бойынша күнтізбелік кестесі 

 

Апта 


9  111 


12 

13 


14 

15 


Апталық 

бақылау 


саны 1  1 

Бақылау 

түрлері 


З 

З З КЖ1 

З2 


З 

З АБ1 


З4 

КЖ1 


З4 

ӨЖ 


З З 

АБ2 6 

КЖ1 

 

ӨЖ 


З7 

КЖ 


7  

Бақылау түрлері: З-зертханалық жұмыс; ӨЖ-өзіндік жұмыс; АБ-аралық бақылау; КЖ-курстық жұмыс  

     3 Пәннің мазмұны  

     «Компьютерлік тораптар» пәнін оқыту барысында міндетті (2 кредит) 

дәрісі және зертханалық жұмыс (1 кредит) сонымен қатар студенттстуденттң 

өзіндік жұмысы (СӨЖ және 

СОӨЖ

) ұсынылады.      Негізгі оқыту уақыты аралығы студенттiң жауапкершiлiгiне негiзделген 

үйренудiң үрдісінде кредиттік технологияга сүйене отырылып жүргізіледі. 

Осы  аралықтағы  сабақ  жоспары  мынандай:  Аптасыныа  1  дәрісі  –  2  сағ. 

(әрбір  дәріс  100  минут),  әр  аптада  1  зертханалық  жұмыс  –  2  сағ.  (әрбір 

дәріс  100  минут),  әрбір  аптада  студенттердің  өзіндік  жұмысы  –  5  сағ. 

курстық  жұмысты  қосқанда,  дәрістерге,  тәжірибелік  және  зертханалық 

жұмыстарға дайындық сонымен қатар әр аптада  СОӨЖ (консултация мен 

курстық жұмысты тапсыру). 

 

      3.1 Дәріс (30 сабақ) 

 

Дәр/ 


апта. 

Күні 


Тақырыбы 

Деректер көзі 

 

1/I-II 


 

1. Компьютерлік тораптар жайлы жалпы түсінік (8 

сағ.). 

1.1.


 

Негізгі анықтамалар. Желілердің 

Классификациясы 

1.2. Жергілікті компьютерлік  желілердің 

топологиясы

 

Конспект, Ә.1,2

 

2/III-IV,V,VI 

 

2. Компьютерлік желідегі аппараттық және бағдарламалық стандарты. (8 сағ.). 

2.1. Ашық жүйелердің өзара байланысын 

ұйымдастырудың эталондық моделі. «Ашық жүйе» 

түсінігі  

2.2 Коммуникациялық протоколдардың стандартты 

стектері. OSI стегі  

2.3 TCP/IP стегі   

2.4 IPX/SPX стекі. NetBIOS/SMB стекі. SNA стекі. DECnet 

стекі. OSI моделінің комуникациялы жабдықтың 

функционалдық сәйкестігі

 

Конспект, Ә.3,4,5,6

 

3/VII-VIII,IX,X,

XI 


 

3. Локальді желілер технологиясы (8 сағ.). 

3.1  Ethernet.  10Base  –  5  Стандарты.  10Base  –  2 

Стандарты.  10Base  –  T  Стандарты.  Оптоталшықты 

Ethernet  

Конспект, 

Ә. 7,8,9,10,11 


 

3.2. Fast Ethernet. 100 Base-FX. 100 Base-T4. 100 Base-TX . 100VG-Any LAN 

3.3 Token Ring. Сети Token Bus. Сеть ArcNet 

(стандарттар IEEE 802.4). Сети TCNS. Сети Apple 

Talk 


3.4. FDDI.  CDDI/TPDDI тораптары 

3.5 Gigabit Ethernet жоғары жылдамдықты 

технологиясы. 

4/XII-


XIII,XIV,X

 4. Ғаламдық желілер технологиялары (6 сағ.). 

4.1 ISDN тораптары.  B-ISDN тораптары 

4.2 TDM тораптары.  АТМ технологиясы 

4.3 . Х.25. желілері. Frame Relay желілері. 

SONET/SDH желілері. PDH плезиохронды цифрлық 

иерархия технологиясы. Switched 56 

коммутацияланатын цифрлық арна қызметі. 

4. xDSL желілері. Аналогтық телефондық желілер. 

Кеңарналық желілер және қатынау желілері. 

Аналогтық еншілі жүктемеленген және 

жүктемеленбеген жолдар. Сымсыз торап. Желілік 

технологиялардың даму үрдісі мен перспективалары. 

Конспект, 

Ә. 12,13,14,15 

 

 

3.2 Зертханалық жұмыс (30 сабақ)  

Зерт. жұм./ 

апта.  

Мерз


ім 

Тақырыбы 

Деректер көзі 

1/I-II,III 

 

1.  Зертханалық  жұмыс  №1.  Желілік  адаптерді және желілік принтерді орнату (4 сағ.). 

Конспект, 

Ә. 1,2,3,5,6

 

2/ IV-V  

2. Зертханалық жұмыс №2. Желіні күйге келтіру 

(4 сағ.). 

Конспект, 

Ә. 5,6

 

3/VI-VII  

3.  Зертханалық  жұмыс  №  3.  Ресурстарға 

қатынас құру мүмкіндігі (4 сағ.). 

Конспект, 

Ә. 1,2,3,5,6

 

4/ VIII-IX  

 

 4. Зертханалық  жұмыс  №4.  Windows  2000 және 

Windows 


XP-дағы 

қолданылатын 

негізгі 

протоколдар (4 сағ.). 

 

Конспект, Ә. 1,2,3,5,6

 

5/ X-XI  

5. 


Зертханалық  жұмыс  №5.  NetMeetting 

программасы  көмегімен  хабарлама  жіберу  (4 

сағ.). 

Конспект, Ә. 4

 

6/ XII-XIII   6. Зертханалық жұмыс №6. Желілік ресурстарға 

қосылу (4 сағ.). 

Конспект, 

Ә. 4


 

7/ XIV-XV   

7. 

Зертханалық жұмыс 

№7. 


ТСР 

хаттамаларында  сокеттер  (socket)  жұмысын 

оқып үйрену. 1,2 бөлім (6 сағ.). 

Конспект, 

Ә. 2,3,7

 

  

 

 

 

 3.3 Студенттердің өзіндік жұмыс кестесі (СӨЖ) (75  сағат)  

№ 

п/п Сабақ түрлері 

 

ОӨЖ тақырыбы  ОӨЖ,  ЕСЖ; 

КЖ  тапсыру 

уақыты 

Әдебиеттер тізімінің 

нөмірі  және 

бөлімі Дәрістер Өткен дәрістердің 

материалдарымен жұмыс жасау 

Апта сайын 

Конспект, 

оқулық Зертханалық сабақтар 

Болатын  лабораториялық  сабақты 

жүргізу 

үшін 


керекті 

материалдармен  танысу  және 

дайындау 

Апта сайын 

Әдістемелік 

нұсқаулықт

ар Курстық жұмыс Курстық 

жұмыс 


тақырыбы 

бойынша  бөлімдерді  орындау 

әдістері  мен  теориясын  оқып 

үйрену 


4,8,12 апталар 

Әдістемелік 

нұсқаулықт

ар 


 

 

Курстық жұмыстардың тақырыптар тізімі: 

 

1. 

Компьютерлік желілер. Желілік тізбекті құру 

2.

 

Виртуалды каналдағы коммутация пакеті бар желіні құру  3.

 

Есептеу желісіндегі типтік топологияның анализі және бағасы  4.

 

Компьютерлік  және  корпоративтік  желідегі  қауіпсіздікті қамтамасыз ету 

5. Internet желісінде ақпаратты іздеу және сақтауды ұйымдастыру 

6.  Кәсіпорынның  құжат  айналымын  автоматтандыру  үшін  локальді  

компьютерлік желісінің жобасын жасау   

7. Ғаламдық  компьютерлік жүйе. Интернет 

8. 


Компьютерлік 

желіні 


жобалау 

барысында 

желілік 

технологияларды  қолдану  және  қашықтықтағы  ақпараттық 

жүйені құру 

9. Компьютерлік желінің арнаулары мен құрылымы   

10. Ғаламдық желіге қосылу әдістері 

11. Ақпараттық технологиялардағы компьютерлік желілер 

12. Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар 

13. Шағын аудандағы тұрғын үйлер Ethernet локальді желісі  

14.  Максимальная  скорость  мобильного  Интернета  в  сетях  GPRS, 

Wi-Fi,  CDMA  желісіндегі  мобильді  интернеттің  жоғарғы 

жылдамдығы 

15. Кәсіпорындағы корпоративті компьютерлік желіні ұйымдастыру 

16.  Проектирование  компьютерной  сети  на  30  ПК-ге  арналған 

компьютерлік желіні жобалау 

17. Локальді компьютерлік желінің сипаттамасы және ерекшеліктері 

18.  Ғаламдық компьютерлік желінің құрылымы 

19. Сымсыз компьютерлік желінің сипаттамасы  


 

20.  Ethernet  технологиясы  негізіндегі  компьютерлік  желіге  арналған программалық камтама. 

 

Курстық жұмыстың құрылымы: 

Мазмұны 

Кіріспе 


1. Жұмысқа талдау. 

1.1. Ұйымдаструшылық құрылымның сипаттамасы. 

1.2.Компьютерлерді орналастыру жоспарын құрастыру. 

2. Коммуникационды құралжабдыққа кететін шығынды есептеу. 

Қортынды. 

Қолданылған әдебиеттер тізімі. 

Қосымшалар. 

  

 3.4  Оқытушының  бақылауымен  өткізілетін  студенттердің  өзіндік жұмыстары (СОӨЖ) (30 сағат) 

 

Оқытушының  бақылауымен  өткізілетін  студенттің  өзіндік  (СОӨЖ) 

жұмысы ретінде студенттер келесі курстық жұмыстарды орындайды. 

 

1. Есептің қойылымы. Фирманың организациялық құрылымының 

сипаттамасы. 

2. Желі технологиясын таңдау және негіздеу. Физическалық және  

логикалық топологиялық желі. 3. Компьютерлерді орналастыру жосарын құру. Желінің кабельдік  

жүйесінің сипаттамасы. 4. Программалық қамтаманы құру. Программалық қамтаманың 

шығын есебі. Есепберу қағазын әрлеу. 

 

3.5

 

 Аралық бақылау (АБ) 

 

Номер АБ  Мерзім 

(апта) 

Тақырыбы №  

Ақпар.көзд. Тақырып бойынша тестілеу: Компьютерлік желі туралы 

жалпы 


мағұлматтар. 

Негізгі 


анықтамалар.  Желілер  жіктемесі.  Жергілікті 

компьютерлік  желілердің  топологиясы.  Ашық 

жүйелердің өзара байланысын ұйымдастырудың 

эталондық  моделі.  «Ашық  жүйе»  түсінігі. 

Коммуникациялық  протоколдардың  стандартты 

стектері.  OSI  стегі.  TCP/IP  стегі.  IPX/SPX  стекі. 

NetBIOS/SMB стекі. SNA стекі. DECnet стекі. OSI 

моделінің 

комуникациялы 

жабдықтың 

функционалдық сәйкестігі.    

Конспект, 

Д.1,2, 

3,4,5,6 


13 


Тақырып  бойынша  тестілеу:  Локальді  желілер 

технологиясы.  Ethernet.  10Base  –  5  Стандарты. 

10Base  –  2  Стандарты.  10Base  –  T  Стандарты. 

Конспект, 

Д.3, 4,5,6 


 

Оптоталшықты Ethernet. Fast Ethernet. 100 Base-FX.  100  Base-T4.  100  Base-TX  .  100VG-Any 

LAN.  Token Ring. Token Bus  тораптары. ArcNet 

торабы  (IEEE  802.4  стандарты).  TCNS  желісі. 

Apple 


Talk 

торабы.  FDDI.  CDDI/TPDDI 

тораптары. 

Gigabit 


Ethernet 

жоғары 


жылдамдықты технология.

 

Глобальдік желілер технологиялары.  ISDN  желілері.  B-ISDN 

желілері.  TDM  желілері.  ATM  технологиясы. 

Х.25. 

желілері. Frame 

Relay 


желілері. 

SONET/SDH  желілері.  PDH  плезиохронды 

цифрлық  иерархия  технологиясы.  Switched  56 

коммутацияланатын  цифрлық  арна  қызметі. 

xDSL желілері. Аналогтық телефондық желілер. 

Кеңарналық  желілер  және  қатынау  желілері. 

Аналогтық 

еншілі 


жүктемеленген 

және 


жүктемеленбеген жолдар. Сымсыз желі. Желілік 

технологиялардың 

даму 

үрдісі 


мен 

перспективалары.

 

 

 3.6   Емтихан сұрақтарының тізімі: 

 

1. 

Негізгі анықтамалар мен желілер классификациясы. Территориядағы 

таралуы бойынша бөлінуі. 

2.

 Негізгі  анықтамалар  мен  желілер  классификациясы.  Ведомстволық 

таралуы бойынша бөлінуі. 

3.

 

Негізгі  анықтамалар  мен  желілер  классификациясы.  Ақпаратты жіберу жылдамдығы бойынша бөлінуі. 

4.

 Негізгі  анықтамалар  мен  желілер  классификациясы.  Жіберу  ортасы 

түріне байланысты бөлінуі. 

5.

 

Локальді және глобальді желілер. 6.

 

Локальді компьютерлік 

желілер 


топологиясы. 

«Жұлдыз» 

топологиясы. Негізгі сипаттамалар. 

7.

  Локальді  компьютерлік  желілер  топологиясы.  Сақиналық  желі 

топологиясы. Негізгі сипаттамалар. 

8.

 

Локальді  компьютерлік  желілер  топологиясы.  Локальді  сақиналық топология. Негізгі сипаттамалар. 

9.

 Локальді  компьютерлік  желілер  топологиясы.  Шиндік  желі 

топологиясы. Негізгі сипаттамалар. 

10.

 

ЛВС ағаш тәріздес құрылымы. 11.

 

Ашық жүйелер арақатынасын ұйымдастырудың базалық моделі (OSI моделі). «Ашық жүйе» түсінігі. 

12.


 

Функционалдық деңгей түсінігі. 

13.

 

OSI моделі. Физикалық деңгейдің негізгі қызметтері. 14.

 

OSI моделі. Каналдық деңгейдің негізгі қызметтері. 15.

 

OSI моделі. Желілік деңгейдің негізгі қызметтері. 16.

 

OSI моделі. Транспорттық деңгейдің негізгі қызметтері.  

17. 

OSI моделі. Сеанстық деңгейдің негізгі қызметтері. 

18. OSI моделі. Өкілеттік деңгейдің негізгі қызметтері. 

19.


 

OSI моделі. Қолданбалы деңгейдің негізгі қызметтері. 

20.

 

«Интерфейс»  және  «хаттама»  түсініктері.  «Коммуникационды хаттамалар стек» түсінігі. 

21.


 

Коммуникационды хаттамалардың стандартты стектері. 

22.

 

OSI стегі.  23.

 

OSI  стегінің  ашық  жүйелер  арақатынасы  моделінің  жеті  деңгейлері үшін спецификация. 

24.


 

TCP/IP стегі. 

25.

 

TCP/IP хаттамалар құрылымы. 26.

 

IPX/SPX стегі. 27.

 

NetBIOS/SMB стегі. 28.

 

SNA стегі. 29.

 

DECnet стегі. 30.

 

Компьютерлік  желілердің  аппаратты  құрылғысы.  (OSI  моделінің деңгейлеріне 

коммуникационды 

құрал-жабдықтар 

түріне 


функционалды сәйкес келуі). 

31.


 

Ethernet стандарты. 

32.

 

10Base-5 стандарты. 33.

 

10Base-2 стандарты. 34.

 

10Base-T стандарты. 35.

 

Оптоталшықты Ethernet. 36.

 

 FastEthernet.  37.

 

 100Base-FX.  38.

 

100Base-T4.  39.

 

 100Base-TX.  40.

 

 100VGAnyLAN.желілері 41.

 

 TokenRing.желілері 42.

 

TokenBus желілері. 43.

 

ArcNet желіі (IEEE 802.4 стандарты). 44.

 

TCNS желілері. 45.

 

AppleTalk желілері. 46.

 

FDDI желілері. 47.

 

CDDI/TPDDI желілері. 48.

 

GigabitEthernet жоғарғы жылдамдықты технология. 49.

 

Глобальді желілердің технологиялары. ISDN тжелілері. 50.

 

Глобальді желілердің технологиялары. B-ISDN желілері. 51.

 

TDM желілері. ATM технологиясы. 52.

 

X.25 желілері. 53.

 

FrameRelay желілері. 54.

 

SONET/SDN желілері. 55.

 

PHD плезихронды сандық иерархияның технологиясы.  56.

 

Коммутацияланатын сандық каналдардың Swiched56 қызметі. 57.

 

xDLS технологиясы.  

10 


4 Әдебиеттер тізімі 

Негізгі:  

1

 М. Гук Аппаратные средства локальных сетей. Энциклопедия -  

СПб.: Издательство «Питер», 2000.-576 с.:ил. 

2

 

Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы  /В.Г. Олифер, Н.А.Олифер. –СПб: Издательство «Питер», 2000.-

672с.:ил. 

3

 

Э. Таненбаум. Компьютерные сети. – СПб.: Издательство «Питер», 2003.- 992с.:ил 

 

Қосымша әдебиеттер: 

1

 Криста Андэрсон с Марком Минаси. Локальные сети. Полное 

руководство: Пер. с англ. - К.: ВЕК+, М.: ЭНТРОП, СПб: 

КОРОНА принт, 1999.-624 с.:ил. 

2

 Microsoft Corporation. Компьютерные сети. Учебный курс: 

Официальное пособие Microsoft для самостоятельной 

подготовки: Пер. с англ. – 2-е изд., испр. и доп.- М.: Издательско-

торговый дом «Русская редакция», 1999.-576 с.:ил. 

3

 

Оглтри, Терри. Модернизация и ремонт сетей, – 2-е изд.: Пер. с англ.:Уч.пос.- М.: Издательский дом «Вильямс», 2000.-928 с.:ил. 

4

 Центр справки и поддержки Windows XP. 

5

 Microsoft Windows 2000 Server. Энциклопедия пользователя: Пер. 

с англ./Тод Браун – К.: Идательство «ДиаСофт», 2001. 

6

 

Нортон П., Мюллер Д. Полное руководство по Microsoft Windows XP. Пер. с англ. – М.: ДМК Пресс, 2002. – 736с.:ил. 

 

5. Студенттердің жетістіктерін бағалау бойынша ақпараттар: 5.1. Бағалау жүйесі 

Курс  бағдарламасы  бойынша  алынған  бағалар  деңгейі  АЭжБУ-де 

бекітілген жалпы қорытынды бағалар жүйесі негізінде бағаланады (кесте 1 

қараңыз).  

Кесте 1. 

 

Әріптік жүйе бойынша бағалар 

Балдары 


Балдары 

%-бен 


берілген 

мазмұн 


Дәстүрлі жүйедегі 

бағалар 


А 

4,0 


95- 100 


Өте жақсы 

А- 

3,67 


90-94 


Өте жақсы 

В+ 

3,33 


85-89 


Жақсы 

В 

3,0 


80-84 


Жақсы 

В- 

2,67 


75-79 


Жақсы 

С+ 

2,33 


70-74 


Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 


Қанағаттанарлық 

С- 

1,67 


60-64 


Қанағаттанарлық 

 

11 


Д+ 

1,33 


55-59 


Қанағаттанарлық 

       Д- 

1,0 50-54 Қанағаттанарлық 0-49 

Қанағаттанарлық 

емес 

Өткізу  рейтингісінің  (ӨР)  бағасы  семестр  бойынша  жинақталады. Оқу жұмысының кез-келген түрі 100 баллдық шкала бойынша бағаланып, 

2  кестеге  сәйкес  коэффициенттік  салмағына  сәйкес  өткізу  рейтингісіне 

қосылады.  

 

Кесте 2. Жіберілу рейтингі. Әрбір жүргізілетін жұмыстың маңызы  

Параметрі 

Коэффициенті  

Зертханалық жұмысты орындау әрі қорғау 

0,4 

КЖ 


0,4 

Аралық бақылау 

0,1 

Дәрістік сабақтарға қатысуы 0,1 

Барлығы      ∑ жіберілді 

1,0 

Қорытынды баға келесі түрде болады: ҚБ = 0,6АБ+0,4Е, 

мұндағы Е – емтиханда алған бағасы.  

5.2. Балдарды қою саясаты: 

Максималды бағалық баллдар тапсырылатын жұмыстың сапасы мен  

уақытында  орындалғаны  үшін  қойылады.  Тестілеу  және  дәрістік 

сабақтардың  бағалық  баллдары  дұрыс  жауап  беру  саны  мен  босатылған 

дәрістік сабақтарға байланысты қойылады.  

5.3. 

Университет 

оқушыларын 

академиялық 

мобильдікті 

ұйымдастыру кезіндегі бағаларды ауыстыру. 

ECTS 

бойынша 


баллдық-рейтингілік 

әріптік 


жүйеге 

ҚР 


оқушыларының бағаларын ауыстыру 3 және 4 кестелерге сәйкес жасалады.  

 

Кесте3.  ECTS  бойынша  баллдық-рейтингілік  әріптік  жүйеге  ҚР оқушыларының бағаларын ауыстыру 

 

ECTS бойынша 

баға 

Әріптік 

жүйедегі бағасы 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйедегі 

бағасы 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы  В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы  

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

 


 

12 


 

Кесте4. ECTS бойынша баллдық-рейтингілік әріптік жүйеге ҚР 

оқушыларының бағаларын ауыстыру 

 

Әріптік жүйедегі 

бағасы 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйедегі бағасы 

ECTS 

бойынша 

баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

6. Курс политикасы: 

- сабақтарды жібермеу әрі сабақтарға кешікпеу; 

-  оқытушымен  берілген  сабақты  жүргізу  сценарин  тыңғылықты 

ұстану әрі сабақтағы тапсырмаларды орындау;   

-  себепті  жағдайларға  байланысты  жіберілген  (деканаттан  берілген 

рұқсат қағаз бойынша) лабораториялық сабақтарды қайта тапсыру; 

- қорғау үшін берілген курстық жобаны семестрдің соңғы аптасынан 

бұрын тапсырып үлгеру: 

-  өз бетінше үйде және кітапханада дайындалу. 

7. Академиялық  этика нормалары: 

тәртіптілігі; 

- тәрбиелігі; 

- сыпайыгерщілігі; 

- шыншылдығы; 

- жауаптылығы; 

- аудиторияларда өшірілген ұялы телефондармен жұмыстар жүргізуі. 

Конфликтілік  жағдайлар  оқу  топтарында  оқытушының,  эдвайзердің 

болуы  кездерінде  шешілуі  керек,  ал  тіпті  болмаған  жағдайларда  деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек. 

 

Каталог: student -> sillabus 2014 -> is kz
is kz -> «аэроғарыштық ЖӘне ақпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»
is kz -> ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) «Операциялық жүйелер» пәні бойынша 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандықтарына арналған
is kz -> ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) Курс 3 Семестр 5 Барлығы 4 кредит ects кредиттер саны 7
is kz -> Ақпараттық технологиялар факультеті «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
is kz -> АҚпараттық технологиялар факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы

жүктеу 150.01 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет