Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»жүктеу 166.68 Kb.
Pdf просмотр
Дата25.04.2017
өлшемі166.68 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ 

 

 КОММЕРЦИАЛЫҚ ЕМЕС АҚ «АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ 

БАЙЛАНЫС УНИВЕРCИТЕТІ» 

«АЭРОҒАРЫШТЫҚ ЖӘНЕ АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» 

ФАКУЛЬТЕТІ 

 «АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР»  КАФЕДРАСЫ 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

                       «БЕКІТЕМІН» 

 

       АжАТФ деканы___________ С.С.Табултаев 

                                                             «_____»__________________2014 ж.  

 

  

КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (Силлабус) 

«Корпоративтік деректер қоры» пәні бойынша   

«5В070300 – Ақпараттық жүйелер» мамандығына арналған 

 

 

 

 

Курс – 4 

Семестр – 7 

Барлық кредиттер 3 

Барлық кредиттер ECTS - 6 

Жалпы сағат саны – 135 

Оның ішінде 

Дәрістер – 30 

Зертханалық сабақ – 30 

СӨЖ – 75 сағат 

Оның ішінде 

СОӨЖ –30 сағат 

К.ж. - 7 

Емтихан 


 

 

  

 

 Алматы 2014 ж. 

 

Курс  бағдарламасын  (Силлабус)  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының доценті  Жақсыбаев  М.Ж.    5В070300  -  Ақпараттық  жүйелер  мамандығының 

жылдық  оқу  жұмыс  жоспары  негізінде  жасалды  (АЭБУ  ОК  22.06.2010  ж.  №9 

хаттамадан). 

 

  

Кафедра меңгерушісі________________ Иманғалиев Ш.И. 

 

Курс  бағдарламасы  (Силлабус)  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының отырысында қарастырылды және қабылданды (23.05.2014 ж. № __11__  хаттама) 

 

 Курс бағдарламасы (Силлабус «Ақпараттық технологиялар» ) факультетінің оқу 

-әдістемелік  комиссиясының  отырысында  қарастырылды  және  қабылданды 

(30.05.2014 ж. № __6__  хаттама) 

 

                    

 

Пәннің аты: Корпоративтік деректер қоры 

оқытушы:  

Жақсыбаев Мелдебек Жұмабекұлы   

доцент, «Аэроғарыштық және ақпараттық технологиялар» факультеті,  

«Ақпараттық жүйелер» кафедрасы, каб. Б331 тел. 2925095,  auesis_2013@mail.ru 

 

Пән жөніндегі мәліметтер  

Пән «Корпоративтік деректер қоры» 

Кредит саны -3  

Пәннің оқу жұмыс жоспарына (ОЖЖ) сәйкес параметрлері 

Таблица 1 

 

 

Курс

 

Семестр 

кр

едит

 

Академиялық сағаттардың семестр бойынша бөлінуі 

Д

әр

іс 

Зер


тх

ан

алық 

жұ

мы

с 

  Практ

икалы


қ  

   


жұ

м

ыс 

*  


СӨЖ 

* ОЖСӨ

Ж  

Барлық 

сағатта

р              

Қорытынды 

бақылау 

үлгісі 

  7 

  3 


 

Экзамен 

 

Курстың аудиториялық сабақтарын өткізу уақыты мен орны сабақ кестесіне сәйкес жүргізіледі 

 

1 Пәннің мақсаты мен тапсырмасы  

 

1.1  Пәнді  оқыту  мақсаты:  «Корпоративтік  деректер  қоры»  пәнінің 

мақсаты  деректер  қорын  және  қор  концепцияларын  қолдану,  құру  құралдары 

мен әдістерін жүйелік түрде оқыту болып табылады. Қазіргі заман талабына сай 

берілген аймақтың күйі және  генезисі, деректер қорын басқару жүйесінің типтік 

ұйымдастырылуы, деректер моделі, дерекқор технологиясы негізінде ақпараттық 

жүйе  құру  принциптері,  реляциялық  деректер  қорының  теориялық    негіздері, 

SQL  тілі  және  оның  стандарты,  деректер  қорымен  жұмыс  істеу  үшін    call-

интерфейсін  ұйымдастыру,  ODBC  және  оны  қолданудың  қолдаңбалы 

интерфейсінің  өнеркәсіптік  стандартты  қарастырылады

.  Сонымен  қатар, 

үлестірілген  деректер  қорында  және 

«клиент-сервер»  архитектурасымен 

үлестірілген  ақпараттық  жүйесінде 

транзакцияны  басқару  әдістері,  объектілі-

бағытталған және зерделік деректер қорының сипаттамасы және концепциясы

.  


1.2 Пәнді оқыту міндеттері: 

  

Деректер қоры технологиясының қазіргі заманғы күйін білу керек; 

 

Компьютерлік  желілерде  және  деректер  қоры  негізінде  ақпараттық жүйелерді құрудың әдістері мен құралдарын білу керек; 

 Әртүрлі  архитектураларда  деректер  қорының  қосымшаларын  құру 

тәсілдерін білу керек; 

 

Қолданбалы  ақпараттық  жүйелерді  құру  кезінде  деректер  қорының технологиясын өз бетінше қолдануда методологиялық негізді білу қажет.  

Студенттің білуі тиіс:  

Жүйелік талдаулар жасауды; Деректер  қорының  инфрақұрылымын  және  өнеркәсіптің  ресурстарын, 

жүйелер арасында өзара ақпарат алмасу ағындарын. 

Студент білуі және үйренуі тиіс:  

Бизнес-процестарды автоматтандыру; Деректер қорын ақпаратық жүйелерде ұйымдастыру; 

Корпоративтік  деректер  қорын  жобалауда,  құруда  қазіргі  заманғы әдістер мен технологияларды қолдана отырып жасау.  

Сонымен қатар білуі тиіс: 

Қазіргі  заманғы  есептеу  жүйелерін,  ақпараттық  жүйелерді,  ақпаратты  өңдеу 

жүйлерін, деректер қорын жобалауды, деректер қоры моделдерін, деректер қорын басқару 

жүйелерін.  1.3  Пәннің    алдында  оқытылатын  реквизиттері:  Ақпараттық  жүйелер 

негіздері,  Деректер  қоры  жүйесі,  Дискретті  математика,  Объектілі-бағытталған 

бағдарламалау. 

1.4 Пәннің артынан оқытылатын реквизиттері: Дипломдық жұмыс 

 

 

 


 

  

 

2  Білімді бақылау және бағалау

  

 

Бақылау түрі бойынша рейтінгілік % тарату 

Қорытынды 

бақылау түрлері 

Бақылау түрлері 

Емтихан 


 

Қорытынды бақылау 

100 

Аралық бақылау 100 

Ағындық бақылау 

100 

 

Студенттердің  оқу  жұмысын  жүйелі  және  ретті  бақылауды  қамтамассыз ету үшін АЭБУ білімді рейтінгілік бақылау қолданлады. 

Студенттердің  білімін  ағындық  бақылау  бағасына  6  зертханалық  жұмыс 

және курстық жұмыс кіреді. 

Ағындық  бақылау  нәтижелерін  тапсыру  мерзімі  пән  бойынша  оқу 

үрдісінің күнтізбелік графигінде анықталады. 

 

«Корпоративтік деректер қоры» пәні бойынша барлық тапсырмаларды тапсырудың күнтізбелік графигі  

 

Апталар  

10 

11  12  13 

14 

15 


Бақылаудың 

апталық 


саны Бақылау 


түрлері 

З1  З2  З3  З3  З3  З4 

ЛЖЗ4 АБ 

З4  З5 

З5 

З5  З6  З6 К

ЖЗ6 

АБ2 

 

Бақылау түрлері:     З – Зертханалық жұмыс, Б – бақылау, ӨЖ – Өзіндік жұмыс, АБ – Ағындық бақылау, КЖ – курстық жұмыс, КЖ – курстық жоба, Кл – коллоквиум, Р – 

рефераттар, Эс – эссе, ЕГЖ – есептік графикалық жұмыстар, Кс – кейс-стади және 

басқалар. 

 

3

 

.  Пәннің мазмұны 

 

 «Корпоративтік  деректер  қоры»  пәнін  оқып  үйрену  міндетті  дәрістер  (30 

сағат)  мен  зертханалық  жұмыстарды  (30  сағат),  сондай-ақ,  студенттің  өзіндік 

жұмысын қарастырады (СӨЖ және СОӨЖ).  

Оқудың  негізгі  кезеңі  (15  апта)  студенттің  оқу  үрдісіне  деген 

жауапкершілігіне  негізделген  кредиттік  технологиямен  жүргізіледі.  Осы 

кезеңдегі сабақтың сызбасы келесідей: дәріс аптасына – 2 с. (әр дәріс 100 минут), 

1  зертханалық  жұмыс  әр  аптада  -    2  с.  (әр  сабақ  100  минут),  апта  сайын 

дәрістерге, тәжірибелік және зертханалық сабақтарға дайындығы ретінде есептік 

– графикалық түрдегі студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ) – 5 с., әр аптада СОӨЖ  

-2 с. (кеңес берулер және есептік-графикалық жұмыстарды тапсыру).   

 


 

  

 

3.1 Дәрістер (30сағат) 

 

Лек/ 


нед. 

Дата                                        Темы 

Номер  источника 

  

1.

 Деректер  қоры,  файлдық  жүйелер,  ақпараттық 

жүйелер (2 сағ.) 

Конспект, 

Ә.1,2,3,4,5,6,7,34  

 

2.  Деректер  қоры  жүйелерінің  архитектурасы. Негізгі концепциялары (2 сағ.) 

Конспект 

Ә. 1,2,3,4,5,6,7,19,20 

 3. Деректер қорын жобалау  (2 сағ.)  

 

Ә. 1,2,3,4,5,6,7,19,20  

4. Деректер қоры моделдері(2 сағ.) Конспект 

Ә. 1,2,3,4,5,7,7,13, 

 

5. Деректердің  желілік  және  иерархиялық 

моделдері (2 сағ.) 

Конспект 

Ә. 1,2,3,4,5,6,7 

 

6.  Деректердің  реляциялық  моделі.  Реляциялық деректер қорын жобалау (2 сағ.) 

Конспект 

Ә. 1,2,3,4,5,6,7 

 7. Реляциялық  алгебра. Негізгі амалдар (2 сағ.) 

Конспект 

Ә. 1,2,3,4,5,6,7,25 

 8. SQL – сұраныс тілі (2 сағ.) 

Конспект 

Ә. 1,2,3,4,5,6,7,25 

 9. Деректер қорының тұтастығы мен қауіпсіздігі (2 

сағ.) 


Конспект 

Ә. 1,2,3,4,5,6.7,23,24 

10 

 

10.  Қосымшаларды  өңдеуде  SQL  тілін  қолдану  (2 сағ.) 

Конспект 

Л. 

1,2,3,4,5,6,7,11, 12,  

15,16,17,18,31,33,34 

11 

 

11.  Телекоммуникациялық  ұйымның  деректер қорын жобалау (2 сағ.) 

Конспект 

Ә. 1,2,3,4,5,6,7,26 

12 


 

12.  Деректер  қорының  Oracle  Server,  MS  SQL 

Server  –  таратылған  серверлерінің  техникалық 

мінездемелері (2 сағ.) 

Конспект 

Ә. 1,2,3,4,5,6,7,26 

13 

 

13.  ADO.NET  технологиясы..NET  технолгиясын қолданып қосымшалар әзірлеу (2 сағ.) 

Конспект 

Ә. 

1,2,3,4,5,6,7,14,21,22 14 

 

14.  OLAP  технологиясы.  Аналитикалық  жүйелер құру (2 сағ.) 

Конспект 

Ә. 

1,2,3,4,5,6,7,14,21,22 15 

 

15.  Энеггетика  және  байланыс  қызметтерімен айналысатын  ұйымдарға  таратылған  деректер 

қорын пайдалану (2 сағ.) 

Конспект 

Ә. 


1,2,3,4,5,6,7,14,21,22 

 

 

3.2 Зертханалық сабақтар (30 сағат). 

 

Зерт.жұм. 

/апта. 

күні 


Тақырып 

Әдебиеттер 

 

1/I 


 

№1  Зертханалық  жұмыс.  Пәндік  аймақтың  ER-модель 

құру. Деректер қорын құру. ДҚ тіркеу (6 сағ.) 

Конспект, 

Ә.35,36 

2/ II 


 

№2  Зертханалық  жұмыс.    Кестелер  мен  индекстерді  Конспект,  

құрудың  инструменттері.    Microsoft  SQL  Server компаненттері (4 сағ.). 

 

Ә.35,36 3/III- V- 

 

№3 Зертханалық жұмыс. Transact-SQL (4 час.) Конспект, 

Ә.35,36 


4/VI- VIII 

 

№4 Зертханалық жұмыс. Сақталатын процедуралар және триггерлер құру (6 сағ.)  

Конспект, 

Ә.35,36 

5/IX- XI 

 

№5  Зертханалық  жұмыс.  Клиенттік  қосымша  әзірлеу  (6 сағ.) 

Конспект, 

Ә.35,36 

6/XII-XIII   

№6 

Зертханалық жұмыс 

Есеп 


берулер 

құру. 


Аналитикалық есеп берулер құру (4 сағ.) 

Конспект, 

Ә.35,36 

 

 

 3.3 Студенттің өзіндік  жұмыстарының графигі (75 сағат): 

 

№ 

 Сабақ түрі 

СӨЖ тақырыптары 

СӨЖ, ЕГЖ, АБ 

және т.б. 

тақырыптарын 

тапсыру мерзімі 

Әдебиет 

нөмірі  жуне 

бөлімі Дәрістер  

Өткен дәріс материалдарымен 

жұмыс 

әр апта сайын Конспект, 

оқулық 


Зертханалық 

 

Алдағы зертханалық сабақты өткізуге дайындық және 

материалдармен танысу 

әр апта сайын  

Әдістемелік 

нұсқау 

 Есептік-

графикалық 

жұмыс 

Курыстық  жұмысты  орындауға дайындық және кеңес беру. 

7,10,14 апталар 

Әдістемелік 

нұсқау 


 

 

3.4 Студенттің оқытушымен өзіндік жұмысы (СОӨЖ) (30 сағат) 

 

Студенттің  оқытушымен  өзіндік  жұмыс  кезінде  оқытушының  жетекшілігімен  келесі 

рефераттарды дайындауы қажет: 

       


ЕГЖ/апта  Тапсыру 

мерзімдері 

(апта) 

Реферат тақырыптары Мәліметтер 

көзі 


1/I 

Таңдап  алынған  пәндік  сала  бойынша  жүйелік талдау 

жасау. 


Өндірістік 

кәсіп 


орынның 

концептуалды моделін әзірлеу.   

Конспект, 

Ә.1,2,4 


2/II 

10 


Таңдап алынған пәндік сала моделін ДҚБЖ құру. 

Конспект, 

Ә.4,6,8

 

3/III 


14 

MS  SQL  Server  жүйесіне  клиенттік  қосымшалар 

әзірлеу.    

Конспект, 

Ә.3,9,10,11

 

4/IV 


Ақпараттық  басқару  жүйесінің  базалық  инфра 

құрылымын әзірлеу.  

Конспект, 

Ә.2,4,8 

5/ V 


10 

Деректердің желілік моделі және негізгі 

анықтамалары.  

 

Конспект, Ә.1,6,11 

6/VI-VIII 

14 

«Деректердің  иерархиялық  моделі.    Негізгі түсініктер 

мен 


анықтамалар. 

Иерархиялық 

модельмен  концептуальды  модельдің  қатынасының 

Конспект, 

Ә.2,5,7 


 

байланысы 7/IX- XI 

«Функциональдық  тәуелділіктің  концепциялары» тақырыбы бойынша топта кеңес беру 

Конспект, 

Ә.7,5,3 

8/XII-


XIV 

10 


«SQL-  сұраныс  тілі. 

  SQL  операторының  негзгі 

тобы.  Тұрғызылған  SQL,  динамикалық    SQL

» 

тақырыбы бойынша жеке кеңес беру Конспект, 

Ә.2,8,9 


9/XV 

14 


SQL  сұраным  тілін  клиенттік  қосымшаларда 

қолдану 


Конспект, 

Ә.10,5,2 

    

және курстық жобаны орындауы тиіс. Курстық  жұмыстың  мақсаты  деректер  қорын  экономикалық  пен 

коммерциялық  қосымшаларда  жобалау  және  қолдану  негіздерін  оқып  үйрену 

болып табылады. Курстық жұмысты орындау үшін келесі тапсырмаларды шешу 

қажет: - ДҚ логикалық құрылымын тұрғызу; - қатынастарды қалыптастыру және 

үшінші  қалыпты  формаға  келтіру;  -  реляциялық  алгебра  терминінде 

сұраныстарды қалыптастыру.   Курстық жұмыс тақырыптары 

1. Телекоммуникациялық ұйымның тіркеу жүйесі 

2. Байланыс арнасының (телефон байлынысының) жұмыс жүйесі 

3. Таңдау курсы бойынша студенттерді тіркеу 

4. Еңбек ақыны есептеу жүйесі 

5. Газетті тарату жүйесі 

6. Карточкаға түсетін ақша жүйесі 

7. Дүкен кассасында клиентке қызмет көрсету 

8. Теледидар сататын қойма 

9.  Хатты жіберу жүйесі 

10. Авиабилетті сату 

11. Теміржол билеттерін сату  

12. Социологиялық сұрату жүйесі 

13. Қаламды сату маркетинг жүйесі 

14. Ауруларға қызмет көрсету жүйесі 

15. Жылжымайтын мүлікті сату жүйесі 

16. Коммунальдық қызмет жұмысының жүйесі 

17. Шаштараз қызметінің жұмыс жүйесі  

18. Косметология қызметінің жұмыс жүйесі 

19. Телекоммуникациялық құралдарды сатудың жүйесі 

20. ЖЭС қолданылатын датчиктардың жұмыс жүйесі  

 

Курстық  жұмыстың  түсіндірме  жазбасы  келесі  бөлімдерден  тұруы қажет: 

1.

 Мазмұны 

2.

 Кіріспе 

3.

 Қолданылатын әдістер мен моделдерге таллдау жасау 

4.

 Деректер қорын жобалау 

5.

 Деректер қорын құру және клиенттік қосымша әзірлеу 

6.

 Қорытынды 

7.

 Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 

 

8. 

Қосымша 


 

Студенттер  курстық  жұмысқа  қажетті  ақпараттарды  оқулықтардан,  оқу 

құралдарынан,  тұрақты  басылымдардын,  анықтамалық  әдібиеттерден  және 

иентернеттен ала алады.  

3.5    Аралық бақылау (АБ) 

 

Нөмір 


РА 

Уақыт 


(апта) 

Тақырып 


Әдебиет № Деректер қоры, файлдық жүйелер, ақпараттық жүйелер. 

Деректер қоры жүйелерінің архитектурасы. Негізгі 

концепциялары. Деректер қоры моделдері. Деректердің 

реляциялық моделі. Реляциялық деректер қорын жобалау. 

Реляциялық  алгебра. 

Конспект, 

Ә.1,2, 

3,5,4,6,9,13,19,20 

13  SQL – сұраныс тілі. Деректер қорының тұтастығы мен 

қауіпсіздігі. Қосымшаларды өңдеуде SQL тілін қолдану. 

Деректер қорының Oracle Server, MS SQL Server – 

таратылған серверлерінің техникалық мінездемелері. 

ADO.NET технологиясы..NET технолгиясын қолданып 

қосымшалар әзірлеу. OLAP технологиясы. Аналитикалық 

жүйелер құру 

Конспект, 

Ә.2,15,16,1

7,18,21,22, 

23,25,31 

 

3.6

 

 Емтихан сұрақтары 

1.

 Ақпараттық жүйе дегеніміз не? 

2.

 Файлдық жүйе ақпараттық жүйеден немен ерекшеленеді? 

3.

  ДҚ архитектурасын сипаттаңыз? 

4.

  Деректер тәуелділігін қалай түсінесіз? 

5.

  Деректер банкісінің қандай компоненттері бар? 

6.

  Деректер сөздігі дегеніміз не? 

7.

  ДҚ қалай әкімшілік жасалынады? 

8.

  Пәндік саланың концептуальды моделі дегеніміз не? 

9.

   Логикалық модель дегеніміз не? 

10.


 

Физикалық модель дегеніміз не? 

11.

 

ДҚ жобалау кезеңдерін сипаттаңыз. 12.

 

 Инфологиялық модель мәннің сипаттаңыз. 13.

 

 «Мән-байланыс» мәннің сипаттаңыз 14.

 

Физикалық модель дегеніміз не? 15.

 

DBTG деректер моделі дегеніміз не? 16.

 

Қандай DBTG деректерін анықтауы және негізгі түсініктері бар? 17.

 

Деректер құрылымы диаграммасын сызыңыз? 18.

 

ДСТ және ДМТ сипаттаңыз. 19.

 

Деректердің иеархиялық моделін сипаттаңыз. 20.

 

Иерархиялық модельдің 

концептуальды 

модельмен 

қатынас 


байланысын сипаттаңыз. 

21.


 

IMS архитектурасын сипаттаңыз 

22.

 

Реляциялық деректер қоры дегеніміз не?  

23. 

Деректер типі, домен, қатынас схемасы, деректер қоры схемасы 

24.

 

Реляциялық есептеу дегеніміз не? 25.

 

1ҚФ сипаттаңыз 26.

 

2ҚФ сипаттаңыз 27.

 

3ҚФ сипаттаңыз 28.

 

Бойс-Кодд қалыпты формасын сипаттаңыз 29.

 

Реляциялық  алгебра дегеніміз не? 30.

 

SQL құрылымын сипаттаңыз 31.

 

SQL операторының негізгі тобын сипаттаңыз. 32.

 

 Тұрғызылған SQL дегеніміз не? 33.

 

Динамикалық SQL дегеніміз не? 34.

 

ДҚ модификациялау операторларын атап өтіңіз? 35.

 

Объектілі-бағдарланаған деректер қоры архитектурасы 36.

 

 Объектілі-бағдарланған ДҚ тұрғызу принциптері 37.

 

 SQL деректерін манипуляциялау операторлары 38.

 

Динамикалық және статикалық  SQL курсорлары 39.

 

.NET құрал жабдықтары 40.

 

ДҚ жұмыс істеу үшін C# компоненттері 41.

 

C#  деректер жиыны 42.

 

Деректер сервері дегеніміз не? 43.

 

Oracle Server деректер қорының серверін сипаттаңыз 44.

 

MsSql Server деректер қорының серверін сипаттаңыз 45.

 

Interbase деректер қорының серверін сипаттаңыз 46.

 

Сіз ДҚ қандай технологияларын білесіз? 47.

 

ODBC - Open Database Connectivity технологиясын сипаттаңыз?  48.

 

OLE  DB  -  Object  Linking  and  Embedding  Database  технологиясын сипаттаңыз ? 

49.


 

ODBC  технологиясының оң жақтарын анықтаңыз? 

50.

 

ODBC  және  OLE  DB  технологияларын  салыстырыңыз  және  талдау жүргізіңіз?  

  4. Әдебиеттер 

Негізгі:  

1.

 1. 

Г.Грек Риккарди. Системы базы данных. М.:Москва.Санк-

Петербург. 2001. 

2.

 Т. Тиори, Дж. Фрай. Проектирование структур баз данных. М.:Мир, 1985 

3.

 Д. Мейер. Теория реляционных баз данных. М.:Мир, 1987 

4.

 Дж. Ульман. Основы систем баз данных. М.:Финансы и статистика, 1983 

5.

 К. Дейт. Введение в системы баз данных. М.:Наука, 1980

 

6. 

Фролов А.В., Фролов Г.В.  Базы данных в Интернете: практическое 

руководство по созданию Web-приложений с базами данных – М.: Издательско-

торговый дом «Русская Редакция», 2000 

7.

 

 С. Тейксейра, К. Пачеко  Delphi. Руководство разработчика. Т1,2-.,М.,СПб.  Издательский дом «Вильямс», 2000 

8.

  Дарехвалидзе П.Г.,Марков Е.П. Программирование в Delphi5- СПб.: 

БХВ  -   Петербург, 2000.  10 

 

9. 

Гофман .В.Э., Хомоненко А.Д. Delphi 6/0 – СПб.: БХВ – Петербург, 2001  

Қосымша: 

1.

 Озкарахан. Машины баз данных и управление базами данных. М.:Мир, 

1989 


 

2.

 Н. Елманова. Delphi COM –технология, 2000 

3.

 Александровский А.Д., Шубин В.В. Delphi для профессионалов. Опыт 

практического применения – ДМК, 2000. 

4.

 

Д. Алан  Стратегические технологии баз данных Москва, 2000  

5.

 

Студент білімін қорытындылап бағалау  

Студенттердің  білім  деңгейі  АЭЖБУ-де  қабылданған  жалпы  ереже  бойынша 

бағаланады.(1 кестеден қарау).    

 

    5.1  Қорытынды бағалардың жалпы жүйесі                                      

1 –кесте 

Әріптік 


эквивалент 

  GPI  


Баллдар     %-тік үлесі   Дәстүрлі бағалау жүйесі 

        А 

  4,0 


   9 

95- 100 


Өте жақсы 

        А- 

  3,67 

   8 


90-94 

Өте жақсы         В+ 

  3,33 


   7 

85-89 


Жақсы 

        В 

  3,0 


   6 

80-84 


Жақсы 

        В- 

  2,67 


   5 

75-79 


Жақсы 

        С+ 

  2,33 


   4 

70-74 


Қанағаттанарлық 

        С 

  2,0 


   3 

65-69 


Қанағаттанарлық 

        С- 

  1,67 


   2 

60-64 


Қанағаттанарлық 

        Д+ 

  1,33 


   1 

55-59 


Қанағаттанарлық 

        Д- 

  1,0 


   0 

50-54 


Қанағаттанарлық 

        F 

  0 


   0 

0-49 


Қанағаттанарлық емес 

Студенттердің  білім  игеру  сапасын  әр  жұмыс  бойынша  келесі  түрде 

бағалайды:  

2 –кесте 

Параметрі 

%-тік үлесі 

Баллдар 


Зертханалық практикумды орындау 

25 


25 

Есептеу-графикалық жұмыстар 

45 

45 


Қорытынды 

рубеждік 

аттестация 

(тестілеу) 

15 

15 


Дәрістік сабақтарға қатысу 

15 


15 

Қорытынды:  

100 

100 


  

5.2

 

Баллдардың қойылу саясаты:  

Әр-бір жұмыстың тапсырылуы мен орындалуы (Зж). 

11 

 

Орындалған зертханалық жұмыстың бағалануы (ЗжБ) -100%  (9 балл) Зертханалық жұмысты тапсыру (ЗжТ) – Қорғау бағасы = жоғары 100% (9 балл) 

Зертханалық жұмысты тапсыру (ЗжК) –  1% күнделікті уақытында 

 

Есептік-графикалық жұмыс (ЕГЖ): 

Есептік-графикалық жұмыс жұмысының бағалануы  (ЕГЖБ):-100%  (9 балл) 

Есеп-графикалық  жұмыс  жұмысының  бағалануы    (ЕГЖБ):-  жұмысты  қорғау= 

жоғары 100% (9 балл) 

 

Дәріс сабақтарына қатысу (Дәр): 

Дәріс сабақтарына қатысуды бағалау  (ДәрБ) – 100% 

Дәріс сабақтарына қатыспаған жағдайда  (ДәрҚ)– 100/барлығы * % 

1дәріске кешігу (ДәрК) – 100/барлығы * % 

Сонымен:  Дәр=ДәрБ-ДәрҚ*сабаққа  қатыспаған  белгі  саны  (ж)-ДәрК*  сабаққа 

кешіккен белгі саны. Студенттердің өзіндік жұмысының  бағалануы 

Студенттердің өзіндік жұмысы  бағалануы (СӨЖ) -100%  (9 балл) 

Студенттердің өзіндік жұмысы  бағалануы  

 

Рұқсаттың рейтингі. Әр жұмыс түрінің маңыздылығы      3 –кесте 

 

Параметрі 

%-тік үлесі 

Зертханалық жұмысты орындау 

48 


Курстық  жұмыс 

35 


Студенттердің өзіндік жұмысы 

Дәрістік сабақтарға қатысу 10 

Қорытынды:      ∑  рұқсат 

100 

 

 

   

  Студенттердің өзіндік жұмысы  бағалануы  

    Студенттердің өзіндік жұмысының  бағалануы (СӨЖ) -100%  (9 балл) 

 

Аралық бақылау (аттестация) (АБ): 

Аралық  бақылауға  тест  бойынша  –30  сурақ  берілген:  16  сураққа  жауап  берген 

студент  аттестациядан  өткен  болып  есептелінеді.  Мұндай  жағдайда  аралық 

бакылаудың бағалануы төмендегі кестеде көрсетілген:  

Емтиханға жіберу рейтингі. Бақылау түрі бойынша баллдарды бөлу 

 

4-кесте 

Дұрыс 


жауаптар 

сан 


Балл, % 

Дұрыс 


жауаптар 

сан 


Балл, % 

Дұрыс 


жауаптар  

сан 


Балл, % 

12 

 

16 50 

21 


67 

26 


83 

17 


53 

22 


70 

27 


87 

18 


57 

23 


73 

28 


90 

19 


60 

24 


77 

29 


95 

20 


63 

25 


80 

30 


100 

 

Аттестациядан    өтпей  қалған  жағдайда  (дұрыс  жауабы  16  аз  болса)  студент аралық  бақылауды  екінші  рет    кайта  тапсырады.  Мұндай  жағдайда  аралық 

бақылаудын бағалануы төмендегі кестеде көрсетілген:  

Дурыс жауаптар саны 

Балл, % 

Дурыс 


жауаптар 

саны 


Балл, % 

1-5 


10 

21-22 


60 

6-9 


20 

23-24 


65 

10-15 


30 

25-26 


70 

16-18 


40 

27-28 


75 

19-20 


50 

29-30 


80 

 

Семестрдегі қорытынды баға:   

                                                                                  

∑ емт.жіберу 

CPO

Ра

Лек

РГР

Лр

2

,0

1

,0

1

,0

3

3,

0

93

,

03

1

91

                                                                                5 – кесте. 

                      Параметрі 

   %-тік үлесі  

           Баллдар  

Емтиханға жіберу рейтингі  

60 

5,4 

Финалдық емтихан  40 

3,6 

Қорытынды:0,6∑емт.жіберу+0,4∑емтихан 100 

 

6. 

Курстың саясаты мен процедурасы 

Студенттер сабаққа міндетті түрде қатысуы қажет. Егер студент сабаққа келмесе, 

онда  ол  жіберген  сабағын  оқудан  тыс  тапсырады.  Алдыңғы  зертханалық 

жұмысты  тапсырғаннан  кейін  ғана  студент  келесі  зертханалық  жұмысты 

орындауға  жіберіледі.  Қорытынды  бақылауды  тапсыру  үшін  студент  барлық 

бақылау түрлерін тапсыруы қажет.  

Келесі шарт орындалғанда ғана емтиханға жіберу рейтингі есептеледі: 

-

 пәннің бағдарламасы толығымен орындалғанда; 

-

 жұмыстардың барлық түрлері бойынша толық есептемелер берілгенде

-

 емтиханға  өту  үшін  тест  сұрақтарына  ең  кемі  60%  дұрыс  жауап 

бергенде. 

Егер  осы  шарттардың  біреуі  орындалмаған  болса  студентке  «қанағаттанарлық 

емес»  деген  баға  қойылады.  Емтиханға  екінші  рет  өту  рұқсаты  пән  келесі 

академиялық кезеңде төлем негізінде қайта оқылғаннан кейін және шарттардың 

бәрі орындалғаннан кейін беріледі. 13 

 

         Оқытушының талаптары   

 Студенттердің  өзіндік  жұмыстарының  бағалары  негізгі  бағаны  шығарғанда 

ескеріледі. 

Барлық  тапсырмалардың  электрондық  нұсқалары  кесте  бойынша  зертханалық 

жұмыстар өткізетін компьютерлік кластарда орналастырылады. 7.

 

Академиялық этика нормалары: 

-

 Тәртіпті сақтау; 

-

 Кеңпейілділік; 

-

 Әділдік; 

-

 Жауапкершілікті; 

-

 Дәрісханада ұялы телефондарды өшіріп қою. 

Сабақ  уақытында  қандай  да  бір  келіспеушіліктер  болса,  оқытушы  оқу 

тобымен  дәрісханада  талқылайды.  Егер  рұқсат  етілмеген  жағдайлар  болса 

деканат қызметкерлеріне хабарлайды.    

Каталог: student -> sillabus 2014 -> is kz
is kz -> «аэроғарыштық ЖӘне ақпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»
is kz -> ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) «Операциялық жүйелер» пәні бойынша 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандықтарына арналған
is kz -> ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) Курс 3 Семестр 5 Барлығы 4 кредит ects кредиттер саны 7
is kz -> Ақпараттық технологиялар факультеті «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
is kz -> АҚпараттық технологиялар факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы

жүктеу 166.68 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет