Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»жүктеу 178.62 Kb.
Pdf просмотр
Дата13.04.2017
өлшемі178.62 Kb.

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ 

МИНИСТРЛІГІ 

 КОММЕРЦИАЛЫҚ ЕМЕС АҚ «АЛМАТЫ ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ 

БАЙЛАНЫС УНИВЕРCИТЕТІ» 

«АҚПАРАТТЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР» ФАКУЛЬТЕТІ 

 «АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР»  КАФЕДРАСЫ 

  

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

«БЕКІТЕМІН»   АТФ деканы___________ С.С.Табултаев 

 

  «_____»__________________2014 ж.    

 

  

КУРС БАҒДАРЛАМАСЫ (Силлабус) 

«Web-бағдарламалау» пәні бойынша   

5В060200- «Информатика» мамандығына арналған 

 

  

 

 Курс 4 

Семестр 7 

Барлығы 3 кредит 

Жалпы сағат саны 135 

Дәрістер 30 

Зертханалық сабақ 30 

СӨЖ 75 

Оның ішінде: СОӨЖ 30 сағат 

КЖ 


Емтихан  

 

  

 

  

 

 Алматы 2014 

 

 Курс  бағдарламасын  (Силлабус)  «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының 

т.ғ.к., доценті Иманғалиев Шнар Ихсанович  және аға оқытушысы  Альмуратова 

Камшат Бимуратовна ҚР МЖМББС 3.08.317-2006 негізінде жасады. 

Курс  бағдарламасы  23  мамыр  2014  жылы,  №

 

11  хаттама  бойынша «Ақпараттық  жүйелер»  кафедрасының  мәжілісінде  қарастырылған  және 

бекітілген. 

 

 

Кафедра меңгерушісі________________ Иманғалиев Ш.И.  

 

 Курс 

бағдарламасы 

(Силлабус) 

«Ақпараттық 

технологиялар» 

факультетінің оқу-әдістемелік комиссиясының отырысында қарастырылды және 

қабылданды (30.05.2014 ж. № 6-шы хаттамадан) 

 

  

 

Пәнің аты: WEB-БАҒДАРЛАМАЛАУ 

Оқытушылар: Иманғалиев Шнар Ихсанович АУЭС, т.ғ.к., доцент,  

Альмуратова Камшат Бимуратовна АУЭС, аға оқытушы  

Кафедра «Ақпараттық  жүйелер», каб. Б331, тел. 2925095, 

auesis_2013@mail.ru

 

 

  

Пән жөніндегі мәліметтер  

Атауы «Web-бағдарламалау» 

Барлығы – 3 кредит 

 

Пәннің оқу жұмыс жоспарына (ОЖЖ) сәйкес параметрлері 

Кесте 1 

Ку

рс 

Семест


р 

кр

едит

 

Академиялық сағаттардың семестр бойынша бөлінуі 

Д

әр

іс 

Зер


тх

ан

алық 

жұ

мы

с 

 *  

СӨЖ 

* ОСӨЖ  

Барлық 

сағаттар              

Қорытынды 

бақылау үлгісі 

   3  2 
Емтихан 


Курстың аудиториялық сабақтарды жүргізу уақыты мен орны 

Сабақ кестесіне сәйкес  

 1 Пәннің тапсырмалары мен мақсаттары 

1.1

 

Пәнді оқытудың мақсаты 

«Web-бағдарламалау»  пәнін  оқытудың  негізгі  мақсаты  заманауи  құрал-

саймандар  құралын  пайдаланып  WEB-қолданбаларының  өңдеу  әдістеріне 

мамандарды дайындау кезінде оқыту болып табылады. 

 

1.2

 

Пәнді оқытудың міндеттері 

Бұл пәнді оқудың нәтижесінде студенттер: 

-

 

Бағдарламалау тілдері мен технологиялары туралы көзқарастары болуы керек;  

-

 Ауқымды 

интернет 

тораьының 

қызметін; 

«клиент-сервер» 

технологиясының  үрдістері  мен  сәулетін;  гипермәтіндік  құжаттарды  құру 

технологияларын; 

Web-қолданбаларын 

құру 

технологияларын; HTML-

құжаттарын басқару құралдарын; РНР технологияларын білуі керек; 

-

 

Интернет торабында жұмыс істеуге арналған бағдарламалық қамтаманы баптауды;  гипермәтіндік  белгілеу  тілдерін  және  Web-құжаттарды  пайдалануға 

CSS  тілдерін  пайдалануды;  HTML-құжаттарымен  басқару  құралы  ретінде 

динамикалық HTML (DHTML) пайдалануды істей алуы керек; 

-

 Зерттеу  және  оқу  жұмыстарында  компьютерлік  бағдарламаларды 

пайдалануды  әдістерін;  бағдарламалау  ортасында  жұмыс  істеу  тәсілдерін анықтай алуы керек

 

1.3 

Пәннің алдында оқытылатын реквизиттері 

Берілген пәнді оқытуға міндетті пән: 

-

 

ақпараттану; -

 

бағдарламалау тілдері.  

1.4

 

Пәннің артынан оқытылатын реквизиттері 

Оқытылатын пәннің білімі пайдаланылатын пәндер: 

-

 

web-технологиялары;  -

 

желілік деректер қоры.  

2

 

Білімді бақылау және бағалануы 

АЭжБУ  студенттердiң  оқу  жұмыстарына  жүйелi  түрде  бақылауды 

қамтамасыз ету үшiн семестрдiң iшiнде бiлiм рейтингін бақылауы қолданылады. 

Студенттердiң бiлiмдерiнiң бағасы ағымдағы бақылауына 15 зертханалық 

жұмыстар және 3 есеп - график түрiнде жұмыстардың орындауы кiредi. 

Ағымдағы бақылаудың нәтижелерiнiң өткiзу мерзiмдерi пән бойынша оқу 

барысының күнтізбелік графиктерiмен анықталады. 


 

 «Web-бағдарламалау» пәні бойынша барлық тапсырмаларды тапсырудың 

күнтізбелік графигі 

Апталар  

10 

11 


12 

13 


14 

15 


Бақылауды

ң апталық 

саны 

Бақылау 


түрлері 

З1 


З2 

З3  З4 


З5  З6 

З7 


КЖ-1Б 

АБ1 

З8 

З9 

З10 


З11  З12  Л13 

З14 


КЖ-2Б 

АБ2 

З15 


Бақылау түрлері:     З – зертханалық жұмыс, Т-тәжірибелік сабақ,  Б – бақылау, ӨЖ - өзіндік жұмыс, АБ – 

ағымдық бақылау, КЖ – курстық жұмыс, КП – курстық проект, Кл – коллоквиум, Р – рефераттар, Эс – эссе, 

ЕГЖ – есептік-графикалық жұмыс, Кс – кейс-стадиялары және т.б. 

 

3. Пәннің мазмұны 

«Web-бағдарламалау»  пәнін  оқып  үйрену  міндетті  дәрістер  мен 

зертханалық жұмыстарды, сондай-ақ, студенттің өзіндік жұмысын қарастырады 

(СӨЖ және СОӨЖ). 

Оқудың  негізгі  кезеңі  студенттің  оқу  үрдісіне  деген  жауапкершілігіне 

негізделген  кредиттік  технологиямен  жүргізіледі.  Осы  кезеңдегі  сабақтың 

сызбасы  келесідей:  дәріс  аптасына  –  2  с.  (әр  дәріс  100  минут),  1  зертханалық 

жұмыс әр аптада - 2 с. (әр сабақ 100 минут), апта сайын дәрістерге, тәжірибелік 

және  зертханалық  сабақтарға  дайындығы  ретінде  есептік  –  графикалық  түрдегі 

студенттің өзіндік жұмысы (СӨЖ) – 5 с., әр аптада СОӨЖ - 2 с. (кеңес берулер 

және есептік-графикалық жұмыстарды тапсыру) 

 

3.1 Дәрістер (30 сағат) 

Дәріс/ 


апта. 

Күні 


Тақырып 

Әдебиеттер 

 

1/I 


 

1 Интернет-бағдарламалау негіздері. 

1.1

 

Интернет-бағдарламалау негізінде жататын базалық технологиялар. 

1.2 HTML тілімен танысу.   

Конспект, 

Ә.1,4,8 


2/II 

 

2 WEB-қолданбалары. 2.1 HTTP хаттамасының кейбір ерекшеліктері. 

2.2 Web-қосымшалардың форматтары. 

2.3 Клиент тапсырысын өңдеудің жалпы схемасы. 

2.4 URL құрылымы. 

Конспект, 

Ә.1,2 


3/III 

 

3 CGI - бағдарламалау. 3.1 CGI (Common Gateway Interface) интерфейсінің 

негіздері.                    

3.2 Шлюздерге деректерді жіберу.  

3.3 CGI айналасының айнымалылары.          

3.4 Шлюзбен деректерді шығару. 

Конспект, 

Ә. 3,4,5 

4/IV 


 

4 Интерактивті  элементтерді  программалау.   

4.1 FORM тегінің компоненттері. 

4.2 Формадан ақпараттары  бар хабарландыру жіберу 

тәсілдері. 

4.3 FORM тегінің компоненттерінің синтаксисі. 

Конспект, 

Ә. 4, 13,17 

5/V 

 

5 Клиенттік сценарийлерді  бағдарламалау. 5.1 Интернетті  жобалаудағы клиенттік сценарий ұғымы. 

5.2 Клиенттік сценарийдің басты функциялары. 

5.3 HTML  мен скрипттерді қатар  қолдану. 

Конспект, 

Ә. 1,2,10,17 

6/VI 


 

6 Клиент сценарийінде пайдаланушы объектілерін 

Конспект, 


 

 бағдарламалау. 

6.1 JavaScript объектісінің түсініктері. 

6.2 JavaScript-те пайдаланушы объектілерін құру. 

6.3 Қойылған  объектілер. 

Ә. 1,2,10,17 

7/VII 


                                         

 

7 Серверлік сценарийлерді программалау. 7.1 Скрипттік  технологиялардың типі мен жұмыс істеу  

принциптері. 

7.2 Серверлік сценарийлердің ерекшеліктері. 

7.3 Серверлік сценарийледі жобалау этаптары. 

7.4 Серверлік сценарийлер  жұмысы 

Конспект, 

Ә.1,3,7 

8/VIII 


 

 

8  PERL серверлік сценарий тілінің негіздері.  8.1 PERL тілінің негізгі түсініктері 

8.2 Негізгі операторлар және өрнектер. 

Конспект, 

Ә.5,12,18 

9/IX 

 

9 РНР бағдарламасына кіріспе.  9.1 PHP сипаттамасы. 

9.2 РНР- дің HTML- кодымен интеграциясы. 

9.3 PHP сценарийлерін қосу. 

Конспект, 

Ә.1, 6, 8,15 

10/X 


 

10 Іздеу жүйелері үшін бағдарламалау.  

10.1 Метатегтердің компоненттері. 

10.2 Метатегтер синтаксисі. 

Конспект, 

Ә.1, 10, 11,12 

11/XI 

 

11 XML-де интернет-программалау негіздері. 11.1 XML түсінігі.  

11.2 HTML мүмкіндіктерін кеңейту. 

11.3 XML-дің HTML-ден айырмашылығы.  

Конспект, 

Ә.1,5, 13,17 

12/XII 


 

12. XML-де программалау техникасы. 

12.1 XML-құжатын құру ережелері.  

12.2 XML-анализаторының обьектік моделі. 

Конспект, 

Ә.1,5, 13,17 

13/XIII 

 

13 Фреймдерді бағдарламалау.  13.1 Фреймдерден тұратын құжаттарды құру ережелері. 

13.2 Фреймдердің операторлық конструкциясының 

синтаксисі 

13.3 Фреймдер және сценариилер. 

13.4 HTML-құжаттың фреймдермен бірге объекттік 

моделі. 


13.5 Фреймдерді басқарудың түрлі әдіс-тәсілдері.  

Конспект, 

Ә.1,2,3,10,14 

14/XIV 


 

14 Интернет программалау. Кестелер.  

14.1 Кестелерге кіріспе 

14.2 Кестелердің тегтері және олардың атрибуттары. 

14.3 Кестелерді бағдарламалау техникасы. 

Конспект, 

Ә.1,5,13 

15/XV 


 

15 HTML-беттік стилінің бағдарламасы.  

15.1 Стильдердің кестелері. 

15.2 Ішкі және сыртқы тегтардың стильдері. 

15.3 Стильдердің кестелерінің каскадалары. Символдар 

стилі 


15.4 Түстік форматтаудың стильдері. 

15.5 Визуалды бейнелеудің стильдері 

Конспект, 

Ә. 1,5,13 

 

  


 

 3.2 Зертханалық жұмыс (30 сағат) 

Зерт. 


жұм. 

/апта.  


күні 

Тақырып 


Әдебиеттер 

 

1/I  

Зертханалық жұмыс №1. HTMLде байланыстыру әдістері  Конспект, 

Ә.1,4,8 

2/ІІ 


 

Зертханалық жұмыс №2. HTMLде интерактивті 

компоненттерді программалау. 

Конспект, 

Ә.1,2 

3/ІІІ 


 

Зертханалық жұмыс №3. Базалық  НТМL. JavaScript-ті 

пайдаланып бағдарламалау. 

Конспект, 

Ә. 3,4,5 

4/ІV 


 

Зертханалық жұмыс №4. Клиенттік сценарийлер. 

Конспект, 

Ә. 4, 13,17 

5/V 

 

Зертханалық жұмыс №5 Серверлік  сценарийлер. Конспект, 

Ә. 1,2,10,17 

6/VI 

 

Зертханалық жұмыс №6. XML технологияларын пайдаланып Интернет-бағдарламалау. 

Конспект, 

Ә. 1,2,10,17 

7/VII 


 

Зертханалық жұмыс №7. РНР-да бағдарламалау 

технологиясы. Файлдармен жасалынатын операциялар. 

Конспект, 

Ә.1,3,7 

8/VIII 


 

Зертханалық жұмыс №8. РНР-да бағдарламалау 

технологиясы.  Тұрақты өрнектер. 

Конспект, 

Ә.5,12,18 

9/IX 


 

Зертханалық жұмыс №9. РНР-да бағдарламалау 

технологиясы.  Сессиялар. 

Конспект, 

Ә.1, 6, 8,15 

10/X 


 

Зертханалық жұмыс №10.  РНР-технологиясы. Деректер 

қорымен байланыс функциялары. 

Конспект, 

Ә.1, 10, 11,12 

11/XI 


 

Зертханалық жұмыс №11. XML-де программалау. 

Конспект, 

Ә.1,5, 13,17 

12/XII 

 

Зертханалық жұмыс №12. Интернет бағдарламалау. Action Script технологиясы. 

Конспект, 

Ә.1,5, 13,17 

13/XIII 


 

Зертханалық жұмыс №13. Қатарлармен және файлдармен 

жұмыс істеу.  

Конспект, 

Ә.1,2,3,10,14 

14/XIV 


 

Зертханалық жұмыс №14. Интернет бағдарламалу. 

ActiveX технологиясы. 

Конспект, 

Ә.1,5,13 

15/XV 


 

Зертханалық жұмыс №15. WEB-парақтағы апплеттер. 

Конспект, 

Ә. 1,5,13  

3.3 Студенттердің өзіндік жұмысының кестесі (75 сағ.): 

№ 

р/с Сабақтар түрі 

СӨЖ тақырыптары 

Тапсыру 

уақыттары 

Әдістемелі

к 

нұсқаулық Дәріс 


 

Өткен дәріс материалдарымен 

жұмыс істеу 

апта сайын 

Конспект, 

оқулық 


Зертханалық 

жұмыстар 

 

Келесі зертханалық жұмысты өткізу материалдарын дайындау 

және онымен таныстыру 

апта сайын 

 

әдістемелік нұсқаулық 

 Есептік-

графикалық 

жұмыстар 

 

Есептік-графикалық жұмыстың тарауларын орындаудың 

теориялары мен әдістемелерін 

оқып-үйрену 

5,10,13 апталар  әдістемелік 

нұсқаулық 

 

  

 3.4  Студенттің  оқытушымен  бірге  орындалатын  өзіндік  жұмысы 

(СОӨЖ) (30 сағ.) 

3.4.1 Курстық жұмысқа тапсырма 

«Web-бағдарламалау»  пәні  бойынша  курстық  жұмыста  студенттер  жеке 

тапсырмаларына сәйкес ақпараттық жүйе жасау керек. 

Құрастырылатын  жүйе  клиент-серверлік  архитектура  бойынша  жасалуы 

керек. 

Клиенттік  қосымша  ретінде  кез  келген  заманауи  браузерді  пайдалана алады.  

Құрастырылатын жүйенің модульдік құрылымы болуы керек. 

Ол келесідей есептерді шешуі керек: 

- деректерді қосу; 

- деректерді түзету; 

- деректерді өшіру; 

- деректерді көрсету. 

 

3.4.2 Жеке тапсырмалар 

Жеке  тапсырмалар  оқытушы  мен  студенттердің  өзара  келісуімен 

белгіленеді.  

Курстық жұмыстың тақырыптар тізімі: 

1.

 

«Студенттер альянсы» сайтының жеке компоненттерін жасау2.

 

«Ақпараттық жүйелер кафедрасы» сайтынын жеке компоненттерін жасау; 3.

 

«Кинотеатр әлемі» сайтының жеке компоненттерін жасау; 4.

 

«Болашақ - қазақ тілінде» сайтының жеке компоненттерін жасау; 5.

 

«Компьютер әлемі» сайтының жеке компоненттерін жасау; 6.

 

«Автомобильдер әлемі» сайтының жеке компоненттерін жасау;  7.

 

«Қазақ ұлттық дәстүрлері» сайтының жеке компоненттерін жасау; 8.

 

«Балауса балалар бақшасы» сайтының жеке компоненттерін жасау;  9.

 

«Рефераттар әлемі» сайтының жеке компоненттерін жасау; 10.

 

 «Ғаламторлық электрондық дүкен» сайтының жеке компоненттерін жасау; 11.

 

 «Сұлулық салоны» сайтының жеке компоненттерін жасау; 12.

 

«Жылжымайтын мүлік» сайтының жеке компоненттерін жасау; 13.

 

«Электрондық кітапхана» сайтының жеке компоненттерін жасау; 14.

 

«М.Базарбаев атындағы дарынды балаларға арналған гимназия» сайтының жеке компоненттерін жасау; 

15.


 

«Сұңқар емдеу орталығы» сайтының жеке компоненттерін жасау.  

 

3.4.3 Мазмұны мен рәсімделуіне қойылатын талаптар 

Курстық жұмыстың көлемі 20-50 беттен тұрады. 

Курстық жұмыстың мазмұны: 

- титулды беті (міндетті түрде тақырыбы көрсетілген стандарт бойынша); 

- курстық жұмысқа тапсырма; 

- мазмұны; 

- есептің қойылымы; 

-  жұмыс  құрылымының  сипаттамасы  (файлдардың,  каталогтардың  және 

функциялардың сипатталуы); 


 

 -  пайдаланушы  нұсқасы  (құрастырылған  жүйенің  толық  сипаттамасы, 

пайдаланылуы және т.б.); 

- пайдаланылған әдебиеттер тізімі; 

- қосымша. 

Тарауларды  нөмірлеу  «Есептің  қойылымы»  атты  тараудан  басталады. 

Бағдарламалар листингісі қосымшада болады.  

3.4.4 Жұмысты тапсыру және қорғау реті 

Жұмыс екі этапта қорғалынады. 

Бірінші этапта студент жобасының файлдарын оқытушының оның жұмыс 

істеу қабілетін тексеру үшін өткізу керек. 

Жобасын  қорғағаннан  кейін  студент  құжаттарын  өткізеді.  Екінші  этапта  

студент  курстық  жұмысты  орындау  кезінде  пайдаланылатын  технологияларға 

байланысты сұрақтарға жауап беруі керек. 

 

   3.5 Ағымдық бақылау (АБ): 

АБ 


сан

ы 

Уақыты 

(апта) 


Тақырыбы 

№  


әдебиеттер Тақырып бойынша тестілеу: Интернет-бағдарламалау 

негіздері. Интернет-бағдарламалау негізінде жататын 

базалық технологиялар. HTML тілімен танысу. WEB-

қолданбалары. HTTP хаттамасының кейбір 

ерекшеліктері. Web-қосымшалардың форматтары. 

Клиент тапсырысын өңдеудің жалпы схемасы. URL 

құрылымы. CGI - бағдарламалау. CGI (Common Gateway 

Interface) интерфейсінің негіздері. Шлюздерге 

деректерді жіберу.  

CGI айналасының айнымалылары. Шлюзбен деректерді 

шығару. Интерактивті  элементтерді  программалау.   

FORM тегінің компоненттері. Формадан ақпараттары  

бар хабарландыру жіберу тәсілдері. FORM тегінің 

компоненттерінің синтаксисі. Клиенттік сценарийлерді  

бағдарламалау. Интернетті  жобалаудағы клиенттік 

сценарий ұғымы. Клиенттік сценарийдің басты 

функциялары. HTML  мен скрипттерді қатар  қолдану. 

Клиент сценарийінде пайдаланушы объектілерін 

бағдарламалау. JavaScript объектісінің түсініктері. 

JavaScript-те пайдаланушы объектілерін құру. Қойылған  

объектілер. Серверлік сценарийлерді программалау. 

Скрипттік  технологиялардың типі мен жұмыс істеу  

принциптері. Серверлік сценарийлердің ерекшеліктері. 

Серверлік сценарийледі жобалау этаптары. Серверлік 

сценарийлер  жұмысы 

Конспект, 

Ә.1,2, 3,4,5,6 

14 Тақырып бойынша тестілеу: PERL серверлік сценарий 

тілінің негіздері. PERL тілінің негізгі түсініктері. Негізгі 

операторлар және өрнектер. РНР бағдарламасына 

кіріспе.  PHP сипаттамасы. РНР- дің HTML- кодымен 

интеграциясы. PHP сценарийлерін қосу. Іздеу жүйелері 

үшін бағдарламалау. Метатегтердің компоненттері. 

Метатегтер синтаксисі. XML-де интернет-программалау 

Конспект, 

Ә.3, 4,5,6 


 

 негіздері. XML түсінігі. HTML мүмкіндіктерін кеңейту. 

XML-дің HTML-ден айырмашылығы. XML-де 

программалау техникасы. 

XML-құжатын  құру  ережелері.  XML-анализаторының 

обьектік 

моделі. 


Фреймдерді 

бағдарламалау.  

Фреймдерден  тұратын  құжаттарды  құру  ережелері.  

Фреймдердің 

операторлық 

конструкциясының 

синтаксисі.  Фреймдер  және  сценариилер.  HTML-

құжаттың  фреймдермен  бірге  объекттік  моделі.  

Фреймдерді  басқарудың  түрлі  әдіс-тәсілдері.  Интернет 

программалау. 

Кестелер. 

Кестелерге 

кіріспе.  

Кестелердің  тегтері  және  олардың  атрибуттары.  

Кестелерді  бағдарламалау  техникасы.  HTML-беттік 

стилінің  бағдарламасы.  Стильдердің  кестелері.  Ішкі 

және  сыртқы  тегтардың  стильдері.  Стильдердің 

кестелерінің  каскадалары.  Символдар  стилі.  Түстік 

форматтаудың 

стильдері. 

Визуалды 

бейнелеудің 

стильдері 

 

3.7 Емтихан сұрақтары: 

1.

 Web- қосымшаларды жасау кезіндегі интернет ерекшеліктері. 

2.

 Web – қосымшаларды кезіндегі клиент және сервердің жақтары. 

3.

 Клиентік және серверлік бағдарламалардың функциялары. 

4.

 Клиентік сценарийлердің жасаудың бағдарламалық инструментарийі . 

5.

 Серверлік сценарийлердің жасаудың бағдарламалық инструментарийі. 

6.

 Гипермәтіндік құжаттардың белгілеу тілі. 

7.

 Web - қосымшаларды жасауы кезінде протокол, протокол есебі. 

8.

 Пайдаланушымен өзараәрекеттесу әдістері. 

9.

 Web-қосымшалардың  форматтары . 

10.


 

Клиенттің сауалын өңдеудің жалпы схемасы. 

11.

 

Адам-оператордың жалпыланған мінездемелері. 12.

 

URL ұғымы. 13.

 

НТТР-ның сауалдары және жауаптары. 14.

 

CGI (Common Gateway Interface) негіздері. 15.

 

Шлюздарға тапсырылатын ақпарат блоктарының түрі және құрылымы . 16.

 

GET және POST әдістері. Қолдану ерекшеліктері. 17.

 

CGI қамау айнымалылары, айнымалыларды сыныптастыру. 18.

 

Шлюздің ақпарат шығаруы. 19.

 

CGI мамандырылуы. сервер және шлюз арасындағы ақпарат алмасу. 20.

 

HTML-парақ арқылы сервермен, шлюзбен әрекеттесу. 21.

 

HTML формалары. 22.

 

FORM тегінің атрибуттері. 23.

 

FORM тегінің құрамаларының синтаксисі. 24.

 

FORM тегінің міндетті және міндетті емес атрибуттері. 25.

 

Интерактивтік  web-қосымшаларды  жасау  кезінде  FORM  тегінің атрибуттері және құрамаларын пайдалану. 

26.


 

GET әдісі және қамау айнымалылары. 

27.

 

POST әдісі және қамау айнымалылары. 28.

 

HTML-дегі графика.  

 29.

 

FORM тегінің Name және Value компоненттерінің атрибуттері. 30.

 

Файлдардың тапсырғанда FORM тегінің құрамы. 31.

 

Клиентік сценарийлерде www-қосымшалардың жасалуы . 32.

 

Www-қосымшаларды жасағандағы 

клиентік 

сценарийлердің 

мүмкіншіліктері. 

33.

 

JavaScript тілі. Негіздері, қолдану, ерекшеліктері. 34.

 

Java тілі. Негіздері, қолдану, ерекшеліктері. 35.

 

HTML ға JavaScript-ті қосу тәсілдері. 36.

 

www - қосымшаларда Java қолдану тәсілдері . 37.

 

Оқиғалар және JavaScript . оқиғаларының өңдеушілері 38.

 

JavaScript. Оқиғаларды сыныптастыру. 39.

 

JavaScript. Функциялары. 40.

 

Серверлік сценарийлер. Жалпы мағлұматтар. 41.

 

Web - жобалардың жөндеу технологиялары . 42.

 

Web - жобаларда навигация ұғымы . 43.

 

Web - жобаларда навигацияның графикалық түсініктемесі. 44.

 

Серверлік  сценарийлердің  бар  болғандағы  CGI  механизмінің интерфейсі. 

45.


 

Web-технологияларда қосымшалардың өзара әрекеттесу интерфейсі. 

46.

 

Серверлік сценарийлерді пайдаланғанда FORM тегінің параметрлері. 47.

 

 Серверлік Perl-скрипттің негізгі бөлімдері. 48.

 

HTTP    үлгісі  бойынша  бағдарламалық  қосымшалардың  өзара әрекеттесу интерфейсінің жүзеге асу тізбегі.  

49.


 

Серверлік  сценарийлердің  жүзеге  асу  кезіндегі  типтік  операторлық 

контрукциялар. 

50.


 

HTTP    үлгісі  бойынша  бағдарламалық  қосымшалардың  өзара 

әрекеттесу интерфейсінде жауаптар тақырыптары. 

51.


 

HTTP    үлгісі  бойынша  бағдарламалық  қосымшалардың  өзара 

әрекеттесу интерфейсінде сұраныстарды тапсыру әдістері. GET әдісі. 

52.


 

HTTP    үлгісі  бойынша  бағдарламалық  қосымшалардың  өзара 

әрекеттесу интерфейсінде сұраныстарды тапсыру әдістері. POST әдісі. 

53.


 

GET әдісімен тапсырылған мәліметтерді өңдеу. 

54.

 

POST әдісімен тапсырылған мәліметтерді өңдеу. 55.

 

НТТР-де  сервердің  сыртқы  бағдарламамен  өзара  әрекеттесу интерфейсі. 

56.


 

Perl  үлгісі  бойынша  мәліметтерді  кіріс  ағымдарын  шлюзбен  өңдеудің 

типтік операторлық конструкциялары. 

57.


 

Perl  және  РНР  үлгісі  бойынша  сервер  тарапында  файлдарға  жазу 

операциялары. 

58.


 

XML тілі. Жалпы сипаттама. 

59.

 

XML-құжатының құрылымы. 60.

 

XML-құжатын жасау ережелері. 61.

 

XML-құжатын қарау тәсілдері. 62.

 

XML талдауышының қасиеттері және әдістері. 63.

 

XML-талдауыш объектілі моделі.  

11 


 

64.


 

XML-құжатпен  жұмысты  іске  асырушы  JavaScript-сценарийінің 

құрылымы. 

65.


 

РНР  технологиясын  қолдану  негізінде  WWW  -  қосымшасын  жасау 

технологиясы. 

66.


 

Сессиялар  және  "  cookies  "  әдістерінің  негізінде  пайдаланушылардың 

авторизациясы. 

67.


 

Көпдеңгейлі WWW – қосымшаларды жасау. Клиент – WWW сервері – 

МБ сервері. 

68.


 

МБ серверімен операторлық контрукцияларын қосу. 

69.

 

SQL қолдануымен операторлық контрукциялар. 70.

 

Action Script сценарийлер тілі. Қолдану ерекшеліктері. 71.

 

WEВ – қосымшаларды жасағанда Active X технологиясы. 72.

 

Апплеттер. HTML - құжатқа апплет қосу. 73.

 

WEB-қосымшаларды жасағанда  Flash технологиясы 74.

 

WEB-қосымшаларды  жасағанда    жиі  қолданылатын  өрнектерді пайдалану. 

75.


 

Машиналарды іздегенде HTML-ді дайындау.. 

76.

 

HTML-құжаттардың динамикалық жасалуы. 77.

 

WEB-қосымшаларды жасағанда  сыртқы дайын объектілерді қолдану. 78.

 

МБ серверлерін өзара жобалау. 79.

 

WEB-жобалар технологиясы. 80.

 

WEB үшін қолданбалы орта дамуының перспективалары.  

4. Әдебиеттер 

Негізгі:  

1.

 Прохоренок Н. А., HTML, JavaScript, PHP и MySQL. Джентльменский 

набор Web-мастера.-3-е изд., перераб. и доп, 2010.-912 с. 

2.

 

David  Flanagan,  JavaScript:  The  Definitive  Guide,  Sixth  Edition,  2011.  -1080 с. 

3.

 Адам Фримен, jQuery для профессионалов, 2013 г. - 960 с. 

4.

 Адам  Фримен,  ASP.NET  MVC  4  с  примерами  на  C#  5.0  для 

профессионалов, 2013 г. - 688 с. 

5.

 

www.w3schools.com6.

 www.asp.net/mvc. 

7.

 www.lesscss.ru. 

8.

 www.angularjs.org. 

9.

 www.signalr.net. 

Қосымша: 

10.

 

Флэнаган Д., JavaScript. Подробное руководство. – Пер. с англ., 2008. - 992 с. 

11.


 

Самков  Г.  А,    jQuery.  Сборник  рецептов.-  2-е  изд.,  перераб.  и  доп, 

2011.- 416 с. 

12.


 

Джеффри Палермо, ASP.NET MVC 4 в Действии, 2012 г.- 408 с. 

13.

 

www.htmlacademy.ru. 14.

 

html.manual.ru. 15.

 

blogs.msdn.com.  

 16.

 

www.metanit.com. 17.

 

www.webadequate.ru. 18.

 

blog.byndyu.ru/2013/08/signalr-net.html  

5 Студенттердің жетістіктерін бағалау бойынша ақпараттар: 

5.1 Бағалау жүйесі 

Курс  бағдарламасы  бойынша  алынған  бағалар  деңгейі  АЭжБУ-де 

бекітілген  жалпы  қорытынды  бағалар  жүйесі  негізінде  бағаланады  (кесте  1 

қараңыз). Қорытынды бағалардың жалпы жүйесі                                     1 –кесте 

Әріптік 


жүйе 

бойынша 


бағалар 

  GPI  


Балдары  %-бен 

берілген 

мазмұн 

Дәстүрлі жүйедегі 

бағалар 


        А 

  4,0 


   9 

        95- 100  Өте жақсы 

        А- 

  3,67 


   8 

          90-94  Өте жақсы         В+ 

  3,33 


   7 

           85-89  Жақсы         В 

  3,0 


   6 

           80-84  Жақсы         В- 

  2,67 


   5 

           75-79  Жақсы         С+ 

  2,33 


   4 

           70-74  Қанағаттанарлық         С 

  2,0 


   3 

           65-69  Қанағаттанарлық         С- 

  1,67 


   2 

           60-64  Қанағаттанарлық         Д+ 

  1,33 


   1 

           55-59  Қанағаттанарлық         Д- 

  1,0 


   0 

           50-54  Қанағаттанарлық         F 

  0 


   0 

             0-49  Қанағаттанарлық емес  

Өткізу  рейтингісінің  (ӨР)  бағасы  семестр  бойынша  жинақталады.  Оқу 

жұмысының кез-келген  түрі  100  баллдық  шкала  бойынша  бағаланып, 2  кестеге 

сәйкес коэффициенттік салмағына сәйкес өткізу рейтингісіне қосылады. 

 

Кесте 2. Жіберілу рейтингі. Әрбір жүргізілетін жұмыстың маңызы Параметрі 

Коэффициенті 

Зертханалық  жұмысты  орындау  әрі 

қорғау 


0,4 

Есептеу-графикалық жұмыстар 

0,4 

Ағымдық аттестация 0,1 

Дәрістік сабақтарға қатысу 

0,1 

Барлығы Σ жіберілді 1,0 

Қорытынды баға келесі түрде болады: 

ҚБ = 0,6АБ+0,4Е, 

мұндағы Е – емтиханда алған бағасы.  

13 


 

5.2 Балдарды қою саясаты: 

Максималды  бағалық  баллдар  тапсырылатын  жұмыстың  сапасы  мен 

уақытында  орындалғаны  үшін  қойылады.  Тестілеу  және  дәрістік  сабақтардың 

бағалық  баллдары  дұрыс  жауап  беру  саны  мен  босатылған  дәрістік  сабақтарға 

байланысты қойылады. 

 

5.3 

Университет 

оқушыларын 

академиялық 

мобильдікті 

ұйымдастыру кезіндегі бағаларды ауыстыру 

ECTS  бойынша  баллдық-рейтингілік  әріптік  жүйеге  ҚР  оқушыларының 

бағаларын ауыстыру 3 және 4 кестелерге сәйкес жасалады.  

Кесте  3.  ECTS  бойынша  баллдық-рейтингілік  әріптік  жүйеге  ҚР 

оқушыларының бағаларын ауыстыру 

 

ECTS 

бойынша 

баға 

Әріптік 

жүйедегі 

бағасы 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйедегі 

бағасы 

А 

А 

4,0 100 

Өте жақсы  В 

В+ 


3,33 

85 


Жақсы  

С 

В 

3,0 80 

С 

2,0 65 

Қанағаттанарлық 1,0 50 

FX, F Қанағаттанарлықсыз 

 

Кесте 4. ECTS бойынша баллдық-рейтингілік әріптік жүйеге ҚР оқушыларының бағаларын ауыстыру. 

Әріптік 

жүйедегі 

бағасы 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

%-дық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйедегі 

бағасы 

ECTS 

бойынша 

баға 

А 

4,0 95-100 

Өте жақсы А 

А- 


3,67 

90-94 


В+ 

3,33 


85-89 

Жақсы 


В 

В 

3,0 80-84 

Жақсы 


С 

В- 


2,67 

75-79 


С+ 

2,33 


70-74 

Қанағаттанарлық 

С 

2,0 


65-69 

Қанағаттанарлық С- 


1,67 

60-64 


D+ 

1,33 


55-59 

1,0 50-54 

Қанағаттанарлық 

0-49 

Қанағаттанарлықсыз FX, F 

 

6 Курс саясаты: 

- сабақтарды жібермеу әрі сабақтарға кешікпеу; 

-  оқытушымен  берілген  сабақты  жүргізу  сценарийін  тыңғылықты  ұстану 

әрі сабақтағы тапсырмаларды орындау;  

 - себепті жағдайларға байланысты жіберілген (деканаттан берілген рұқсат 

қағаз бойынша) зертханалық сабақтарды қайта тапсыру; 

-  қорғау  үшін  берілген  курстық  жобаны  семестрдің  соңғы  аптасынан 

бұрын тапсырып үлгеру: 

- өз бетінше үйде және кітапханада дайындалу. 

 

7 Академиялық этика нормалары: 

тәртіптілігі; 

- тәрбиелігі; 

- сыпайыгершілігі; 

- шыншылдығы; 

- жауаптылығы; 

- аудиторияларда өшірілген ұялы телефондармен жұмыстар жүргізуі. 

Конфликтілік жағдайлар оқу топтарында оқытушының, эдвайзердің болуы 

кездерінде  шешілуі  керек,  ал  тіпті  болмаған  жағдайларда  деканат қызметкерлеріне жеткізілуі керек. 

 

Каталог: student -> sillabus 2014 -> is kz
is kz -> «аэроғарыштық ЖӘне ақпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универcитеті»
is kz -> ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) «Операциялық жүйелер» пәні бойынша 5В070300 «Ақпараттық жүйелер» мамандықтарына арналған
is kz -> ЖҰмыс бағдарламасы (syllabus) Курс 3 Семестр 5 Барлығы 4 кредит ects кредиттер саны 7
is kz -> Ақпараттық технологиялар факультеті «Ақпараттық жүйелер» кафедрасы
is kz -> АҚпараттық технологиялар факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы
is kz -> Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі коммерциалық емес ақ «алматы энергетика және байланыс универитеті»
is kz -> «АҚпараттық технологиялар» факультеті «АҚпараттық ЖҮйелер» кафедрасы

жүктеу 178.62 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет