Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі халықаралық банкжүктеу 4.93 Kb.
Pdf просмотр
бет2/29
Дата27.04.2017
өлшемі4.93 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29

 
 

 
Қызмет түрінің  
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Мақта  
  шик
ізат
ы
н 
 
ор
ган
калық 
жән
е ба
сқа 
қо
сп
ала
рд
ан
 т
аза
рт
у 
 
Мақта ш
ы
ғы
тт
ар
ы
н 
дә
рі
ле
уші
 
 
А. 
Мақта 
шығыттарын 
Дәрілеу 
машинасымен  өңдеу  кезінде  қосымша 
жұмыстарды орындау 
 
 А.1 
Мақта 
шығыттарын 
Дәрілеу 
машинасымен қосымша өңдеужұмыстары 
 
 
В. 
Мақта 
шығыттарын 
Дәрілеу 
машинасымен  өңдеу:  дәрі  затты  Дәрілеу 
машинасының  жүктеуші  бункеріне  салу; 
машинаға  дәрі  зат  пен  шығыттардың 
біркелкі түсуін қадағалау 
 
В.1 
Дәрілеу 
машинасына 
және 
жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 
 
 
С.  Дәрілеу  машинасына  және  жабдықтарға 
техникалық  қызмет  көрсету,  ақауларды 
анықтау және жөндеу 
 
С. 

Дәрілеу 
машинасына 
және 
жабдықтарға техникалық қызмет көрсету 
 
 
Қызмет түрінің  
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Бақша 
шаруашылығына 
байланысты 
агротехникалық 
және 
ұйымдастырушыл
ық 
шаралар 
кешенін орындау 
 
Бақшашы  
 
А.  Бақша  шаруашылығында  топырақты, 
дәндерді,  тыңайтқыштарды  дайындау,  екпе 
көшеттерді өсіру, бақша дақылдарын (қарбыз, 
қауын,  асқабақ,  кәді  және  самсар)  себу  және 
егу, дақылдарға күтім жасау 
 
А.1 Себу мен егуге арнап топырақты дайындау 
 
 
 
А.2 Тыңайтқыштарды дайындау 
 
 
 
А.3 Егу мен отырғызуды дайындау және өткізу 
 
 
 
А.4 Егістермен көшеттерге күтім жасау 
 
 
В.  Жинау,  сақтау  және  сату,  сондай  ақ 
қарапайым  қол  саймандары  мен  аспаптардың 
көмегімен өңдеу 
 
В.1  Өнімді тазарту және жинақтау 
 
 
 
В.2  Өнімді сақтау,өңдеу және сату 
 
 
С.  Электр  моторлары  мен  іштен  жану 
қозғалтқыштарынан 
қуатталатын 
механизмдер  мен  агрегаттарға  техникалық 
қызмет көрсету; ақауларын табу және жөндеу 
 
С.1    Механизмдермен  агрегаттарға  техникалық 
қызмет көрсету 
 
 
 
С.2  Еңбек қорғанышы және техникалық қауіпсіздік 

 
Қызмет түрінің  
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Т
әлімб
ақшала
рд
а 
агр
оте
хн
икал
ы
қ жә
не 
ұй
ы
м
даст
ы
ру
ш
ы
лы
қ шара
ла
р 
кешен
ін
 о
ры
нд
ау
 
 
Т
әлімб
ақшы
 
 
 А.Тәлімбақтарда 
топырақты 
егуге 
дайындауға,  жабайы  ұрықты  және  сүйекті 
дақылдарды 
егуге 
байланысты 
агротехникалық шаралар кешенін жүргізу 
 
А.1 Егуге арнап топырақты дайындау 
 
 
 
А.2  Ұрықты  және  сүйекті  дақыдардың 
жабайы көшеттерін отырғызу 
 
 
В.Өсімдіктерге  күтім  жасау,  өсімдіктерді 
қондыруға  және  ұластыруға  дайындау, 
көзсабақтау және ұласып өсуін тексеру 
 
В.1    Өсіп-өну  кезінде  өсімдіктерге  күтім 
жасау 
 
 
С.   Көшеттерді қазып алу, оларды іріктеу, 
сатуға дайындау. Ұластыру материалдарын 
дайындау және сақтау. Жабайы ағаштарды, 
сеппе көшеттерді, тікпе көшеттерді қыстық 
сақтау 
 
С.1    Көшеттерді  қазып  алу,оларды 
іріктеу,сатуға  дайындау 
 
 
 
С.2 Жабайы ағаштардың сеппе және тікпе 
көшеттерін қыстық сақтау 
 
 
 
 
Қызмет түрінің  
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Егіншілік 
шикізаттарды 
тұрғындардан 
сатып алу 
 
Ши
кі
затт
ы
 
дай
ы
нд
ау
ш
ы
 
 
А. Халықтан өсімдік шикізаттарын сатып 
алу 
 
А.1 Халықтан өсімдік шикізатын сатып алу 
 
 
 
 
 
 
 
В.    Өсімдік  шикізатын  сатыпалу 
қажеттілігі туралы түсіндіру жүргізу 
 
В.1  Өсімдік шикізатын сатып алу қажеттілігі 
туралы түсіндірме жұмыстарын жүргізу 
 
 
 
 
 
 
 
С. 
 
Белгілі 
тәртіппен 
қабылдау 
түбіртектерін 
немесе 
тізімдемелерді 
рәсімдеу 
 
С.1  Белгілі тәртіппен қабылдау түбіртектерін 
нмнсе тізімдерін рәсімдеу 

Қызмет түрінің  
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
 
 
 
 
Мақта өнімдерін 
өңдеу бойынша 
агрегаттарды, 
машиналар мен 
механизмдерді 
баптау және 
ағымдағы 
жөндеу 
 
Технолог
иялық 
жабдықт
ы 
жөндеуші
-шабар 
 
А.Реттеу 
және 
ағымдағы 
жөндеу: 
инерциялы  шойбалға  механизмі  және  мақта 
талшықтарын,  линт  және  өзге  мақта 
өнімдерін  жасап  шығаратын  линтері  бар 
сексен  бағаналы  джиндер  мен  иіретін 
джиндер; 
тінті 
дақылдарының 
қысқа 
талшықтарын өндіретін толассыз желілердің 
құрамына  кіретін  агрегаттар,  машиналар 
мен механизмдер 
 
А.1  Инерциялы  шойбалға  механизмі  және  мақта 
талшықтарын,  линт  және  өзге  мақта  өнімдерін 
жасап  шығаратын  линтері  бар  сексен  бағаналы 
джиндер  мен  иіретін  джиндерді  реттеу  және 
ағымдағы жөндеу 
 
 
 
А.2  Мақта  талшықтарын,  линт  және  өзге  мақта 
өнімдерін жасап шығаратын инерциялы шойбалға 
механизмі  және  линтері  бар  сексен  бағаналы 
джиндер  мен  иіретін  джиндерді  реттеу  және 
ағымда жөндеу 
 
 
 В.Реттеу  және  ағымдағы  жөндеу:  нық 
шойбалға механизмі бар жүз отыз бағаналы 
джиндер  және  иіретін  джиндер,  оған  қоса 
мақта  талшықтарын,  линт  және  өзге  мақта 
өнімдерін  жасап  шығаратын  кеңейтілген 
жұмыс камерасы; төселмелі сабаннан, кенеп 
және  қабықтан  ұзын  зығыр  және  кендір 
талшықтарын өндіретін толассыз желілердің 
құрамына  кіретін  агрегаттар,  машиналар 
мен механизмдер 
 
В.1  Мақта  талшықтарын,  линт  және  өзге  мақта 
өнімдерін  жасап  шығаратын  кеңейтілген  жұмыс 
камерасы  бар  нық  шойбалға  механизмі  бар  жүз 
отыз бағаналы джиндерді және иіретін джиндерді 
реттеу және ағымда жөндеу 
 
 
 
В.2    Төселмелі  сабаннан,  кенеп  және  қабықтан 
ұзын  зығыр  және  кендір  талшықтарын  өндіретін 
толассыз желілердің құрамына кіретін агрегаттар, 
машиналар  мен  механизмдерді  реттеу  және 
ағымда  жөндеу 
 
 
С. Реттеу және ағымдағы жөндеу: жібітілген 
және  буланған  сабаннан  ұзын  зығыр  және 
кендір  талшықтарын  өндіретін  толассыз 
желілердің  құрамына  кіретін  агрегаттар, 
машиналар мен механизмдер 
 
С.1  Реттеу  және  ағымдағы  жөндеу:  жібітілген 
және буланған сабаннан ұзын зығыр және кендір 
талшықтарын  өндіретін  толассыз  желілердің 
құрамына  кіретін  агрегаттар,  машиналар  мен 
механизмдер 
 
 

Қызмет түрінің  
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Д
әрілеу ма
шина
сы
 ар
қы
лы
 м
ақ
таны
ң 
егіс дәндерін
 дәрілеу
 
 
Шитті 
м
ақ
таны
 баста
пқ
ы
 өңдеуші 
оператор
 
 
А. 
Шитті 
мақтаны 
шнекті 
және 
желтартқыш-егеу 
тазартқыштардағы  
органикалық және өзге қоспалардан, сондай 
ақ  тінті  дақылдардың  дәндерін  дән 
тазартушы қондырғыларда тазарту 
 
А.1 
Шитті 
мақтаны 
шнекті 
және 
желтартқыш-егеу 
тазартқыштардағы  
органикалық  және  өзге  қоспалардан, 
сондай ақ тінті дақылдардың дәндерін дән 
тазартушы қондырғыларда тазарту 
 
 
В.  Шитті  мақтаны  толассыз  желістің 
құрамына 
кіретін 
тазартқыштағы 
органикалық және өзге қоспалардан тазарту 
 
В.2  Шитті  мақтаны  толассыз  желістің 
құрамына 
кіретін 
тазартқыштағы 
органикалық  және  өзге  қоспалардан 
тазарту 
 
 
С.  Тазартқыш  машиналарды  және  оларға 
жалғанған  технологиялық  және  қосалқы 
жабдықтарды 
пайдалану; 
тазартқыш 
машиналардың ақауларын табу және жою 
 
 С.1 Тазартқыш машиналарды және оларға 
жалғанған  технологиялық  және  қосалқы 
жабдықтарды    пайдалану;  тазартқыш 
машиналардың ақауларын табу және жою 
 
 
Қызмет түрінің  
атауы 
Кәсіп 
      Еңбек міндеттері 
Модульдер 
Саңырауқұлақ 
егуге және өсіруге 
байланысты 
агротехникалық 
және 
ұйымдастырушылы
қ шаралар кешенін 
орындау 
 
С
аң
ыра
уқ
ұла
қ е
гуші
 
 
А. 
Ашық 
және 
жабық 
топырақта 
саңырауқұлақтардыөсіруге 
байланысты 
жұмыстарды  атқару:  топырақты  дайындау, 
тыңайтқыштарды шашу, саңырауқұлақтың ұрық 
тұқымдарын егу, егістерге күтім жасау 
 
А.1 Топырақты дайындап, тыңайтқыш себу 
 
 
 
А.2 Саңырауқұлақтардың ұрық тұқымдарын себу 
 
 
 
А.3 Егістерге күтім жасау 
 
 
В. Шикізат өнімін сатып алу қажеттілігі туралы 
түсіндіру жүргізу 
 
В.1  Саңырауқұлақтарды жинау және сатуға дайындау 
 
 
 
В. 2  Өнімді өңдеу және сақтауға дайындау 
 
 
С.  Белгілі  тәртіппен  қабылдау  түбіртектерін 
немесе тізімдемелерді рәсімдеу 
 
 
С.1 
Топырақты, 
ыдыстарды, 
камераларды, 
саңырауқұлақтарды 
өсіруге 
және 
жиналған 
саңырауқұлақтарды  уақытша  сақтауға  арналған 
құрылыстарды залалсаздындыру 
 

Кәсіп 1. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы
: Жүзімші 
БСШ бойынша біліктілік деңгейі
: 3    
 
А.1. Модулінің технологиялық картасы «Егісті дайындау және жүзімді орналастыру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі
:  86 (86)сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары     
Теориялық оқу 
мазмұны 
Тәжірибелік оқу 
мазмұны  

Жүзім 
туралы 
түсінік:  құрылымы, 
сұрыптары, 
физиологиялық  
үрдістері 
Жүзім және оның 
сорттары туралы білімін 
қалыптастыру 
 
Жүзімнің 
морфологиялық 
белгілері: құрылымы, 
сұрыптар түрлері, даму 
кезеңдерінің 
есрекшеліктері, 
тыныстау, қоректену, су 
сіңіру тәртібі. 
Фотосинтез туралы 
ұғым 
Жүзімнің құрылымын 
анықтау,  морфологиялық 
белгілерін анықтау, 
жарықта жапырақтарына 
органикалық 
көміртектердің 
жинақталуы бойынша 
фотосинтезді анықтау. 
Сұрыптардың 
топтастырылуы 
Жабдықтар: 
столдар 
- столдар 
- орындықтар 
- компьютерлер 
- интерактивті тақталар 
–Ауылшаруашылық 
машина және 
агрегаттар- бау-бақша 
құрал- саймандары, 
лупа және микроскоп 
т.б. 
Деректер: 
- Жүзімнің алқаптары, 
көшеттер, 
 -Жүзім гербарилері 
Оқу материалдары: 
- тестер; 
- жеке тапсырмалар; 
- Зертханалық 
жұмыстар; 
2. 
Топырақ  және  оның 
құнарлылығы 
туралы  түсінік 
 
 
 
Топырақтың 
құрамы 
туралы  білімін  нысанаға  
алу 
 
 
Топырақтың  суарылуы 
және  судың    сипаты. 
Топырақтың  ауа    және 
жылу 
режимі. 
Топырақты   
құнарландыру режимі. 
Топырақтың      әр  түрлі 
құрылымдарының көрінісі 

Топырақтың   
режимдері 
 
Топырақтың    режимдері 
туралы білімі 
Топырақтың 
картасы. 
Эрозия  туралы  түсінік. 
Эрозиямен  күресу    іс-
 

 
шарасы 
- Тәжірибелік 
жұмыстар:- 
Оқулықтар
 И. Сеитов «Основы 
агрономии», Астана 
2003г 
К. Арынов «Основы 
агрономии», Фолиант 
2007г. С. Арстангулов, 
А. Ельшибаев 
«Растениеводство» 
Фолиант 2008г. 

Топырақтың 
эрозиясы 
және 
онымен 
күресу 
шаралары 
Топырақ  эрозиясы  туралы 
түсінік 
Өсімдіктің  және  егін 
шаруашылығы  
аймақтары  тіршілігінің 
факторлары. 
Егін 
шаруашылығының 
заңдары. 
 

Ауылшаруашылық 
өндірісінде 
жерді 
игеру 
және 
пайдалану  заңдарын 
білу  
Егін  шаруашылығы    заңы 
туралы  түсінікті  нысанаға 
алу. 
 
 
 
Аймақтық 
мінездеме 
және 
Қазақстанның 
жерінің  диагностикасы. 
Қара  топырақты  белдеу. 
Топырақтың 
сарғылт  
және  қоңыр  белдеулері. 
Сұрғылт  топырақ  және 
сұрғыл 
қоңыр  
белдеулер. 
Таудың 
облысының 
жәнеөзеншіктің 
жазығының 
топырақтары. 
Шағылдар.  Топырақтың 
картасы 
және 
картограммалар. 
Топырақ  түрінің  үлгілері 
және  оның  құнарлылығын 
арттыруы  
 

Қазақстан 
жерінің 
топырақтарына 
диагностика    және 
белдеулік сипатама 
 Белдеулік 
сипаттамасы 
туралы 
түсінікті 
қалыптастыру 
 
Өсімдік 
және 
күн 
радияциясы 
 
Топырақтың 
кортаграммасын 
құрастыру 

Жылылық 
үдерістері. 
 
Жылылық 
үдерістері 
туралы білім. 
 
Өсімдік 
және 
күн 
радиациясы.   
Күн  радиациясын,  ауа 
температурасын,  ауаның 
ылғалдылығын,  жауын–

 
шашынды 
өлшеу.  
 

 Атмосфера 
және 
топырақтың 
ылғалдылы 
 
Топырақты, 
ауаның, 
судың 
арақатынасы 
туралы білімдер. 
 
 
Ауа 
мен 
топырық 
температурасы. 
Топырақтағы  су  мен 
ауа.  
Топырақтың 
қызуын 
өлшеу. 
Қардың 
тығыздығын  және  судың 
артық  қорын  анықтау. 
Ауаның қысымын өлшеу. 
Вегатациялық 
кезеңін 
бастамас бұрын өлшеу. 

Көшеттерді 
отырғызбастан 
бұрын 
топырақты 
өңдеу 
Көшетті 
отырғызбас 
бұрын 
топырақты 
дайындауға қабілеттілік 
 
 
 
Топырақты  дайындау 
кезеңдері.  Плантажды 
көтеру, 
плантаж 
түрлері. 
Отырғызу 
схемалары. 
Плантаж жұмысын өткізу. 
10 
Жүзімді 
орналастыру 
Жүзімді орналастыра білу 
 
 
  Отырғызудың 
мерзімдері. 
Отырғызылатын 
екпелердің  
материалдары 
және 
оларды 
отырғызудың 
әдістері.  
 Көшеттерді отырғызудың 
мерзімін  анықтау.  Жүзім 
көшеттерін  отырғызудың 
әртүрлі мүмкіндіктері 
 
 
А.1 Модулі шеңберіндегі басты құзіреттіліктің тізбесі 
Жеке және кәсіби құзіреттілігі 
Қабілеттілігі мен дағдылары 
Білімі 
Атқарымдық 
міндеттер 
шеңберіндегі 
жауапкершілігі,  қажетті  қорларды  бағалай  және 
анықтай  алу,  екпежерді  дайындау  және  жүзім 
егістерін 
орналастыру 
кезінде 
белгіленген 
Жүзімдікті 
өсіруде 
агротехникалық 
және 
ұйымдастырушылық 
шаралар 
кешенін жүргізу 
Жүзім  сұрыптары  және  баптау 
ерекшеліктері;  жүзім  көшеттерін 
отырғызу әдістері 

нәтижелерге өз бетімен жетуге берілетін уақыт 
 
 
Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері 
  
Элементтер 
Өлшемдер 
1.Топырақты жүзімдік алқабын  отырғызуға дайындау . 
 
1.1. Топыраққа өңдеу жүргізеді  және қабылдайды 
1.2 Топырақты өңдеудің жіті әдістерін қолдануды қабылдау және 
бағалау. 
2.  Топырақтың негізгі түрлері мен үлгілерін анықтау  
2.1.   Топырақтың түрі мен  үлгілерін анықтау 
3.Тыңайтқыштардың түрлерін және топыраққа шашу ережесін 
білу. 
3.1 Топыраққа шашылатын тыңайтқыштың түрі таңдай  білу. 
3.2 .Оларды шашудың әдістерінің білімін  игеру 
4.   Жүзімнің сұрыптарын  анықтау  
4.1 Жүзім сұрыптарының топтастырылуы. 
5.  Жүзім көшеттерін отырғызудың әдістерін  игеру. 
5.1 Жүзім көшеттерін орналастырудың барлық әдістерін меңгеру. 
 
А.2. Модулінің технологиялық картасы «Жеміс беретін жүзімдерге күтім жасау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 112 (96)ч. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары     
Теориялық оқу мазмұны 
Тәжірибелік оқу 
мазмұны  
1. 
Суғару 
Ауылшаруашылық 
дақылдарын 
дамыту      және 
өсіру 
деңгейін 
оңтайландыру 
шарттарымен   
қамтамасыздандыр
у  үшін ,теориялық  
негізде 
агротехникаларға 
 Суару 
туралы 
мәлімет. 
Суғаруға 
жіберілген 
су 
үдерісінің  ауа  және  топырақ 
ылғалдылығына 
айналуы. 
Ылғалдандырудың 
қоршаған 
ортаға  және  ауылшаруашылық 
дақылдарының  өнім  беруіне 
ықпал 
етуі. 
Топырақты  
жасанды 
ылғалдандыруды 
кеңейту.  Суарудың  мөлшері 
Суаруды  пайдаланудың   
жоспары. 
Суарылатын 
алқаптың 
жоспары. 
Суару 
әдістерін 
техникалық-
экономикалық  бағалау. 
Тілімдер 
бойынша 
суарудың 
техникалық 
тәсілінің 
элементерін 
есептеу. 
Суарудың 
Жабдықтар: 
столдар 
- столдар 
- орындықтар 
- компьютерлер 
- интерактивті тақталар 
- Ауылшаруашылық 
машина және агрегаттар- 
бау-бақша құрал- 
саймандары, лупа және 
микроскоп т.б. 

сәйкес топырақтың 
суару 
кестесін 
жасап  ұсыну 
және  элементері.  Суарудың 
көлемі және мөлшері. Суарудың 
гидромодулі  және    мөлшері. 
Суарудың  түрлері.  Суарудың 
әдісі  және  түрлері.  Топырақты 
суарудан 
өсімдікті 
суаруға 
ауысу.   
жинақталған 
және 
құрылған  уақыты.  Егіс 
айналымын 
суару 
кетесін 
құру 
және 
құрастыру 
 
Материалдар: 
-Жүзім 
-гербарий 
Техникалық 
және 
аналитикалық өлшеуіш, 
аналитикалық 
және 
техникалық  таразылар, 
рН-метр, 
спектрофотометр, 
атомды-адсорбционды 
спектрометр, 
муфель 
пеші,  термостат,  ауа 
сорғыш  шкаф  және  т.б.           
Нақты 
 
өсімдіктің 
талдауы  үшін,  топырақ 
және 
тыңайтқыш, 
сонымен 
қатар 
топырақтың,  өсімдіктің 
үлгілері 
және 
минералды сызбалары 
 
Оқу материалдары: 
- тесттер; 
- жеке тапсырмалар; 
- зертханалық жұмыстар; 
- практикалық жұмыстар; 
- кестелер, сызбалар 
- Өсімдік және 
2. 
Кептіру. 
 
Ауылшаруашылық 
дақылдарын 
дамыту  және    өсу 
деңгейін 
оңтайландыру 
шарттарымен  
қамтамасыз 
ету 
үшін 
теориялық 
негізде 
агротехникаларға 
сәйкес  топырақты 
құрғату    жөнінде 
кесте жасап ұсыну.  
Кептіру туралы жалпы мәлімет.  
Кептіруді 
дамытудың 
болашағы 
 
және 
мәні. 
Кептірудің 
әдістері 
мен 
түрлері.  Кептірудің  өлшемі. 
Құрғатудың 
топырақ 
пен 
өсімдікке  әсері.  Кептірілген 
мелорацияның  экономикалық 
тиімділігі. 
Кептірілетін 
жүйелердің    үлгілері  мен 
түрлері, 
оларды 
пайдалану 
жағдайлары. 
Эксплуатация  қызметінің  мәні. 
Эксплуатация 
қызметінің 
ұйымы. 
Шаруашылықтағы 
және 
саладағы 
басқару 
қызметінің 
штаты 
және 
құрылымы.  Реттелген  суару 
кестесінің  жоспарын    жүзеге 
асыру 
жұмыстарын 
ұйымдастыру. 
 Кептіргіштің  жүйелерін 
анықтау.  Құрғатылатын 
аумақтағы 
топырақ 
суының 
режимін 
қадағалау.      Судың 
режимінің  шаруашылық  
және  жүйелік  жоспарын 
жасау. 
Кептірілетін 
аумақтағы 
топырақ 
суының 
режимдерін 
бақылау.  Құралдар  мен 
желілер 
жүйелері  
жұмысының 
тиімділігі 
және 
жағдайының 
бағасын 
бағалау. 
Эксплуатация  
шығындары.  

Мелиоранттық 
жүйені 
басқаруды 
қабылдау.   
қабылдау. 
Эксплуатациялық  гидрометр-
өлшем. 
хайуанаттар атласы. 
Оқу құралдары: 
Виноградарство 
Молдавии /Под ред. Л. 
М. Малтабара. — К., 
1968; Михайлюк И. В. и 
др. Высокоштамбовая 
культура винограда. — 
К., 1978;  
Агроуказания по 
виноградарству /Под ред. 
А. С. Субботовича, И. А. 
Шандру. — К., 2000; 
Серпуховитина К. А., 
Морозова Г. С. 
Промышленное 
виноградарство. — 
Москва, 1984; 
 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.93 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   29
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет