Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.51 Kb.
Pdf просмотр
бет9/14
Дата23.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
      Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
мазмұны 

Электроннды 
микропроцессор
лық техника 
Электронды 
микропроцессорлық 
жабдықтың құрылымын, 
тағайындалуын, пайдалану 
шарттарын білу; 
электронды 
микропроцессорлық 
жабдықтың электрлік, 
электрондық және кешендік 
жөндеу жолдары мен 
әдістері; қоданылатын  
электронды интегралдық 
микропроцессорлық 
сериялардың жұмыс 
архитектурасын және 
алгоритмін, командалар 
жүйесін, құрылғылар мен 
блоктарды бағдарламалау 
жолдары мен әдістерін, 
микропроцессорлар, 
Логикалық 
құрылғылар, типтік 
құрастырылған 
элеметтер. 
Триггерлер. 
Санағыштар. 
Регистрлер. Есте 
сақтау құрылғылары. 
Аналогтық 
түрлендіргіштердің 
элементтері және 
тораптары. Анологты-
цифрлық 
түрлендіргіштердің 
элементтері және 
тораптары. Микро-
процессорлық 
жүйелер. 
 
Логикалық 
құрылғылар, типтік 
құрастырылған 
элеметтер. Триггерлер. 
Санағыштар. 
Регистрлер. Есте 
сақтау құрылғылары. 
Аналогтық 
түрлендіргіштердің 
элементтері және 
тораптары. Анологты-
цифрлық 
түрлендіргіштердің 
элементтері және 
тораптары. Микропро-
цессорлық жүйелер. 
 
Чернышев А.Ю. 
Электронная микро-
процессорная техника 
: учебное посо-
бие/А.Ю.Чернышев, 
Е.А. Шутов.–Томск: 
Изд-во Томского по-
литехнического уни-
верситеты, 2-10.– 135  

электроавтоматика, 
станоктар және 
бағдарламамен 
басқарылатын 
жабдықтардың электронды 
құрылғыларының жөндеуге 
берілетен техикалық 
талаптарын; импортты 
интегралдық 
микросхемалар мен басқа 
жиынтықтаушы 
бұйымдардың аналогы; 
электротехника, 
радиотехника, 
микроэлектро-техника,  
бағдарламалау, нақты 
механика, автоматика, 
есептеуіш техника 
негіздері; кинематикалық 
жіберулер және техникалық 
желілер; АТЭ және қорек 
көздерін жөндеу кезіндегі 
стендтік жабдықтармен 
жұмыс әдістері; бақылау-
өлшеу аппаратураларының 
және сынақ стендінің 
құрамы, типтері және 
жұмыс істеу әдістері. 

 
H.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Металлды дәнекерлеуге және кесуге 
арналған машиналар мен аппараттардың 
барлық типтері металлды дәнекерлеу 
мен кесудің ұтымды тәртібі берілген 
технологиялық үдеріске сай орнатылған 
технологиялық үдерісін жүргізу 
кезіндегі шектеулі жауаптылық өз 
бетімен тапсырмаларды анықтау, 
ұйымдастыру және бағынышты 
жұмыскерлердің нормаларды 
орындауына бақылау басшылық  
нормаларымен  іске асырылатын 
атқарушылық-басқарушылық қызмет. 
Электронды техниканың тәжірибелік үлгілерін 
өңдеуге және құрастыруға, жабдықтарды  
интегралды сұлбалардың микропроцессорлық 
сериялары базасы бағдарламалық 
басқаруымен, бағдарламалық басқару 
құрылғысымен және жабдық жұмысның 
сенімділігін жоғарылатуға бағытталған 
электроавтоматикамен жабдықтарды 
жаңартуға қатысу. Жабдықтың электронды, 
электрлік және электромеханикалық 
элементтеріне кешенді техникалық қызмет, 
ЭЕМ, бағдарламалық басқарылатын көп 
операциялы стоноктардың басқарушы 
модульдері, жұмыстандырылған техникалық 
кешен (ЖТК), созылмалы өндірістік жүйелер 
(СӨЖ), персоналды ЭЕМ және телеөңдеуші 
жүйелердің терминалды құрылғылары, 
бақылау-өлшеу құралдары, автоматика және 
электроавтоматика құралдары, есептеу 
техникасы жүйесі, станоктар және 
бағдарламамен басқарылатын құрылғысы 
басқа да жабдықтар.Микроэлектронды және 
интегралды сұлбалар негізінде 
жобаланғанэлектронды құрылғыларды жөндеу, 
Электронды микропроцессорлық 
жабдықтың құрылымын, 
тағайындалуын, пайдалану 
шарттарын білу; электронды 
микропроцессорлық жабдықтың 
электрлік, электрондық және 
кешендік жөндеу жолдары мен 
әдістері; қоданылатын  электронды 
интегралдық микропроцессорлық 
сериялардың жұмыс 
архитектурасын және алгоритмін, 
командалар жүйесін, құрылғылар 
мен блоктарды бағдарламалау 
жолдары мен әдістерін, 
микропроцессорлар, 
электроавтоматика, станоктар 
және бағдарламамен басқарылатын 
жабдықтардың электронды 
құрылғыларының жөндеуге 
берілетен техикалық талаптарын; 
импортты интегралдық 
микросхемалар мен басқа 
жиынтықтаушы бұйымдардың 
аналогы; электротехника, 

түзеу және сынау. Бағдарламаны қолмен енгізу 
және оларды бағдарламасен басқару жүйесінде 
өңдеу. Жұмысты жаңа техниканың сериялық 
үлгілерінде орындау. Есептеу техникасы, 
автоматика құралдары, бақылау өлшеу 
аспаптары мен қондырғылар, станоктар және 
бағдарламалық басқарумен және тораптарды, 
қалпына келтіру жабдықтары, блоктарды және 
механизмдерді  қалпына келтіру жабдықтары 
жүйелерінің бас тарту тасқындарын жою. 
Электронды микропроцессорлық жабдықты 
бағдарламалық, микробағдарламалық 
пакеттерді қолданып диагностикалау. 
Пропорционалды және пропорционалды емес 
электр желілерінің электронды бөліктерін 
жөндеу, реттеу және қызмет көрсету. Қызмет 
көрсетілктілетін жабдықтардың тораптарын, 
блоктарын және механизмдерін орнату. 
радиотехника, микроэлектро-
техника,  бағдарламалау, нақты 
механика, автоматика, есептеуіш 
техника негіздері; кинематикалық 
жіберулер және техникалық 
желілер; АТЭ және қорек көздерін 
жөндеу кезіндегі стендтік 
жабдықтармен жұмыс әдістері; 
бақылау-өлшеу аппаратураларының 
және сынақ стендінің құрамы, 
типтері және жұмыс істеу 
әдістері;СӨЖ құру принципі.  
 
H.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 
Элементтер  
Өлшемдер 
Оқып білу: 
 Электронды микропроцессорлық жабдықтың құрылымын, 
тағайындалуын, пайдалану шарттарын білу; электронды 
микропроцессорлық жабдықтың электрлік, электрондық және 
кешендік жөндеу жолдары мен әдістері; қоданылатын  
электронды интегралдық микропроцессорлық сериялардың 
Білу: 
 Электронды микропроцессорлық жабдықтың құрылымын, 
тағайындалуын, пайдалану шарттарын білу; электронды 
микропроцессорлық жабдықтың электрлік, электрондық және 
кешендік жөндеу жолдары мен әдістері; қоданылатын  
электронды интегралдық микропроцессорлық сериялардың 

жұмыс архитектурасын және алгоритмін, командалар 
жүйесін, құрылғылар мен блоктарды бағдарламалау 
жолдары мен әдістерін, микропроцессорлар, 
электроавтоматика, станоктар және бағдарламамен 
басқарылатын жабдықтардың электронды құрылғыларының 
жөндеуге берілетен техикалық талаптарын; импортты 
интегралдық микросхемалар мен басқа жиынтықтаушы 
бұйымдардың аналогы; электротехника, радиотехника, 
микроэлектро-техника,  бағдарламалау, нақты механика, 
автоматика, есептеуіш техника негіздері; кинематикалық 
жіберулер және техникалық желілер; АТЭ және қорек 
көздерін жөндеу кезіндегі стендтік жабдықтармен жұмыс 
әдістері; бақылау-өлшеу аппаратураларының және сынақ 
стендінің құрамы, типтері және жұмыс істеу әдістері. 
жұмыс архитектурасын және алгоритмін, командалар жүйесін, 
құрылғылар мен блоктарды бағдарламалау жолдары мен 
әдістерін, микропроцессорлар, электроавтоматика, станоктар 
және бағдарламамен басқарылатын жабдықтардың 
электронды құрылғыларының жөндеуге берілетен техикалық 
талаптарын; импортты интегралдық микросхемалар мен басқа 
жиынтықтаушы бұйымдардың аналогы; электротехника, 
радиотехника, микроэлектро-техника,  бағдарламалау, нақты 
механика, автоматика, есептеуіш техника негіздері; 
кинематикалық жіберулер және техникалық желілер; АТЭ және 
қорек көздерін жөндеу кезіндегі стендтік жабдықтармен жұмыс 
әдістері; бақылау-өлшеу аппаратураларының және сынақ 
стендінің құрамы, типтері және жұмыс істеу әдістері. 
 
I.1 Модулінің технологиялық картасы:  «Техникалық құжаттаманы толтыру, жасалған жұмысты саралау»  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
      Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:54 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу 
құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны  Тәжірибелік оқы-
тумазмұны 

Технологиялық 
жабдықтың 
құрылысы 
Кәсіпорындағы 
жабдықтың техникалық 
қызмет көрсету және 
жөндеу мазмұнын, 
тағайындалуы және 
мәнін білу; нормативті-
Қызмет көрсететін жабдықты 
жөндеу түрлері. Күрделі 
бөлшектер, тораптар және 
қажет жабдықтаудың 
сызбасын жасау. Қызмет 
көрсететін жабдықты 
Тез 
тозатын 
жабдықтар, 
саймандар 
және 
құралдардың 
сызбаларын  жасау; 
арнайы 
және 
Техникалық 
оқу 
құралдары:  
-
мультимедия
лық проек-

техникалық құжаттама; 
Ұйымның, цехтың 
жөндеу базасы; 
техникалық қызмет 
көрсету түрлері: 
(ауысым ішілік) қызмет 
көрсету, 
профилактикалық 
тексеру, периодты 
тексеру, қадағалау; 
бақылау, техникалық 
күйінің диагностикасы, 
электротехникалық, 
технологиялық 
жабдықтың электронды 
және механикалық 
қондырғыларының 
қателіктерін табу және 
жою; бақылау-
диагностикалық 
аппаратураларды 
қолдану; 
технологиялық 
жабдықтың техникалық 
күйін  
Компьютерлік жүйемен 
бақылау; механикалық, 
электрлік, 
технологияық үдеріс 
өзгергенде жаңалау. 
Жөнделген жабдықты тексеру, 
арнайы технологиялық 
жабдықты термокамерада 
төмендетілген және 
жоғарылатынған 
температурада климаттық 
сынамалар жүргізу. Арнайы 
және технологиялық жабдыққа 
орта және күрделі жөндеуге 
арналған ақаулар тізімдемесін 
жасау. 
 
технологиялық 
жабдықтың 
орта 
және 
күрделі 
жөндеуіне 
ақаулықтар 
тізімдемесін жасау. 
 
тор; - ноут-
бук; - экран; 
-дыбыстық 
құрылғы,  
 – 
практикалық 
сабақтарға 
арналған 
слайд және 
электронды 
презентациял
ар түріндегі 
сызбалар. 
Оқу 
құралдары:  
Электронная 
техника: 
учеб.  пособие 
для 
студ.сред.про
ф.  образова-
ния/ 
Б.И.Горошко
в.-  2-е  изд., 
стер.-  М.:  Из-
дательский 
центр  "Ака-
демия", 

радиоэлектронды, 
вакуумдық, газды, 
оптикалық, 
пневматикалық 
технологиялық 
жабдықтарды жөндеу 
әдістері; жабдықтарды 
жөндеу түрлері: кезекті, 
күрделі (көлемі, 
периодтылығы, 
жалғасуы, еңбек көлемі, 
саны); жөндеу қызметін 
ұйымдастыру 
формалары: 
орталықсыздандыру, 
орталықтандыру, 
аралас; жөндеуді 
дайындау формалары: 
(құрылымдық, 
технологиялық, 
материалдық, 
техникалық, 
ұйымдастырушылық); 
жөндеу құжаттамасы; 
жөндеу жұмысының 
әдістері; технологиялық 
жөндеудің жалпы 
принциптері; жөндеу 
2008.- 320 с 
 

өлшемдері мен жөндеу 
бөлшектерінің 
принциптері; типтік 
бөлшектер мен 
тораптардың 
сипаттамалық 
қателіктері және 
жөндеу: жіберу 
(созылмалы, 
бұрандалы, тісті, 
бұрымдықты), 
муфталар, мойынтіректі 
тораптар, бағыттаушы, 
бұрандаушы 
байланыстар, 
корпустық бөлшектер; 
технологиялық 
жабдықтың 
мамандандырылған 
жөндеу ерекшеліктері; 
техникалық қызмет 
көрсетудің және 
технологиялық 
жабдықты, құралды 
және сайманды 
жөндеудің 
технологиялық 
үдерістерін 

бағдарламалау 
негіздері;  
технологиялық 
жабдықты қызмет 
көрсетумен және 
жөндеумен басқарудың 
компьютерлік 
жүйелері. 

Электронды 
техниканы 
пайдалану, жөндеу 
және бақылау 
 
Қызмет көрсететін 
жабдықтың, бақылау-
сынау құрылғысының 
және аспаптардың 
конструкциясын және 
құрылысын білу.и 
приборов. 
Электронды 
техника 
элементтерін 
дайындаудың 
технологиясы; 
электронды 
техника  бұйымдарын  өндіруге 
арналған 
технологиялық 
жабдық; 
технологиялық 
жабдықты 
монтаждау 
технологиясы; 
монтаждау 
жұмыстары 
барысындағы 
техника қауіпсіздігі ережелері; 
технологиялық 
жабдықтың 
құрылысы  және  әрекет  ету 
принципі;  көтеру-транспортты 
машиналар 
мен 
механизмдердің 
құрылымы 
мен 
пайдалану 
ережесі; 
монтаждау 
жұмыстары 
технологиясы және өткізу реті; 
бақылау-өлшеу аспаптарының, 
құралдарының  және  реттеу 
Жөндеу 
жұмыстарының 
орындалуы және 
электронды 
техника жұмысын 
бақылау 
Техникалық 
оқу 
құралдары:  
-
мультимедия
лық проек-
тор; - ноут-
бук; - экран; 
-дыбыстық 
құрылғы,  
 – 
практикалық 
сабақтарға 
арналған 
слайд және 
электронды 
презентациял
ар түріндегі 
сызбалар. 
Оқу 

құрылғыларының түрлері және 
пайдалану  ережелері;    сынау 
тұрлері  және  оларды  өткізу 
реті; 
монтаждан 
кейін 
технологиялық 
жабдықты 
пайдалануға  беру  ережесі; 
электрлік 
машиналардың 
жалпы  теориясы,  олардың 
техникалық  сипаттамасы  және 
параметрлері, 
электрлік 
машиналардың 
түрлерінің 
ерекшеліктері; 
электронды 
каскадтардың 
жұмыс 
принциптері; 
өлшемдік 
тізбектерді  есептеудің  негізгі 
әдістері. 
құралдары:  
Усеинов А.Р.  
Применение 
вычислитель-
ной техники 
при поверке и 
калибровке 
средств элек-
трических 
измерений.- 
М.: Издатель-
ство: АСМС.- 
1998 г. 

Жабдықты 
жұмысқа дайындау 
 
Қызмет көрсететін 
жабдықтың жұмыста 
қателіктерін табу және 
оны жоюды білу. 
Сауда-технологиялық 
жабдықтың тағайындалуы, 
типтері, техникалық 
сипаттамалары, құрылысы, 
әрекет принципі, принципалды 
электрлік, кинематикалық 
және гидравликалық 
сызбалары; механикалық және 
жылулық жабдықтың монтаж, 
демонтаж, түзету, пайдалануға 
беру, техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу 
 
 

жұмыстары үдерістері;  
жабдықтың, қосу-қорғау және 
реттеу аппаратурасының 
қателіктерін анықтау және 
жою жолдары; әмбебап және 
арнайы құралдар мен 
аспаптардың құрылысы, 
жабдықты техникалық 
пайдалану мәні және мазмұны; 
жабдықты рационалды 
пайдалану ережесі; жабдықты 
пайдаланудың техникалық 
деңгейінің көрсеткіші; 
техникалық пайдаланудың 
нормативті базасы; 
пайдаланудың техникалық 
құжаттамасы, түрлері және 
негізгі құрамы; жабдық жұмыс 
қабілетінің бұзылуы бойынша 
пайдалану күйлері; сенімділік 
мәселелері; сенімділік 
статистистикалық және 
физикалық теориялары; 
компоненттер, аппаратуралар 
және жабдықтардың жалпылай 
сенімділік мәселелерінің 
ерекшелігі;  жабдықтың 
сенімділік, техника-

экономикалық мәні бойынша 
мемлекеттік стандартта 
қарастырылған негізгі 
түсініктері, көрсеткіштері; 
сенімділікті болжауға 
қолданылатын статистикалық 
заңдылық (экспоненциалды, 
нормалық заңдар); бас тарту 
интенсивтілігінің 
статистикалық заңдылығы; 
құрастыру, дайындау, 
пайдалану кезеңдерінде 
жабдықты сенімділікпен 
қамтамасыз етудің инженерлік 
көрсеткіштері мен әдістері; 
өлшегіш түрлендіргіштердің 
негізгі әдістері; өлшеу 
технологиясы, өлшеу 
құралдары, классификациясы, 
әрекет принциптері; сезімтал 
элементтердің 
классификациясы мен 
тағайындалуы; өлшеу 
құралдары құрылымы; 
аспаптың мемлекеттік жүйесі 
туралы түсінік; салмақ 
құрылғылары; бақылау-өлшеу 
аспаптары мен орташа 

қиындықты аппараттардың 
тағайындалуы мен әрекет 
принципі; оптика-
механикалық өлшеу 
құралдары; жазатын, тіркейтін 
машиналар; автоматты басқару 
және реттеу туралы негізгі 
түсінік; жөндеу 
жұмыстарының негізгі 
кезеңдері; жұмыс жасауға 
арналған құралдар және 
әдістер; әмбебап және арнайы 
саймандары мен бақылау-
өлшеу құралдарын қолдану 
ережелері; өлшеу дәлдігіне 
температураның әсері; жөндеу 
кезінде қолданылатын негізгі 
материалдар қасиеті; жөндеу 
және монтаждау сапасын 
бақылау әдістері мен 
құралдары; антикоррозиялы 
майлар, бояулардың түрлері 
мен қасиеттері; бөлшектерді 
термоөңдеу әдістері; сынау 
әдістері мен құралдары; 
аспапты, механизмдерді және 
аппараттарды пайдалануға 
беру мен сынаудың 

техникалық құжаттамасы; 
негізгі технологиялық 
машиналар мен кешендердің 
техника-экономикалық 
көрсеткіштері. 
 
I.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Қызмет көрсететін жабдық пен сайманды бақылау, 
пайдалану және жөндеу кезіндегі шектеулі 
жауаптылық пен белгілі дербестік деңгейі басшылық  
нормаларымен  іске асырылатын атқарушылық 
қызмет. 
Автоматтар, жартылай автоматтар 
және автоматты желілердің негізгі 
механизмдерін жұмыс кезінде 
және кезекті жөндеуде шағын  
түзету жұмыстары. 
Қызмет көрсететін жабдықтың, 
бақылау-сынау құрылғысының 
және аспаптардың 
конструкциясын және құрылысын 
білу. 
 
I.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 
Элементтер  
Өлшемдер 
Кәсіпорындағы жабдықтың техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
мазмұнын, тағайындалуы және мәнін білу; нормативті-техникалық 
құжаттама; 
Ұйымның, цехтың жөндеу базасы; техникалық қызмет көрсету 
түрлері: (ауысым ішілік) қызмет көрсету, профилактикалық тексеру, 
периодты тексеру, қадағалау; бақылау, техникалық күйінің 
диагностикасы, электротехникалық, технологиялық жабдықтың 
электронды және механикалық қондырғыларының қателіктерін табу 
және жою; бақылау-диагностикалық аппаратураларды қолдану; 
Техникалық қызмет көрсету түрлері: (ауысым 
ішілік) қызмет көрсету, профилактикалық тексеру, 
периодты тексеру, қадағалау; бақылау, 
техникалық күйінің диагностикасы, 
электротехникалық, технологиялық жабдықтың 
электронды және механикалық қондырғыларының 
қателіктерін табу және жою; бақылау-
диагностикалық аппаратураларды қолдану; 
технологиялық жабдықтың техникалық күйін  

технологиялық жабдықтың техникалық күйін  
Компьютерлік 
жүйемен 
бақылау; 
механикалық, 
электрлік, 
радиоэлектронды,  вакуумдық,  газды,  оптикалық,  пневматикалық 
технологиялық  жабдықтарды  жөндеу  әдістері;  жабдықтарды  жөндеу 
түрлері:  кезекті,  күрделі  (көлемі,  периодтылығы,  жалғасуы,  еңбек 
көлемі,  саны);  жөндеу  қызметін  ұйымдастыру  формалары: 
орталықсыздандыру,  орталықтандыру,  аралас;  жөндеуді  дайындау 
формалары: 
(құрылымдық, 
технологиялық, 
материалдық, 
техникалық,  ұйымдастырушылық);  жөндеу  құжаттамасы;  жөндеу 
жұмысының әдістері; технологиялық жөндеудің жалпы принциптері; 
жөндеу  өлшемдері  мен  жөндеу  бөлшектерінің  принциптері;  типтік 
бөлшектер мен тораптардың сипаттамалық қателіктері және жөндеу: 
жіберу  (созылмалы,  бұрандалы,  тісті,  бұрымдықты),  муфталар, 
мойынтіректі  тораптар,  бағыттаушы,  бұрандаушы  байланыстар, 
корпустық 
бөлшектер; 
технологиялық 
жабдықтың 
мамандандырылған  жөндеу  ерекшеліктері;  техникалық  қызмет 
көрсетудің  және  технологиялық  жабдықты,  құралды  және  сайманды 
жөндеудің  технологиялық  үдерістерін  бағдарламалау  негіздері;  
технологиялық  жабдықты  қызмет  көрсетумен  және  жөндеумен 
басқарудың компьютерлік жүйелері. 
Компьютерлік  жүйемен  бақылау;  механикалық, 
электрлік,  радиоэлектронды,  вакуумдық,  газды, 
оптикалық, 
пневматикалық 
технологиялық 
жабдықтарды жөндеу әдістері; 
 
 
I.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Қызмет көрсететін жабдық мен 
саймандарды бақылау, пайдалану 
және жөндеу кезіндегі шектеулі 
жауаптылық пен белгілі дербестік 
Электронды блоктар мен тораптардың 
қателіктерін ауыстыру блогына немесе 
типтік элементті бағдарламалық 
құралдар немесе автономды 
Электронды микропроцессорлық жабдықтың 
құрылымын, тағайындалуын, пайдалану 
шарттарын білу; электронды 
микропроцессорлық жабдықтың электрлік, 

деңгейі басшылық  нормаларымен  
іске асырылатын атқарушылық 
қызмет. Техникалық 
құжаттаманы толтыру, жасалған 
жұмысты саралау. 
аспаптармен ауыстырғанға дейінгі 
дәлдікпен диагностикалау. 
Электронды, электрлік және 
электромеханикалық блоктар мен 
тораптарды, электрондық құрылғылар 
платалары, аналогты-цифрлық 
құрылғылар, реттелетін электр 
желілерін, бағдарламалық басқару 
құралдарын жөндеу және реттеу. 
 
электрондық және кешендік жөндеу жолдары 
мен әдістері; қоданылатын  электронды 
интегралдық микропроцессорлық сериялардың 
жұмыс архитектурасын және алгоритмін, 
командалар жүйесін, құрылғылар мен 
блоктарды бағдарламалау жолдары мен 
әдістерін, микропроцессорлар, 
электроавтоматика, станоктар және 
бағдарламамен басқарылатын жабдықтардың 
электронды құрылғыларының жөндеуге 
берілетен техикалық талаптарын; импортты 
интегралдық микросхемалар мен басқа 
жиынтықтаушы бұйымдардың аналогы; 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет