Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банк


изд.,  стер.-  М.:  Изда- тельский  центр  "Ака- демия", 2008.- 320 сжүктеу 4.51 Kb.
Pdf просмотр
бет8/14
Дата23.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14

 
изд.,  стер.-  М.:  Изда-
тельский  центр  "Ака-
демия", 2008.- 320 с 
 

орталықтандыру, аралас; 
жөндеуді дайындау 
формалары: 
(құрылымдық, 
технологиялық, 
материалдық, 
техникалық, 
ұйымдастырушылық); 
жөндеу құжаттамасы; 
жөндеу жұмысының 
әдістері; технологиялық 
жөндеудің жалпы 
принциптері; жөндеу 
өлшемдері мен жөндеу 
бөлшектерінің 
принциптері; типтік 
бөлшектер мен 
тораптардың 
сипаттамалық қателіктері 
және жөндеу: жіберу 
(созылмалы, бұрандалы, 
тісті, бұрымдықты), 
муфталар, мойынтіректі 
тораптар, бағыттаушы, 
бұрандаушы байланыстар
корпустық бөлшектер; 
технологиялық 
жабдықтың 

мамандандырылған 
жөндеу ерекшеліктері; 
техникалық қызмет 
көрсетудің және 
технологиялық 
жабдықты, құралды және 
сайманды жөндеудің 
технологиялық 
үдерістерін 
бағдарламалау негіздері;  
технологиялық жабдықты 
қызмет көрсетумен және 
жөндеумен басқарудың 
компьютерлік жүйелері. 

Есептеуіш 
техника 
 
- электронды-есептеуіш 
техниканың әрекет ету 
принципі, құрылымы, 
сипаттамасы;  
- ақиқат кестелері, 
формулалар, логикалық 
алгебраның негізгі базисі, 
логикалық алгебраның 
заңдары, нормалық және 
жетілген нормалық 
формалар, логикалық 
функцияларды 
минимизациялау; 
-  микропроцессордың 
Электронды-септеуіш 
техника туралы негізгі 
мәліметтер; санау 
жүйелері, бір санау 
жүйесінен басқасына 
сандарды аудару, ондық 
емес арифметика ережесі, 
ЭЕМ-ның разрядты 
торына сандарды әкелу 
жолдары; ақпарат түрлері  
Және оларды ЭЕМ-ның 
разрядты торына әкелу 
жолдары; ЭЕМ-ның 
логикалық негіздері; 
Есептеуіш 
техникамен 
жұмыстарды 
орындау 
 
Техникалық оқу 
құралдары:  
-мультимедиялық 
проектор; - ноутбук; - 
экран; 
-дыбыстық құрылғы,  
 – практикалық 
сабақтарға арналған 
слайд және 
электронды 
презентациялар 
түріндегі сызбалар. 
Оқу құралдары:  
Усеинов А.Р.  Приме-

архитектурасы және оның 
элементтері, 
микропроцессордың 
командаларының жүйесі, 
командалардың орындалу 
тәртібі, 
микропроцессордың 
жұмыс циклі; 
 
 
элементар логикалық 
функциялар; 
микропроцессорлық 
жүйелердің негіздері; 
есептеуіш техниканың 
типтік тораптары мен 
құрылғысы; жад 
құрылғысының құру 
принципы және 
құрылымы; есептеуіш 
техниканың ұйымдастыру 
интерфейсі; есептеуіш 
техниканың перифериялы 
құрылғысы; ЭЕМ 
жұмысындағы аппараттық 
және бағдарламалық 
қамтамасыздандырудың 
өзара әрекеті. 
нение вычислитель-
ной техники при по-
верке и калибровке 
средств электрических 
измерений.- М.: Изда-
тельство: АСМС.- 
1998 г. 

Электротехника 
және 
микро-
электроника 
негіздері 
Электрлік 
сұлбалардың 
параметрлерін 
өлшеу; 
электр-өлшеуіш 
аспаптарды 
пайдалану; 
жасалатын 
жұмыстардыңсапасын 
бақылау; 
әр 
түрлі 
параметрлердің  сапасын 
бақылау; 
нұсқамалық 
құжаттаманы оқу; 
Электр 
тізбектерін 
есептеу  әдістері;  типтік 
электронды 
құрылғылардың 
жұмыс 
істеу 
принципі; 
техникалық терминология 
 
Электрлік 
сұлбалардың 
параметрлерін 
есептеу, электр-
өлшеуіш аспаптарды 
пайдалану, әр түрлі 
параметрлерге 
бақылау жүргізу 
Синдеев Ю.Г. Элек-
тротехника с основа-
ми электроники: 
Учебное пособие для 
учащихся профессио-
нальных училищ, ли-
цеев и колледжей / 
Ю.Г.Синдеев. 6-изд-
е.- Ростов н/Д: Фе-
никс, 2005.- 368 с. 


Техникалық 
механика 
негіздері 
Денеге 
әсер 
ететін 
статикалық 
және 
динамикалық  күштердің 
есептеулерін 
жүргізу; 
беттер 
өлшемдерінің 
ауытқуын анықтау; беттер 
өлшемдерін 
бағалауға 
арналған 
өлшеу 
құралдарын қолдану; 
 
 
Теориялық  механиканың 
негізгі  түсініктері  мен 
аксиомалары;  тепе-теңдік 
және 
дененің 
орын 
ауыстыру 
заңдары; 
мехнизмдердің 
кинематикалық 
сызбалары; 
электронды 
машина 
құрастыруда 
қолданылатын 
типтік 
бөлшектер 
және 
құрастыру 
механизмі; 
жабдықтағы  бөлшектерді 
байланыстыру  тәсілдері; 
айналмалы 
қозғалысты 
жіберу  және  қозғалысты 
тудыру 
түрлері; 
өзараауысу 
түсінігі, 
рұқсат  ету  және  қондыру 
жүйелері; 
өлшеу 
техникасы 
негіздерінің 
әдістері 
және 
өлшеу 
құралдары.  
Денеге әсер ететін 
статикалық күштерді 
есептеу; Денеге әсер 
ететін динамикалық 
күштерді есептеу. 
 
Оқу 
тәртібін 
іске 
асыру 
«Техникалық 
механика  негіздерін» 
оқу 
кабинетінің 
болуын  талап  етеді. 
«Техникалық 
механика 
негіздері» 
кабинетінің 
жабдықтары: 
-білім 
алушылардың 
санына  қарай  орын 
сандары; 
-оқытушының  жұмыс 
орны; 

«Машина 
бөлшектері 
және 
механизмдер» 
оқу-
көрнекілігі  тәртібінің 
кешені; 
- бөлшектер үлгілері; 

механизмдердің 
көлемді үлгілері; 
-бақылау-өлшеу 
құралдары; 
Оқытудың 
техникалық 
құралдары: 
-лицензиялы 

бағдарламамен 
қамтамасыздандырыл
ған  компьютер  және 
мультимедиапроектор.  
Негізгі дерек көздері: 
1. 
Вереина 
Л.И., 
Краснов М.М. Основы 
технической  механи-
ки: 
Учебник 
для 
начального  професси-
онального  образова-
ния  –  М.:  Издатель-
ский  центр  «Акаде-
мия», 2011. -207с 
2.  Зайцев  С.А.,  Кура-
нов  А.Д.,  Толстов 
А.Н.  Допуски  и  тех-
нические  измерения  в 
машиностроении: 
Учебное  пособие  для 
начального  професси-
онального  образова-
ния  –  М.:  Издатель-
ский  центр  «Акаде-
мия», 2011. -180с 

Электронды 
микропроцес-
сорлық техника 
Электронды микропро-
цессорлық жабдықтың 
құрылымын, 
Логикалық құрылғылар, 
типтік құрастырылған 
элеметтер. Триггерлер. 
Логикалық 
құрылғылар, типтік 
құрастырылған 
Чернышев А.Ю. Элек-
тронная микропроцес-
сорная техника : 

тағайындалуын, 
пайдалану шарттарын 
білу; электронды 
микропроцессорлық 
жабдықтың электрлік, 
электрондық және 
кешендік жөндеу жолдары 
мен әдістері; қоданылатын  
электронды интегралдық 
микропроцессорлық 
сериялардың жұмыс 
архитектурасын және 
алгоритмін, командалар 
жүйесін, құрылғылар мен 
блоктарды бағдарламалау 
жолдары мен әдістерін, 
микропроцессорлар, 
электроавтоматика, 
станоктар және 
бағдарламамен 
басқарылатын 
жабдықтардың 
электронды 
құрылғыларының 
жөндеуге берілетен 
техикалық талаптарын
импортты интегралдық 
микросхемалар мен басқа 
Санағыштар. Регистрлер. 
Есте сақтау құрылғылары. 
Аналогтық 
түрлендіргіштердің 
элементтері және 
тораптары. Анологты-
цифрлық 
түрлендіргіштердің 
элементтері және 
тораптары. Микропроцес-
сорлық жүйелер. 
 
 
элеметтер. 
Триггерлер. 
Санағыштар. 
Регистрлер. Есте 
сақтау құрылғылары. 
Аналогтық 
түрлендіргіштердің 
элементтері және 
тораптары. 
Анологты-цифрлық 
түрлендіргіштердің 
элементтері және 
тораптары. Микро-
процессорлық 
жүйелер. 
 
учебное посо-
бие/А.Ю.Чернышев, 
Е.А. Шутов.–Томск: 
Изд-во Томского по-
литехнического уни-
верситеты, 2-10.– 135  

жиынтықтаушы 
бұйымдардың аналогы
электротехника, радиотех-
ника, микроэлектро-
техника,  бағдарламалау, 
нақты механика, автома-
тика, есептеуіш техника 
негіздері; кинематикалық 
жіберулер және 
техникалық желілер; АТЭ 
және қорек көздерін 
жөндеу кезіндегі стендтік 
жабдықтармен жұмыс 
әдістері; бақылау-өлшеу 
аппаратураларының және 
сынақ стендінің құрамы, 
типтері және жұмыс істеу 
әдістері. 
 
 
H.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Металлды дәнекерлеуге және кесуге 
арналған машиналар мен аппараттардың 
барлық типтері металлды дәнекерлеу мен 
кесудің ұтымды тәртібі берілген 
технологиялық үдеріске сай орнатылған 
Бақылау-өлшеу 
аспаптарының, 
автоматика  және  электроавтоматика 
құралдарының,  есептеуіш  техника 
жүйелерінің, 
көпоперациялы 
станоктар 
және 
басқа 
да 
Электронды құрылғылар мен 
блоктардың құрылымдық және электрлік 
ерекшеліктерін, жұмыс істеу алгоритмін 
және олардың басқа құрылғылармен 
өзара байланысын білу; электронды 

технологиялық үдерісін жүргізу кезіндегі 
шектеулі жауаптылық пен белгілі дербестік 
деңгейі басшылық  нормаларымен  іске 
асырылатын атқарушылық қызмет 
 
бағдарламамен 
басқарылатын 
жабдықтардың  электронды,  электрлік 
және 
электро-механикалық 
элементтеріне  кешенді  техникалық 
қызмет көрсету. Бағдарламаны қолмен 
енгізу  және  оларды  бағдарламасен 
басқару жүйесінде өңдеу.  
тораптар мен блоктарды диагностикалау 
әдістері және тестілеу жолдары; 
жабдыққа қызмет көрсету әдістері және 
реті; электронды құрылғыларға 
қойылатын техникалық талаптар; 
электротехника, радиотехника,  
бағдарламалау, нақты механика, 
автоматика, есептеуіш техника негіздері; 
кинематикалық жіберулер және 
техникалық желілер. 
 
H.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 
Элементтер  
Өлшемдер 
Оқып білу: 
Электронды құрылғылар мен блоктардың құрылымдық және 
электрлік ерекшеліктерін, жұмыс істеу алгоритмін және 
олардың басқа құрылғылармен өзара байланысы;  
Электронды  құрылғылар  мен  блоктардың  құрылымдық  және 
электрлік  ерекшеліктерін,  жұмыс  істеу  алгоритмін  және 
олардың басқа құрылғылармен өзара байланысын білу; 
Оқып білу: 
Орташа күрделі аспаптардың қателіктерінің себебін анықтау 
және  оларды  жою;  бақылау-өлшеу  аспаптарын  және 
автоматикаларды 
жндеуден 
кейін 
сынақтан 
өткізу; 
жабдықтау; 
Орташа  күрделі  аспаптардың  қателіктерінің  себебін  анықтау 
және  оларды  жою;  бақылау-өлшеу  аспаптарын  және 
автоматикаларды 
жндеуден 
кейін 
сынақтан 
өткізу; 
жабдықтау; 
Оқып білу: 
Орташа  күрделі  аспаптардың  қателіктерінің  себебін  білу; 
бақылау-өлшеу аспаптарын және автоматикаларды жндеуден 
кейін  сынақтан  өткізу  әдістері;  жабдықтау;  бақылау-өлшеу 
Орташа  күрделі  аспаптардың  қателіктерінің  себебін  білу; 
бақылау-өлшеу  аспаптарын  және  автоматикаларды  жндеуден 
кейін  сынақтан  өткізу  әдістері;  жабдықтау;  бақылау-өлшеу 
аспаптарын және  БӨАжА аспаптарын сынақтан кейін өткізу; 

аспаптарын  және    БӨАжА  аспаптарын  сынақтан  кейін 
өткізу;  жөндеу  жұмыстарын  жасау  кезіндегі  керек  құралдар 
мен саймандар; 
жөндеу  жұмыстарын  жасау  кезіндегі  керек  құралдар  мен 
саймандар; 
Оқып білу: 
Кәсіпорындағы жабдыққа техникалық қызмет көрсету және 
жөндеудің мәні, тағайындалуы және мазмұны; нормативті-
техникалық құжаттама; ұйымның, цехтың жөндеу базасы; 
техникалық қызмет көрсету түрлері: кезекті (ауысымішілік), 
қызмет көрсету, профилактикалық тексеріс, периодты 
тексеріс, қадағалау; технологиялық жабдықтың техникалық 
күйін бақылаудың компьютерлік жүйесі; механикалық, 
электрлік, радиоэлектронды,, вакуумдық, газды, оптикалық, 
пневматикалық технологиялық жабдықтарды жөндеу 
әдістемесі; жабдықты жөндеу түрлері: кезекті, күрделі 
жөндеу (көлемі, периодтылық, жалғасуы, жұмыс көлемі, 
саны);  жөндеу ызметтерін ұйымдастыру формалары: 
орталықтандырылмаған, орталықтандырылған, аралас; 
жөндеуге дайындау формалары (құрылымдық, 
технологиялық, материалды-техникалық
ұйымдастырушылық); жөндеу құжаттамасы; жөндеу жүргізу 
әдістері; жөндеу технологиясының жалпы принциптері; 
жөндеу өлшемдері және жөндеу бөлшектерінің принциптері; 
типтік бөлшектер мен тораптардың сипаттамалық 
қателіктері және жөндеу: жіберу (иілгіш, бұрандалы, тісті, 
бұрамдықты), муфталар, мойынтіректі тораптар, 
бағыттаушы,  бұрандалы байланыстырғыш, корпустық 
бөлшектер; технологиялық жабдықтың мамандандырылған 
түрлернің жөндеу ерекшеліктері;  технологиялық жабдық, 
Кәсіпорындағы жабдыққа техникалық қызмет көрсету және 
жөндеудің мәнін, тағайындалуын және мазмұнын білу; 
нормативті-техникалық құжаттама; ұйымның, цехтың жөндеу 
базасы; техникалық қызмет көрсету түрлері: кезекті 
(ауысымішілік), қызмет көрсету, профилактикалық тексеріс, 
периодты тексеріс, қадағалау; технологиялық жабдықтың 
техникалық күйін бақылаудың компьютерлік жүйесі; 
механикалық, электрлік, радиоэлектронды,, вакуумдық, газды, 
оптикалық, пневматикалық технологиялық жабдықтарды 
жөндеу әдістемесі; жабдықты жөндеу түрлері: кезекті, күрделі 
жөндеу (көлемі, периодтылық, жалғасуы, жұмыс көлемі, 
саны);  жөндеу ызметтерін ұйымдастыру формалары: 
орталықтандырылмаған, орталықтандырылған, аралас; 
жөндеуге дайындау формалары (құрылымдық, 
технологиялық, материалды-техникалық, 
ұйымдастырушылық); жөндеу құжаттамасы; жөндеу жүргізу 
әдістері; жөндеу технологиясының жалпы принциптері; 
жөндеу өлшемдері және жөндеу бөлшектерінің принциптері; 
типтік бөлшектер мен тораптардың сипаттамалық қателіктері 
және жөндеу: жіберу (иілгіш, бұрандалы, тісті, бұрамдықты), 
муфталар, мойынтіректі тораптар, бағыттаушы,  бұрандалы 
байланыстырғыш, корпустық бөлшектер; технологиялық 
жабдықтың мамандандырылған түрлернің жөндеу 
ерекшеліктері;  технологиялық жабдық, құралдар, 
саймандарға техникалық қызмет көрсету және жөндеудің 

құралдар, саймандарға техникалық қызмет көрсету және 
жөндеудің технологиялық үдерісінің негіздері; 
технологиялық жабдыққа қызмет көрсетумен және 
жөндеумен басқарылатын компьютерлік жүйелер 
технологиялық үдерісінің негіздері; технологиялық жабдыққа 
қызмет көрсетумен және жөндеумен басқарылатын 
компьютерлік жүйелер 
Оқып білу: 
- электронды-есептеуіш техниканың әрекет ету принципі
құрылымы, сипаттамасы;  
- ақиқат кестелері, формулалар, логикалық алгебраның 
негізгі базисі, логикалық алгебраның заңдары, нормалық 
және жетілген нормалық формалар, логикалық 
функцияларды минимизациялау; 
-  микропроцессордың архитектурасы және оның 
элементтері, микропроцессордың командаларының жүйесі, 
командалардың орындалу тәртібі, микропроцессордың 
жұмыс циклі; 
- электронды-есептеуіш техниканың әрекет ету принципі, 
құрылымы, сипаттамасы;  
- ақиқат кестелері, формулалар, логикалық алгебраның негізгі 
базисі, логикалық алгебраның заңдары, нормалық және 
жетілген нормалық формалар, логикалық функцияларды 
минимизациялау; 
-  микропроцессордың архитектурасы және оның элементтері, 
микропроцессордың командаларының жүйесі, командалардың 
орындалу тәртібі, микропроцессордың жұмыс циклі; 
Электрлік  сұлбалардың  параметрлерін  өлшеу;  электр-
өлшеуіш 
аспаптарды 
пайдалану; 
жасалатын 
жұмыстардыңсапасын  бақылау;  әр  түрлі  параметрлердің 
сапасын бақылау; нұсқамалық құжаттаманы оқу; 
Электрлік сұлбалардың параметрлерін өлшеу; электр-өлшеуіш 
аспаптарды  пайдалану;  жасалатын  жұмыстардыңсапасын 
бақылау;  әр  түрлі  параметрлердің  сапасын  бақылау; 
нұсқамалық құжаттаманы оқу; 
Денеге әсер ететін статикалық және динамикалық күштердің 
есептеулерін  жүргізу;  беттер  өлшемдерінің  ауытқуын 
анықтау;  беттер  өлшемдерін  бағалауға  арналған  өлшеу 
құралдарын қолдану. 
Денеге  әсер  ететін  статикалық  және  динамикалық  күштердің 
есептеулерін  жүргізу;  беттер  өлшемдерінің  ауытқуын 
анықтау;  беттер  өлшемдерін  бағалауға  арналған  өлшеу 
құралдарын қолдану. 
 
H.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   

Металлды дәнекерлеуге және кесуге 
арналған машиналар мен 
аппараттардың барлық типтері 
металлды дәнекерлеу мен кесудің 
ұтымды тәртібі берілген технологиялық 
үдеріске сай орнатылған 
технологиялық үдерісін жүргізу 
кезіндегі шектеулі жауаптылық пен 
белгілі дербестік деңгейі басшылық  
нормаларымен  іске асырылатын 
атқарушылық қызмет 
 
Бақылау-өлшеу аспаптарының, автоматика 
және электроавтоматика құралдарының, 
есептеуіш техника жүйелерінің, 
көпоперациялы станоктар және басқа да 
бағдарламамен басқарылатын 
жабдықтардың электронды, электрлік және 
электро-механикалық элементтеріне 
кешенді техникалық қызмет көрсету. 
Микроэлектронды және интегралды 
сұлбалар негізінде жобаланғанэлектронды 
құрылғыларды жөндеу, түзеу және сынау. 
Бағдарламаны қолмен енгізу және оларды 
бағдарламасен басқару жүйесінде өңдеу. 
Жұмысты жаңа техниканың сериялық 
үлгілерінде орындау. Есептеу техникасы, 
автоматика құралдары, бақылау өлшеу 
аспаптары мен қондырғылар, станоктар 
және бағдарламалық басқарумен және 
тораптарды, қалпына келтіру жабдықтары, 
блоктарды және механизмдерді  қалпына 
келтіру жабдықтары жүйелерінің бас тарту 
тасқындарын жою. Электронды 
микропроцессорлық жабдықты 
бағдарламалық, микробағдарламалық 
пакеттерді қолданып диагностикалау. 
Пропорционалды және пропорционалды 
емес электр желілерінің электронды 
бөліктерін жөндеу, реттеу және қызмет 
Электронды микропроцессорлық 
жабдықтың құрылымын, 
тағайындалуын, пайдалану шарттарын 
білу; электронды микропроцессорлық 
жабдықтың электрлік, электрондық 
және кешендік жөндеу жолдары мен 
әдістері; қоданылатын  электронды 
интегралдық микропроцессорлық 
сериялардың жұмыс архитектурасын 
және алгоритмін, командалар жүйесін, 
құрылғылар мен блоктарды 
бағдарламалау жолдары мен әдістерін, 
микропроцессорлар, 
электроавтоматика, станоктар және 
бағдарламамен басқарылатын 
жабдықтардың электронды 
құрылғыларының жөндеуге берілетен 
техикалық талаптарын; импортты 
интегралдық микросхемалар мен басқа 
жиынтықтаушы бұйымдардың аналогы; 
электротехника, радиотехника, 
микроэлектро-техника,  бағдарламалау, 
нақты механика, автоматика, есептеуіш 
техника негіздері; кинематикалық 
жіберулер және техникалық желілер; 
АТЭ және қорек көздерін жөндеу 
кезіндегі стендтік жабдықтармен жұмыс 
әдістері; бақылау-өлшеу 

көрсету. Қызмет көрсетілктілетін 
жабдықтардың тораптарын, блоктарын 
және механизмдерін орнату. 
аппаратураларының және сынақ 
стендінің құрамы, типтері және жұмыс 
істеу әдістері. 
 
H.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 
Элементтер  
Өлшемдер 
Оқып білу: 
 Электронды микропроцессорлық жабдықтың құрылымын, 
тағайындалуын, пайдалану шарттарын білу; электронды 
микропроцессорлық жабдықтың электрлік, электрондық және 
кешендік жөндеу жолдары мен әдістері; қоданылатын  
электронды интегралдық микропроцессорлық сериялардың 
жұмыс архитектурасын және алгоритмін, командалар 
жүйесін, құрылғылар мен блоктарды бағдарламалау 
жолдары мен әдістерін, микропроцессорлар, 
электроавтоматика, станоктар және бағдарламамен 
басқарылатын жабдықтардың электронды құрылғыларының 
жөндеуге берілетен техикалық талаптарын; импортты 
интегралдық микросхемалар мен басқа жиынтықтаушы 
бұйымдардың аналогы; электротехника, радиотехника, 
микроэлектро-техника,  бағдарламалау, нақты механика, 
автоматика, есептеуіш техника негіздері; кинематикалық 
жіберулер және техникалық желілер; АТЭ және қорек 
көздерін жөндеу кезіндегі стендтік жабдықтармен жұмыс 
әдістері; бақылау-өлшеу аппаратураларының және сынақ 
стендінің құрамы, типтері және жұмыс істеу әдістері. 
Білу: 
 Электронды микропроцессорлық жабдықтың құрылымын, 
тағайындалуын, пайдалану шарттарын білу; электронды 
микропроцессорлық жабдықтың электрлік, электрондық және 
кешендік жөндеу жолдары мен әдістері; қоданылатын  
электронды интегралдық микропроцессорлық сериялардың 
жұмыс архитектурасын және алгоритмін, командалар жүйесін, 
құрылғылар мен блоктарды бағдарламалау жолдары мен 
әдістерін, микропроцессорлар, электроавтоматика, станоктар 
және бағдарламамен басқарылатын жабдықтардың 
электронды құрылғыларының жөндеуге берілетен техикалық 
талаптарын; импортты интегралдық микросхемалар мен басқа 
жиынтықтаушы бұйымдардың аналогы; электротехника, 
радиотехника, микроэлектро-техника,  бағдарламалау, нақты 
механика, автоматика, есептеуіш техника негіздері; 
кинематикалық жіберулер және техникалық желілер; АТЭ және 
қорек көздерін жөндеу кезіндегі стендтік жабдықтармен жұмыс 
әдістері; бақылау-өлшеу аппаратураларының және сынақ 
стендінің құрамы, типтері және жұмыс істеу әдістері. 
 

H.2 Модулінің технологиялық картасы: «Аспаптардың көрсеткіштерін бақылау. Есептеу техникасы, автоматика құралдары, 
бақылау өлшеу аспаптары мен қондырғылар, станоктар және бағдарламалық басқарумен және тораптарды, қалпына келтіру 
жабдықтары, блоктарды және механизмдерді  қалпына келтіру жабдықтары жүйелерінің бас тарту тасқындарын жою» 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет