Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.51 Kb.
Pdf просмотр
бет6/14
Дата23.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Материалдардың 
кедергісінің 
негіздері.  
Негізгі  түсініктер.  Созу 
және  қысу.  Беріктілікке 
тексеру. 
Кесу 
және 
жапыру. 
Айналдыру. 
Беріктілік 
гипотезалары. 
Стержендер тұрақтылығы.  
Кинематика 
және 
динамика. 
Кинематика 
туралы  негізгі  түсініктер. 
Динамиканың 
негізгі 
 
Аркуша  А.И.  Тех-
ническая  механи-
ка:  Теоретическая 
механика и сопро-
тивление  материа-
лов:  Учеб.  для 
средних 
проф. 
учеб.  заведений.  -
3-е изд., испр. - М: 
Высш.шк.,  2000  - 
352 с. 

түсініктер 
мен 
аксиомалары.  Кинетоста-
тики әдістері. Жүмыс және 
қуат.  Динамиканың  жалпы 
теоремалары.  

Электротехник
а негіздері  
Электротехника 
негіздерін білу 
Ток  күші,  кернеу,  электр 
тогыеһның 
қуаты, 
өткізгіштер 
кедергісінің  
өлшем бірлігі.;  қарапайым 
электрлік,  магнитті  және 
электронды 
тізбектер 
негізгі 
параметрлерінің 
есептеулері 
мен 
өлшемдерің 
әдістері; 
тұрақты  және  айнымалы 
электр тогының қасиеттері; 
тізбектей  және  паралель 
өткізгіштердің  және  ток 
көзінің 
принциптері; 
электроөлшеуіш  аспаптар 
(амперметр, 
вольтметр), 
олардың  құрылысы,  әрекет 
ету  принципі  және  электр 
тізбегіне  қосу  ережесі; 
магнит  өрісінің  қасиеті; 
тұрақты  және  айнымалы 
электр 
тогының 
қозғалтқыштары,  олардың 
№1  Зертханалық  жұмыс. 
Зертханалық 
жұмыс 
өткізуді 
ұйымдастыру. 
Техника қауіпсіздігі. 
 
 
№2 
 
Зертханалық 
жұмыс. 
 
      Резистрлерді 
жалғауды үйрену.  
№3 
Зертханалық 
жұмыс. 
 
  Бізфазалы 
тізбектегі 
электр 
энергиясын өлшеу.  
№4 
Зертханалық 
жұмыс.  Тармақталмаған 
тізбектегі
 
айнымалы 
токты зерттеу.  
 №5 
Зертханалық 
жұмыс. 
Тармақталған 
тізбектегі
 
айнымалы 
токты зерттеу. 
 
  
№6 
Зертханалық 
жұмыс. 
 
Жұлдызшалы 
байланысқан  үш  фазалы 
тізбекті зеттеу.   
Петленко 
Б.И. 
Электротехника  и 
электроника  –  М. 
Академия. 2004г. 
Синдеев 
Ю.Г. 
Электротехника  – 
Ростов-на 
Дону. 
Феникс. 2000г. 
Новиков  П.Н.  За-
дачник  по  элек-
тротехнике  –  М. 
Академия. 2004г. 
 

құрылысы  және  әрекет  ету 
принципі;  пайдаланылатын 
аппараттағы 
электрқозғалтқышты  қосу 
және 
тоқтату 
ережесі; 
электрқозғалтқыштың 
сақтану 
аппаратурасы; 
қысқа тұйықталудан қорғау 
әдістері;  жерлендіру,  ша-
масын нөл ету. 
 
№7 
Зертханалық 
жұмыс. 
 
Үшбұрышты 
байланысқан  үш  фазалы 
тізбекті зеттеу.    
№8 
Зертханалық 
жұмыс. 
 
  Бірфазалы   
трансформаторды 
зерттеу. 
№9  Зертханалық  жұмыс. 
 
  
Үш 
фазалы  
қозғалтқышты зерттеу. 

Технологиялық 
үдерістің  бөлек 
операциялары  
Өңдеудің 
негізгі 
мәліметтері 
мен 
параметрлерін білу  
Механизмді  бөлшектеу,  
Механизм 
қозғалтқыштарын 
тазалау  (жуу).  Серіппелі 
қозғалтқышты 
құрастыру  және  жөндеу. 
Серәппені 
қосу 
және 
тілдерін 
аудару 
механизмінің 
құрастырылуы 
және 
жөндеу. 
Негізгі 
дөңгелекті 
жүйенің 
құрастырылуы 
және 
жөндеу. 
Тілдік 
мкханизмді 
құрастыру 
жәнежөндеу. 
Анкерлі 
қосу 
торабының 
Сағат 
механизмін 
жөндеу 
Харитончук  А.  П. 
Устройство  и  ре-
монт  часов:  Учеб-
ник 
для 
кад- 
массовых  профес-
сий.  —  2-е  изд., 
перераб.  М.:  Лег-
промбытиздат, 
1986.—352 с. 
 

құрастырылуы 
және 
жөнделуі. 
Баланс 
торабын 
өңдеу 
және 
құрастыру. 
Сағаттық 
механизмді 
қосу. 
Сағаттық 
механизмді 
реттеу. 
Сағаттық 
механизмді майлау. 
Қолсағаттарды  корпусқа 
орнану  механизмі.  Сағат 
тастарын  топтау.  Сағат 
механизміндегі  саңылауды 
реттеу.  Сағат  механизмі 
бөлшектерін 
магнитсіздендіру.  Сынған 
бұрандаларды алып тастау. 
Жаңа  бөлшектерді  жасау. 
Сағат 
әйнектерін 
дайындау.  
Циферблаттарды 
қайта 
орнату.  Сағат  құралын 
ұштау  
 
E.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Автоматтар, жартылай автоматтар, 
конвейерлер, автоматты желілер және 
Заводтық головканы білікпен, құлақшамен,  
жиекшемен және әр түрлі әрекеттер орындайтын 
Қызмет көрсететін 
жабдықтың кинематикалық, 

жабдықтарды жөндеу және реттеудің 
технологиялық үдерісін жүргізу 
кезіндегі шектеулі жауаптылық пен 
белгілі дербестік деңгейі басшылық  
нормаларымен  іске асырылатын 
атқарушылық қызмет  
 
манипуляторлардың екіден астам түрлері бар 
білезіктер мен автоматтық желілер құрастыруға 
арналған автоматтар және жартылай автоматтарды 
құрастыру. Жабдықтың жаңа үлгілерін сағаттарды 
құрастыру үшін жөндеу, оның жұмысына 
арналған қолайлы режимдерді орнату. 
 
электромехани және 
вакуумдық сұлбаларын білу; 
автоматтарды, жартылай 
автоматтарды және 
автоматты желілерді 
дәлдікке тексеру жолдарын, 
құрылысын және ережелерін 
біл; өңдеу технологиясы 
туралы негізгі мәліметтер; 
механика және 
электротехниканың 
теориялық негіздері.  
 
E. 1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:3 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. 
Қызмет 
көрсететін 
жабдықтың 
кинематикалық,  электромехани  және  ваку-
умдық  сұлбаларын  білу;  автоматтарды, 
жартылай  автоматтарды  және  автоматты 
желілерді дәлдікке тексеру  жолдарын және 
ережелерін білу.  
1.1 Құрылымдарға тексеріс жүргізу және негізгі тораптарды  жөндей білу 
2. 
Қызмет 
көрсететін 
жабдықтың 
құрылысын, жөндеу ережесін және дәлдікке 
тексере білу 
2.1 Бақылау-өлшеу құралдарын, саймандар мен аспаптарды жөндей білу 
3.  Күрделі  бақылау-өлшеу  құралдары  мен 
аспаптарының  құрылысын  және  қолдану 
3.1 Негізгі байланыс типтерінің реациясының бағытталуын анықтау. 
Құрылымдық, монтаждық және қарапайым принциполды электрлік 

ережесін білу 
сұлбаларды оқу; 
3.2 Тең әсер ететін күш жүйесін анықтау; 
3.3 Тең салмақты  күш жүйесін аналитикалық формада координат остердің 
бағытын рационалды таңдай отырып шешу;   
3.4 Күш жұбы моментін және күш жұбы жүйесінің нәтижелік жұбын 
анықтау;  
3.5 Нүктеге қатысты күш моментін есептеу;  
3.6 бір күшті және бір жұпты ерікті жазық күш жүйесін ауыстыру;  
3.7 тең әрекет етуші ерікті жазық күш жүйесін ауыстыру;  
3.8 бөрене жүйелердің тіректеріндегі реакцияны дұрыс шешімін тексеру 
арқылы анықтау; 
3.9 стандартты профильдерден құрылған фигуралардың ауырлық ортасын 
анықтау; 
3.10 қарапайым геометриялық фигуралардың моменттерін анықтау. 
3.11 бойлық күш және нормалық кернеу эпюраларын құру;  
3.12 анықталатын қырлы бөренелерді созу және қысу барысындағы 
беріктілік және қаттылық есебін жүргізу;  
3.13 кесу және жапыруға жұмыс істейтін бөлшектердің жобалық және 
тексеру есептерін жүргізу.   
4. Механики негіздерін білу. 
 
4.1 жасай білу:  

  қарапайым  электрлік,  магниттік  және  электронды  тізбекиердің  негізгі 
параметрлерін есептеу және өлшеу;  

 электрөлшеуіш аспаптарды жұмыс кезінде қолдану; 

  пайдаланылатын  жабдықта  орнатылған  электрқозғалтқыштарды  қосу 
және тоқтату; 
 

E.2 Модулінің технологиялық картасы: «Аспаптардың көрсеткіштерін бақылау. Қызмет көрсетуші жабдықты жөндеу 
барысында қажет техникалық есептеулерді орындау. Қызмет көрсетуші жабдықтың, қолданылатын саймандар мен құралдардың  
тез тозатын бөліктерінің сызбасын құру. Сағаттарды құрастыруға арналған жабдықтардың жаңа нұсқаларын түзету» 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 108 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқы-
тумазмұны 

Жабдық 
жұмысының 
оптималды 
рұқсат етілетін 
режимдерін 
есептеу және 
орнату. 
Білу керек: 
кинематикалық, 
электромеханикалық, 
оптикалық және 
вакуумдық сұлбалар; 
күрделі жабдықтың 
вакуумды және газды 
жүйелері; бағдарламалық 
басқарылатын 
қондырғылардың 
құрылымдық 
ерекшеліктері және 
жұмыс істеу принциптері; 
барлық жүйелердің 
бақылау-өлшеу 
құралдарының 
тағайындалуы, баптау 
ережелері және реттеу; 
қызмет көрсетуші 
жабдықтың жұмысында 
Механикалық, 
вакуумдық және 
электронды 
тораптардың тозуы, 
келтіру және 
ауыстыру   
Механикалық, 
вакуумдық және 
электронды 
тораптардың тозуы, 
келтіру және 
ауыстыруларды 
анықтау   
Техникалық 
оқу 
құралдары:  
-мультимедиялық 
проектор; - ноутбук; - 
экран; 
-дыбыстық құрылғы,  
 – 
практикалық 
сабақтарға  арналған 
слайд 
және 
электронды 
презентациялар 
түріндегі сызбалар. 
Оқу құралдары:  
Электронная  техни-
ка: учеб. пособие для 
студ.сред.проф. обра-
зования/ 
Б.И.Горошков.- 
2-е 
изд.,  стер.-  М.:  Изда-
тельский 
центр 

қателіктердің туу 
себептері және ескерту 
амалдары; жөндеудің 
барлық түрлерін жүргізу 
әдістемесі; жабдық 
жұмысы, сұлба 
элементтерін  ауыстыру 
және механизмдер 
режимін таңдаумен 
байланысты есептеулер. 
"Академия", 
2008.- 
320 с 
 
 
E.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
Элементтер  
Өлшемдер 
1. Оқып білу: кинематикалық, электромеханикалық, 
оптикалық және вакуумдық сұлбаларкүрделі жабдықтың 
вакуумды және газды жүйелері; бағдарламалық 
басқарылатын қондырғылардың құрылымдық 
ерекшеліктері және жұмыс істеу принциптері; барлық 
жүйелердің бақылау-өлшеу құралдарының тағайындалуы, 
баптау ережелері және реттеу; қызмет көрсетуші жабдықтың 
жұмысында қателіктердің туу себептері және ескерту 
амалдары; жөндеудің барлық түрлерін жүргізу әдістемесі; 
жабдық жұмысы, сұлба элементтерін  ауыстыру және 
механизмдер режимін таңдаумен байланысты есептеулер 
1.1 қызмет көрсетіп жатқан жабдыққа профилактика жүргізу 
(ауысымішілік), профилактикалық тексерулер, периодтық 
тексеріс, қадағалау; 
1.2 бақылау, техникалық күйіне диагностика жүргізу, 
технологиялық жабдыққа электротехникалық, электрлік 
және механикалық құрылғылардың қателіктерін табу және 
жою; 
1.3 технологиялық жабдықтың техникалық күйінің 
компьютерлік жүйесін жаңарту; 
1.4 жұмыстың әрбір түріне әдістеме қолдану;  
1.5 жабдықты жөндеу;  
1.6 жабдықтың, құралдың және сайманның техникалық 
қызмет көрсету және технологиялық жөндеу үдерісін 
бағдарламалау.   

 
F.1 Модулінің технологиялық картасы: «Техникалық құжаттаманы толтыру, жасалған жұмысты саралау»  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 3 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 54 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
мазмұны 

Технологиялық 
жабдықтың 
құрылысы  
Кәсіпорындағы 
жабдықтың 
техникалық қызмет 
көрсету және жөндеу 
мазмұнын, 
тағайындалуы және 
мәнін білу; нормативті-
техникалық құжаттама; 
Ұйымның, цехтың 
жөндеу базасы; 
техникалық қызмет 
көрсету түрлері: 
(ауысым ішілік) 
қызмет көрсету, 
профилактикалық 
тексеру, периодты 
тексеру, қадағалау; 
бақылау, техникалық 
күйінің диагностикасы, 
электротехникалық, 
технологиялық 
Қызмет көрсететін 
жабдықты жөндеу 
түрлері. Күрделі 
бөлшектер, тораптар 
және қажет 
жабдықтаудың 
сызбасын жасау. 
Қызмет көрсететін 
жабдықты 
технологияық үдеріс 
өзгергенде жаңалау. 
Жөнделген жабдықты 
тексеру, арнайы 
технологиялық 
жабдықты 
термокамерада 
төмендетілген және 
жоғарылатынған 
температурада 
климаттық сынамалар 
жүргізу. Арнайы және 
Тез  тозатын  жабдықтар, 
саймандар 
және 
құралдардың 
сызбаларын 
жасау; 
арнайы 
және 
технологиялық 
жабдықтың  орта  және 
күрделі 
жөндеуіне 
ақаулықтар  тізімдемесін 
жасау. 
 
Техникалық 
оқу 
құралдары:  
-мультимедиялық 
проектор;  -  ноут-
бук; - экран; 
-дыбыстық 
құрылғы,  
 – 
практикалық 
сабақтарға 
арналған 
слайд 
және  электронды 
презентациялар 
түріндегі 
сызбалар. 
Оқу құралдары:  
Электронная  тех-
ника:  учеб.  посо-
бие 
для 
студ.сред.проф. 
образования/ 
Б.И.Горошков.-  2-

жабдықтың 
электронды және 
механикалық 
қондырғыларының 
қателіктерін табу және 
жою; бақылау-
диагностикалық 
аппаратураларды 
қолдану; 
технологиялық 
жабдықтың 
техникалық күйін  
Компьютерлік 
жүйемен бақылау; 
механикалық, 
электрлік, 
радиоэлектронды, 
вакуумдық, газды, 
оптикалық, 
пневматикалық 
технологиялық 
жабдықтарды жөндеу 
әдістері; жабдықтарды 
жөндеу түрлері: 
кезекті, күрделі 
(көлемі, 
периодтылығы, 
жалғасуы, еңбек 
технологиялық 
жабдыққа орта және 
күрделі жөндеуге 
арналған ақаулар 
тізімдемесін жасау. 
 
е  изд.,  стер.-  М.: 
Издательский 
центр "Академия", 
2008.- 320 с 
 

көлемі, саны); жөндеу 
қызметін ұйымдастыру 
формалары: 
орталықсыздандыру, 
орталықтандыру, 
аралас; жөндеуді 
дайындау формалары: 
(құрылымдық, 
технологиялық, 
материалдық, 
техникалық, 
ұйымдастырушылық); 
жөндеу құжаттамасы; 
жөндеу жұмысының 
әдістері; 
технологиялық 
жөндеудің жалпы 
принциптері; жөндеу 
өлшемдері мен жөндеу 
бөлшектерінің 
принциптері; типтік 
бөлшектер мен 
тораптардың 
сипаттамалық 
қателіктері және 
жөндеу: жіберу 
(созылмалы, 
бұрандалы, тісті, 

бұрымдықты), 
муфталар, 
мойынтіректі тораптар, 
бағыттаушы, 
бұрандаушы 
байланыстар, 
корпустық бөлшектер; 
технологиялық 
жабдықтың 
мамандандырылған 
жөндеу ерекшеліктері; 
техникалық қызмет 
көрсетудің және 
технологиялық 
жабдықты, құралды 
және сайманды 
жөндеудің 
технологиялық 
үдерістерін 
бағдарламалау 
негіздері;  
технологиялық 
жабдықты қызмет 
көрсетумен және 
жөндеумен басқарудың 
компьютерлік 
жүйелері. 
 

F.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:3 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Қызмет көрсететін жабдық мен саймандарды 
бақылау, пайдалану және жөндеу кезіндегі шектеулі 
жауаптылық пен белгілі дербестік деңгейі 
басшылық  нормаларымен  іске асырылатын 
атқарушылық қызмет  
Автоматтар, жартылай автоматтар 
және автоматты желілердің негізгі 
механизмдерін жұмыс кезінде және 
кезекті жөндеуде шағын  
түзету жұмыстары. 
Қызмет көрсететін 
жабдықтың, бақылау-сынау 
құрылғысының және 
аспаптардың конструкциясын 
және құрылысын білу. 
 
F.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі:3 
Элементтер  
Өлшемдер 
Кәсіпорындағы жабдықтың техникалық қызмет көрсету және жөндеу 
мазмұнын, тағайындалуы және мәнін білу; нормативті-техникалық 
құжаттама; 
Ұйымның, цехтың жөндеу базасы; техникалық қызмет көрсету түрлері: 
(ауысым ішілік) қызмет көрсету, профилактикалық тексеру, периодты 
тексеру, қадағалау; бақылау, техникалық күйінің диагностикасы, 
электротехникалық, технологиялық жабдықтың электронды және 
механикалық қондырғыларының қателіктерін табу және жою; бақылау-
диагностикалық аппаратураларды қолдану; технологиялық жабдықтың 
техникалық күйін  
Компьютерлік жүйемен бақылау; механикалық, электрлік, радиоэлектронды, 
вакуумдық, газды, оптикалық, пневматикалық технологиялық жабдықтарды 
жөндеу  әдістері;  жабдықтарды  жөндеу  түрлері:  кезекті,  күрделі  (көлемі, 
периодтылығы,  жалғасуы,  еңбек  көлемі,  саны);  жөндеу  қызметін 
ұйымдастыру  формалары:  орталықсыздандыру,  орталықтандыру,  аралас; 
Техникалық қызмет көрсету түрлері: 
(ауысым ішілік) қызмет көрсету, 
профилактикалық тексеру, периодты 
тексеру, қадағалау; бақылау, техникалық 
күйінің диагностикасы, 
электротехникалық, технологиялық 
жабдықтың электронды және механикалық 
қондырғыларының қателіктерін табу және 
жою; бақылау-диагностикалық 
аппаратураларды қолдану; технологиялық 
жабдықтың техникалық күйін  
Компьютерлік 
жүйемен 
бақылау; 
механикалық,  электрлік, радиоэлектронды, 
вакуумдық, 
газды, 
оптикалық, 
пневматикалық 
технологиялық 

жөндеуді 
дайындау 
формалары: 
(құрылымдық, 
технологиялық, 
материалдық,  техникалық,  ұйымдастырушылық);  жөндеу  құжаттамасы; 
жөндеу жұмысының әдістері; технологиялық жөндеудің жалпы принциптері; 
жөндеу  өлшемдері  мен  жөндеу  бөлшектерінің  принциптері;  типтік 
бөлшектер мен тораптардың сипаттамалық қателіктері және жөндеу: жіберу 
(созылмалы,  бұрандалы,  тісті,  бұрымдықты),  муфталар,  мойынтіректі 
тораптар,  бағыттаушы,  бұрандаушы  байланыстар,  корпустық  бөлшектер; 
технологиялық  жабдықтың  мамандандырылған  жөндеу  ерекшеліктері; 
техникалық  қызмет  көрсетудің  және  технологиялық  жабдықты,  құралды 
және  сайманды  жөндеудің  технологиялық  үдерістерін  бағдарламалау 
негіздері;    технологиялық  жабдықты  қызмет  көрсетумен  және  жөндеумен 
басқарудың компьютерлік жүйелері. 
жабдықтарды жөндеу әдістері; 
 
 
F.1 Модулінің технологиялық картасы: «Техникалық құжаттаманы толтыру, жасалған жұмысты саралау»  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 54 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту мазмұны 
Тәжірибелік 
оқытумазмұны 

Электронды 
техниканы 
пайдалану, 
жөндеу және 
бақылау 
 
Қызмет көрсететін 
жабдықтың, бақылау-
сынау 
құрылғысының және 
аспаптардың 
конструкциясын және 
құрылысын білу.и 
приборов. 
Электронды 
техника 
элементтерін 
дайындаудың 
технологиясы; 
электронды 
техника  бұйымдарын  өндіруге 
арналған технологиялық жабдық; 
технологиялық 
жабдықты 
монтаждау 
технологиясы; 
монтаждау 
жұмыстары 
Жөндеу 
жұмыстарының 
орындалуы және 
электронды 
техника жұмысын 
бақылау 
Техникалық  оқу 
құралдары:  
-
мультимедиялық 
проектор;  -  ноут-
бук; - экран; 
-дыбыстық 
құрылғы,  

барысындағы 
техника 
қауіпсіздігі 
ережелері; 
технологиялық 
жабдықтың 
құрылысы  және  әрекет  ету 
принципі; 
көтеру-транспортты 
машиналар  мен  механизмдердің 
құрылымы 
мен 
пайдалану 
ережесі;  монтаждау  жұмыстары 
технологиясы  және  өткізу  реті; 
бақылау-өлшеу 
аспаптарының, 
құралдарының 
және 
реттеу 
құрылғыларының  түрлері  және 
пайдалану  ережелері;    сынау 
тұрлері  және  оларды  өткізу  реті; 
монтаждан  кейін  технологиялық 
жабдықты 
пайдалануға 
беру 
ережесі; 
электрлік 
машиналардың  жалпы  теориясы, 
олардың 
техникалық 
сипаттамасы  және  параметрлері, 
электрлік 
машиналардың 
түрлерінің 
ерекшеліктері; 
электронды каскадтардың жұмыс 
принциптері; 
өлшемдік 
тізбектерді  есептеудің  негізгі 
әдістері. 
 – 
практикалық 
сабақтарға 
арналған  слайд 
және  электронды 
презентациялар 
түріндегі 
сызбалар. 
Оқу құралдары:  
Усеинов А.Р.  
Применение вы-
числительной 
техники при по-
верке и калиб-
ровке средств 
электрических 
измерений.- М.: 
Издательство: 
АСМС.- 1998 г. 
 
Жабдықты 
жұмысқа 
Қызмет көрсететін 
жабдықтың жұмыста 
Сауда-технологиялық 
жабдықтың тағайындалуы, 
 
 

дайындау 
 
қателіктерін табу 
және оны жоюды 
білу. 
типтері, техникалық 
сипаттамалары, құрылысы, 
әрекет принципі, принципалды 
электрлік, кинематикалық және 
гидравликалық сызбалары; 
механикалық және жылулық 
жабдықтың монтаж, демонтаж, 
түзету, пайдалануға беру, 
техникалық қызмет көрсету және 
жөндеу жұмыстары үдерістері;  
жабдықтың, қосу-қорғау және 
реттеу аппаратурасының 
қателіктерін анықтау және жою 
жолдары; әмбебап және арнайы 
құралдар мен аспаптардың 
құрылысы, жабдықты 
техникалық пайдалану мәні және 
мазмұны; жабдықты рационалды 
пайдалану ережесі; жабдықты 
пайдаланудың техникалық 
деңгейінің көрсеткіші; 
техникалық пайдаланудың 
нормативті базасы; 
пайдаланудың техникалық 
құжаттамасы, түрлері және 
негізгі құрамы; жабдық жұмыс 
қабілетінің бұзылуы бойынша 
пайдалану күйлері; сенімділік 

мәселелері; сенімділік 
статистистикалық және 
физикалық теориялары
компоненттер, аппаратуралар 
және жабдықтардың жалпылай 
сенімділік мәселелерінің 
ерекшелігі;  жабдықтың 
сенімділік, техника-
экономикалық мәні бойынша 
мемлекеттік стандартта 
қарастырылған негізгі 
түсініктері, көрсеткіштері; 
сенімділікті болжауға 
қолданылатын статистикалық 
заңдылық (экспоненциалды, 
нормалық заңдар); бас тарту 
интенсивтілігінің статистикалық 
заңдылығы; құрастыру, 
дайындау, пайдалану 
кезеңдерінде жабдықты 
сенімділікпен қамтамасыз етудің 
инженерлік көрсеткіштері мен 
әдістері; өлшегіш 
түрлендіргіштердің негізгі 
әдістері; өлшеу технологиясы, 
өлшеу құралдары, 
классификациясы, әрекет 
принциптері; сезімтал 

элементтердің классификациясы 
мен тағайындалуы; өлшеу 
құралдары құрылымы; аспаптың 
мемлекеттік жүйесі туралы 
түсінік; салмақ құрылғылары; 
бақылау-өлшеу аспаптары мен 
орташа қиындықты 
аппараттардың тағайындалуы 
мен әрекет принципі; оптика-
механикалық өлшеу құралдары; 
жазатын, тіркейтін машиналар; 
автоматты басқару және реттеу 
туралы негізгі түсінік; жөндеу 
жұмыстарының негізгі кезеңдері; 
жұмыс жасауға арналған 
құралдар және әдістер; әмбебап 
және арнайы саймандары мен 
бақылау-өлшеу құралдарын 
қолдану ережелері; өлшеу 
дәлдігіне температураның әсері; 
жөндеу кезінде қолданылатын 
негізгі материалдар қасиеті; 
жөндеу және монтаждау сапасын 
бақылау әдістері мен құралдары; 
антикоррозиялы майлар, 
бояулардың түрлері мен 
қасиеттері; бөлшектерді 
термоөңдеу әдістері; сынау 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет