Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.51 Kb.
Pdf просмотр
бет2/14
Дата23.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Кәсіп. 
 
Еңбек нарығының үрдістерін ескерумен кәсіп атауы: Дәнекерленетін және газплазмакесетін жабдықтарды 
жөндеуші  
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 2- 4 
 
А.1 Модулінің технологиялық картасы «Ауысымдық тапсырманы алу, ауысымды қабылдау, қызмет көрсететін 
жабдықты тексеру» 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  108 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
мазмұны 

Ауысымдық 
тапсырманы 
алу,  ауысымды 
қабылдау, 
металлды 
дәнекерлеуге 
және 
кесуге 
арналған 
машиналар  мен 
аппараттар, 
аспаптар 
мен 
көмекеші 
жабдықтарды 
тексеру  
Металлды 
дәнекерлеуге 
және 
кесуге 
арналған 
машиналар 
мен 
аппараттардың, 
аспаптар 
мен 
көмекші 
жабдықтардың 
техникалық  күйін 
тексереді. 
Еңбек  қауіпсіздігі 
және 
қоршаған 
ортаны 
қорғау 
ережелерін 
Ауысымдық  тапсырма 
және 
ауысымды 
қабылдау  реті,  негізгі 
ережелер, 
еңбекті 
қорғау  және  техника 
қауіпсіздігі  ережелері, 
өндірістік  санитария 
және  өрт  қауіпсіздігі, 
дәнекерлеу  жабдығын 
жөндеушінің 
міндеттеріне  қатысты 
ескертулер. 
Металлды 
дәнекерлеуге 
және 
кесуге 
арналған 
Металлды 
дәнекерлеуге 
және 
кесуге 
арналған 
машиналар 
мен 
аппараттардың, 
аспаптар 
және 
көмекші  жабдықтарды 
бақылаулық 
тексеру 
және 
күнделікті 
қызмет көрсетуі. 
Майда 
пайдаланушылық 
қателіктер 
белгілері 
және оларды жою. 
 
Жабдық: 
 
үстелдер, 
орындықтар,  компьютерлер, 
интерактивті  тақта,  көтергіш 
(қарауңа арналған шұңқыр). 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық 
үйретуші 
бағдарламалар, 
технологиялық карталар  
Оқу құралдары: 
Сварочная мастерская.  
Шкуратовский  Г.Д.,  Шинка-
рев  Б.М.  Сварочные  работы: 
Справ,  рабочего.  —  К.:  Бу-
дивэльнык, 1988. — 320 с: ил. 
:  

сақтайды.  
Жасалған 
жұмыстың 
сапасын 
бақылайды  және 
бағалайды 
машиналар 
мен 
аппараттардың, 
аспаптар 
және 
көмекші 
жабдықтардың  жалпы 
құрылысы. 
Агрегаттар,  тораптар, 
механизмдер 
және 
жүйелердің 
тағайындалуы 
мен 
жіктелуі. 
Прох  Л.Ц.  и  др.  Справочник 
по 
сварному 
оборудова-
нию/Л.Ц.Прох, М. Б Шпаков,  
Н.М.  Яворская.–2-е  изд.,  пе-
рераб.  и  доп.–  У.:  Техника, 
1982.– 207 с., ил. 
Лупачёв,  В.  г.      Общая 
технология 
сварочного 
производства :  учеб.  
пособие  /    В.  Г.    Лупачёв.  - 
Минск: Выш. шк., 2011.  -287 
с. : ил. 

Электрлік 
балқытып  
дәнекерлейтін 
жабдық  
Дәнекерлейтін 
орын 
жабдығының 
техникалық  күйін 
тексереді 
 
Қолмен 
доғалық 
дәнекерлеуге  арналған 
дәнекерлейтін 
орын 
жабдығы. 
Қолмен 
доғалық 
дәнекерлеу 
кезіндегі 
еңбек 
қауіпсіздігіне  негізгі 
талаптар. 
Қорек  көзі  туралы 
жалпы 
мәліметтер. 
Қолмен 
доғалық 
дәнекерлеуге  арналған 
трансформаторлар. 
Дәнекерлеуді 
түзеткіш. 
Түйінмен 
жоғаратылған  жиілік 
көзі.  


Газбен 
дәнекерлеуге 
және 
кесуге 
арналған 
жабдық 
және 
аппаратура 
Газбен 
дәнекерлеуге 
және 
кесуге 
арналған 
жабдықтар 
мен 
аппаратураларды
ң 
техникалық 
күйін тексереді. 
Ацетиленді 
генераторлар, 
сақтандырғыш  бекітпе 
және клапандар. 
Сығылған 
газдарға 
арналған  баллондар, 
баллондарға  арналған 
вентильдер. 
Бәсеңдеткіш, 
газтаратқыш  
рампалар, 
құбырлар  
(шланг),  
дәнекерлеуге  арналған 
қыздырғыштар 
 
А.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Металлды дәнекерлеуге және кесуге арналған 
машиналар мен аппараттардың, аспаптар және 
көмекші жабдықтарды тексеру 
үшін шектеулі жауаптылық пен белгілі дербестік 
деңгейі басшылық  нормаларымен  іске асырылатын 
атқарушылық қызмет 
 
Металлды дәнекерлеуге және 
кесуге арналған машиналар мен 
аппараттардың, аспаптар және 
көмекші жабдықтарды тексеру 
 
Қызмет көрсететін 
жабдықтың құрылысы мен 
құрылғысын білу. 
 
А.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 

Элементтер  
Өлшемдер 
1.  Еңбекті  қорғау  және  техника  қауіпсіздігінің 
негізгі тәртіп, ережелер және нұсқамаларын білу.  
1.1 Еңбек қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау 
мен ауысымдық тапсырманы қабылдау ережелерін сақтайды.  
2.  Металлды  дәнекерлеуге  және  кесуге  арналған 
машиналар  мен  аппараттардың,  аспаптар  және 
көмекші жабдықтардың құрылысын білу. 
2.1  Металлды  дәнекерлеуге  және  кесуге  арналған  машиналар  мен 
аппараттардың,  аспаптар  және  көмекші  жабдықтардың  белгіленуі, 
құрылысы, әрекет ету қағидасын және жұмысын білу.  
2.2 Жабдықты нұсқама бойынша тексереді. 
3.  Металлды  дәнекерлеуге  және  кесуге  арналған 
машиналар  мен  аппараттардың,  аспаптар  және 
көмекші жабдықтардың техникалық күйін тексеру.  
3.1  Металлды  дәнекерлеуге  және  кесуге  арналған  машиналар  мен 
аппараттардың,  аспаптар  және  көмекші  жабдықтардың  техникалық 
күйін біледі.  
 
А.2 Модулінің технологиялық картасы: «Құралдар,аспаптар, саймандар және жабдықтарды жұмысқа дайындау» 
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 108 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
мазмұны 

Құралдар,аспап
тар,  саймандар 
және 
жабдықтарды 
жұмысқа 
тексеру.  
Құралдар, 
аспаптар, 
саймандар  және 
жабдықтарды 
жұмысқа 
тексереді.  Еңбек 
қауіпсіздігі  және 
қоршаған  ортаны 
қорғау 
ережелерін 
Құралдар, 
аспаптар, 
саймандар 
және 
жабдықтарды 
жұмысқа 
жалпы 
құрылысы.  
Құралдар,аспаптар, 
саймандар 
және 
жабдықтарды 
жұмысқа  бақылаулық 
тексеру 
және 
күнделікті 
қызмет 
көрсетуі. 
Майда 
пайдаланушылық 
қателіктер 
белгілері 
Жабдық: 
 
үстелдер, 
орындықтар,  компьютерлер, 
интерактивті  тақта,  көтергіш 
(қарауңа арналған шұңқыр). 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық 
үйретуші 
бағдарламалар, 
технологиялық карталар  
Оқу құралдары: 
Сварочная мастерская.  

сақтайды. 
Жасалған 
жұмыстың 
сапасын 
бақылайды  және 
бағалайды  
 
және оларды жою. 
 
Шкуратовский  Г.Д.,  Шинка-
рев  Б.М.  Сварочные  работы: 
Справ,  рабочего.  —  К.:  Бу-
дивэльнык, 1988. — 320 с: ил. 
:  
Прох  Л.Ц.  и  др.  Справочник 
по 
сварному 
оборудова-
нию/Л.Ц.Прох, М. Б Шпаков,  
Н.М.  Яворская.–2-е  изд.,  пе-
рераб.  и  доп.–  У.:  Техника, 
1982.– 207 с., ил. 
Лупачёв,  В.  г.      Общая 
технология 
сварочного 
производства :  учеб.  
пособие  /    В.  Г.    Лупачёв.  - 
Минск: Выш. шк., 2011.  -287 
с. : ил. 

Дайындық 
жұмыстары  
Шеберханадағы 
дәнекерлейтін 
жабдықтпен, 
құралдарды 
беру 
ретімен, 
жабдықтармен, 
олардың  сақтау  және 
құрамымен 
танысу. 
Дәнекерлеушінің, 
жабдықтың, 
құралдардың 
және 
қорғайтын 
саймандардың  
жұмыс 
орындары. 
Дәнекерлеу 
жұмыстарын  орындау 
барысындағы  техника 
қауіпсіздігінің 
нұсқамасы, шеберхана 
цехындағы 
өрт 
қауіпсіздігі шаралары.  
Дәнекерлеушінің, 
жабдықтың, 
құралдардың 
және 
қорғайтын 
саймандардың  
жұмыс 
орындарын 
жұмысқа  бақылаулық 
тексеру. 
Майда 
пайдаланушылық 
қателіктер 
белгілері 
және оларды жою. 
 

Дәнеркерлеуші
нің 
керек-
жарақтары  мен 
құралдары  
Электродтарды  қысу 
және  оған  дәнекерлеу 
тогын 
жіберуге 
арналған 
 
электр 
ұстағыштар. 

қалқандар, 
маскалар 
және  шлемдер.  Тігіс 
бөліктерін 
тазалауға 
және 
дәнекерлеу 
тігістерін 
қоқыстан 
тазалауға 
арналған 
металл 
қалқандар. 
Балға,  қашау,  бекітпе 
құрал.  
Тігіс өлшемдерін 
бақылауға арналған 
үлгі жинақтары. 
Дәнекерлеу тігістерін 
таңбалауға арналған 
темір таңба. 
 
А.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім   
Металлды дәнекерлеуге және кесуге арналған 
машиналар мен аппараттардың, аспаптар және 
көмекші жабдықтарды тексеру 
үшін шектеулі жауаптылық пен белгілі дербестік 
деңгейі басшылық  нормаларымен  іске асырылатын 
атқарушылық қызмет  
Металлды дәнекерлеуге және 
кесуге арналған машиналар мен 
аппараттардың, аспаптар және 
көмекші жабдықтарды тексеру 
 
Қызмет көрсететін 
жабдықтың құрылысы мен 
құрылғысын білу. 
 
А.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері  
БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 

Элементтер  
Өлшемдер 
1. Еңбекті қорғау және техника қауіпсіздігінің 
негізгі тәртіптерін, ережелерін және нұсқамаларын 
білу.  
1.1 Еңбек қауіпсіздігі, өрт қауіпсіздігі және қоршаған ортаны қорғау 
ережелерін сақтайды.  
2. Құралдар, аспаптар, саймандар құрылысын білу   2.1 Құралдар, аспаптар, саймандардың белгіленуі, құрылысы, әрекет 
ету қағидасын және жұмысын білу.  
2.2 Жабдықты нұсқама бойынша тексереді. 
3. Құралдар, аспаптар, саймандардың техникалық 
күйін тексеру.  
3.1 Құралдар, аспаптар, саймандардың техникалық күйін біледі.   
 
В.1 Модулінің технологиялық картасы: «Металлды дәнекерлеу мен кесудің ұтымды тәртібі құрылымы, құрамы, 
маркасы және қорытпа мен металлдың негізгі қасиетіне байланысты орнатылған металлды дәнекерлеу мен кесуге арналған 
машиналар мен аппараттарды жөндеу» 
  БCШ бойынша біліктілік деңгейі: 2 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 108 сағ. 
Р/с 
№ 
 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
мазмұны 

Металлды 
дәнекерлеу  мен 
кесудің  ұтымды 
тәртібі 
құрылымы, 
құрамы, 
маркасы  және 
қорытпа 
мен 
металлдың 
Электрдәнекерлеуш
і 
және 
газбен 
кесетін 
машиналардың, 
қондырғылардың 
және 
біртипті 
өнеркәсіптік 
манипуляторлардың 
құрылысын білу.  
Дәнекерлеу 
доғасының 
қорек 
көздері.  Айнымалы 
токтың  қорек  көзі. 
Тұрақты 
токтың 
қорек 
көзі.  
Дәнекерлеу 
жабдығын 
пайдалану.  Арнайы 
Электр-дәнекерлеуші 
және  газбен  кесетін 
машиналар, 
өондырғылар 
және 
біртипті 
өндірістік 
манипуляторлар 
құрылғыларын 
қолдану.  
Доғалық 
және 
Жабдық: 
 
үстелдер, 
орындықтар,  компьютерлер, 
интерактивті тақта. 
Оқу материалдары: 
Мультимедиялық 
үйретуші 
бағдарламалар, 
технологиялық карталар  
Оқу  құралдары:Сварочная 
мастерская.  

негізгі қасиетіне 
байланысты 
орнатылған 
металлды 
дәнекерлеу  мен 
кесуге  арналған 
машиналар  мен 
аппараттарды 
жөндеу. 
Дәнекерлеуге 
және 
кесуге 
арналған 
жабдық, 
дәнекерлеу 
автоматтарыны
ң 
және 
жартылай 
автоматтардың 
электрлік  және 
кинематикалық 
сызбалары  
белгіленген 
қорек 
көдері. 
Механикаландырылғ
ан 
және 
автоматтандырылған 
дәнекерлеу 
жабдығы. 
Инертті 
газда 
және 
плазмалық  өңдеудегі 
дәнекерлеу 
құрылғысы. 
Механикалық 
дәнекерлеу 
құрылғысы 
және 
саймандары.    Газ-
плазмалық  өңдеуге 
арналған 
жабдық. 
Дәнекерлеу 
материалдарын 
қыздыруға 
және 
кептіруге  арналған  
электрпештер. 
Дәнекерлеушінің 
керек-жарақтары 
мен құралдары. 
байланыспен 
дәнекерлеу 
үшін 
автоматты 
және 
жартылай  автоматты 
дәнекерлеу 
машиналарын  жөндеу. 
Жартылай  автоматты  
газбен 
кесетін 
машиналарды  жөндеу. 
Су  астында  оттегімен 
кесуге 
арналған 
арнайы  құрылғыларды 
жөндеу.  
Шкуратовский  Г.Д.,  Шинка-
рев  Б.М.  Сварочные  работы: 
Справ,  рабочего.  —  К.:  Бу-
дивэльнык, 1988. — 320 с: ил. 
:  
Прох  Л.Ц.  и  др.  Справочник 
по 
сварному 
оборудова-
нию/Л.Ц.Прох, М. Б Шпаков,  
Н.М.  Яворская.–2-е  изд.,  пе-
рераб.  и  доп.–  У.:  Техника, 
1982.– 207 с., ил. 
Лупачёв,  В.  г.      Общая 
технология 
сварочного 
производства :  учеб.  
пособие  /    В.  Г.    Лупачёв.  - 
Минск: Выш. шк., 2011.  -287 
с. : ил. 
 

Дәнекерлеу 
және 
газбен 
кесу әдістері  
Білу 
керек: 
металлдарды  газбен 
кесу  әдістерін  және 
Металлдарды 
газ-
пламалық 
өңдеу. 
Газбен  дәнекерлеу. 
Дәнекерлеу мен кесуге 
арналған 
қолайлы 
режимді  таңдау  және 

дәнекерлеудің  және 
газбен 
кесудің 
оңтайлы 
режимдерін  
 
Оттегімен 
кесу. 
Толтырылған  металл 
электродтар  арқылы 
қолмен 
доғалық 
дәнекерлеу.  
Әдістердің 
мәні. 
Доғаны  жағу  және  
и\  ұстау.  Төменгі 
орындарды 
дәнекерлеу 
техникасы. 
Көлденең  және  төбе 
жазықтарында 
дәнекерлеу 
техникасы.  
Сақтандырусыз 
бқрыштық 
электродпен доғалық 
дәнекерлеу. 
Флюспен 
доғалық 
дәнекерлеу. 
Автоматтандырылға
н 
дәнекерлеу 
техникасы.  
Сақтандыратын 
газдардағы  доғалық 
дәнекерлеу. 
Ұнтақ 
сымдармен  доғалық 
орнату.  Металлдарды 
оттегімен  және  оттегі-
флюспен 
кесуге 
арналған  кескіштерді 
жөндеу. 
 

дәнекерлеу.  
Плазмалық  ағынмен 
дәнекерлеу 
және 
кесу. 
Электронды-
сәулелі  және  лазерлі 
дәнекерлеу. 
Электрқоқысты 
дәнекерлеу. Доғалық 
кесу техникасы және 
мәні.   

Дәнекерлеу 
доғасы 
Білу 
керек: 
дәнекерлеу 
доғасының 
қасиеттері; 
 
Доғалық дәнекерлеу. 
Доғаны 
анықтау 
және  құру.  Доғаны 
жағу шарттары.  
Дәнекерлеу 
доғасының 
қасиеттерін 
зерттеу. 
Металлдарды 
дәнекерлеуге 
және 
кесуге 
арналған 
режимдерді 
орнату 
және түзету.  
 

Ақаулардың 
жіктелуі 
Білу 
керек: 
металлдарды  газбен 
кесу 
кезіндегі 
ақаулар 
және 
оларды 
жою 
жолдары  
 
Дәнекерлеу 
байланыстарының 
негізгі 
ақаулары 
және 
оларды 
бақылау  әдістерінің 
классификациясы. 
Тігіс ақаулары. 
Дәнекерлеу 
байланыстарын 
бақылау  түрлерінің 
Ақауларды зерттеу 
 

классификациясы. 
Дәнекерлеу 
байланыстарының 
сапасын 
бұзылмайтын 
бақылаудың әдістері.   
Дәнекерлеу 
байланыстарының 
бұзылатын 
бақылаудың әдістері.    

Электротехник
а негіздері 
Білу керек:  

электрлік 
тізбектің 
жұмыс 
режимдері,  электр 
тогының  қасиетін 
өлшеуге  арналған 
аспаптар;  

тізбекті 
және 
тізбекті 
емес 
тұрақты 
токтың 
негізгі 
есептеу 
әдістері; 

өтпелі 
үдерістердің 
туу 
себептері  
 
Электрлің 
өріс; 
тұрақты 
және 
айнымалы 
токтардың 
электр 
тізбектері; 
электрмагниттер; 
электрлік  өлшеулер: 
электр  энергиясын 
жіберу  және  тарату. 
Электронды 
аспаптар: 
электронды 
түзеткіштер, 
стабилизаторлар, 
күшейткіштер, 
өлшеу 
аспаптары; 
автоматты 
жәнеесептеуіш 
№1 
Зертханалық 
жұмыс.  Зертханалық 
жұмыс 
өткізуді 
ұйымдастыру. 
Техника қауіпсіздігі. 
 
 
№2    Зертханалық 
жұмыс. 
 
   
Резистрлерді 
жалғауды үйрену.  
№3 
Зертханалық 
жұмыс. 
 
  Бізфазалы 
тізбектегі 
электр 
энергиясын өлшеу.  
№4 
Зертханалық 
жұмыс. 
Тармақталмаған 
тізбектегі
 
айнымалы 
токты зерттеу.  
1.
 
Петленко  Б.И.  Электро-
техника  и  электроника  – 
М. Академия. 2004г. 
2.
 
Синдеев  Ю.Г.  Электро-
техника – Ростов-на Дону. 
Феникс. 2000г. 
3.
 
Новиков П.Н. Задачник по 
электротехнике – М. Ака-
демия. 2004г. 
 

құрылғылардың 
электронды 
құрылысы; 
микропроцессорлар 
және микро-ЭЕМ 
 №5 
Зертханалық 
жұмыс.  Тармақталған 
тізбектегі
 
айнымалы 
токты зерттеу. 
 
  
№6 
Зертханалық 
жұмыс. 
 
Жұлдызшалы 
байланысқан 
үш 
фазалы тізбекті зеттеу.   
         
№7 Зертханалық 
жұмыс. 
 
Үшбұрышты 
байланысқан 
үш 
фазалы тізбекті зеттеу.    
        №8  Зертханалық 
жұмыс. 
 
  Бірфазалы   
трансформаторды 
зерттеу. 
№9 
Зертханалық 
жұмыс. 
 
    Үш  фазалы  
қозғалтқышты 
зерттеу.  

Электрөлшеуіш 
аспаптар  және 
өлшеуіш 
техника  
- радиоэлектронды 
аппаратуралар 
элементтері; 
- негізгі қасиеттер, 
параметрлер, 
құрылымдық 
ерекшеліктері, 
шарттық белгілері
Монтаждау және 
түзету барысында 
қолданылатын 
бақылау-өлшеу 
аспаптары және 
жабдықтары. 
Электр-өлшеуіш 
аспаптар: түрлері, 
Әр түрлі жүйелердің 
өлшеу 
механизмдернің және 
электр-өлшеуіш 
аспаптарының 
құрылысы 
элементтерін зерттеу.   
Жоғарыомды тізбектің 
1.Электротехнические изме-
рения. Теория. Хрусталёва 
З.А. – 
М.: Академия, 2010. 
2.Электротехнические изме-
рения. Задачи и упражнени 
я. Хрусталёва З.А. –М.:  
Академия., 2010. 


электр-
радиоөлшеу 
негіздері; 
- өлшеу әдістері, 
қателіктер, дәлдік 
класстары, МЕСТ 
бойынша атаулары 
мен 
белгіленулерінің 
классификациясы;  
- түрлері, 
тағайындалуы, 
қолданылуы, 
құрылысы, әрекет 
ету принципі, 
электрлік 
сызбалары, 
бөліктеу; 
-пайдалану 
ережелері, 
өлшеу 
техникасы,    өлшеу 
және 
физикалық 
өлшеу 
бірліктері 
туралы 
түсінік; 
өлшеу 
құралдарының  
Метрологиялық 
көрсеткіштері; 
тағайындалуы, 
әрекет ету 
принциптері, 
құрылысы, өлшеу 
сызбалары, 
пайдалану, өлшеу 
техникасы, негізгі 
қателіктері. 
Радиоөлшеуге 
арналған аспаптар 
және аппаратуралар: 
қолдану аймағы, 
түрлері, 
тағайындалуы, 
құрылысы, баптау 
ережесі. 
Микроскоптар: 
тағайындалуы, 
қолданылуы, негізгі 
типтері.  
кернеуін өлшеу. 
Электронды 
вольтмертмен 
айнымалы кернеуді 
өлшеу. Электронды 
вольтмертді тексеру. 
Шунттар 
және 
қосылмалы 
кедергілерді  есептеу. 
Үш  фазалы  тізбектегі 
қуатты өлшеу. 
Үш  аспаптың  әдістері. 
Электр 
тізбегінің 
параметрлерін өлшеу. 
Біріктірілген аспаптың 
әрекет 
принципін 
зерттеу. 
Жабдықты 
бақылау-сынау  және 
диагностикалық 
баптау. 
 
 

өлшеу  қателіктері; 
жылу-техникалық 
өлшеу 
туралы 
негізгі  мәліметтер; 
өлшеуіш 
түрлендіргіштер 
және 
алыстан 
тарату  сызбалары;  
өлшеудің 
автоматтандырылу
ы;  температураны 
өлшеу; 
қысымды 
өлшеу;  қысым  мен  
сирету 
қалдығы; 
шығынды 
өлшеу;сұйықтық 
пен 
сусымалы 
денелер 
мөлшері 
және 
деңгейі; 
жылу-техникалық 
бақылау сызбалары 

Доғалық  және 
электрқоқысты 
дәнекерлеу 
флюстері  
Қолданылатын 
дәнекерлеу 
флюстерінің 
құрылымы 
мен 
маркасын 
білу; 
қолданылатын 
орындарға  газ  және 
Флюс 
классификациясы: 
тағайындалуы 
бойынша; химиялық 
құрамы; құрылысы; 
дәрежесі; тігістің 
қоспа дәрежесі; 
Флюстерді таңдау. 
Сварочные работы. Настоль-
ная книга электрогазосвар-
щика /  
Сост. Е. М. Костенко. – М.: 
Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 
240 с. 

сұйықтық 
беру 
коммуникациясы; 
газға 
қарау 
ережелері; 
металлды 
дәнекерлеу 
және 
кесу рұқсаттары.  
дайындау әдісі; 
қоқыс 
жабысқақтығының 
температураға 
тәуелділігі; Флюс 
маркалары. 

Дәнекерлеу 
кезінде 
қолданылатын 
газдар  
 
Металлды 
дәнекерлеу 
және 
кесу 
кезінде 
қолданылатын 
газдар 
мен 
сұйықтардың 
қасиеттерін 
білу; 
қолданылатын 
орындарға  газ  және 
сұйықтық 
беру 
коммуникациясы; 
газға 
қарау 
ережелері; 
металлды 
дәнекерлеу 
және 
кесу рұқсаттары. 
Аргон, гелий, 
көмірқышқыл газ, 
азот, сутегі, оттегі 
және олардың 
қоспасы секілді 
газдар 
қасиеті. Дәнекерлеу 
материалдарын 
сақтау және  
тасымалдау 
шарттары. 
Газдар мен 
сұйықтардың қасиетін 
зерттеу.  
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.51 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет