Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.51 Kb.
Pdf просмотр
бет13/14
Дата23.04.2017
өлшемі4.51 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
  
құрылымдық 
және 
технологиялық 
жолдары.  Ұжымдық 
қолданудың 
экрандар  жинағына  
арналған  плазмалы 
панельдер. 
Сұйықкристалды 
панельдер, 
шектелген 
және 
шектелмеген 
люминофоралардағы 
электролюминесценц
иялы 
панельдерді 
дайындау 
технологиясының 
ерекшеліктері  және 
әрекет  ету  принципі, 
құрылымы, 
қолданылатын 
материалдар. 
технологиясы. 
3. 
Газоразрядты 
индикатор  дайындау 
технологиясы.  
4.  Бақылау  жұмысы 
(вакуумды 
люминесцентциялы 
индикаторлар). 
Жартылай 
өткізгіш аспаптар 
технологиясының 
негіздері 
Интегралды 
микросұлбалар 
(ИМС)  және  оларды 
дайындау  бойынша  
1.  Бер  шартты  ілге 
құрылым  өндірісіне 
арналған  жабдықты 
таңдау 
және 
 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік жұмыс 
тізбесі 
Жабдық (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер 
тізімі 
 
 
құрылымы:пленкалы 
және 
гибридті 
(ИМС). 
Планарлы 
транзисторлар  және 
интегралды 
микросұлбалар 
өндірісінде 
жартылай  өткізгішті 
базалық  үдерістерді 
қолдану. 
тахнологиялық 
үдерісті 
жобалау 
(жеке тапсырма). 
 
 
« Технологиялық жабдыққа техникалық қызмет көрсету және жөндеу» арнайы пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
Кіріспе 
1 бөлім. Электронды аспаптар 
Сабақты өткізу 
үшін оқытудың 
техникалық 
құралдары мен 
есептеу 
техникасын 
мақсатты 
пайдалану. Оқу 
пәнінде  әрбір 
Әдебиеттер тізімі 
 
Жеребцов И.П. Осно-
вы электроники. – Л.: 
Энергоатомиздат, 
1990 
Арестов К.А., Яковен-
ко Б.С.   Основы элек-
троники. - М.: Радио и 
связь, 1988. 
- p-n ауысудың 
физикалық 
үдерістер және 
әрекет ету 
принципі;  
 

1.1 тақырып 
Электронды 
аспаптардың фи-
зикалық негіздері  
Жартылай өткізгіштерді 
өздік өткізгіштік және 
қоспамен алу тәсілдері. 
Электронды-тесік 
ауысудың физикалық 
қасиеттері  
 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
Студентте 
түсінік болу 
керек:  
-жартылай 
өткізгішті 
диодтар туралы; 
Білу керек: 
- жартылай 
өткізгішті 
диодтар 
жұмысының 
физикалық 
принципі; 
- қосу сызбасы 
және түзеткіш 
диодтар, 
стабилитрондар 
сипаттамасы; 
Жасай білу: 
-зертханалық 
шарттарда 
жартылай 
өткізгішті 
диодтар 
сипаттамасын 
1.2 тақырып 
Жартылай 
өткізгішті 
диодтар 
p-n ауысудың тура және 
кері қосылуы. p-n 
ауысудың 
вольтамперлік 
сипаттамасы. Жартылай 
өткізгішті диодтар: 
түзеткіштер, 
тұрақтандырғыштар,жа
рық диодтары. 
Конструкциясы, 
параметрлері, қолдану 
аясы.  
 
 
 
Жартылай 
өткізгішті 
диодтар мен 
стабилитронда
рды зерттеу.   
 
тақырыпқа білім 
мен  ептілікке 
талаптар 
келтірілген. 
Зертханалық 
жұмысты жасау 
барысында 
студенттердің  
жұмысты жасауға 
ақылмен-оймен 
қатынасу, 
бақылау-өлшеу 
аспаптарын 
дұрыс 
пайдалануға 
назар аудару, 
жұмыс орнын 
ұйымдастыру, 
қауіпсіздік 
талаптарын 
сақтауына 
міндетті түрде 
қол жеткізу. 
Студенттердің 
білімін тексеру 
Колонтаевский Ю.Ф. 
Радиоэлектроника. – 
М.: Высшая школа, 
1988 
Гальперин М.В. Элек-
тронная техника.- 
М.:ИД «Фо-
рум»:ИНФРА-М, 2007 
Браммер Ю.А., Пащук 
И.Н. Импульсные и 
цифровые устройства. 
- М.: Высшая школа, 
1999. 
Берикашвили В.Ш. 
Импульсная техника.-
М.: Издательский 
центр «Академия», 
2004. 
Миклашевский С.П. 
Промышленная элек-
троника. - М.: Высшая 
школа, 1973. 
Забродин Ю.С.  Осно-
вы промышленной 
электроники. - М.: 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
шешу; 
үшін бағдарлама 
бойынша міндетті 
түрде бақылау 
жұмысын 
орындау 
қарастырылған. 
Пәне бойынша 
қорытынды 
бақылау экзамен 
түрінде 
орындалады. 
 
 
Высшая школа, 1980. 
Криштафович А.К., 
Трифонюк В.В. Осно-
вы промышленной 
электроники. -М.: 
Высшая школа, 1985. 
Тутов Н.М., Глебов 
Б.А., Чарыков Н.А. 
Полупроводниковые 
приборы. -М.: Энерго-
атомиздат, 1990. 
Гаркуша Ж.М. Основы 
физики полупровод-
ников. - М.: Высшая 
школа, 1982. 
Чиженко И.М.   Осно-
вы преобразователь-
ной техники. - М.: 
Высшая школа, 1974. 
Шарунич Л.С., Тугов 
Н.М. Оптоэлектрони-
ка. - М.: Энергоатом-
издат, 1984. 
 
Студентте түсінік 
болу керек: 
 - тиристрлердің 
құрылымы және 
қолдану аясы 
туралы;  
Студент білу 
керек: 
-     тиристрлердің 
әрекет ету 
принципін, 
олардың сипатын 
және 
маркалануын; 
Студент жасай 
білу керек: 
зертханалық 
шарттарда 
тиристрлердің 
сипаттамасын 
шешу;      
1.3 тақырып Ти-
ристорлар 
Тиристрлердің 
құрылымы, олардың 
шартты белгілері.  
Диодты  тиристорлер 
және тринисторлер 
құрылысы, әрекет ету 
принципі, олардың 
сипаттамасы мен 
параметрлері. Сими-
сторлер ерекшеліктері. 
Тиристорларды 
зерттеу.   
 
 
 
Студентте түсінік 
болу керек:  
-   транзисторлар 
1.4 тақырып 
Транзисторлар 
Биполярлы 
транзисторлар: 
құрылысы, әрекет ету 
Биполярлы 
транзисторды 
зерттеу.  

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
классификациясы 
туралы; 
Студент білу 
керек:  
-   биполярлы 
және өрістік 
транзисторларды
ң әрекет ету 
принципін; 
-   биполярлы 
және полярлы 
транзисторларды 
қосу сызбасы;                                                             
Студент жасай 
білу керек:  
-    транзистор-
лардың 
параметрлерін 
анықтау және 
сипаттамасын 
шешу;      
-     анықтамалық 
әдебиеттерді 
қолдану.  
принципі, 
сипаттамалары, 
параметрлері,  шартты 
белгілері, қосу 
сызбалары. Жұмыстың 
кілттік режимі.Өрістік  
 транзисторлар: типтері, 
қосу сызбалары, әрекет 
ету принципі, 
параметрлері, шартты 
белгілері. 
 
Өрісті транзи-
сторды 
зерттеу.   
Студентте түсінік  1.5 тақырып Ин-
Электронды 
 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
болу керек:   
-   әр түрлі 
интегралдық 
сұлбалар 
құрылымы 
туралы;  
Студент білу 
керек:   
-    әр түрлі 
интегралдық 
сұлбалар 
құрылымын; 
- гибридті және 
жартылай 
өткізгішті ИМС 
ерекшеліктері; 
тегралды 
микросұлбалар 
(ИМС)  
аппаратураның 
сенімділігін көтеру 
және ары қарайғы ми-
ниатюрлеуге арналған 
интегралды сұлбалар 
құралдары. ИМС 
классификациясы. 
Үлкен ИМС. Аналогты 
және логикалық ИМС 
жүйелерінің белгіленуі. 
Электронды 
құрылғыларды  ИМС-
да электромагнитті 
сәйкестік талаптары 
есебімен  құрастыру 
сұрақтары. 
Студентте түсінік 
болу керек:    
-  оптоэлектро-
никалар 
мүмкіндіктері; 
ақпаратты 
көрсетуге 
арнарған 
аспаптар 
1.6 тақырып 
Оптоэлектронды 
аспаптар және 
ақпаратты 
көрсетуге 
арналған 
аспаптар  
Оптрондар: оларды 
құраушы элементтер, 
шарты белгіленуі, 
қолдану аясы.  
Ақпаратты көрсетуге 
арналған аспаптардың 
құрылымы және жалпы 
сипаттамалары. 
Газоразрядты, 
 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
құрылымы 
туралы; 
Студент білу 
керек:   
-   оптрондардың 
әрекет ету 
принципін және 
оларды қолдану 
мүмкіндіктерін, 
индикаторлардың 
принципін;  
сұйықкристаллды, 
электролюминесцентци
ялы индикаторлардың 
құрылысы, әрекет ету 
принципі және шартты 
белгілері. 
 
2 бөлім.  Күшейткіштер және генераторлар 
Студентте түсінік 
болу керек:    
-    Күшейткіштер 
классификациясы 
туралы;  
Студент білу 
керек:    
- айнымалы 
кернеу 
күшейткіштерінің  
параметрлері 
және 
сипаттамасы;  
2.1 тақырып 
Кернеу 
күшейткіштері   
Күшейткіштер класси-
фикациясы, олардың 
параметрлері және 
сипаттамалары. Тоқтау 
нүктесін таңдау және 
жұмыстың талап 
етілетін режимін 
қамтамасыз ету. Тем-
пературалық 
тұрақтандырғыш. 
Жалпы базасы, жалпы 
эмиттері, жалпы 
коллекторы бар 
Біркаскадты 
күшейткішті 
зерттеу.  

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
- кері байланыс 
түрлері және 
олардың сұлбалар 
параметрлеріне 
әсері; 
Студент жасай 
білу керек:   
-    зертханалық 
жағдайда 
күшейткіштердің 
жұмысын зерттеу;  
күшейткіш каскад. 
Күшейткіштер түрлері 
(резистивті, резонансты 
дифференциалды және 
т.б.). Күшейткіштегі 
кері байланыс. 
Біркаскадты және 
көпкаскадты 
күшейткіштер. 
Каскадаралық 
байланыстар түрлері. 
Студентте түсінік 
болу керек:     
-   тұрақты ток 
күшейткіштерінің 
мүмкіндіктері 
туралы; 
Студент білу 
керек:     
-   тұрақты ток 
күшейткіштерінің 
(ТТК)  әрекет ету 
принципі; 
-    операциялық 
күшейткіштердің 
2.2 тақырып 
Тұрақты ток 
күшейткіштері 
 
ТТК жұмысының 
ерекшеліктері. ТТК-тегі 
нөлдік дрейф.  
Операционды 
күшейткіштер: олардың 
қасиеттері, 
қолданылуы. 
Интегралдық 
орындауы, шартты 
графикалық 
орындалуы.  
Операционды 
күшейткішті  
зерттеу  
 
 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
белгіленуі; 
Студент жасай 
білу керек:   
-   зертханалық 
жағдайда ТТК 
жұмысын зерттеу; 
Студентте түсінік 
болу керек:      
-  қуат 
күшейткіштердің 
белгіленуі; 
Студент білу 
керек:      
- қуат 
күшейткіштерінің 
әрекет ету 
принципін;  
Студент жасай 
білу керек:    
қуат 
күшейткіштерінің 
параметрлеріне 
бақылау жүргізу 
және жұмыс 
қабілеттілігін 
2.3 тақырып Қуат 
күшейткіштері 
Бірбайланысты және 
көпбайланысты қуат  
күшейткіштері. 
Трансформатор 
шығысынсыз және 
интегралды 
орындаудағы  қуат  
күшейткіштері. 
 
Қуат 
күшейткішін 
зерттеу  
 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
бағалау.  
Студентте түсінік 
болу керек:      
-  керек форма, 
жиілік және 
қуатта электр 
тербелісін 
туғызатын 
генератор туралы;  
Студент білу 
керек:      
-    LC, RC гене-
раторлардың 
әрекет ету 
принципін;. 
2.4 тақырып 
Гармоникалық 
тербеліс генера-
торлары  
Электронды 
генераторлар туралы 
жалпы түсініктер. 
Өздігінен қозу 
шарттары: фазалар 
балансы және 
амплитудалар балансы. 
Гармоникалық тербеліс 
генераторларының 
типтері. LC, RC 
генераторлардың әрекет 
ету принципі. 
 
3 бөлім.  Қорек көздері және түрлендіргіштер 
Студентте түсінік 
болу керек:      
-  түзеткіш 
агрегаттар клас-
сификациясы ту-
ралы;  
Студент білу 
керек:       
3.1 тақырып  
Басқарылмайтын 
түзеткіштер  
Қорек көзінің 
құрылымдық сызбасы, 
элементтердің 
тағайындалуы, қорек 
көзінің негізгі 
параметрлері. 
Бірфазалы 
түзеткіштердің  әрекет 
Бір 
жартыпериодт
ы түзеткішті 
зерттеу. Екі 
жартыпериодт
ы түзеткішті 
зерттеу. 
Көпірлі 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
-   бірфазалы 
(біржарты 
периодты және 
екі жарты 
периодты) 
түзеткіштердің  
әрекет ету 
принципін; 
- пульсацияны 
тегістеуге 
арналған 
сүзгілердің 
түрлері және 
әрекет ету 
принципін;  
Студент жасай 
білу керек:     
-   түзеткіштің 
қысқартылған 
есептеу жүргізу; 
- түзеткіштің  
және тегістеуге 
арналған 
сүзгілердің 
параметрлеріне 
ету принципі, 
токтардың және 
кернеулердің уақыт 
диаграммалары, әр 
түрлі кернеу кедергілер 
бар түзеткіштің 
қысқаша есептелуі. 
Үшфазалы түзеткіштер. 
Тегістегіш сүзгілер: Г-
тәріздес, П-тәрісдес.   
 
 
түзеткішті 
зерттеу. 
 
 
  
 
 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
бақылау жүргізу 
және жұмыс 
қабілеттілігін 
бағалау.                                                                            
Студентте түсінік 
болу керек:      
-   басқарылатын 
түзеткіштер 
жұмысы туралы;  
Студент білу 
керек:       
- бірфазалы 
сұлбада тиристрлі 
түзеткіштердің  
әрекет ету 
принципін;   
Студент жасай 
білу керек:      
-     түзеткіштің  
параметрлеріне 
бақылау жүргізу 
және жұмыс 
қабілеттілігін 
бағалау.                                                                            
3.2 тақырып  
Басқарылатын 
түзеткіштер 
Басқарылатын 
түзеткіштердің бір 
фазалы сұлба үлгісінде 
әрекет ету принципі. 
Үш фазалы 
асқарылатын 
түзеткіштердің 
ерекшеліктері. 
Бірфазалы 
басқарылатын 
түзеткішті 
тринисторда 
зерттеу.  
 
 
Студентте түсінік  3.3 тақырып Ин-
инверторлар-дың 
 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
болу керек:       
 инвертор клас-
сификацииясы 
туралы;  
Студент білу 
керек:        
-   инверторлар-
дың белгіленуі;   
- желімен 
жетектелетін 
автономды 
инверторлардың 
әрекет ету 
принципін;   
верторлар 
белгіленуі. Олардың 
классификациясы. 
Желімен жетектелген 
инверторлар, 
автономды 
инверторлар. Сұлбалар, 
әрекет ету принципі. 
Студентте түсінік 
болу керек:        
-   тұрақтандыр-
ғыштар 
классификациясы 
туралы; 
Студент білу 
керек:         
-   параметрлік 
және өтемақылық 
тұрақтандырғышт
3.4 тақырып 
Кернеу және ток 
тұрақтандыр-
ғыштар ы  
Тұрақтандырғыштар 
классификациясы. 
Параметрлік және 
өтемақылық кернеу 
тұрақтандырғышының 
жұмыс істеу принципі.     
 
 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
ардың жұмыс 
істеу принципі.   
Студентте түсінік 
болу керек:        
- импульсті 
түрлендіргіштер  
классификациясы 
туралы;  
Студент білу 
керек:          
-   тұрақты кернеу 
импульстерін 
реттеу әдістерінің 
негізгі 
принциптері; 
жиілікті-
импульстік және 
ендік-ипульсті 
түрлендіргіштерді
ң әрекет ету 
принциптері. 
 
3.5 тақырып 
Кернеу және  
жиілік 
түрлендіргіштері 
Тұрақты кернеу 
импульстерін реттеу 
әдістерінің негізгі 
принциптері. 
Импульстік 
түрлендіргіштердің 
қолданылуы және клас-
сификациясы. 
Тиристорлі 
регуляторлар: 
тағайындалуы, 
сұлбалары. 
 
 
4 бөлім. Импульстің құрылғылар 
Студентте түсінік 
4.1 тақырып 
Импульстің 
 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
болу керек:         
-  Импульстің 
құрылғылар 
мүмкіндіктері 
туралы;  
Студент білу керек:          
-   импульсті 
сигналдар 
параметрлері, 
электронды кілттер 
және қарапайым 
импульс 
тудырушылардың 
әрекет ету 
принципі. 
электронды 
кілттер және 
импульс 
тудырушылар 
құрылғылар  жалпы 
сипаттамалары. Диодты 
және транзисторлы 
электронды кілттер. 
Импульс тудырушылар: 
шектеушілер, 
дифференциалдайтын 
тізбектер, 
интегралдайтын 
тізбектер. 
Дифференциалдау және 
интегралдау шарттары. 
 
Студентте түсінік 
болу керек:         
-    генераторлар 
классификациясы 
туралы;  
Студент білу керек:          
-   мультивибратор-
лардың әрекет ету  
принципін;  
Студент жасай білу 
4.2 тақырып 
Релаксациялы 
тербелістер ге-
нераторы 
Генераторлар класси-
фикациясы. Мульти-
вибратор: құрылысы, 
әрекет ету  принципі, 
қолданылуы, негізгі 
есептік қатыстар.  
 
 
Мультивибра-
торды зерттеу. 

Модуль 
бойынша 
құзыреттер 
Бөлім 
Тақырып 
Тәжірибелік 
жұмыс тізбесі 
Жабдықтар (оқу 
құралдары) 
Әдебиеттер тізімі 
керек:   
генераторлар 
сұлбаларын зеттеу.    
Студентте түсінік 
болу керек:         
- логикалық 
элементтер түрлері 
туралы; 
Студент білу керек:          
- "ЖӘНЕ", 
"НЕМЕСЕ", 
"ЕМЕС" логикалық 
элементтерінің  ди-
одты және 
транзисторлы 
кілттерде әрекет ету 
принципі; 
триггерлердің 
транзисторларда 
жұмыс істеу 
принципі; 
4.3 тақырып 
Логикалық  
және есте 
сақтау 
құрылғылары  
Логикалық элементтер, 
"ЖӘНЕ", "НЕМЕСЕ", 
"ЕМЕС" логикалық 
элементтерінің  диодты 
және транзисторлы 
кілттердгі негізгі 
түсініктері; электро-
техникалық 
құрылғыларда 
логикалық элементтерді 
қолдану. Триггерлер, 
құрылысы, әрекет ету 
принципі, қолданылуы. 
Интегралды 
орындайтын 
триггерлер.  
 
 
Бірфазалы 
түзеткіштің 
есептеуі.  
 
 «Технологиялық жабдықты пайдалану» арнайы пәні бойынша типтік оқу бағдарламасы 
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет