Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.88 Kb.
Pdf просмотр
бет9/17
Дата22.04.2017
өлшемі4.88 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
Часть 2. Технология 
и комплексная меха-
низация. 1985. М. 
Недра, Ржевский В. 
В. 
Горные машины и 
комплексы для от-
крытых горных ра-
бот. т.1. 2001. Подер-
ни Р.Ю. 
Механическое обору-
дование карьеров. 
2007. М. Изд. МГГУ. 
Подэрни Р.Ю. 
Процессы открытых 
горных работ. 1978. 
М. Недра. Ржевский 
В.В. 
Электрооборудова-

ние и электроснаб-
жение открытых гор-
ных работ. 2006. М. 
«Горная книга», Че-
ботаев Н.И. 
 
Р.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жобалық  құжаттарды  әзірлеудің  анықталған  дербестілік 
деңгейі  мен  шектелген  жауапкершілкті  көздейтін, 
басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша 
атқарушылық және атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Тапсырма  шеңберін  дербес 
анықтау. 
Жұмыстарды 
бақылау  және  ұйымдастыру. 
Тапсырмаларды 
шешудің 
соңғы 
нәтижесіне 
жауапкершілік. 
Ашық  кен  қазу  кезінде  өндіруді, 
ұңғылауды, 
бұрғылау 
ды 
реттемелеуші  нормативті  құжаттар. 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік нормалары 
мен ереже талаптары. 
 
Р.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тау-кен машиналары мен жабдықтардың дигно-
стикасын жүргізу 
Тау-кен  машиналарын,жабдықтарын  және  агрегаттарды  диагностикалау 
техникасы мен әдістемесін түсіндіру 
Тау-кен машиналары мен жабдықтарын пайда-
лану 
Тау-кен машиналары мен қондырғылардың ерекшеліктерін білу. 
 
Р.3 Модулінің технологиялық картасы     «Белгіленген техникалық құжаттаманы жүргізу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   34  сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 


Қорытынд
ы 
жұмыстар 
Техникалық 
құжаттарды 
толтыру 
кезінде 
жұмыстарды 
ұйымдастыру. 
Еңбекті 
қорғау талап-
тарын 
орындау 
Нормативті құжаттар. Толты-
ру және жіберу ережелері. 
Нормативтік ілеспе құжат-
тарды толтыру. 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған 
жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Тау-кен жабдықтары 
бойынша плакаттар мен 
оқыту-көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Краткий справочник по от-
крытым горным работам. 
1968. М. Недра. Мельников 
Н. В.  
Открытые горные работы. 
В 2-х частях. Часть 2. Тех-
нология и комплексная ме-
ханизация. 1985. М. Недра, 
Ржевский В. Горные ма-
шины и комплексы для от-
крытых горных работ. т.1. 
2001. Подерни Р.Ю. 
Механическое оборудова-
ние карьеров. 2007. М. Изд. 
МГГУ. Подэрни Р.Ю. 

Процессы открытых гор-
ных работ. 1978. М. Недра. 
Ржевский В.В. 
 
Р.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жобалық  құжаттарды  әзірлеудің  анықталған  дербестілік 
деңгейі  мен  шектелген  жауапкершілкті  көздейтін, 
басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша 
атқарушылық және атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Тапсырма  шеңберін  дербес 
анықтау. 
Жұмыстарды 
бақылау  және  ұйымдастыру. 
Тапсырмаларды 
шешудің 
соңғы 
нәтижесіне 
жауапкершілік. 
Ашық  кен  қазу  кезінде  өндіруді, 
ұңғылауды, 
бұрғылау 
ды 
реттемелеуші  нормативті  құжаттар. 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік нормалары 
мен ереже талаптары. 
 
Р.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Техникалық құжаттарды толтыру кезінде жұмы-
старды ұйымдастыру.  
Техникалық құжаттарды толтыра білу.  
Технологиялық жабдықтарды техникалық қызмет 
көрсету 
Технологиялық жабдықтарды техникалық қызмет көрсетуді жүргізу 
Еңбекті қорғау талаптарын орындау. 
Еңбекті қорғау талаптарын орындау 
 
6-кәсіп 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Слесарь–жөндеуші   
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
 

Q.1  Модулінің технологиялық картасы  «Тау-кен жабдықтары мен құрылғылардың жұмыс жағдайларын зерттейді, 
тез тозу себептерін  табады, олардың алдын-алу мен жою шараларын қолданады» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 56 сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Тау-кен 
жаб-
дықтары 
мен 
құрылғы-
лардың 
жұмыс 
жасау 
шарты 
Тау-кен жаб-
дықтарымен 
және 
құрылғыла-
рымен жұмыс 
жасау 
Тау-кен жабдықтары мен 
құрылғылардың жұмыс 
жасау шарттары, тез тозу 
себептерін  табу, оларды 
алдын-алу мен жою 
шараларын қабылдау. 
Жұмыс жүргізуге арналған 
қызметкер. 
Жабдық күйін тексеру. 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған 
жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Өндіріс қауіпсіздігі 
бойынша нормативті-
техникалық құжаттар.  
Ақпараттық стендтер және 
көрнекі құралдар (плакат-
тар). 
Бақылаушы-өлшегіш 
аспаптар мен электросле-
сарлық құрал-
саймандардың көрсетім 
жиынтығы.  
Электроника бойынша 
зертханалық жұмыстарды 
жүргізуге арналған әмбе-

бап үстел-стендтер.  
Оқу құралдары: 
Основы электротехники: 
учеб. пособие для сред. 
ПТУ. 1986. М. Высшая 
школа, Касаткин, А.С. 
Электротехника с основа-
ми промышленной элек-
троники: учеб. пособие для 
проф.-техн. училищ. 
1980.М.: Высшая школа, 
Китаев, В.Е. 
Электротехника: учебник. 
2007. М.: Академия, Буты-
рин, П.А. 
Электрические и радиотех-
нические измерения: учеб. 
Пособие. 2007. М.: Акаде-
мия, Гуржий  А.Н. 
Задачник по электротехни-
ке: учебник для НПО. 2007. 
М.: Академия, 
П.Н.Новиков, 
В.Я.Кауфман, О В.Толчеев 
и др. 
Рабочая тетрадь к лабора-
торно-практическим рабо-
там по электротехнике: 

2007. М.: Академия, Про-
шин В. М. 
Электротехника: рабочая 
тетрадь 2007. М.: Акаде-
мия, Ярочкина, Г.В. 
Электрослесарю добычно-
го и проходческого обору-
дования. Справочник. 
1989. Донецк.  В. А. Анти-
пов 
Релейная защита электро-
установок на открытых 
горных работах. 1992. М. 
Недра. Пивняк Г.Г., Шкар-
бец Ф.П., Горбунов Я.С. 
Электропривод и электри-
фикация открытых горных 
работ. 1983. М. Недра. Бе-
лых Б.П. и др. 
 
Q.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет  көрсетуге  және 
жөңдеуге  арналған  Техникалық  және  басқа  да  қосалқы 
құралдарды  дайындау  процесстерін  іске  асыру  қойылған 
міндеттерін орындауға жауапты, басшылықпен нормаларды іске 
Слесарлық 
құрал-
саймандармен 
және 
бақылаушы-өлшегіш 
аспаптармен 
тәжіри-
белік  жұмыс  жасау 
Қызмет  көрсетілетін  машиналар-
дың, механизмдердің және электро-
аппаратуралардың  тағайындамасы 
және  техникалық  сипаттамалары, 
оларды  техникалық  қызмет  көрсету 

асыру 
бойынша 
атқарушылық 
және 
атқарушылық-
басқарушылық қызмет 
дағдылары 
нормалары мен көлемі 
 
Q.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тау-кен жабдықтары мен құрылғылардың жұмыс 
жасау шарттары 
Тау-кен жабдықтары мен құрылғылардың жұмыс жасау шарттарын білу 
Тез тозу себептерін  табу 
Тез тозу себептерін  табу  
Оларды  алдын-алу  мен  жою  шараларын 
қабылдау 
Оларды алдын-алу мен жою шараларын қабылдау 
ҚТ ережелері. 
ҚТ ережелерін білу. 
 
Q.2 Модулінің технологиялық картасы    «Осы жабдықтар мен құрылғылармен пайдаланатын жұмыскерлерге пайдалану 
ережелері мен өндірістік жарақаттардың алдын-алу шаралары туралы нұсқау береді » 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 56 сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Тау-кен 
жаб-
дықтары 
мен 
құрылғы-
лардың 
жұмыс 
жасау 
шарты 
Тау-кен жаб-
дықтарымен 
және 
құрылғыла-
рымен жұмыс 
жасау 
Тау-кен жабдықтары мен 
құрылғылардың жұмыс 
жасау шарттары, тез тозу 
себептерін  табу, оларды 
алдын-алу мен жою 
шараларын қабылдау 
Жұмыс жүргізуге арналған 
қызметкер. 
Жабдық күйін тексеру. 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған 
жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Өндіріс қауіпсіздігі 


Тау-кен 
жаб-
дықтарын 
пайдалану 
ережелері 
Өндірістік жа-
рақаттарды 
алдын алу 
бойынша ша-
ралар 
ҚР еңбек заңнамасының 
негіздері. 
Өндірістегі ГБЖ кезінде 
еңбекті ұйымдастыру. 
Еңбекті қорғау бойынша 
жұмыстарды ұйыдастыру. 
Әр түрлі физика-
географиялық шарттарда 
жұмыс жасау қауіпсіздік тех-
никасы. 
Тасымалдау құралдары мен 
арнайы машиналарды қолда-
ну қауіпсіздік техникасы. 
Іштен  жану  қозғалтқыштары 
мен  электр  қондырғыларын 
пайдалану  қауіпсіздік  техни-
касы. 
ІІІ бөлім. Өндірістік санита-
рия. 
Далалық шарттардағы сани-
тария және гигиена. 
Өндіріс орындарына қойыла-
тын санитарлық-гигиеналық 
талаптар. Өндірістік орта 
факторларының зиянды әсер-
лерінен адамды қорғау. 
Жұмысшыларды дербес 
қорғау құралдары. 
Құжаттамаларды рәсімдеу. 
Өндірісте алған жарақаттар-
дың себептерін және мән-
жайды тексеру. Жазатайым 
жағдайды алдын-алу үшін 
ұйымдастырушылық-
техникалық шаралар. 
Туристік тораптарды тарқату, 
арқанмен байлау және жап-
палар. Бөгет арқылы топса 
жүргізу және басқа да жасан-
ды кедергілер жасау және 
олардан өту. 
Дербес қорғану құралдары-
мен танысу. Оларды қолдану 
дағдыларын игеру. 
Өртті сөндіру құралдарын 
игеру және оларды пайдала-
ну ережелері. 
Мекенде бағдарлану тәсіл-
дері. Далалық лагерьдің 
сұлбаларын құру. 
 
 
бойынша нормативті-
техникалық құжаттар.  
Ақпараттық стендтер және 
көрнекі құралдар (плакат-
тар). 
Бақылаушы-өлшегіш 
аспаптар мен электросле-
сарлық құрал-
саймандардың көрсетім 
жиынтығы.  
Электроника бойынша 
зертханалық жұмыстарды 
жүргізуге арналған әмбе-
бап үстел-стендтер.  
Оқу құралдары: 
Основы электротехники: 
учеб. пособие для сред. 
ПТУ. 1986. М. Высшая 
школа, Касаткин, А.С. 
Электротехника с основа-
ми промышленной элек-
троники: учеб. пособие для 
проф.-техн. училищ. 
1980.М.: Высшая школа, 
Китаев, В.Е. 
Электротехника: учебник. 
2007. М.: Академия, Буты-
рин, П.А. 

Заттарды жағу және өрттік 
қасиеттері. 
Далалық жұмыстарды жасау 
кезінде өндірісте және 
қосалқы ғимараттарда өрт 
қауіпсіздігі шаралары. 
Өрт сөндіру құралдары. 
Өрт қауіпсіздігін ұйымда-
стыру. 
Қоршаған ортаны қорғау 
Электрические и радиотех-
нические измерения: учеб. 
Пособие. 2007. М.: Акаде-
мия, Гуржий  А.Н. 
Задачник по электротехни-
ке: учебник для НПО. 2007. 
М.: Академия, 
П.Н.Новиков, 
В.Я.Кауфман, О В.Толчеев 
и др. 
Рабочая тетрадь к лабора-
торно-практическим рабо-
там по электротехнике: 
2007. М.: Академия, Про-
шин В. М. 
Электротехника: рабочая 
тетрадь 2007. М.: Акаде-
мия, Ярочкина, Г.В. 
Электрослесарю добычно-
го и проходческого обору-
дования. Справочник. 
1989. Донецк.  В. А. Анти-
пов 
Релейная защита электро-
установок на открытых 
горных работах. 1992. М. 
Недра. Пивняк Г.Г., Шкар-
бец Ф.П., Горбунов Я.С. 

Электропривод и электри-
фикация открытых горных 
работ. 1983. М. Недра. Бе-
лых Б.П. и др. 
 
Q.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет  көрсетуге  және 
жөңдеуге  арналған  Техникалық  және  басқа  да  қосалқы 
құралдарды  дайындау  процесстерін  іске  асыру  қойылған 
міндеттерін орындауға жауапты, басшылықпен нормаларды іске 
асыру 
бойынша 
атқарушылық 
және 
атқарушылық-
басқарушылық қызмет 
Слесарлық 
құрал-
саймандармен 
және 
бақылаушы-өлшегіш 
аспаптармен 
тәжіри-
белік  жұмыс  жасау 
дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машиналар-
дың, механизмдердің және электро-
аппаратуралардың  тағайындамасы 
және  техникалық  сипаттамалары, 
оларды  техникалық  қызмет  көрсету 
нормалары мен көлемі 
 
Q.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тау-кен жабдықтары мен құрылғылардың жұмыс 
жасау шарттары 
Тау-кен жабдықтары мен құрылғылардың жұмыс жасау шарттарын білу 
Тез тозу себептерін  табу 
Тез тозу себептерін  табу  
Оларды  алдын-алу  мен  жою  шараларын 
қабылдау 
Оларды алдын-алу мен жою шараларын қабылдау 
ҚТ ережелері. 
ҚТ ережелерін білу. 
 
Q.3 Модулінің технологиялық картасы     
«Жабдықтардың істен шығу себептерін тексеруде және апаттар мен өндірістік 
жарақаттанудың  алдын-алу шараларын әзірлеуде қатысады » 

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 56 сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып-
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Профилак-
тикалық 
жөңдеу 
жұмыстары 
Жабдықтар-
мен(электрлік, 
механикалық 
және басқа да) 
жұмыс жасау 
Тораптар мен агрегаттарды тех-
никалық қызмет көрсету реті. 
Тораптар мен агрегаттарды 
құрастыру-бөлшектеу реті және 
ақау белгілері. 
Жеке тораптар мен агрегат-
тарды техникалық қызмет 
көрсетуді жүргізу. Құрасты-
ру-бөлшектеуді жүргізу. 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Өндіріс қауіпсіздігі 
бойынша нормативті-
техникалық құжаттар.  
Ақпараттық стендтер 
және көрнекі құралдар 
(плакаттар). 
Бақылаушы-өлшегіш 
аспаптар мен элект-
рослесарлық құрал-
саймандардың 
көрсетім жиынтығы.  
Электроника бойынша 
зертханалық жұмы-
старды жүргізуге ар-
налған әмбебап үстел-

Жарақат 
профилак-
тикасы 
Техникалық 
құжаттармен 
жұмыс 
Өндірістік жарақатты алдын алу 
бойынша шараларды әзірлеу 
Өндірістік жарақатты алдын 
алу бойынша құжаттамалар-
ды рәсімдеу 

Еңбекті 
қорғау 
Аспаптармен, 
жабдықтарме
н, 
жарақтармен 
және 
материалдарм
ен жұмыс 
жасай білу 
 
ҚР еңбек заңнамасының 
негіздері. 
Еңбекті қорғау бойынша 
жұмыстарды ұйыдастыру. 
Әр түрлі физика-географиялық 
шарттарда жұмыс жасау 
қауіпсіздік техникасы. 
Тасымалдау құралдары мен 
арнайы машиналарды қолдану 
қауіпсіздік техникасы. 
Іштен жану қозғалтқыштары мен 
электр қондырғыларын 
пайдалану қауіпсіздік техникасы. 
Өндіріс орындарына қойылатын 
санитарлық-гигиеналық 
Жазатайым жағдайды зерт-
теу бойынша құжаттамалар-
ды рәсімдеу. Жазатайым 
жағдайдың болу себебін 
және орнын зерттеу. Жаза-
тайым жағдайды алдын-алу 
үшін ұйымдастырушылық-
техникалық шаралар 
Дербес қорғану құралдары-
мен танысу. Оларды қолдану 
дағдыларын игеру. 
Өртті сөндіру құралдарын 
игеру және оларды пайдала-
ну ережелері. 
 

талаптар. Өндірістік орта 
факторларының зиянды 
әсерлерінен адамды қорғау. 
Жұмысшыларды дербес қорғау 
құралдары. 
Заттарды жағу және өрттік 
қасиеттері. 
Өрт сөндіру құралдары. 
Өрт қауіпсіздігін ұйымдастыру. 
Қоршаған ортаны қорғау 
 
стендтер.  
Оқу құралдары: 
Основы электротехни-
ки: учеб. пособие для 
сред. ПТУ. 1986. М. 
Высшая школа, Касат-
кин, А.С. 
Электротехника с ос-
новами промышлен-
ной электроники: 
учеб. пособие для 
проф.-техн. училищ. 
1980.М.: Высшая шко-
ла, Китаев, В.Е. 
Электротехника: 
учебник. 2007. М.: 
Академия, Бутырин, 
П.А. 
Электрические и ра-
диотехнические изме-
рения: учеб. Пособие. 
2007. М.: Академия, 
Гуржий  А.Н. 
Задачник по электро-
технике: учебник для 
НПО. 2007. М.: Ака-
демия, П.Н.Новиков, 
В.Я.Кауфман, О 

В.Толчеев и др. 
Рабочая тетрадь к ла-
бораторно-
практическим работам 
по электротехнике: 
2007. М.: Академия, 
Прошин В. М. 
Электротехника: рабо-
чая тетрадь 2007. М.: 
Академия, Ярочкина, 
Г.В. 
Электрослесарю до-
бычного и проходче-
ского оборудования. 
Справочник. 1989. До-
нецк.  В. А. Антипов 
Релейная защита 
электроустановок на 
открытых горных ра-
ботах. 1992. М. Недра. 
Пивняк Г.Г., Шкарбец 
Ф.П., Горбунов Я.С. 
Электропривод и 
электрификация от-
крытых горных работ. 
1983. М. Недра. Белых 
Б.П. и др. 
 

Q.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет 
көрсетуге  және  жөңдеуге  арналған  Техникалық 
және  басқа  да  қосалқы  құралдарды  дайындау 
процесстерін  іске  асыру  қойылған  міндеттерін 
орындауға 
жауапты, 
дербес 
жоспарлауды 
көздейтін,  басшылықпен  нормаларды  іске  асыру 
бойынша  атқарушылық  және  атқарушылық-
басқарушылық қызмет 
Слесарлық 
құрал-саймандармен 
және  бақылаушы-өлшегіш  аспап-
тармен  тәжірибелік  жұмыс  жасау 
дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машиналардың, 
механизмдердің  және  электроаппара-
туралардың тағайындамасы және тех-
никалық  сипаттамалары,  оларды  тех-
никалық  қызмет  көрсету  нормалары 
мен көлемі 
 
Q.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Жабдықтармен(электрлік, механикалық және 
басқа да) жұмыс жасау 
Жабдықтармен жұмыс жасай білу және ажырата алу 
Техникалық құжаттармен жұмыс 
Техникалық құжаттаманы толтыру 
Аспаптармен, жабдықтармен, жарақтармен 
және материалдармен қауіпсіз жұмыс жасау 
Аспаптармен, жабдықтармен, жарақтармен және материалдармен жұмыс 
жасау 
Еңбекті қорғау талаптарын орындау. 
Еңбекті қорғау талаптарын орындау 
 
R.1  Модулінің технологиялық картасы    «Құрылғылар мен жабдықтардың өз уақытында жасалатын сапалы жөндеуі мен 
жетілдіруі,  түзу  күйін қамтамасыз ететін апатсыз және сенімді жұмысын, оның дұрыс пайдалануын қамтамасыз етеді» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78  сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Тау-кен 
Тау-кен жаб-
Жөңдеудің өндірістік 
Машиналарды жөңдеуге тап-
Жабдық: 

машина-
лары мен 
жаб-
дықтарды 
жөңдеу 
дықтарын пай-
далану және 
жөңдеу 
бойынша нор-
мативті-
құқықтық база-
сын білу  
процесі туралы түсінік. 
Жөңдеу процесін 
жүйелендіру. Тау-кен ма-
шиналары мен жаб-
дықтарды жөңдеуге 
дайындауды ұйымдасты-
ру: бөлшектеу, жуу, бөл-
шектерді ақаусыздандыру.  
Тау-кен машинасы мен 
жабдық  бөлшектерін қал-
пына келтіру: жөңдеу 
әдістері мен тәсілдері, сы-
ныптамасы. Жаңа тау-кен 
машиналары мен жаб-
дықтарды және күрделі 
жөңдеуден өткен машина-
ларды құрастыру, жи-
нақтау және сынау. Тау-
кен машиналары сынау. 
Жөңдеу базаларының 
жалпы сипаттамасы, 
жөңдеу базасының құры-
лымы. Жөңдеу-
механикалық зауыттар 
мен электромеханикалық 
шеберханаларды ма-
мандандыру 
сыру  және жөңдеуден алу 
реті. 
Тау-кен машиналары мен 
жабдықтарының пайдала-
нушылық қасиеттері мен са-
пасын бағалау. 
 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған жұмыс 
орны. 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет