Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банк


N.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей)жүктеу 4.88 Kb.
Pdf просмотр
бет8/17
Дата22.04.2017
өлшемі4.88 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17

 
N.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет  көрсетуге  және 
жөңдеуге  арналған  Техникалық  және  басқа  да  қосалқы 
құралдарды  дайындау  процесстерін  іске  асыру  қойылған 
міндеттерін орындауға жауапты, басшылықпен нормаларды іске 
асыру 
бойынша 
атқарушылық 
және 
атқарушылық-
басқарушылық қызмет 
Слесарлық 
құрал-
саймандармен 
және 
бақылаушы-өлшегіш 
аспаптармен 
тәжіри-
белік  жұмыс  жасау 
дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машиналар-
дың, механизмдердің және электро-
аппаратуралардың  тағайындамасы 
және  техникалық  сипаттамалары, 
көлемі мен нормалары. 
N.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Ағымдық пайдалануды жүргізу жұмыстарының 
түрлері.  
Ағымдық пайдалануды жүргізу жұмыстарының түрлерін үлестіру.  
Ағымдық  пайдалану  жұмыстарын  жүргізуге  ар-
налған қызметкер. 
Нормативті  құжаттарды  ескеріп,  ағымдық  пайдалану  жұмыстарын 
жүргізуге арналған қызметкерді таңдау. 
ҚТ ережелері. 
ҚТ ережелерін білу. 
 
N.3 Модулінің технологиялық картасы    «Электрмен жабдықтау нысандарын реттеу үшін электрмонтажшы-реттеушінің 
жұмыс орнын дайындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  56   сағ. 
№ 
Тақыры
Кәсіби 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 

р/б 
птық 
блок 
құзырлықта
р 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Тұрақты 
және ай-
нымалы 
ток 
Аралас 
жүктемелі 
(кедергі, ин-
дуктивтілік, 
сыйымдылық) 
электрлік 
тізбектерін 
есептеу және 
құрастыру 
Электротехникалық матери-
алдардыі түрлері және қаси-
еттері. 
Тұрақты және айнымалы ток: 
түсінігі, сипаттамасы, өлшеу 
бірлігі; Ом заңы; жұмыс және 
ток қуаты. 
Электрлік кедергі. Қатты 
өткізгіштің, оқшаулағыш ма-
териалдың кедергісі. 
Кедергіні есептеу 
Тұрақты токтық электрлік 
тізбек; түсінігі, тізбек эле-
менттері. Электрлік тізбектер 
мен оның элементтерінің 
шартты көрінісі және белгіле-
нуі. 
Резисторлар. Резисторлар, 
оларды жалғау тәсілдері. 
Конденсаторлар: түрлері, 
құрылғылары, жалғау тәсіл-
дері. Сыйымдылықтық 
кедергі. Сыйымдылықтық 
кедергіні өлшеу. 
Сызықты емес электрлік 
тізбек. Түсінігі. Есептеу 
Амперметр пен вольтметр 
көмегімен кедергі шамасын 
анықтау.  
Ом заңы бойынша электр 
энергиясын қабылдағыштар-
дың тізбектей жалғауды 
орындау және жеке қабыл-
дағыштарда кернеу кемуін 
тексеру.  
Электр энергиясын қабыл-
дағыштарды параллельді 
жалғауды орындау және 
Кирхгоф заңын тексеру.  
Тұрақты ток тізбектеріндегі 
жұмыс пен қуатты өлшеу. 
Электромагниттік индукция 
және өздік индукция құбы-
лыстарын зерттеу.  
Активті және индуктивті 
кедергісі бар айнымалы ток 
электр тізбегін зерттеу. 
Активті және сыйымды-
лықтық кедергісі бар айны-
малы ток электр тізбегін 
зерттеу.  
Активтік кедергіні(кернеу 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Өндіріс қауіпсіздігі 
бойынша нормативті-
техникалық құжаттар.  
Ақпараттық стендтер 
және көрнекі құралдар 
(плакаттар). 
Бақылаушы-өлшегіш 
аспаптар мен электросле-
сарлық құрал-
саймандардың көрсетім 
жиынтығы.  
Электроника бойынша 
зертханалық жұмыстарды 
жүргізуге арналған әмбе-
бап үстел-стендтер.  
Оқу құралдары: 
Основы электротехники: 

ерекшеліктері. 
Күрделі электрлік тізбек: 
түсінігі. Кирхгоф заңы. 
Электромагнетизм және маг-
ниттік тізбектер. Магниттік 
өріс: түсінігі, сипатамасы, 
өлшеу бірлігі.  
Электрлік токтың магнит 
өрісі. Магниттік тізбектің 
элементтері. Электромагнит-
тік индукция. Ленц ережесі.  
Генератор мен электр 
қозғалтқышының әрекет ету 
қағидалары. Өздік индукция. 
Есептеу және қолдану. 
Индуктивтілік: түсінігі, өл-
шеу бірлігі. Электромагнит-
тер: құрылғылары, әрекет ету 
қағидалары, қолданылуы. 
Айнымалы токтық электр 
тізбектер. Айнымалы ток: 
түсінігі, алу. Айнымалы ток-
тың сипаттамасы: қлшеу 
бірлігі.  
Резонанс: түрлері, пайда болу 
шарттары, есептеу және қол-
дану. 
Айнымалы ток қуаты: түр-
резонансын) тізбектей 
жалғағанда Ом заңын тексе-
ру.  
Индуктивті және сыйымды-
лықтық кедергіні(ток резо-
нансы) параллель жалғауды 
орындау. 
Айнымалы ток тізбегіндегі 
қуатты, қуат коэффициентін 
өлшеу 
 
учеб. пособие для сред. 
ПТУ. 1986. М. Высшая 
школа, Касаткин, А.С. 
Электротехника с осно-
вами промышленной 
электроники: учеб. посо-
бие для проф.-техн. учи-
лищ. 1980.М.: Высшая 
школа, Китаев, В.Е. 
Электротехника: учебник. 
2007. М.: Академия, Бу-
тырин, П.А. 
Электрические и радио-
технические измерения: 
учеб. Пособие. 2007. М.: 
Академия, Гуржий  А.Н. 
Задачник по электротех-
нике: учебник для НПО. 
2007. М.: Академия, 
П.Н.Новиков, 
В.Я.Кауфман, О 
В.Толчеев и др. 
Рабочая тетрадь к лабора-
торно-практическим ра-
ботам по электротехнике: 
2007. М.: Академия, 
Прошин В. М. 
Электротехника: рабочая 

лері, өлшеу бірліктері. Қуат 
коэффициенті. 
Үш фазалық ток: айнымалы 
токтың үш фазалық жүйесі, 
генератор фазасы мен тұты-
нушыны байланыстыру. Қуат. 
Электр жабдықтармен жұмыс 
жасау кезінде қауіпсіздік тех-
ника және пайдалану ереже-
лердің нормаларын сақтау 
тетрадь 2007. М.: Акаде-
мия, Ярочкина, Г.В. 
Электрослесарю добыч-
ного и проходческого 
оборудования. Справоч-
ник. 1989. Донецк.  В. А. 
Антипов 
Релейная защита электро-
установок на открытых 
горных работах. 1992. М. 
Недра. Пивняк Г.Г., 
Шкарбец Ф.П., Горбунов 
Я.С. 
Электропривод и элек-
трификация открытых 
горных работ. 1983. М. 
Недра. Белых Б.П. и др. 

Электрлік 
шамалар-
ды өлшеу 
Бақылаушы-
өлшегіш 
аспаптарды 
қолдану  
Электр өлшегіш аспаптар: 
сыныптамасы, дәлділік клас-
сы, пайдаланушылылық топ-
тары. Электр өлшегіш аспап-
тармен жұмыс жасау кезін 
қауіпсіздік техника ережелері.  
Электр өлшегіш аспаптардың 
шартты белгіленуі. Аспаптар-
ды пайдалану шарттары. 
Электрлік өлшеулер: түсінігі, 
өлшеу әдістері, өлшеу 
қателіктері, өлшеу шегінің 
артуы. 
Тұйықталу және нөлдену 
контурын сынау 
Оқшаулағыш сымдардың 
кедергісін өлшеу, мегом-
метрмен жұмыс. 
 
 
N.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  

Техникалық және басқа да қосалқы құралдарды дайындау про-
цесстерін іске асыру қойылған міндеттерін орындауға жауапты, 
басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша  атқарушылық 
және атқарушылық-басқарушылық қызмет  
Слесарлық 
құрал-
саймандармен 
және 
бақылаушы-өлшегіш 
аспаптармен 
тәжіри-
белік  жұмыс  жасау 
дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машиналар-
дың, механизмдердің және электро-
аппаратуралардың  тағайындамасы 
және  техникалық  сипаттамалары, 
көлемі мен нормалары. 
 
N.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей)  
Элементтер 
Өлшемдері 
Аралас типті электрлі тізбекті құрастыру. 
Берілген  схема  бойынша  электрлік  байланыстарды  тізбектей-параллель 
жалғауды жүзеге асыру. 
Электрлік  тізбектегі  (элементіндегі  кернеу  мен 
ток күшін өлшеу 
Айнымалы  токтық  тізбектің  қуатын,  қуат  коэффициентін  өлшеу  үшін 
бақылаушы-өлшегіш аспаптарды қолдану.  
Тұйықталу және нөлдену контурын сынау 
Сым оқшаулағышының кедергісін өлшеу, мегомметрмен жұмыс жасау. 
Электротехникалық  аспаптармен  және  электрлік 
машиналармен жұмыс жасау 
Тұрақты токты қозғалтқыштарды әске қосу және механикалық сипаттама-
ларын алып тастауды жүзеге асыру.  
 
O.1  Модулінің технологиялық картасы    «Тау-кен кәсіпорынның кернеуі 1000В-қа дейін және одан жоғары электрмен 
жабдықтау нысандарын, сондай-ақ басқарудың қарапайым сұлбаларымен кернеуі 1000В-қа дейін және одан жоғары 
айнымалы токты электр өткізгіштерді реттеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   78    сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың мазмұны 

Электр 
жабдықта
рын 
Бөлшектер мен 
құрастыру 
бірліктерін 
Инженерлік графика және 
сызу геометриясы 
негіздері. Материал 
Бөлшектердің жұмыс жасау сыз-
балары, сызбаларды түрлендіру 
әсілдері, аксонометриялық проек-
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 

баптау 
және 
пайдалану 
 
байланыстыру 
сипатына сәй-
кес құрастыру-
бөлшектеу 
жұмыстарын 
жүргізе алу 
кедергісі негіздері. Қолда-
нылатын жабдықтарды 
пайдалану. Діріл, тер-
белісті динамикалық 
өшіру. 
 
циялар, сызбалар мен құры-
лымдық құжаттамаларды рәсім-
деу. Құрастыру сызбалары және 
торап мен механизм схемаларын 
оқу. 
Бөлшектерге қойылатын талаптар. 
Бөлшектерді жалғау. 
Сызбалар  мен  сұлбалар  бойынша 
бөлшектердің 
құрылымын 
құрастыру. 
 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Оқыту-көрнекі құрал-
дардың жиынтығы 
Оқу-әдістемелік әдеби-
еттердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Физические величины. 
Справочник. 1991. М. 
Энергоатомиздат. Гри-
горьев И.С., Мейлихов 
Е.З.(ред.) 
Сопротивление матери-
алов. 1988. М. ВШ, Стё-
пин П.А. 
Основы технической 
механики. 1990. Л. Ма-
шино-строение. Мовнин 
М.С. и др. 

Электро-
техника-
лық 
аспаптар 
мен 
электрлік 
машина-
лар 
Электротехни-
калық аспап-
тармен және 
электрлік ма-
шиналармен 
жұмыс жасау  
Электротехникалық 
аспаптар мен электрлік 
машиналар: түсінігі, сы-
ныптамасы, шартты бел-
гіленуі.  Электротехника-
лық аспаптар мен 
электрлік машиналардың 
электрлік сұлбасын құру 
және графикалық суретт-
ердің типтері мен ереже-
лері.  Өлшем механизмі 
туралы түсінік. 
Тұрақты және айнымалы 
токты қозғалтқыштар: 
тағайындамасы, сыныпта-
масы, қайтымдылығы, 
негізгі құрылымдық эле-
Тұрақты токты қозғалтқыштарды 
әске қосу және механикалық си-
паттамаларын алып тастау. 
Бір фазалы трансформаторлардың 
негізгі сипаттамалары мен пара-
метрлерін анықтау.  
Трансформатор параметрлерін 
есептеу 
 

менттері, типтері, қолдану 
аймағы.  Айналушы маг-
ниттік өріс. Асинхронды 
машиналардың құрылғы-
лары және әрекет ету 
қағидалары. Тұрақты ток-
ты қозғалтқыштың 
құрылғылары. 
Электрлік машиналарды 
іске қосу, тоқтату ереже-
лері .  Айналы жиілігін 
реттеу. 
Трансформаторлар: 
типтері, тағайындамасы, 
құрылымдық элементтері,  
Әрекет ету қағидалары, 
жұмыс режимдері, пара-
метрлері.  
 
О.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет  көрсетуге  және  жөңдеуге 
арналған  Техникалық  және  басқа  да  қосалқы  құралдарды  дайындау 
процесстерін  іске  асыру  қойылған  міндеттерін  орындауға  жауапты, 
дербес жоспарлауды көздейтін, басшылықпен нормаларды іске асыру 
бойынша атқарушылық және атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Слесарлық 
құрал-
саймандармен  және 
бақылаушы-өлшегіш 
аспаптармен  тәжіри-
белік  жұмыс  жасау 
дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машинала-
рдың,  механизмдердің  және 
электроаппаратуралардың 
тағайындамасы  және  техника-
лық  сипаттамалары,  оларды 
техникалық  қызмет  көрсету 

нормалары мен көлемі.  
 
О.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тораптар  мен  механизмдердің  сызбалары 
мен сұлбаларын оқу 
Сызбалар мен құрылымдық құжаттамалар бойынша бөлшектердің, торап-тардың 
және механизмдердің бөлектеуін жүргізе алу. 
Технологиялық  және  техникалық  құжатта-
маларды рәсімдеу 
Карьерлік  жабдықтарды  техникалық  қызмет  көрсетуді  және  жөңдеуді  жүргізу 
кезінде технологиялық және техникалық құжаттамаларды білу 
Электротехникалық аспаптармен және 
электрлік машиналармен жұмыс жасау  
Электрлік аспаптармен жұмыс жасау дағдыларын қолдану  
 
O. 2 Модулінің технологиялық картасы    «Амперметрлердің, вольтметрлердің, санауыштартың, оқшаулағышты бақылау 
аспаптардың қосылуын тексеру. Автоматты ажыратқыштар мен магниттік іске қосқыштардың максималды және жылу 
қорғаныштарын тексеру. Қысқа тұйықталған ротормен айнымалы  токты электр өткізгіштерін басқару сұлбаларын тексеру. 
Ток пен кернеудің электрмагнитті релесін күйіне келтіру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  56    сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Электро-
техника-
лық 
аспаптар 
мен 
электрлік 
машина-
лар 
Электротехни-
калық аспап-
тармен және 
электрлік ма-
шиналармен 
жұмыс жасау  
Электротехникалық аспаптар 
мен электрлік машиналар: 
түсінігі, сыныптамасы, шартты 
белгіленуі.  Электротехника-
лық аспаптар мен электрлік 
машиналардың электрлік сұл-
басын құру және графикалық 
суреттердің типтері мен ере-
Тұрақты токты қозғалтқы-
штарды әске қосу және меха-
никалық сипаттамаларын алып 
тастау. 
Бір фазалы трансформатор-
лардың негізгі сипаттамалары 
мен параметрлерін анықтау.  
Трансформатор параметрлерін 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 

желері.  Өлшем механизмі ту-
ралы түсінік. 
Тұрақты және айнымалы ток-
ты қозғалтқыштар: тағайында-
масы, сыныптамасы, қай-
тымдылығы, негізгі құры-
лымдық элементтері, типтері, 
қолдану аймағы.  Айналушы 
магниттік өріс. Асинхронды 
машиналардың құрылғылары 
және әрекет ету қағидалары. 
Тұрақты токты қозғалтқыштың 
құрылғылары. 
Электрлік машиналарды іске 
қосу, тоқтату ережелері .  Ай-
налы жиілігін реттеу. 
Автоматты сөндіргіштер мен 
магниттік іске қосқыштардың 
максимальдыө және жылулық 
қорғанысын тексеру. Қысқа 
тұйықталу тогы бар анымалы 
токты электр өткізгіштерін 
басқару. 
есептеу 
 
Оқу материалдары: 
Оқыту-көрнекі құрал-
дардың жиынтығы 
Оқу-әдістемелік әдеби-
еттердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Физические величины. 
Справочник. 1991. М. 
Энергоатомиздат. Гри-
горьев И.С., Мейлихов 
Е.З.(ред.) 
Сопротивление матери-
алов. 1988. М. ВШ, 
Стёпин П.А. 
Основы технической 
механики. 1990. Л. 
Машино-строение. 
Мовнин М.С. и др. 
 
О.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  

Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет  көрсетуге  және  жөңдеуге 
арналған  Техникалық  және  басқа  да  қосалқы  құралдарды  дайындау 
процесстерін  іске  асыру  қойылған  міндеттерін  орындауға  жауапты, 
дербес жоспарлауды көздейтін, басшылықпен нормаларды іске асыру 
бойынша атқарушылық және атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Слесарлық 
құрал-
саймандармен  және 
бақылаушы-өлшегіш 
аспаптармен  тәжіри-
белік  жұмыс  жасау 
дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машинала-
рдың,  механизмдердің  және 
электроаппаратуралардың 
тағайындамасы  және  техника-
лық  сипаттамалары,  оларды 
техникалық  қызмет  көрсету 
нормалары мен көлемі.  
 
О.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тұрақты ток қозғалтқышын іске қосу  
Тұрақты ток қозғалтқышын іске қосуды жүзеге асыру. 
Механикалық сипаттамаларды алып та-
стау. 
Механикалық сипаттамаларды алып тастауды орындау 
Трансформатордың негізгі сипаттамалры-
ның параметрлерін анықтау  
Трансформатордың негізгі сипаттамалрының параметрлерін анықтау  
Трансформатор параметрлерін есептеу 
Трансформатор параметрлерін есептеуді жүргізу 
 
O.3 Модулінің технологиялық картасы    «Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыстағы қорғаудың қарапайым түрлерімен  
кернеуі 1000В-қа дейін және одан жоғары электрмен жабдықтау нысандарын реттеу. Кернеуі1000В-қа дейін және одан 
жоғары тікелей қосылатын айналмалы токты электр өткізгіштерін реттеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  78   сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Электро-
техника-
лық 
Электротехни-
калық аспап-
тармен және 
Электротехникалық 
аспаптар мен электрлік 
машиналар: түсінігі, сы-
Тұрақты токты қозғалтқы-
штарды әске қосу және меха-
никалық сипаттамаларын алып 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 

аспаптар 
мен 
электрлік 
машина-
лар 
электрлік ма-
шиналармен 
жұмыс жасау  
ныптамасы, шартты бел-
гіленуі.  Электротехника-
лық аспаптар мен 
электрлік машиналардың 
электрлік сұлбасын құру 
және графикалық суретт-
ердің типтері мен ереже-
лері.  Өлшем механизмі 
туралы түсінік. 
Тұрақты және айнымалы 
токты қозғалтқыштар: 
тағайындамасы, сыныпта-
масы, қайтымдылығы, 
негізгі құрылымдық эле-
менттері, типтері, қолдану 
аймағы.  Айналушы маг-
ниттік өріс. Асинхронды 
машиналардың құрылғы-
лары және әрекет ету 
қағидалары. Тұрақты ток-
ты қозғалтқыштың 
құрылғылары. 
Электрлік машиналарды 
іске қосу, тоқтату ереже-
лері .  Айналы жиілігін 
реттеу. 
Трансформаторлар: 
типтері, тағайындамасы, 
тастау. 
Бір фазалы трансформаторлар-
дың негізгі сипаттамалары мен 
параметрлерін анықтау.  
Трансформатор параметрлерін 
есептеу 
Кернеуі1000В-қа дейін және 
одан жоғары, тікелей қосыла-
тын, айналмалы токты электр 
өткізгіштерін реттеу. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған 
жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Оқыту-көрнекі құралдар-
дың жиынтығы 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Физические величины. 
Справочник. 1991. М. 
Энергоатомиздат. Григорь-
ев И.С., Мейлихов 
Е.З.(ред.) 
Сопротивление материа-
лов. 1988. М. ВШ, Стёпин 
П.А. 
Основы технической меха-
ники. 1990. Л. Машино-
строение. Мовнин М.С. и 
др. 

құрылымдық элементтері,  
Әрекет ету қағидалары, 
жұмыс режимдері, пара-
метрлері.  

Тау-кен 
машина-
ларының 
күштік 
қон-
дырғыла-
ры.  
Тау-кен маши-
наларының 
күштік қон-
дырғы 
құрылғылары 
мен әрекет ету 
қағидаларын 
білу 
Тау-кен машиналарының 
күштік қондырғы туралы 
жалпы түсінік 
Жұмыс жасап тұрған меха-
низмдердің механикалық си-
паттамалары. 
Қозғалтқыштардың сипаттама-
лары мен жұмыс жасау режим-
дері. 
 

Карьерлік 
машина-
лар мен 
меха-
низм-
дердің 
электр 
жаб-
дықтары 
Электр жаб-
дықтардың 
тағайындамасы 
мен 
құрылғысын 
білу 
Ашық кен қазу жұмыста-
рын электрлік жабдықтау 
ерекшеліктері.  
Экскаватор электр жаб-
дықтары. 
Үзіліссіз әрекет ететін 
тау-кен тасымалдау ма-
шиналардың электр жаб-
дықтары. 
Бұрғылау станоктарының, 
су қотару, компрессорлық 
және қосалқы қондырғы-
лардың электр жабдықта-
ры және электрмен жаб-
дықтау. 
Карьерлік электровоздық 
Эскватор электр жабдықтары 
туралы негізгі түсінік. Эсква-
тор жетектерінің электр жаб-
дықтары және эксваторларда 
түйінді тарату және қабылдау 
құрылғылары. 
Үзіліссіз әрекетті негізгі 
жиынтықтың электр жабдықта-
ры. Драга электр жабдықтары 
және гидромеханизация қон-
дырғылары. 
Бұрғылау станоктарының 
электр жабдықтары. Карьерлік 
су қотару қондырғыларының 
электр жабдықтары. Компрес-
сорлық қондырғылардың 

көліктің электр жабдықта-
ры. 
электр жабдықтары. Қосалқы 
механизмдер мен қондырғы-
лардың электр жабдықтары. 
Жалпы түсінік. Жүк станци-
ялары және желілер. 
 
О.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет  көрсетуге  және 
жөңдеуге  арналған  Техникалық  және  басқа  да  қосалқы 
құралдарды  дайындау  процесстерін  іске  асыру  қойылған 
міндеттерін  орындауға  жауапты,  дербес  жоспарлауды 
көздейтін,  басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша 
атқарушылық және атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Слесарлық 
құрал-
саймандармен 
және 
бақы-
лаушы-өлшегіш  аспаптармен 
тәжірибелік 
жұмыс 
жасау 
дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машинала-
рдың,  механизмдердің  және 
электроаппаратуралардың 
тағайындамасы  және  техника-
лық  сипаттамалары,  оларды 
техникалық  қызмет  көрсету 
нормалары мен көлемі.  
 
О.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Электротехникалық аспаптармен және 
электрлік машиналармен жұмыс жасау  
Жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөңдеуді жүргізу кезінде қолда-
нылатын құрал-саймандар мен бақылаушы-өлшегіш аспаптардың құрылғыларын 
және тағайындамасын түсіндіру. 
Тау-кен машиналарының күштік қондырғы 
құрылғылары мен әрекет ету қағидаларын 
білу 
Тау-кен машиналарындағы  күштік қондырғының тағайындамасы және құрылғы-
ларын түсіндіру. 
Электр жабдықтардың тағайындамасы мен 
құрылғысын білу 
Электр жабдықтарының тағайындамасы және құрылғыларын білу 
 

    O. 4 Модулінің технологиялық картасы «Тау-кен кәсіпорындарындағы релелік қорғаудың күрделі түрлерімен кернеуі 
1000В-қа дейін және одан жоғары электрмен жабдықтау нысандарын реттеу. Автоматика элементтерімен,  айналмалы токты 
электр өткізгіштерді реттеу және басқарудың релелік-түйістіргіш сұлбасымен кернеуі 1000В-қа дейін және одан жоғары  
айнымалы токты электр өткізгіштерін реттеу. Күш беретін трансформаторлар мен қозғалтқыштардың дифференциалды 
қорғауымен, бағытталған қорғаумен кернеуі 1000В-қа дейін және одан жоғары фидерлерді реттеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78  сағ. 
 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Электро-
техника-
лық 
аспаптар 
мен 
электрлік 
машина-
лар 
Электротехни-
калық аспап-
тармен және 
электрлік ма-
шиналармен 
жұмыс жасау  
Электротехникалық 
аспаптар мен электрлік 
машиналар: түсінігі, сы-
ныптамасы, шартты бел-
гіленуі.  Электротехника-
лық аспаптар мен 
электрлік машиналардың 
электрлік сұлбасын құру 
және графикалық суретт-
ердің типтері мен ереже-
лері.  Өлшем механизмі 
туралы түсінік. 
Тұрақты және айнымалы 
токты қозғалтқыштар: 
тағайындамасы, сыныпта-
масы, қайтымдылығы, 
негізгі құрылымдық эле-
менттері, типтері, қолдану 
аймағы.  Айналушы маг-
Тұрақты токты қозғалтқы-
штарды әске қосу және меха-
никалық сипаттамаларын 
алып тастау. 
Бір фазалы трансформатор-
лардың негізгі сипаттамалары 
мен параметрлерін анықтау.  
Трансформатор параметр-
лерін есептеу 
 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған жұмыс 
орны. 
Оқу материалдары: 
Оқыту-көрнекі құралдардың 
жиынтығы 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Физические величины. 
Справочник. 1991. М. Энер-
гоатомиздат. Григорьев И.С., 
Мейлихов Е.З.(ред.) 
Сопротивление материалов. 
1988. М. ВШ, Стёпин П.А. 

ниттік өріс. Асинхронды 
машиналардың құрылғы-
лары және әрекет ету 
қағидалары. Тұрақты ток-
ты қозғалтқыштың 
құрылғылары. 
Электрлік машиналарды 
іске қосу, тоқтату ереже-
лері .  Айналы жиілігін 
реттеу. 
Трансформаторлар: 
типтері, тағайындамасы, 
құрылымдық элементтері,  
Әрекет ету қағидалары, 
жұмыс режимдері, пара-
метрлері.  
Основы технической меха-
ники. 1990. Л. Машино-
строение. Мовнин М.С. и др. 

Тау-кен 
машина-
ларының 
күштік 
қон-
дырғыла-
ры.  
Тау-кен маши-
наларының 
күштік қон-
дырғы 
құрылғылары 
мен әрекет ету 
қағидаларын 
білу 
Тау-кен машиналарының 
күштік қондырғы туралы 
жалпы түсінік 
Жұмыс жасап тұрған меха-
низмдердің механикалық си-
паттамалары. 
Қозғалтқыштардың сипатта-
малары мен жұмыс жасау ре-
жимдері. 
 

Карьерлік 
машина-
лар мен 
меха-
Электр жаб-
дықтардың 
тағайындамасы 
мен 
Ашық кен қазу жұмыста-
рын электрлік жабдықтау 
ерекшеліктері.  
Экскаватор электр жаб-
Эскватор электр жабдықтары 
туралы негізгі түсінік. Эсква-
тор жетектерінің электр жаб-
дықтары және эксваторларда 

низм-
дердің 
электр 
жаб-
дықтары 
құрылғысын 
білу 
дықтары. 
Үзіліссіз әрекет ететін 
тау-кен тасымалдау ма-
шиналардың электр жаб-
дықтары. 
Бұрғылау станоктарының, 
су қотару, компрессорлық 
және қосалқы қондырғы-
лардың электр жабдықта-
ры және электрмен жаб-
дықтау. 
Карьерлік электровоздық 
көліктің электр жабдықта-
ры. 
түйінді тарату және қабылдау 
құрылғылары. 
Үзіліссіз әрекетті негізгі 
жиынтықтың электр жаб-
дықтары. Драга электр жаб-
дықтары және гидромехани-
зация қондырғылары. 
Бұрғылау станоктарының 
электр жабдықтары. Карь-
ерлік су қотару қондырғыла-
рының электр жабдықтары. 
Компрессорлық қондырғы-
лардың электр жабдықтары. 
Қосалқы механизмдер мен 
қондырғылардың электр жаб-
дықтары. 
Жалпы түсінік. Жүк станция-
лары және желілер. 
 
О.4 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет  көрсетуге  және 
жөңдеуге  арналған  Техникалық  және  басқа  да  қосалқы 
құралдарды  дайындау  процесстерін  іске  асыру  қойылған 
міндеттерін  орындауға  жауапты,  дербес  жоспарлауды 
көздейтін,  басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша 
атқарушылық және атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Слесарлық 
құрал-
саймандармен 
және 
бақы-
лаушы-өлшегіш  аспаптармен 
тәжірибелік 
жұмыс 
жасау 
дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машинала-
рдың,  механизмдердің  және 
электроаппаратуралардың 
тағайындамасы  және  техника-
лық  сипаттамалары,  оларды 
техникалық  қызмет  көрсету 
нормалары мен көлемі.  

 
О.4 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Электротехникалық аспаптармен және 
электрлік машиналармен жұмыс жасау  
Жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөңдеуді жүргізу кезінде қолда-
нылатын құрал-саймандар мен бақылаушы-өлшегіш аспаптардың құрылғыларын 
және тағайындамасын түсіндіру. 
Тау-кен машиналарының күштік қондырғы 
құрылғылары мен әрекет ету қағидаларын 
білу 
Тау-кен машиналарындағы  күштік қондырғының тағайындамасы және құрылғы-
ларын түсіндіру. 
Электр жабдықтардың тағайындамасы мен 
құрылғысын білу 
Электр жабдықтарының тағайындамасы және құрылғыларын білу 
 
O. 5 Модулінің технологиялық картасы     «Қуаты 1000 кВт-қа дейін және кернеуі  10 кВ-қа дейін болатын жиынтықтық 
трансформаторлық қосалқы станциялардың (ЖТҚС) релелік қорғау мен басқару сұлбаларын тексеру. Электрмен жабдықтау 
нысандары мен тасқынды-көліктік жүйелерінің диспетчерлік басқаруы мен белгі беру жабдығын реттеу. Тым төменгі 
разрядты электрмонтажшы-реттеушілердің нұсқаулары» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  78   сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Техника-
лық 
қызмет 
көрсету  
Түрлендіргіш 
қондырғы-
ларды, 
қосалқы 
станциялар-
ды, СОБ 
құралдарын 
Түрлендіргіш  қондырғылар-
дың,  қосалқы  станциялардың, 
СОБ құралдарының, байланыс 
және  дабылдату  жабдықтары-
ның  түрлері.  Байланыс  және 
дабылдату 
жабдықтарын 
ескерілген, 
кен 
қазу 
Түрлендіргіш 
қондырғыларды,  қосалқы 
станцияларды, 
СОБ 
құралдарын 
техникалық 
қызмет көрсету әдістері. 
 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған 
жұмыс орны. 

біледі 
кәсіпорынның 
құрылымдық 
сұлбасы. Диспетчерлік тарату-
іздеу 
байланысының 
техникалық құралдары.   
Оқу материалдары: 
Ашық кен қазу жұмыста-
рының тау-кен жабдықтары 
бойынша плакаттар мен 
оқыту-көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Краткий справочник по от-
крытым горным работам. 
1968. М. Недра. Мельников 
Н. В.  
Открытые горные работы. 
В 2-х частях. Часть 2. Тех-
нология и комплексная ме-
ханизация. 1985. М. Недра, 
Ржевский В. В. 
Горные машины и ком-
плексы для открытых гор-
ных работ. т.1. 2001. По-
дерни Р.Ю. 
Механическое оборудова-
ние карьеров. 2007. М. Изд. 
МГГУ. Подэрни Р.Ю. 
Рудничный транспорт. 
1991. М. Недра. Пухов 
Ю.С. 

Жаб-
дықтарды 
автобло-
кадалау 
Технологи-
ялық процес-
стерді бақы-
лау және 
басқаруды 
қамтиды.  
Жолдардағы пойыз 
қозғалысының технологиялық 
реттемесі. Бір жерден екінші 
жерге қозғалу. 
Қозғалысты диагностика-
лау құрал-саймандары мен 
бақылаушы-өлшегіш 
аспаптары 
 

Қауіпсізді
к техника-
сы  
ҚТ 
ереже-
лерін білу 
Жабдықтармен  және  техноло-
гиялық 
жабдықтармен 
қауіпсіз  жұмыс  жасау  ереже-
лері 
ҚТ ережелерін орындау  

Основы горного дела (От-
крытые горные работы). 
2012. Кемерово: КузГТУ. В. 
А.Ермолаев. 
Процессы открытых гор-
ных работ. 1978. М. Недра. 
Ржевский В.В. 
Электрооборудование и 
электроснабжение откры-
тых горных работ. 2006. М. 
«Горная книга», Чеботаев 
Н.И. 
 
О.5 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жабдықтардың  тиімді  жұмыс  жасауын  бақылау  және 
тексеруге  жауапты,  қол  астындағы  жұмысшылармен 
нормаларды  іске  асыруды  ұйымдастыру,  бақылау  және 
міндеттерді  дербес  анықтауды  көздейтін,  басшылықпен 
нормаларды  іске  асыру  бойынша  атқарушылық-
басқарушылық қызмет 
Наряд-тапсырмаға 
сәйкес 
технологиялық 
үрдістердің 
сызбасы. 
Технологиялық 
циклден 
бас 
тартқандарды 
анықтау. 
Жабдықтардың 
құрылымдық 
құрылғылары  мен  тағайындамасы. 
Технологиялық 
процесстерді 
әзірлеуге 
қойылатын 
талаптар, 
техникалық реттемеге сәйкес тығын 
сапасының негізгі көрсеткіштері. 
 
О.5 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Байланыс  мен  дабылдатқыш  жабдықтарының  түр-
лерін 
қолдану. 
Диспетчерлік 
тарату-іздеу 
байланысының техникалық құралдары.  
Байланыс  мен  дабылдатқыш  жабдықтарының  түрлерін  анықтай  алу. 
Диспетчерлік тарату-іздеу арқылы байланысу техникалық құралдарын 
білу.  

Жабдықтар үшін технологиялық реттемелерді таңдау   Қолданылатын жабдықтарға сәйкес технологиялық реттемені таңдау  
ҚТ ережелері 
ҚТ ережелерін білу 
 
O. 6 Модулінің технологиялық картасы     «Реттелмейтін тұрақты ток көздерінің: қоректендіру блоктары (ВПТ, БПН), 
аккумуляторлық батареяларын реттеу. Күш беретін трансформаторлар мен қозғалтқыштардың күрделі дифференциалды, 
бағытталған қорғауларын реттеу. Тұрақты токты жедел басқару күрделі сұлбаларын, қуаты 500 кВт дейін реттелмейтін 
машина және жартылай өткізгіштердің түрлендіру агрегаттарын, қуаты 500 кВт-тен жоғары түрлендіру агрегаттарын реттеу. 
Тым төменгі разрядты электрмонтажшы-реттеушілердің нұсқаулары» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78  сағ. 
 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Электро-
техника-
лық 
аспаптар 
мен 
электрлік 
машина-
лар 
Электротехни-
калық аспап-
тармен және 
электрлік ма-
шиналармен 
жұмыс жасау  
Электротехникалық 
аспаптар мен электрлік 
машиналар: түсінігі, сы-
ныптамасы, шартты бел-
гіленуі.  Электротехника-
лық аспаптар мен 
электрлік машиналардың 
электрлік сұлбасын құру 
және графикалық суретт-
ердің типтері мен ереже-
лері.  Өлшем механизмі 
туралы түсінік. 
Тұрақты және айнымалы 
токты қозғалтқыштар: 
тағайындамасы, сыныпта-
Тұрақты токты қозғалтқы-
штарды әске қосу және меха-
никалық сипаттамаларын 
алып тастау. 
Бір фазалы трансформатор-
лардың негізгі сипаттамалары 
мен параметрлерін анықтау.  
Трансформатор параметр-
лерін есептеу 
 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған жұмыс 
орны. 
Оқу материалдары: 
Оқыту-көрнекі құралдардың 
жиынтығы 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Физические величины. 
Справочник. 1991. М. Энер-

масы, қайтымдылығы, 
негізгі құрылымдық эле-
менттері, типтері, қолдану 
аймағы.  Айналушы маг-
ниттік өріс. Асинхронды 
машиналардың құрылғы-
лары және әрекет ету 
қағидалары. Тұрақты ток-
ты қозғалтқыштың 
құрылғылары. 
Электрлік машиналарды 
іске қосу, тоқтату ереже-
лері .  Айналы жиілігін 
реттеу. 
Трансформаторлар: 
типтері, тағайындамасы, 
құрылымдық элементтері,  
Әрекет ету қағидалары, 
жұмыс режимдері, пара-
метрлері.  
гоатомиздат. Григорьев И.С., 
Мейлихов Е.З.(ред.) 
Сопротивление материалов. 
1988. М. ВШ, Стёпин П.А. 


Тау-кен 
машина-
ларының 
күштік 
қон-
дырғыла-
ры.  
Тау-кен маши-
наларының 
күштік қон-
дырғы 
құрылғылары 
мен әрекет ету 
қағидаларын 
білу 
Тау-кен машиналарының 
күштік қондырғы туралы 
жалпы түсінік 
Жұмыс жасап тұрған меха-
низмдердің механикалық си-
паттамалары. 
Қозғалтқыштардың сипатта-
малары мен жұмыс жасау ре-
жимдері. 
 


Карьерлік 
машина-
лар мен 
меха-
низм-
дердің 
электр 
жаб-
дықтары 
Электр жаб-
дықтардың 
тағайындамасы 
мен 
құрылғысын 
білу 
Ашық кен қазу жұмыста-
рын электрлік жабдықтау 
ерекшеліктері.  
Экскаватор электр жаб-
дықтары. 
Үзіліссіз әрекет ететін 
тау-кен тасымалдау ма-
шиналардың электр жаб-
дықтары. 
Бұрғылау станоктарының, 
су қотару, компрессорлық 
және қосалқы қондырғы-
лардың электр жабдықта-
ры және электрмен жаб-
дықтау. 
Карьерлік электровоздық 
көліктің электр жабдықта-
ры. 
Эскватор электр жабдықтары 
туралы негізгі түсінік. Эсква-
тор жетектерінің электр жаб-
дықтары және эксваторларда 
түйінді тарату және қабылдау 
құрылғылары. 
Үзіліссіз әрекетті негізгі 
жиынтықтың электр жаб-
дықтары. Драга электр жаб-
дықтары және гидромехани-
зация қондырғылары. 
Бұрғылау станоктарының 
электр жабдықтары. Карь-
ерлік су қотару қондырғыла-
рының электр жабдықтары. 
Компрессорлық қондырғы-
лардың электр жабдықтары. 
Қосалқы механизмдер мен 
қондырғылардың электр жаб-
дықтары. 
Жалпы түсінік. Жүк станция-
лары және желілер. 
 
О.6 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет  көрсетуге  және 
жөңдеуге  арналған  Техникалық  және  басқа  да  қосалқы 
Слесарлық 
құрал-
саймандармен 
және 
бақы-
лаушы-өлшегіш  аспаптармен 
Қызмет  көрсетілетін  машинала-
рдың,  механизмдердің  және 
электроаппаратуралардың 

құралдарды  дайындау  процесстерін  іске  асыру  қойылған 
міндеттерін  орындауға  жауапты,  дербес  жоспарлауды 
көздейтін,  басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша 
атқарушылық және атқарушылық-басқарушылық қызмет 
тәжірибелік 
жұмыс 
жасау 
дағдылары 
тағайындамасы  және  техника-
лық  сипаттамалары,  оларды 
техникалық  қызмет  көрсету 
нормалары мен көлемі.  
 
О.6 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Электротехникалық аспаптармен және 
электрлік машиналармен жұмыс жасау  
Жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөңдеуді жүргізу кезінде қолда-
нылатын құрал-саймандар мен бақылаушы-өлшегіш аспаптардың құрылғыларын 
және тағайындамасын түсіндіру. 
Тау-кен машиналарының күштік қондырғы 
құрылғылары мен әрекет ету қағидаларын 
білу 
Тау-кен машиналарындағы  күштік қондырғының тағайындамасы және құрылғы-
ларын түсіндіру. 
Электр жабдықтардың тағайындамасы мен 
құрылғысын білу 
Электр жабдықтарының тағайындамасы және құрылғыларын білу 
 
P.1 Модулінің технологиялық картасы     «Ауысымның қабылдау және тапсыру жұмыстары, жұмыс орнын, аспаптарды, 
құрал-саймандарды жинау, сондай-ақ оларды тиісті күйінде күту, жабдықтарды тазалау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  56  сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Жұмыстар
ды 
аяқтауды 
ұйымдаст
ыру 
Жабдықтар 
айырылып 
қалған кезде 
жұмыстарды 
жүргізу. 
Технологиялық жабдықтар-
дың мүліктерін қорғау, та-
залау және қалыпты санитар-
лық-гигиеналық шарттарын 
қамту 
Барлық тораптар мен агрегатар-
ды техникалық қызмет көрсету. 
Жабдықтарды тексеру. Норма-
тивтік құжаттарды толтыру . 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 

Еңбекті 
қорғау талап-
тарын 
орындау 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Ашық кен қазу жұмы-
старының тау-кен жаб-
дықтары бойынша пла-
каттар мен оқыту-
көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдеби-
еттердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Краткий справочник по 
открытым горным рабо-
там. 1968. М. Недра. 
Мельников Н. В.  
Открытые горные рабо-
ты. В 2-х частях. Часть 
2. Технология и ком-
плексная механизация. 
1985. М. Недра, Ржев-
ский В. В. 
Горные машины и ком-
плексы для открытых 
горных работ. т.1. 2001. 
Подерни Р.Ю. 
Механическое оборудо-

вание карьеров. 2007. 
М. Изд. МГГУ. Подэрни 
Р.Ю. 
Рудничный транспорт. 
1991. М. Недра. Пухов 
Ю.С. 
Основы горного дела 
(Открытые горные ра-
боты). 2012. Кемерово: 
КузГТУ. В. А.Ермолаев. 
Процессы открытых 
горных работ. 1978. М. 
Недра. Ржевский В.В. 
Электрооборудование и 
электроснабжение от-
крытых горных работ. 
2006. М. «Горная кни-
га», Чеботаев Н.И. 
 
Р.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жобалық  құжаттарды  әзірлеудің  анықталған  дербестілік 
деңгейі  мен  шектелген  жауапкершілкті  көздейтін, 
басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша 
атқарушылық және атқарушылық-басқарушылық қызмет 
 
Тапсырма  шеңберін  дербес 
анықтау. 
Жұмыстарды 
бақылау  және  ұйымдастыру. 
Тапсырмаларды 
шешудің 
соңғы 
нәтижесіне 
жауапкершілік. 
Ашық  кен  қазу  кезінде  өндіруді, 
ұңғылауды, 
бұрғылау 
ды 
реттемелеуші  нормативті  құжаттар. 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік нормалары 
мен ереже талаптары. 
 

Р.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Жабдықтар айырылып қалған кезде жұмыстарды 
ұйымдастыру.  
Жабдықтар айырылып қалған кезде жұмыстарды ұйымдастыра білу.  
Жабдықтарды техникалық қызмет көрсету. 
Жабдықтарды техникалық қызмет көрсетуді жүргізу. 
Еңбекті қорғау талаптарын орындау. 
Еңбекті қорғау талаптарын орындау 
 
Р.2 Модулінің технологиялық картасы     «Электрмен жабдықтау нысандарын сыннан өткізу және пайдалануға тапсыру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   56  сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың мазмұны 

Тау-кен 
машинала
ры мен 
жабдықта
ры 
Тау-кен 
жұмыстарын 
ұйымдастыру 
бойынша 
басшылық 
нұсқаулығын 
орындау. 
Еңбекті 
қорғау, 
қауіпсіздік 
техникасы 
және өрт 
қауіпсіздігі 
талаптарын 
орындау.  
Жұмыс жүргізілгеннен кейін 
тау-кен жабдықтарын сыннан 
өткізу ережелері.  
Барлық тораптар мен агрегатарды 
техникалық қызмет көрсету. Гид-
рожүйе мен күштік жетектерді 
тексеру. Технологиялық жабдықтар. 
Нормативтік құжаттарды толтыру 
. 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компь-
ютерлік автоматтан-
дырылған жұмыс ор-
ны. 
Оқу материалдары: 
Ашық кен қазу 
жұмыстарының тау-
кен жабдықтары 
бойынша плакаттар 
мен оқыту-көрнекі 
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет