Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банк


L.5 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей)жүктеу 4.88 Kb.
Pdf просмотр
бет7/17
Дата22.04.2017
өлшемі4.88 Kb.
#7583
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

 
L.5 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет  көрсетуге  және 
жөңдеуге  арналған  Техникалық  және  басқа  да  қосалқы 
құралдарды  дайындау  процесстерін  іске  асыру  қойылған 
міндеттерін  орындауға  жауапты,  дербес  жоспарлауды 
көздейтін,  басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша 
атқарушылық және атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Слесарлық 
құрал-
саймандармен 
және 
бақы-
лаушы-өлшегіш  аспаптармен 
тәжірибелік 
жұмыс 
жасау 
дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машинала-
рдың,  механизмдердің  және 
электроаппаратуралардың 
тағайындамасы  және  техника-
лық  сипаттамалары,  оларды 
техникалық  қызмет  көрсету 
нормалары мен көлемі.  
L.5 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тораптар  мен  механизмдердің  сызбалары 
мен сұлбаларын оқу 
Сызбалар мен құрылымдық құжаттамалар бойынша бөлшектердің, торап-тардың 
және механизмдердің бөлектеуін жүргізе алу. 
Технологиялық  және  техникалық  құжатта-
маларды рәсімдеу 
Карьерлік жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөңдеуді жүргізу тех-
нологиялық және техникалық құжаттамаларын білу 
Бөлшектер мен тораптардың тозу және де-
формация дәрежесін анықтау 
Жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөңдеуді жүргізу кезінде қолда-
нылатын құрал-саймандар мен бақылаушы-өлшегіш аспаптардың құрылғыларын 
және тағайындамасын түсіндіру. 
Құрастыру-бөлшектеу жұмыстарын 
жүргізу  
Сызбалар мен сұлбалар бойынша құрылымды құрастыру және бөлектеуді жүргізу  
Тау-кен машиналарының күштік қон-
Тау-кен машиналарындағы  күштік қондырғының тағайындамасы және құрылғы-

дырғылары 
ларын түсіндіру. 
Карьерлік машиналар мен механизмдердің 
электр жабдықтары. 
Электр жабдықтарының тағайындамасы және құрылғыларын білу 
 
L.6 Модулінің технологиялық картасы     «Ерекше күрделі аппараттар, машиналар, механизмдер, электрондық басқару 
жүйелері және сұлбаларымен электр өткізгіштерге техникалық қызмет ету. Тиристорлық қоздыру электрондық блоктарын
бағдарламаланатын микропроцессорлық бақылаушы базасындағы электржетекшінің автоматты жүйелерін(асинхронды-
синхронды) реттеу және сынау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  78   сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Электро-
техника-
лық 
аспаптар 
мен 
электрлік 
машина-
лар 
Электротехни-
калық аспап-
тармен және 
электрлік ма-
шиналармен 
жұмыс жасау  
Электротехникалық аспаптар 
мен электрлік машиналар: 
түсінігі, сыныптамасы, шарт-
ты белгіленуі.  Электротехни-
калық аспаптар мен электрлік 
машиналардың электрлік сұл-
басын құру және графикалық 
суреттердің типтері мен ере-
желері.  Өлшем механизмі 
туралы түсінік. 
Тұрақты және айнымалы ток-
ты қозғалтқыштар: тағайын-
дамасы, сыныптамасы, қай-
тымдылығы, негізгі құры-
лымдық элементтері, типтері, 
Тұрақты токты қозғалтқы-
штарды әске қосу және меха-
никалық сипаттамаларын алып 
тастау. 
Бір фазалы трансформатор-
лардың негізгі сипаттамалары 
мен параметрлерін анықтау.  
Трансформатор параметрлерін 
есептеу 
 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Оқыту-көрнекі құрал-
дардың жиынтығы 
Оқу-әдістемелік әдеби-
еттердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Физические величины. 

қолдану аймағы.  Айналушы 
магниттік өріс. Асинхронды 
машиналардың құрылғылары 
және әрекет ету қағидалары. 
Тұрақты токты қозғалтқы-
штың құрылғылары. 
Электрлік машиналарды іске 
қосу, тоқтату ережелері.  Ай-
налы жиілігін реттеу. 
Трансформаторлар: типтері, 
тағайындамасы, құрылымдық 
элементтері,  
Әрекет ету қағидалары, 
жұмыс режимдері, параметр-
лері.  
Справочник. 1991. М. 
Энергоатомиздат. Гри-
горьев И.С., Мейлихов 
Е.З.(ред.) 
Сопротивление матери-
алов. 1988. М. ВШ, Стё-
пин П.А. 
Основы технической 
механики. 1990. Л. Ма-
шино-строение. Мовнин 
М.С. и др. 

Тау-кен 
машина-
ларының 
күштік 
қон-
дырғыла-
ры.  
Тау-кен маши-
наларының 
күштік қон-
дырғы 
құрылғылары 
мен әрекет ету 
қағидаларын 
білу 
Тау-кен машиналарының 
күштік қондырғы туралы 
жалпы түсінік 
Жұмыс жасап тұрған меха-
низмдердің механикалық си-
паттамалары. 
Қозғалтқыштардың сипатта-
малары мен жұмыс жасау ре-
жимдері. 
 

Карьерлік 
машина-
лар мен 
меха-
низм-
Электр жаб-
дықтардың 
тағайындамасы 
мен 
құрылғысын 
Ашық кен қазу жұмыстарын 
электрлік жабдықтау ерек-
шеліктері.  
Экскаватор электр жабдықта-
ры. 
Эскватор электр жабдықтары 
туралы негізгі түсінік. Эсква-
тор жетектерінің электр жаб-
дықтары және эксваторларда 
түйінді тарату және қабылдау 

дердің 
электр 
жаб-
дықтары 
білу 
Үзіліссіз әрекет ететін тау-кен 
тасымалдау машиналардың 
электр жабдықтары. 
Бұрғылау станоктарының, су 
қотару, компрессорлық және 
қосалқы қондырғылардың 
электр жабдықтары және 
электрмен жабдықтау. 
Карьерлік электровоздық 
көліктің электр жабдықтары. 
құрылғылары. 
Үзіліссіз әрекетті негізгі 
жиынтықтың электр жаб-
дықтары. Драга электр жаб-
дықтары және гидромеханиза-
ция қондырғылары. 
Бұрғылау станоктарының 
электр жабдықтары. Карьерлік 
су қотару қондырғыларының 
электр жабдықтары. Компрес-
сорлық қондырғылардың 
электр жабдықтары. Қосалқы 
механизмдер мен қондырғы-
лардың электр жабдықтары. 
Жалпы түсінік. Жүк стан-
циялары және желілер. 
 
L.6 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет  көрсетуге  және 
жөңдеуге  арналған  Техникалық  және  басқа  да  қосалқы 
құралдарды  дайындау  процесстерін  іске  асыру  қойылған 
міндеттерін  орындауға  жауапты,  дербес  жоспарлауды 
көздейтін,  басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша 
атқарушылық және атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Слесарлық 
құрал-
саймандармен 
және 
бақы-
лаушы-өлшегіш  аспаптармен 
тәжірибелік 
жұмыс 
жасау 
дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машинала-
рдың,  механизмдердің  және 
электроаппаратуралардың 
тағайындамасы  және  техника-
лық  сипаттамалары,  оларды 
техникалық  қызмет  көрсету 
нормалары мен көлемі.  
 
L.6 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 

Элементтер 
Өлшемдері 
Тораптар  мен  механизмдердің  сызбалары 
мен сұлбаларын оқу 
Сызбалар мен құрылымдық құжаттамалар бойынша бөлшектердің, торап-тардың 
және механизмдердің бөлектеуін жүргізе алу. 
Технологиялық  және  техникалық  құжатта-
маларды рәсімдеу 
Карьерлік жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөңдеуді жүргізу тех-
нологиялық және техникалық құжаттамаларын білу 
Бөлшектер мен тораптардың тозу және де-
формация дәрежесін анықтау 
Жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөңдеуді жүргізу кезінде қолда-
нылатын құрал-саймандар мен бақылаушы-өлшегіш аспаптардың құрылғыларын 
және тағайындамасын түсіндіру. 
Құрастыру-бөлшектеу жұмыстарын 
жүргізу  
Сызбалар мен сұлбалар бойынша құрылымды құрастыру және бөлектеуді жүргізу  
Тау-кен машиналарының күштік қон-
дырғылары 
Тау-кен машиналарындағы  күштік қондырғының тағайындамасы және құрылғы-
ларын түсіндіру. 
Карьерлік машиналар мен механизмдердің 
электр жабдықтары. 
Электр жабдықтарының тағайындамасы және құрылғыларын білу 
M.1 Модулінің технологиялық картасы     «Тау-кен жабдықтарын сыннан өткізу және пайдалануға тапсыру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78    сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Тау-кен 
машинала
ры мен 
жабдықта
ры 
Тау-кен 
жұмыстарын 
ұйымдастыру 
бойынша 
басшылық 
нұсқаулығын 
орындау. 
Еңбекті 
Жұмыс жүргізілгеннен кейін 
тау-кен жабдықтарын сыннан 
өткізу ережелері. Тау-кен 
жабдықтарының қалыпты са-
нитарлы-гигиеналық шартта-
рын қамту, тазалау және 
мүлікті күзету 
Барлық тораптар мен агрега-
тарды техникалық қызмет 
көрсету. Гидрожүйе мен 
күштік жетектерді тексеру. 
Технологиялық жабдықтар. 
Нормативтік құжаттарды 
толтыру . 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған 
жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 

қорғау, 
қауіпсіздік 
техникасы 
және өрт 
қауіпсіздігі 
талаптарын 
орындау.  
Ашық кен қазу жұмыста-
рының тау-кен жабдықта-
ры бойынша плакаттар мен 
оқыту-көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Краткий справочник по от-
крытым горным работам. 
1968. М. Недра. Мельников 
Н. В.  
Открытые горные работы. 
В 2-х частях. Часть 2. Тех-
нология и комплексная ме-
ханизация. 1985. М. Недра, 
Ржевский В. В. 
Горные машины и ком-
плексы для открытых гор-
ных работ. т.1. 2001. По-
дерни Р.Ю. 
Механическое оборудова-
ние карьеров. 2007. М. Изд. 
МГГУ. Подэрни Р.Ю. 
Процессы открытых гор-
ных работ. 1978. М. Недра. 
Ржевский В.В. 
Электрооборудование и 

электроснабжение откры-
тых горных работ. 2006. М. 
«Горная книга», Чеботаев 
Н.И. 
 
М.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жобалық  құжаттарды  әзірлеудің  анықталған  дербестілік 
деңгейі  мен  шектелген  жауапкершілкті  көздейтін, 
басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша 
атқарушылық және атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Тапсырма  шеңберін  дербес 
анықтау. 
Жұмыстарды 
бақылау  және  ұйымдастыру. 
Тапсырмаларды 
шешудің 
соңғы 
нәтижесіне 
жауапкершілік. 
Кен  орындары  әзірлеу  нормативтік 
құжаттары. Өнеркәсіптік қауіпсіздік 
нормалары мен ереже талаптары. 
 
 
М.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тау-кен машиналары мен жабдықтардың дигно-
стикасын жүргізу 
Тау-кен  машиналарын,жабдықтарын  және  агрегаттарды  диагностикалау 
техникасы мен әдістемесін түсіндіру 
Тау-кен машиналары мен жабдықтарын пайда-
лану 
Тау-кен машиналары мен қондырғылардың ерекшеліктерін білу. 
 
M.2 Модулінің технологиялық картасы     «Ілеспе құжаттаманы рәсімдеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  34    сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 


Қорытынд
ы 
жұмыстар 
Техникалық 
құжаттарды 
толтыру 
кезінде 
жұмыстарды 
ұйымдастыру. 
Еңбекті 
қорғау талап-
тарын 
орындау 
Нормативті құжаттар. Толты-
ру және жіберу ережелері. 
Нормативтік ілеспе құжат-
тарды толтыру. 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған 
жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Тау-кен жабдықтары 
бойынша плакаттар мен 
оқыту-көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Краткий справочник по от-
крытым горным работам. 
1968. М. Недра. Мельников 
Н. В.  
Открытые горные работы. 
В 2-х частях. Часть 2. Тех-
нология и комплексная ме-
ханизация. 1985. М. Недра, 
Ржевский В. Горные ма-
шины и комплексы для от-
крытых горных работ. т.1. 
2001. Подерни Р.Ю. 
Механическое оборудова-
ние карьеров. 2007. М. Изд. 
МГГУ. Подэрни Р.Ю. 

Процессы открытых гор-
ных работ. 1978. М. Недра. 
Ржевский В.В. 
 
М.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жобалық  құжаттарды  әзірлеудің  анықталған  дербестілік 
деңгейі  мен  шектелген  жауапкершілкті  көздейтін, 
басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша 
атқарушылық және атқарушылық-басқарушылық қызмет. 
Тапсырма  шеңберін  дербес 
анықтау. 
Қол 
астындағы 
жұмысшылардың 
жұмысын 
ұйымдастыру  және  бақылау. 
Тапсырмаларды 
шешудің 
соңғы 
нәтижесіне 
жауапкершілік. 
Кен  орындары  әзірлеу  нормативтік 
құжаттары. Өнеркәсіптік қауіпсіздік 
нормалары мен ереже талаптары. 
 
 
М.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Техникалық құжаттарды толтыру кезінде жұмы-
старды ұйымдастыру.  
Техникалық құжаттарды толтыра білу.  
Технологиялық жабдықтарды техникалық қызмет 
көрсету 
Технологиялық жабдықтарды техникалық қызмет көрсетуді жүргізу 
Еңбекті қорғау талаптарын орындау. 
Еңбекті қорғау талаптарын орындау 
 
 
5-кәсіп 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Электрслесарь-түйістіруші  
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4 
 

N.1 Модулінің технологиялық картасы    «Электрмен жабдықтау нысанын электр қоректендіргіштен ажырату» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  56   сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Электро-
техника-
лық 
аспаптар 
мен 
электрлік 
машина-
лар 
Электротех-
никалық 
аспаптармен 
және 
электрлік ма-
шиналармен 
жұмыс жасау  
Электротехникалық аспаптар 
мен электрлік машиналар: 
түсінігі, сыныптамасы, шарт-
ты белгіленуі.  Электротех-
никалық аспаптар мен 
электрлік машиналардың 
электрлік сұлбасын құру 
және графикалық суреттердің 
типтері мен ережелері.  Өл-
шем механизмі туралы 
түсінік. 
Тұрақты және айнымалы ток-
ты қозғалтқыштар: тағайын-
дамасы, сыныптамасы, қай-
тымдылығы, негізгі құры-
лымдық элементтері, типтері, 
қолдану аймағы.  Айналушы 
магниттік өріс. Асинхронды 
машиналардың құрылғылары 
және әрекет ету қағидалары. 
Тұрақты токты қозғалтқы-
штың құрылғылары. 
Электрлік машиналарды іске 
Бір фазалы трансформаторлар-
дың негізгі сипаттамалары мен 
параметрлерін анықтау.  
Трансформатор параметрлерін 
есептеу 
 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Өндіріс қауіпсіздігі 
бойынша нормативті-
техникалық құжаттар.  
Ақпараттық стендтер 
және көрнекі құралдар 
(плакаттар). 
Бақылаушы-өлшегіш 
аспаптар мен элект-
рослесарлық құрал-
саймандардың көрсетім 
жиынтығы.  
Электроника бойынша 
зертханалық жұмы-
старды жүргізуге ар-

қосу, тоқтату ережелері .  
Айналы жиілігін реттеу. 
Трансформаторлар: типтері, 
тағайындамасы, құрылымдық 
элементтері,  
Әрекет ету қағидалары, 
жұмыс режимдері, параметр-
лері.  
налған әмбебап үстел-
стендтер.  
Оқу құралдары: 
Основы электротехни-
ки: учеб. пособие для 
сред. ПТУ. 1986. М. 
Высшая школа, Касат-
кин, А.С. 
Электротехника с ос-
новами промышленной 
электроники: учеб. по-
собие для проф.-техн. 
училищ. 1980.М.: 
Высшая школа, Китаев, 
В.Е. 
Электротехника: учеб-
ник. 2007. М.: Акаде-
мия, Бутырин, П.А. 
Электрические и ра-
диотехнические изме-
рения: учеб. Пособие. 
2007. М.: Академия
Гуржий  А.Н. 
Задачник по электро-
технике: учебник для 
НПО. 2007. М.: Акаде-
мия, П.Н.Новиков, 
В.Я.Кауфман, О 

В.Толчеев и др. 
Рабочая тетрадь к ла-
бораторно-
практическим работам 
по электротехнике: 
2007. М.: Академия, 
Прошин В. М. 
Электротехника: рабо-
чая тетрадь 2007. М.: 
Академия, Ярочкина, 
Г.В. 
Электрослесарю до-
бычного и проходче-
ского оборудования. 
Справочник. 1989. До-
нецк.  В. А. Антипов 
Релейная защита 
электроустановок на 
открытых горных ра-
ботах. 1992. М. Недра. 
Пивняк Г.Г., Шкарбец 
Ф.П., Горбунов Я.С. 
Электропривод и элек-
трификация открытых 
горных работ. 1983. М. 
Недра. Белых Б.П. и др. 
 
N.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Техникалық және басқа да қосалқы құралдарды дайындау про-
цесстерін іске асыру қойылған міндеттерін орындауға жауапты, 
басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша  атқарушылық 
және атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Слесарлық 
құрал-
саймандармен 
және 
бақылаушы-өлшегіш 
аспаптармен 
тәжіри-
белік  жұмыс  жасау 
дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машиналар-
дың, механизмдердің және электро-
аппаратуралардың  тағайындамасы 
және  техникалық  сипаттамалары, 
көлемі мен нормалары. 
 
N.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Аралас типті электрлі тізбекті құрастыру. 
Берілген  схема  бойынша  электрлік  байланыстарды  тізбектей-параллель 
жалғауды жүзеге асыра білу. 
Электрлік  тізбектегі  (элементіндегі  кернеу  мен 
ток күшін өлшеу 
Айнымалы  токтық  тізбектің  қуатын,  қуат  коэффициентін  өлшеу  үшін 
бақылаушы-өлшегіш аспаптарды қолдану.  
Тұйықталу және нөлдену контурын сынау 
Сым оқшаулағышының кедергісін өлшеу, мегомметрмен жұмыс жасау. 
Электротехникалық  аспаптармен  және  электрлік 
машиналармен жұмыс жасау 
Тұрақты токты қозғалтқыштарды әске қосу және механикалық сипаттама-
ларын алып тастауды жүзеге асыру.  
 
N.2 Модулінің технологиялық картасы  «Электрмен жабдықтау нысанын реттеуге дайындау (шаң мен кірден тазалау, жаб-
дықтарға жол ашықтықты қамтамасыз ету және т.б.)  » 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   56    сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Электр 
қон-
1000 В-қа 
дейінгі және 
Ағымдық пайдалануды 
жүргізу жұмыстарының түр-
Аппарат жағдайын 
тексеру. 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 

дырғыла-
рын 
ағымдық 
пайдалану 
процесі 
одан жоғары 
электр қон-
дырғылары-
мен жұмыс 
жасау  
лері. Ағымдық пайдалану 
жұмыстарын жүргізуге ар-
налған қызметкер. 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік ав-
томаттандырылған жұмыс ор-
ны. 
Оқу материалдары: 
Өндіріс қауіпсіздігі бойынша 
нормативті-техникалық құжат-
тар.  
Ақпараттық стендтер және көр-
некі құралдар (плакаттар). 
Бақылаушы-өлшегіш аспаптар 
мен электрослесарлық құрал-
саймандардың көрсетім 
жиынтығы.  
Электроника бойынша зертха-
налық жұмыстарды жүргізуге 
арналған әмбебап үстел-
стендтер.  
Оқу құралдары: 
Основы электротехники: учеб. 
пособие для сред. ПТУ. 1986. 
М. Высшая школа, Касаткин, 
А.С. 
Электротехника с основами 
промышленной электроники: 
учеб. пособие для проф.-техн. 
училищ. 1980.М.: Высшая шко-

ла, Китаев, В.Е. 
Электротехника: учебник. 2007. 
М.: Академия, Бутырин, П.А. 
Электрические и радиотехниче-
ские измерения: учеб. Пособие. 
2007. М.: Академия, Гуржий  
А.Н. 
Задачник по электротехнике: 
учебник для НПО. 2007. М.: 
Академия, П.Н.Новиков, 
В.Я.Кауфман, О В.Толчеев и 
др. 
Рабочая тетрадь к лабораторно-
практическим работам по элек-
тротехнике: 2007. М.: Акаде-
мия, Прошин В. М. 
Электротехника: рабочая тет-
радь 2007. М.: Академия, Яроч-
кина, Г.В. 
Электрослесарю добычного и 
проходческого оборудования. 
Справочник. 1989. Донецк.  В. 
А. Антипов 
Релейная защита электроуста-
новок на открытых горных ра-
ботах. 1992. М. Недра. Пивняк 
Г.Г., Шкарбец Ф.П., Горбунов 
Я.С. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет