Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.88 Kb.
Pdf просмотр
бет6/17
Дата22.04.2017
өлшемі4.88 Kb.
#7583
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Оқыту-көрнекі құрал-
дардың жиынтығы 
Оқу-әдістемелік әдеби-
еттердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Физические величины. 
Справочник. 1991. М. 
Энергоатомиздат. Гри-
горьев И.С., Мейлихов 
Е.З.(ред.) 
Сопротивление матери-
алов. 1988. М. ВШ, Стё-
пин П.А. 
Основы технической 
механики. 1990. Л. Ма-

калық тоқтату. 
Үйкеліс, оның түрлері, 
техникадағы үйкелістің 
түрлері. 
тер. Тербелу және жылжу 
мойынтіректері. Тығыздауыш 
құрылғылар. Мойынтіректік то-
раптардың құрылымдары. Бөл-
шектерді, серпілмелі элемент-
терді, муфталарды және механи-
калық жетектерді жалғау. 
Сызбалар  мен  сұлбалар  бойынша 
бөлшектердің 
құрылымын 
құрастыру. 
Құрылым  элементтерінің  әр  түрлі 
деформациясы 
кезінде 
беріктілігін,  қаттылығын  және 
тұрақтылығын есептеу әдістемесі. 
Жабдықтарды  техникалық  қызмет 
көрсету және жөңдеу кезінде пай-
даланылатын құрал-саймандардың 
және  бақылаушы-өлшегіш  аспап-
тардың құрылғысы және тағайын-
дамасы 
шино-строение. Мовнин 
М.С. и др. 

Метроло-
гия, стан-
даттау, 
сертифи-
каттау 
және сапа 
жүйесін 
құжаттан-
Жабдықтарды 
метрологиялық 
қамтуды білу 
Метрология, стандаттау, 
сертификаттау және сапа 
жүйесін құжаттандыру 
негізгі түсінігі мен 
анықтамалары.  
Метрология және стан-
дарттау базасының норма-
тивті-құқықтық базасы. 
Әрекеттегі стандарттар мен ха-
лықаралық бірліктер жүйесіне 
(БЖ) сәйкес шаманы өлшеу 
бірліктері мен терминологиясы. 
Физикалық шамалар, әрекеттегі 
стандарттар мен халықаралық 
бірліктер жүйесіне (БЖ) сәйкес 
жүйелік емес өлшеу шамаларын 

дыру 
Өлшеу нәтижелерін өңдеу  келтіру .  
Жалпы техникалық және ұйымда-
стырушылық-әдістемелік стан-
дарттар жүйесінің негізгі ереже-
лері. 
Әрекеттегі нормативті базаға сәй-
кес технологиялық техникалық 
құжаттамаларды рәсімдеу. 

Электро-
техника-
лық 
аспаптар 
мен 
электрлік 
машина-
лар 
Электротехни-
калық аспап-
тармен және 
электрлік ма-
шиналармен 
жұмыс жасау  
Электротехникалық 
аспаптар мен электрлік 
машиналар: түсінігі, сы-
ныптамасы, шартты бел-
гіленуі.  Электротехника-
лық аспаптар мен 
электрлік машиналардың 
электрлік сұлбасын құру 
және графикалық суретт-
ердің типтері мен ереже-
лері.  Өлшем механизмі 
туралы түсінік. 
Тұрақты және айнымалы 
токты қозғалтқыштар: 
тағайындамасы, сыныпта-
масы, қайтымдылығы, 
негізгі құрылымдық эле-
менттері, типтері, қолдану 
аймағы.  Айналушы маг-
ниттік өріс. Асинхронды 
Тұрақты токты қозғалтқыштарды 
әске қосу және механикалық си-
паттамаларын алып тастау. 
Бір фазалы трансформаторлардың 
негізгі сипаттамалары мен пара-
метрлерін анықтау.  
Трансформатор параметрлерін 
есептеу 
 
 

машиналардың құрылғы-
лары және әрекет ету 
қағидалары. Тұрақты ток-
ты қозғалтқыштың 
құрылғылары. 
Электрлік машиналарды 
іске қосу, тоқтату ереже-
лері .  Айналы жиілігін 
реттеу. 
Трансформаторлар: 
типтері, тағайындамасы, 
құрылымдық элементтері,  
Әрекет ету қағидалары
жұмыс режимдері, пара-
метрлері.  
L.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет  көрсетуге  және  жөңдеуге 
арналған  Техникалық  және  басқа  да  қосалқы  құралдарды  дайындау 
процесстерін  іске  асыру  қойылған  міндеттерін  орындауға  жауапты, 
дербес жоспарлауды көздейтін, басшылықпен нормаларды іске асыру 
бойынша атқарушылық және атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Слесарлық 
құрал-
саймандармен  және 
бақылаушы-өлшегіш 
аспаптармен  тәжіри-
белік  жұмыс  жасау 
дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машинала-
рдың,  механизмдердің  және 
электроаппаратуралардың 
тағайындамасы  және  техника-
лық  сипаттамалары,  оларды 
техникалық  қызмет  көрсету 
нормалары мен көлемі.  
 
L.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 

Элементтер 
Өлшемдері 
Тораптар  мен  механизмдердің  сызбалары 
мен сұлбаларын оқу 
Сызбалар мен құрылымдық құжаттамалар бойынша бөлшектердің, торап-тардың 
және механизмдердің бөлектеуін жүргізе алу. 
Технологиялық  және  техникалық  құжатта-
маларды рәсімдеу 
Карьерлік  жабдықтарды  техникалық  қызмет  көрсетуді  және  жөңдеуді  жүргізу 
кезінде технологиялық және техникалық құжаттамаларды білу 
Бөлшектер мен тораптардың тозу және де-
формация дәрежесін анықтау 
Жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөңдеу кезінде пай-даланылатын 
құрал-саймандардың және бақылаушы-өлшегіш аспаптардың құрылғысы және 
тағайындамасын түсіндіру. 
Құрастыру-бөлшектеу жұмыстарын 
жүргізу  
Сызбалар мен сұлбалар бойынша құрылымды құрастыру және бөлектеуді жүргізу  
 
L.3 Модулінің технологиялық картасы    «Түрлендіргіш қондырғыларға, қосалқы станцияларға, СОБ (сигнал беру, орта-
лықтандыру мен блокадалау) құралдары мен рельс көліктерінің (АББ) автоматты бағдаршамдық блокадалауына техникалық 
қызмет ету» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  78  сағ. 
№ 
р/б 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Техникалық 
қызмет көрсе-
ту  
Түрлендіргіш 
қондырғылар-
ды, қосалқы 
станцияларды, 
СОБ құралда-
рын біледі 
Түрлендіргіш 
қон-
дырғылардың,  қосалқы 
станциялардың, 
СОБ 
құралдарының,  байла-
ныс  және  дабылдату 
жабдықтарының 
түр-
лері.  Байланыс  және 
дабылдатқыш 
жаб-
дықтары 
ескерілген, 
Түрлендіргіш 
қондырғы-
ларды,  қосалқы  станция-
ларды,  СОБ  құралдарын 
техникалық  қызмет  көрсе-
ту әдістері. 
 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған 
жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Ашық кен қазу жұмыста-

тау-кен  қазушы  кәсіпо-
рынның  құрылымдық 
сұлбасы.  Диспетчерлік 
тарату-іздеу 
арқылы 
байланысу  техникалық 
құралдары.   
рының тау-кен жабдықтары 
бойынша плакаттар мен 
оқыту-көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Краткий справочник по от-
крытым горным работам. 
1968. М. Недра. Мельников 
Н. В.  
Открытые горные работы. 
В 2-х частях. Часть 2. Тех-
нология и комплексная ме-
ханизация. 1985. М. Недра, 
Ржевский В. В. 
Горные машины и ком-
плексы для открытых гор-
ных работ. т.1. 2001. По-
дерни Р.Ю. 
Механическое оборудова-
ние карьеров. 2007. М. Изд. 
МГГУ. Подэрни Р.Ю. 
Рудничный транспорт. 
1991. М. Недра. Пухов 
Ю.С. 
Основы горного дела (От-
крытые горные работы). 

Рельстік 
көліктерді ав-
тоблокадалау 
Технологиялық 
процесстерді 
бақылау және 
басқаруды 
қамтиды.  
Жолдардағы пойыз 
қозғалысының техно-
логиялық реттемесі. Бір 
жерден екінші жерге 
қозғалу. 
Қозғалысты диагностика-
лау құрал-саймандары мен 
бақылаушы-өлшегіш 
аспаптары 
 

Қауіпсіздік 
техникасы  
ҚТ  ережелерін 
білу 
Жабдықтармен 
және 
технологиялық 
жаб-
дықтармен 
қауіпсіз 
жұмыс жасау ережелері 
ҚТ ережелерін орындау  

2012. Кемерово: КузГТУ. В. 
А.Ермолаев. 
Процессы открытых горных 
работ. 1978. М. Недра. 
Ржевский В.В. 
Электрооборудование и 
электроснабжение откры-
тых горных работ. 2006. М. 
«Горная книга», Чеботаев 
Н.И. 
 
L.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жабдықтардың  тиімді  жұмыс  жасауын  бақылау  және 
тексеруге  жауапты,  қол  астындағы  жұмысшылармен 
нормаларды  іске  асыруды  ұйымдастыру,  бақылау  және 
міндеттерді  дербес  анықтауды  көздейтін,  басшылықпен 
нормаларды  іске  асыру  бойынша  атқарушылық-
басқарушылық қызмет 
Наряд  міндеттеріне  сәйкес 
технологиялық  процесстердің 
сұлбаларын 
әзірлеу. 
Технологиялық  циклден  бас 
тартқандарды анықтау. 
Жабдықтардың 
құрылымдық 
құрылғылары  мен  тағайындамасы. 
Технологиялық 
процесстерді 
әзірлеуге 
қойылатын 
талаптар, 
техникалық реттемеге сәйкес тығын 
сапасының негізгі көрсеткіштері. 
 
L.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Байланыс  мен  дабылдатқыш  жабдықтарының 
түрлерін  қолдану.  Диспетчерлік  тарату-іздеу 
байланысының техникалық құралдары.  
Байланыс мен дабылдатқыш жабдықтарының түрлерін анықтай алу. Дис-
петчерлік тарату-іздеу арқылы байланысу техникалық құралдарын білу.  
Өткелік жолдарда пойыздың қозғалу технологи-
ялық реттемесін таңдау.  
Өткелік жолдарда пойыздың қозғалу технологиялық реттемесін таңдау.  

ҚТ ережелері 
ҚТ ережелерін білу 
 
L.4 Модулінің технологиялық картасы    «Күрделі машиналар, тораптар мен механизмдер, аппаратуралар, бақылау-
өлшеуіш аспаптар, автоматты әрекеттегі қондырғылар, телемеханика құралдарының механикалық және электрлік бөліктеріне 
техникалық қызмет ету»  
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78  сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Техника-
лық  меха-
ника 
негіздері 
Бөлшектер мен 
құрастыру 
бірліктерін 
байланыстыру 
сипатына сәй-
кес құрастыру-
бөлшектеу 
жұмыстарын 
жүргізе алу 
Инженерлік графика және сызу 
геометриясы негіздері. Материал 
кедергісі негіздері. Қатты дененің 
деформациясы түрлері. Теори-
ялық механика негіздері. Қатты 
дененің статикасы, кинематикасы 
және динамикасы. 
Машинаның негізгі тораптары. 
Механизм, торап және бөлшек 
сыныптамасы. Машиналарды 
әзірлеу негізгі қағидалары мен 
кезеңдері 
Машиналар және механизмдер 
теориясының негіздері. Меха-
низмнің негізгі түрлері. Меха-
низмдерде қозғалыс түрлері 
және қозғалысты түрлендіретін 
механизмдер. Діріл, тербелісті 
Бөлшектердің жұмыс жасау 
сызбалары, сызбаларды 
түрлендіру әсілдері, аксо-
нометриялық проекциялар, 
сызбалар мен құрылымдық 
құжаттамаларды рәсімдеу. 
Құрастыру сызбалары және 
торап мен механизм схема-
ларын оқу. 
Бөлшектер  мен  тораптар-
дың  тозу  және  деформация 
түрлері. 
Қысу, 
кесінді, 
майыстыру  және  бұралу-
дың есептер әдістемесі. 
Механизмдер  кинематика-
сы, машиналардың бөлшек-
терін  біріктіру,  механика-
лық 
берілістер, 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Оқыту-көрнекі құрал-
дардың жиынтығы 
Оқу-әдістемелік әдеби-
еттердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Физические величины. 
Справочник. 1991. М. 
Энергоатомиздат. Гри-
горьев И.С., Мейлихов 

динамикалық тоқтату. 
Үйкеліс, оның түрлері, техника-
дағы үйкелістің түрлері. 
берілістердің  түрлері  мен 
құрылысы. 
Берілістердің түрлері, олар-
дың  құрылысы,  мақсаты, 
артықшылығы 
мен  
кемшіліктері,  сұлбалардағы 
шартты белгілер. 
Бөлшектерге қойылатын 
талаптар. Иіндік механизм-
дер. Механикалық 
берілістер, біліктер және 
осьтер. Тербелу және жыл-
жу мойынтіректері. Тығы-
здауыш құрылғылар. 
Мойынтіректік тораптар-
дың құрылымдары. Бөл-
шектерді, серпілмелі эле-
менттерді, муфталарды 
және механикалық жетек-
терді жалғау. 
Сызбалар  мен  сұлбалар 
бойынша 
бөлшектердің 
құрылымын құрастыру. 
Құрылым элементтерінің әр 
түрлі  деформациясы  кезін-
де беріктілігін, қаттылығын 
және  тұрақтылығын  есеп-
теу әдістемесі. 
Е.З.(ред.) 
Сопротивление матери-
алов. 1988. М. ВШ, Стё-
пин П.А. 
Основы технической 
механики. 1990. Л. Ма-
шино-строение. Мовнин 
М.С. и др. 

Жабдықтарды  техникалық 
қызмет 
көрсету 
және 
жөңдеу  кезінде  пайдаланы-
латын  құрал-саймандардың 
және  бақылаушы-өлшегіш 
аспаптардың 
құрылғысы 
және тағайындамасы 

Метроло-
гия, стан-
даттау, 
сертифи-
каттау 
және сапа 
жүйесін 
құжаттан-
дыру 
Жабдықтарды 
метрологиялық 
қамтуды білу 
Метрология, стандаттау, серти-
фикаттау және сапа жүйесін 
құжаттандыру негізгі түсінігі 
мен анықтамалары.  
Метрология және стандарттау 
базасының нормативті-құқықтық 
базасы. 
Өлшеу нәтижелерін өңдеу 
Әрекеттегі стандарттар мен 
халықаралық бірліктер 
жүйесіне (БЖ) сәйкес ша-
маны өлшеу бірліктері мен 
терминологиясы. 
Физикалық шамалар, әре-
кеттегі стандарттар мен ха-
лықаралық бірліктер жүй-
есіне (БЖ) сәйкес жүйелік 
емес өлшеу шамаларын 
келтіру .  
Жалпы техникалық және 
ұйымдастырушылық-
әдістемелік стандарттар 
жүйесінің негізгі ережелері. 
Әрекеттегі нормативті ба-
заға сәйкес технологиялық 
техникалық құжаттамалар-
ды рәсімдеу. 

Электро-
техника-
Электротехни-
калық аспап-
Электротехникалық аспаптар 
мен электрлік машиналар: 
Тұрақты токты қозғалтқы-
штарды әске қосу және ме-
 

лық 
аспаптар 
мен 
электрлік 
машина-
лар 
тармен және 
электрлік ма-
шиналармен 
жұмыс жасау  
түсінігі, сыныптамасы, шартты 
белгіленуі.  Электротехникалық 
аспаптар мен электрлік машина-
лардың электрлік сұлбасын құру 
және графикалық суреттердің 
типтері мен ережелері.  Өлшем 
механизмі туралы түсінік. 
Тұрақты және айнымалы токты 
қозғалтқыштар: тағайындамасы, 
сыныптамасы, қайтымдылығы, 
негізгі құрылымдық элементтері
типтері, қолдану аймағы.  Ай-
налушы магниттік өріс. Асин-
хронды машиналардың 
құрылғылары және әрекет ету 
қағидалары. Тұрақты токты 
қозғалтқыштың құрылғылары. 
Электрлік машиналарды іске 
қосу, тоқтату ережелері .  Ай-
налы жиілігін реттеу. 
Трансформаторлар: типтері, 
тағайындамасы, құрылымдық 
элементтері,  
Әрекет ету қағидалары, жұмыс 
режимдері, параметрлері.  
ханикалық сипаттамаларын 
алып тастау. 
Бір фазалы трансформатор-
лардың негізгі сипаттама-
лары мен параметрлерін 
анықтау.  
Трансформатор параметр-
лерін есептеу 
 
 
L.4 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
Білім  

икемділіктер 
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет  көрсетуге  және  жөңдеуге 
арналған  Техникалық  және  басқа  да  қосалқы  құралдарды  дайындау 
процесстерін  іске  асыру  қойылған  міндеттерін  орындауға  жауапты, 
дербес жоспарлауды көздейтін, басшылықпен нормаларды іске асыру 
бойынша атқарушылық және атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Слесарлық 
құрал-
саймандармен  және 
бақылаушы-өлшегіш 
аспаптармен  тәжіри-
белік  жұмыс  жасау 
дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машинала-
рдың,  механизмдердің  және 
электроаппаратуралардың 
тағайындамасы  және  техника-
лық  сипаттамалары,  оларды 
техникалық  қызмет  көрсету 
нормалары мен көлемі.  
 
L.4 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тораптар  мен  механизмдердің  сызбалары 
мен сұлбаларын оқу 
Сызбалар мен құрылымдық құжаттамалар бойынша бөлшектердің, торап-тардың 
және механизмдердің бөлектеуін жүргізе алу. 
Технологиялық  және  техникалық  құжатта-
маларды рәсімдеу 
Карьерлік жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөңдеуді жүргізу тех-
нологиялық және техникалық құжаттамаларын білу 
Бөлшектер мен тораптардың тозу және де-
формация дәрежесін анықтау 
Жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөңдеуді жүргізу кезінде қолда-
нылатын құрал-саймандар мен бақылаушы-өлшегіш аспаптардың құрылғыларын 
және тағайындамасын түсіндіру. 
Құрастыру-бөлшектеу жұмыстарын 
жүргізу  
Сызбалар мен сұлбалар бойынша құрылымды құрастыру және бөлектеуді жүргізу  
 
L.5 Модулінің технологиялық картасы     «Күрделі машиналар, тораптар мен механизмдерге, аппаратураларға, бақылау-
өлшеуіш аспаптарға  техникалық қызмет ету. Электрондық, телемеханикалық, радиорелелік аппаратураларының автоматты 
жүйелерін, изотоптық реле көрсеткіштерін,   асинхронды-синхронды реттелетін электржетекшілерін реттеу және сынау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 78  сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
Тәжірибелік оқытудың 

мазмұны 
мазмұны 

Электро-
техника-
лық 
аспаптар 
мен 
электрлік 
машина-
лар 
Электротехни-
калық аспап-
тармен және 
электрлік ма-
шиналармен 
жұмыс жасау  
Электротехникалық аспаптар 
мен электрлік машиналар: 
түсінігі, сыныптамасы, шарт-
ты белгіленуі.  Электротехни-
калық аспаптар мен электрлік 
машиналардың электрлік сұл-
басын құру және графикалық 
суреттердің типтері мен ере-
желері.  Өлшем механизмі 
туралы түсінік. 
Тұрақты және айнымалы ток-
ты қозғалтқыштар: тағайын-
дамасы, сыныптамасы, қай-
тымдылығы, негізгі құры-
лымдық элементтері, типтері, 
қолдану аймағы.  Айналушы 
магниттік өріс. Асинхронды 
машиналардың құрылғылары 
және әрекет ету қағидалары. 
Тұрақты токты қозғалтқы-
штың құрылғылары. 
Электрлік машиналарды іске 
қосу, тоқтату ережелері .  Ай-
налы жиілігін реттеу. 
Трансформаторлар: типтері, 
тағайындамасы, құрылымдық 
элементтері,  
Тұрақты токты қозғалтқы-
штарды әске қосу және ме-
ханикалық сипаттамаларын 
алып тастау. 
Бір фазалы трансформатор-
лардың негізгі сипаттамала-
ры мен параметрлерін 
анықтау.  
Трансформатор параметр-
лерін есептеу 
 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Оқыту-көрнекі құралдар-
дың жиынтығы 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Физические величины. 
Справочник. 1991. М. 
Энергоатомиздат. Григо-
рьев И.С., Мейлихов 
Е.З.(ред.) 
Сопротивление материа-
лов. 1988. М. ВШ, Стёпин 
П.А. 
Основы технической ме-
ханики. 1990. Л. Машино-
строение. Мовнин М.С. и 
др. 

Әрекет ету қағидалары, 
жұмыс режимдері, параметр-
лері.  

Тау-кен 
машина-
ларының 
күштік 
қон-
дырғыла-
ры.  
Тау-кен маши-
наларының 
күштік қон-
дырғы 
құрылғылары 
мен әрекет ету 
қағидаларын 
білу 
Тау-кен машиналарының 
күштік қондырғы туралы 
жалпы түсінік 
Жұмыс жасап тұрған меха-
низмдердің механикалық си-
паттамалары. 
Қозғалтқыштардың сипатта-
малары мен жұмыс жасау 
режимдері. 
 

Карьерлік 
машина-
лар мен 
меха-
низм-
дердің 
электр 
жаб-
дықтары 
Электр жаб-
дықтардың 
тағайындамасы 
мен 
құрылғысын 
білу 
Ашық кен қазу жұмыстарын 
электрлік жабдықтау ерек-
шеліктері.  
Экскаватор электр жабдықта-
ры. 
Үзіліссіз әрекет ететін тау-кен 
тасымалдау машиналардың 
электр жабдықтары. 
Бұрғылау станоктарының, су 
қотару, компрессорлық және 
қосалқы қондырғылардың 
электр жабдықтары және 
электрмен жабдықтау. 
Карьерлік электровоздық 
көліктің электр жабдықтары. 
Эскватор электр жабдықтары 
туралы негізгі түсінік. Эсква-
тор жетектерінің электр жаб-
дықтары және эксваторларда 
түйінді тарату және қабыл-
дау құрылғылары. 
Үзіліссіз әрекетті негізгі 
жиынтықтың электр жаб-
дықтары. Драга электр жаб-
дықтары және гидромехани-
зация қондырғылары. 
Бұрғылау станоктарының 
электр жабдықтары. Карь-
ерлік су қотару қондырғыла-
рының электр жабдықтары. 
Компрессорлық қондырғы-
лардың электр жабдықтары. 
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет