Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.88 Kb.
Pdf просмотр
бет5/17
Дата22.04.2017
өлшемі4.88 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Электро-
техника-
лық 
аспаптар 
мен 
Электротех-
никалық 
аспаптармен 
және 
электрлік ма-
Электротехникалық аспаптар 
мен электрлік машиналар: 
түсінігі, сыныптамасы, шарт-
ты белгіленуі.  Электротех-
никалық аспаптар мен 
Тұрақты токты қозғалтқы-
штарды әске қосу және меха-
никалық сипаттамаларын 
алып тастау. 
Бір фазалы трансформатор-
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 

электрлік 
машина-
лар 
шиналармен 
жұмыс жасау  
электрлік машиналардың 
электрлік сұлбасын құру 
және графикалық суреттердің 
типтері мен ережелері.  Өл-
шем механизмі туралы 
түсінік. 
Тұрақты және айнымалы ток-
ты қозғалтқыштар: тағайын-
дамасы, сыныптамасы, қай-
тымдылығы, негізгі құры-
лымдық элементтері, типтері, 
қолдану аймағы.  Айналушы 
магниттік өріс. Асинхронды 
машиналардың құрылғылары 
және әрекет ету қағидалары. 
Тұрақты токты қозғалтқы-
штың құрылғылары. 
Электрлік машиналарды іске 
қосу, тоқтату ережелері .  
Айналы жиілігін реттеу. 
Трансформаторлар: типтері, 
тағайындамасы, құрылымдық 
элементтері, әрекет ету 
қағидалары, жұмыс режим-
дері, параметрлері.  
лардың негізгі сипаттамала-
ры мен параметрлерін 
анықтау.  
Трансформатор параметр-
лерін есептеу 
 
автоматтандырылған 
жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Өндіріс қауіпсіздігі 
бойынша нормативті-
техникалық құжаттар.  
Ақпараттық стендтер және 
көрнекі құралдар (плакат-
тар). 
Бақылаушы-өлшегіш 
аспаптар мен электросле-
сарлық құрал-
саймандардың көрсетім 
жиынтығы.  
Электроника бойынша 
зертханалық жұмыстарды 
жүргізуге арналған әмбе-
бап үстел-стендтер.  
Оқу құралдары: 
Основы электротехники: 
учеб. пособие для сред. 
ПТУ. 1986. М. Высшая 
школа, Касаткин, А.С. 
Электротехника с основа-
ми промышленной элек-
троники: учеб. пособие для 
проф.-техн. училищ. 
1980.М.: Высшая школа, 

Китаев, В.Е. 
Электротехника: учебник. 
2007. М.: Академия, Буты-
рин, П.А. 
Электрические и радиотех-
нические измерения: учеб. 
Пособие. 2007. М.: Акаде-
мия, Гуржий  А.Н. 
Задачник по электротехни-
ке: учебник для НПО. 2007. 
М.: Академия, 
П.Н.Новиков, 
В.Я.Кауфман, О В.Толчеев 
и др. 
Рабочая тетрадь к лабора-
торно-практическим рабо-
там по электротехнике: 
2007. М.: Академия, Про-
шин В. М. 
Электротехника: рабочая 
тетрадь 2007. М.: Акаде-
мия, Ярочкина, Г.В. 
Электрослесарю добычно-
го и проходческого обору-
дования. Справочник. 
1989. Донецк.  В. А. Анти-
пов 
Релейная защита электро-

установок на открытых 
горных работах. 1992. М. 
Недра. Пивняк Г.Г., Шкар-
бец Ф.П., Горбунов Я.С. 
Электропривод и электри-
фикация открытых горных 
работ. 1983. М. Недра. Бе-
лых Б.П. и др. 
 
К.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділік-
тер 
Білім  
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет  көрсетуге  арналған 
Техникалық және басқа да қосалқы құралдарды дайындау про-
цесстерін іске асыру қойылған міндеттерін орындауға жауапты, 
басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша  атқарушылық 
және атқарушылық-басқарушылық қызмет  
Слесарлық 
құрал-
саймандармен  және  бақы-
лаушы-өлшегіш  аспаптар-
мен  тәжірибелік  жұмыс 
жасау дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машинала-
рдың,  механизмдердің  және 
электроаппаратуралардың 
тағайындамасы  және  техника-
лық сипаттамалары. 
 
К.1  Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Аралас типті электрлі тізбекті құрастыру. 
Берілген  схема  бойынша  электрлік  байланыстарды  тізбектей-параллель 
жалғауды жүзеге асыру. 
Электрлік  тізбектегі  (элементіндегі  кернеу  мен 
ток күшін өлшеу 
Айнымалы  токтық  тізбектің  қуатын,  қуат  коэффициентін  өлшеу  үшін 
бақылаушы-өлшегіш аспаптарды қолдану.  
Тұйықталу және нөлдену контурын сынау 
Сым оқшаулағышының кедергісін өлшеу, мегомметрмен жұмыс жасау. 
Электротехникалық  аспаптармен  және  электрлік  Тұрақты токты қозғалтқыштарды әске қосу және механикалық сипаттама-

машиналармен жұмыс жасау 
ларын алып тастауды жүзеге асыру.  
 
K.2 Модулінің технологиялық картасы    «Тау-кен жабдықтарын техникалық қызмет ету мен жөндеуге дайындау (жаб-
дықтарды шаң мен кірден тазарту, жабдықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету және т.б.)  » 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  56     сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Электр 
қон-
дырғыла-
рын 
ағымдық 
пайдалану 
процесі 
1000 В-қа 
дейінгі электр 
қондырғы-
лармен жұмыс 
жасау  
Ағымдық пайдалануды 
жүргізу жұмыстарының түр-
лері. Ағымдық пайдалану 
жұмыстарын жүргізуге ар-
налған қызметкер. 
Аппарат жағдайын тексеру.  Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған жұмыс 
орны. 
Оқу материалдары: 
Өндіріс қауіпсіздігі бойын-
ша нормативті-техникалық 
құжаттар.  
Ақпараттық стендтер және 
көрнекі құралдар (плакат-
тар). 
Бақылаушы-өлшегіш аспап-
тар мен электрослесарлық 
құрал-саймандардың 
көрсетім жиынтығы.  
Электроника бойынша зерт-

ханалық жұмыстарды 
жүргізуге арналған әмбебап 
үстел-стендтер.  
Оқу құралдары: 
Основы электротехники: 
учеб. пособие для сред. 
ПТУ. 1986. М. Высшая шко-
ла, Касаткин, А.С. 
Электротехника с основами 
промышленной электрони-
ки: учеб. пособие для проф.-
техн. училищ. 1980.М.: 
Высшая школа, Китаев, В.Е. 
Электротехника: учебник. 
2007. М.: Академия, Буты-
рин, П.А. 
Электрические и радиотех-
нические измерения: учеб. 
Пособие. 2007. М.: Акаде-
мия, Гуржий  А.Н. 
Задачник по электротехнике: 
учебник для НПО. 2007. М.: 
Академия, П.Н.Новиков, 
В.Я.Кауфман, О В.Толчеев и 
др. 
Рабочая тетрадь к лабора-
торно-практическим работам 
по электротехнике: 2007. М.: 

Академия, Прошин В. М. 
Электротехника: рабочая 
тетрадь 2007. М.: Академия, 
Ярочкина, Г.В. 
Электрослесарю добычного 
и проходческого оборудова-
ния. Справочник. 1989. До-
нецк.  В. А. Антипов 
Релейная защита электро-
установок на открытых гор-
ных работах. 1992. М. 
Недра. Пивняк Г.Г., Шкар-
бец Ф.П., Горбунов Я.С. 
Электропривод и электри-
фикация открытых горных 
работ. 1983. М. Недра. Бе-
лых Б.П. и др. 
 
К.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет  көрсетуге  арналған 
Техникалық және басқа да қосалқы құралдарды дайындау про-
цесстерін іске асыру қойылған міндеттерін орындауға жауапты, 
басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша  атқарушылық 
және атқарушылық-басқарушылық қызмет  
Слесарлық 
құрал-
саймандармен 
және 
бақылаушы-өлшегіш 
аспаптармен 
тәжіри-
белік  жұмыс  жасау 
дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машиналар-
дың, механизмдердің және электро-
аппаратуралардың  тағайындамасы 
және техникалық сипаттамалары. 
 

К.2  Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Ағымдық пайдалануды жүргізу жұмыстарының 
түрлері.  
Ағымдық пайдалануды жүргізу жұмыстарының түрлерін үлестіру.  
Ағымдық  пайдалану  жұмыстарын  жүргізуге  ар-
налған қызметкер. 
Нормативті  құжаттарды  ескеріп,  ағымдық  пайдалану  жұмыстарын 
жүргізуге арналған қызметкерді таңдау. 
ҚТ ережелері. 
ҚТ ережелерін білу. 
 
K.3 Модулінің технологиялық картасы   «Тау-кен жабдықтарына техникалық қызмет ету мен жөндеу үшін 
электрслесарьдің жұмыс орнын дайындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   56    сағ. 
№ 
р/б 
Тақыры
птық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Тұрақты 
және  ай-
нымалы 
ток 
Аралас 
жүктемелі 
(кедергі,  ин-
дуктивтілік, 
сыйымдылық) 
электрлік 
тізбектерін 
есептеу  және 
құрастыру 
Электротехникалық  материал-
дардыі түрлері және қасиеттері. 
Тұрақты  және  айнымалы  ток: 
түсінігі,  сипаттамасы,  өлшеу 
бірлігі;  Ом  заңы;  жұмыс  және 
ток қуаты. 
Электрлік 
кедергі. 
Қатты 
өткізгіштің,  оқшаулағыш  мате-
риалдың  кедергісі.  Кедергіні 
есептеу 
Тұрақты 
токтық 
электрлік 
тізбек;  түсінігі,  тізбек  элемент-
тері.  Электрлік  тізбектер  мен 
Амперметр  пен  вольтметр 
көмегімен  кедергі  шамасын 
анықтау.  
Ом  заңы  бойынша  электр 
энергиясын  қабылдағыштар-
дың 
тізбектей 
жалғауды 
орындау  және  жеке  қабыл-
дағыштарда  кернеу  кемуін 
тексеру.  
Электр  энергиясын  қабыл-
дағыштарды 
параллельді 
жалғауды 
орындау 
және 
Кирхгоф заңын тексеру.  
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Өндіріс қауіпсіздігі 
бойынша нормативті-
техникалық құжаттар.  
Ақпараттық стендтер 

оның  элементтерінің  шартты 
көрінісі және белгіленуі. 
Резисторлар. 
Резисторлар, 
оларды  жалғау  тәсілдері.  Кон-
денсаторлар: түрлері, құрылғы-
лары, 
жалғау 
тәсілдері. 
Сыйымдылықтық 
кедергі. 
Сыйымдылықтық 
кедергіні 
өлшеу. 
Сызықты емес электрлік тізбек. 
Түсінігі.  Есептеу  ерекшелік-
тері. 
Күрделі 
электрлік 
тізбек: 
түсінігі. Кирхгоф заңы. 
Электромагнетизм  және  маг-
ниттік  тізбектер.  Магниттік 
өріс:  түсінігі,  сипатамасы,  өл-
шеу бірлігі.  
Электрлік  токтың  магнит өрісі. 
Магниттік  тізбектің  элемент-
тері.  Электромагниттік  индук-
ция. Ленц ережесі.  
Генератор 
мен 
электр 
қозғалтқышының  әрекет  ету 
қағидалары.  Өздік  индукция. 
Есептеу және қолдану. 
Индуктивтілік:  түсінігі,  өлшеу 
бірлігі. 
Электромагниттер: 
Тұрақты  ток  тізбектеріндегі 
жұмыс  пен  қуатты  өлшеу. 
Электромагниттік  индукция 
және  өздік  индукция  құбы-
лыстарын зерттеу.  
Активті  және  индуктивті 
кедергісі  бар  айнымалы  ток 
электр тізбегін зерттеу. 
Активті 
және 
сыйымды-
лықтық  кедергісі  бар  айны-
малы  ток  электр  тізбегін 
зерттеу.  
Активтік 
кедергіні(кернеу 
резонансын) 
тізбектей 
жалғағанда  Ом  заңын  тексе-
ру.  
Индуктивті  және  сыйымды-
лықтық  кедергіні(ток  резо-
нансы)  параллель  жалғауды 
орындау. 
Айнымалы  ток  тізбегіндегі 
қуатты,  қуат  коэффициентін 
өлшеу 
 
және көрнекі құралдар 
(плакаттар). 
Бақылаушы-өлшегіш 
аспаптар мен элект-
рослесарлық құрал-
саймандардың көрсетім 
жиынтығы.  
Электроника бойынша 
зертханалық жұмыстар-
ды жүргізуге арналған 
әмбебап үстел-стендтер.  
Оқу құралдары: 
Основы электротехни-
ки: учеб. пособие для 
сред. ПТУ. 1986. М. 
Высшая школа, Касат-
кин, А.С. 
Электротехника с осно-
вами промышленной 
электроники: учеб. по-
собие для проф.-техн. 
училищ. 1980.М.: Выс-
шая школа, Китаев, В.Е. 
Электротехника: учеб-
ник. 2007. М.: Акаде-
мия, Бутырин, П.А. 
Электрические и радио-
технические измерения: 

құрылғылары, 
әрекет 
ету 
қағидалары, қолданылуы. 
Айнымалы 
токтық 
электр 
тізбектер. 
Айнымалы 
ток: 
түсінігі, алу. Айнымалы токтың 
сипаттамасы: қлшеу бірлігі.  
Резонанс:  түрлері,  пайда  болу 
шарттары,  есептеу  және  қолда-
ну. 
Айнымалы  ток  қуаты:  түрлері, 
өлшеу  бірліктері.  Қуат  коэф-
фициенті. 
Үш  фазалық  ток:  айнымалы 
токтың  үш  фазалық  жүйесі,  ге-
нератор  фазасы  мен  тұты-
нушыны байланыстыру. Қуат. 
Электр  жабдықтармен  жұмыс 
жасау  кезінде  қауіпсіздік  тех-
ника  және  пайдалану  ереже-
лердің нормаларын сақтау 
учеб. Пособие. 2007. М.: 
Академия, Гуржий  А.Н. 
Задачник по электро-
технике: учебник для 
НПО. 2007. М.: Акаде-
мия, П.Н.Новиков, 
В.Я.Кауфман, О 
В.Толчеев и др. 
Рабочая тетрадь к лабо-
раторно-практическим 
работам по электротех-
нике: 2007. М.: Акаде-
мия, Прошин В. М. 
Электротехника: рабо-
чая тетрадь 2007. М.: 
Академия, Ярочкина, 
Г.В. 
Электрослесарю добыч-
ного и проходческого 
оборудования. Спра-
вочник. 1989. Донецк.  
В. А. Антипов 
Релейная защита элект-
роустановок на откры-
тых горных работах. 
1992. М. Недра. Пивняк 
Г.Г., Шкарбец Ф.П., 
Горбунов Я.С. 

Электрлік 
шамалар-
ды өлшеу 
Бақылаушы-
өлшегіш 
аспаптарды 
қолдану  
Электр өлшегіш аспаптар: сы-
ныптамасы, дәлділік классы, 
пайдаланушылылық топтары. 
Электр өлшегіш аспаптармен 
жұмыс жасау кезін қауіпсіздік 
техника ережелері.  
Электр өлшегіш аспаптардың 
шартты белгіленуі. Аспаптарды 
Тұйықталу және нөлдену 
контурын сынау. 
Оқшаулағыш сымдардың 
кедергісін өлшеу, 
мегомметрмен жұмыс. 
Өлшегіш аспаптардың 
параметрлерінің артуын 
есептеу және қателіктерді 

пайдалану шарттары. 
Электрлік өлшеулер: түсінігі, 
өлшеу әдістері, өлшеу қателік-
тері, өлшеу шегінің артуы. 
анықтау. 
Электропривод и элек-
трификация открытых 
горных работ. 1983. М. 
Недра. Белых Б.П. и др. 
 
К.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет  көрсетуге  және 
жөңдеуге  арналған  Техникалық  және  басқа  да  қосалқы 
құралдарды  дайындау  процесстерін  іске  асыру  қойылған 
міндеттерін орындауға жауапты, басшылықпен нормаларды іске 
асыру 
бойынша 
атқарушылық 
және 
атқарушылық-
басқарушылық қызмет  
Слесарлық 
құрал-
саймандармен 
және 
бақылаушы-өлшегіш 
аспаптармен 
тәжіри-
белік  жұмыс  жасау 
дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машиналар-
дың, механизмдердің және электро-
аппаратуралардың  тағайындамасы 
және  техникалық  сипаттамалары, 
оларды  техникалық  қызмет  көрсету 
нормалары мен көлемі 
К.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Аралас типті электрлі тізбекті құрастыру. 
Берілген  схема  бойынша  электрлік  байланыстарды  тізбектей-параллель 
жалғауды жүзеге асыру. 
Электрлік  тізбектегі  (элементіндегі  кернеу  мен 
ток күшін өлшеу 
Айнымалы  токтық  тізбектің  қуатын,  қуат  коэффициентін  өлшеу  үшін 
бақылаушы-өлшегіш аспаптарды қолдану.  
Тұйықталу және нөлдену контурын сынау 
Сым оқшаулағышының кедергісін өлшеу, мегомметрмен жұмыс жасау. 
Электротехникалық  аспаптармен  және  электрлік 
машиналармен жұмыс жасау 
Тұрақты токты қозғалтқыштарды әске қосу және механикалық сипаттама-
ларын алып тастауды жүзеге асыру.  
 
L.1 Модулінің технологиялық картасы    «Тау-кен жабдықтарын бөлектеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   78  сағ. 

№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Тау-кен 
машина-
ларының 
күштік 
қон-
дырғыла-
ры.  
Тау-кен маши-
наларының 
күштік қон-
дырғы 
құрылғылары 
мен әрекет ету 
қағидаларын 
білу 
Тау-кен машиналарының 
күштік қондырғы туралы 
жалпы түсінік 
Жұмыс жасап тұрған меха-
низмдердің механикалық си-
паттамалары. 
Қозғалтқыштардың сипатта-
малары мен жұмыс жасау ре-
жимдері. 
 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Ашық кен қазу жұмыста-
рының тау-кен жаб-
дықтары бойынша пла-
каттар мен оқыту-көрнекі 
құралдар жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Открытые горные рабо-
ты. В 2-х частях. Часть 2. 
Технология и комплекс-
ная механизация. 1985. 
М. Недра, Ржевский В. В. 
Рудничный транспорт. 
1991. М. Недра. Пухов 
Ю.С. 

Карьерлік 
машина-
лар мен 
меха-
низм-
дердің 
электр 
жаб-
дықтары 
Электр жаб-
дықтардың 
тағайындамасы 
мен 
құрылғысын 
білу 
Ашық кен қазу жұмыстарын 
электрлік жабдықтау ерек-
шеліктері.  
Экскаватор электр жаб-
дықтары. 
Үзіліссіз әрекет ететін тау-
кен тасымалдау машиналар-
дың электр жабдықтары. 
Бұрғылау станоктарының, су 
қотару, компрессорлық және 
қосалқы қондырғылардың 
электр жабдықтары және 
электрмен жабдықтау. 
Карьерлік электровоздық 
көліктің электр жабдықтары. 
 
Эскватор электр жабдықтары 
туралы негізгі түсінік. Эсква-
тор жетектерінің электр жаб-
дықтары және эксваторларда 
түйінді тарату және қабылдау 
құрылғылары. 
Үзіліссіз әрекетті негізгі 
жиынтықтың электр жаб-
дықтары. Драга электр жаб-
дықтары және гидромехани-
зация қондырғылары. 
Бұрғылау станоктарының 
электр жабдықтары. Карь-
ерлік су қотару қондырғыла-
рының электр жабдықтары. 
Компрессорлық қондырғы-
лардың электр жабдықтары. 

Қосалқы механизмдер мен 
қондырғылардың электр жаб-
дықтары. 
Жалпы түсінік. Жүк станция-
лары және желілер. 
 
Электрооборудование и 
электроснабжение откры-
тых горных работ. 2006. 
М. «Горная книга», Чебо-
таев Н.И. 
 
L.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Тау-кен  жабдықтарын  техникалық  қызмет  көрсетуге 
және  жөңдеуге  арналған  Техникалық  және  басқа  да 
қосалқы  құралдарды  дайындау  процесстерін  іске 
асыру  қойылған  міндеттерін  орындауға  жауапты, 
дербес жоспарлауды көздейтін, басшылықпен норма-
ларды  іске  асыру  бойынша  атқарушылық  және 
атқарушылық-басқарушылық қызмет  
Слесарлық 
құрал-
саймандармен  және  бақы-
лаушы-өлшегіш  аспаптар-
мен  тәжірибелік  жұмыс 
жасау дағдылары 
Қызмет  көрсетілетін  машиналардың,  ме-
ханизмдердің және электроаппаратуралар-
дың  тағайындамасы  және  техникалық  си-
паттамалары,  оларды  техникалық  қызмет 
көрсету нормалары мен көлемі 
 
L.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тау-кен машиналарының күштік қон-
дырғылары 
Тау-кен машиналарындағы  күштік қондырғының тағайындамасы және құрылғыла-
рын түсіндіру. 
Карьерлік машиналар мен механизм-
дердің электр жабдықтары. 
Электр жабдықтарының тағайындамасы және құрылғыларын білу 
 
L.2  Модулінің технологиялық картасы    «Тау-кен жабдықтарын жөндеу және реттеу - бақылау-өлшеуіш аспаптарын ауы-
стыру және қосу: манометрлерді, вольтметрлерді, амперметрлерді» 

Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  78    сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың мазмұны 

Техника-
лық  меха-
ника 
негіздері 
Бөлшектер мен 
құрастыру 
бірліктерін 
байланыстыру 
сипатына сәй-
кес құрастыру-
бөлшектеу 
жұмыстарын 
жүргізе алу 
Инженерлік графика және 
сызу геометриясы 
негіздері.Материал 
кедергісі негіздері. Қатты 
дененің деформациясы 
түрлері. Теориялық меха-
ника негіздері. Қатты 
дененің статикасы, кине-
матикасы және динамика-
сы. 
Машинаның негізгі торап-
тары. Механизм, торап 
және бөлшек сыныптама-
сы. Машиналарды әзірлеу 
негізгі қағидалары мен 
кезеңдері 
Машиналар және меха-
низмдер теориясының 
негіздері. Механизмнің 
негізгі түрлері. Меха-
низмдерде қозғалыс түр-
лері және қозғалысты түр-
лендіретін механизмдер. 
Діріл, тербелісті динами-
Бөлшектердің жұмыс жасау сыз-
балары, сызбаларды түрлендіру 
әсілдері, аксонометриялық проек-
циялар, сызбалар мен құры-
лымдық құжаттамаларды рәсім-
деу. Құрастыру сызбалары және 
торап мен механизм схемаларын 
оқу. 
Бөлшектер  мен  тораптардың  тозу 
және  деформация  түрлері.  Қысу, 
кесінді,  майыстыру  және  бұралу-
дың есептер әдістемесі. 
Механизмдер  кинематикасы,  ма-
шиналардың 
бөлшектерін 
біріктіру, механикалық берілістер, 
берілістердің  түрлері  мен  құры-
лысы. 
Берілістердің  түрлері,  олардың 
құрылысы,  мақсаты,  артықшы-
лығы  мен    кемшіліктері,  сұлбала-
рдағы шартты белгілер. 
Бөлшектерге қойылатын талаптар. 
Иіндік механизмдер. Механика-
лық берілістер, біліктер және ось-
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет