Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.88 Kb.
Pdf просмотр
бет4/17
Дата22.04.2017
өлшемі4.88 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17

3  Көлікті 
техника-
лық 
қызмет 
көрсету 
негіздері 
Көлікті қызмет 
көрсету ереже-
лерін білу 
Көліктің техникалық күйін 
диагностикалау және бақылау 
әдістемесі. 
Жабдықтардың бас тарту се-
бептерін анықтау және жою 
тәсілдері  
 
Профилактикалық жұмыстары 
және техникалық қызмет көрсе-
ту. Технологиялық жабдықтар. 
Көлікті қызмет көрсету техни-
калық құжаттамасын құру. 
Жұмыс орнын ұйымдастыру. 
Жинақтау құжаттамаларын са-
раптама және жабдықтарды 
бөлектеу. 
Жөңдеу, сынау, жинақтау, бап-
тау және реттеу. 

[Электронный ресурс]. 
2007. М. МГГУ. Р. Ю. 
Подэрни.  
Машины и оборудова-
ние для горно-
строительных работ. 
2011. М. Горн. книга. 
Л. И. Кантович (ред.) 
 
G.2 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Өндіру,  ұңғылау  және  бұрғылау  бойынша  тау-кен 
машиналарымен, 
механизмдермен 
және 
құрал-
саймандармен жұмыс жасау нәтижелеріне жауапты, қол 
астындағы  жұмысшылармен  нормаларды  іске  асыруды 
ұйымдастыру  және  бақылау,  міндеттерді  дербес 
анықтауды  көздейтін,  басшылықпен  нормаларды  іске 
асыру бойынша атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Тапсырма шеңберін дербес анықтау. 
Қол  астындағы  жұмысшылардың 
жұмысын  ұйымдастыру  және  бақы-
лау. Тапсырмаларды шешудің соңғы 
нәтижесіне жауапкершілік. 
Ашық кен қазу кезінде өндіруді, 
ұңғылауды,  бұрғылау  ды  ретте-
мелеуші  нормативті  құжаттар. 
ҚТ  бойынша  ережелерін,  сала 
нұсқаулықтарын сақтау. 
 
G.2  Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Алдын-ала жоспарлы жөңдеуді ұйымдастыру.  Алдын-ала жоспарлы жөңдеу жүйесін түсіндіру 
Экскаваторларды техникалық қызмет көрсету  Эскаваторларды техникалық қызмет көрсету профилактикалық жұмыстарын 
жүргізе алу 
Карьерлік көлікті техникалық қызмет көрсету.  Карьерлік көлікті техникалық қызмет көрсету профилактикалық жұмыстарын 
жүргізе алу. 
 

G.3 Модулінің технологиялық картасы    «Машиналарды тапсыру және орындалған жұмыстардың техникалық құжат-
тамасын рәсімдеу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 34    сағ.  
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Қорытынд
ы 
жұмыстар 
Сөндірген 
кезде жұмы-
старын ұйым-
дастыру. Тех-
нологиялық 
жабдықтар. 
Еңбекті 
қорғау талап-
тарын 
орындау 
Технологиялық жабдықтар-
дың мүліктерін қорғау, та-
залау және қалыпты санитар-
лық-гигиеналық шарттарын 
қамту 
Барлық тораптар мен агрега-
тарды техникалық қызмет 
көрсету. Гидрожүйе мен күштік 
жетектерді тексеру. Технологи-
ялық жабдықтар. Нормативтік 
құжаттарды толтыру . 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Тау-кен жабдықтары 
бойынша плакаттар мен 
оқыту-көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Краткий справочник по 
открытым горным рабо-
там. 1968. М. Недра. 
Мельников Н. В.  
Открытые горные работы. 
В 2-х частях. Часть 2. 
Технология и комплекс-
ная механизация. 1985. 

М. Недра, Ржевский В. 
Горные машины и ком-
плексы для открытых 
горных работ. т.1. 2001. 
Подерни Р.Ю. 
Механическое оборудо-
вание карьеров. 2007. М. 
Изд. МГГУ. Подэрни 
Р.Ю. 
Процессы открытых гор-
ных работ. 1978. М. 
Недра. Ржевский В.В. 
 
G.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жобалық құжаттамаларды әзірлеуге шектеулі жауап-
кершілк пен дербестіліктің анық деңгейін көздейтін, 
басшылықпен нормаларды іске асыру бойынша 
атқарушылық қызмет 
Тапсырма шеңберін дербес 
анықтау. Жұмыстарды 
бақылау және ұйымдастыру. 
Тапсырмаларды шешудің 
соңғы нәтижесіне 
жауапкершілік. 
Ашық кен қазу кезінде өндіруді, 
ұңғылауды, бұрғылау ды 
реттемелеуші нормативті құжаттар. 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік нормалары 
мен ереже талаптары. 
 
G.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Технологиялық жабдықтарды сөндірген кезде 
жұмыстарды ұйымдастыру.  
Технологиялық жабдықтарды сөндірген кезде жұмыстарды ұйымдастыра 
білу.  
Технологиялық жабдықтарды техникалық қызмет 
Технологиялық жабдықтарды техникалық қызмет көрсетуді жүргізу 

көрсету 
Еңбекті қорғау талаптарын орындау. 
Еңбекті қорғау талаптарын орындау 
 
 
3-кәсіп 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: жол жұмысшысы 
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3 
 
Н.1 Модулінің технологиялық картасы    «Материалдар мен жабдықтарды орналастыру үшін орын дайындау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 56   сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Слесарлы
қ іс 
Слесарлық 
жұмыстың 
негізгі түрлерін 
орындау 
тәсілдері мен 
әдістері 
Жұмыс орнын дайындау. 
Слесарлық жұмыстың 
негізгі түрлері. Құрал-
саймандарды жұмысқа 
дайындау. 
 
Ең көп таралған аспаптар мен 
құрал-саймандарды қолдану 
 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
Оқу материалдары: 
Оқыту-көрнекі құралдардың 
жиынтығы 
Жол жұмысшылардың сле-
сарлық құрал-саймандар 
жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Основы технической меха-
ники. 1990. Л. Машино-
строение. Мовнин М.С. и др. 

Слесарное дело. Уч. НПО. 
2011. М. Академия. Покров-
ский Б.С. 
Путевой механизированный 
инструмент: Справоч-ник. 
М.: Транспорт, 2000. Бугаен-
ко В. М. 
 
Н.1  Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Карьерлік  жол  мен  жабдықтарды  жинақтау 
мен бөлектеуге дайындау бойынша көмекші 
функцияларды 
қойылған 
іске 
асыру 
міндеттерін орындауға жауапты, дербес жо-
спарлауды  көздейтін,  басшылықпен  норма-
ларды  іске  асыру  бойынша  атқарушылық 
қызмет  
Элеткрослесарлық 
құрал-
саймандармен 
жұмыс  жасаудағы 
тәжірибелік  дағды-
лар 
 
Тау-кен  іс  негіздері;  жинақталатын  және  қызмет 
көрсетілетін жолдар мен аспаптардың тағайындамасы және 
техникалық  қызмет  көрсету,  такелаждық  механизмдерді 
орнату  және  бекіту  ережелері;  жүктерді,  тораптарды, 
бөлшектерді    бекіту  және  арқанмен  байлау  тәсілдері; 
механизмдерді, жарақтарды, тіркеме құрылғыларын қызмет 
көрсетуде 
рұқсат 
етілген 
жүктемелер; 
жинақтау 
жұмыстарын жүргізу реті. 
 
Н.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Слесарлық  құрал-саймандармен  жұмыс 
жасау 
Әр құрал-саймандардың тағайындамасын және қызметін түсіндіру.  
Әр құрал-саймандармен жұмыс жасау дағдыларын көрсету. 
 
Н.2 Модулінің технологиялық картасы    «Тау-кен казбаларды қабылдау-жіберу алаңдарында материалдар мен 
жабдықтарды қабылдау, оларды белгіленген жерлерде механизм арқылы және қолмен тиеу, жеткізу және түсіру» 

   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  126   сағ. 
№ 
р/б 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Рельстік ка-
рьерлік 
көліктерді 
техникалық 
пайдалану 
ереже-
лері(ТПЕ) 
ТПЕ білімін 
тәжірибеде 
қолдану. 
Жөңдеу жұмыстары кезінде 
техникалық қауіпсіздік 
ережелері. Теміржолдарды 
пайдалану бойынша негізгі 
нормалар мен талаптар 
  
Теміржолдарды 
пайдалану бойынша 
нормалар мен талаптар  
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Ашық кен қазу жұмыста-
рының тау-кен жаб-
дықтары бойынша пла-
каттар мен оқыту-көрнекі 
құралдар жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Открытые горные рабо-
ты. В 2-х частях. Часть 2. 
Технология и комплекс-
ная механизация. 1985. 
М. Недра, Ржевский В. В. 
Рудничный транспорт. 

Жүктеу және 
түсіру кезін 
қауіпсіздікті 
қамтамасыз 
ету бойынша 
нұсқаулық 
Нұсқаулық 
білімін 
тәжірибеде 
қолдану. 
Жүкпен жұмыс жасау шартта-
ры.  Жүктеу және түсіру 
орындарын қоршау. Огражде-
ния мест погрузки и разгрузки. 
Қойылатын белгілер. 
Өндіріс қауіпсіздігін 
қамтамасыз етуге қойы-
латын талаптар; 
өндірістік жұмыс орнын 
қоршау реті; жұмыс 
қауіпсіздігіне әсер ететін 
кедергі табылған кезде 
әрекеттер; ескерту беру 
реті  

Теміржол 
көліктерінде 
дабыл-
датқыш беру 
бойынша 
нұсқаулық 
Нұсқаулық 
білімін 
тәжірибеде 
қолдану. 
Теміржол көліктеріндегі сиг-
налдар сыныптамасы, негізгі 
сигналдық түстер, сигнал 
көріну шарттары. 
Бағдаршамдар. Сигналдық 
бөгеттер. Пойыз қозғалысы 
және станциядағы өндірістік 
Дабылдату бойынша 
нұсқаулық мәні; 
бағдаршамның 
сигналдық белгілері. 
Сигналдық көрсеткіш 
талаптары, дабыл 
сигналдары, сигналдарды 

жұмыс орындары үшін бөгет 
орындарын қоршау. Станци-
ялық жолдарда қозғалмалы 
бөлігін қоршау. Өткелде пойыз 
амалсыз тоқтаған кезде пойы-
зды қоршау. Қол сигналдары. 
Дыбыс сигналдары. Дабыл 
және арнайы көрсеткіш сигнал-
дары 
орнатуға және 
көрінерлігіне қойылатын 
талаптар, бөгет 
орындарын және 
өндірістік жұмыс 
орындарын қоршау. 
 
1991. М. Недра. Пухов 
Ю.С. 
Железнодорожный путь. 
М.: Транспорт, 2000. 
Крейнис З. Л. 
Техникалық қызмет 
көрсету и ремонт желез-
нодорожного пути. М.: 
УМК МПС России, 2001. 
Крейнис З. Л., Коршикова 
Н. П. 
Справочник дорожного 
мастера и бригадира пу-
ти. М.: Транспорт, 1986. 
Каменский В. Г., Горбов 
Л. Д. 
Карьерный транспорт. 
1980. Изд. 4-е доп. Пота-
пов M.Г. 

Көтеру ме-
ханизмдер-
мен қауіпсіз 
жұмыс жа-
сауды қам-
тамасыз ету 
бойынша 
нұсқаулық 
Нұсқаулық 
білімін 
тәжірибеде 
қолдану. 
Көтеру механизмімен жұмыс 
жасау ережелері. Жүкті қолмен 
түсіру кеззінде қауіпсіздік ере-
желерін сақтау. 
Өндірісте қауіпсіздікті 
қамтамасыз етуге қойы-
латын талаптар. 
 
Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  Н.2 (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Жабдықтарды  жинақтау  және 
бөлектеу 
бойынша 
негізгі 
функцияларды 
іске 
асыру 
қойылған  міндеттерін  орындауға 
жауапты,  дербес  жоспарлауды 
Элеткрослесарлық 
құрал-
саймандармен 
жұмыс  жасаудағы 
тәжірибелік 
Жинақталатын  жолдар  мен  жол  бұрғыштардың,  механизмдердің, 
электр  қондырғыларын,  автоматика  құралдарын  қашықтықтан 
басқарғыштар 
мен 
басқа 
жабдықтардың 
құрылғылары, 
тағайындамасы,  техникалық  сипаттамалары,  оларды  жинақтау, 
бөлектеу,  реттеу,  баптау  және  жұмыста  сыннан  өткізу  тәсілдері; 

көздейтін,  басшылықпен  нормала-
рды 
іске 
асыру 
бойынша 
атқарушылық қызмет 
дағдылар 
жұмыс  режимдерін,  жүктемелерді  тексеру  тәсілдері,  қызмет 
көрсетілетін  жабдықтарды  сыннан  өткізу  процесінде  диаграммалар 
мен пайдаланушылық сипаттамаларын алып тастау; жоғары дәлділікті 
бақылаушы-өлшегіш  жабдықтардың  құрылғылары  және  оларды 
пайдалану ережелері 
 
Н.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3 деңгей) 
 Элементтер 
Өлшемдері 
Карьерлерде  кен  массаларын  қауіпсіз 
тасымалдауды қамтамасыз ету  
Рельстік карьерлік көліктерді техникалық пайдалану ережелері мен нұсқаулықтар-
ды білу. 
Қабылдау-жіберу  өндіріс  жұмыстары 
кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
Қабылдау-жіберу өндіріс жұмыстары кезінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету 
 
I.1  Модулінің технологиялық картасы    «Карьерлік жолдар жабдықтарын жинақтағанда қолданылатын рельс 
жолдары мен бұру тілдерін , қосалқы жабдықтар, құрылғылар мен құрал-жабдықтарды жинақтау және бөлектеу» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  106   сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
дың мазмұны 

Тұрақты 
жолдар-
дың құра-
мы және 
жөңдеу   
Карьерлік 
көліктің 
жұмыс және 
жол түрлерін 
білу. 
Стационарлық(тұрақты) және 
ауыспалы(уақытша) жолдарды 
анықтау.  
Стационарлық жолдарды жөңдеу 
және күту бойынша жұмыс түр-
лері-ағымдық жолдарды күту, 
көтеру жөңдеу жұмыстары, орта-
ша, күрделі жөңдеу жұмыстары, 
Жұмыс түрлерінің сы-
ныптамасы. 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған 
жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 

жолдарды қайта құрылымдау 
Оқу-көрнекі құралдар мен 
плакаттар жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Рудничный транспорт. 
1991. М. Недра. Пухов 
Ю.С. 
Железнодорожный путь. 
М.: Транспорт, 2000. Крей-
нис З. Л. 
Техникалық қызмет көрсе-
ту и ремонт железнодо-
рожного пути. М.: УМК 
МПС России, 2001. Крей-
нис З. Л., Коршикова Н. П. 
Справочник дорожного ма-
стера и бригадира пути. М.: 
Транспорт, 1986. Камен-
ский В. Г., Горбов Л. Д. 
Карьерный транспорт. 
1980. Изд. 4-е доп. Потапов 
M.Г. 

Ауыспа-
лы жол-
дардағы 
жол 
жұмыста-
ры 
Ауыспалы 
жолдарда 
жұмыс жасау 
техникасын 
мен техноло-
гиясын білу. 
Карьерлердегі ауыспалы 
жолдарда жұмыс сипаты. 
Ауыспалы жолдардағы жұмыс 
түрлері- ағымдық күту және 
рельстік-шпалдық торларды 
ауыстыру бойынша жұмыстар. 
Түйіндерді кранмен ауыстыру. 
Рельстік-шпалдық торларды 
циклдік әрекетті жолдық 
жылжытқыштармен ауыстыру. 
Рельстік-шпалдық торларды 
үзіліссіз әрекетті жолдық 
жылжытқыштармен ауыстыру. 
 
Жол төсеу крандары-
ның сыныптамасы. 
Циклдік және үзіліс 
әрекет ететін жол жыл-
жытқыштардың сынып-
тамасы 

Жол 
жұмыста-
рын меха-
никалан-
дыру 
құралдары 
Жол жұмы-
старының 
аспаптарын, 
құрал-
саймандарын 
және маши-
наларын білу.  
Жол күйін тексеруге арналған 
аспаптар. Механикаландырылған 
жол құрал-саймандары. Жол 
жөңдеу машиналары 
 
Жол жұмыстарының 
аспаптары мен құрал-
саймандар 
сыныптамасы. Жол  
жөңдеу жұмыстарын 
тағайындамасы 
бойынша бөлу 
 
 
I.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  

Жабдықтарды  жинақтау  және 
бөлектеу 
бойынша 
негізгі 
функцияларды 
іске 
асыру 
қойылған  міндеттерін  орындауға 
жауапты,  дербес  жоспарлауды 
көздейтін,  басшылықпен  норма-
ларды  іске  асыру  бойынша 
атқарушылық қызмет  
Элеткрослесарлық 
құрал-
саймандармен 
жұмыс  жасаудағы 
тәжірибелік  дағды-
лар 
Жинақталатын  жолдар  мен  жол  бұрғыштардың,  механизмдердің, 
электр  қондырғыларын,  автоматика  құралдарын  қашықтықтан 
басқарғыштар 
мен 
басқа 
жабдықтардың 
құрылғылары, 
тағайындамасы,  техникалық  сипаттамалары,  оларды  жинақтау, 
бөлектеу,  реттеу,  баптау  және  жұмыста  сыннан  өткізу  тәсілдері; 
жұмыс  режимдерін,  жүктемелерді  тексеру  тәсілдері,  қызмет 
көрсетілетін  жабдықтарды  сыннан  өткізу  процесінде  диаграммалар 
мен  пайдаланушылық  сипаттамаларын  алып  тастау;  жоғары 
дәлділікті  бақылаушы-өлшегіш  жабдықтардың  құрылғылары  және 
оларды пайдалану ережелері 
 
I.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Стационарлық жолдарды жөңдеу. 
Стационарлық  жолдарды  жөңдеуі  және  құрамы  бойынша жұмыс  түрлерін 
білу. 
Ауыспалы жолдарда жұмыс жасау 
Ауыспалы жолдарда жұмыс түрлерін анықтау. 
Жол жұмыстары кезінде механизмдеу құралда-
рын қолдану  
Жол  жұмыстарының  аспаптарын,  құрал-саймандарын  және  машиналарын 
ажырата білу 
 
J.1  Модулінің технологиялық картасы    «Ауысымның қабылдау және тапсыру жұмыстары, жұмыс орнын, құрал-
жабдықтар, құралдарды  жинау, сондай-ақ оларды тиісті қалпында ұстау, жабдықтарды тазалау» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  56   сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Жұмыстар
ды 
Жабдықтар 
айырылып 
Мүлікті қорғау, жабдықтарды 
тазалау және қалыпты сани-
Барлық тораптар мен агрегатар-
ды техникалық қызмет көрсету. 
Жабдық: 
- үстелдер мен 

аяқтауды 
ұйымдаст
ыру 
қалған кезде 
жұмыстарды 
жүргізу. 
Еңбекті 
қорғау талап-
тарын 
орындау 
тарлық-гигиеналық шарттар-
ды қамтамасыз ету 
Жабдықтарды тексеру. Норма-
тивтік құжаттарды толтыру . 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Тау-кен жабдықтары 
бойынша плакаттар мен 
оқыту-көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Краткий справочник по 
открытым горным рабо-
там. 1968. М. Недра. 
Мельников Н. В.  
Горные машины и ком-
плексы для открытых 
горных работ. т.1. 2001. 
Подерни Р.Ю. 
Механическое оборудо-
вание карьеров. 2007. 
М. Изд. МГГУ. Подэрни 
Р.Ю. 
 
J.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жобалық  құжаттамаларды  әзірлеуге  шектеулі  жауап- Тапсырма  шеңберін  дербес  Ашық  кен  қазу  кезінде  өндіруді, 

кершілк  пен  дербестіліктің  анық  деңгейін  көздейтін, 
басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша 
атқарушылық қызмет 
анықтау. 
Жұмыстарды 
бақылау  және  ұйымдастыру. 
Тапсырмаларды 
шешудің 
соңғы 
нәтижесіне 
жауапкершілік. 
ұңғылауды, 
бұрғылау 
ды 
реттемелеуші  нормативті  құжаттар. 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік нормалары 
мен ереже талаптары. 
 
J.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Жабдықтар айырылып қалған кезде жұмыстарды 
ұйымдастыру.  
Жабдықтар айырылып қалған кезде жұмыстарды ұйымдастыра білу.  
Жабдықтарды техникалық қызмет көрсету. 
Жабдықтарды техникалық қызмет көрсетуді жүргізу. 
Еңбекті қорғау талаптарын орындау. 
Еңбекті қорғау талаптарын орындау 
 
4-кәсіп 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Электр слесарі (слесарь) жабдықтар жөндеу кезекшісі 
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3-4 
 
К.1  Модулінің технологиялық картасы    «Тау-кен жабдықтарын тоқтату ережелері» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  56     сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет