Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.88 Kb.
Pdf просмотр
бет3/17
Дата22.04.2017
өлшемі4.88 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Метроло-
гия, стан-
дарттау 
және сер-
тификат-
тау 
негіздері 
Тау-кен 
ма-
шиналары  мен 
жабдықтарды 
метрологи-
ялық  қамтама-
сыз ете білу 
Метрология. Кіріспе. Сапа 
түсінігі, олардың құрамдастары. 
Өнім мен қызмет сапасын қамта-
масыз етуде метрологияның, 
стандарттау мен сертификат-
таудың рөлі. Метрологиялық 
қызметтің құқықтық негіздері. 
Өлшем бірлігін қамтудың(ӨБҚ) 
ұйымдастырушылық негіздері. 
ӨБҚ техникалық негіздері. Мем-
Әрекеттегі стандарттар мен 
халықаралық бірліктер жүй-
есіне (БЖ) сәйкес шаманы өл-
шеу бірліктері мен терминоло-
гиясы. 
Физикалық шамалар, әрекет-
тегі стандарттар мен ха-
лықаралық бірліктер жүйесіне 
(БЖ) сәйкес жүйелік емес өл-
шеу шамаларын келтіру .  

лекеттік метрологиялық бақылау. 
Физикалық өлшемдер, оларды 
өлшеу құралдары, бір ретті, көп 
ретті өлшеу нәтижелерін өңдеу. 
Өлшеу құралдарын таңдау . 
Стандартизация. Стандартизация 
в Республике Казахстан (РК). 
Стандарттаудың құқықтық 
негіздері. Стандарттаудың негізгі 
қағидалары және теориялық база-
сы. Методы стандартизации. 
Стандарттау бойынша нормативті 
құжаттар, стандарттардың санат-
тары мен түрлері. Стандарттар-
дың міндетті талаптарының 
бұзылуына жауапкершілік. 
Стандарттау бойынша жұмыстар-
ды ұйымдастыру. Кәсіпорында, 
ұйымдардарда стандарттау 
қызметтерін ұйымдастыру және 
қызмет ету. 
Сертификаттау. Сертификат-
таудың құқықтық негіздері. 
Өнімдерді, қызметтерді сертифи-
каттау. Сертификаттау сұлбасы. 
Өлшемдерді таңдау. Сертификат-
тауды жүргізу реті мен ережелері. 
Сертификаттау бойынша мекеме-
Жалпы техникалық және 
ұйымдастырушылық-
әдістемелік стандарттар жүй-
есінің негізгі ережелері. 
Математикалық статистика 
әдісімен эксперименттік 
мәліметтерді өңдеу. 
Эксперименттік зерттеулер 
нәтижесінің сапасын бағалау. 
  
М.: Изд-во стандар-
тов, Маркин Н.С. 
Допуски и посад-
ки: Справочник в 2-х 
частях. 1983. Л.: 
Машиностроение. 
В.Л. Мягков, М.А. 
Палей, А.Б. Романов 
и др. 

лер, сынау зертханалары. Серти-
фикаттау бойынша мекемелерді 
аккредациялау. Сапа жүйесін сер-
тификаттау. 
Өзара ауыспалық. Машина бөл-
шектерін бақылауға арналған өл-
шеу құралдарын және әдістерін 
таңдау. Рұксат етулердің және 
кондырулардың бірыңғай жүй-
есі(РЕҚБЖ). Бет формаларының 
және орналасуларының рұқсат 
етулері. Беттің ойлы-қырлығы, 
кедір-бұдырлығы. Параметрлер. 
Бақылау.  
Өзара ауыспалық, машина бөл-
шектерінің типтік байланыстарын 
бақылау әдістері мен құралдары: 
бұрандалы, кілтектік, оймакілтек-
тік, тісті; олардың дәлділігін 
бақылау әдістері мен құралдары. 
Өлшемді тізбектер, өлшемді 
тізбектерді есептеу. 
 
Е.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Өндіру,  ұңғылау  және  бұрғылау  бойынша  тау-кен 
машиналарымен, 
механизмдермен 
және 
құрал-
саймандармен жұмыс жасау нәтижелеріне жауапты, қол 
Әр  түрлі  жұмыстарды  жүргізуге 
арналған  жабдықтармен  және  ме-
ханизмдермен  тәжірибелік  жұмыс 
Жабдықтар  мен  аспаптардың 
әрекет  ету  қағидалары  және 
құрылғылары,  сонымен  қатар 

астындағы  жұмысшылармен  нормаларды  іске  асыруды 
ұйымдастыру  және  бақылау,  міндеттерді  дербес 
анықтауды  көздейтін,  басшылықпен  нормаларды  іске 
асыру бойынша атқарушылық-басқарушылық қызмет 
жасау 
дағдылары. 
Тапсырма 
шеңберін  дербес  анықтау.  Жұмы-
старды  бақылау  және  ұйымдастыру. 
Тапсырмаларды  шешудің  соңғы 
нәтижесіне жауапкершілік. 
оларды 
пайдалану 
және 
қауіпсіздік  техника  ережелері. 
Өндіруді, 
ұңғылауды 
және 
бұрғылауды  реттемелейтін  нор-
мативті құжаттар. 
ҚТ  бойынша  ережелерін,  сала 
нұсқаулықтарын сақтау. 
 
Е.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3 деңгей) 
 Элементтер 
Өлшемдері 
Тораптар мен механизмдердің сызбалары мен 
сұлбаларын оқу 
Сызбалар  мен  құрылымдық  құжаттамалар  бойынша  бөлшектердің,  тораптар-
дың және механизмдердің бөлектеуін жүргізу. 
Технологиялық  және  техникалық  құжаттама-
ларды рәсімдеу 
Технологиялық  жабдықтарды  жөңдеуді  және  техникалық  қызмет  көрсетуді 
жүргізу кезінде технологиялық және техникалық құжаттамалармен жұмыс жа-
сау 
Бөлшектер мен тораптардың тозу және де-
формация дәрежесін анықтау 
Бөлшектер мен тораптардың тозу және деформация дәрежесін анықтау.  
Жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөңдеу кезінде пайдаланыла-
тын құрылғыларды, құрал-саймандарды және бақылаушы-өлшегіш аспаптарды 
қолдану. 
Құрастыру-бөлшектеу жұмыстарын жүргізу  
Сызбалар  мен  сұлбалар  бойынша  бөлшектердің  құрылымын  құрастыруды 
және бөлшектеуді жүзеге асыра білу  
 
F.1  Модулінің технологиялық картасы    «Жолдар, сигналдар, құрам мен тығынның жағдайын бақылау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  56   сағ.  
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 


Карьерлік 
көлік 
Карьерлік 
көліктердің 
түрлері мен 
қолдану ай-
мағын білу 
Карьерлік көлік туралы 
жалпы түсінік. 
Теміржолдық көлік. 
Автомобильдік тасымал-
дағы. 
Конвейерлік көлік. 
Құрамдастырылған көлік 
(автомобильдік-
теміржолдық, автомобиль-
дік-конвейерлік) 
Рельстік жолдар. 
Теміржолдық көліктің 
қозғалмалы құрамы. 
Автомобильдік жолдар. 
Құзғалмалы құрам. 
Карьерлік конвейерлік 
көліктің сұлбалары. Карь-
ерлік ленталық конвейер-
лердің құрылымдық 
ерекшеліктері. 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған жұмыс 
орны. 
Оқу материалдары: 
Зерттеудің геофизикалық 
әдістері бойынша оқу-көрнекі 
құралдар жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Единая алдын-ала жоспарлы 
жөңдеу жүйесі и рациональ-
ной эксплуатации оборудова-
ния машиностроительных 
предприятий. 1967. М. Маши-
ностроение. М.О. Якобсон. 
Основы эксплуатации горных 
машин и оборудования. 2011. 
Красноярск. Сиб. фед. ун-т. 
Гилев А.В. и др. 
Монтаж, эксплуатация и ре-
монт подъемно-транспортных 
машин: Уч. для техн. 1991. М 
Машиностроение, Галай Э.И. 
и др. 
Тау-кен машиналары мен 

жабдықтарын пайдалану. 2001 
Иркутск, ИрГТУ. Махно Д.Е. 
и др. 
Эксплуатация карьерного 
оборудования2007. М. «Мир 
горной книги». Квагинидзе 
В.С. и др. 
 
F.1  Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Өндіру,  ұңғылау  және  бұрғылау  бойынша  тау-кен 
машиналарымен, 
механизмдермен 
және 
құрал-
саймандармен  жұмыс  жасау  нәтижелеріне  жауапты,  қол 
астындағы  жұмысшылармен  нормаларды  іске  асыруды 
ұйымдастыру және бақылау, міндеттерді дербес анықтауды 
көздейтін,  басшылықпен  нормаларды  іске  асыру  бойынша 
атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Тапсырма  шеңберін  дербес 
анықтау.  Жұмыстарды  бақы-
лау  және  ұйымдастыру.  Тап-
сырмаларды  шешудің  соңғы 
нәтижесіне жауапкершілік. 
Ашық  кен  қазу  кезінде  өндіруді, 
ұңғылауды, бұрғылау ды реттеме-
леуші  нормативті  құжаттар.  ҚТ 
бойынша  ережелерін,  сала  нұсқа-
улықтарын сақтау. 
 
F.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Ашық  кен  қазу  жұмыстарындағы  қазу-жүктеу 
машиналарының түрлерін ажырата білу 
Экскаваторлардың техникалық сипаттамалары  мен құрылымын білу.  
Қазу және жүктеу технологияларын таңдау 
Тау-кен машиналарының күштік қондырғы 
құрылғылары 
Тау-кен машиналарының күштік қондырғы құрылғылары мен тағайындама-
сын түсіндіру. 
Карьерлік көліктерді қолдану 
Құрамдастырылған  көліктердің  (автомобильдік-теміржолдық,  автомобиль-
дік-конвейерлік) түрлері мен қолдану аясын ажырата білу 
 

F.2 Модулінің технологиялық картасы    «Машинистқа бағдаршамдардың сигналдары, кезекшілердің сигналдары, ай-
даулар мен стационарлық жолдардың қозғалу жылдамдығы туралы, жылдамдығы шектелген жерлерге кіріс жолдар және 
олардың жүріс жолы туралы  баяндау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   56    сағ.  
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Байланыс 
және 
дабыл-
датқыш 
Байланыс 
және дабыл-
датқыш түр-
лерін, қауіпсіз 
жұмыс жасай 
білу. 
Байланыс  және  дабылдатқыш 
жабдықтарының  түрлері.  Бай-
ланыс  және  дабылдатқыш 
жабдықтары  ескерілген,  тау-
кен  қазушы  кәсіпорынның 
құрылымдық  сұлбасы.  Дис-
петчерлік тарату-іздеу арқылы 
байланысу  техникалық  құрал-
дары.   
Байланыс 
және 
дабыл-
датқыш 
жабдықтарының 
түрлерін анықтау әдістері. 
 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған 
жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Ашық кен қазу жұмыста-
рының тау-кен жабдықта-
ры бойынша плакаттар мен 
оқыту-көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Краткий справочник по от-
крытым горным работам. 
1968. М. Недра. Мельников 
Н. В.  
Открытые горные работы. 

Техноло-
гиялық 
теміржол 
көлік-
тердің 
қозғалыс
ы 
Технологи-
ялық процес-
стерді бақы-
лау және 
басқаруды 
қамтиды.  
 
Жолдардағы пойыз 
қозғалысының технологиялық 
реттемесі. Бір жерден екінші 
жерге қозғалу. 
Қозғалысты диагностикалау 
құрал-саймандары мен 
бақылаушы-өлшегіш аспап-
тары 
 

Қауіпсізді
к техника-
сы  
ҚТ 
ереже-
лерін білу 
Жабдықтармен  және  техноло-
гиялық 
жабдықтармен 
қауіпсіз  жұмыс  жасау  ереже-
лері 
ҚТ ережелерін орындау  

В 2-х частях. Часть 2. Тех-
нология и комплексная ме-
ханизация. 1985. М. Недра, 
Ржевский В. В. 
Горные машины и ком-
плексы для открытых гор-
ных работ. т.1. 2001. По-
дерни Р.Ю. 
Механическое оборудова-
ние карьеров. 2007. М. Изд. 
МГГУ. Подэрни Р.Ю. 
Рудничный транспорт. 
1991. М. Недра. Пухов 
Ю.С. 
Основы горного дела (От-
крытые горные работы). 
2012. Кемерово: КузГТУ. 
В. А.Ермолаев. 
Процессы открытых гор-
ных работ. 1978. М. Недра. 
Ржевский В.В. 
Электрооборудование и 
электроснабжение откры-
тых горных работ. 2006. М. 
«Горная книга», Чеботаев 
Н.И. 
 
 

F.2  Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жабдықтардың  тиімді  жұмыс  жасауын  бақылау  және 
тексеруге  жауапты,  қол  астындағы  жұмысшылармен 
нормаларды  іске  асыруды  ұйымдастыру,  бақылау  және 
міндеттерді  дербес  анықтауды  көздейтін,  басшылықпен 
нормаларды  іске  асыру  бойынша  атқарушылық-
басқарушылық қызмет  
Наряд  міндеттеріне  сәйкес 
технологиялық  процесстердің 
сұлбаларын 
әзірлеу. 
Технологиялық  циклден  бас 
тартқандарды анықтау. 
Жабдықтардың 
құрылымдық 
құрылғылары  мен  тағайындамасы. 
Технологиялық 
процесстерді 
әзірлеуге 
қойылатын 
талаптар, 
техникалық реттемеге сәйкес тығын 
сапасының негізгі көрсеткіштері. 
 
F.2 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Байланыс  мен  дабылдатқыш  жабдықтарының 
түрлерін  қолдану.  Диспетчерлік  тарату-іздеу 
арқылы байланысу техникалық құралдары.  
Байланыс мен дабылдатқыш жабдықтарының түрлерін анықтай алу. Дис-
петчерлік тарату-іздеу арқылы байланысу техникалық құралдарын білу.  
Жолда және бір жерден екінші жерге пойыздар 
қозғалысының технологиялық реттемелерін 
таңдау.  
Жолда және бір жерден екінші жерге пойыздар қозғалысының технологи-
ялық реттемелерін таңдау.  
ҚТ ережелері 
ҚТ ережелерін білу 
 
 
F.3 Модулінің технологиялық картасы    «Жабдықтардың жұмысын бақылау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  78 сағ.  
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Тау-кен 
машинала
Технологи-
ялық жаб-
Жабдықтардың жұмысын 
бақылау.  
Гидрожүйе мен күштік же-
тектерді тексеру. Техноло-
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 

ры мен 
жабдықта
ры 
дықтардың 
жұмысын 
ұйымдасты-
руды бақы-
лау.  
гиялық жабдықтар. Норма-
тивтік құжаттарды толты-
ру . 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған жұмыс ор-
ны. 
Оқу материалдары: 
Ашық кен қазу жұмыстарының 
тау-кен жабдықтары бойынша 
плакаттар мен оқыту-көрнекі 
құралдар жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдебиеттердің 
жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Краткий справочник по откры-
тым горным работам. 1968. М. 
Недра. Мельников Н. В.  
Открытые горные работы. В 2-х 
частях. Часть 2. Технология и 
комплексная механизация. 1985. 
М. Недра, Ржевский В. В. 
Горные машины и комплексы 
для открытых горных работ. т.1. 
2001. Подерни Р.Ю. 
Процессы открытых горных ра-
бот. 1978. М. Недра. Ржевский 
В.В. 
Электрооборудование и электро-
снабжение открытых горных ра-

бот. 2006. М. «Горная книга», 
Чеботаев Н.И. 
 
F.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Құжаттарды  әзірлеуге  шектеулі  жауапкершілк  пен  дер-
бестіліктің  анық  деңгейін  көздейтін,  басшылықпен  нор-
маларды іске асыру бойынша атқарушылық қызмет. 
Тапсырма  шеңберін  дербес 
анықтау. 
Жұмыстарды 
бақылау  және  ұйымдастыру. 
Тапсырмаларды 
шешудің 
соңғы 
нәтижесіне 
жауапкершілік. 
Ашық  кен  қазу  кезінде  өндіруді, 
ұңғылауды, 
бұрғылау 
ды 
реттемелеуші  нормативті  құжаттар. 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік нормалары 
мен ереже талаптары. 
 
F.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тау-кен машиналары мен жабдықтардың дигно-
стикасын жүргізу 
Тау-кен  машиналарын,жабдықтарын  және  агрегаттарды  диагностикалау 
техникасы мен әдістемесін түсіндіру 
Тау-кен машиналары мен жабдықтарын пайда-
лану 
Тау-кен машиналары мен қондырғылардың ерекшеліктерін білу. 
 
 
G.1  Модулінің технологиялық картасы    «Локомотивті құрамнан ағыту» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  56 сағ.  
№ 
р/б 
Тақырыпт
ық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқыту-
дың мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың мазмұны 

Локомотивт
е қызмет 
Жабдықтарды 
тіркеу және 
Локомотивтік 
бригадалардың 
Технологиялық жабдықтар. Норма-
тивтік құжаттарды толтыру . 
Жабдық: 
- үстелдер мен 

көрсету 
босату 
жұмыстарын 
ұйымдастыру 
бойынша 
нұсқаулықтард
ы орындау. 
Қауіпсіздік 
техника талап-
тарын орындау. 
құрамы. Локомо-
тивтер мен думпкар-
ларда қызмет көрсе-
ту. 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Ашық кен қазу жұмыста-
рының тау-кен жаб-
дықтары бойынша пла-
каттар мен оқыту-көрнекі 
құралдар жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Краткий справочник по 
открытым горным рабо-
там. 1968. М. Недра. 
Мельников Н. В.  
Открытые горные рабо-
ты. В 2-х частях. Часть 2. 
Технология и комплекс-
ная механизация. 1985. 
М. Недра, Ржевский В. В. 
Горные машины и ком-
плексы для открытых 
горных работ. т.1. 2001. 
Подерни Р.Ю. 

Механическое оборудо-
вание карьеров. 2007. М. 
Изд. МГГУ. Подэрни 
Р.Ю. 
Процессы открытых гор-
ных работ. 1978. М. 
Недра. Ржевский В.В. 
Электрооборудование и 
электроснабжение откры-
тых горных работ. 2006. 
М. «Горная книга», Чебо-
таев Н.И. 
 
G.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Құжаттарды  әзірлеуге  шектеулі  жауапкершілк  пен  дер-
бестіліктің  анық  деңгейін  көздейтін,  басшылықпен  нор-
маларды іске асыру бойынша атқарушылық қызмет. 
Тапсырма  шеңберін  дербес 
анықтау. 
Жұмыстарды 
бақылау  және  ұйымдастыру. 
Тапсырмаларды 
шешудің 
соңғы 
нәтижесіне 
жауапкершілік. 
Ашық  кен  қазу  кезінде  өндіруді, 
ұңғылауды, 
бұрғылау 
ды 
реттемелеуші  нормативті  құжаттар. 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік нормалары 
мен ереже талаптары. 
G.1  Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Жабдықтарды тіркеу және босату бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру нұсқаулықтары.  
Жабдықтарды тіркеу және босату бойынша жұмыстарды ұйымдастыру 
нұсқаулықтарын білу.  
Қауіпсіздік техника талаптары. 
Қауіпсіздік техника талаптарын орындау. 
 

G.2  Модулінің технологиялық картасы    «Технологиялық жабдықтарда қызмет көрсету» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   78  сағ. 
№ 
р/б 
Тақырыпт
ық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 
1  Алдын-ала 
жоспарлы 
жөңдеу 
жүйесі 
Жөңдеу және 
техникалық 
қызмет көрсету 
түрлерін білу 
Жөңдеу қызметтерін ұйымда-
стырудың теориялық 
негіздері. 
ААЖЖ жүйесінің сыныпта-
масы. 
Жөңдеу және профилактика-
лық қызмет көрсету түрлері.  
Мерзімі және оны жүргізу 
орны.  
 
Геологиялық барлау жабдықта-
рын кішігірім, орташа, күрделі 
жөңдеу . 
Бөлек ұйымның мысалында 
геологиялық барлау жаб-
дықтарды алдын ала жоспарлы 
жөңдеу кестесі. 
Электр жабдықтарды және 
күштік қондырғыларды профи-
лактикалық тексеру және 
жөңдеу жоспарын құру. 
Ақпараттық технологиялық 
қолданып, пайдаланушылық 
және жөңдеу құжаттамасы.  
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Геологиялық барлау 
жабдықтарын оқу-
көрнекі құралдар және 
плакаттар жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдеби-
еттердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Единая алдын-ала жо-
спарлы жөңдеу жүйесі 
и рациональной экс-
плуатации оборудова-
ния машиностроитель-
ных предприятий. 1967. 
М. Машиностроение. 
2  Циклдік 
және және 
үзіліссіз 
әрекет 
ететін экс-
каватор-
ларды тех-
никалық 
қызмет 
Экскаватор-
ларды қызмет 
көрсету ереже-
лерін білу 
Экскаваторларды техникалық 
күйін диагностикалау және 
бақылау әдістемесі. 
Экскаваторларды бас тарту 
себептерін анықтау және жою 
тәсілдері 
 
Экскаваторларды техникалық 
қызмет көрсету және профилак-
тикалық жұмыстар. 
Экскаваторларды қызмет 
көрсету техникалық құжаттама-
сын құру. 
Жұмыс орнын ұйымдастыру. 
Жинақтау құжаттамасын сарап-
тау және экскаватор жабдықта-

көрсету 
негіздері. 
рын бөлектеу. 
Экскаваторларды сынау, баптау 
және реттеу 
М.О. Якобсонэ 
Система планово-
предупредительного 
ремонта оборудования 
и сетей промышленной 
энергетики. 1978. М., 
Энергия, Синягин Н.Н. 
и др. 
Правила безопасности 
при геологоразведоч-
ных работах. 1979. М. 
Недра. Мингео СССР, 
Госгортехнадзор СССР. 
Справочник механика 
геологоразведочных 
работ. 1987. М. Недра. 
Гланц А.А., Алексеев 
В.В. 
Бурение разведочных 
скважин. 2008. М. ВШ. 
Н. В. Соловьев (ред.) 
Основы горного дела 
[Электронный ресурс]. 
2010. М. К.Н. Трубец-
кой, Ю.П. Галченко. – 
М. 
Механическое обору-
дование карьеров 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет