Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.88 Kb.
Pdf просмотр
бет2/17
Дата22.04.2017
өлшемі4.88 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Часть 2. Технология 
и комплексная меха-
низация. 1985. М. 
Недра, Ржевский В. 
В. 
Горные машины и 
комплексы для от-
крытых горных ра-
бот. т.1. 2001. Подер-
ни Р.Ю. 
Механическое обору-
дование карьеров. 
2007. М. Изд. МГГУ. 

Бұрғылау 
машина-
лары 
Бұрғылау 
машиналары-
ның негізгі 
тораптары 
мен меха-
низмдерін 
және бұрғы-
лау техноло-
гиясын білу 
Бұрғылау машиналарының 
сыныптамасы. Бұрғылау 
физикалық процесстердің 
теория негіздері-соқпалы, 
соқпалы-айналмалы, қашағыш  
және кескіш қашаулар. 
Бұрғылау машиналарының 
техникалық сипаттамалары,, 
құрылымы және негізгі 
тораптары мен механизмдері.  
Бұрғылау машиналарының тау 
жыныстарын бұзу құрал-
саймандары. Бұрғылау 
станоктарының атқарушы 
механизмдері. Бұрғылау 
станоктары-сақпалы-арқандық, 
соқпалы-айналмалы, айналмалы 
(қашағыш  және кескіш 
қашаулар), оттық, шнектік-
бұрғылау. Бұрғылау 
станоктарының электр 
өткізгіштері. Бұрғылау станктарын 
автоматтандыру 

Қазу-
жүктеу 
машина-
лары 
Қазу-жүктеу 
машиналары-
ның техника-
лық сипатта-
малары мен 
құрылымын 
және қазу 
және жүктеу 
технология-
ларын білу 
Экскаваторлардың сыныпта-
масы. 
Бір және көп шөміштік (ро-
торлық) экскаваторлардың 
құрылымдың сұлбалары. 
Экскаваторлардың жұмыс жа-
сап тұрған жабдықтары мен 
механизмдері. 
Экскаваторлардың қозғаушы 
жабдықтары. 
Экскаватордың тіректік-бұру 
құрылғылары. 
Экскаваторды басқару жүйесі мен 
механизмдері. 
Рельстік қозғаушы жабдықтар. 
Жыланбауыр қозғаушы жаб-
дықтар. 
Адымадауыш қозғаушы жаб-
дықтар. 
Адымадауыш-рельстік қозғаушы 

Экскаваторлардың басты ме-
ханизм жетектерінің жұмысы. 
жабдықтар. 
Подэрни Р.Ю. 
Рудничный транс-
порт. 1991. М. Недра. 
Пухов Ю.С. 
Основы горного дела 
(Открытые горные 
работы). 2012. Кеме-
рово: КузГТУ. В. 
А.Ермолаев. 
Процессы открытых 
горных работ. 1978. 
М. Недра. Ржевский 
В.В. 
Электрооборудова-
ние и электроснаб-
жение открытых гор-
ных работ. 2006. М. 
«Горная книга», Че-
ботаев Н.И. 

Қазу-
тасымал-
даушы 
машина-
лар 
(ҚТМ) 
ҚТМ 
құрылғылары 
мен әрекет 
ету қағидала-
рын білу 
ҚТМ тағайындамасы, сынып-
тамасы және қолдану аймағы. 
Базалық тракторлар, тарту 
және арнайы өздігінен 
жүретін шассилері. 
Бульдозердің, қопсытқыштың, 
скрепердің, бір шөміштік жүк 
тиегіштің құрылымы және 
техникалық сипаттамалары. 
Базалық тартқыштардың ілу, 
тіркеу және жартылай тіркеу жаб-
дықтары. 
Бульдозердің жұмыс жасап тұрған 
жабдықтары. 
Аспалы қопсытқыштардың жұмыс 
жасап тұрған жабдықтары. 
Скрепердің жұмыс жасап тұрған 
жабдықтары. 
Бір шөміштік тартқыштардың 
жұмыс жасап тұрған жабдықтары 

Гидроме-
ханиза-
цияға ар-
налған 
машина-
лар 
Гидромеха-
никалық 
өндіру маши-
наларының 
құрылымы 
мен техника-
лық сипатта-
маларын білу. 
Гидромониторлар мен жер 
сорғыш снаряд туралы жалпы 
түсінік. 
Гидромониторлардың құры-
лымы мен сыныптамасы. 
Жер сорғыш снарядтардың 
құрылымы мен сыныптамасы. 
Драганың құрылымы мен тех-
никалық сипаттамалары. 
Гидромониторлардың техникалық 
сипаттамалары. 
Жер сорғыш снарядтардың техни-
калық сипаттамалары. 
Драгалардың техникалық сипат-
тамалары 
 

Тау-кен 
машина-
ларының 
күштік 
қон-
дырғыла-
Тау-кен ма-
шиналарының 
күштік қон-
дырғы 
құрылғылары 
мен әрекет 
Тау-кен машиналарының 
күштік қондырғы туралы 
жалпы түсінік. 
Жұмыс жасап тұрған механизм-
дердің механикалық сипаттамала-
ры. 
Қозғалтқыштардың сипаттамала-
ры мен жұмыс жасау режимдері. 

ры.  
ету қағидала-
рын білу 

Карьерлік 
көлік 
Карьерлік 
көліктердің 
түрлері мен 
қолдану ай-
мағын білу 
Карьерлік көлік туралы жал-
пы түсінік. 
Теміржолдық көлік. 
Автомобильдік тасымалдағы. 
Конвейерлік көлік. 
Құрамдастырылған көлік (ав-
томобильдік-теміржолдық, 
автомобильдік-конвейерлік) 
Рельстік жолдар. Теміржолдық 
көліктің қозғалмалы құрамы. 
Автомобильдік жолдар. Құзғалма-
лы құрам. 
Карьерлік конвейерлік көліктің 
сұлбалары. Карьерлік ленталық 
конвейерлердің құрылымдық 
ерекшеліктері. 
 
С.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жабдық жұмысының тиімділігін тексеру және бақылауға 
жауапты, міндеттерді дербес анықтауы көздейтін, 
басшылықпен нормаларды іске асыру бойынша 
атқарушылық-басқарушылық қызмет 
 
Технологиялық процесстің 
құрылғылары мен 
жабдықтарын білу. 
Технологиялық циклден бас 
тартқандарды анықтау. 
Жабдықтардың құрылымдық 
құрылғылары мен тағайындамасы. 
Технологиялық процесстерді 
әзірлеуге қойылатын талаптар, 
техникалық реттемеге сәйкес тығын 
сапасының негізгі көрсеткіштері. 
 
С.1  Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тау жыныстарын бұзу 
Тау жыныстарын бұзу тәсілдерін түсіндіру. 
Ұңғымаларды бұрғылау 
Бұрғылаудың 
физикалық 
процесстерін 
қолдану. 
Бұрғылау 
машиналарының  техникалық  сипаттамаларын,  құрылымын  және  негізгі 
тораптары/механизмдерін білу.  
Ашық  кен  қазу  жұмыстарында  қазу-тиеу  Экскаваторлардың техникалық сипаттамалары мен құрылымын және қазу 

машиналарын қолдану 
және тиеу технологияларын білу 
Қазу-тасымалдаушы машиналарды (ҚТМ) 
қолдану 
Бульдозердің, 
қопсытқыштардың, 
скрепердің, 
бір 
шөміштік 
жүктегіштердің техникалық сипаттамалары мен құрылымын білу. 
Гидромеханикалық өндіру кезінде техникалық 
құралдарын қолдану. 
Гидромониторлардың,  жер  сорғыш  снарядтар  мен  драгалардың 
техникалық сипаттамалары мен құрылымын білу. 
Тау-кен машиналарының күштік қондырғылары  Тау-кен машиналарының күштік қондырғы тағайындамасы мен 
құрылғыларын түсіндіру. 
Карьерлік көліктерді қолдану 
Карьерлік  көліктердің(теміржолдық,  автомобильдік,  конвейерлік  және 
құрасдастырылған) түрлері мен қолдану аймағын айыра білу 
 
D.1 Модулінің технологиялық картасы    «Тау-кен машиналары мен жабдықтарды тоқтату, келесі ауысымға жаб-
дықтарды тапсыру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  34 сағ.  
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Тау-кен 
машинала
ры мен 
жабдықта
ры 
Технологи-
ялық жаб-
дықтарды 
айыру кезінде 
ұйым жұмы-
стары 
бойынша 
басшылықтың 
нұсқаулықта-
рын орындау. 
Еңбекті 
Технологиялық 
жабдықтардың мүліктерін 
қорғау, тазалау және қалыпты 
санитарлық-гигиеналық 
шарттарын қамту 
Барлық тораптар мен агрега-
тарды техникалық қызмет 
көрсету. Гидрожүйе мен 
күштік жетектерді тексеру. 
Нормативтік құжаттарды 
толтыру . 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған жұмыс 
орны. 
Оқу материалдары: 
Ашық кен қазу жұмыстары-
ның тау-кен жабдықтары 
бойынша плакаттар мен 

қорғау, 
қауіпсіздік 
техникасы, 
өрт 
қауіпсіздігі 
және ішкі 
жарлық ереже 
талаптарын 
орындау.  
оқыту-көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Краткий справочник по от-
крытым горным работам. 
1968. М. Недра. Мельников 
Н. В.  
Открытые горные работы. В 
2-х частях. Часть 2. Техно-
логия и комплексная меха-
низация. 1985. М. Недра, 
Ржевский В. В. 
Горные машины и комплек-
сы для открытых горных ра-
бот. т.1. 2001. Подерни Р.Ю. 
Механическое оборудование 
карьеров. 2007. М. Изд. 
МГГУ. Подэрни Р.Ю. 
Процессы открытых горных 
работ. 1978. М. Недра. Ржев-
ский В.В. 
Электрооборудование и 
электроснабжение открытых 
горных работ. 2006. М. 
«Горная книга», Чеботаев 
Н.И. 

D.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жобалық-құрылымдық құжаттамаларды әзірлеу кезінде 
шектеулі жауапкершілк пен дербестіліктің анық деңгейін 
көздейтін, басшылықпен нормаларды іске асыру бойын-
ша атқарушылық қызмет ъ 
Тапсырма шеңберін дербес 
анықтау. Жұмыстарды 
бақылау және ұйымдастыру. 
Тапсырмаларды шешудің 
соңғы нәтижесіне 
жауапкершілік. 
Ашық кен қазу кезінде өндіруді, 
ұңғылауды, бұрғылау ды 
реттемелеуші нормативті құжаттар. 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік нормалары 
мен ереже талаптары. 
 
D.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тау-кен машина жабдықтарының диагностика-
сын жүргізу 
Тау-кен  машиналарын,жабдықтарын  және  агрегаттарды  диагностикалау 
техникасы мен әдістемесін түсіндіру 
Тау-кен машиналарының қондырғыларын пай-
далану  
Тау-кен машиналары мен қондырғылардың ерекшеліктерін білу. 
 
 
2 кәсіп. 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Машинист көмекшісі (экскаватор, электровоз, пойыз ди-
зелінің)  
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 3 
 
Е.1 Модулінің технологиялық картасы    «Қабылдау кезіндегі технологиялық жабдықтарды бақылау байқауы» 
   Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 56 сағ. 
№ 
р/
б 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың мазмұны  Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

1  Материалдарды, 
механизмдерді 
және 
құрал-
саймандарды 
жұмысқа 
дайындау 
Жұмыс  жасауға 
арналған  мате-
риалдар,  меха-
низмдер  және 
құрал-
саймандар  түр-
лерін білу  
Материалдарды, 
механизмдерді 
және  құрал-саймандарды  жұмысқа 
дайындау ережелері 
Материалдарды, 
меха-
низмдерді  және  құрал-
саймандарды 
жұмысқа 
дайындау 
бойынша 
дағдыларды дамыту 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Поиски и разведка ме-
сторождений полезных 
ископаемых. М., 
Недра. 1987. Бирюков 
В.И. и др. 
Горно-геологический 
справочник по разра-
ботке рудных место-
рождений. Алматы, 
Информационно-
презентационный 
центр МСК РК. 1997. В 
двух томах. Под ред. 
Бейсебаева А.М. и др. 
Горное дело. 1987. М. 
Недра, Шехурдин В.К. 
и др. 
Основы горного дела. 
Открытые горные ра-
2  Технологиялық 
бөлшектерді 
монтаждау 
және жөңдеу 
Типтік  міндет-
терді  орындау 
барысында 
еңбек 
заты, 
нәтижеге  жету 
құралдары  мен 
тәсілдері  тура-
лы білу 
Қарапайым 
типтік 
міндеттерді 
орындау  кезінде  еңбек  заттары, 
нәтижеге  жету  құралдары  мен 
тәсілдері туралы базалық білім 
Нұсқаулар 
негізінде 
жұмыс  тәсілдерін  таңдау 
және  тәжірибелік  тап-
сырмаларды орындау  
3  Еңбек 
қауіпсіздігі 
Еңбек 
қауіпсіздігі 
ережелерін білу 
Жұмыс  жасау  кезінде  негізгі 
қатерлер 
ҚТ ережелерін сақтау 

боты. 2011. М. МГОУ. 
Деревяшкин И.В. 
Горные машины для 
открытых работ. Карь-
ерные экскаваторы. 
1999. СПб, 
К.П.Хмызников,  
Ю.В.Лыков. 
Горные машины и 
комплексы для откры-
тых горных работ. 
2001. М. МГГУ. 
Подэрин Р.Ю. 
 
Е.1  Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Технологиялық  жабдықтарды  жинақтау 
және/немесе жөңдеу барысында көмекші 
процесстерге  қатысу.  Жұмыс  жасауға 
қажетті  материалдарды,  механизмдерді 
және құрал-саймандарды дайындау 
Нұсқаулар  негізінде  жұмыс  тәсілдерін  таңдау 
және  тәжірибелік  тапсырмаларды,  материал-
дарды, 
механизмдерді 
және 
құрал-
саймандарды  жұмысқа  дайындау  бойынша 
дағдыларды орындау  
Типтік 
тапсырмаларды 
орындау 
кезінде  еңбек  заты,  нәтижеге  жету 
құралдары  мен  тәсілдері,  материал-
дарды,  механизмдерді  және  құрал-
саймандарды  жұмысқа  дайындау 
ережелері туралы базалық білім 
 
Е.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3 деңгей) 
 Элементтер 
Өлшемдері 
1.  Нұсқаулар  негізінде  жұмыс  тәсілдерін  таңдау 
және тәжірибелік тапсырмаларды орындау  
1.  Нұсқаулық  негізінде  жұмыс  жасау  тәсілдерін  таңдау  және  күрделі  емес 
тәжірибелік тапсырмаларды орындау  

2.  Материалдарды,  механизмдерді  және  құрал-
саймандарды  жұмысқа  дайындау  бойынша  дағды-
ларды дамыту 
2.  Материалдарды,  механизмдерді  және  құрал-саймандарды  жұмысқа 
дайындау дағдыларын қолдану 
 
Е.2 Модулінің технологиялық картасы    «Отын мөлшерін, электрэнергия санауыштарының көрсеткіштерін бақылау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   56 сағ. 
№ 
р/б 
Тақырыпт
ық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың мазмұны  Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Тау-кен 
машинала-
ры мен 
жаб-
дықтардың  
диагности-
касы 
Тау-кен ма-
шиналары, 
жабдықтар 
мен агрегат-
тарды диа-
гностикалау 
тәсілдері мен 
әдістерін білу. 
Тау-кен машиналарының негізгі 
техника-экономикалық қасиет-
тері: жылдам-сүйреу қасиеттері, 
жанармай үнемділігі, 
тағайындамасы және 
электроэнергиясын жоғалту,  
сенімділік, ұзақ қызмет етуі, 
жөңдеуге жарамдылығы. 
Тау-кен машиналары мен 
жабдықтарын пайдалану 
процесінде техникалық күйінің 
өзгеруі. Түрлері мен 
тағайындамасы. Тау-кен 
машиналары мен жабдықтардың 
диагностикалау периодтылығына 
әсер ететін факторлар. 
Диагностика жүргізуді 
ұйымдастыру. Диагностиканың 
Тау-кен машиналары мен 
жабдықтардың 
диагностикалау құрал-
саймандары мен 
бақылаушы-өлшегіш 
аспаптары 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
 – видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Ақпараттық стендтер 
және көрнекі құралдар 
(плакаттар). 
Петрография және ашық 
кен қазу жұмыстары 
бойынша оқу-көрнекі 
құралдар. 
Оқу құралдары: 
Поиски и разведка место-

алдын ала жоспарлы жөңдеу 
жүйелерімен өзара байланысы.  
рождений полезных иско-
паемых. М., Недра. 1987. 
Бирюков В.И. и др. 
Горно-геологический 
справочник по разработке 
рудных месторождений. 
Алматы, Информационно-
презентационный центр 
МСК РК. 1997. В двух то-
мах. Под ред. Бейсебаева 
А.М. и др. 
Горное дело. 1987. М. 
Недра, Шехурдин В.К. и 
др. 
Основы горного дела. От-
крытые горные работы. 
2011. М. МГОУ. Дере-
вяшкин И.В. 
Горные машины для от-
крытых работ. Карьерные 
экскаваторы. 1999. СПб, 
К.П.Хмызников,  
Ю.В.Лыков. 
Горные машины и ком-
плексы для открытых гор-
ных работ. 2001. М. 
МГГУ. Подэрин 
Р.Ю.Подэрин Р.Ю. 

Қауіпсіздік 
техникасы  
ҚТ 
ереже-
лерін білу 
Құрал-саймандармен  және  меха-
низмдермен  қауіпсіз  жұмыс  жа-
сау ережелері 
ҚТ ережелерін орындау  

Е.2  Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділік-
тер 
Білім  
Өндіру, ұңғылау және бұрғылау бойынша тау-кен 
машиналарымен, механизмдермен және құрал-
саймандармен жұмыс жасау нәтижелеріне жауапты, қол 
астындағы жұмысшылармен нормаларды іске асыруды 
ұйымдастыру және бақылау, міндеттерді дербес анықтауды 
көздейтін, басшылықпен нормаларды іске асыру бойынша 
атқарушылық-басқарушылық қызмет  
Тапсырма шеңберін дербес 
анықтау. Жұмыстарды бақы-
лау және ұйымдастыру. Тап-
сырмаларды шешудің соңғы 
нәтижесіне жауапкершілік. 
Ашық кен қазу кезінде өндіруді, 
ұңғылауды, бұрғылау ды реттеме-
леуші нормативті құжаттар. 
ҚТ бойынша ережелерін, сала 
нұсқаулықтарын сақтау. 
 
Е.2  Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3 деңгей) 
 Элементтер 
Өлшемдері 
Карьерлік  жабдықтар  мен  механизмдердің 
жұмыс  жасау  барысына  жауапкершілік  және 
дербес жоспарлау 
Техникалық жабдықтардың механизмдері мен тораптарының диагности-
касын жүргізу.  
Карьерлік жабдықтардың күрделігі орташа тораптарының сұлбаларын, 
құрастыру, бөлшектеу технологиясын қолдану.  
ЕҚ және ҚТ талаптарын орындау. 
 
Е.3 Модулінің технологиялық картасы    «Технологиялық машиналардың негізгі бөлшектерін қосу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:   78    сағ.  
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Техника-
лық  меха-
ника 
Бөлшектер 
мен құрастыру 
бірліктерін 
Инженерлік графика және сызу 
геометриясы негіздері. 
Материал кедергісі негіздері. 
1. Бөлшектердің жұмыс жасау 
сызбалары, сызбаларды түр-
лендіру әсілдері, аксонометри-
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 

негіздері 
байланыстыру 
сипатына сәй-
кес құрасты-
ру-бөлшектеу 
жұмыстарын 
жүргізе алу 
Қатты дененің деформациясы 
түрлері 
Теориялық механика негіздері. 
Қатты дененің статикасы, кине-
матикасы және динамикасы. 
Машинаның негізгі тораптары. 
Механизм, торап және бөлшек 
сыныптамасы. Машиналарды 
әзірлеу негізгі қағидалары мен 
кезеңдері 
Машиналар және механизмдер 
теориясының негіздері. Механиз-
мнің негізгі түрлері. Механизм-
дерде қозғалыс түрлері және 
қозғалысты түрлендіретін меха-
низмдер. Діріл, тербелісті дина-
микалық тоқтату. 
Үйкеліс, оның түрлері, техника-
дағы үйкелістің түрлері. 
 
ялық проекциялар, сызбалар 
мен құрылымдық құжаттама-
ларды рәсімдеу. Құрастыру 
сызбалары және торап мен ме-
ханизм схемаларын оқу. 
2.  Тозу  түрлері  және  бөлшек-
тер  мен  тораптардың  дефор-
мациясы. Қысу, кесінді, майы-
стыру және бұралудың есептер 
әдістемесі. 
3.  Механизмдер  кинематика-
сы,  машиналардың  бөлшек-
терін  біріктіру,  механикалық 
берілістер,  берілістердің  түр-
лері мен құрылысы. 
4. Берілістердің түрлері, олар-
дың құрылысы, мақсаты, 
артықшылығы мен  кемшілік-
тері, сұлбалардағы шартты 
белгілер. 
5. Бөлшектерге қойылатын та-
лаптар. Иіндік механизмдер. 
Механикалық берілістер, 
біліктер және осьтер. Тербелу 
және жылжу мойынтіректері. 
Тығыздауыш құрылғылар. 
Мойынтіректік тораптардың 
құрылымдары. Бөлшектерді, 
- интерактивті тақта. 
видеопроектор. 
- педагогтың компь-
ютерлік автоматтан-
дырылған жұмыс ор-
ны. 
Оқу материалдары: 
Зерттеудің геофи-
зикалық әдістері 
бойынша оқыту-
көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік 
әдебиеттердің 
жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Физические величи-
ны. Справочник. 
1991. М. Энергоато-
миздат. Григорьев 
И.С., Мейлихов 
Е.З.(ред.) 
Сопротивление мате-
риалов. 1988. М. ВШ, 
Стёпин П.А. 
Основы технической 
механики. 1990. Л. 
Машино-строение. 

серпілмелі элементтерді, 
муфталарды және механика-
лық жетектерді жалғау. 
6.  Сызбалар  мен  сұлбалар 
бойынша  бөлшектердің  құры-
лымын құрастыру. 
7.  Құрылым  элементтерінің  әр 
түрлі  деформациясы  кезінде 
беріктілігін,  қаттылығын  және 
тұрақтылығын  есептеу  әдісте-
месі. 
8.  Жабдықтарды  техникалық 
қызмет  көрсету  және  жөңдеу 
кезінде 
пайдаланылатын 
құрал-саймандардың 
және 
бақылаушы-өлшегіш 
аспап-
тардың 
құрылғысы 
және 
тағайындамасы 
Мовнин М.С. и др. 
Метрология, стан-
дартизация, серти-
фикация: учебное 
пособие 2003.  
СПб.:РИЦ СПГГИ. 
А.П. Бата-лов, Ю.П. 
Бойцов, С.Л. Иванов.  
Метрология, стан-
дартизация и Серти-
фикаттау. 2003. М.: 
МГГУ, Радкевич 
Я.М. и др.  
Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация:2007. М.: 
Инфра-М; Форум. 
Сигов А.С. 
Измерения в про-
мышленности. 
Справ. изд. в 3-х кн. 
Теоретические осно-
вы. 1990. М.: Метал-
лургия. Под ред. 
Профоса П. 
Основы теории 
обработки результа-
тов измерения. 1991. 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет