Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.88 Kb.
Pdf просмотр
бет16/17
Дата22.04.2017
өлшемі4.88 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Білім  

Жабдықтардың тиімді жұмыс жасауын бақылау және 
тексеруге жауапты, қол астындағы жұмысшылармен 
нормаларды іске асыруды ұйымдастыру, бақылау және 
міндеттерді дербес анықтауды көздейтін, басшылықпен 
нормаларды іске асыру бойынша атқарушылық-
басқарушылық қызмет 
Наряд міндеттеріне сәйкес 
технологиялық процесстердің 
сұлбаларын әзірлеу. 
Технологиялық циклден бас 
тартқандарды анықтау. 
Жабдықтардың құрылымдық 
құрылғылары мен тағайындамасы. 
Технологиялық процесстерді 
әзірлеуге қойылатын талаптар, 
техникалық реттемеге сәйкес тығын 
сапасының негізгі көрсеткіштері. 
 
 
AD.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тау жыныстарының физика-химиялық қасиеттері  Тау жыныстарын бұзу тәсілдерін түсіндіру. 
Тау жыныстарын алдын ала бұрғылау 
 
Бұрғылаудың 
физикалық 
процесстерін 
қолдану. 
Бұрғылау 
машиналарының  техникалық  сипаттамаларын,  құрылымын  және  негізгі 
тораптары/механизмдерін білу.  
Қазу-жүктеу машиналарын қолдану  
Экскаваторлардың техникалық сипаттамалары мен құрылымын және қазу 
және тиеу технологияларын білу. Бульдозердің, қопсытқыштардың, скре-
пердің,  бір  шөміштік  жүктегіштердің  техникалық  сипаттамалары  мен 
құрылымын білу. 
Гидромеханикалық жабдықтарды қолдану. 
Гидромониторлардың,  жер  сорғыш  снарядтар  мен  драгалардың  техника-
лық сипаттамалары мен құрылымын білу. 
Тау-кен машиналарының күштік қондырғылары  Тау-кен машиналарының күштік қондырғы тағайындамасы мен құрылғы-
ларын түсіндіру. 
Карьерлік көліктерді қолдану 
Карьерлік  көліктердің(теміржолдық,  автомобильдік,  конвейерлік  және 
құрасдастырылған) түрлері мен қолдану аймағын айыра білу 
 
AE.1 Модулінің технологиялық картасы    «Жұмыс кәсібі бойынша міндеттерді орындау» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  432 сағ. 

№ 
р/б 
Тақырыпты
қ блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Алдын-ала 
жоспарлы 
жөңдеу жүй-
есі 
Жөңдеу және 
техникалық 
қызмет көрсе-
ту түрлерін 
білу 
Жөңдеу қызметтерін ұйым-
дастырудың теориялық 
негіздері. 
ААЖЖ жүйесінің сынып-
тамасы. 
Жөңдеу және профилакти-
калық қызмет көрсету түр-
лері.  Мерзімі және оны 
жүргізу орны.  
Геологиялық барлау жабдықта-
рын кішігірім, орташа, күрделі 
жөңдеу . 
Бөлек ұйымның мысалында гео-
логиялық барлау жабдықтарды 
алдын ала жоспарлы жөңдеу 
кестесі. 
Электр жабдықтарды және 
күштік қондырғыларды профи-
лактикалық тексеру және жөңдеу 
жоспарын құру. 
Ақпараттық технологиялық қол-
данып, пайдаланушылық және 
жөңдеу құжаттамасы.  
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың ком-
пьютерлік автомат-
тандырылған жұмыс 
орны. 
Оқу материалда-
ры: 
Геологиялық барлау 
жабдықтарын оқу-
көрнекі құралдар 
және плакаттар 
жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік 
әдебиеттердің 
жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Единая алдын-ала 
жоспарлы жөңдеу 
жүйесі и рацио-
нальной эксплуата-
ции оборудования 

Бұрғылау 
машиналарын 
техникалық 
қызмет көрсе-
ту негіздері 
Бұрғылау 
жабдықтарын 
жөңдеу және 
қызмет көрсе-
ту ережелерін 
білу 
Бұрғылау жабдықтарының 
техникалық күйін бақылау 
және диагностикалау 
әдістемесі. 
Бұрғылау жабдықтарының 
бас тарту себептерін жою 
және анықтау тәсілдері 
Бұрғылау жабдықтарының про-
филактикалық жұмыстары және 
техникалық қызмет көрсету. 
Технологиялық бұрғылау 
жабдықтарын жөңдеу және 
қызмет көрсету техникалық 
құжатамаларын құру. 
Жұмыс орнын ұйымдастыру. 
Жинақтау құжаттамаларын 
сараптама және жабдықтарды 
бөлектеу. 

Бұрғылау жабдықтарын жөңдеу, 
сынау, жинақтау, баптау және 
реттеу  
машиностроитель-
ных предприятий. 
1967. М. Машино-
строение. М.О. 
Якобсонэ 
Система планово-
предупредительного 
ремонта оборудова-
ния и сетей про-
мышленной энерге-
тики. 1978. М., 
Энергия, Синягин 
Н.Н. и др. 
Правила безопасно-
сти при геологораз-
ведочных работах. 
1979. М. Недра. 
Мингео СССР, Гос-
гортехнадзор СССР. 
Справочник меха-
ника геологоразве-
дочных работ. 1987. 
М. Недра. Гланц 
А.А., Алексеев В.В. 
Бурение разведоч-
ных скважин. 2008. 
М. ВШ. Н. В. Соло-
вьев (ред.) 

Циклдік және 
және үзіліссіз 
әрекет ететін 
экскаватор-
ларды техни-
калық қызмет 
көрсету 
негіздері. 
Эскаватор-
ларды қызмет 
көрсету ере-
желерін білу 
Экскаваторларды техника-
лық күйін диагностикалау 
және бақылау әдістемесі. 
Экскаваторларды бас тарту 
себептерін анықтау және 
жою тәсілдері 
Экскаваторларды техникалық 
қызмет көрсету және профилак-
тикалық жұмыстар. 
Экскаваторларды қызмет көрсе-
ту техникалық құжаттамасын 
құру. 
Жұмыс орнын ұйымдастыру. 
Жинақтау құжаттамасын сарап-
тау және экскаватор жабдықта-
рын бөлектеу. 
Экскаваторларды сынау, баптау 
және реттеу 

Көлікпен 
үйінделген 
көпірлер мен 
үйіндегіштерд
і техникалық 
қызмет көрсе-
ту негіздері 
Көлікпен 
үйінделген 
көпірлер мен 
үйіндегіштерд
і қызмет 
көрсету ере-
желерін білу 
Көлікпен үйінделген көпір-
лер мен үйіндегіштердің 
техникалық күйін 
диагностикалау және 
бақылау әдістемесі. 
Көлікпен үйінделген 
көпірлер мен 
үйіндегіштердің 
жабдықтарын бас тарту 
себептерін анықтау және 
жою тәсілдері  
Профилактикалық жұмыстар, 
технологиялық жабдықтарды 
техникалық қызмет көрсету және 
геологиялық сыннан өткізу.  
Көлікпен үйінделген көпірлер 
мен үйіндегіштерді қызмет 
көрсету техникалық 
құжаттамаларын құру. 
Жұмыс орнын ұйымдастыру. 
Көлікпен үйінделген көпірлер 
мен үйіндегіштердің 
жабдықтарын жинақтау 
құжаттамаларын сараптама және 

жабдықтарды бөлектеу . 
Көлікпен үйінделген көпірлер 
мен үйіндегіштердің 
жабдықтарын  жөңдеу, сынау, 
жинақтау, баптау және реттеу  
Основы горного де-
ла [Электронный 
ресурс]. 2010. М. 
К.Н. Трубецкой, 
Ю.П. Галченко. – М. 
Механическое обо-
рудование карьеров 
[Электронный ре-
сурс]. 2007. М. 
МГГУ. Р. Ю. 
Подэрни.  
Машины и оборудо-
вание для горно-
строительных работ. 
2011. М. Горн. кни-
га. Л. И. Кантович 
(ред.) 
 

Гидромеха-
низация 
құралдарын 
техникалық 
қызмет көрсе-
ту негіздері. 
Гидромеха-
низация 
құралдарын 
қызмет көрсе-
ту, пайдалану 
ережелерін 
білу. 
Гидромеханизация 
құралдарын диагностикалау 
және бақылау әдістемесі. 
Гидромеханизация 
құралдарының бас тарту 
себептерін анықтау және 
жою тәсілдері. 
Гидромеханизация құралдарын 
профилактикалық жұмыстары 
және техникалық қызмет көрсе-
ту.  
Гидромеханизация құралдарын 
қызмет көрсету техникалық 
құжаттамасын құру. 
Жұмыс орнын ұйымдастыру.  
Жинақтау құжаттамаларын 
сараптау және гидромеханизация 
құралдарын бөлектеу. 
Гидромеханизация құралдарын 
жөңдеу, сынау, жинақтау, баптау 
және реттеу  

Су қотару 
қондырғыла-
рын техника-
лық қызмет 
көрсету 
негіздері. 
Су қотару 
қондырғыла-
рын қызмет 
көрсету, пай-
далану ере-
желерін білу. 
Су қотару қондырғыларын 
диагностикалау және 
бақылау әдістемесі. Су 
қотару қондырғыларының 
бас тарту себептерін 
анықтау және жою 
тәсілдері. 
Су қотару қондырғыларын 
профилактикалық жұмыстары 
және техникалық қызмет 
көрсету. 
Су қотару қондырғыларын 
қызмет көрсету техникалық 
құжаттамасын құру. 
Жұмыс орнын ұйымдастыру. 
Жинақтау құжаттамаларын 

сараптау және су қотару 
қондырғыларын бөлектеу. 
Су қотару қондырғыларын 
жөңдеу, сынау, жинақтау, баптау 
және реттеу  
 
AE.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жабдықтардың тиімді жұмыс жасауын бақылау және 
тексеруге жауапты, қол астындағы жұмысшылармен 
нормаларды іске асыруды ұйымдастыру, бақылау және 
міндеттерді дербес анықтауды көздейтін, басшылықпен 
нормаларды іске асыру бойынша атқарушылық-
басқарушылық қызмет 
Наряд міндеттеріне сәйкес 
технологиялық 
процесстердің сұлбаларын 
әзірлеу. Технологиялық 
циклден бас тартқандарды 
анықтау. 
Жабдықтардың құрылымдық 
құрылғылары мен тағайындамасы. 
Технологиялық процесстерді 
әзірлеуге қойылатын талаптар, 
техникалық реттемеге сәйкес тығын 
сапасының негізгі көрсеткіштері. 
 
AE.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Алдын-ала  жоспарлы  жөңдеу  жұмыстарын 
ұйымдастыру 
Алдын-ала жоспарлы жөңдеу жүйесін түсіндірді 
Бұрғылау машиналарын техникалық қызмет 
көрсету  
Бұрғылау жабдықтарын техникалық қызмет көрсетуді және профилактика-
лық жұмыстарды жүргізуді түсіндіру. 
Экскаваторларды техникалық қызмет көрсету 
Экскаваторларды  техникалық  қызмет  көрсетуді  және  профилактикалық 
жұмыстарды жүргізуді түсіндіру 
Гидромеханизация құралдарын техникалық 
қызмет көрсету 
Гидромеханизация  құралдарын  техникалық  қызмет  көрсетуді  және 
профилактикалық жұмыстарды жүргізуді түсіндіру 
Су қотару қондырғыларын техникалық қызмет 
көрсету 
Су  қотару  қондырғыларын  техникалық  қызмет  көрсетуді  және 
профилактикалық жұмыстарды жүргізуді түсіндіру 

3.2 Кәсіби стандарт негізіндегі типтік оқу бағдарламасы* 
 
(орта буын маманының деңгейіне арналған техникалық және кәсіби білім 
алу оқу жоспарының үлгісі) 
академиялық сағаттарда 
№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім беру 
негізінде 
жалпы орта білім беру 
негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10 ай 
10 ай 
2ж.10 ай Жалпы білім беру пәндері/ 
жалпы білім беру модульдері 
1448 
1448 
  
  

Жалпы гуманитарлық пәндер/ 
жалпы гуманитарлық модульдер 
  
420 
80 
460 

Әлеуметтік-экономикалық пәндер/ 
әлеуметтік-экономикалық модульдер 
  
180 
  
180 

Жалпы кәсіби пәндер/ 
жалпы кәсіби модульдер 
342 
780 
254 
800 
1 кәсіп. Тау-кен  машиналары мен қондырғыларының машинисі 
 5  Арнайы пәндер\арнайы модульдер** 
478 
  
478 
  
 5.1  А.1 Тапсырмаларды орындауға жұмыс орнын мен тау маши-
налары мен жабдықтарын дайындау 
 78 
  
 78 
  
 5.2  А.2 Материалды-техникалық құралдарымен қамтамасыз ету  
 56 
  
 56 
  
 5.3  А.3 Тау-кен жабдықтарының техникалық негіздері 
 126 
  
 126 
  
 5.4  В.1 Өндірістік процесін орындау барысындағы материалдық-
техникалық қамтамасыз ету элементтерін жеткізу 
 78 
  
 78 
  
 5.5  C.1 Тау-кен жұмыстарын жүргізу  тапсырмасы бойынша тау-
 106 
  
 106 
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім беру 
негізінде 
жалпы орта білім беру 
негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10 ай 
10 ай 
2ж.10 ай 


кен жабдықтарын ұйымдастыру мен басқару 
 5.6  D.1 Тау-кен машиналары мен жабдықтарды тоқтату, келесі 
ауысымға жабдықтарды тапсыру 
 34 
  
 34 
  
2-кәсіп.  Машинист көмекшісі (экскаватор, электровоз, пойыз дизелінің)   
 5  Арнайы пәндер\арнайы модульдер** 
548 
  
548 
  
 5.1  E.1 Қабылдау кезіндегі технологиялық жабдықтарды бақылау 
байқауы 
 56 
  
 56 
  
 5.2  E.2 Отын мөлшерін, электрэнергия санауыштарының көрсет-
кіштерін бақылау 
 56 
  
 56 
  
 5.3  E.3 Технологиялық машиналардың негізгі бөлшектерін қосу 
 78 
  
 78 
  
 5.4  F.1 Жолдар, сигналдар, құрам мен тығынның жағдайын бақы-
лау 
 56 
  
 56 
  
 5.5  F.2  Машинистқа бағдаршамдардың сигналдары, 
кезекшілердің сигналдары, айдаулар мен стационарлық 
жолдардың қозғалу жылдамдығы туралы, жылдамдығы 
шектелген жерлерге кіріс жолдар және олардың жүріс жолы 
туралы  баяндау 
 56 
  
 56 
  
 5.6  F. 3 Жабдықтардың жұмысын бақылау  
 78 
  
 78 
  
 5.7  G.1 Локомотивті құрамнан ағыту 
 56 
  
 56 
  
 5.8  G.2 Технологиялық жабдықтарда қызмет көрсету 
 78 
  
 78 
  
 5.9  G. 3 Машиналарды тапсыру және орындалған жұмыстардың 
техникалық құжаттамасын рәсімдеу 
 34 
  
 34 
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім беру 
негізінде 
жалпы орта білім беру 
негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10 ай 
10 ай 
2ж.10 ай 


3-кәсіп. Жол жұмысшысы 
 5  Арнайы пәндер\арнайы модульдер** 
344 
  
344 
  
 5.1  H.1 Материалдар мен жабдықтарды орналастыру үшін орын 
дайындау 
 45 
  
 45 
  
 5.2  H.2 Тау-кен казбаларды қабылдау-жіберу алаңдарында 
материалдар мен жабдықтарды қабылдау, оларды белгіленген 
жерлерде механизм арқылы және қолмен тиеу, жеткізу және 
түсіру 
 126 
  
 126 
  
 5.3  I.1 Карьерлік жолдар жабдықтарын жинақтағанда 
қолданылатын рельс жолдары мен бұру тілдерін , қосалқы 
жабдықтар, құрылғылар мен құрал-жабдықтарды жинақтау 
және бөлектеу   
 106 
  
 106 
  
 5.4  J.1 Ауысымның қабылдау және тапсыру жұмыстары,  
жұмыс орнын, құрал-жабдықтар, құралдарды  жинау, сондай-
ақ оларды тиісті түрінде ұстау, жабдықтарды тазалау 
 56 
  
 56 
  
4-кәсіп. Жабдықтарды жөңдеу бойынша кезекші электрслесарь (слесарь)  
 5  Арнайы пәндер\арнайы модульдер** 
748 
  
748 
  
 5.1  K.1 Тау-кен жабдықтарын тоқтату 
56 
  
56 
  
 5.2  K.2 Тау-кен жабдықтарын техникалық қызмет ету мен жөнде-
уге дайындау (жабдықтарды шаң мен кірден тазарту, жаб-
дықтарға қолжетімділікті қамтамасыз ету және т.б.)   
56 
  
56 
  
 5.3  K.3 Тау-кен жабдықтарына техникалық қызмет ету мен 
56 
  
56 
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім беру 
негізінде 
жалпы орта білім беру 
негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10 ай 
10 ай 
2ж.10 ай 


жөндеу үшін электрслесарьдің жұмыс орнын дайындау. 
 5.4  L.1 Тау-кен жабдықтарын бөлектеу 
78 
  
78 
  
 5.5  L.2 Тау-кен жабдықтарын жөндеу және реттеу - бақылау-
өлшеуіш аспаптарын ауыстыру және қосу: манометрлерді, 
вольтметрлерді, амперметрлерді 
78 
  
78 
  
 5.6  L.3 Түрлендіргіш қондырғыларға, қосалқы станцияларға, СОБ 
(сигнал беру, орталықтандыру мен блокадалау) құралдары мен 
рельс көліктерінің (АББ) автоматты бағдаршамдық блокада-
лауына техникалық қызмет ету. 
78 
  
78 
  
 5.7  L.4 Күрделі машиналар, тораптар мен механизмдер, аппарату-
ралар, бақылау-өлшеуіш аспаптар, автоматты әрекеттегі қон-
дырғылар, телемеханика құралдарының механикалық және 
электрлік бөліктеріне техникалық қызмет ету 
78 
  
78 
  
 5.8  L.5 Күрделі машиналар, тораптар мен механизмдерге, 
аппаратураларға, бақылау-өлшеуіш аспаптарға  техникалық 
қызмет ету. Электрондық, телемеханикалық, радиорелелік 
аппаратураларының автоматты жүйелерін, изотоптық реле 
көрсеткіштерін,   асинхронды-синхронды реттелетін 
электржетекшілерін реттеу және сынау   
78 
  
78 
  
 5.9  L.6 Ерекше күрделі аппараттар, машиналар, механизмдер, 
электрондық басқару жүйелері және сұлбаларымен электр 
өткізгіштерге техникалық қызмет ету. Тиристорлық қоздыру 
78 
  
78 
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім беру 
негізінде 
жалпы орта білім беру 
негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10 ай 
10 ай 
2ж.10 ай 


электрондық блоктарын, бағдарламаланатын 
микропроцессорлық бақылаушы базасындағы 
электржетекшінің автоматты жүйелерін(асинхронды-
синхронды) реттеу және сынау   
 5.10  M.1 Тау-кен жабдықтарын сыннан өткізу және пайдалануға 
тапсыру 
78 
  
78 
  
 5.11  M.2 Ілеспе құжаттаманы рәсімдеу 
34 
  
34 
  
5-кәсіп. Электрслесарь-түйістіруші  
 5  Арнайы пәндер\арнайы модульдер** 
760 
  
760 
  
 5.1  N.1 Электрмен жабдықтау нысанын электрлік қоректендіру-
ден ажырату  
 56 
  
 56 
  
 5.2  N.2 Электрмен жабдықтау нысанын реттеуге дайындау (шаң 
мен кірден тазалау, жабдықтарға жол ашықтықты қамтамасыз 
ету және т.б.)   
 56 
  
 56 
  
 5.3  N.3 Электрмен жабдықтау нысандарын реттеу үшін электр-
монтажшы-реттеушінің жұмыс орнын дайындау 
 56 
  
 56 
  
 5.4  O.1 Тау-кен кәсіпорынның кернеуі 1000В-қа дейін және одан 
жоғары электрмен жабдықтау нысандарын, сондай-ақ 
басқарудың қарапайым сұлбаларымен кернеуі 1000В-қа дейін 
және одан жоғары айналмалы токты электржетекшілерді 
реттеу 
 78 
  
 78 
  
 5.5  O. 2 Амперметрлердің, вольтметрлердің, санауыштартың, 
 56 
  
 56 
  

№ 
Кезеңдер, пәндер және оқу жұмысының атауы 
Оқу мерзімі 
негізгі орта білім беру 
негізінде 
жалпы орта білім беру 
негізінде 
2ж.10 ай 
3ж.10 ай 
10 ай 
2ж.10 ай 


оқшаулағышты бақылау аспаптардың қосылуын тексеру. 
Автоматты ажыратқыштар мен магниттік іске қосқыштардың 
максималды және жылу қорғаныштарын тексеру. Қысқа 
тұйықталған ротормен айнымалы  токты электр өткізгіштерін 
басқару сұлбаларын тексеру. Ток пен кернеудің 
электрмагнитті релесін күйіне келтіру 
 5.6  O.3 Өнеркәсіптік және азаматтық құрылыстағы қорғаудың 
қарапайым түрлерімен  кернеуі 1000В-қа дейін және одан 
жоғары электрмен жабдықтау нысандарын реттеу. 
Кернеуі1000В-қа дейін және одан жоғары тікелей қосылатын 
айналмалы токты электр өткізгіштерін реттеу 
 78 
  
 78 
  
 5.7  O. 4 Тау-кен кәсіпорындарындағы релелік қорғаудың күрделі 
түрлерімен кернеуі 1000В-қа дейін және одан жоғары 
электрмен жабдықтау нысандарын реттеу. Автоматика 
элементтерімен,  айналмалы токты электр өткізгіштерді реттеу 
және басқарудың релелік-түйістіргіш сұлбасымен кернеуі 
1000В-қа дейін және одан жоғары  айнымалы токты электр 
өткізгіштерін реттеу. Күш беретін трансформаторлар мен 
қозғалтқыштардың дифференциалды қорғауымен, бағытталған 
қорғаумен кернеуі 1000В-қа дейін және одан жоғары 
фидерлерді реттеу 
 78 
  
 78 
  
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет