Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.88 Kb.
Pdf просмотр
бет15/17
Дата22.04.2017
өлшемі4.88 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Экология  Экологические 
требования к ра-
бочему месту 
ҚР экологиясының 
құқықтық, нормативтік 
және 
ұйымдастырушылық 
Нормативно-технические доку-
менты по экологии. Геологи-
ялық барлау жұмыстарын 
жүргізуге қойылатын экологи-

негіздері. Тау-кен 
жұмыстарының 
экологиялық 
ерекшеліктері.  
ялық талаптары бойынша 
нұсқаулықтар мен ережелер. 
Қорғаныс құрылғыларын бақы-
лау және тексеру құралдары, 
экологиялық күйін бақылау 
аспаптары 
Соглашение о сотрудни-
честве в области охраны 
окружающей среды гос-
ударств-участников Со-
дружества Независимых 
Государств. Минск, 31 
мая 2013 года. 
Безопасность жизнедея-
тельности и формирова-
ние здорового образа 
жизни. Уч. пос. – Алма-
ты: КазГЮУ, 1999. Ай-
кимбаев А.М. (ред) 
 
АВ.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Жабдықтардың тиімді жұмыс жасауын бақылау және 
тексеруге жауапты, қол астындағы жұмысшылармен 
нормаларды іске асыруды ұйымдастыру, бақылау және 
міндеттерді дербес анықтауды көздейтін, басшылықпен 
нормаларды іске асыру бойынша атқарушылық-
басқарушылық қызмет 
Наряд міндеттеріне сәйкес 
технологиялық 
процесстердің сұлбаларын 
әзірлеу. Технологиялық 
циклден бас тартқандарды 
анықтау. 
Жабдықтардың құрылымдық 
құрылғылары мен тағайындамасы. 
Технологиялық процесстерді әзірлеуге 
қойылатын талаптар, техникалық 
реттемеге сәйкес тығын сапасының 
негізгі көрсеткіштері. 
 
АВ.1  Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз 
Ашық кен қазу жұмыстарын жүргізу кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптары 

ету 
түсіндіру. 
Еңбекті қорғау 
Тау-кен жұмыстары кезін еңбекті қорғау талаптарын түсіндіру  
Өндірістік санитария талаптарын 
орындау 
Тау-кен жұмыстары кезін өндірістік санитария талаптарын түсіндіру 
Өрт қауіпсіздігі талаптарын орындау 
Тау-кен жұмыстары кезін өрт қауіпсіздігі талаптарын түсіндіру 
Радиациялық қауіпсіздік талаптарын 
орындау 
Тау-кен жұмыстары кезін радиациялық қауіпсіздік талаптарын түсіндіру 
Экология талаптарын орындау 
Тау-кен жұмыстары кезін экологиялық талаптардытүсіндіру 
 
AC.1  Модулінің технологиялық картасы    «Өндірістік процесін орындау барысындағы материалды-техникалық 
қамтамасыз ету элементтерін бақылау жеткізу және ұйымдастыру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  106 сағ. 
№ 
р/б 
Тақырыпт
ық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Геология 
негіздері 
Минералдар 
мен тау жы-
ныстарының 
негізгі сипат-
тамаларын 
және сынып-
тамасын білу 
Минералогия және петрография 
негіздері. 
Пайдалы қазбалардың кен 
орындарының негізгі типтері 
Минералдардың 
сыныптамасы және негізгі 
қасиеттері. 
Тау жыныстарының 
сыныптамасы және негізгі 
қасиеттері. 

 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компь-
ютерлік автоматтан-
дырылған жұмыс ор-
ны. 
Оқу материалдары: 
Тау жыныстарының 
негізгі жыныс құрай-

Электроник
а және 
электроник
а негіздері 
Анық 
параметрлері 
мен 
сипаттамалар
Тұрақты токты электрлік тізбек. 
Электрлік тізбекті есептеу әдістері. 
Электромагнетизм. Магниттік өріс 
және оның параметрлері. Электро-
Тұрақты токты электр 
тізбегі, электр тізбегіндегі 
ток. электрлік тізбектің 
ЭҚК-і мен кернеуі. Ом 

ы бар 
электронды 
техника, 
электрлік 
аспаптар мен 
жабдық 
құрылғылары
н таңдай білу 
магниттік индукция 
Айнымалы токты электрлік 
тізбектер (бір және үш фазалы). 
Айнымалы токты электр тізбегін 
есептеу әдістері. 
Трансформаторлар. Трансформатор 
құрылғылары және жұмысы. 
Тұрақты және айнымалы токты 
электрлік машиналар. Электрмен 
қоректену аппаратурасы, электр 
жабдықтарын басқаур және қорғау. 
Радиоэлектрондық аппаратураның 
негізгі құрылымдары  (резисторлар, 
конденсаторлар, индіктивтілік 
орамасы, трансформаторлар және 
коммутациялық құрылғылар). 
 
заңы. Электр тізбегінің 
энергиясы мен қуаты. 
Электрлік тізбектің жұмыс 
режимы. Кирхгофтың 
бірінші және екінші заңы. 
Электрлік тізбекті есептеу 
үшін Кирхгоф заңын 
қолдану. Энергия 
тұтынушыларды жалғау 
сұлбасы(резисторлар, 
конденсаторлар). Тұйықтау 
әдістері. 
ЭҚК құбылысы, 
электромагниттік 
индукция, өздік индукция 
және өзара индукция. 
Құйындық ток. 
Синусоидтық ЭҚК 
сипаттайтын шамалар.  
Айнымалы токтың орташа 
және әрекеттегі мәні. 
Векторлық диаграмма. 
Активті, индуктивті және 
сыйымдылықтық 
жүктемесі бар, айнымалы 
токты электрлік тізбектері. 
Расчет неразветвленных и 
разветвленных электриче-
тын минералдары-
ның жинағы. 
Плакат, ақпараттық 
стендтер, көрнекі 
құралдар, құрал-
саймандардың 
көрсетім жиынтығы
Электроника бойын-
ша зертханалық 
жұмыстарды 
жүргізуге арналған 
әмбебап үстел-
стендтер, плакат 
жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Общая электротех-
ника с основами 
электроники. М., 
Высшая школа, 1989 
Данилов А.И., Ива-
нов П.М. 
Справочник молодо-
го электрика по элек-
тротехническим ма-
териалам и изделиям: 
справочник/Н.В. Ни-
кулин. – М.: ВШ, 
2000. – 216 с. 

ских цепей. 
Устройство и работа сило-
вого трансформатора. Ток 
пен кернеуді өлшеу 
трансформаторлары. Үш 
фазалық трансформатор. 
Айнымалы токты электрлік 
машиналар. Асинхронды 
электр қозғалтқышының 
құрылғылары, жұмысы, 
сипаттамасы. Тұрақты 
токты электрлік 
машиналардың 
құрылғысы, әрекет ету 
қағидалары. Жұмыс жасау 
режимі, қосу сұлбасы. 
Тұрақты токты бір және екі 
жалтылай өткізгіштік 
түзеткіштер. Айнымалы 
токты үш фазалы 
түзеткіштер. Тегістеу 
фильтрлері. Жалпы түсінік. 
Электр қондырғылардың 
жылулық қорғау. Реле 
және релелік қорғаныс. 
Контактік, магниттік іске 
қосқыштар және 
контроллерлер. 
Электротехника - 
М.ИРПО: Издатель-
ский центр «Акаде-
мия», 2007 г. Буты-
рин П.А. 
Теоретические осно-
вы электротехники – 
М.: Издательский 
центр «Академия», 
2006 г. Евдокимов 
Ф.Е. 
Основы радиоэлек-
троники. М. Радио и 
связь. 1990. Манаев 
Е.И. 
Электрические изме-
рения физических 
величин. 1983. Л. 
Энергоатомиздат. 
Левшина  Е. С. , Но-
вицкий П. В. 
Физические величи-
ны. Справочник. 
1991. М. Энергоато-
миздат. Григорьев 
И.С., Мейлихов 
Е.З.(ред.) 
Сопротивление мате-

Радиоэлектронды 
аппаратураның негізгі 
құрылымдарында ақаудың 
пайда болу себептері және 
оларды жою. 
риалов. 1988. М. ВШ,  
Стёпин П.А. 
Основы технической 
механики. 1990. Л. 
Машиностроение. 
Мовнин М.С. и др. 
Метрология, стан-
дартизация, серти-
фикация: учебное 
пособие 2003.  
СПб.:РИЦ СПГГИ. 
А.П. Бата-лов, Ю.П. 
Бойцов, С.Л. Иванов.  
Метрология, стан-
дартизация и Серти-
фикаттау. 2003. М.: 
МГГУ, Радкевич 
Я.М. и др.  
Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация:2007. М.: 
Инфра-М; Форум. 
Сигов А.С. 
Измерения в про-
мышленности. 
Справ. изд. в 3-х кн. 
Теоретические осно-
вы. 1990. М.: Метал-

Техника-
лық  меха-
ника 
негіздері 
Бөлшектер 
мен құрасты-
ру бірліктерін 
байланысты-
ру сипатына 
сәйкес 
құрастыру-
бөлшектеу 
жұмыстарын 
жүргізе алу 
Инженерлік графика және сызу гео-
метриясы негіздері. 
Материал кедергісі негіздері. 
Қатты дененің деформациясы түр-
лері 
Теориялық механика негіздері. Қат-
ты дененің статикасы, кинематикасы 
және динамикасы. 
Машинаның негізгі тораптары. Ме-
ханизм, торап және бөлшек сынып-
тамасы. Машиналарды әзірлеу 
негізгі қағидалары мен кезеңдері 
Машиналар және механизмдер тео-
риясының негіздері. Механизмнің 
негізгі түрлері. Механизмдерде 
қозғалыс түрлері және қозғалысты 
түрлендіретін механизмдер. Діріл, 
тербелісті динамикалық тоқтату. 
Үйкеліс, оның түрлері, техникадағы 
үйкелістің түрлері. 
Бөлшектердің жұмыс жа-
сау сызбалары, сызбаларды 
түрлендіру әсілдері, аксо-
нометриялық проекциялар, 
сызбалар мен құрылымдық 
құжаттамаларды рәсімдеу. 
Құрастыру сызбалары және 
торап мен механизм схема-
ларын оқу. 
Тозу түрлері және бөлшек-
тер мен тораптардың де-
формациясы. Қысу, 
кесінді, майыстыру және 
бұралудың есептер әдісте-
месі. 
Механизмдер кинематика-
сы, машиналардың бөл-
шектерін біріктіру, меха-
никалық берілістер, 
берілістердің түрлері мен 
құрылысы. 
Берілістердің түрлері, 
олардың құрылысы, мақса-

ты, артықшылығы мен  
кемшіліктері, сұлбалар-
дағы шартты белгілер. 
Бөлшектерге қойылатын 
талаптар. Иіндік меха-
низмдер. Механикалық 
берілістер, біліктер және 
осьтер. Тербелу және жы-
лжу мойынтіректері. 
Тығыздауыш құрылғылар. 
Мойынтіректік тораптар-
дың құрылымдары. Бөл-
шектерді, серпілмелі эле-
менттерді, муфталарды 
және механикалық жетек-
терді жалғау. 
Сызбалар  мен  сұлбалар 
бойынша 
бөлшектердің 
құрылымын құрастыру. 
Құрылым элементтерінің 
әр түрлі деформациясы 
кезінде беріктілігін, қатты-
лығын және тұрақтылығын 
есептеу әдістемесі. 
Жабдықтарды  техникалық 
қызмет 
көрсету 
және 
жөңдеу  кезінде  пайдала-
нылатын 
құрал-
лургия. Под ред. 
Профоса П. 
Основы теории обра-
ботки результатов 
измерения. 1991. М.: 
Изд-во стандартов
Маркин Н.С. 
Допуски и посадки: 
Справочник в 2-х ча-
стях. 1983. Л.: Ма-
шиностроение. В.Л. 
Мягков, М.А. Палей, 
А.Б. Романов и др. 

саймандардың  және  бақы-
лаушы-өлшегіш  аспаптар-
дың 
құрылғысы 
және 
тағайындамасы 
4. 
Метроло-
гия, стан-
дарттау 
және сер-
тификаттау 
негіздері 
Геологиялық 
барлау  жаб-
дықтарын 
метрологи-
ялық 
қамти 
білу 
Метрология негіздері. ҚР-ғы метро-
логиялық қызметтің құқықтық 
негіздері. Өлшеу нысандары мен 
әдістері, бақылау түрлері. Өлшеу 
құралдары. Өлшеу қателіктері. 
Өлшеу құралдарын таңдау. Өлшеу 
бірлігін қамту. ҚР мемлекеттік 
метрологиялық қызметі. 
Квалиметрия негіздері. Өлшеу 
аспаптарының жалпы 
сипаттамалары. Стандарттау 
негіздері. Мемлекеттік стандарттау 
жүйесі(МСЖ). Стандарттаудың 
әдістемелік негіздері. 
Стандарттардың салааралық жүйесі. 
Стандарттаудың мемлекетаралық 
жүйесі (СМАЖ). Халықаралық және 
аймақтық стандарттау. 
Стандарттаудың экономикалық 
тиімділігі. Стандарттаудың даму 
бағыттары. Өзара ауыспалық 
негіздері. Негізгі түсініктер мен 
анықтамалар. Тегіс цилиндірлік 
бөлшектердің қзара ауыспалығы. 
Әрекеттегі стандарттар мен 
халықаралық бірліктер 
жүйесіне сәйкес 
шамаларды өлшеу 
бірліктері мен 
терминологиясы. 
Физикалықшамалар, 
гелогиялық шамаларыдң 
техникалық 
сипаттамалары; 
өлшемдердің бірдейлігі; 
өлшеу қателіктері және 
өлшеу құралдары; қателік 
болу себептері. Өлшеу 
құралдарының 
метрологиялық 
сипаттамалары және тау-
кен жабдықтарының 
метрологиялық қамтамасыз 
ету.  
Математикалық статистика 
әдісімен эксперименттік 
мәліметтерді өңдеу. 
Эксперименттік зерттеулер 

Бет ойлы-қырлығы. Форма дәлідігі 
және орналасуы. Рұқсат ету жане 
қондыру жүйесі. Сызықтық және 
бұрыштық өлшеулерге рұқсат беру. 
Өлшем тізбегіне кіретін, рұқсат 
етілген өлшемдерді өлшеу. 
Сертификаттау негіздері. 
Сертификаттау түсінігі, мақсаты 
және нысандары. Сертификаттаудың 
даму тарихы. Сертификаттауды 
құқықтық қамту. Өнім сапасын 
арттырудағы сертификаттаудың 
рөлі. Өнімнің сапасы және бәсекеге 
қабілеттілігі. Өнім сапасы және 
тұтынушыларды қорғау. Сапа 
аудиты. Сертификаттау жүйесі. 
Сертификаттау мекемелері, сынақ 
зертханалары және сертификаттау 
орталықтары. Сертификаттау өткізу 
реті және ережелері. Сертификаттау 
және сынақ (өлшеу) зертханалары 
бойынша мекемелерді аккредиттеу. 
Халықаралық, аймақтық және 
ұлттық деңгейде сертификаттауды 
дамыту 
 
нәтижесінің сапасын 
бағалау. Бөлшектерді 
әртекті материалдардан 
престік жалғау 
қондыруларын есептеу. 
Әрекеттегі нормативті 
базаға сәйкес 
технологиялық техникалық 
құжаттамаларды рәсімдеу. 
 
АС.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (4 деңгей) 

Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен 
икемділіктер 
Білім  
Жабдықтардың тиімді жұмыс жасауын бақылау және 
тексеруге жауапты, қол астындағы жұмысшылармен нормала-
рды іске асыруды ұйымдастыру, бақылау және міндеттерді 
дербес анықтауды көздейтін, басшылықпен нормаларды іске 
асыру бойынша атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Наряд міндеттеріне 
сәйкес технологиялық 
процесстердің 
сұлбаларын әзірлеу. 
Технологиялық циклден 
бас тартқандарды 
анықтау. 
Жабдықтардың құрылымдық 
құрылғылары мен тағайындамасы. 
Технологиялық процесстерді 
әзірлеуге қойылатын талаптар, 
техникалық реттемеге сәйкес тығын 
сапасының негізгі көрсеткіштері. 
 
АС.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Геология негіздері 
Минералдар мен тау жыныстарының сыныптамасын білу 
Электротехника және электроника негіздері  Қағидалық  электрлік  сұлбаларын  білу,  қарапайым  электрлік  тізбектердің 
негізгі  параметрлерін  өлшеу  және  есептеу.  Қарапайым  магниттік  және  элек-
трондық сұлбаларын есептеу, құрастыру және жинақтау. 
Техникалық механика негіздері 
Бөлшектер мен құрастыру бірліктерін жалғау сипатына сәйкес жұмыс жүргізу. 
Метрология және стандарттау негіздері 
Метрологиялық жабдықтарды білу  
 
AD.1 Модулінің технологиялық картасы    «Келесі жұмыстар үшін кен жабдықтарын орнату мен аяқтау жұмыстарының 
процесстерін басқару және ұйымдастыру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 106 сағ. 
№ 
р/б 
Тақырыпт
ық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Тау жыны-
Знает геоло-
Бұзу нысаны ретіндегі тау 
Тау жыныстарының қатты-
Жабдық: 

старын 
бұзу тәсіл-
дері 
гическую ха-
рактеристику 
месторожде-
ния и Тау 
жыныстарын 
бұзу тәсіл-
дері. 
жыныстарының физика-
химиялық қасиеттері. 
Өңдеу және бұрғылау 
қиындықтары бойынша тау 
жыныстарының сыныптама-
сы. 
Тау жыныстарын қазу және 
кесу. 
Дірілдік бұзулар (динамика-
лық қопсытқыштар). 
Механикалық тәсілмен соқпа-
лы бұзулар (бұрғылау). 
Жоғары жылдамдықты бұзу-
лар (кесу). 
Импульстік бұзулар (жарғыш-
импульстік жүйелер). 
лығын, беріктілігін, ұнтақта-
луын, морттылығын, көлемдік 
салмағы мен жылу өткізгіштігін 
анықтау әдістері. 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Ашық кен қазу жұмы-
старының тау-кен жаб-
дықтары бойынша пла-
каттар мен оқыту-
көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдеби-
еттердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Краткий справочник по 
открытым горным рабо-
там. 1968. М. Недра. 
Мельников Н. В.  
Открытые горные рабо-
ты. В 2-х частях. Часть 
2. Технология и ком-
плексная механизация. 
1985. М. Недра, Ржев-
ский В. В. 
Горные машины и ком-

Бұрғылау 
машинала-
ры 
Бұрғылау 
машиналары-
ның негізгі 
тораптары 
мен меха-
низмдерін 
және бұрғы-
лау техноло-
гиясын білу 
Бұрғылау машиналарының 
сыныптамасы. Бұрғылау 
физикалық процесстердің 
теория негіздері-соқпалы, 
соқпалы-айналмалы, қашағыш  
және кескіш қашаулар. 
Бұрғылау машиналарының 
техникалық сипаттамалары,, 
құрылымы және негізгі 
тораптары мен механизмдері.  
Бұрғылау машиналарының тау 
жыныстарын бұзу құрал-
саймандары. Бұрғылау 
станоктарының атқарушы 
механизмдері. Бұрғылау 
станоктары-сақпалы-арқандық, 
соқпалы-айналмалы, айналмалы 
(қашағыш  және кескіш 
қашаулар), оттық, шнектік-
бұрғылау. Бұрғылау 
станоктарының электр 
өткізгіштері. Бұрғылау 

станктарын автоматтандыру 
плексы для открытых 
горных работ. т.1. 2001. 
Подерни Р.Ю. 
Механическое оборудо-
вание карьеров. 2007. 
М. Изд. МГГУ. Подэрни 
Р.Ю. 
Рудничный транспорт. 
1991. М. Недра. Пухов 
Ю.С. 
Основы горного дела 
(Открытые горные ра-
боты). 2012. Кемерово: 
КузГТУ. В. А.Ермолаев. 
Процессы открытых 
горных работ. 1978. М. 
Недра. Ржевский В.В. 
Электрооборудование и 
электроснабжение от-
крытых горных работ. 
2006. М. «Горная кни-
га», Чеботаев Н.И. 
 

Қазу-
жүктеу 
машинала-
ры 
Қазу-жүктеу 
машиналары-
ның техника-
лық сипатта-
малары мен 
құрылымын 
және қазу 
және жүктеу 
технология-
ларын білу 
Экскаваторлардың сыныпта-
масы. 
Бір және көп шөміштік (ро-
торлық) экскаваторлардың 
құрылымдың сұлбалары. 
Экскаваторлардың жұмыс жа-
сап тұрған жабдықтары мен 
механизмдері. 
Экскаваторлардың қозғаушы 
жабдықтары. 
Экскаваторлардың басты ме-
ханизм жетектерінің жұмысы. 
 
Экскаватордың тіректік-бұру 
құрылғылары. 
Экскаваторды басқару жүйесі 
мен механизмдері. 
Рельстік қозғаушы жабдықтар. 
Жыланбауыр қозғаушы жаб-
дықтар. 
Адымадауыш қозғаушы жаб-
дықтар. 
Адымадауыш-рельстік 
қозғаушы жабдықтар. 

Қазу-
тасымал-
даушы 
машиналар 
(ҚТМ) 
ҚТМ 
құрылғылары 
мен әрекет 
ету қағидала-
рын білу 
ҚТМ тағайындамасы, сынып-
тамасы және қолдану аймағы. 
Базалық тракторлар, тарту 
және арнайы өздігінен 
жүретін шассилері. 
Бульдозердің, қопсытқыштың, 
скрепердің, бір шөміштік жүк 
тиегіштің құрылымы және 
техникалық сипаттамалары. 
Базалық тартқыштардың ілу, 
тіркеу және жартылай тіркеу 
жабдықтары. 
Бульдозердің жұмыс жасап 
тұрған жабдықтары. 
Аспалы қопсытқыштардың 
жұмыс жасап тұрған жабдықта-
ры. 
Скрепердің жұмыс жасап 
тұрған жабдықтары. 
Бір шөміштік тартқыштардың 
жұмыс жасап тұрған жабдықта-
ры. 

Гидроме-
Гидромеха-
Гидромониторлар мен жер 
Гидромониторлардың техника-

ханиза-
цияға ар-
налған 
машиналар 
никалық 
өндіру маши-
наларының 
құрылымы 
мен техника-
лық сипатта-
маларын білу. 
сорғыш снаряд туралы жалпы 
түсінік. 
Гидромониторлардың құры-
лымы мен сыныптамасы. 
Жер сорғыш снарядтардың 
құрылымы мен сыныптамасы. 
Драганың құрылымы мен тех-
никалық сипаттамалары. 
лық сипаттамалары. 
Жер сорғыш снарядтардың тех-
никалық сипаттамалары. 
Драгалардың техникалық си-
паттамалары 

Тау-кен 
машинала-
рының 
күштік 
қондырғы-
лары.  
Тау-кен ма-
шиналарының 
күштік қон-
дырғы 
құрылғылары 
мен әрекет 
ету қағидала-
рын білу 
Тау-кен машиналарының 
күштік қондырғы туралы 
жалпы түсінік. 
Жұмыс жасап тұрған меха-
низмдердің механикалық си-
паттамалары. 
Қозғалтқыштардың сипаттама-
лары мен жұмыс жасау режим-
дері. 

Карьерлік 
көлік 
Карьерлік 
көліктердің 
түрлері мен 
қолдану ай-
мағын білу 
Карьерлік көлік туралы жал-
пы түсінік. 
Теміржолдық көлік. 
Автомобильдік тасымалдағы. 
Конвейерлік көлік. 
Құрамдастырылған көлік (ав-
томобильдік-теміржолдық, 
автомобильдік-конвейерлік). 
Рельстік жолдар. Теміржолдық 
көліктің қозғалмалы құрамы. 
Автомобильдік жолдар. 
Құзғалмалы құрам. 
Карьерлік конвейерлік көліктің 
сұлбалары. Карьерлік ленталық 
конвейерлердің құрылымдық 
ерекшеліктері 
 
AD.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет