Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.88 Kb.
Pdf просмотр
бет14/17
Дата22.04.2017
өлшемі4.88 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
. – видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтандырылған 
жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Зерттеудің геофизикалық 
әдістері бойынша оқу-
көрнекі құралдар 

стиканың  алдын  ала  жоспарлы  жөңдеу 
жүйелерімен өзара байланысы.  
жиынтығы. 
-Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Единая алдын-ала жоспарлы 
жөңдеу жүйесі и рациональ-
ной эксплуатации оборудо-
вания машиностроительных 
предприятий. 1967. М. Ма-
шиностроение. М.О. 
Якобсон. 
Положение о планово-
предупредительных ремон-
тах оборудования и транс-
портных средств на пред-
приятиях Минцветмета 
СССР. 1984. М.: Недра 
Основы эксплуатации гор-
ных машин и оборудования. 
2011. Красноярск. Сиб. фед. 
ун-т. Гилев А.В. и др. 
Монтаж, эксплуатация и ре-
монт подъемно-
транспортных машин: Уч. 
для техн. 1991. М Машино-
строение, Галай Э.И. и др. 
Эксплуатация карьерного 
оборудования2007. М. «Мир 

Тау-кен 
машина-
лары мен 
жаб-
дықтарын 
пайдалану 
Тау-кен ма-
шиналары 
мен қон-
дырғыларын 
пайдалану 
және басқару.  
Тау-кен машиналары мен жабдықтар-
дың қауіпсіз, тиімді жұмыс жасауын 
және жұмысқа жарамдылығын қамту 
бойынша негізгі талаптар және пайда-
лану шарттары.  
Тау-кен, көлік және стационарлық ма-
шиналардың бас тарту себептері мен 
негізгі түрлері және бас тартқан эле-
менттерді ауыстыру стратегиялары.  
Техникалық қызмет көрсету, жөңдеу 
және баптау түрлері, алдын-ала жоспа-
рлы жөңдеу жұмыстарын есептеу және 
графигін тұрғызу; машиналарды май-
лау, қажетті майлау материалдары мен 
қосымша бөлшектердің санын есептеу; 
әр түрлі типті тау-кен жабдықтардың 
техникалық күйін диагномтикалау. 
Бұрғылау машиналарын пайдалану. 
Циклдік және үзіліссіз әрекет ететін 
экскаваторларды пайдалану. 
Тасымалдаушы-аудару көпірлері мен 
аудару реттегіштерін пайдалану. 
Гидромеханизациялау құралдарын пай-
далану. 
Су ағызу қондырғыларын пайдалану. 
Специальное обучение на право управ-
Машиналарды 
жөңдеуге тап-
сыру  және 
жөңдеуден алу 
реті. 
Тау-кен маши-
налары мен 
жабдықтарының 
пайдаланушы-
лық қасиеттері 
мен сапасын 
бағалау. 
Сәйкес машина-
ларды (бұрғы-
лау машинала-
ры, экскаватор-
лар, және басқа-
лары) басқару 
құқығын арнайы 
оқыту 
 

ления соответствующей машиной. 
горной книги». Квагинидзе 
В.С. и др. 
 
Y.1   Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Қазу, ұңғылау және бұрғылау бойынша жер асты тау-кен 
жабдықтардың, механизмдердің және құрал-саймандармен 
жұмыс жасау нәтижелеріне жауапты, қол астындағы 
жұмысшылармен нормаларды іске асыруды ұйымдастыру 
және бақылау, міндеттерді дербес анықтауды көздейтін, 
басшылықпен нормаларды іске асыру бойынша атқарушы-
лық-басқарушылық қызмет 
Тапсырма шеңберін дербес 
анықтау. Қол астындағы 
жұмысшылардың жұмысын 
ұйымдастыру және бақылау. 
Тапсырмаларды шешудің 
соңғы нәтижесіне жауап-
кершілік. 
Ашық кен қазу кезінде өндіруді, 
ұңғылауды, бұрғылау ды реттеме-
леуші нормативті құжаттар. 
ҚТ бойынша ережелерін, сала 
нұсқаулықтарын сақтау. 
 
Y.1  Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тау-кен машиналары мен жабдықтардың ди-
гностикасын жүргізу 
Тау-кен  машиналарын,жабдықтарын  және  агрегаттарды  диагностикалау 
техникасы мен әдістемесін түсіндіру 
Тау-кен машиналары мен жабдықтарын пай-
далану 
Тау-кен машиналары мен қондырғылардың ерекшеліктерін білу. 
Тау-кен машиналарын және жабдықтарын 
басқару 
Сәйкес машиналарды басқаруға құқық беретін құжатты (анықтама) толтыра 
білу 
 
Z.1 Модулінің технологиялық картасы    «Тау-кен жұмыстарын жүргізу  тапсырмасы бойынша тау-кен жабдықтарын 
ұйымдастыру мен басқару» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 126 сағ.  
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
Тәжірибелік оқытудың 

р 
мазмұны 
мазмұны 

Тау жы-
ныстарын 
бұзу 
тәсілдері 
Тау жыны-
старын бұзу 
тәсілдері мен 
физикасын 
білу. 
Бұзу нысаны ретіндегі тау жы-
ныстарының физика-химиялық 
қасиеттері. 
Өңдеу және бұрғылау 
қиындықтары бойынша тау жы-
ныстарының сыныптамасы. 
Тау жыныстарын қазу және кесу. 
Дірілдік бұзулар (динамикалық 
қопсытқыштар). 
Механикалық тәсілмен соқпалы 
бұзулар (бұрғылау). 
Жоғары жылдамдықты бұзулар 
(кесу). 
Импульстік бұзулар (жарғыш-
импульстік жүйелер). 
Тау жыныстарының қатты-
лығын, беріктілігін, 
ұнтақталуын, мортты-
лығын, көлемдік салмағы 
мен жылу өткізгіштігін 
анықтау әдістері. 
 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Ашық кен қазу жұмыста-
рының тау-кен жаб-
дықтары бойынша пла-
каттар мен оқыту-көрнекі 
құралдар жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Краткий справочник по 
открытым горным рабо-
там. 1968. М. Недра. 
Мельников Н. В.  
Открытые горные работы. 
В 2-х частях. Часть 2. 
Технология и комплекс-
ная механизация. 1985. 
М. Недра, Ржевский В. В. 
Горные машины и ком-

Бұрғылау 
машина-
лары 
Бұрғылау 
машиналары-
ның негізгі 
тораптары 
мен меха-
низмдерін 
және бұрғы-
лау техноло-
гиясын білу 
Бұрғылау машиналарының сы-
ныптамасы. Бұрғылау 
физикалық процесстердің теория 
негіздері-соқпалы, соқпалы-
айналмалы, қашағыш  және 
кескіш қашаулар. Бұрғылау 
машиналарының техникалық 
сипаттамалары,, құрылымы және 
негізгі тораптары мен 
механизмдері.  
Бұрғылау машиналарының 
тау жыныстарын бұзу 
құрал-саймандары. 
Бұрғылау станоктарының 
атқарушы механизмдері. 
Бұрғылау станоктары-
сақпалы-арқандық, 
соқпалы-айналмалы, 
айналмалы (қашағыш  және 
кескіш қашаулар), оттық, 
шнектік-бұрғылау. 
Бұрғылау станоктарының 

электр өткізгіштері. 
Бұрғылау станктарын 
автоматтандыру 
плексы для открытых 
горных работ. т.1. 2001. 
Подерни Р.Ю. 
Механическое оборудо-
вание карьеров. 2007. М. 
Изд. МГГУ. Подэрни 
Р.Ю. 
Рудничный транспорт. 
1991. М. Недра. Пухов 
Ю.С. 
Основы горного дела 
(Открытые горные рабо-
ты). 2012. Кемерово: 
КузГТУ. В. А.Ермолаев. 
Процессы открытых гор-
ных работ. 1978. М. 
Недра. Ржевский В.В. 
Электрооборудование и 
электроснабжение откры-
тых горных работ. 2006. 
М. «Горная книга», Чебо-
таев Н.И. 

Қазу-
жүктеу 
машина-
лары 
Қазу-жүктеу 
машиналары-
ның техника-
лық сипатта-
малары мен 
құрылымын 
және қазу 
және жүктеу 
технология-
ларын білу 
Экскаваторлардың сыныптама-
сы. 
Бір және көп шөміштік (ротор-
лық) экскаваторлардың құры-
лымдың сұлбалары. 
Экскаваторлардың жұмыс жасап 
тұрған жабдықтары мен меха-
низмдері. 
Экскаваторлардың қозғаушы 
жабдықтары. 
Экскаваторлардың басты меха-
низм жетектерінің жұмысы. 
Экскаватордың тіректік-
бұру құрылғылары. 
Экскаваторды басқару жүй-
есі мен механизмдері. 
Рельстік қозғаушы жаб-
дықтар. 
Жыланбауыр қозғаушы 
жабдықтар. 
Адымадауыш қозғаушы 
жабдықтар. 
Адымадауыш-рельстік 
қозғаушы жабдықтар. 

Қазу-
тасымал-
даушы 
машина-
лар 
(ҚТМ) 
ҚТМ 
құрылғылары 
мен әрекет 
ету қағидала-
рын білу 
ҚТМ тағайындамасы, сыныпта-
масы және қолдану аймағы. 
Базалық тракторлар, тарту және 
арнайы өздігінен жүретін шас-
силері. 
Бульдозердің, қопсытқыштың, 
скрепердің, бір шөміштік жүк 
тиегіштің құрылымы және тех-
никалық сипаттамалары. 
Базалық тартқыштардың 
ілу, тіркеу және жартылай 
тіркеу жабдықтары. 
Бульдозердің жұмыс жасап 
тұрған жабдықтары. 
Аспалы қопсытқыштардың 
жұмыс жасап тұрған жаб-
дықтары. 
Скрепердің жұмыс жасап 
тұрған жабдықтары. 
Бір шөміштік тартқыштар-
дың жұмыс жасап тұрған 
жабдықтары 


Гидроме-
ханиза-
цияға ар-
налған 
машина-
лар 
Гидромеха-
никалық 
өндіру маши-
наларының 
құрылымы 
мен техника-
лық сипатта-
маларын білу. 
Гидромониторлар мен жер 
сорғыш снаряд туралы жалпы 
түсінік. 
Гидромониторлардың құрылы-
мы мен сыныптамасы. 
Жер сорғыш снарядтардың 
құрылымы мен сыныптамасы. 
Драганың құрылымы мен техни-
калық сипаттамалары. 
Гидромониторлардың тех-
никалық сипаттамалары. 
Жер сорғыш снарядтардың 
техникалық сипаттамалары. 
Драгалардың техникалық 
сипаттамалары 
 

Тау-кен 
машина-
ларының 
күштік 
қон-
дырғыла-
ры.  
Тау-кен ма-
шиналарының 
күштік қон-
дырғы 
құрылғылары 
мен әрекет 
ету қағидала-
рын білу 
Тау-кен машиналарының күштік 
қондырғы туралы жалпы түсінік. 
Жұмыс жасап тұрған меха-
низмдердің механикалық 
сипаттамалары. 
Қозғалтқыштардың сипат-
тамалары мен жұмыс жасау 
режимдері. 

Карьерлік 
көлік 
Карьерлік 
көліктердің 
түрлері мен 
қолдану ай-
мағын білу 
Карьерлік көлік туралы жалпы 
түсінік. 
Теміржолдық көлік. 
Автомобильдік тасымалдағы. 
Конвейерлік көлік. 
Құрамдастырылған көлік (авто-
мобильдік-теміржолдық, авто-
мобильдік-конвейерлік) 
Рельстік жолдар. 
Теміржолдық көліктің 
қозғалмалы құрамы. 
Автомобильдік жолдар. 
Құзғалмалы құрам. 
Карьерлік конвейерлік 
көліктің сұлбалары. Карь-
ерлік ленталық конвейер-
лердің құрылымдық ерек-
шеліктері. 
 

Z.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жабдықтардың тиімді жұмыс жасауын бақылау және 
тексеруге жауапты, қол астындағы жұмысшылармен 
нормаларды іске асыруды ұйымдастыру, бақылау және 
міндеттерді дербес анықтауды көздейтін, басшылықпен 
нормаларды іске асыру бойынша атқарушылық-
басқарушылық қызмет 
Наряд міндеттеріне сәйкес 
технологиялық процесстердің 
сұлбаларын әзірлеу. 
Технологиялық циклден бас 
тартқандарды анықтау. 
Жабдықтардың құрылымдық 
құрылғылары мен тағайындамасы. 
Технологиялық процесстерді 
әзірлеуге қойылатын талаптар, 
техникалық реттемеге сәйкес тығын 
сапасының негізгі көрсеткіштері. 
 
Z.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тау жыныстарының физика-химиялық қасиеттері  Тау жыныстарын бұзу тәсілдерін түсіндіру. 
Тау жыныстарын алдын ала бұрғылау 
 
Бұрғылаудың 
физикалық 
процесстерін 
қолдану. 
Бұрғылау 
машиналарының  техникалық  сипаттамаларын,  құрылымын  және  негізгі 
тораптары/механизмдерін білу.  
Қазу-жүктеу машиналарын қолдану  
Экскаваторлардың техникалық сипаттамалары мен құрылымын және қазу 
және тиеу технологияларын білу. Бульдозердің, қопсытқыштардың, скре-
пердің,  бір  шөміштік  жүктегіштердің  техникалық  сипаттамалары  мен 
құрылымын білу. 
Гидромеханикалық жабдықтарды қолдану. 
Гидромониторлардың,  жер  сорғыш  снарядтар  мен  драгалардың  техника-
лық сипаттамалары мен құрылымын білу. 
Тау-кен машиналарының күштік қондырғылары  Тау-кен машиналарының күштік қондырғы тағайындамасы мен құрылғы-
ларын түсіндіру. 
Карьерлік көліктерді қолдану 
Карьерлік  көліктердің(теміржолдық,  автомобильдік,  конвейерлік  және 
құрасдастырылған) түрлері мен қолдану аймағын айыра білу 
 

AA.1 Модулінің технологиялық картасы    «Тау-кен машиналары мен жабдықтарды сөндіру, келесі ауысымға жаб-
дықтарды тапсыру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 34 сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Тау-кен 
машинала
ры мен 
жабдықта
ры 
Сөндіру кезінде 
жұмыстарды 
ұйымдастыру 
бойынша басшы-
лық нұсқаулықта-
рын орындау. Тех-
нологиялық жаб-
дықтар.Еңбекті 
қорғау, қауіпсіздік 
техникасы, өрт 
қауіпсіздігі және 
ішкі жарлық ереже 
талаптарын 
орындау.  
Технологиялық жаб-
дықтардың мүліктерін 
қорғау, тазалау және қалы-
пты санитарлық-
гигиеналық шарттарын 
қамту 
Барлық тораптар мен агрега-
тарды техникалық қызмет 
көрсету. Гидрожүйе мен 
күштік жетектерді тексеру. 
Технологиялық жабдықтар. 
Нормативтік құжаттарды 
толтыру . 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Ашық кен қазу жұмыста-
рының тау-кен жаб-
дықтары бойынша пла-
каттар мен оқыту-көрнекі 
құралдар жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Краткий справочник по 
открытым горным рабо-
там. 1968. М. Недра. 
Мельников Н. В.  
Открытые горные работы. 

В 2-х частях. Часть 2. 
Технология и комплекс-
ная механизация. 1985. 
М. Недра, Ржевский В. В. 
Горные машины и ком-
плексы для открытых 
горных работ. т.1. 2001. 
Подерни Р.Ю. 
Механическое оборудо-
вание карьеров. 2007. М. 
Изд. МГГУ. Подэрни 
Р.Ю. 
Процессы открытых гор-
ных работ. 1978. М. 
Недра. Ржевский В.В. 
Электрооборудование и 
электроснабжение откры-
тых горных работ. 2006. 
М. «Горная книга», Чебо-
таев Н.И. 
 
AA.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жобалық-құрылымдық құжаттамаларды әзірлеуге 
Шектеулі жауапкершілк пен дербестіліктің анық деңгейін 
көздейтін, басшылықпен нормаларды іске асыру бойын-
ша атқарушылық қызмет 
Тапсырма шеңберін дербес 
анықтау. Қол астындағы 
жұмысшылардың жұмысын 
ұйымдастыру және бақылау. 
Тапсырмаларды шешудің 
Ашық кен қазу кезінде өндіруді, 
ұңғылауды, бұрғылау ды 
реттемелеуші нормативті құжаттар. 
Өнеркәсіптік қауіпсіздік нормалары 
мен ереже талаптары. 

соңғы нәтижесіне 
жауапкершілік. 
 
AA.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тау-кен машиналары мен жабдықтардың дигно-
стикасын жүргізу 
Тау-кен  машиналарын,жабдықтарын  және  агрегаттарды  диагностикалау 
техникасы мен әдістемесін түсіндіру 
Тау-кен машиналары мен жабдықтарын пайда-
лану 
Тау-кен машиналары мен қондырғылардың ерекшеліктерін білу. 
 
9-кәсіп 
Еңбек нарығының бағыттары ескерілген кәсіп атауы: Техник – механик 
БСШ бойынша біліктілік деңгейі: 4 
 
АB.1  Модулінің технологиялық картасы    «Тапсырмаларды орындау үшін жұмыс орындарын, тау-кен машиналары мен 
жабдықтарды дайындауды ұйымдастыру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  106 сағ. 
№ 
р/б 
Тақыры
птық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Кіріспе 
Жұмыс ор-
нындағы потенци-
альдық қауіп-
қатерді анықтау 
Қауіпсіздік түсінігі.  
Терминология. Безопас-
ность в системе 
“Табиғат – Қоғам – Че-
ловек” жүйесінің 
қауіпсіздігі. Объект, 
субъект, зат, әдістер, 
Жұмыс орнында өмірлік іс-
әрекет қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету. Өнеркәсіптік қауіпсіздік, 
еңбекті қорғау, өнеркәсіптік 
санитария, өрт және радиаци-
ялық қауіпсіздігі және эколо-
гия. 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
. – видеопроектор. 
Оқу материалдары: 
- Өндіріс қауіпсіздігі 

өмірлік іс-әрекет(табиғат 
аспектісі) теориясы және 
тәжірибесі. Шығу тегі 
табиғи және техногенді 
қауіпті және төтенше 
жағдай түсінігі. 
бойынша нормативті-
техникалық құжаттар; 
- Ұжымдық және дербес 
қорғану құралдары; 
- Геофизикалық аппара-
туралардың қорғаныс 
құрылғылары тексеру 
және бақылау құралда-
ры. 
Оқу құралдары: 
Правила безопасности 
при геологоразведочных 
работах. М. Недра. 1979.  
Еңбекті қорғау в РК. 
Национальный обзор. 
МОТ, М, 2008. 
Требования промыш-
ленной безопасности 
при геологоразведочных 
работах. 2009. МЧС РК. 
ЗРК «О гражданской за-
щите» от 11.04.2014 г. № 
188-V. 
Трудовой кодекс РК от 
15.05.2007 
ЗРК «О радиационной 
безопасности населения» 
от 23.04.1998 года № 

Өнеркәсі
птік 
қауіпсізді
к 
Өнеркәсіптік 
қауіпсіздіктің 
жұмыс орнына 
қойылатын талап-
тары.  
ҚР өнеркәсіптік 
қауіпсіздіктің құқықтық, 
нормативтік және ұйым-
дасытрушылық 
негіздері. Тау-кен 
жұмыстары кезінде 
өнеркәсіптік 
қауіпсіздігін қамтамасыз 
ету ерекшеліктері.  
ҚР өндіріс қауіпсіздігі бойынша 
нормативті-техникалық құжат-
тар. Тау-кен ісі облысындағы 
өнеркәсіптік қауіпсіздік 
бойынша сала нұсқаулықтары 
және өнеркәсіптік база бойын-
ша ережелер. Қорғаныс 
құрылғыларын бақылау және 
тексеру құралдары. 

Еңбекті 
қорғау 
Жұмыс орында-
рында еңбектің 
қауіпсіздік шарт-
тарын ұйымда-
стыру.  
ҚР еңбекті қорғау 
құқықтық, нормативтік 
және ұйымдастырушы-
лық негіздері.  Тау-кен 
жұмыстары кезінде 
еңбекті қорғау ерек-
шеліктері.  
 
ҚР еңбекті қорғау бойынша 
нормативті-техникалық құжат-
тары. Тау-кен жұмыстарын 
жүргізу кезінде еңбекті қорғау 
бойынша сала нұсқаулықтары 
және ережелер. Ұжымдық және 
дербес қорғану құралдары.  

Өндірісті
к  санита-
рия. 
Жұмыс орнына 
қойылатын 
өндірістік санита-
рия талаптары. 
ҚР өндірістік санитария-
ның құқықтық, норма-
тивтік және ұйымдасты-
рушылық негіздері.  Тау-
кен жұмыстары кезінде 
ҚР өндірістік санитария 
бойынша нормативті-
техникалық құжаттары. Тау-кен 
жұмыстарын жүргізу кезінде 
өндірістік санитария бойынша 

өндірістік санитария 
ерекшеліктері.  
сала нұсқаулықтары және ере-
желер. Ұжымдық және дербес 
қорғану құралдары. Өндірістік 
санитарияның күйін бақылау 
аспаптары. 
219-I. 
Еңбекті қорғау и 
Қауіпсіздік техникасы. 
Уч. пос. 2011. Астана: 
Аманжолов Ж.Д. 
Санитарные правила и 
нормы № 5.01.026-99 
(СНП-ПВ-99). Проекти-
рование, строительство, 
эксплуатация, консерва-
ция и ликвидация до-
бычных полигонов под-
земного выщелачивания 
радиоактивных руд.  
Санитарные правила и 
нормы по гигиене труда 
в промышленности. Ги-
гиенические требования 
к машинам и механиз-
мам, применяемым при 
разработке рудных, не-
рудных и россыпных 
месторождений полез-
ных ископаемых № 
1.03.037-94. 
Экологический кодекс 
РК от 09.01.2014г. № 
212-III. 

Өрт 
қауіпсізді
гі 
Жұмыс орнына 
қойылатын өрт 
қауіпсіздігі 
талаптары. 
ҚР өрт қауіпсіздігі нің 
құқықтық, нормативтік 
және 
ұйымдастырушылық 
негіздері.  Тау-кен 
жұмыстары кезінде өрт 
қауіпсіздігі 
ерекшеліктері.  
ҚР өрт қауіпсіздігі бойынша 
нормативті-техникалық 
құжаттары. Тау-кен 
жұмыстарын жүргізу кезінде 
өрт қауіпсіздігі бойынша сала 
нұсқаулықтары және ережелер. 
Өрт сөндіру құралдары.  

Радиация
лық 
қауіпсізді
к 
Жұмыс орнына 
қойылатын 
радиациялық 
қауіпсіздік 
талаптары. 
ҚР радиациялық 
қауіпсіздігінің 
құқықтық, нормативтік 
және 
ұйымдастырушылық 
негіздері.  Тау-кен 
жұмыстары кезінде 
радиациялық қауіпсіздік 
ерекшеліктері.  
Радиациялық қауіпсіздік 
бойынша нормативті-
техникалық құжаттары. Тау-кен 
жұмыстарын жүргізу кезінде 
радиациялық қауіпсіздік 
бойынша нұсқаулықтары және 
ережелер. Қорғаныс 
құрылғыларын бақылау және 
тексеру құралдары, 
радиациялық қауіпсіздік күйін 
бақылау аспаптары  
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет