Қазақстан республикасының білім және ғылым министрлігі дүниежүзілік банкжүктеу 4.88 Kb.
Pdf просмотр
бет12/17
Дата22.04.2017
өлшемі4.88 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Оқу материалдары
Зерттеудің геофи-
зикалық әдістері 
бойынша оқыту-
көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік 
әдебиеттердің 
жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Физические величи-
ны. Справочник. 
1991. М. Энергоато-
миздат. Григорьев 
И.С., Мейлихов 
Е.З.(ред.) 
Сопротивление ма-
териалов. 1988. М. 
ВШ, Стёпин П.А. 
Основы технической 
механики. 1990. Л. 
Машино-строение. 
Мовнин М.С. и др. 
Метрология, стан-
дартизация, серти-
фикация: учебное 
пособие 2003.  

терді жалғау. 
Сызбалар  мен  сұлбалар 
бойынша 
бөлшектердің 
құрылымын құрастыру. 
Құрылым элементтерінің әр 
түрлі  деформациясы  кезін-
де беріктілігін, қаттылығын 
және  тұрақтылығын  есеп-
теу әдістемесі. 
Жабдықтарды  техникалық 
қызмет 
көрсету 
және 
жөңдеу  кезінде  пайдаланы-
латын  құрал-саймандардың 
және  бақылаушы-өлшегіш 
аспаптардың 
құрылғысы 
және тағайындамасы 
СПб.:РИЦ СПГГИ. 
А.П. Бата-лов, Ю.П. 
Бойцов, С.Л. Иванов.  
Метрология, стан-
дартизация и Серти-
фикаттау. 2003. М.: 
МГГУ, Радкевич 
Я.М. и др.  
Метрология, стан-
дартизация и серти-
фикация:2007. М.: 
Инфра-М; Форум. 
Сигов А.С. 
Измерения в про-
мышленности. 
Справ. изд. в 3-х кн. 
Теоретические осно-
вы. 1990. М.: Метал-
лургия. Под ред. 
Профоса П. 
Основы теории 
обработки результа-
тов измерения. 1991. 
М.: Изд-во стандар-
тов, Маркин Н.С. 
Допуски и посад-
ки: Справочник в 2-х 
частях. 1983. Л.: 

Метрология, 
стандарттау 
және сертифи-
каттау 
негіздері 
Тау-кен  машина-
лары  мен  жаб-
дықтарды  метро-
логиялық  қамта-
масыз ете білу 
Метрология. Кіріспе. Сапа 
түсінігі, олардың құрамда-
стары. Өнім мен қызмет 
сапасын қамтамасыз етуде 
метрологияның, стандарт-
тау мен сертификаттаудың 
рөлі. Метрологиялық 
қызметтің құқықтық 
негіздері. 
Өлшем бірлігін қамту-
дың(ӨБҚ) ұйымдасты-
рушылық негіздері. ӨБҚ 
Әрекеттегі стандарттар мен 
халықаралық бірліктер 
жүйесіне (БЖ) сәйкес ша-
маны өлшеу бірліктері мен 
терминологиясы. 
Физикалық шамалар, әре-
кеттегі стандарттар мен ха-
лықаралық бірліктер жүй-
есіне (БЖ) сәйкес жүйелік 
емес өлшеу шамаларын 
келтіру .  
Жалпы техникалық және 

техникалық негіздері. Мем-
лекеттік метрологиялық 
бақылау. 
Физикалық өлшемдер, 
оларды өлшеу құралдары, 
бір ретті, көп ретті өлшеу 
нәтижелерін өңдеу. Өлшеу 
құралдарын таңдау . 
Стандарттау. Қазақстан 
Республикасындағы стан-
дарттау. 
Стандарттау бойынша нор-
мативті құжаттар, стан-
дарттардың санаттары мен 
түрлері. Стандарттардың 
міндетті талаптарының 
бұзылуына жауапкершілік. 
Стандарттау бойынша 
жұмыстарды ұйымдастыру. 
Кәсіпорында, ұйымдардар-
да стандарттау қызметтерін 
ұйымдастыру және қызмет 
ету. 
Сертификаттау (ҚР). Стан-
дарттаудың құқықтық 
негіздері. Стандарттаудың 
негізгі қағидалары және 
теориялық базасы. Методы 
ұйымдастырушылық-
әдістемелік стандарттар 
жүйесінің негізгі ережелері. 
Математикалық статистика 
әдісімен эксперименттік 
мәліметтерді өңдеу. 
Эксперименттік зерттеулер 
нәтижесінің сапасын 
бағалау. 
Тегіс цилиндрлік байланы-
стар. Сипаттамасын есептеу 
және анықтау. 
Калибрлер. Калибрлердің 
атқарушы өлшемдерін 
есептеу. 
Мойынтіректерү 
Мойынтірекке арналған 
бөлшектерді таңдау. 
Бұрандалық байланыстар. 
Бұранданы қадағалау. 
Оймакілтектік түйіндері. 
Оймакілтектік түйіндер 
элементтерінің шектік өл-
шемдерін есептеу.  
Машиностроение. 
В.Л. Мягков, М.А. 
Палей, А.Б. Романов 
и др. 

Сертификаттаудың 
құқықтық негіздері. Өнім-
дерді, қызметтерді серти-
фикаттау. Сертификаттау 
сұлбасы. Өлшемдерді 
таңдау. Сертификаттауды 
жүргізу реті мен ережелері. 
Сертификаттау бойынша 
мекемелер, сынау зертхана-
лары. Сертификаттау 
бойынша мекемелерді ак-
кредациялау. Сапа жүйесін 
сертификаттау. 
Өзара ауыспалық. Машина 
бөлшектерін бақылауға ар-
налған өлшеу құралдарын 
және әдістерін таңдау. 
Рұксат етулердің және кон-
дырулардың бірыңғай жүй-
есі(РЕҚБЖ). Бет формала-
рының және орналасулары-
ның рұқсат етулері. Беттің 
ойлы-қырлығы, кедір-
бұдырлығы. Параметрлер. 
Бақылау.  
Өзара ауыспалық, машина 
бөлшектерінің типтік бай-
ланыстарын бақылау 

әдістері мен құралдары: 
бұрандалы, кілтектік, ой-
макілтектік, тісті; олардың 
дәлділігін бақылау әдістері 
мен құралдары. 
Өлшемді тізбектер, өл-
шемді тізбектерді есептеу. 
 
Т.3 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Қазу,  ұңғылау  және  бұрғылау  бойынша  жер  асты  тау-
кен  жабдықтардың,  механизмдердің  және  құрал-
саймандармен жұмыс жасау нәтижелеріне жауапты, қол 
астындағы  жұмысшылармен  нормаларды  іске  асыруды 
ұйымдастыру  және  бақылау,  міндеттерді  дербес 
анықтауды  көздейтін,  басшылықпен  нормаларды  іске 
асыру бойынша атқарушылық-басқарушылық қызмет 
Әр  түрлі  жұмыстарды  жүргізуге 
арналған  жабдықтармен  және  ме-
ханизмдермен  тәжірибелік  жұмыс 
жасау 
дағдылары. 
Тапсырма 
шеңберін  дербес  анықтау.  Қол 
астындағы 
жұмысшылардың 
жұмысын  ұйымдастыру  және  бақы-
лау. Тапсырмаларды шешудің соңғы 
нәтижесіне жауапкершілік. 
Жабдықтар  мен  аспаптардың 
әрекет  ету  қағидалары  және 
құрылғылары,  сонымен  қатар 
оларды 
пайдалану 
және 
қауіпсіздік  техника  ережелері. 
Өндіруді, 
ұңғылауды 
және 
бұрғылауды  реттемелейтін  нор-
мативті құжаттар. 
ҚТ  бойынша  ережелерін,  сала 
нұсқаулықтарын сақтау. 
 
Т.3 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 
 Элементтер 
Өлшемдері 
Тораптар мен механизмдердің сызбалары мен 
сұлбаларын оқу 
Сызбалар мен құрылымдық құжаттар бойынша бөлшектерді, тораптар мен ме-
ханизмдерді бөлектеу. 
Технологиялық  және  техникалық  құжаттама-
ларды рәсімдеу 
Карьерлік жабдықтарды техникалық қызмет көрсетуді және жөңдеуді жүргізу 
кезінде технологиялық және техникалық құжаттамаларды білу 

Бөлшектер мен тораптардың тозу және де-
формация дәрежесін анықтау 
Жабдықтарды техникалық қызмет көрсету және жөңдеу кезінде пайдаланыла-
тын құрал-саймандар мен бақылаушы-өлшегіш аспаптардың құрылғыларын 
және тағайындамасын түсіндре алу. 
Құрастыру-бөлшектеу жұмыстарын жүргізу  
Сызбалар  мен  сұлбалар  бойынша  бөлшек  құрылымдарын  құрастыруды  және 
бөлшектеуді меңгеру  
U.1  Модулінің технологиялық картасы    «Өндірістік процесі орындалу барысындағы материалды-техникалық қам-
тамасыз ету элементтерін жеткізу» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі:  78 сағ. 
№ 
р/б 
Тақырыптық 
блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқыту-
дың мазмұны 

Тау-кен маши-
налары мен 
жабдықтардың 
техникалық диа-
гностикасы 
Тау-кен маши-
налары, жаб-
дықтар мен аг-
регаттарды ди-
агностикалау 
тәсілдері мен 
әдістерін білу. 
Тау-кен 
машиналарының 
негізгі 
техника-
экономикалық 
қасиеттері: 
жылдам-сүйреу  қасиеттері, 
жанармай 
үнемділігі, 
сенімділік, ұзақ қызмет етуі, 
жөңдеуге жарамдылығы. 
Тау-кен  машиналары  мен 
жабдықтарын 
пайдалану 
процесінде 
техникалық 
күйінің өзгеруі. Түрлері мен 
тағайындамасы. 
Тау-кен 
машиналары 
мен 
жаб-
дықтардың  диагностикалау 
периодтылығына әсер ететін 
факторлар. 
Диагностика 
Тау-кен машиналары 
мен жабдықтардың 
диагностикалау 
құрал-саймандары 
мен бақылаушы-
өлшегіш аспаптары 
 
Жабдық: 
- үстелдер мен орындықтар 
- интерактивті тақта. 
– видеопроектор. 
- педагогтың компьютерлік 
автоматтандырылған 
жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Зерттеудің геофизикалық 
әдістері бойынша оқу-
көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдебиет-
тердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Единая алдын-ала жоспар-

жүргізуді ұйымдастыру. Ди-
агностиканың алдын ала жо-
спарлы жөңдеу жүйелерімен 
өзара байланысы.  
лы жөңдеу жүйесі и рацио-
нальной эксплуатации обо-
рудования машинострои-
тельных предприятий. 1967. 
М. Машиностроение. М.О. 
Якобсон. 
Положение о планово-
предупредительных ремон-
тах оборудования и транс-
портных средств на пред-
приятиях Минцветмета 
СССР. 1984. М.: Недра 
Основы эксплуатации гор-
ных машин и оборудования. 
2011. Красноярск. Сиб. фед. 
ун-т. Гилев А.В. и др. 
Монтаж, эксплуатация и 
ремонт подъемно-
транспортных машин: Уч. 
для техн. 1991. М Машино-
строение, Галай Э.И. и др. 
Эксплуатация карьерного 
оборудования2007. М. 
«Мир горной книги». Ква-
гинидзе В.С. и др. 

Тау-кен маши-
налары мен 
жабдықтарын 
пайдалану 
Тау-кен маши-
налары мен 
қондырғыла-
рын пайдалану 
және басқару.  
Тау-кен машиналары мен 
жабдықтардың қауіпсіз, 
тиімді жұмыс жасауын және 
жұмысқа жарамдылығын 
қамту бойынша негізгі та-
лаптар және пайдалану 
шарттары.  
Тау-кен, көлік және стацио-
нарлық машиналардың бас 
тарту себептері мен негізгі 
түрлері және бас тартқан 
элементтерді ауыстыру 
стратегиялары.  
Техникалық қызмет көрсету, 
жөңдеу және баптау түрлері, 
алдын-ала жоспарлы жөңдеу 
жұмыстарын есептеу және 
графигін тұрғызу; машина-
ларды майлау, қажетті май-
лау материалдары мен қо-
сымша бөлшектердің санын 
есептеу; әр түрлі типті тау-
кен жабдықтардың техника-
лық күйін диагномтикалау. 
Машиналарды 
жөңдеуге тапсыру  
және жөңдеуден алу 
реті. 
Тау-кен машиналары 
мен жабдықтарының 
пайдаланушылық 
қасиеттері мен сапа-
сын бағалау. 
Сәйкес машиналарды 
(бұрғылау машина-
лары, экскаваторлар, 
және басқалары) 
басқару құқығын 
арнайы оқыту 
 

Бұрғылау машиналарын 
пайдалану. 
Циклдік және үзіліссіз әре-
кет ететін экскаваторларды 
пайдалану. 
Тасымалдаушы-аудару 
көпірлері мен аудару ретт-
егіштерін пайдалану. 
Гидромеханизациялау 
құралдарын пайдалану. 
Су ағызу қондырғыларын 
пайдалану. 
Специальное обучение на 
право управления соответ-
ствующей машиной. 
 
U.1  Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Қазу,  ұңғылау  және  бұрғылау  бойынша  жер  асты  тау-кен 
жабдықтардың,  механизмдердің  және  құрал-саймандармен 
жұмыс  жасау  нәтижелеріне  жауапты,  қол  астындағы 
жұмысшылармен  нормаларды  іске  асыруды  ұйымдастыру 
және  бақылау,  міндеттерді  дербес  анықтауды  көздейтін, 
басшылықпен нормаларды іске асыру бойынша атқарушы-
лық-басқарушылық қызмет 
Тапсырма  шеңберін  дербес 
анықтау. 
Қол 
астындағы 
жұмысшылардың 
жұмысын 
ұйымдастыру  және  бақылау. 
Тапсырмаларды 
шешудің 
соңғы 
нәтижесіне 
жауап-
кершілік. 
Ашық  кен  қазу  кезінде  өндіруді, 
ұңғылауды, бұрғылау ды реттеме-
леуші  нормативті  құжаттар.  ҚТ 
бойынша  ережелерін,  сала  нұсқа-
улықтарын сақтау. 
 
U.1 Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері (3-4 деңгей) 

Элементтер 
Өлшемдері 
Тау-кен машиналары мен жабдықтардың ди-
гностикасын жүргізу 
Тау-кен  машиналарын,жабдықтарын  және  агрегаттарды  диагностикалау 
техникасы мен әдістемесін түсіндіру 
Тау-кен машиналары мен жабдықтарын пай-
далану 
Тау-кен машиналары мен қондырғылардың ерекшеліктерін білу. 
Тау-кен машиналарын және жабдықтарын 
басқару 
Сәйкес машиналарды басқаруға құқық беретін құжатты (анықтама) толтыра 
білу 
 
V.1  Модулінің технологиялық картасы    «Ашық кен жұмыстарын жүргізу тапсырмасы бойынша тау-кен жабдықта-
рын басқару және ұйымдастыру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 126 сағ. 
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықта
р 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Тау жы-
ныстарын 
бұзу 
тәсілдері 
Тау жыны-
старын бұзу 
тәсілдері мен 
физикасын 
білу. 
Бұзу нысаны ретіндегі тау 
жыныстарының физика-
химиялық қасиеттері. 
Өңдеу және бұрғылау 
қиындықтары бойынша тау 
жыныстарының сыныптама-
сы. 
Тау жыныстарын қазу және 
кесу. 
Дірілдік бұзулар (динамика-
лық қопсытқыштар). 
Механикалық тәсілмен соқпа-
лы бұзулар (бұрғылау). 
Тау жыныстарының қатты-
лығын, беріктілігін, ұнтақта-
луын, морттылығын, көлемдік 
салмағы мен жылу өткізгіштігін 
анықтау әдістері. 
 
Жабдық: 
- үстелдер мен 
орындықтар 
- интерактивті тақта. 
- видеопроектор. 
- педагогтың компью-
терлік автоматтанды-
рылған жұмыс орны. 
Оқу материалдары: 
Ашық кен қазу жұмы-
старының тау-кен жаб-
дықтары бойынша пла-
каттар мен оқыту-

Жоғары жылдамдықты бұзу-
лар (кесу). 
Импульстік бұзулар (жарғыш-
импульстік жүйелер). 
көрнекі құралдар 
жиынтығы. 
Оқу-әдістемелік әдеби-
еттердің жиынтығы. 
Оқу құралдары: 
Краткий справочник по 
открытым горным рабо-
там. 1968. М. Недра. 
Мельников Н. В.  
Открытые горные рабо-
ты. В 2-х частях. Часть 
2. Технология и ком-
плексная механизация. 
1985. М. Недра, Ржев-
ский В. В. 
Горные машины и ком-
плексы для открытых 
горных работ. т.1. 2001. 
Подерни Р.Ю. 
Механическое оборудо-
вание карьеров. 2007. 
М. Изд. МГГУ. Подэрни 
Р.Ю. 
Рудничный транспорт. 
1991. М. Недра. Пухов 
Ю.С. 
Основы горного дела 
(Открытые горные ра-

Бұрғылау 
машина-
лары 
Бұрғылау 
машиналары-
ның негізгі 
тораптары 
мен меха-
низмдерін 
білу  
Бұрғылау машиналарының 
сыныптамасы. Бұрғылау 
физикалық процесстердің 
теория негіздері-соқпалы, 
соқпалы-айналмалы, қашағыш  
және кескіш қашаулар. 
Бұрғылау машиналарының 
техникалық сипаттамалары,, 
құрылымы және негізгі 
тораптары мен механизмдері.  
Бұрғылау машиналарының тау 
жыныстарын бұзу құрал-
саймандары. Бұрғылау 
станоктарының атқарушы 
механизмдері. Бұрғылау 
станоктары-сақпалы-арқандық, 
соқпалы-айналмалы, айналмалы 
(қашағыш  және кескіш 
қашаулар), оттық, шнектік-
бұрғылау. Бұрғылау 
станоктарының электр 
өткізгіштері. Бұрғылау 
станктарын автоматтандыру 

Қазу-
жүктеу 
машина-
лары 
Қазу-жүктеу 
машиналары-
ның техника-
лық сипатта-
малары мен 
құрылымын 
және қазу 
және жүктеу 
технология-
ларын білу 
Экскаваторлардың сыныпта-
масы. 
Бір және көп шөміштік (ро-
торлық) экскаваторлардың 
құрылымдың сұлбалары. 
Экскаваторлардың жұмыс жа-
сап тұрған жабдықтары мен 
механизмдері. 
Экскаваторлардың қозғаушы 
жабдықтары. 
Экскаваторлардың басты ме-
Экскаватордың тіректік-бұру 
құрылғылары. 
Экскаваторды басқару жүйесі 
мен механизмдері. 
Рельстік қозғаушы жабдықтар. 
Жыланбауыр қозғаушы жаб-
дықтар. 
Адымадауыш қозғаушы жаб-
дықтар. 
Адымадауыш-рельстік 
қозғаушы жабдықтар. 

ханизм жетектерінің жұмысы. 
боты). 2012. Кемерово: 
КузГТУ. В. А.Ермолаев. 
Процессы открытых 
горных работ. 1978. М. 
Недра. Ржевский В.В. 
Электрооборудование и 
электроснабжение от-
крытых горных работ. 
2006. М. «Горная кни-
га», Чеботаев Н.И. 

Қазу-
тасымал-
даушы 
машина-
лар 
(ҚТМ) 
ҚТМ 
құрылғылары 
мен әрекет 
ету қағидала-
рын білу 
ҚТМ тағайындамасы, сынып-
тамасы және қолдану аймағы. 
Базалық тракторлар, тарту 
және арнайы өздігінен 
жүретін шассилері. 
Бульдозердің, қопсытқыштың, 
скрепердің, бір шөміштік жүк 
тиегіштің құрылымы және 
техникалық сипаттамалары. 
Базалық тартқыштардың ілу, 
тіркеу және жартылай тіркеу 
жабдықтары. 
Бульдозердің жұмыс жасап 
тұрған жабдықтары. 
Аспалы қопсытқыштардың 
жұмыс жасап тұрған жабдықта-
ры. 
Скрепердің жұмыс жасап 
тұрған жабдықтары. 
Бір шөміштік тартқыштардың 
жұмыс жасап тұрған жабдықта-
ры 

Гидроме-
ханиза-
цияға ар-
налған 
машина-
лар 
Гидромеха-
никалық кен 
қазуға ар-
налған маши-
наның құры-
лымын білу. 
Гидромониторлар мен жер 
сорғыш снаряд туралы жалпы 
түсінік. 
Гидромониторлардың құры-
лымы мен сыныптамасы. 
Жер сорғыш снарядтардың 
құрылымы мен сыныптамасы. 
Драганың құрылымы мен тех-
никалық сипаттамалары. 
Гидромониторлардың техника-
лық сипаттамалары. 
Жер сорғыш снарядтардың тех-
никалық сипаттамалары. 
Драгалардың техникалық си-
паттамалары 
 

Тау-кен 
машина-
ларының 
күштік 
қон-
Тау-кен ма-
шиналарының 
күштік қон-
дырғы 
құрылғылары 
Тау-кен машиналарының 
күштік қондырғы туралы 
жалпы түсінік. 
Жұмыс жасап тұрған меха-
низмдердің механикалық си-
паттамалары. 
Қозғалтқыштардың сипаттама-
лары мен жұмыс жасау режим-

дырғыла-
ры.  
мен әрекет 
ету қағидала-
рын білу 
дері. 

Карьерлік 
көлік 
Карьерлік 
көліктерді 
қолдануды 
білу 
Карьерлік көлік туралы жал-
пы түсінік. 
Теміржолдық көлік. 
Автомобильдік тасымалдағы. 
Конвейерлік көлік. 
Құрамдастырылған көлік (ав-
томобильдік-теміржолдық, 
автомобильдік-конвейерлік) 
Рельстік жолдар. Теміржолдық 
көліктің қозғалмалы құрамы. 
Автомобильдік жолдар. 
Құзғалмалы құрам. 
Карьерлік конвейерлік көліктің 
сұлбалары. Карьерлік ленталық 
конвейерлердің құрылымдық 
ерекшеліктері. 
 
V.1 Модулі шеңберіндегі негізгі  құзыреттер тізбесі  (3-4 деңгей) 
Жеке және кәсіби құзыреттер 
Дағдылар мен икемділіктер 
Білім  
Жабдықтардың  тиімді  жұмыс  жасауын  бақылау  және 
тексеруге  жауапты,  қол  астындағы  жұмысшылармен 
нормаларды  іске  асыруды  ұйымдастыру,  бақылау  және 
міндеттерді  дербес  анықтауды  көздейтін,  басшылықпен 
нормаларды  іске  асыру  бойынша  атқарушылық-
басқарушылық қызмет 
Технологиялық  циклден  бас 
тартқандарды анықтау. 
Жабдықтардың 
құрылымдық 
құрылғылары  мен  тағайындамасы. 
Технологиялық 
процесстерді 
әзірлеуге 
қойылатын 
талаптар, 
техникалық реттемеге сәйкес тығын 
сапасының негізгі көрсеткіштері. 
 
Модулінің негізгі элементтері мен бағалау өлшемдері V.1 (3-4 деңгей) 
Элементтер 
Өлшемдері 
Тау жыныстарының физика-химиялық қасиеттері  Тау жыныстарын бұзу тәсілдерін түсіндіру. 
Тау жыныстарын алдын ала бұрғылау 
 
Бұрғылаудың 
физикалық 
процесстерін 
қолдану. 
Бұрғылау 
машиналарының  техникалық  сипаттамаларын,  құрылымын  және  негізгі 

тораптары/механизмдерін білу.  
Қазу-жүктеу машиналарын қолдану  
Экскаваторлардың техникалық сипаттамалары мен құрылымын және қазу 
және тиеу технологияларын білу. Бульдозердің, қопсытқыштардың, скре-
пердің,  бір  шөміштік  жүктегіштердің  техникалық  сипаттамалары  мен 
құрылымын білу. 
Гидромеханикалық жабдықтарды қолдану. 
Гидромониторлардың,  жер  сорғыш  снарядтар  мен  драгалардың  техника-
лық сипаттамалары мен құрылымын білу. 
Тау-кен машиналарының күштік қондырғылары  Тау-кен машиналарының күштік қондырғы тағайындамасы мен құрылғы-
ларын түсіндіру. 
Карьерлік көліктерді қолдану 
Карьерлік  көліктердің(теміржолдық,  автомобильдік,  конвейерлік  және 
құрасдастырылған) түрлері мен қолдану аймағын айыра білу 
 
W.1 Модулінің технологиялық картасы    «Тау-кен машиналары мен жабдықтарды сөндіру, келесі ауысымға жаб-
дықтарды тапсыру» 
Оқу мерзімінің ұсынылатын көлемі: 34 сағ.  
№ 
р/б 
Тақырып
тық блок 
Кәсіби 
құзырлықтар 
Оқу модулі 
Оқу құралдары 
Теориялық оқытудың 
мазмұны 
Тәжірибелік оқытудың 
мазмұны 

Тау-кен 
машинала
ры мен 
жабдықта
ры 
Сөндіру кезінде 
жұмыстарды 
ұйымдастыру 
бойынша 
басшылық 
нұсқаулықта-
рын орындау. 
Технологиялық 
жаб-
Технологиялық жабдықтар-
дың мүліктерін қорғау, та-
залау және қалыпты сани-
тарлық-гигиеналық шартта-
рын қамту 
Барлық тораптар мен агрега-
тарды техникалық қызмет 
көрсету. Гидрожүйе мен 
күштік жетектерді тексеру. 
Технологиялық жабдықтар. 
Нормативтік құжаттарды 
толтыру . 
Каталог: storage
storage -> Қазақстан Президенті Нұрсұлтан назарбаевтың Қазақ хандығының 550 жылдығына арналған салтанатты жиналыста сөйлеген сөзі
storage -> Құрметті Ассамблея мүшелері! Қадірменді отандастар! Сессияның қонақтары!
storage -> Р е д а к ц и я а л қ а с ы Редакция алқасының төрағасы
storage -> ТУҒан тіл / №2 (19), 2013 Редакция алқасы
storage -> Дүниежүзі қазақтарының ІV құрылтайын
storage -> Бірінші құрылтай, 1992 жыл, Алматы Н. Ә. Назарбаев: бауырларымызғА ҚҰШАҒымыз ашық
storage -> №5-6 (91-92) наурыз 2016 жыл Газет 2001 жылдың наурыз айынан бастап шығады Р

жүктеу 4.88 Kb.

Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
©emirb.org 2020
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет